new5 free

دانلود پایان نامه تأثير انديشه‌هاي سياسي و فلسفي بر رويدادهاي تاريخي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران  مرکز

 

دانشکده الهيات، ادبيات و علوم انساني ، گروه تاريخ

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد(MA)

 

گرايش: تاريخ عمومي جهان

 

عنوان:

تأثير انديشه‌هاي سياسي و فلسفي بر رويدادهاي تاريخي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

 

 

استاد راهنما:

دکتر علي بيگدلي

 

استاد مشاور:

دکتر فياض زاهد

 

نگارش:

………………….

 

بهار 1391

 

 

فهرست مطالب

 

 

چکيده

مقدمه.. 2

فصل اول

چهارچوب تحقيق و بررسي و نقد منابع

1-1 بيان مسئله.. 8

1-2 اهمیت تحقیق… 8

1-3 سئوال مورد تحقیق… 9

1-4 فرضیات… 9

1-5 تعریف واژگان.. 9

1-6 محدودیتهای تحقیق… 11

1-7 بررسي و نقد منابع.. 15

فصل دوم

نگاهي گذرا بر تاريخچه‌ي فرانسه تا 1648.م

2-1 نقاط اغازین شکل گیری قومی… 18

2-2 شکوفایی فئودالیسم (قرن دهم-سیزدهم). 20

2-3 جنگهای صد ساله.. 24

2-4 فرانسه قرن پانزدهم.. 25

فصل سوم

چشم‌اندازي بر تاريخ آلمان تا 1648.م

3-1 پیشینه سرزمین آلمان.. 31

3-2  امپراتوری مقدس رومی ژرمنی… 34

3-3 ظهور«دویچلند». 36

3-4 ظهور خاندان هابسبورگ…. 40

فصل چهارم

سياست فرانسه از عصر لوئي چهارم تا کنگره وين

4-1 عصر لوئي چهاردهم.. 47

4-2 زمينه‌هاي بروز انقلاب فرانسه.. 50

4-3 طبقات اجتماعی فرانسه.. 51

4-4 فتح باستیل (14 ژوئیه 1789). 57

4-5 مجمع مقنن (اکتبر 1791 تا سپتامبر 1792). 63

4-6 حکومت وحشت (ژوئن 1793 – ژوئیه 1794). 67

4-7 جنگ بر ضد اتفاق اول ( 1792 – 1795 ). 73

عصر ناپلئون بناپارت… 74

4-8 ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه ( 1769 – 1822 ). 74

4-9 کودتای برومر. 79

4-10 حکومت ناپلئون بناپارت… 83

4-11 جنگ فرانسه و اسپانیا. 89

4-12 کنگره وین… 93

فصل پنجم

سياست آلمان از پيدايش حکومت پروس تا شکل گيري رايش دوم

5-1 پیدایش و رشد حکومت پروس…. 99

5-2 جنگ توارث سلطنت اتریش (1740 ـ 1748). 103

5-3 اصول نظام جدید بین المللی… 106

5-4 ظهور بيسمارک در صحنه‌ي سياسي پروس…. 110

5-5 بیسمارک در مقام صدارت… 120

فصل ششم

تأسیس امپراتوري آلمان (رايش دوم)

6-1 نقش پروس در انقلاب لهستان.. 124

6-2 مسأله شلزویک- هولشتاین(1863-1865). 126

6-3 صلح وین تا جنگ اتریش (1866). 127

6-4 جنگ پروس و اتریش…. 133

6-5 اختلافات پروس و فرانسه.. 136

6-6 پیمان فرانکفورت و تحقق وحدت آلمان.. 140

6-7 تاسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم). 143

فصل هفتم

سياست بيسمارک پس از شکل گيري رايش دوم

7-1 عصر صدارت بيسمارک…. 147

7-2 اتحادآلمان و اتریش…. 154

7-3 تجدید اتحاد امپراتوران سه گانه.. 156

7-4 سیاست جهانی آلمان تا پايان دوران بيسمارک…. 160

7-5 بحران بلغارستان.. 165

7-6 سیاست‌‌های داخلی آلمان تا 1890. 168

7-7 پایان دوره‌ی بیسمارک…. 170

فصل هشتم

تحولات فلسفي غرب در قرن نوزدهم

فصل نهم

انديشمندان تأثير گذار بر رويدادهاي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

9-1 ايمانوئل کانت… 191

9-2 يوهان گوتفريدفن هردر. 194

9-3 فیخته.. 196

9-4هگل.. 201

آثار سیاسی هگل.. 210

9-5 اگوست کنت… 214

9-6 نیچه.. 216

نتيجه گيري… 239

کتابنامه.. 262

 

 

 

 

 

چیکده

رویدادهای تاریخی در هر مقطع زمانی در بستری از اندیشه ها ونگرش های حاکم بر ساختارهای عقیدتی و فکری جوامع رخ می دهند.بدون تردید آنچه یک ملت را به سمت اهداف سیاستمدارانش متمایل می سازد تنها در سایه ابزار های قدرت حاکمان و دولت ها امکان پذیر نمی باشد بلکه تفکرات و اندیشه های برگرفته شده از روشنفکران و نظریه پردازان وتزریق این اهداف وآمال به بدنه ی فرهیخته ی جامعه وسپس اقشار عادی مردم در این امر تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. اگر چه این امر در بسیاری از مواردآنچنان با گذشت زمان در ملل نهادینه می گرد که در نگاه نخست قابل تشخیص نمی باشد.

