حراج!

دانلود پایان نامه تأثیر استفاده از اینترنت بر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

99,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

                                                                                   

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده علوم­انسانی، گروه جامعه شناسی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی (M.A)

 

عنوان:

تأثیراستفاده از اینترنت بر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

 

 

 

 

استاد مشاور:

دکتر داریوش بوستانی

 

 

نگارش:

……………………

 

 

 

زمستان 1392

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش… 7

1-4- اهداف تحقیق.. 10

1-4-1 هدف کلی.. 10

1-4-2 اهداف جزیی.. 10

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-1-1 تعاریف… 14

2-2- مبانی نظری.. 16

2-2-1 ماکس وبر. 16

2-2-2 آنتونی گیدنز. 17

2-2-3 پیر بوردیو. 21

2-2-3-1 مفهوم منش… 22

2-2-3-2 مفهوم ميدان. 26

2-2-3-3 مفهوم عمل. 30

2-2-3-4 مفهوم نماد 31

2-2-3-5 مفهوم طبقه. 31

2-2-3-6 مفهوم مصرف… 35

2-2-4 کاکرام 39

2-2-5 آدلر. 40

2-2-5-1 مفاهیم اساسی نظریه آدلر. 41

2-2-5-2 انواع سبک زندگی از دیدگاه آدلر. 42

2-2-6 تورستین وبلن. 44

2-3- شاخص های جوانی و سبک زندگی.. 46

2-3-1 امتداد یافتن دوره جوانی.. 47

2-3-2 فردی شدن. 47

2-3-3 عدم اطمینان و خطر. 48

2-3-4 ریسک پذیری.. 48

2-3-5 نگرش متفاوت جوانان به کار و فراغت.. 49

2-3-6 برقراری ارتباط به شیوه متفاوت.. 50

2-3-7 مصرف گرایی و مصلحت طلبی.. 50

2-4- اینترنت.. 51

2-4-1 استفاده جوانان از اینترنت در ایران. 53

2-4-2 ویژگی های اینترنت.. 55

2-4-3 انواع کاربردهای رسانه های مجازی.. 55

2-4-4 آمار استفاده از اینترنت در جهان. 57

2-4-5 تأثیرات مثبت اینترنت بر سبک زندگی.. 58

2-4-5-1 کوچک شدن جهان و رشد فرهنگی.. 58

2-4-5-2 خدمات آموزشی و پژوهشی.. 59

2-4-5-3 ارایه خدمات به «شهروند الکترونیک».. 59

2-4-5-4 توسعه اقتصادی و تجارت الکترونیک… 60

2-4-5-5 ايجاد خلاقیت و اخلاق کاری سازنده 60

2-4-5-6 تعامل و همزيستي جهاني؛ شكل‌گيري هويت پويا 61

2-4-5-7 كثرت‌گرايي فرهنگي.. 62

2-4-5-8 جهاني شدن و حقوق شهروندي.. 62

2-4-6 تأثیرات منفی اینترنت بر سبک زندگی.. 63

2-4-6-1 بعد اجتماعی.. 63

2-4-6-2 تبدیل اینترنت به ارزش… 63

2-4-6-3 قبض و بسط باورها 64

2-4-6-4 اثرات روانی.. 64

2-4-7 تأثیرات مثبت و منفی فیس بوک بر سبک زندگی.. 65

2-4-7-1 انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات، افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی.. 65

2-4-7-2 امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگ های مختلف.. 65

2-4-7-3 شکل گیری و تقویت خرد جمعی.. 65

2-4-7-4 ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان. 66

2-4-7-5 تبلیغ و توسعه ارزش های انسانی و اخلاقی در عرصه جهانی.. 66

2-4-7-6 افزایش سرعت در فرایند آموزش و ایجاد ارتباط شبانه روزی بین استاد و شاگرد 66

2-4-7-7 فيس بوك و اختلالات روانشناختی.. 66

2-4-7-8 فيس بوك و اعتياد 67

2-5- پیشینه پژوهش… 67

2-5-1 تحقیقات داخلی.. 67

2-5-2 تحقیقات خارجی.. 75

2-6- چارچوب نظری تحقیق حاضر. 79

2-6-1 گرایش و رفتارهای زیست محیطی.. 82

2-6-2 مصرف کالاهای فرهنگی.. 82

2-6-3 باورها و رفتارهای دینی.. 83

2-6-4 گرایش و رفتارهای بهداشتی.. 83

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 86

3-2- روش تحقیق.. 86

3-3- ابزار گردآوری داده ها 87

3-4- اعتبار. 87

3-5- پایایی.. 88

3-6- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم 89

3-6-1 متغیر وابسته. 89

3-6-2 متغیر مستقل. 91

3-7- جامعه آماری.. 93

3-8- تعیین حجم نمونه. 93

3-9- روش نمونه گیری.. 94

3-10- استخراج و پردازش داده ها 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 97

4-1-1 توصیف متغیرهای جمعیتی.. 97

4-1-1-1 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس سن. 97

4-1-1-2 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس جنسیت.. 98

4-1-1-3 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس وضعیت تاهل. 99

4-1-1-4 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس مقطع تحصیلی.. 100

4-1-1-5 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساسدرآمد خانوار. 101

4-1-1-6 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس.. 102

4-1-1-7 بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس طبقه اجتماعی.. 103

4-1-2 توصیف  متغیر وابسته و ابعاد آن. 104

4-1-2-1 توصیف بعد مصرف کالاهای فرهنگی.. 104

4-1-2-2 توصیف بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی.. 105

4-1-2-3 توصیف بعد باورها و رفتارهای دینی.. 106

4-1-3 توصیف بعدهای مستقل تحقیق.. 108

4-1-3-1 توصیف متغیر میزان دسترسی به اینترنت.. 108

4-1-3-2 توصیف متغیر میزان استفاده از خدمات اینترنت.. 109

4-1-3-3 توصیف متغیر فعالیت در فیسبوک… 110

4-2- آزمون فرضیات.. 111

4-2-1 بررسی رابطه بین متغیر های پیشینه ای و سبک زندگی و ابعاد آن. 111

4-2-1-1 فرضیه اول. 112

4-2-1-2 فرضیه دوم 113

4-2-2 بررسی رابطه متغیرهای مستقل با سبک زندگی و ابعاد آن. 116

4-2-2-1 فرضیه چهارم 117

4-2-2-2 فرضیه پنجم 118

4-2-2-3 فرضیه ششم 118

4-2-2-4 فرضیه هفتم 119

4-2-2-5 فرضیه هشتم 119

4-2-2-6 فرضیه نهم 120

4-3- بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر مولفه های سبک زندگی.. 120

4-3-1 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر مصرف کالاهای فرهنگی.. 120

4-3-2 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای زیست محیطی.. 121

4-3-3 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای بهداشتی.. 122

4-3-4 بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر باورها و رفتارهای دینی.. 122

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 124

5-2- نتایج مربوط به متغیرهای پیشینه ای.. 124

5-3- یافته های مربوط به بررسی رابطه میان متغیرهای پیشینه ای و سبک زندگی و ابعاد آن. 125

5-4- بررسی رابطه متغیرهای مستقل با سبک زندگی و ابعاد آن. 128

5-5- بحث و تفسیر یافته های پژوهش… 129

5-6- پیشنهادات.. 134

منابع و مآخذ 136

فهرست منابع فارسی.. 136

فهرست منابع انگلیسی.. 142

پیوست.. 144

چکیده انگلیسی 158

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1- ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.. 88

جدول 3-2- تعاریف نظری و عملیاتی.. 92

جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس سن. 97

جدول 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس جنسیت.. 98

جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس وضعیت تأهل. 98

جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس مقطع تحصیلی.. 100

جدول 4-5- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس درآمد خانوار. 101

جدول 4-6- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس دانشکده 102

جدول 4-7- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس طبقه اجتماعی.. 103

جدول 4-8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس بعد مصرف کالاهای فرهنگی.. 104

