دانلود فایل word پایان نامه بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

29,000تومان

توضیحات

224 صفحه

دانشکده علوم وفنون قرآن تهران

پایان نامه كارشناسي ارشد

رشته تفسیر قرآن کریم

موضوع:

بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

استاد راهنما :

دکتر علی محمدی آشنانی

استاد مشاور :

دکتر حسین سلیمی

 

 

 

چکیده:

باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در روان شناسی، اصطلاحی است که از نظریه دو روان درمانگر آمریکایی  به نام های “آلبرت الیس” و “آرون بک” گرفته شده استکه اشاره به اختلال تفکر افراد در درک واقعیات دارد. هدف اساسی روان درمانی، تغییر نوع تفکرات بیماران روانی درباره خودشان و مردم و زندگی و مشکلاتی است که قبلاً از مقابله با آن ها عاجز بوده اند و همین موجب اضطراب و اختلالات روانی شان می شده است. قرآن کریم، نیز علاوه بر اشاره به علل و موانعی که باعث اختلال در تفکر افراد و درک حقایق می شود، راهکارهای درمانی وشیوه های اصلاح آن را  بیان فرموده است. پژوهش حاضر درصدد است که به روش تطبیقی، ضمن بررسی باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در نظریه “آلبرت الیس” و “آرون بک” و بازیابی آن در مفاهیم قرآن، به میزان هم پوشانی این دو حوزه، در تبیین موضوع فوق دست یابد؛ و لذا پس از ارائه کلیات، در فصل اول پس از پرداختن به مساله شناخت در لغت و اصطلاح، به بررسی شناخت در سه حوزه فلسفه، روان شناسی و قرآن سامان یافته است؛ و در فصل دوم، به بررسی باورهای غیرعقلانی که شامل ده باور غیر منطقی و نه تحریف شناختی که در روان شناسی نقل و تبیین گردیده است، پرداخته شده است؛ و در آخر این فصل(فصل دوم)، مبنای فلسفی نظریه “الیس” و “بک”،  با آموزه های دین اسلام، مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است. در فصل سوم که مهمترین بخش این پژوهش می باشد، پس از  نقد و بررسی تطبیقی یکایک باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی از منظر قرآن، به اشتراکات و مفترقات  دیدگاه  قرآن و روان شناسی پرداخته شده است؛ و در پایان بدین نکته راه یافته که در تطبیق باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در دو حوزه فوق، مشترکات بیش از مفترقات است و یافته های بشری، بسیار شبیه داده های وحیانی است؛ و چون علم، اساساً بیان هست ها و نیست هاست، از این رو ارتباط با معنویت در بیان ارزش ها و بایدها و نباید های آن، نقش بسیار موثری در مقابله با  باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی دارد.

کلید واژه ها: قرآن، روان شناسی، باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی.

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه….. 1

کلیات تحقیق…….. 3

بیان مساله………. 4

هدف و ضرورت تحقیق….. 5

پیشینه تحقیق…….. 5

پرسش های تحقیق…… 6

مفروضه ها….. 6

روش تحقیق……. 7

فصل اول: بررسی مساله شناخت در فلسفه، روان شناسی و قرآن……. 8

1-1. شناخت در فلسفه…….. 9

1-1-1. شناخت در لغت و اصلاح……… 9

1-1-2. مفهوم شناخت……. 10

1-1-3. حقیقت شناخت….. 10

1-1-4. شناخت در فلسفه اروپا………. 11

1-1-5. شناخت در فلسفه اسلامی………. 12

1-1-5-1. بررسی مساله خطاها در فلسفه اسلامی…… 13

1-2. شناخت در روان شناسی….. 15

1-2-1. تعریف علم روان شناسی……. 15

1-2-2. روان شناسی شناختی….. 15

1-2-3. بررسی دو نظریه شناخت در روان شناسی………. 17

1-3. شناخت در قرآن…….. 19

1-3-1. امکان شناخت و ارزش آن از منظر قرآن……. 19

1-3-1-1. امکان شناخت خدا……. 22

1-3-1-2. امکان شناخت نفس….. 23

1-3-2. ابزارهای معرفت در قرآن……. 24

1-3-3. راه های شناخت در قرآن کریم……. 24

1-3-4. شرایط معرفت از منظر قرآن….. 27

1-3-5.  عوامل بازدارنده از شناخت صحیح در قرآن……. 29

1-3-5-1. تعصب و تقلید کورکورانه…….. 31

1-3-5-2.  ظن و گمان……. 32

1-3-5-3. تمایلات و هواهای نفسانی……. 34

فصل دوم: باور های غیر منطقی و تحریف های شناختی در حوزه روان شناسی……… 36

2-1. باور های غیر منطقی در حوزه روان شناسی….. 38

2-1-1. درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری آلبرت الیس….. 38