از اینرو برای بررسی دقیق تر و تحلیل کاربردی تر تحولات سیاسی کشور ها  ناگزیر هستیم نگاهی به درون مایه های فکری و فلسفی حاکم بر آن سده و حتی به سده های پیشین نمود.

به همین دلیل در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن بررسی جریان های فلسفی حاکم بر قرن نوزدهم، تأثیر این نظام های فکری را بر عملکرد سیاسی دو کشور فرانسه و آلمان به عنوان بازیگران اصلی صحنه ی سیاست در قرن نوزدهم ارزیابی نمود و تأثیر این تحولات فکری را بر شکل گیری رویداد های تاریخی این دوران به تصویر کشاند.روش مورد استفاده در این پژوهش مطالعه ی کتابخانه ای بوده است وتا حد امکان از تمامی منابع و کتاب های ارزشمند در این راستا بهره برده شده است.

واژگان کلیدی

رایش دوم         نيچه              هگل

فیخته             بيسمارک

 

i)

ii)

iii)

iv)

v)         مقدمه

در جهان امروز، تاثیر‌اندیشه­ها و قالبهای فکری بر شکل­گیری رویدادهای سیاسی امری بدیهی محسوب می­شود.

نظامهای فکری که حاصل تغییر در بینش و بصیرت‌اندیشمندان در یک دوره­ی زمانی می­باشند، بر سیاستهای ملی و اهداف و رویکردهای جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

واضح­ترین مثال در این رابطه را می­توان«ایجاد تحولی بنیادین در الگوهای فکری حاکم بر جهان در اثر دو رویداد وحدت آلمان در سال 1871 توسط بیسمارک و سپس در 1991 توسط کهل مطرح کرد که این تغییر در الگوهای فکری جهانی سبب بروز جنگهای جهانی اول و دوم گشت.»[1]

از سوی دیگر بررسی قالب‌هاي فکری حاکم بر اعصار و دورانها تأملات پژوهشگر را برای الگوسازی حوادث و رویدادها بسیار ساده می­نماید. از اینرو نگارنده رساله­ی  خویش را با عنوان تاثیر‌اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر رویدادهای دو کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم انتخاب نموده است.

توجه به این نکته ضروری است که‌اندیشه­های به بار نشسته در یک قرن در سده‌های پیشین تولد یافته و در قرنهای بعدی اثرات پایدار آنها مشخص شده است و امکان تفکیک کامل آنها در یک زمان واحد میسر نیست.

از این رو نگارنده در مواردی اندیشه‌های قرن هجدهم را که تاثیرگذار بر رویدادهای قرن نوزدهم هم بوده­اند، مطرح کرده است.

قرن هیجدهم‌اندیشه­های رشد و ترقی در زمینه­های ثروت، تمدن و سازمان اجتماعی و تکنولوژی روبه افزایش است.

فیلسوفان و‌اندیشمندان سیاسی عمدتاً نمایندگان جامعه­ی بورژوازی هستند و به حقانیت نظراتشان درباره­ی امکانات نامحدود ثروت و قدرت ایمان دارند.

از سوی دیگر هنرمندان و نویسندگان رمانتیک آماده­ی مقابله با مدافعان آثار کلاسیک می­باشند.

دولتها در این میان بیشتر درصدد متوقف ساختن آرمانهای انقلاب فرانسه هستند. هر چند که این امر تا حدودی ناممکن جلوه می‌نماید. ناپلئون به عنوان «ابرمرد» مورد ستایش نیچه روح ملیت را در میان آلمانیهای که فاقد وحدت هستند بر می­انگیزد و هگل قالب فکری وحدت آلمان را در کنار سایر هم مسلکانش پایه گذاری می­کند و این گونه وحدت آلمان و به دنبال آن رقابتهای سیاسی قرن نوزدهم شکل می­گیرد.

قرن نوزدهم و‌اندیشه‌هاي رادیکالی  فیلسوفان آن همراه با سیاستهای زمامداران اروپا  بستری را مهیا ساخت که جرقه‌هاي آن در نیمه اول قرن بیستم، جریانهای فکری و اقتصادی چون «لیبرالیسم»[2]، «سوسیالیسم[3]»،«امپریالیسم[4]»و«میلیتاریسم[5]» را به دنبال داشت و از نظر سیاسی نیز دو جنگ ویرانگر جهانی را پدید آورد.

نگارنده­ی رساله برای اینکه تصویر روشنی از تاثیر‌اندیشه­های سیاسی و فلسفی بر حوادث قرن نوزدهم در دو کشور فرانسه و آلمان ارائه دهد، لازم دیده تا چشم‌اندازی گذرا از تاریخ فرانسه و همچنین آلمان ارائه نماید و تا خواننده با پیش درآمدی منطقی به مطالعه­ی فصل‌هاي بعدی اقدام کند.

محتوای این رساله شامل هشت فصل می­باشد، که نگارنده آهنگ بحث ها را به ترتیب عناوین زیر به رشته­ی تحریر در آورده است.