جدول 4-9- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی.. 105

جدول 4-10- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس بعد باورها و رفتارهای دینی.. 106

جدول 4-11- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس گرایش و رفتار های زیست محیطی.. 107

جدول 4-12- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان دسترسی به اینترنت.. 108

جدول 4-13- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان استفاده از خدمات اینترنت.. 109

جدول 4-14- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متغیر فعالیت در فیسبوک… 110

جدول 4-15- میانگین پاسخ های افراد در مولفه های سبک زندگی براساس مقطع تحصیلی.. 112

جدول 4-16- بررسی رابطه بین مقطع تحصیلی و سبک زندگی.. 112

جدول 4-17- میانگین پاسخ های افراد در مولفه های سبک زندگی براساس درآمد خانوار. 113

جدول 4-18- بررسی رابطه بین درآمد خانوار و سبک زندگی و ابعاد آن. 114

جدول 4-19- میانگین پاسخ های افراد در مولفه های سبک زندگی براساس طبقه اجتماعی.. 115

جدول 4-20- بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی و سبک زندگی.. 115

جدول 4-21- بررسی رابطه بین دسترسی به اینترنت و مصرف کالاهای فرهنگی.. 117

جدول 4-22- بررسی رابطه بین دسترسی به اینترنت و باورها و رفتارهای دینی.. 118

جدول 4-23- بررسی رابطه بین دسترسی به اینترنت و گرایش و رفتارهای زیست محیطی.. 118

جدول 4-24- بررسی رابطه بین استفاده از خدمات اینترنت و مصرف کالاهای فرهنگی.. 119

جدول 4-25- بررسی رابطه بین استفاده از خدمات اینترنت و باورها و رفتارهای دینی.. 119

جدول 4-26- بررسی رابطه بین فعالیت در فیسبوک و مصرف کالاهای فرهنگی.. 120

جدول 4-27- میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر مصرف کالاهای فرهنگی.. 121

جدول 4-28- میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای زیست محیطی.. 121

جدول 4-29- میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای بهداشتی.. 122

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- مدل تحلیلی تحقیق.. 84

نمودار 4-1- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس سن. 97

نمودار 4-2- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس جنسیت.. 98

نمودار 4-3- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس وضعیت تاهل. 99

نمودار 4-4- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس مقطع تحصیلی.. 100

نمودار 4-5- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس درآمد خانوار. 101

نمودار 4-6- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس دانشکده 102

نمودار 4-7- نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس طبقه اجتماعی.. 103

نمودار 4-8- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس بعد مصرف کالاهای فرهنگی.. 104

نمودار 4-9- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی.. 105

نمودار 4-10- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس بعد باورها و رفتارهای دینی.. 106

نمودار 4-11- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس گرایش و رفتارهای زیست محیطی.. 107

نمودار 4-12- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان دسترسی به اینترنت.. 108

نمودار 4-13- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان استفاده از خدمات اینترنت.. 109

نمودار 4-14- توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متغیر فعالیت در فیسبوک… 110

 

 

 

چکیده

مفهوم سبک زندگی که امروزه به یکی از مفاهیم بنیادین در تحلیل های اجتماعی تبدیل شده است، یکی از حوزه های جدید و مهم مطالعاتی محسوب می شود که در سال های اخیر توجه­ی عده ی قابل ملاحظه ای از محققان اجتماعی را به خود جلب کرده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اینترنت بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد بودند که براساس فرمول کوکران با 420 نفر مصاحبه شد. پژوهش حاضر براساس نمونه­گیری        طبقه بندی صورت گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش تهیه و جمع آوری شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن از طریق نظرات اساتید دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که آمار استنباطی (آزمون های تی تست، پیرسون و رگرسیون) از طریق نرم افزار spss17 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد در متغیرهای پیشینه ای بین درآمد خانوار، مقطع تحصیلی و طبقه اجتماعی با سبک زندگی رابطه وجود دارد. همچنین از میان عوامل مستقل موثر بر سبک زندگی مشخص شد که: 1- بین دسترسی به اینترنت و مصرف کالاهای فرهنگی و گرایش و رفتارهای زیست محیطی رابطه مثبتی وجود دارد. 2- بین استفاده از خدمات اینترنت و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه وجود دارد. 3- بین میزان فعالیت در فیسبوک و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: استفاده از اینترنت، سبک زندگی، دانشجویان، مصرف کالاهای فرهنگی

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

مفهوم سبک زندگی که امروزه به یکی از مفاهیم بنیادین در تحلیل های اجتماعی تبدیل شده است، یکی از حوزه های جدید و مهم مطالعاتی محسوب می شود که در سال های اخیر توجه ی عده ی قابل ملاحظه ای از محققان اجتماعی  را به خود جلب کرده است (شکوری 1385، 13).

سازمان بهداشت جهانی، سبک زندگی را الگوهای مشخص و قابل تعریف رفتاری می داند که از تعامل بین ویژگی های شخصی، روابط اجتماعی، شرایط محیطی و موقعیت های اجتماعی- اقتصادی حاصل می شود (کر[1]2000، 5).

رونق مجدد مباحث سبک زندگی را می توان معلول گسترش فرایندهای جهانی شدن فرهنگ، اهمیت یافتن مقوله مصرف و نیز بحث های مربوط به گذار از جامعه مدرن به فرامدرن دانست (ذکایی 1391، 32). مباحث مربوط به مدرنیسم و فرایند جهانی شدن با گسترش وسایل فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و امکانات رفاهی همراه بوده است. حاصل این تحولات پیدایش الگوهای جدید زیستن و سبک زندگی است که ماهیت آن با نوع و چگونگی مصرف شهروندان مدرن آمیخته است. در این فرایند، مفهوم ابتدایی مصرف که مبتنی بر رفع نیازهای ضروری بود تغییر کرد و اشکال جدید یافت به طوری که نیازهای ثانوی اهمیت یافتند. تحول جامعه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله عواملی هستند که در تغییر و توسعه سبک زندگی جوانان نقش دارند، گذشته از طبقه اجتماعی، عامل آموزش و سواد نیز بر سبک زندگی تأثیر اساسی دارد. آموزش و سواد جزو سرمایه های فرهنگی فرد محسوب می شوند که در شکل گیری            ذائقه های زیبایی شناختی فرد مؤثر هستند. چرا که افراد بر حسب نوع و میزان سرمایه های فرهنگی در موقعیت های متفاوتی قرار می گیرند و در نتیجه سبک های زندگی متفاوتی دارند، به عبارت دیگر هر طبقه بر اساس میزان و نوع سرمایه فرهنگی خود که متأثر از تحصیلات و سواد و موقعیت اجتماعی است لباس خاصی می پوشد، اوقات فراغت و ورزش متفاوتی دارد و در نهایت سبک زندگی خاص همان طبقه را رقم می زند. سبک زندگی از سویی با گرایش ها و باورهای دینی خاص خود همراه است، با توجه به نقش فعال دین در جامعه ایران به ویژه در سده های اخیر نمی توان تأثیر آن و ارزش های دینی و اخلاقی را به عنوان یکی از متغیرهای تأثیر گذار اجتماعی در شیوه زندگی مورد اغماض قرار داد. اشخاص برای صیانت از ارزش ها و باورهایشان مبارزه می کنند و برای حفظ آنها می کوشند و چون کارکردهای عدیده ای دارند، نقش و تأثیر شگرفی در حیات فردی و اجتماعی ملت ها بر جای گذاشته و می گذارند. بنابراین در یک جامعه دینی، افراد می کوشند تا بر اساس باورهایشان رفتار نمایند و سبک زندگی اعتقادی خاص خود را داشته باشند. رفتارهای بهداشتی نیز با توجه به ورود به دوران مدرنیته در ایران تغییر کرده است به طوریکه نظارت بر بدن در این دوران تغییر یافته و امروزه شاهد سبک های بهداشتی متنوعی از جمله میزان و نوع استفاده از مارک های متفاوت لوازم آرایشی و بهداشتی توسط جوانان هستیم. امروزه  با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره شاهد شکل گیری نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای روابط متقابل، مذاکره، گفتگو و به طور کلی ارتباط دو سویه فراهم آورده است. شبکه های اینترنتی به عنوان مهم ترین مصادیق این امر، به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و دانشجویان و مکان تبادل آرا و افکار ایشان و تأمین نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی آنها تبدیل  شده اند. شبکه های اینترنتی علاوه بر اینکه مرجع تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند، این امکان را برای اعضا فراهم می کنند که همزمان با انجام سایر فعالیت های اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه، فعالیت خود را در این جوامع مجازی نیز پیگیری کنند. بنابراین جذابیت شبکه های اینترنتی از یکسو و سهولت فعالیت در این دسته از جوامع از سوی دیگر موجب می شود تا رابطه میان عضویت و حضور در شبکه های اینترنتی و تغییرات مربوط به سبک زندگی جوانان عضو به عنوان یک پرسش جدی در عرصه فرهنگ و ارتباطات مطرح شود (شکوری 1385، 15). به نظر می رسد با توجه به جمعیت جوان کشور و دسترسی آسان به اینترنت در سراسر کشور، اینترنت و شبکه های اجتماعی سهم بالایی را در تغییر الگوی سبک زندگی جوانان ایفا می کنند و ابعاد مختلف فرهنگی، بهداشتی، زیست محیطی و دینی سبک زندگی را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