2-1-1-1. تاریخچه تحول فکر الیس……. 39

2-1-1-2. عوامل بنیادی در نظریه الیس….. 40

2-1-1-3. ماهیت انسان در نظریه الیس…… 41

2-1-1-4. اضطراب و بیماری های روانی در نظریه الیس…… 41

2-1-1-5. باور های غیر منطقی در نظریه الیس………. 41

2-1-1-6. راه های مقابله با باور های غیر منطقی در نظریه الیس…….. 44

2-2. تحریف های شناختی در حوزه روان شناسی………. 46

2-2-1. شناخت درمانی…… 46

2-2-1-1. تاریخچه شناخت درمانی……… 47

2-2-1-2. عوامل نظری موثر بر شناخت درمانی بک…….. 49

2-2-1-3. تحریفهای شناختی در نظریه شناخت درمانی…… 50

2-2-1-4. راهکارهای مقابله با تحریفهای  شناختی در شناخت درمانی………. 51

2-3. شباهتها و تفاوتهای درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری الیس و شناخت درمانی بک…… 55

2-4. نقد و بررسی مبنای  فلسفی نظریه “الیس” و “بک” با آموزه های دینی…… 56

2-4-1. مبانی نظری امور اخلاقی رواقیون…….. 56

2-4-2. جایگاه عقل و اراده در آموزه های دین اسلام….. 58

فصل سوم: بررسی تطبیقی باورهای غیر عقلانی و تحریفهای شناختی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن   64

3-1. تطبیق و بررسی باورهای غیر عقلانی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن…….. 67

3-1-1. باور غیر عقلانی شماره یک……… 67

3-1-1-1.تبیین این باور در روان شناسی………. 67

3-1-1-2. نقد و بررسی تطبیقی……… 68

3-1-1-2-1. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان……… 69

3-1-1-2-2. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت منافقان…….. 74

3-1-2. باور غیر عقلانی شماره دو….. 79

3-1-2-1. تبیین این باور در روان شناسی…….. 79

3-1-2-2. نقد و بررسی تطبیقی…….. 80

3-1-2-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم کمال گرایی فرد در انجام امور؛ تكليف افراد به اندازه قدرت و توانایی آن ها….. 83

3-1-2-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم خودستايى و کمال گرایی فرد……. 84

3-1-2-2-3. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم باید اندیشی فرد در انجام امور؛ وابستگی و اضطرار انسان به خدا …… 86

3-1-2-2-4. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم تکلف مؤمن در عمل، سخن و معاشرت 87

3-1-3.  باور غیر عقلانی شماره سه……. 89

3-1-3-1. تبیین این باور در روان شناسی…….. 90

3-1-3-2. نقد و بررسی تطبیقی…….. 91

3-1-3-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم اذیت شدن فرد در برابر عملکرد افراد؛ مسئولیت هر فرد در قبال وظیفه اش………. 93

3-1-3-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم اذیت شدن فرد در برابر عملکرد افراد؛ مومنان و انجام امر به معروف و نهی از منکر……… 94

3-1-4. باور غیر عقلانی شماره چهار…… 99

3-1-4-1. تبیین این باور در روان شناسی…….. 99

3-1-4-2. نقد و بررسی تطبیقی…….. 99

3-1-4-2-1. دیدگاه شناختی قرآن نسبت به شخصیت مومنان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایل فرد؛ تسلیم در برابر حق…….. 100

3-1-4-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایل فرد؛ نهراسیدن  مومنان از شکست در امور(واقعیات)………. 102

3-1-4-2-3. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مشرکان و منافقان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایلشان؛ اضطراب، نگرانی و عکس العمل لجوجانه آنان………. 103

3-1-5. باور غیر عقلانی شماره پنج….. 106

3-1-5-1. تبیین این باور در روان شناسی….. 106

3-1-5-2. نقد و بررسی تطبیقی….. 107

3-1-5-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم ناتوانایی فرد در کنترل هیجان و احساسش؛ اطاعت خدا، عامل افزایش استقامت……. 107

3-1-5-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر تسلط شخصیت مومنان بر کنترل هیجانات و احساساتشان       108

3-1-5-2-3. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن مبنی بر عدم توانایی کافران و منافقان بر کنترل هیجانات و احساساتشان…….. 111

3-1-6. باور غیر عقلانی شماره شش……… 115

3-1-6-1. تبیین این باور در روان شناسی….. 115

3-1-6-2.  نقد و بررسی تطبیقی………. 116

3-1-6-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی؛ امنیت و آرامش واقعی در سایه ایمان  118

3-1-6-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی؛ انجام اعمال صالح 122

3-1-6-2-3. دیدگاه عاطفی- معنوی قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی….. 123