در فصل اول تصویری از چهارچوب تحقیق با محوریت بیان مسئله درباره­ی ابعاد مختلف رویدادهای سیاسی آلمان و فرانسه به قرن نوزدهم همراه با تاثیرگذاری‌اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر این حوادث مورد بررسی قرار گرفته است.

ضمناً روش تحقیق و نحوه­ی پژوهش، روش جمع­آوری اطلاعات و محدودیتهای موجود در مسیر تحقیق توضیح داده شده است.

در فصل دوم مختصری از تاریخچه­ی فرانسه تا 1648.م ارائه شده است، زیرا نگارنده معتقد است در سلسله مراتب بحث برای تفهیم بهتر مطالب نیاز به پیوند کلمات با گذشته­ فرانسه است.

در فصل سوم نگاهی گذرا به تاریخ آلمان تا 1648.م انجام گرفته است. تا با فصل دوم ارتباط منطقی برقرار گردد. از سوی دیگر تاریخ آلمان همسو با تاریخ فرانسه به صورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد.

در فصل چهارم این فصل با عصر لوئی چهاردهم آغاز می­گردد تا زمینه­های بروز انقلاب فرانسه به صورت تحلیل درست بر سیر حوادث صورت پذیرد. سپس رخدادهای انقلاب فرانسه تا کنگره­ی وین به ترتیب منطقی بررسی می­گردد. از آنجایی که انقلاب فرانسه و عصر ناپلئون از عوامل بسیار تاثیرگذار بر‌اندیشه­های قرن نوزدهم بوده است. نگاه گذرا به آن ادامه­ی تحقیق را دچار مشکل می­سازد از این رو جدای از حوادث حاشیه­ای، هسته­ای اصلی شکل­گیری حوادث این دوران تا کنگره­ی وین کاملاً مطرح گشته است.

در فصل پنجم سیاست آلمان از شکل­گیری حکومت پروس تا رایش دوم مطرح شده است.   این دوران بیشتر مدیون ظهور شخصت بیسمارک در صحنه­ی سیاسی پروس است. تکوین شخصیت بیسمارک و رسیدن او به مقام صدارت در این فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در فصل ششم تاسیس امپراتوری آلمان( رایش دوم) مورد بحث و تحلیل قرار گرفته‌اند‌.  در محتوای فصل به نقش برجسته­ی بیسمارک در انقلاب لهستان که بسیاری از موازنه­های قدرت را دچار آشوب کرد اشاره شده، در ضمن به جنگهای سه­گانه او علیه دانمارک، اتریش و فرانسه پرداخته شده و عواقب جنگها و هموار شدن مسیر وحدت آلمان تا شکل­گیری رایش دوم اشاره گردیده است.

در فصل هفتم به سیاست بیسمارک مبنی بر حفظ وحدت از طریق اتحاد با کشورهای دیگر، و تقویت اقتدار آلمان اشاره شده است و به صورت مبسوط سیاستهای جهانی و داخلی آلمان تا پایان عصر بیسمارک مطرح گردیده است.

در فصل هشتم تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم مورد بررسی قرار گرفته است. و نگرش‌ها و قالب‌هاي فکري حاکم بر اين دوران که عمدتاً بر رويدادهاي سياسي فرانسه و آلمان تأثيرگذار بوده‌اند مطرح شده است.

در فصل نهم فلاسفه­ی تاثیرگذار و نقش آفرین و‌اندیشه‌هاي کاربردی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به دلیل کثرت فلاسفه و‌اندیشمندان قرن نوزدهم تنها آن عده که بیشترین تاثیر را در نوگرایی‌اندیشه‌ها یا تحکیم سیاستها داشته­اند مطرح شده‌اند و لاجرم از ذکر نام سایر‌اندیشمندانی که اشتراک نظر با بقیه داشته­اند و یا حوزه­ی تاثیرگذاری آنان بر موضوع مورد بحث در این رساله زیاد نبوده است چشم پوشی شده است.

پس از پايان فصل نهم نگارنده به نتيجه‌گيري درباره‌ي بحث‌هاي رساله اقدام کرده است و جريان انديشه ها ونقش تفکرات فلسفي و سياسي را بر رويدادهاي کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم به صورت فشرده تحليل نموده است.

مريم فردي

 

2)

3)               فصل اول

4)               چهارچوب تحقيق و بررسي و نقد منابع

 

 

 

 

 

i)          1-1 بيان مسئله

در این رساله تاثیر‌اندیشه­های سیاسی قرن نوزدهم بر روابط آلمان و فرانسه مورد بحث قرار گرفته است که در محتوای بحث به‌اندیشمندان تاثیرگذار در قرن نوزدهم و رویدادهای سیاسی فرانسه و آلمان پرداخته شده است.

ii)        1-2 اهمیت تحقیق

توجه محدود به تاثیر‌اندیشمندان سیاسی در هر دورانی و تاثیر شگرف فیلسوفان و نظریه­پردازان در تغییر جهت گیریهایی سیاسی دولتها، نگارنده را واداشت تا در بحثی اساسی ضمن بررسی‌اندیشه‌هاي قرن نوزدهم به تاثیر و چگونگی ورود این تفکرات به حوزه­ی دولتها پرداخته شود.

