حراج!

دانلود پایان نامه تاثیر یک برنامه تمرین منتخب بر تعادل ايستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

  دانشکده تربیت بدنی  وعلوم ورزشی

 

 

تاثیر یک برنامه تمرین منتخب بر تعادل ايستا و قدرت

دانش آموزان  دختر  کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره ابتدايي

 

نگارش:

……..

 

استاد مشاور : دکتر غلامرضا لطفی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

فیزیولوژی ورزشی

 

 

 

 شهریور 89

 

 

   دانشکده تربیت بدنی  وعلوم ورزشی

 

 

تاثیر یک برنامه تمرین منتخب بر تعادل ايستا و قدرت

دانش آموزان  دختر  کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره ابتدايي

 

 

نگارش:

……

استاد مشاور : دکتر غلامرضا لطفی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

فیزیولوژی ورزشی

 

 

شهریور 89

 

  

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین منتخب برتعادل ایستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر می باشد.جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی با سن تقویمی 10 تا15 سال است و نمونه در دسترس 26 نفر بود که از بین 40دانش آموز کم توان ذهنی مرکز آموزش استثنایی نرگس شهرستان تربت حیدریه انتخاب شده اند وبه روش تصادفی ساده با جانشین به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 13 نفر(سن=سال82/1±72/13، قد= cm 46/8 ±146، وزن= kg 94/15±15/43،ضریب هوشی =17/7±38/61، سن عقلی= سال22/1±16/7، حدودعقب ماندگی= سال 52/1 ±03/5) وگروه کنترل نیز 13 نفر را شامل می شود (سن=سال88/1±06/14، قد= cm 75/10±92/148، وزن= kg07/11±48/46، ضریب هوشی =03/5±30/61، سن عقلی= سال 07/1 ±18/7 ، حدود عقب ماندگی= سال 44/1±82/5). پس از حذف مبتلایان به اوتیسم وسندرم داون و دریافت تاییدیه پزشکی مبنی برسلامت عمومی شرکت کنندگان، بهره هوشی، سن عقلی و حدود عقب ماندگی این دانش آموزان با استفاده از آزمون های هوش گودیناف (آدمک) ولایتر اندازه گیری شد.متغیر مستقل، تمرین منتخب ومتغیر وابسته، تعادل ایستا با چشم باز و بسته ،قدرت عضلات پا، مچ دست راست و مچ دست چپ بود.گروه تجربی در یک برنامه هشت هفته ای در هر هفته سه جلسه وهر جلسه 50دقیقه شرکت کردند.دانش آموزانی که به هر دلیلی دو جلسه تمرینی را از دست دادند از جمع آزمودنی ها حذف گردیدند در حالیکه گروه کنترل به فعالیت های روزمره و عادی پرداخت.قبل و پس از اتمام دوره تمرین از شرکت کنندگان آزمون های تعادل با چشم باز وبسته،آزمون قدرت عضلات پا و مچ دست راست وچپ با استفاده از داینامومتر به عمل آمد. روش های آماری مورد استفاده در این مطالعه ،آمار توصیفی ( میانگین، انحراف معیار و غیره ) و آمار استنباطی شامل آزمون  tمستقل و همبسته با استفاده از نرم افزار spss16 می باشد. نتایج t همبسته نشان می دهد که نمرات پيش آزمون  -پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز و تعادل ایستا با چشم بسته در سطح  05/0 ≥ p  و قدرت پا در سطح 01/0 ≥ pتفاو ت معناداری در گروه تجربی داشته است. ولی این نتایج در مورد میانگین نمرات قدرت عضلات مچ دست راست و چپ تفاوت معناداری را نشان نمی دهد، همچنین نتایج آزمونt مستقل در گروه تجربی و کنترل نشان می دهد که میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز و با چشم بسته، قدرت عضلات پا، مچ دست راست وچپ تفاوت معناداری را نداشته است. بنابراین تمرین منتخب بر تعادل ایستا و قدرت عضلات پا تاثیر مثبتی داشته است. اما به نظر می رسد عوامل دیگری به غیر از تمرینات روی عوامل مورد سنجش تاثیر گذاشته است که باعث عدم تفاوت معنادار آماری در میانگین نمرات پس آزمون دو گروه شده است.