 

1-2- بیان مسئله

سبک زندگی را می توان به شیوه ی زندگی طبقات و گروه های اجتماعی مختلف جامعه تعبیر کرد که در آن افراد جامعه به پیروی از الگوهای رفتاری با روشها، هنجارها و ارزش های اجتماعی یا انتخاب نهادهای فرهنگی و منزلتی خاص، تعلقات خود را نسبت به آن هویدا می کند. همان گونه که وبر می گوید، سبک زندگی همچون پاره فرهنگ متمایزکننده طبقات اجتماعی در درون فرهنگ اصلی جامعه در نظر گرفته     می شود (رسولی 1382، 20). سبک زندگی در خلال دهه هشتاد میلادی در جامعه شناسی و بیشتراز آن در نظریه های اجتماعی به عنوان یک مفهوم مهم، مطرح شده است و بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی در این زمینه عقاید خود را بیان نموده اند. گیدنز ابراز می کند که سبک زندگی را می توان به مجموعه ای کم و بیش جامع از عملکردهایی تعبیر کرد که فرد آنها را بکار می گیرد. اکنون دنیا در جامعه اطلاعاتی  به سر می برد و با پیشرفت های تکنولوزیک، دنیا به صورت دهکده ای کوچک تبدیل شده است که درآن واحد، تمام مردم دنیا از یکدیگر اطلاع و آگاهی دارند و این رابطه ها به گونه ای است که حتی سبک و سیاق شان را تحت الشعاع قرار داده است و همه از یک یا چند روش مشخص ویکسان پیروی می کنند. هر کسی تلاش می کند آزادانه یک مسیر که با عقاید وسلایق و سایر اخلاقیاتش نزدیک  است را از این کانال های اطلاعاتی انتخاب کند و آن را در زندگی خود به عنوان سبک زندگی پیاده سازد (گیدنز 1382،76). نظریه های اجتماعی در رویکردهای اخیر، بیشتر به روش هایی توجه دارد که از رهگذرآن ها زبان مخصوص صور و سبک های منزلت به تصویب می رسد. زیرا در حال حاضر به تبعیت از ماکس وبر و وبلن، تمایزی سنتی بین طبقه و منزلت وجود دارد که بیانگر توجه به تفاوت های اجتماعی ناشی  از روش های مصرف به جای روش های تولید است (کرایب1382،66). سلیقه های  افراد در مصرف فرهنگی، در کنار فعالیت های فراغت و الگوهای مصرف از اصلی ترین شاخص های مورد استفاده در مطالعات سبک زندگی بوده است که همراه با مدرنیته تغییر یافته است (فاضلی1382،127). تأثیرات گوناگون رسانه های ارتباط جمعی بر فرهنگ، موضوع مباحث گسترده ای است. رسانه‌ها به عنوان موتور دگرگوني و تغيير ارزش‌هاي جوامع سنتي و ورود به جامعه مدرن تأکيد مي‌‌شود. بر اساس اين نظريه، رسانه به انتشار يا اشاعه‌ي نظام ارزشي کمک مي‌کند که خواهان نوآوري، تحرک، موفقيت و مصرف است. «دانيل لرنر[2]»  جامعه شناس امريکايي و از پيروان اين رويکرد به نقش رسانه‌ها در تغيير ارزش‌هاي سنتي در جوامع و جايگزين شدن ارزش‌هاي مدرن اشاره کرده است. وي در کتاب «گذر از جامعه سنتي؛ نوسازي خاورميانه»، معتقد است که رسانه مي‌تواند به فروپاشي سنت‌گرايي، – که معضلي براي نوسازي محسوب مي‌شود- کمک کند. اين کار با بالا رفتن انتظارات و توقعات، باز شدن افق‌ها، توانا شدن مردم به تخيل ورزيدن و خواهان جايگزيني شرايط زندگي بهتر براي خود و خانواده عملي مي‌شود(مک کوئيل[3] 1382، 144). سبک زندگی به گونه ای ملازم مدرنیته است و چون متضمن انتخاب است، مفهومی است که در فرهنگ سنتی بی معناست چون در زندگی گذشته انسانها عملاً گزینشی در کار نبود. سنت یا عادات و رسوم گذشته برنامه ای از پیش تعیین شده را عرضه می کردند که در اجرای آن نوعی جبر پنهان وجود داشت اما در دنیای جدید انتخاب های متنوع و گوناگونی پیش روی فرد قرار می گیرد(گیدنز1382، 121). سبک زندگی علاوه بر ویژگی هایی نظیر خصیصه گروهی، تنوع، انسجام و انتخاب کردن دارای ابعاد پیچیده ای است. بنابراین تردیدی نیست که امروزه اینترنت جزئی از فرهنگ روزمره افراد بخصوص دانشجویان شده است. در حقیقت می توان گفت که ظهور فناوری های نوین، تغییرات اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است و حتی سبک زندگی جدیدی را بنیان نهاده است. این رسانه ارتباطی موجب تغییر سلیقه و سبک زندگی در افراد می شود. رسانه های ارتباطی از جمله اینترنت از طریق ارائه هنجارهای اجتماعی مخاطبان را با الگوهایی از روابط انسانی و اجتماعی و به طور کلی سبک زندگی آشنا می کند. جمله مشهوری در مورد استفاده از اینترنت وجود دارد که می‌گوید: «کسی که نمی‌داند در اینترنت به دنبال چیست، در واقع دنبال همه چیز است.» حقیقت این است که وجود جذابیت بسیار زیاد و ارائه بسیار گسترده و پر زرق و برق اطلاعات در این رسانه، هر شخصی که بدون هدف وارد آن شود را ساعت ها میخکوب خواهد نمود. در واقع ذهن فرد به مانند یک جاروبرقی انواع و اقسام اطلاعات را در این فضا جذب می کند؛ اطلاعاتی که معلوم نیست هر کدامشان چه تأثیری در تفکر، رفتار و سبک زندگی وی می گذارد. از سوی دیگر برخی معتقدند که ابزار و تکنولوژی های جدید را باید با لوازم فرهنگی آن پذیرفت و تنها در صورت ملتزم شدن به فرهنگ همراه با ابزار جدید، استفاده بهینه از آن صورت خواهد پذیرفت. به طور کلی می توان چنین استنباط نمود افرادی که برای استفاده از رسانه ای مانند اینترنت برنامه و شناخت درستی نداشته باشند، مقهور آن خواهند شد و تحت تأثیر آن سبک زندگی شان نیز دستخوش تغییر خواهد شد. چرا که اینترنت و وسایل ارتباط جمعی در عصر فناوری تلاش می کند سبک زندگی و نوع پوشش و رفتار مردم در دهکدة جهانی را تا حد زیادی مشابه هم سازد.