رساله­ی مذکور حاصل مطالعه­ی دو ساله­ی نگارنده می­باشد که در این مدت سعی کرده با مطالعه­ی منابع مختلف فارسی و انگلیسی و مقایسه­ی دیدگاهها، تصویر روشن و برجسته­ای از موضوع مورد بحث را ارائه دهد.

iii)      1-3 سئوال مورد تحقیق

تأثير نظام‌هاي فکري و فلسفي حاکم بر قرن نوزدهم بر رقابتهاي فرانسه و آلمان تا چه ميزان بوده است؟ و آيا سير تفکرات حاکم بر يک سده و يا سده‌هاي پيشين نقش عمده‌اي در جهت گيريهاي سياست داخلي و بين المللي بازيگران اصلي صحنه جهاني دارد؟

iv)        1-4 فرضیات

نگارنده برای پاسخ به سئوالات تبیین شده و مسائل مطرح شده ناچار به ترسیم فرضیاتی است تا بتواند با پاسخ به فرضیات به جواب پرسش ها و ابهامات دسترسی پیدا کنند. فرضیه­ای که در ذهن نگارنده خطور کرده این است، که اقدامات سیاسی فرانسه و آلمان ریشه­ی عمیق در نوع تفکرات دارد که در طول قرنهای قبل به بدنه­ی این دو کشور رسوخ کرده است.

بحران‌هاي اقتصادی و فکری و حقارت ناشی از اقدامات ناپلئون و رقابتهای پنهانی دول اروپایی دست به دست هم داده و در کنار تجلی افکار ملیت پرستانه ظهور آلمان متحد و دسته­بندی دولتها را به دنبال آورد.

v)         1-5 تعریف واژگان

نگارنده برای پرداختن به زمینه­های فکری و اقتصادی در محتوای بحث خود و همچنین برای بیان محتوی رساله ناچار به کار بردن واژه هایی شده که شاید برای خواننده­ای که با مسائل تاریخی و سیاسی آشنایی چندانی ندارد نامانوس باشند برای همین به تعریف و تشریح بعضی واژه­ها پرداخته شده است.

آنارشیسم[6]: معتقد به جامعه­ای بدون دولت.

اتاژنرال[7]: مجمع نمایندگان ملت در زمان لوئی شانزدهم.

ازتدکس: مسیحیت معتقد به دین راستین عیسی.

امپریالیسم[8]: استعمار.

بوند[9]: دولت فدرال

بوند شاگ[10]: مجمع ملی آلمان.

پروتستان[11]: معترض، در سال 1529 عده‌ای از پیروان لوتر بر علیه مجلس دیت امپراتوری اعتراض کردند‌.

دیت[12]: نام مجلس آلمان، پارلمان.

سوسیالیسم[13]: معتقد به مالکیت دسته جمعی، عمومی کردن اقتصاد

کاپیتالیسم[14]: سرمایه داری

لیبرالیسم[15]: مکتب آزادی خواهی

vi)       1-6 محدودیتهای تحقیق

مهمترین محدودیت برای هر محققی در دسترس نبودن منابع است. لیکن آنچه بیشتر از این امر حقیر را دچار سنگینی بار کار نمود تطبیق تاریخ فلسفی و سیاسی در طول صد سال مورد نظر در این رساله بود.

منابع موجود در دانشگاهها و کتابخانه­ی اسناد ملی و مراجعه به انتشارات مورد نظر اگرچه به حد کمال نتوانست محدودیت منابع را جبران سازد ولی مهمتر از آن ناکافی بودن تالیفات و ترجمه­های بود که با این نقطه نظر به مسائل تاریخی دوران مورد بحث نگاه کرده باشند.

منابع معتبر در این راستا یا چنان در ورطه­ی تاریخ غوطه­ورند که تحلیل منطقی از‌اندیشه‌های حاکم بر جریانات در آنان کمرنگ است و یا برعکس تنها به بسط‌اندیشه‌های فلسفی و سیاسی پرداخته­اند.

vii)     1-7 بررسي و نقد منابع

از آنجايي که تطبيق انديشه‌‌هاي فلسفي و سياسي موثر بر رويدادهاي فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم در متون کتب تاريخي با ديدگاه بسيار محدودي بيان شده است. در بررسي منابع به تجزيه و تحليل آثاري پرداخته شده است، که در نگارش رساله نقش محوري داشته‌اند و بيشتر منابعي مورد نظر بوده، که يا نويسندگان آلماني و فرانسوي داشته‌اند و يا به نوعي از نزديک با جريانات سياسي دو کشور در ارتباط بوده‌اند. همچنين در بررسي انديشمندان قرن نوزدهم تلاش شده است که کتبي بررسي گردد که نظريات فلسفي و سياسي را بصورت تحليلي و کاربردي مورد توجه قرار داده باشند. اگرچه عمدتاً نويسندگان و مولفين کمتر در منابع کتب خويش اين انحصار را شکسته‌اند و غالباً نتوانسته‌اند رويدادهاي تاريخي را با انديشه‌هاي فلسفي و سياسي ممزوج کنند. نگارنده‌ي رساله با وجود محدوديت‌هاي ياد شده، تلاش نموده که تا حد زيادي به آرمان و هدف خويش جامه‌ي عمل بپوشاند.

در اين مجال اندک، چند نمونه از منابع اصلي و مهم رساله مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌‌گيرد.