واژه های کلیدی: عقب ماندگی ذهنی، تعادل ایستا، قدرت عضلانی.دانش آموزان دختر.

د

 

فهرست مطالب

عنوان…….صفحه                                                                                                        

 

 

فصل اول :  طرح پژوهش….1

 • مقدمه………..2
 • بيان مسئله تحقيق….3
 • ضرورت و اهمیت تحقیق…….6
 • اهداف تحقيق…..8
 • پیش فرض های تحقیق………..9
 • فرضيه هاي تحقیق………..9
 • محدودیت های تحقیق……..10

1-7-1 محدودیت های که در اختیار محقق می باشد……….10

1-7-2 محدودیت های که از کنترل محقق خارج است…….10

 • واژه ها واصطلاحات مهم تحقیق………10

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع……..13

2-1 مقدمه….14

2-2 مبانی نظری تحقیق….14

2-2-1  تعریف عقب ماندگی ذهنی………14

2-2-2 سن شروع…….16

2-2-3 ویژگی های رشدی و تحولی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر…….16

2-2-4 آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی….17

ه

2-2-5 ویژگی برنامه آموزشی کودکان عقب مانده آموزش پذیر…….17

2-2-6 اهداف برنامه آموزشی کودکان عقب مانده آموزش پذیر…….18

2-2-7 طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی…..18

2-2-8 علل بوجود آورنده عقب مانده ذهنی…..19

2-2-9 سندرم داون……..20

2-2-10  همه گیر شناسی………..20

2-2-11 ورزش و عقب ماندگی ذهنی……..21

2-2-12 فیزیولوژی تعادل…..22

2-2-13 حفظ تعادل ، مکانیسم های موجود و سیستم های درگیر….23

2-2-14 نظریه های توصیف کنترل عصبی…….23

2-2-15  سیستم های دخیل در کنترل پایداری…..24

2-2-16 بخش های عصبی اصلی درگیر در کنترل پایداری……….24

2-2-17 کنترل تعادل در حالت ایستاده….25

2-2-18 استراتژی های حرکتی در کنترل تعادل….25

2-2-19 تون وضعیتی….25

2-2-20 رابطه بین (مقدار)حرکت مرکز فشار و کنترل تعادل……26

2-2-21 محدوده ثبات در حالت ایستاده………..26

2-2-22 استراتژی های حرکتی به هنگام برهم خوردن تعادل…..27

2-2-23 تعادل قدامی – خلفی…..27

2-2-24 تعادل جانبی…..28

2-2-25 مکانیسم های حسی درگیر در کنترل تعادل…..28

2-2-26 روش های ارزیابی تعادل……..30

و

2-2-27 قدرت و مفاهیم مرتبط……….31

2-2-28 ضعف عضلانی و ظرفیت عملکردی…..31

2-2-29 روش های ارزیابی قدرت…….32

2-3پیشینه تحقیق……….32

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور……32

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور………..33

2-4 جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده……42

فصل سوم: فرایند پژوهش……..43

3-1  مقدمه……44

3-2 روش تحقیق…. 44

3-3-جامعه آماری……….. 44

3-4 نمونه تحقیق و نحوه انتخاب آزمودنی ها……….45

3-5متغیرهای پژوهش…..45

3-6-ابزا و وسائل گردآوری اطلاعات….46

3-7-روش جمع اوري اطلاعات…..48

3-8-روش هاي آماري ………..49

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها (یافته های پژوهش)….50

4-1-مقدمه ……51

4-2-مشخصات آزمودنی ها………..51

4-3-توصیف متغیر ها…..51

4-4-آزمون فرضیه های پژوهش وارائه نتایج ….56

ز

فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث وپیشنهادها……..62

5-1-مقدمه……..63

5-2- بحث و بررسي………63

5-4-نتيجه گيري……68

5-5-پیشنهادهای پژوهشی……. ……69

پيوست ها…..70

منابع و ماخذ…….96

ح

فهرست جداول

عنوان…….صفحه                                                                                                        

 