3-1-6-2-3-1. یاد خدا، مایه آرامش دل………. 123

3-1-6-2-3-2. دعا و نیایش……… 125

3-1-6-2-3-3. توبه و استغفار….. 125

3-1-7. باور غیر عقلانی شماره هفت……… 128

3-1-7-1. تبیین این  باور در روان شناسی……… 128

3-1-7-2. نقد و بررسی تطبیقی….. 128

3-1-7-2-1. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن، نسبت به شخصیت مومنان؛ پذیرش مسئولیت، معیار درست و آسوده زندگی کردن…….. 128

3-1-7-2-2. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت کافران و منافقان؛ عدم پذیرش مسولیت، واکنشی همراه با اضطراب و نگرانی……. 133

3-1-8. باور غیر عقلانی شماره هشت……. 137

3-1-8-1. تبیین این باور در روان شناسی….. 137

3-1-8-2. نقد و بررسی تطبیقی….. 138

3-1-8-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر بینش درست افراد؛ ايمان به خداوند، سبب رفع نگرانى در برابر مصائب گذشته……. 138

3-1-8-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر اصلاح رفتار منفی فرد؛ توبه و اصلاح خویشتن 139

3-1-9. باور غیر عقلانی شماره نه…….. 142

3-1-9-1. تبیین این  باور در روان شناسی……… 143

3-1-9-2. نقد و بررسی تطبیقی….. 143

3-1-9-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی برعدم مواخذه فرد در برابر اعمال دیگران؛ حفظ خویشتن         144

3-1-9-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان  و مسئولیت پذیری آنان در برابر کارهای ناشایست دیگران؛ مومنان و  انجام امر به معروف و نهی از منکر………. 146

3-1-10. باور غیر عقلانی شماره ده….. 150

3-1-10-1. تبیین این باور در روان شناسی…….. 150

3-1-10-2. نقد و بررسی تطبیقی…….. 151

3-1-10-2-1. مومنین و شادمانی با تعهد و احساس رضایت…….. 155

3-1-10-2-2. منافقان و شادی عاری از تعهد و مسئولیت……. 157

3-1-10-2-3. و سرور و شادمانی عاری از تعهد  کافران………. 158

3-2. تطبیق و بررسی تحریفهای شناختی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن……. 160

3-2-1. تحریف شناختی شماره یک: ذهن خوانی………. 160

3-2-1-1. تبیین این تحریف شناختی در روان شناسی….. 160

3-2-1-2. نقد و بررسی تطبیقی…… 161

3-2-2. تحریف شناختی شماره دو: پیش بینی منفی (پیش گویی ذهنی و گفتاری)….. 164

3-2-2-1. تبیین این باور در روان شناسی….. 164

3-2-2-2. نقد و بررسی تطبیقی…… 164

3-2-3.  تحریف شناختی شماره سه: فاجعه سازی……. 168

3-2-3-1. تبیین این باور در روان شناسی….. 169

3-2-3-2. نقد و بررسی تطبیقی….. 170

3-2-4. تحریف شناختی شماره چهار: بر چسب زدن……… 175

3-2-4-1. تبیین این باور در روان شناسی….. 175

3-2-4-2. نقد و بررسی تطبیقی…… 176

3-2-5. تحریف شناختی شماره پنج: نادیده گرفتن جنبه های مثبت……… 179

3-2-5-1. تبیین این باور در روان شناسی….. 179

3-2-5-2. نقد و بررسی تطبیقی….. 179

3-2-6. تحریف شناختی شماره شش: تعمیم افراطی……… 183

3-2-6-1. تبیین این باور در روان شناسی….. 184

3-2-6-2. نقد و بررسی تطبیقی…… 184

3-2-7. تحریف شناختی شماره هفت: تفکر دو قطبی…….. 187

3-2-7-1. تبیین این باور در روان شناسی….. 187

3-2-7-2. نقد و بررسی تطبیقی….. 187

3-2-8. تحریف شناختی شماره هشت: شخصی سازی (استدلال هیجانی)…… 190

3-2-8-1. تبیین این باور در روان شناسی….. 190

3-2-8-2. نقد و بررسی تطبیقی….. 191

3-2-9. تحریف شناختی شماره نه: بزرگ نمایی یا کوچک نمایی امور…….. 193

3-2-9-1. تبیین این باور در روان شناسی….. 193

3-2-9-2. نقد و بررسی تطبیقی….. 194

نتیجه گیری……… 198

فهرست منابع……. 202

الملخص…… 209

abstract….. 210

 

 

 

مقدمه

آن چه ما به الامتیاز انسان از دیگر موجودات است، قوه عقل، تفکر و اندیشیدن می باشد؛ و به واسطه همین قوه منحصر به فرد، انسان راه سعادت و کامیابی را یافته، به طریق هدایت و رستگاری راه می یابد. البته در صورتی که از این قوه به طریق صحیح استفاده نماید و این نعمت خداداد را در مسیر انحراف و اشتباه به کار نیندازد. باورهای غیر عقلانی و تحریف های شناختی در حوزه روان شناسی، بر اختلال تفکر فرد در درک واقعیات تاکید دارد و درمانگران این دو نظریه، راهکارهایی جهت مقابله با این عقاید نامعقول ارائه می دهند.