 

«جامعه باز و دشمنان آن»، کارل پوپر

اين کتاب به نظر نگارنده يکي از بي‌بديل‌ترين آثار فلسفي است. شيوه نگارش آن  بسيار عميق و پر نفوذ مي‌باشد و از آنجايي که بصورت کاملاً واضح به تبيين نقش فيلسوفان در شکل‌گيري جريانات سياسي مي‌پردازد در نوع خود بي نظير مي‌باشد.

اين کتاب ارزنده و بسيار مفصل با ديدگاهي انتقادي بر فلسفه‌ي سياست و تاريخ نگاشته شده است و بزرگترين پيشوايان و انديشمندان گذشته در آن به چالش کشيده‌ شده‌اند.

کارل پوپر با نگاشتن اين کتاب کوشش نموده است که چهارچوب رايج را در مورد نگارش‌هاي فلسفي برهم زند و از قالب اصول جزمي و تعبدي فرا رود. از اينرو از نظر بنده کتابي کم نظير مي‌باشد.

«تاريخ فلسفه غرب» براتراندراسل

کتاب مذکور اثر ماندگار براتراندراسل می‌باشد که بازنويس سلسله درس‌هائي است که راسل از 1940تا 1943 در آمريکا داده بود و سپس در 1944 در انگلستان براي انتشار آماده شد. اگرچه ميان اهل فن درباره‌ي ارزش اين کتاب اتفاق نظر وجود ندارد اما اين امر ذره‌اي از امتياز کار راسل در نقل آرا و اقوال فلاسفه نمي‌کاهد؛ بويژه اينکه وي هر فيلسوف را در قالب زمان و اوضاع اجتماعي و سياسي حاکم بر آن دوران مورد بررسي قرار مي‌دهد.

راسل در ضمن پرداختن به تاريخ تمدن و خطوط اصلي تاريخ به تأثير تفکرات فلسفي هم پرداخته است. از اينرو اين کتاب براي تطابقي که رساله بنده بر پايه‌ي آن نگاشته شده است بسيار سودمند بوده است.

«سير انديشه در غرب ار لئوناردو تا هگل»، جيكوپ برونسكي و بروس مازليش

اين كتاب ارزشمند اثر دكتر . ج. برونسكي استاد رياضيات و مدرس دانشگاه كمبريج و يادگار اشتغال او به عنوان استاد ميهمان در انستيتو تكنولوژي ماساچوست می‌باشد و همچنين بروس مازليش استاد تاريخ انستيتوي تكنولوژي ماساچوست كه در نگارش اين كتاب با دكتر برونسكي همكاري كرده است.

در كتاب فوق مطالعه‌ي تحول انديشه در طي 400 سال از رنسانس تا آغاز قرن نوزدهم صورت پذيرفته است.

يكي از نكات مثبت اين اثر شيوه‌ي نگارش آن است كه تاريخ انديشه را همراه با رويدادها و جوامعي كه انديشه ها در آن ظهور كرده اند مورد بررسي قرار می‌دهد.

فصل بيست و ششم اين كتاب كه كانت و هگل را مورد بررسي قرار می‌دهد و در رساله بنده مورد استفاده قرار گرفته است تصوير روشني از ماهيت افكار اين فيلسوفان ارائه نموده است.

«تاريخ روابط بين الملل در قرن نوزدهم»، پي ير رونوون

اين كتاب ارزشمند كه در دو جلد مجزا تاليف شده است با ارائه‌ي مستندات تاريخي روابط بين الملل را در قرن نوزدهم مورد بررسي قرار داده است.

در جلد اول كتاب، نويسنده سير حوادث تاريخي ملت ها را تا 1871 م بيان نموده است و در جلد دوم روابط سياسي ملت ها از 1871م. تا 1914 م در نوزده فصل بيان شده است. از آنجايي كه نويسنده در پايان هر مبحث به تحليل رويدادها با استفاده از مستندات پرداخته است، مطالعه‌ي اين كتاب بسيار راهگشاي علاقمندان و پژوهشگران می‌باشد.

«عظمت و انحطاط اروپا»،‌ای . جي . پي . تيلر

نويسنده در اين اثر با ارزش ظهور سقوط جريانات سياسي قدرت‌هاي اروپايي چون فرانسه، آلمان، انگلستان و روسيه را در قرن نوزدهم و بيستم مورد بحث و بررسي قرار داده است.

نويسنده اين اثر به عنوان يكي از معتبر ترين تاريخ نگاران قرن حاضر ميلادي با شيوه‌ي كاملا علمي تحولات اروپا را مطرح نموده است و همگام با شرح و داوري رويدادها نقش فيلسوفان و انديشمندان هر دوره را هم در شكل گيري و يا زوال تحولات مطرح نموده است.

«تاريخ جهان نو»، رابرت روزول پالمر

رابرت روزول پالمر، استاد برجسته‌ي تاريخ دانشگاه پرينستون امريكا می‌باشد، كه در دو جلد مجزا تاليف شده است.

كتاب فوق تاريخ جهان را با ديدگاهي قابل تامل به تجزيه و تحليل پرداخته است. در جلد دوم اين اثر مطالب مربوط به رساله بنده نگاشته شده است كه در تجزيه و تحليل منطقي رساله بسيار موثر بوده است.