جدول 1-1  علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی….. 5

جدول 2-1 طبقه بندی شدت عقب ماندگی ذهنی…….18

جدول 2-2 خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور…..38

جدول 2-3 خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………38

جدول 3-1 خلاصه طرح تحقیق……..44

جدول 3-2  مشخصات عمومی آزمودنی ها…..45

جدول 3-2 نرم آزمون آمادگی جسمی(آزمون تعادل) عقب ماندگان ذهنی….48

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار تعادل با چشم باز آزمودنی ها………..51

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار تعادل با چشم بسته آزمودنی ها…….52

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات پای آزمودنی ها………53

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات مچ دست راست آزمودنی ها……….54

جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودنی ها…..55

جدول 4-6  نتایج آزمون لوین برای همگنی واریانس ها…….56

جدول 4-7 نتایج آزمونt همبسته تعادل ایستا با چشم باز……….57

جدول 4-8 نتایج آزمون t همبسته تعادل ایستا با چشم بسته………..57

جدول 4-9 نتایج آزمون t همبسته قدرت عضلات پا….58

جدول 4-10 نتایج آزمون t همبسته قدرت عضلات مچ دست راست…….58

جدول 4-11 نتایج آزمونt همبسته قدرت عضلات مچ دست چپ………..59

جدول 4-12  نتایج آزمون t مستقل تعادل ایستا با چشم باز….59

جدول 4- 13نتایج آزمون t مستقل تعادل ایستا با چشم بسته……….60

جدول 4-14 نتایج آزمون t مستقل قدرت عضلات پا………..60

جدول 4-15 نتایج آزمونt مستقل قدرت عضلات مچ دست راست……….61

جدول 4-16 نتایج آزمون t مستقل قدرت عضلات مچ دست راست……..61

 

 

ط

 

فهرست نمودار ها

عنوان…….صفحه                                                                                                        

نمودار 4-1 میانگین  تعادل با چشم باز آزمودنی ها………52

نمودار4-2 میانگین  تعادل با چشم بسته آزمودنی ها ….53

نمودار4-3 میانگین  قدرت عضلات پا ی آزمودنی ها……54

نمودار 4-4 میانگین  قدرت عضلات  مچ دست راست آزمودنی ها……55

نمودار4-3 میانگین  قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودنی ها….56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی

 

فهرست اشکال

عنوان…….صفحه                                                                                                        

 

شكل2-1  درون داد حسي ،پردازش مركزي و برون داد حركتي در تعادل……..22

شكل2- 2 عواملي كه در تعادل تاثير ميگذارد.………..24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1- مقدمه:

شاید باور کردن این نکته که عقب ماندگی ذهنی یک اختلال تقریبا شایع است و حدود 1 تا 3 درصد از جمعیت را مبتلا می کند سخت باشد و حتی در نظر بگیریم که با پیشرفت های علمی شانس زنده ماندن این افراد بسیار بیشتر شده است بنابراین همزمان با افزایش امید به زندگی آموزش وپرورش آنها نیز باید بهبود یابد [1].

در نگاهی به گذشته و جوامع مختلف ، ملاحظه می شود که به طور کلی از نقطه نظر تاریخی ، بشر از سه مرحله فکری متفاوت نسبت به  کودکان استثنایی به ویژه کودکان دارای اشکالات ذهنی و جسمی گذشته است . در مرحله اول این قبیل کودکان یا به طرق مختلف از بین برده می شدند یا از اجتماع طرد می گشتند. در مرحله دوم به این گروه با دید ترحم و حمایت می نگریستند و در مرحله سوم یعنی در سالهای اخیر، پذیرفتن کودکان استثنایی در جامعه در کنار دیگر کودکان و استفاده از توانایی های آنها تا آنجا که امکان پذیر باشد ، مطرح گردیده است [2].