از سوی دیگر، اسلام در رسالت جهانی خویش، وظیفه پاسخگویی به تمام موضوعات مورد نیاز بشر را دارا می­باشد. شهید صدر معتقد است که موضوعات مورد نیاز بشر که در دین مطرح گردیده­اند، باید در دنیای واقع بررسی شوند تا به غنی­سازی اندیشه­ها و یافته­های بشری کمک رسانند. به بیان دیگر، مفسر یا تحلیل­گر باید در پرتو یافته­های خویش، با نگاهی پرسش­گرانه و با هدف پاسخ­یابی فعال و پویا رو به سوی قرآن نشسته و دیدگاه قرآن را از میان مقایسه نص آن با نتایج و یافته­های اندیشه بشری دریافت نماید. و لذا، نظریه قرآن درباره عناوین مختلف اعتقادی، اجتماعی و جهانی با پیشرفت زمان پدید می­آید و از طریق مجموعه تجارب یافته شده از علوم روز جامعه، در تبادل اطلاعات با قرآن و محاوره و گفت و گوی با آن، نتایجی حاصل می­گردد که می­توان با آن­ها نیازها و سوالات بشر متمدن امروزی را پاسخ داد و بدین ترتیب مفاهیم عمیق قرآن را در بطن جامعه به طور آشکارتری ظاهر نمود.[1]

در حقیقت از آن جا که پژوهش در علوم انسانی ( به منظور شناخت، برنامه ریزی و ضبط و مهار پدیده­های انسانی) در  راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر است و استفاده از عقل و آموزه­های وحیانی در کنار داده­های تجربی و عینی، شرط اساسی پویایی، واقع نمایی و کارایی این گونه پژوهش­ها در هر جامعه است، به همین دلیل، این پژوهشگر قصد دارد در تفسیر موضوعات قرآنی، یافته­ها و تحقیقات دانشمندان علوم انسانی را(با موضوع بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر عقلانی) بر قرآن عرضه نماید و ضمن بهره­گیری از آن­ها، به پاسخگویی سوالات و شبهات روز بپردازد و تنها در این صورت است که رهیافت­های بشری استفاده بهینه­ای دارد و قابلیت آن را دارد که بشر را در بعد معرفتی به سمت تکامل معنوی خویش سوق داده و در مقابل موانع و عوامل بازدارنده مصونیت بخشد.

نکاتی که در پژوهش حاضر رعایت شده عبارتند از:

استفاده از کتاب های روان شناسی در زمینه باورهای غیر منطقی و تحریف های شناختی.

استفاده از تفاسیر مختلف شیعه علی الخصوص تفسیر نمونه که  تفسیری اجتماعی است و به موضوعات مطرح در جامعه اشاره دارد.

استفاده از ترجمه قرآن آیة الله مکارم شیرازی.

استفاده از نرم افزارهای جامع تفاسیر نور و دانش نامه معارف قرآن 2.

 

 

کلیات تحقیق


.

.

.

 

فهرست منابع

قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.

نهج البلاغه.