نتایج نظر سنجی سال 2004 شبکه بی بی سی بیانگر این مطلب بود که شبکه های اینترنتی تأثیرات وسیعی رادرسبک زندگی افراد داشته اند. این شبکه در آن سال یک موضوع را برای بحث در تارنمای خود انتشار  داد. عنوان بحث این بود که فناوری های جدید چگونه سبب تغییر سبک زندگی شما شده است؟ بیشتر شرکت کنندگان در بحث، داستان زندگی خود را با توجه به عصر دیجیتال مطرح کرده و به این موضوع پرداختند که اینترنت چگونه موجب تغییر زندگی آن ها شده است؟ 200 زن و 200 مرد به طور تصادفی از میان کسانی که به این پرسش پاسخ داده بودند، انتخاب شدند تا نظرات آن ها تحلیل محتوا شود. یافته ها نشانگر این بود که بیشتر افراد معتقد بودند اینترنت در مسیر زندگی آن ها نقش مهمی دارد و از لحاظ دوست یابی و مسائل استخدامی و شغلی می توانند به آن تکیه کنند. هم چنین این امر سبب ایجاد تغییراتی در شیوه  و سبک زندگی آن ها شده است(بی بی سی 2004). در جامعه ایرانی نیز به نظر می رسد تغییرات بسیاری در سبک زندگی جوانان ایجاد شده است. در جامعه کنونی ایران، جوانان تجارب متفاوتی از کار و فراغت دارند، به تأخیر افتادن سن اشتغال تمام وقت، ازدواج و …. منجر به طولانی شدن دوره جوانی شده و جوانان شیوه های جدید را برای پر کردن فضای زندگی و تجربه گذار خود انتخاب می کنند. نسل جوان جامعه ایران اکنون در ساختن هویت خویش بیش از گذشته بر فراغت متکی است و جوانان اکنون بیش از پیش علاقه مند به تفریح، زیبایی و تجارب لذت بخشی هستند که از فراغت حاصل می شود و به عرصه های دیگر زندگی آن ها رسوخ می کند. همچنین از سوی دیگر تکنولوژی های ارتباطی و تعاملی مجازی خصوصاً اینترنت الزام های جدی را بر هویت یابی جوانان داشته اند. خصوصی کردن دنیای زندگی، فراغتی ساختن رسانه و فردی ساختن هویت، پیچیدگی در هویت، زیباسازی زندگی های مدرن، ایجاد تمایز و … از جمله تأثیرات فضای مجازی بر ارزش ها، هویت و گرایش های جوانان محسوب می شوند. با توجه به مطالبی که ذکر شد، به نظر می رسد رشد و توسعه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی به ویژه استفاده روزافزون از اینترنتبسیاری از جنبه های زندگی جوانان در جامعه ایران را متحول ساخته است و سبک زندگی آنها را در ابعاد مختلف فرهنگی، دینی، بهداشتی و زیست محیطی عمیقا تحت تاثیر قرلر داده است. بر این اساس پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مساله به بررسی تاثیر اینترنت سبک زندگی دانشجویان در دانشگاه آزاد کرمان می پردازد.

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻨﺪان ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺪارد، ﭼﻮن ﻣﻼزم ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از اﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟـﻮد اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻳﻜﺮد راﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ درك ﻣﺪرن ﺑﻮدن سبک هاي زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﺷﻜﻞﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎدﻳﻦ اﻣﻮري ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل از ﻧﻮ اﺑﺪاع ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﮔﻴﺪﻧﺰ1382،120).

تا مدت ها پس از مارکس، تحلیل های جامعه شناسی بر مبنای فرایند تولید و مفهوم طبقه اجتماعی سامان می گرفت. اما بعد از جنگ جهانی، «مصرف» مهم ترین تحول اجتماعی محسوب می شود. این چرخش اجتماعی– فرهنگی موجب شد که سنخ شناسی های موجود قادر به تبیین دقیقی از تحولات جامعه نباشند و سبب گشت تا جامعه شناسان به مفهوم «سبک زندگی» به عنوان مفهومی جدید روی بیاورند.

در جامعه مدرن بیش از امر سیاسی و اقتصادی، امر فرهنگی و اجتماعی ضرورت و اهمیت یافته است. این امر متعلق به دوران معاصر است؛ معاصر به معنای60 و70  سال اخیر در غرب؛ یعنی زمانی که جامعه دچار دگرگونی می شود و پس از آن امور اجتماعی و فرهنگی در مقابل امر سیاسی و اقتصادی بیشتر اهمیت        می یابد و مؤلفه های جدیدی نظیر طبقاتی بودن مطرح می شود. نظام جامعه طبقاتی یعنی جامعه ای که سازوکارهای طبقاتی آن مشخص است و جامعه به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم می شود. در دوران اخیر ترکیب و وزن این طبقات تغییر یافته و برخلاف نظریه پردازان کلاسیک تأکید بر طبقه متوسط بیش از پیش اهمیت یافته است.

در جوامع مدرن نقش مدیران و برنامه ریزان رفته رفته کمرنگ می شود و  نقش و مرکزیت به طبقه متوسط داده می شود و به لحاظ نظری و مفهومی یک اتفاق عمده می افتد که همانا ظهور «انسان مدرن» است. انسانی که کمتر بیگانه، کمتر انزوا طلب و سرانجام کمتر عصیان گر و شورشی است. انسانی که خود، کانون تصمیم، نیاز و عمل است؛ یعنی یک نوع حضور و ظهور نسبتاً اجتماعی و فرهنگی دارد تا، ظهور اقتصادی و سیاسی و این انسان با انسان پیشامدرن متفاوت است. در نتیجه می توان مدعی شد که تحت تحولات اشاره شده دو اتفاق عمده، هم  به لحاظ مفهومی و نظری و هم به لحاظ تجربی و اجتماعی افتاده است. اول شفافیت یافتن جامعه مدرن به معنای جامعه طبقاتی با سهم آفرینی طبقه متوسط است و دوم، بحث انسان مدرن است؛ انسانی تعیین کننده و اثر گذار (ارمکی 1391، 54).

اساساً «سبک زندگی» شیوه های بیان کننده تمایز های اجتماعی و فرهنگی است. این شیوه ها در جامعه ایرانی متاثر از چهار عنصر طبقه، نسل، جنسیت و شهری بودن است، این چهار عنصر نیز با هم تلفیق و در هم تنیده می باشند؛ بدین معنی که این طور نیست که دوران طبقاتی بودن جامعه ایرانی تمام شده باشد بلکه نتیجه درهم تنیدگی، حضور نیروهای جدید اجتماعی معنی می یابد نیروهایی که در بازار مصرف یک سری فعالیت ها انجام می دهند و در حین اثر گذاری در عرصه خرید و فروش، متن زندگی اجتماعی ایرانیان را سامان می دهند. بنابراین یک وضعیت تلفیقی بین این مولفه ها و چهار عنصر مزبور به وجود می آید و اینجاست که انسان ایرانی به عنوان فرد مدرن ایرانی ظهور می کند و به شکلی خاص خود در وضعیت های مختلف نشان می دهد.  یکی از اصلی ترین ویژگی های سبک های زندگی جامعه ایرانی «تکثر» آن است. یعنی ما در حوزه عمل اجتماعی با یک وضعیت تکثر گونه ای روبرو هستیم که شمارش انواع سبک های زندگی در آن میسر نیست، هم چنین در طول تاریخ معاصر سعی در سرکوب طبقه متوسط و حذف سبک های جدید زندگی داشته ایم. بدین دلیل است که ویژگی دوم سبک زندگی ایرانی «در سایه بودن» آن است، بنابراین با فعال سازی طبقه متوسط، سبک های جدید زندگی وارد می شود و در مقابل با محدود کردن جامعه به لحاظ طبقاتی و تقلیل جامعه آن به دو طبقه متمول و فقیر سبک های زندگی در سایه قرار گرفته و گسترش می یابد. سبک های زندگی ایرانی خیلی متأثر از خانواد و دین است، این سبک ها، در عین حال که صفت دینی و عام دارند، به دلیل وجود انواع خانواده ها، متکثر می شوند. بعضی از سبک های زندگی جامعه ایرانی ساز و کار دینی دارد و برخی دیگر ساختار خانوادگی؛ همچنین بعضی از سبک های زندگی فرا طبقاتی و برخی دیگر متعلق به گروه های اجتماعی خاصی است. این موارد انواع گوناگون سبک ها و صورت های زندگی در ایران است(ارمکی 1391، 55).