«تاريخ تمدن غرب و مباني آن در شرق»، كرين برينيتون، جان كريستوفر، ربرت لي دولف

مولفان صاحب نظر كتاب تاريخ تمدن غرب كه هر سه آمريكايي می‌باشند به صورت كاملا مفصل به بررسي تاريخ غرب پرداخته اند.

از آنجا كه ساختار حكومت ها از پيدايش آنها مورد توجه قرار گرفته است و تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي هر كدام در حد امكان مطرح شده است و در جايي كه لازم بوده مولفان به تحليل رويدادها هم پرداخته اند اين اثر بسيار قابل ستايش می‌باشد.

اين كتاب ارزشمند در دو بحث قرن هجدهم و نوزدهم در رساله‌ي مورد نظر بسيار راهگشاي نگارنده بوده است.

محدوديتي كه دستور العمل نگارش رساله براي نگارنده قائل شده باعث شد كه به معرفي منابع مذكور اكتفا شود و از پرداختن به آثار نفيس و ارزشمند ديگر خودداري شود.

 

 

 

 

 

5)               فصل دوم

6)               نگاهي گذرا بر تاريخچه‌ي فرانسه تا 1648.م

 

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)       2-1 نقاط اغازین شکل گیری قومی

به نظر می‌رسد که حدود و مرزهای سرزمینی که فرانسه در آن شکل گرفته است و آن را به صورت شش ضلعی منظمی ساخته است به صورت طبیعی مرزبندی شده است. اقیانوس اطلس، مدیترانه، دریای شمال، تنگه مانش، کوههای الپ و پیرنه مرزهای روشن این کشور می‌باشند.

فرانسه از امتیازهای طبیعی که شمال کوههای بلند، جلگه‌های وسیع و مناطق پست می‌باشد بهره مند بوده و حاصلخیزی آن را سبب شده است.

قبایل مختلف در طول چند صد سال مهاجرت‌های عظیمی را به این مناطق داشته‌اند که در جهات مختلف پراکنده شده و به نظر می‌رسد آغاز آن در دوران مفرغ بوده است.(حدود 1600 قبل از میلاد)

کانونهای اصلی توسعه‌ی قومی وسیعی بوده است که امروزه سرزمینهای اتریش، مجارستان، آلمان جنوبی و چکسلواکی را هم شامل می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii)     كتابنامه