 1. اتکینسون، ریتا ال و همکاران، زمینه روان شناسی هیلگارد، ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران، تهران، انتشارات رشد، چاپ هفتم، 1386.
 2. آزادی احمد آبادی زهرا، مقایسه اثر بخش آموزش شناخت درمانی گروهی و آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش رضایت زناشویی مادران دانش آموزان دختر ابتدایی منطقه 12 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما: محمود گلزاری، پاییز 1390.
 3. ارفع، سید کاظم، حدیث زندگی، شرح حکمت های نهج البلاغه، تهران، انتشارات پیام عدالت، چاپ اول 1390.
 4. آقازاده محرم، احدیان محمد، مبانی نظری و کاربرد های آموزشی نظریه فراشناخت، بی جا، انتشارات نوپردازان، 1377.
 5. الیس، آلبرت و هارپر، رابرت، زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروز بخت، تهران، رشد، چاپ هشتم، 1391.
 6. امام خمینی، روح الله، “چهل حدیث”، موسسه تنظیم و نشر آثار، چاپ ششم، زمستان 1384.
 7. بابايى احمدعلی، برگزيده تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سيزدهم،1382.
 1. بحرانى سيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، تهران، بنياد بعثت، چاپ اول، 1416ق.
 2. برویه، امیل، “تاریخ فلسفه در دوره انتشار فرهنگ یونانی و دوره رومی”، ترجمه علی مراد داوودی، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 2353 شاهنشاهی.
 3. بستانی محمود، اسلام و روان شناسی، ترجمه محمود هویشم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1388.
 4. بشیری، ابوالقاسم، اختلالات رفتاری ، دفتر نشر معارف، چاپ اول، بهار 1387.
 5. بک، آرون تی، شناخت درمانی و مشکلات روانی، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، درسا، چاپ سوم، 1388.
 6. ———- ، عشق هرگز کافی نیست، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، انتشارات نیوند، 1369.
 7. بهشتی محمد حسین، شناخت، بی جا، انتشارات سید جمال، بی تا.
 8. پرچم، اعظم؛ فاتحی زاده، مریم و زهرا محققیان، مقاله “بررسی تطبیقی ناامیدی در نظریه اسنایدر و قرآن کریم”، مطالعات اسلامی علوم قرآن و حدیث، سال چهل و سوم، شماره پیاپی 3/87، پاییز و زمستان 1390.
 9. تهرانی مجتبی، بحثی کوتاه پیرامون خطبه حضرت زهرا، برگرفته از مباحث آیت الله تهرانی، تهران، پیام آزادی، چاپ دوم، 1389.
 10. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، “غرر الحکم و درر کلم”،با مقدمه میر جلال الدین حسینی ارموی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم:1373.
 11. جعفری محمد تقی، شناخت از دیدگاه علمی و دیدگاه قرآن، بی جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1360.
 12. جلیل ابوطالب، ارزشها و ضد ارزشها در قرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی(وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، 1366.
 1. جوادی آملی عبدالله، ادب فنای مقربان(شرح زیارت جامعه کبیره)، تحقیق و تنظیم محمد صفایی، ویرایش محمد ربیع میرزایی، قم، اسراء، چاپ چهارم، 1386ش.
 2. ————–، تفسیر انسان به انسان”، قم،نشر اسراء،چاپ دوم،1385ش،
 3. ————–، تفسیر موضوعی قرآن کریم (معرفت شناسی در قرآن)، قم، نشر اسراء، چاپ ششم، 1387.
 4. ————-، شناخت شناسی در قرآن، محققان گروه فلسفه یک بنیاد فرهنگی باقرالعلوم (ع)، ویراستاری حمید پارسا، بی جا، مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ دوم،1372.
 5. ————-، فلسفه صدرا، تلخیص رحیق مختوم، تحقیق و تنظیم محمد کاظم بادپا، قم، اسراء، چاپ اول، 1387ش.
 6. ————-، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: نشر اسراء، چاپ چهارم: 1389
 7. ————، ولایت در قرآن، گردآوری و تنظیم از حجه الاسلام مصطفی پور، قم، اسراء، چاپ پنجم، 1387.
 8. الحر العاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، تصحیح و تحقیق عبد الرحیم الربانی الشیرازی، تهران، مکتبة الاسلامیة.
 9. حرانی، ابو محمد حسن، “تحف العقول عن آل رسول”، ترجمه ح. مروتی، قم، انتشارات طلیعه سبز، چاپ اول، 1389
 1. حسین زاده، محمد، “معرفت شناسی”، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ ششم، بهار 1380
 2. حسینی، سید علی، بررسی تاثیر شناخت درمانی بر کاهش اضطراب امتحان و باور های غیر منطقی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان علی آباد کتول در سال تحصیلی 88-1387، استاد راهنما : دکتر صغری ابراهیمی قوام، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان 1389.
 3. حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين بن احمد، تفسيراثناعشري، تهران، انتشارات ميقات، چاپ اول، 1363.