آنچه ضرورت توجه به رابطه ی میان عضویت و حضور در شبکه های اینترنتی و سبک زندگی جوانان را بیشتر می کند، علاقه ای است که قشر جوان به دلیل جذابیت ساختار این جوامع و ارضای نیازهایش به عضویت در شبکه های  اینترنتی دارند. شبکه های اینترنتی با ارضای همزمان نیازهای عقلی، منطقی و عاطفی جوانان و نوجوانان، گروه های سنی مذکور را به سمت خود جذب کرده و مؤسسان جوامع مجازی از این فرصت برای انتقال مفاهیم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مد نظر خود نهایت استفاده را می برند.در دنیای امروز با گسترش فرهنگ عضویت در شبکه های اینترنتی به ویژه در میان جوانان، زندگی به سبک  شبکه های اینترنتی، به سرعت در حال گسترش است. این وضعیت  در اثر افزایش روز افزون کاربران اینترنت و شبکه های اینترنتی به وجود آمده است.در روابط اجتماعی روزمره ، معمولاً ما فقط با کسی رابطه برقرار می کنیم که در فعالیت عادی روزمره ما دخیل باشد. این روابط اجتماعی می تواند به صورت مکالمه ی رو در رو، ارسال پیامک، مکالمه تلفنی و یا رفتن به مکانی همراه با آن شخص باشد. اینگونه ارتباطات فعالیت هایی هستند که معمولاً در زندگی روزمره به آن ها مبادرت می ورزیم، اما به نظر می رسد امروزه رشد کاربران اینترنت و شبکه های اینترنتی، پیدایش سبک جدیدی از زندگی به نام سبک زندگی جوامع مجازی را در بین جوانان در پی داشته است. این شیوه زندگی که در آمیخته با شبکه های مجازی است، سبک زندگی جدیدی از زندگی بوده که فعالیت های روزمره را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اما لازم است تا جزئیات ارتباط میان عضویت و حضور در شبکه های  اینترنتی و مقوله های مختلف سبک زندگی مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم درک درستی از محدوده ی روابط میان شبکه های  اینترنتی و سبک زندگی به دست آوریم.

مطابق گزارش اتحادیه‌ی‎ جهانی‎ مخابرات،‎ کشور ما از نظر بهره‌مندی از اینترنت، در بین 187 کشور جهان، رتبه‌ی 87 را دارد که بر اساس طبقه‌بندی اتحادیه‌ی جهانی مخابرات، جزء کشورهای متوسط به شمار می‌رود. همچنین 35 درصد استفاده‌کنندگان اینترنت را قشر جوان تشکیل می‌دهند و میانگین زمان صرف‌شده برای اینترنت 52 دقیقه در هفته است. از سوی دیگر، شبکه‌های دوست‌یابی در کشور ما به سرعت در میان جوانان ایرانی محبوب شده است و ایرانی‌ها رتبه‌ی سوم را در این شبکه‌ها کسب کرده‌اند.

فیسبوک معروف‌ترین شبکه‌ی اجتماعی است و هم‌اکنون بیش از یک میلیارد نفر، عضو این شبکه هستند و در حال حاضر، بیشترین استفاده‌کنندگان آن در دنیا، جوانان 18 تا 25 سال هستند. بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی نشان می‌دهد ایرانیان در سال‌های 1383 و1384 رتبه‌ی چهارم وب‌نویسان جهان را کسب کردند. همچنین یکی از فعال‌ترین کاربران شبکه‌های مجازی مانند فیسبوک محسوب می‌شوند. آمار کاربرانی که محل اقامت خود را خارج از ایران ذکر کرده‌اند جزء این رقم محسوب نمی‌شوند. تمام این آمار و ارقام در حالی منتشر می‌شود که زیرساخت‌های فرهنگی اینترنت در ایران با چنین سرعتی گسترش نیافته است و فضای مجازی برای جامعه‌ی ما فضایی مبهم است که سعی دارد از طرق مختلف، سبک زندگی و ارزش‌های فرهنگی جوانان را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین در ایران شاهد توسعه و گسترش مدرنیته، تحولات در زندگی مردم و رشد طبقه متوسط هستیم که با توجه به مجموعه شرایط و زمینه هایی که نسل فعلی جوانان ایرانی در آن عمل می کنند می توان گفت: تجربه نسلی و تاریخی متفاوتی محرک و انگیزش دهنده آن هاست، بستر متفاوتی که مدرنیسم جامعه ایرانی در آن عمل  می کند، اهمیت گروه های منزلتی را بیش از پیش اهمیت داده و شکل گیری سبک های زندگی را به دنبال داشته است. از جمله مؤلفه های سبک زندگی جوانان می توان به عضویت های دینی، الگوهای خانوادگی، فعالیت های فراغتی، مصرف رسانه ای، بدن و پوشش اشاره کرد. تأملی در معنای رفتار و انگیزه های جوانان از مصرف فراغتی رسانه ها در مجموع گویای تحولات ارزشی در جامعه ایران و نسل جوانان فعلی است که مختصات مهم آن را می توان بر محورهایی از قبیل فردگرایی، تمایز طلبی، مصلحت گرایی و استقلال خواهی ترسیم کرد. بنابراین با توجه به این تغییرات دغدغه اندیشمندان و نگرانی آن ها در ایران باعث توجه به مقوله ی سبک زندگی شده و  باعث شده که اهمیت موضوع آشکار گردد و فضا برای تحقیق و پژوهش باز شود. در این پژوهش برآنیم تا تاثیر اینترنت به عنوان یکی از عناصر مهم جامعه مدرن ایران را بر روی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان بررسی کنیم.

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی

بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرمان در سال 1392.

1-4-2 اهداف جزیی

–  بررسی و شناخت رابطه ی بین سن و سبک زندگی ومولفه های آن .

–  بررسی و شناخت رابطه ی بین جنس و سبک زندگی و مولفه های آن.

-بررسی و شناخت رابطه ی بین وضعیت تاهل و سبک زندگی و مولفه های آن

–  بررسی و شناخت رابطه ی بین درآمد خانوار و سبک زندگی و مولفه های آن.

–  بررسی و شناخت رابطه ی بین مقطع تحصیلی و سبک زندگی و مولفه های آن.

–  بررسی و شناخت رابطه ی بین طبقه اجتماعی و سبک زندگی و مولفه های آن.

–  بررسی و شناخت رابطه ی بین میزان دسترسی به اینترنت و سبک زندگی و مولفه های آن.

–  بررسی و شناخت رابطه ی بین میزان استفاده از خدمات اینترنتی و سبک زندگی و مولفه های آن.

–  بررسی و شناخت رابطه بین فعالیت در فیسبوک و سبک زندگی و مولفه های آن.

 

1-5- فرضيه‏ هاي تحقیق

– به نظر می رسد بین متغیر جنس با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین متغیر وضعیت تاهل با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد. 

– به نظر می رسد بین متغیر درآمد خانوار با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین متغیر مقطع تحصیلی با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین متغیر طبقه اجتماعی با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.