 • آرنت، هانا، انقلاب، ترجمه عزت اله فولادوند،انتشارات خوارزمی،1361.
 • ابوالحمد، عبد الحميد، مباني سياست، جلد اول، انتشارات توس، چاپ چهارم 1386 ش.
 • استيس، ولترترسن، فلسفه هگل، ترجمه حميد عنايت، انتشارات علمي و فرهنگي، 1381ش.
 • استنفورد، مايكل، در آمدي بر فلسفه ي تاريخ، ترجمه احمد گل محمدي، تعمران، انتشارات ني، چاپ اول، 1382 ش.
 • افيموف، آدرياتف، تاريخ عصر جديد، ترجمه فريدون شايان، محمد تقي فرامرزي، انتشارات شباهنگ، 1359 ش.
 • اوئيس، اشنايدر، جهان در قرن بيستم، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تير ماه 1342 ش.
 • اي. جي . پي تيلر، عظمت و انحطاط اروپا، ترجمه هرمز عبد اللهي، تهران، انتشارات افست، چاپ اول 1360 ش.
 • ايزلر، گرهارت، فون آلبرت، شراينر آلبرت، سيري در تاريخ آلمان، ترجمه صبا، انتشارات پژواك، چاپ اول 1360 ش.
 • اينوود، مايکل، فرهنگ فلسفي هگل، ترجمه حسن مرتضوي، تهران، 1389ش.
 • بدن، لويي، تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه هوشنگ نهاوندي، انتشارات مرواريد، چاپ سوم 1350 ش.
 • براد فورد . جي مارتين، تاريخ روابط ايران و آلمان، ترجمه پيمان آزاد، علي اميد، تهران، موسسه ي پيك ترجمه و نشر، چاپ اول 1368 ش.
 • بروفسكي، جيكوب و مازليش، بروس، سير انديشه در غرب از لئوناردو تا هگل، ترجمه كاظم فيروزمند، تبريز، انتشارات اختر، چاپ اول 1378 ش.
 • بشيريه، حسين، تاريخ ا نديشه هاي سياسي در قرن بيستم، جلد دوم، نشر ني، چاپ اول، 1378 ش.
 • بهزادي، حمدي، ناسيوناليسم، تحليلي تئوريك و عملي، انتشارات موسسه حساب چاپ اول، تير ماه 1354 ش.
 • بيگدلي، علي، تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب از طالس تا ماركس، تهران، چاپ اول، انتشارات عطا، چاپ دوم 1376 ش.
 • پلاگ، بنارك، اقتصاد دانان بزرگ، ترجمه غلامعلي فرجادي، تهران، انتشارات وثقي، چاپ اول، 1350 ش.
 • پورمقدس، علي، روان شناسي اجتماعي، انتشارات مشعل اصفهان، بي تا.
 • پيرن، ژاك، جريان هاي بزرگ تاريخ معاصر، ترجمه مهندس رضا مشايخي، چاپ شركت نامي افست، بي تا.
 • تاپيتون، ب فرانك، تاريخ اقتصادي و اجتماعي اروپا، بي جا، بي تا.
 • تاكمن، بارابارا ورتهايم، برج فرازان، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول 1380 ش.
 • تدگار، رابرت، چرا ا نسان ها شورش مي كنند، ترجمه علي مرشدي زاد، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ اول 1377 ش.
 • تيلور، چارلز، هگل و جامعه مدرن، ترجمه منوچهر حقيقي راد، بي جا، بي تا.
 • جهانبگلو، رامين، انقلاب فرانسه و جنگ از ديدگاه هگل، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران 1368.
 • چيلكوت، رونالد، نظريه هاي سياست مقايسه اي، ترجمه وحيد بزرگي و علي رضا طيب، تهران، انتشارات رسا، چاپ دوم، 1378 ش.
 • خير انديش، عبد الرسول، تاريخ جهان، شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي، 1376 ش.
 • دادگر، يدا الله، تاريخ تحولات انديشه اقتصادي، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، چاپ اول، 1383 ش.
 • دالين، و ديگران، تاريخ فرانسه، ترجمه فريدون شايان، تهران، انتشارات پيشرو، چاپ دوم، 1367 ش.
 • داوري ادركاني، رضا، ناسيوناليسم ملي و استقلال، انتشارات پرسش، چاپ اول، 1364 ش.
 • دلوز، ژيل، نيچه، ترجمه همايون پور، نشر گفتار، 1378ش.
 • دو ورژه، موريس، جامعه شناسي سياسي، ترجمه دكتر ابوالفضل قاضي، انتشارات دانشگاه تهران، آذر 1372 ش.
 • دولت شاهي، اسماعيل، از كنگره وين تا جنگ دوم، تهران، دانش سراي عالي، 1368 ش.
 • دورانت، ويل، تاريخ فلسفه، ترجمه دکتر عباس زرياب، انتشارات علمي و فرهنگي، 1373.
 • راسل، براتراند، تاريخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دريا بندري، تهران، انتشارات … چاپ ششم، 1373 ش.
 • راوچ، لئو، فلسفه هگل، ترجمه عبدالعلي دستغيب، تهران، نشر پرستو 1382.
 • روبرت، هرمان، تنبروك، تاريخ آلمان، ترجمه دكتر محمد ظروفي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تير ماه، 1358 ش.
 • رونوون، پير، بحران هاي قرن بيستم، ترجمه احمد ميرفندرسكي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1357 ش.
 • زندي، منوچهر، نظريه هاي اقتصادي در قرن بيستم، جلد اول، چاپ ششم، 1368ش.
 • سينگر، پيتر، فلسفه هگل، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، طرح نو، 1379ش.
 • شايرر، ويليام، سقوط جمهوري سوم، ترجمه عبد الحسين شريفيان، انتشارات نگاه، چاپ دوم، 1368 ش.
 • شواليه، ژان ژاك، آثار بزرگ سياسي از ماكياولي تا هيتلر، ترجمه ليلا سازگار، مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1372 ش.
 • صادقي، علي، ايدئولوژي و روابط بين ا لملل، نشر قومس، چاپ اول، 1376 ش.
 • غفاري فرد، عباسقلي، تاريخ اروپا از رنسانس تا پايان جنگ جهاني دوم، تهران، انتشارات جامي، چاپ اول، 1383 ش.
 • فروغي، محمد علي، سير حكمت در اروپا، تهران، انتشارات نيلوفر، چاپ پنجم، 1387 ش.
 • فروم، اريك، گريز از آزاديف ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات فرانكلين، چاپ اول، 1365 ش.
 • فونود، غلام حسين، سيري كوتاه در قرون جديد، تبريز، نشر احيا، 1337 ش.
 • فيشر، هربرت، تاريخ اروپا از انقلاب كبير تا ظهور هيتلر، ترجمه وحيد مازندراني، چاپخانه ي علمي، 1324 ش.
 • کاپلستون، فردريک، تاريخ فلسفه، ترجمه داريوش آشوري، تهران، انتشارات سروش، 1375ش.
 • كالبرايت، جان، سقوط بزرگ، ترجمه ي شهريار خواجيان، انتشارات بو علي، چاپ اول، 1371 ش.
 • كرين برينتون، كريتوفر جان، تاريخ تمدن غرب و مباني آن در شرق، ترجمه پرويز داريوش، انتشارات فرانكلين، 1340 ش.
 • كندي، پل، ظهور و سقوط قدرت‌هاي بزرگ، ترجمه ناصر موفقيان، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1370 ش.
 • كوهن، الوين استانفورد، تئوري هاي انقلاب، ترجمه علي رضا طيب، نشر قومس، چاپ دوم 1369 ش.
 • گسمان، ويليهلم، تاريخ فرهنگ آلمان، ترجمه مجد ظروفي، انتشارات توس، اسفند 1350 ش.
 • مارکوزه، هربرت، خردو انقلاب، ترجمه محسن ثلاثي، نشر نقره، انتشارات هفده شهريور.
 • گوبردئوپيك، مانفرد، تاريخ مختصر جهان، ترجمه محمد تقي فرامرزي، انتشارات گوتنبرگ، جلد اول، چاپ اول، 1350 ش.
 • لاكونر، والتر، اروپا پس از هيتلر (تولد دوباره ي اروپا)، ترجمه عباسقلي غفاري فرد، تهران، اطلاعات، چاپ اول، 1384 ش.
 • لاندلن، شارل دو، تاريخ جهاني، ترجمه احمد بهمنش، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، تابستان 1382 ش.
 • لوبون، گوستاو، روانشناسي توده ها، ترجمه كيومرث خواجوي ها، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1369 ش.
 • لوكاس، هنري، تاريخ تمدن از كهن ترين روزگار تا سده ي ما، ترجمه عبد الحسين آذرنگ، جلد دوم، انتشارات كيهان، 1366 ش.
 • ليست، فردريك، نظام ملي اقتصادي سياسي، ترجمه ناصر معتمدي، انتشارات علمي، چاپ اول، 1370 ش.
 • لين، توني، تاريخ تفكر مسيحي، ترجمه روبرت آسريان، نشر فرزان، چاپ ا ول، 1380 ش.
 • ماله، آلبر و گري يه، پي ير، تاريخ قرن نوزدهم و معاصر، ترجمه و اقتباس نصر الله فلسفي، چاپ افست رشيديه، چاپ دوم.
 • مزلو، اچ آبراهام، انگيزش و شخصيت، ترجمه آحمد رضواني، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سوم 1372 ش.
 • مزون نو، ژان، زوان شناسي اجتماعي، ترجمه علي محمد كاروان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1343 ش.
 • مستقيمي، بهرام، دگرگوني نظام بين المللي تسلط جهاني ا روپا و ارزش‌هاي اروپايي 1815 – 1914 . انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1373 ش.
 • مصطفوي، محسن، بسمارك، تهران، انتشارات محمد علي علمي، چاپ دوم، 1354 ش.
 • مندل، ارنست، نقد و بررسي تئوري هاي فاشيم، ترجمه ب صادق، نشر تندر، 1359ش.
 • مور، برينگتن، ريشه‌هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي، ترجمه حسين بشيريه، مركز نشر دانشگاهي، تهران، 1369 ش.
 • موسكا، كانتانو، تاريخ عقايد و مكتب هاي سياسي از عهد باستان تا امروز، ترجمه حسين شهيدزاده، انتشارات مرواريد، چاپ اول، 1363 ش.
 • نچينكا، اسكاركين و ديگران، تاريخ مختصر جهان، ترجمه محمد تقي فرامرزي، تهران، ا نتشارات دنيا، مهر 1359 ش.
 • نقيب زاده، ا حمد، تحولات روابط بين الملل از كنگره ي وين تا امروز، نشر قومس، 1369 ش.
 • نهاوندي، هوشنگ، تاريخ مختصر عقايد اقتصادي، انتشارات دانشگاه تهران، بي‌تا.
 • نهرو، جواهر لعل، نگاهي به تاريخ جهان، ترجمه محمود تفضلي، جلد سوم، انتشارات امير كبير، چاپ يازدهم، 1382 ش.
 • نيچه، فردريش، چنين گفت زرتشت، ترجمه حمدي نيرنوري، تهران، چاپ سوم، 1351 ش.
 • واگي، جان وگروئن وگن، پيتر، تاريخ مختصر انديشه اقتصادي، (از مركانتليسم تا پول باوري)، ترجمه غلام رضا ارمكي، تهران، انتشارات ني، چاپ ا ول، 1387 ش.
 • والش، بلو، اچ، مقدمه‌اي بر فلسفه تاريخ، ترجمه ضياء الدين طباطبائي، انتشارات اميرکبير، چاپ اول، تهران 1363.
 • هنري وليتل فيلد، تاريخ ا روپا از 1815 . به بعد، ترجمه فريده قره چه داغي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم بهار 1384 ش.