 4. حسينى همدانى، سيد محمد حسين، انواردرخشان، تهران،كتابفروشى لطفی، چاپ اول، 1404ق.
 5. حمید پورحسن، مقایسه کارایی و اثربخشی شناخت درمانی تیزدل با شناخت درمانی بک در درمان اختلال افسرده خویی، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، استاد راهنما : دکتر علی صاحبی، خرداد1381.
 6. خدایی فر فریبا؛ مقامی مژگان و تقی زاده مریم، روش های مقابله با استرس از دیدگاه قرآن، مجموعه مقالات قرآن و علوم روز(قرآن، روان شناسی و علوم تربیتی(2))، مشهد، بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1389ش.
 7. خندان علی اصغر، مغالطات، قم، بوستان کتاب، چاپ هفتم، 1390.
 8. راغب الاصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بی جا، موسسه فرهنگی آرایه، چاپ اول، 1387.
 9. رافعی، علی، “محبت در قرآن و حدیث”، قم، نشر ادیان،1389ش.
 10. رحیمیان شهره، بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران فرازی شهر مشهد، استاد راهنما : جناب آقای دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 1387.
 11. رضایی مریم، مقایسه اثر بخش دو شیوه گروه درمانی شناختی – رفتاری و واقعیت درمانی بر جرات ورزی دانش آموزان کم جرات مقطع دبیرستان بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، 1388-1387، اساتید راهنما : دکتر حسن آبادی و دکتر قنبری هاشم آبادی.
 12. ریتا الاتکینسون و دیگران، زمینه روان شناسی هیلگارد، ترجمه محمد نقی براهنی و دیگران، ویراستاری محمد نقی براهنی، تهران، رشد، چاپ هفتم، پاییز 1386.
 13. سانتراک، جان دبلیو، زمینه روان شناسی سانتراک، ترجمه مهرداد فیروز بخت، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم، 1387.
 14. سبحانی جعفر، شناخت در فلسفه اسلامی (2 جلد )، قم، توحید، 1363.
 15. ———، منشور عقاید امامیه، قم، موسسه امام صادق، چاپ ششم، 1389.
 16. سیدان جعفر، دروس انتقادی، مشهد، پیام طوس، چاپ سوم،1389
 17. شارف، ریچارد اس،نظریه های روان درمانی و مشاوره، ترجمه مهرداد فیروز بخت،تهران، موسسه خدمات فرهنکی رسا، چاپ هفتم، 1390.
 18. شاکری، رضا، مشاوره کاربردی، انتشارات سنابل، چاپ دوم، بهار 1384.
 19. شولتز، روان پی، شولتز، سیدنی الن، تاریخ روان شناسی نوین، ترجمه علی اکبر سیف، حسن پاشا شریفی،خدیجه علی آبادی و جعفر نجفی زند، تهران، نشر دوران، بی تا.
 20. شیرازی، صدرالدین محمد(صدرالمتالهین)،الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیةالاربعة، با مقدمه محمد رضا مظفر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم،1981م.
 21. صادقیان، سمیه، بررسی حسن ظن و سوء ظن در آیات و روایات، مقطع کار شناسی، دانشکده علوم قرآنی تهران،آبان 1387.
 22. صدر محمد باقر، المدرسة القرآنیة(یحتوی علی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم و بحوث فی علوم القرآن و مقالات القرآنیة)، قم، مرکز الابحاث الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1421ق.
 23. ———- ، فلسفه ما ، ترجمه و شرح سید محمد حسین مرعشی، تهران، کتابخانه ی صدر، بی تا.
 24. شفیع آبادی عبدالله، ناصری، غلامرضا، نظریه های مشاوره و روان درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هفدهم، 1389.
 25. طالقانى سيّد محمود، پرتوى از قرآن(6ج)، تهران، شركت سهامى انتشار، چاپ چهارم، 1362ه.ش.
 26. طباطبایی محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، با مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری، قم، صدرا، بی تا.
 27. ———-، الميزان فى تفسير القرآن(20ج)، ترجمه سيّد محمد باقر موسوى همدانى ، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميّه قم، چاپ پنجم،1374ه.ش.
 28. ———-، بدایة الحکمة، بی جا، مکتب الاعلام الاسلامی، تاریخ1410ق.
 29. طباطبایی محمد حسین و دیگران، اندیشه های بنیادی اسلامی، تهران، ستاد انقلاب فرهنگی و مرکز نشر دانشگاهی،چاپ سوم، 1361.
 30. طبرسى فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن(27ج)، ترجمه مترجمان، تهران، انتشارات فراهانى، چاپ اوّل،1360ه.ش.
 31. طوسى محمد بن حسن، التبيان فى تفسيرالقرآن، تحقيق با مقدمه شيخ آغا بزرگ تهرانى وتحقيق احمد قصيرعاملی، بيروت، داراحياءالتراث العربى، بی تا.
 32. عاملى شيخ حرّ، وسائل الشيعه(29ج)، قم، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام، چاپ اوّل، 1409ه.ق.
 33. عبدالواحد بن محمد تميمى آمدى، غرر الحكم و درر الكلم(1ج)، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، چاپ اوّل، 1366ه.ش.