–   به نظر می رسد بین متغیر میزان دسترسی به اینترنت با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین متغیر میزان استفاده از خدمات اینترنت با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین متغیر فعالیت در فیسبوک با سبک زندگی و مولفه های آن رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

2-1- مقدمه

در ادبیات جامعه­شناسی، از مفهوم «سبک زندگی» دو برداشت و دو گونه مفهوم­سازی متفاوت به عمل آمده است. در فرمول­بندی نخست- که سابقه­ی آن به دهه­ی 1920 باز­می­گردد- سبک زندگی، معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به عنوان شاخصی برای تعیین طبقه­ی اجتماعی به کار رفته است. در         فرمول­بندی دوم، سبک زندگی نه راهی برای تعیین طبقه اجتماعی، بلکه شکل اجتماعی نوینی دانسته       می­شود که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف­گرایی معنا می­یابد؛. در این معنا سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزش­ها و نگرش­ها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیل­های اجتماعی روز به روز افزایش می­یابد. اهمیت و رواج فزاینده­ی سبک زندگی در علوم اجتماعی، ظاهراً ناشی از این واقعیت است که سنخ­شناسی­های موجود نمی­توانند تنوع و گوناگونی دنیای اجتماعی را توضیح دهند (گیدنز[4] 1994، 141).

مفهوم «طبقه» که برای مدتی طولانی اصل طلایی تبیین بود، به تدریج سودمندی و کارآیی خود را از دست داده به گونه­ای که یافتن روابط قطعی و مطمئن میان تحصیلات، مشاغل، درآمد و نگرش­های افراد روز به روز دشوارتر می­شود. برخی از نخبگان قدرت، فاقد مالکیت و یقه­آبی­ها مرفه­تر از یقه سفیدان هستند. دیگر نمی­توان خطوط تحرک اجتماعی و مقصد نهایی طبقاتی افراد را از خاستگاه طبقاتی آن­ها پیش­بینی کرد. منزلت شغلی، گاهی اختلاف زیادی با تحصیلات، درآمد و قدرت نشان می­دهد.

در یک کلام، دیگر نمی­توان به کمک مفهوم طبقه، تصویری از جهان ترسیم کرد. در چنین وضعیتی، مفهوم سبک زندگی انعطاف­پذیر­تر است زیرا بر خلاف مفهوم طبقه، محتوا و منطق یا منشأ سبک­های زندگی را از پیش تعیین نمی­کند. سبک زندگی فقط حاکی از این است که برخی از پیشینه­ها، فعالیت­ها، درآمدها و نگرش­ها با یکدیگر سازگارند و تحلیل­گر اجتماعی می­تواند طرحی از آن­ها ترسیم کند. با توجه به این چرخش در جامعه­شناسی امروز می­توان نتیجه گرفت که مفهوم سبک زندگی بدیل یا جایگزینی برای مفهوم طبقه شده است. بررسی ماهیت و کارکرد منطقی این دو مفهوم می­تواند مسایل و مضامین مندرج در این چرخش و جایگزینی را روشن­تر سازد(اباذری و چاوشیان 1381، 17).

در دهه­ی اخیر بدون سبک زندگی، یعنی بدون چهارچوب­های مشخصی که شباهت­ها و تفاوت­ها را آشکار می­سازد، افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود نخواهد داشت. نمایش مدرن اشیاء، نمایش سلسله اشیایی است که یکدیگر را تکمیل می­کنند و حق انتخاب را نشان می­دهند و جامعه­ای مملو از نمایش و جلوه، که در آن مصرف­کننده احساس می­کند که هر چه می­خواهد را می­یابد به وجود آمده است. کلیدی­ترین ویژگی این جامعه را باید در اجتناب­پذیری افزایش درجه انتخاب در ساخت و عرضه کالا به حساب آورد. تمرکز بر مصرف­کننده به عنوان یک موجود اجتماعی است که با مصرف کالا در فرایند تعامل اجتماعی قرار می­گیرد. در چنین مسیری، جامعه طبقاتی به جامعه­ی توده­ای تبدیل می­شود؛ جامعه­ای که در آن خود، به خود کالایی[5] تبدیل شده، فرد با کالاها همنوا و منطبق می­شود. نظریه­های اجتماعی در رویکردهای اخیر، بیشتر به روش­هایی توجه دارد که از رهگذر آن­ها زبان مخصوص صور و سبک­های منزلت به تصویب می­رسد، زیرا در حال حاضر به تبعیت از ماکس وبر، تمایزی سنتی بین طبقه و منزلت وجود دارد که بیانگر توجه به تفاوت­های اجتماعی ناشی از روش­های مصرف به جای روش­های تولید است(کرایب[6] 1382، 226).

 

2-1-1 تعاریف

سبک زندگی اصطلاحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد چون ملازم با نوعی انتخاب از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