کودکان عقب مانده ذهنی نیاز دارند از نظر آمادگی جسمی ، توانایی حرکتی و مکانیک بدن پیشرفت کنند . وضعیت بدنی این افراد معمولا ضعیف است وشادابی جسمی چندانی ندارند . نحوه گام برداشتن آنان نا متعادل و نا استوار است و حکایت از آن دارد که هماهنگی کلی حرکات بدنی ضعیف است .افراد عقب مانده ذهنی برای سایر معلولیت های جسمی و نیز اختلالات عصبی مانند فلج مغزی و صرع آمادگی بیشتری دارند.تحقیقات مقایسه ای مختلف نشان می دهد که همیشه افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نسبت به کودکان عادی در زمینه  آمادگی جسمی و حرکتی از جمله قدرت و تعادل امتیازهای پایین تری کسب می کنند .با اطمینان می توان گفت  یکی از مهمترین علل ضعف این افراد در این زمینه در اختیار نداشتن امکانات کافی می باشد.برنامه های تربیت بدنی و تجربیات حرکتی برای کودکان عقب مانده،هوش را افزایش می دهد ، خود فهمی یا خودآزمایی را بالا می برد،توانایی حرکتی را بهتر،و آمادگی جسمانی را بیشتر می کند.بنابراین لازم است برنامه های تمرینی متناسب با شرایط آنها طراحی شود [3].

تمرین های صحیح آمادگی جسمانی زندگی همراه با سلامت را به ارمغان می آورد (شارکی[1]1984). استقامت بدنی و تندرستی برای ارضای نیازهای زندگی روزمره بسیار ضروری هستند . فواید آمادگی جسمانی در متون مربوطه به طور مستند آورده شده است و در این خصوص هیچ تفاوتی بین افراد عقب مانده ذهنی وعادی جامعه وجود ندارد (مک کونافی و سالزبرگ1988[2]؛ مون و رنزاگلیا[3]،1982).این برنامه ها دارای فواید بهداشتی، اجتماعی، شخصی و حرفه ای می باشند و به ویژه بنا به دلایلی توسعه فعالیت های آمادگی جسمانی باید یک جزء اصلی در سبک زندگی این گروه باشد [4].

نیازهای کودک عقب مانده ذهنی نیز، مشابه نیازهای یک کودک عادی است . به این معنا که کودک عقب مانده نیز، برای به فعل در آوردن تواناییهایش و تبدیل شدن به یک عضو فعال و قابل قبول در جامعه خود به محرکهای روانی ، جسمی وعاطفی نیاز دارد . با این تفاوت که کودکان عقب مانده ذهنی برای رسیدن به این هدف به فرصتهای بیشتر و روشهای آموزشی خاص نیاز دارند [5] .

غالبا مزایای فعالیت بدنی برای افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نادیده گرفته می شود این موضوع در مورد قدرت و تعادل که دو جزء مهم آمادگی جسمانی و حرکتی می باشند نیز صادق است. بهبود تعادل ایستا یکی از ویژگی های اساسی در پیشرفت طبیعی حرکت می باشد[4،6[. قدرت بر تعادل تاثیرگذار می باشد. به عنوان مثال با توجه به خاصیت تولید نیروی مخالف در عضلات[4]،چنانچه عضلات خم کننده مچ پا[5] ضعیف باشد تعادل را مختل می نماید [7].در حالیکه بسیاری از مداخلات درمانی در فیزیوتراپی تاکید دارند که تمرینات تعادلی تاثیرگذار می باشد متاسفانه شواهد کمی نیز بر تاثیر تمرین در اصلاح تعادل برای اکثریت جمعیت بیماران وجود دارد [8].

در این مطالعه محقق بر آن است با توجه به اینکه قدرت یک عامل زیر بنایی در اجرای موفق یک فعالیت تعادلی است با ترکیب تمرینات تعادلی وقدرتی،تاثیر آن را بر قدرت و بالاخص تعادل مورد بررسی قرار دهد تا گامی در جهت ایجاد فرصت آموزشی به منظور پیشرفت آمادگی جسمانی و حرکتی کودکان کم توان ذهنی برداشته شود.متخصصان تربیت بدنی ،مسئولین امور ورزشی و تفریحی، معلمان، مسئولین موسسات و مربیان حرفه ای باید با یکدیگر همکاری داشته و برای تهیه برنامه های آمادگی جسمانی این گروه وآموزش خودشان و تربیت متخصصان تربیت بدنی با صلاحیت های لازم تلاش نمایند .