 34. عثمان عبد الکریم، الدراسات النفسیه عند المسلمین و الغزالی الی بوجه الخاص (2ج)، ترجمه سید محمد حجتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ چهارم، 1365.
 35. عروسى حويزى، عبدعلى بن جمعه، تفسيرنورالثقلين، تحقيق سيدهاشم رسولى محلاتی، قم، انتشارات اسماعيليان، چاپ چهارم، 1415ق.
 36. عزیزی، عباس، ترجمه مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، انتشارات صلاة، چاپ چهارم، 1386.
 37. علوی، سید جعفر، اضطراب، فهرست و دسته بندی آیات، قرآن، روان شناسی و علوم تربیتی(مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه)، مشهد،موسسه انتشاراتی بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه،چاپ اول،1385ش.
 38. فروزانی سید جواد، بررسی ارتباط باور های غیر منطقی و ویژگی شخصیت طاقت روانی با اضطراب خصیصه ای دانش آموزان پسر سوم دبیرستان شهر کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1375-1374.
 39. فروغی محمد علی، سیر حکمت در اروپا ( از زمان باستان تا مائه هفدهم)، تهران، کتاب فروشی زوار، جلد اول.
 40. فرهادیان رضا، مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احدایث، قم، بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم )چاپ دوم، بی تا.
 41. ————، درآمدی برشکل گیری شخصیت انسان در تعلیم و تربیت، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، نشر اول، تابستان 1392
 42. فيض كاشانى، ملامحسن، تفسيرالصافي، تحقیق حسين اعلمی، تهران، انتشارات الصدر، چاپ دوم، 1415ق.
 43. قاسم زاده حبیب الله مقاله ای با عنوان “شناخت و عاطفه جنبه های بالینی و اجتماعی” ، برگرفته از کتاب ” شناخت و افسردگی “، نوشته حبیب الله قاسم زاده ،تهران، فرهنگان، چاپ اول،   بی تا .
 44. قرائتى محسن، تفسير نور(12ج)، تهران، مركز فرهنگى درس هايى از قرآن، چاپ یازدهم،1383ه.ش.
 45. قرشى سيدعلى اكبر، تفسيرأحسن الحديث، تهران، بنياد بعثت، چاپ سوم، 1377ش.
 46. کاپلستون فردریک، تاریخ فلسفه(9جلد)، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، چاپ چهارم، 1380.
 47. كاشانى ملافتح الله، تفسيرمنهج الصادقين في إلزام المخالفين، تهران،كتابفروشى محمدحسن علمی، 1336.
 48. کریمی حسین، گامی در مسیر شناخت، قم، تایپ آزادی، چاپ اول، 1359ش.
 49. گنجی، حمزه، “روان شناسی عمومی”،تهران، نشر ساوالان، چاپ بیست و ششم، زمستان
 50. لیهی رابرت، تکنیک های شناخت درمانی، ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز، تهران، ارجمند، بی تا.
 51. مجلسی،محمد باقر،”بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار”، بیروت،موسسة الوفاء،چاپ دوم،1403ق،جلد 70.
 52. محمدی ری شهری، محمد، منتخب میزان الحکمة، دار الحدیث، 1381.
 53. محمود زاده، مریم، “وسواس و راه های پیشگیری و درمان”، تهران، انتشارات احسن، چاپ اول، 1389ش.
 54. محمودی محمد، “در قلمرو شناخت”، تهران، سروش، چاپ اول، 1361.
 55. مصباح یزدی، محمد تقی، “ایدئولوژی تطبیقی”، قم، مؤسسه در راه حق و اصول دین، چاپ اول، 1359.
 56. ———————، “آموزش فلسفه”،{بی جا}، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ سوم: 1368، جلد اول.
 57. مطهری مرتضی، شناخت، (بی جا)، انتشارات ناصر خسرو، شهریور 1361.
 58. مغنيه محمد جواد، تفسير الكاشف(7ج)، تهران، دارالكتب الإسلامية، چاپ اوّل، 1424ه.ق.
 59. مكارم شيرازى ناصر، تفسير نمونه(27ج)، تهران، دارالكتب الإسلامية، چاپ اوّل، 1374ه.ش.
 60. —————، زندگی در پرتو اخلاق، قم، انتشاران سرو،چاپ اول:1376.
 61. نجاتی محمد عثمان، قرآن و روان شناسی، ترجمه عباس عرب، مشهد:بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 1367.
 62. نجفى خمينى، محمدجواد، تفسيرآسان، تهران، انتشارات اسلامية، چاپ اول، 1398ق.
 63. نینان مایکل و درایندی درایدن، شناخت درمانی 100 نکته 100تکنیک، ترجمه حمید یعقوبی و معصومه کریمی، تهران، انتشارات ارجمند، چاپ دوم، 1389.
 64. هاشمی رفسنجانی اکبر و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن، قم، تفسیر راهنما، بوستان کتاب، چاپ اول، 1385.
 65. همتی، همایون، علم و ادراک شناخت در فلسفه اسلامی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، 1362.
 66. یثربی، سید یحیی، تفسیر روز(تفسیر عقلی– کاردی قرآن کریم با توجه به مسایل روز )، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1390ش.
 67. یعقوبی، ابوالقاسم؛ کردنوقابی،رسول؛و فرهادی قشلاق، مهران، انسان در جستجوی آرامش روانی،در پرتو آموزه های قرآنی، مجموعه مقالات قرآن و علوم روز(قرآن، روان شناسی و علوم تربیتی(2))، مشهد، بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، چاپ اول:1389ش