 1. اباذری، یوسف. و حسن چاوشیان. 1381. از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه­شناختی هویت اجتماعی. نامه علوم اجتماعی، شماره 20.
 2. ابراهیم آبادی، حسین. 1388. الگوی استفاده از اینترنت: محیط یادگیری و بافت فرهنگ های اجتماعی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره 2، شماره 7.
 3. اﺳﺘﻮﻧﺰ، راب. (1379). ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺮداد میرداﻣﺎدي، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ.
 4. ايگلتون، توماس. (۱۳۸۱). درآمدي بر ايدئولوژي. ترجمه اکبر معصوم بيگي، تهران: نشر آگه.
 5. آتش­پور. و سلیمانی. 1381. پژوهشی در رفتار مصرف­کننده. مجله­ی فولاد، شماره 95.
 6. آزاد ارمکی، تقی. (1391). الگوهای سبک زندگی در ایران. تهران: نشر پژوهشکده تحقیقات راهبردی، چاپ دوم.
 7. آقابخشی، و رحمت­آبادی. 1384. سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 20.
 8. باقریان، فاطمه. 1381. پیامدهای حاصل از استفاده از اینترنت برای آموزش عالی: بررسی روانشناسی، اجتماعی این پدیده. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 24.
 9. باکاک، رابرت. (1381). مصرف. ترجمه‌ی خسرو صبری، تهران: نشر شیرازه.
 10. بشیر، حسن. و محمدصادق افراسیابی. 1391. شبکه­های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ­ترین جامعه مجازی ایرانیان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 1.
 11. بورديو، پیر. (۱۳۸0). نظريه کنش؛ دلايل عملي و انتخاب عقلاني. ترجمه مرتضي مرديها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
 12. بهار، مهری. و علی حاجی­محمدی. 1383. دانشجویان دانشگاه تهران و استفاده اینترنت: مطالعه بهروه­وری و خرسندی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 4.
 13. بیدی، فاطمه. 1391. تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان، دوره 3، شماره 19.
 14. پاشایی، فاطمه.، علیرضا نیکبخت نصر­آبادی. و خسرو توکل. 1387. تجربه جوانان از زندگی با اینترنت: مطالعه کیفی. مجله علوم رفتاری، دوره 2، شماره 4.
 15. پولاد­فر، راضیه. و احمد احمدی. 1385. رابطه­ی بین سبک زندگی و اختلالات روان­شناختی دبیران دوره­ی متوسطه­ی شهر اصفهان. مجله مطالعات روانشناختی، دوره­ی 2، شماره­ی 1 و 2.
 16. پيرسون، کريستوفر. (1380). معناي مدرنيت. ترجمه علی اصغر سعيدي، چاپ اول، تهران: نشر کوير.
 17. توسلي، غلامعباس. ۱۳۸۳. تحليلي از انديشه پير بورديو درباره فضاي منازعه آميز اجتماعي و نقش جامعه شناسي. فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره 23.
 18. جعفری، معصومه. و محمد حسن دیانی. 1387. بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاه کابل و عوامل مؤثر و بازدارنده. مجله کتابداری و اطلاع­رسانی، شماره 3.
 19. جلائی پور، حمیدرضا. و جمال محمدی. 1387. نظریه های متأخر جامعه شناسی. تهران: نشر نی.
 20. جمشیدی­ها، غلامرضا. و شهرام پرستش. 1386. دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پیر بوردیو. نامه علوم اجتماعی، شماره 30.
 21. جنکینز، ریچارد. (1385). پیر بوردیو. ترجمه جو افشانی و چاووشیان، تهران: نشر نی.
 22. جواهری. و باقری. 1386. تأثیر استفاده از اینترنت بر سرمایه­ی اجتماعی و انسانی. مجله­ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال پانزدهم، شماره 59.
 23. چاوشیان، حسن. (1381). سبک زندگی و هویت اجتماعی :مصرف و انتخاب های ذوقی به عنوان تمایز و تشابه اجتماعی در دوره مدرنیته متاخر. رساله دکترا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 24. چولي، محمد.، معصومه باقري. و علي حسين حسين زاده. 1389. بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر بر سبك زندگي خانواده هاي ايراني (مورد مطالعه: شهر اروميه). پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه شهيدچمران اهواز.
 25. حسن­زاده، رمضان. 1388. اعتیاد به اینترنت در دانشجویان: تهدیدی بر سلامت روان. مجله نظام سلامت، سال 1 (3).
 26. حسینی، حسن. 1387. تحلیل جامعه­شناختی رابطه­ی اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر. فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
 27. حمیدی. و فرجی. 1386. سبک زندگی و پوشش زنان در تهران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 1.
 28. خسرو­جردی، محمود. و سیدآیت الله میرزایی. 1388. بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان: مطالعه متغیرهای جنس. مقطع تحصیلی و اندازه سازمان آموزشی، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53.
 29. دیلینی، تیم. (1388). نظریه های کلاسیک جامعه شناسی. ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
 30. ديلمقاني، ميترا. و رضا ثاني. 1382. شهروند الكتروني در عصر اطلاعات. فصلنامه رسانه، سال 14، شماره 3 .
 31. ديلمقاني، ميترا. و سیدعلیرضا حجازی. 1384. تأثير سازنده اينترنت بر اخلاق كاربران، مجله اینترنتی راهکار مدیریت. http://www.mgtsolution.com
 32. ذکائی، محمدسعید. 1383. گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر، مجله جامعه شناسی ایران.
 33. ذکائی، محمدسعید. (1391). تحول الگوهای سبک زندگی جوانان در ایران. تهران: نشر پژوهشکده تحقیقات راهبردی، چاپ دوم.
 34. ذکائی، محمدسعید. و سیدآیت میرزایی. 1385. رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 33.
 35. رضوی­زاده. (1386). بررسی تأثیر مصرف رسانه­ها بر سبک زندگی ساکنان تهران. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 36. رفعت جاه، مریم. 1387. اینترنت و هویت اجتماعی. مجله جهانی رسانه، دوره ۳، شماره ۱.
 37. روچاسکا، جیمز. و جان نور­کراس. 1381. نظریه­های روان­درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات رشد.
 38. رهنورد، زهرا. و همکاران. 1385. سبک زندگی نوجوانان دختر در ارتباط با پیشگیری از پوکی استخوان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره 12، شماره 2.
 39. ريتزر، جورج. (1377). نظريه جامعه شناسي در دوره معاصر. ترجمه محسن ثلاثي، چاپ سوم، تهران: نشر علمی.
 40. سالاری فرد، محمدرضا.، مسعود آذربایجانی. و عباس رحیمی نژاد. 1384. مبانی نظری مقیاس های دینی:گزیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی. دفتر طرح های ملی ؛وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی، چاپ اول.
 41. سردار­نیا، خلیل اله. 1388. تأثیر اینترنت بر درگیر­شدگی مدنی شهروندان. فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 1.
 42. سلیمانی پور، روح الله. 1389. شبکه های اجتماعی، فرصت ها و تهدیدها. نشریه اطلاع رسانی و کتابداری رهاورد نور، شماره 31.
 43. سلیمانی­نژاد، مرضیه. و همکاران. 1391. سبک زندگی مرتبط با اینترنت در دانشجویان کاربر اینترنت دانشگاه­های شهر گرگان. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هشتم، شماره پنجم.
 44. سلیمی، عظیمه.، بهرام جو­کار. و روشنک نیک­پور. 1388. ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از استفاده از اینترنت. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء.
 45. سيدمن، استيون. (1386). كشاكش آرا در جامعه شناسي. ترجمه هادي جليلي، تهران: نشر نی، چاپ اول.
 46. شایق، سمیه.، حسین آزاد. و هادی بهرامی. 1388. بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه­ی آن با ویژگی­های شخصیتی در نوجوانان تهران. مجله روانشناسی و علوم رفتاری، سال یازدهم، شماره 2 (پیاپی 42).
 47. شولتز، دوان‌پی. و سیدنی‌الن شولتز. 1386. نظریه های شخصیت. یحیی سید محمدی، تهران: نشر ویرایش.
 48. صاحب­الزمانی، محمد.، محمد فشارکی. و زهره عبدالهی. 1389. بررسی ارتباط سبک زندگی با عزت نفس دختران نوجوان دبیرستان­های دولتی روزانه شهر تهران. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 20، شماره 1.
 49. صمدی، منصور. (1382). رفتار مصرف کننده. تهران: نشر آییژ.
 50. طاهری، کیا. 1389. تأثیرات منفی گسترش شبکه های اجتماعی بر حریم خصوصی افراد. آنلاین، تاریخ دسترسی 18/2/1389، http://u2u.ir/2010/3/28/social-networks-problem.
 51. عاملی، سعید­رضا. 1382. دو جهانی شدن­ها و جامعه جهان اضطراب. نامه علوم اجتماعی، شماره 21.
 52. عبدی، محمدرضا. و [دیگران]. 1390. خیانت اینترنتی: بررسی نگرش افراد نسبت به فعالیت های اینترنتی شریک زندگی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره 6 شماره 3.
 53. عراقچی، سیدعباس. 1377. اینترنت عرصه­ای جدید در تعامل فرهنگ­ها. مجله سیاست خارجی، سال دوازدهم، شماره 2.
 54. عظیمی، عباس. 1383. اثرات کار با کامپیوتر بر عملکرد بینایی. مجله راز بهزیستن، شماره ۳۰.
 55. علوی، سیدسلمان.، کیانوش هشمیان. و فرشته جنتی فرد. 1387. مقایسه هویت و سلامت روان در دانشجویان استفاده­کننده از اینترنت و محیط­های مجازی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 6، شماره 1.
 56. علیزاده، عبدالرضا. و [دیگران]. 1385. جامعه‌شناسی معرفت. قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم.
 57. عینی، الهه.، منیژه ایرانفر. و حمید سوری. 1390. الگوی استفاده از اینترنت در دانش­آموزان دبیرستانی شهر تهران و ایمنی آن. مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 29، شماره 4.
 58. فاضلي، محمد. (۱۳۸۲). مصرف و سبك زندگ. قم: نشر صبح صادق.
 59. فرهادي نژاد، محسن. 1385. دولت الكترونيك و حكومت داري خوب. مجله فناوری اطلاعات، سال هفدهم شماره 169.
 60. فیاض بخش، احمد. و [دیگران]. 1390. استفاده از اینترنت و سلامت در دانشجویان: بررسی آگاهی، نگرش و سبک زندگی متناسب با اینترنت. مجله پژوهشی حکیم، دروه چهاردهم، شماره دوم.
 61. قاسمی، و همکاران. 1387. تعین­کننده­های ساختاری و سرمایه­ای سبک زندگی سلامت محور، مسائل اجتماعی ایران. سال 16، شماره 63.
 62. قربان­علی­پور، مسعود. و [دیگران]. 1387. تعیین اثر­بخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی. مجله مطالعات روانشناختی، دوره­ی 4، شماره3.
 63. کاظمی اصل، مجید. و با اوش. 1391. بررسی تأثیرات، چالش ها و فرصت های ناشی از فضای اینترنت. نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های مجازی نوپدید.
 64. کبیری فر، فاطمه. 1389. بررسی نقش اینترنت در توسعه فرهنگی. مجله مدیریت فرهنگی، سال چهارم، شماره 9.
 65. کرایب، یان. (1382). نظریه اجتماعی مدرن (از پارسونز تا هابرماس). ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات آگه.
 66. کریمی، یوسف. (1387). روان‌شناسی شخصیت. تهران: نشر ویرایش.
 67. کوزر، لوئیس. (1380). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی، چاپ نهم.
 68. کیوان­آرا، محمود. (1386). اصول و مبانی جامعه­شناسی پزشکی. اصفهان: نشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان.
 69. کيويستو، پيتر. (1378). انديشه هاي بنيادي در جامعه شناسي. ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر ني.
 70. گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه ی ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
 71. گیدنز، آنتونی. (1386). جامعه­شناسی. ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
 72. گيدنز، آنتوني. (1384). چشم اندازهاي جهانی. ترجمه محمد رضا جلايي پور، چاپ دوم، تهران: نشر طرح نو.
 73. مجدی، علی اکبر. و [دیگران]. 1389. سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد، سال هفتم.
 74. محسنی، منوچهر.، بهزاد دوران. و محمدهادی سهرابی. 1385. بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت. مجله جامعه­شناسی ایران، دوره­ی هفتم، شماره 4.
 75. محمد بیگی. و [دیگران]. 1388. تأثیر وابستگی به اینترنت بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 12، شماره 4.
 76. محمدی، و [دیگران]. 1389. بررسی جامعه­شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در بین جوانان شهر همدان. فصلنامه پژوهشی جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 5.
 77. محمودی، محمود. و [دیگران]. 1390. نقش اینترنت در قبض و بسط باورهای فرهنگی جامعه. اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول.
 78. مشایخ، مریم. و احمد برجعلی. 1382. بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در گروهی از دانش­آموزان دبیرستانی. مجله تازه­های علوم شناختی، سال 5، شماره­ی 1.
 79. ناستی­زایی، ناصر. 1388. بررسی ارتباط سلامت عمومی به اینترنت. مجله طبیب شرق، دوره 11، شماره 1.
 80. وبلن، تورستین. (1383). نظریه طبقه مرفه. ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی، چاپ اول.
 81. ولمن، و کوان هاس. 1385. شبکه­های اجتماعی، مشارکت و تعهد اجتماعی. ترجمه شیرزاد فلاح، نشریه فرهنگ و فناوری.
 82. هال، استوارت. و [دیگران]. 1388. درباره مطالعات فرهنگی. ترجمه جمال محمدی، تهران: نشر چشمه.