منابع انگليسي

 • David W.Zigler, war, peace and international politics, (Boston, U.S.A), Broun and company, 1977.
 • Edward Grank show, Bismark, London.1987.
 • Belser, Fredrick, The Cambridge compani on to Hegel, 1993, First published, Cambridge university,
 • Imanuel Geiss German Foeignpolicy, 1871-1914,London 1979.
 • g. Herder, Ideas to wards a philosophy of the history of mankind(1785)
 • Kenni, Anthony, An Illust rated BrieF History of western philosophy, second edited, 2006, Black well publishing.
 • Mignet, F.A.M, History of the French revolution From 1789 to 1814, Londen, 1995.
 • Patten, Alen, hegel’s Idea of freedom, 2002, montral, Mcgill university.
 • Roher, Gohn. A, Founding republics in France and America, (Astudy in constitutional governace), newyork, 1993.

 

 

Abstract:

[1] . David w.zigler,war,peace and International politics,(Boston,U.S,A:Little,Brown and company,1977),p18

[2] .Liberalism

[3] .socialism

[4] . Imperialism

[5] . Militarism

[6] . Anarchism

[7]. Eststesgeneral

[8].Emperialism

[9]. Bund

[10]. Bundestag

[11] . protestant

[12] .  Diet

[13] sosialism

[14] .capitalism

[15]  Liberalism

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه تأثير انديشه‌هاي سياسي و فلسفي بر رويدادهاي تاريخي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 7 = 8