الملخص

إن المعتقدات غیرالعقلانیة و التشوهات المعرفیة فی علم النفس،مصطلحان مأخوذان من نظریة عالمی النفس یدعیان “آلبرت آلیس” و “آرون بک” و هذه الاراء تدلُّ علی اضطراب لدی  الاشخاص عند تّفهم الحقائق. هدف اساسی العلاج النفسی تبدیل طریقة تفکرات مرضاء روحی الی انفسهم و الناس و المشتقات الذی کانوا ضعیفا من المواجهة مع ذالک من القبل و فعلی هذا یستوجب الاضطراب و تشویش انفسهم.

القرآن الکریم فضلا عن الاشاره الی الاسباب و العوامل التی تُسبّب هذاالاضطراب فی تفکرالاشخاص و فی تفهم الحقائق لدیهم فإنه یبین سبل معالجتها و أسالیب إصلاحها . والدراسة هذه بعد أن تقدم القضایاالعامة و تعالجها فانها تدرس فی فصلهاالاول موضوع المعرفة لغة ًو اصطلاحاً کما تقوم بدراسة المعرفة فی ثلاثةحقول: فی حقل الفلسفة و فی حقل علم النفس و فی حقل القرآن الکریم.ثم تعالج فی الفصل الثانی،العقائد غیرالعقلانیة و هی تشتمل علی عشر عقائد غیر منطقیة و غیر عقلانیة،و تسعة تشوها معرفیا بینها علم النفس وقام بتوضیحها و فی اواخر الفصل الثانی عولجت و قورنت الاسس الفلسفیة علی ضوء نظریة”آلیس”و “بک”بالتعالیم الدینیة الاسلامیة؛ و أما فیالفصل الثالث و هو أهم فصول هذه الرسالة، فبعد دراسة مقارنة بین العقائدغیر العقلانیة و التشوهات المعرفیةعلی ضوء وجهات نظرالقرآنیة تاخذ النتایج المطلوبة الی المشترکات و المفترقات منهما؛ و الی الآخر اهتدی الی الطریق الصحیح فی تطبیق المعتقدات غیرالعقلانیة و التشوهات المعرفیة فی القرآن و علم النفس، المشترکات اکثر من المفترقات؛ و تکون معرفات الانسانی نظیر حقایق الوحی جدا؛ و مثل العلم من البناء یکون تبیین کل شیء؛ لهذا السبب العلاقة مع الروحیة فی تبیین الاهمیات و الواحبات و المحرمات تکون صورت المهمة و الموثر فی المواجهة مع  المعتقدات غیرالعقلانیة و التشوهات المعرفیة.

الکلمات المفتاحیة: القرآن الکریم ،علم النفس ،العقائد العقلانیة ،التشوهات المعرفیة

abstract

Irrational beliefs and cognitive distortions in psychology are the terms derived from the theories of two psychologists” Albert Alice and” Aaron Back”. That refers to the disorder of thoughts in individual comprehending the truths. The basic aim of psychotherapy is to be transformation the  mentality of  sicks about themselves, people, life styles and problems which already  have been failed to relutahion with them  and then  to this caused to them to  trepidation and disorder their mental.The holy Quran also besides referring to the causes and obstacles make individuals’ thinking and comprehending the truths, expressed therapeutic ways and the ways to modify it. The present research after introduction has dealt with the problem  of knowledge in lexicon and use and recognizing it in three scopes of philosophy , psychology and the Quran in chapter one. In chapter two. It dealt with the irrational beliefs that include ten illegal beliefs and thirteen cognitive distortion expressed and explains in psychology. And finally at the end of this chapter the basis of the theory of “ Alice “ and ” Back” has been discussed with the religious teachings . In chapter three, the most important part of this research , After comparative and critic discussion of about Irrational beliefs and cognitive distortions from the view point to  the Quran, it deals with  similarities and differences of views Quran and psychology, and finally finds that in the critic and comparision between Irrational beliefs and cognitive distortions, The Quran and  psychology has more similarities than  differences, And human knowledge is so similar to revealedda data, And since science basically is the expression of existence and nonexistence, therefor connection with spirituarity at the expression of the values and oughts and not- oughts has an effective role at the confron with Irrational beliefs and cognitive distortions.

Keywords: the Quran, psychology ,Irrational beliefs and cognitive distortions

Ulum-e Qurani university

Faculty of ulum and fonoun qurani -Tehran

An Ma Thesis on

discussion Irrational beliefs and cognitive distortions in Psychology area of quran

Presented  By

Hooryeh Cheraghchi

Supervisor

Dr. Ali Mohammadi

Advisor

Dr. Hossein Salimi

Sep/2013

[1] صدر،محمد باقر،”المدرسة القرآنیة”(یحتوی علی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم و بحوث فی علوم القرآن و مقالات القرآنیة)،قم،مرکز الابحاث الدراسات التخصصیة للشهید الصدر،تاریخ نشر:1421ق،تلخیص صفحه 29.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود فایل word پایان نامه بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 3 = 3