 

فهرست منابع انگلیسی

 1. Amichai-Hamburger, Yair & Hayat, Zach (2011). The impact of the internet on the social lives of users: A representive sample from 13 countries, computers in human behavior, 27.
 2. Baker, A. (2006). Young people, online communication & political participation. Retrieved from: www. Kuleuven.be/citizenship/bruges.
 3. (2004). How have computers, the internet, e-mail and mobile phones changed ypur life? Retrieved in 16 july, 2010 in http:// news.bbc.co.uk.
 4. Bourdieu, P.(1996). The Rules of Art, Translated By Susan Emanuel, Polity Press.
 5. Cockerham, William C, etal, (2004) “Health lifestyles and political ideology in Belarus, Russia and Ukraine“, journal of social science & medicine, 62.
 6. Eisenstadt M. and T. Vincent (2000). The Knowledge Web: Learning and Collaborating on the Net, paperback edition with new introduction. London: Kogan.
 7. Floridi L. and Sanders J. W. (2002). Computer Ethics: Mapping the Foundationalist Debate Ethics and Information Technology. 4(1). preprint available at http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/.
 8. Giddens, A. (1994). Beyond left and right: the future of radical politics. Cambirge: polity press.
 9. Hamburger, Y.A & Ben- Artzi, E (2000). The relashionship between extraversion and neuroticisim and the different uses of the internet, computers in human behavior. Vol. 16.
 10. J (2009). Young people are social networking in droves. Retrieved in http:// iipdigital.usembassy.gov/st/English/article.
 11. King, Storm. (1996), Is the internet addictive, or are addicts using the internet? Available: webpages. Charter. Net/stormking/iad.html.
 12. Kraut, R, Kiesler, S, Boneva, B, Cummings, J.N, Helgeson, V & Crawford, A.M, (2002). Internet paradox. Journal of social issues, vol. 58.
 13. Meerkerek, M.A. & Dr. Gery- Jan & m Regina J.J. M. Van Den Eijnden, ph. D. & Henk F.L. Garresten, prof, dr. dr. hank f. l. (2006). Addiction research institute, Rotterdam, the Netherlands. Vpl 9, no. 1.
 14. Pornsakulvanich, Vikanda & et al (2008). The influence of dispositions and internet motivation on online communication satisfaction and relationship closeness, computers in human behavior 24.
 15. Sanders C. 2004. Use of internet and social depression of teenagers. Translated by zarei H. Accessed September 25. Available from: http://www.tebyan. .
 16. Southerton, Dale (2001).”Consuming Kitchens: Taste, Context and Identity Formation”, Journal of Consumer Culture, 2.
 17. Stein, H.T (2003). Training classical adlerian psychotherapy, sanfrancisaco, Alferd Adler Institute of north western Washington.
 18. Suwazono, Y. Okubo, Y., kobayashi, E., Kido, T., & Nogawa, K. (2003). A Follow-up study on the association of working conditions and lifestyles with the development of mental symptoms in workers of a telecommunication enterprise. Occupational medicine (oxford, England), 53 (7).
 19. Taira, k., Tanaka, H., Arakawa, M., Nagahama, N., Uza, M., & Shairakawa, S (2000). Sleep health and life-style of eldely people in Ogimi, a village of longevity. Psychiatry and clinical neurosciences, 56 (3).
 20. Vissers, sara (2008). The potential of political mobilization. Retrieved from: www. Kuleuven.be/citizenship/bruges/visser.
 21. mashreghnews.com
 22. http://www.cdc.gov
 23. http://www.internetworldstats.com
 24. afkarnews.ir
 25. irangrand.ir

 

The Internet’s Impact on lifestyle between the students of Islamic Azad University of Kerman

 

Abstract

The concept of life today has become one of the fundamental concepts in social analysis, One of the important new field of study is that in recent years due to a significant number of social scientists are attracted toThe present paper aims to investigate the impact of the Internet on the life style of students of Islamic Azad University of Kerman. Statistical population of this research is that all students of Islamic Azad University of Kerman was based on interviews with 420 cocran This classification is based on sampling. Required data is collected using survey methodology. Research tool was a questionnaire that its validity was examined by academics Comments And reliability through Cranach’s alpha has been. Applied to the analysis of research data and inferential statistics (T test – Pearson-Regression) was performed by spss software. The results showed the background variables between income, education, social class are related lifestyle Also among the independent factors affecting lifestyle was found that:

1- Internet access, consumer goods, There is a positive relationship between attitude toward environmental and cultural attitudes.

2- The use of Internet services and consumption of cultural goods are related.

3- Between Facebook activity and consumption of cultural goods are related.

 

Keywords: internet use, lifestyle, students, consumers of cultural goods.

 

 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

Science And Research Branch of Kerman

Faculty of Humanities – Department of Sociology

Thesis for receiving «M.A» degree on Sociology

Subject:

The Internet’s Impact on lifestyle between the students of Islamic Azad University of Kerman

Thesis Advisor:

 1. Amirkafi Ph.D.

Consulting Advisor:

 1. Boostani Ph.D.

By:

……………………

 

 

Winter 2014

[1] Kerr

[2] Lerner

[3] Mcquail

[4] Giddens

[5] Commodity Self

[6] Craib

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه تأثیر استفاده از اینترنت بر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

49 − = 39