 • بيان مسئله تحقيق :

کودک عقب مانده ذهنی از نظر رشد حرکتی-ادراکی بسیار ضعیف است و در ظرفیت های حسی-حرکتی، آگاهی بدنی ، تعادل ایستا و پویا وهماهنگی حرکات عمده و ظریف با مشکل مواجه است. زمان واکنش  کودک عقب مانده ذهنی کندتر از کودک عادی می باشد، البته این مشکل در حرکات ساده و غیر مهارتی کمتر است . کودک عقب مانده شدید (کانا) از نظرعملکرد حرکتی بسیار ضعیف است، اضافه وزن و چربی زیر پوستی بیشتری دارد و گوشه گیر می باشد. کودک عقب مانده متوسط (کالیو) نیز مانند  کودک عقب مانده شدید از نظر شکل وعملکرد (پیامد) در مهارت های حرکتی مختلف مشکلات زیادی دارددر صورتی که کودکان آموزش پذیر فقط از نظر پیامد یا عملکرد حرکتی با مشکل مواجه هستند.این کودکان از نظر سرعت یادگیری با مشکل روبه رو هستند و پیشرفت آنان 50٪ تا 70٪ کودکان معمولی است . از نظر حرکتی این کودکان می توانند مانند کودکان عادی در فعالیت های حرکتی و ورزشی مدرسه شرکت کنند. اما کسب مهارت و یادگیری حرکتی به کندی پیش می رود. با اینکه کودکان آموزش پذیر از نظر بدنی ضعف آشکاری ندارند ولی از نظر آمادگی حرکتی- ادراکی در سطح پايینی هستند[3].

توسعه آمادگی جسمانی مهمترین هدف تربیت بدنی برای عقب ماندگان ذهنی است زیرا توسعه و پیشرفت قابلیت های جسمانی برای این افراد ، موقعیتی را به وجود می آورد که آنها بتوانند بر شرایط محیطی خود از نظر فیزیکی غلبه کنند . از این گذشته این امر اشتیاق و علاقه بیشتری برای زندگی به آنها می بخشد و سبب می شود که افراد وظایف خود را با قدرت هر چه بیشتر انجام دهند . افزایش قابلیت هایی چون قدرت ، سرعت ، استقامت عضلانی ، انعطاف، استقامت عمومی بدن (دستگاه گردش خون و تنفس)، تعادل و هماهنگی ، سبب توسعه قابلیت های جسمانی این افراد می شود [9]. پژوهشگران بر این عقیده اند که کودکان کم توان ذهنی علاوه بر سایر ویژگی ها ، از نظر حرکتی نیز دچار تاخیر  ویا اختلال می باشد [10]. بنابر گزارش شریل[6] (1993) آمادگی جسمانی با شدت کم توانی ذهنی نسبت معکوس دارد.بنابراین کودکان آموزش پذیر از سطح آمادگی جسمانی پایین تری نسبت به کودکان عادی برخوردارند. اما نمی توان دلیل آن را تنها عقب ماندگی ذهنی دانست [11]. بلکه عده زیادی از افراد کم توان ذهنی نتوانسته اند در هیچ نوع فعالیت ورزشی شرکت داشته باشند که علل عدم شرکت این افراد در این زمینه به شرح زیر خلاصه می شود.

1- عدم حمایت کافی (کمک های فردی،مالی،حمل و نقل و غیره).

2- نظر منفی سازمان های ورزشی نسبت به این افراد .

3- نگرش های تبعیض آمیز

4- کمبود متخصصین این رشته(مربی،مسؤلین و غیره).

پر واضح است که مشکلات مذکور قابل حل می باشد و  تحقیقات زیادی نشان می دهند که با اجرای تمرینات جسمانی کافی،ورزشکاران کم توان ذهنی می تواند تا سطح برابر با ورزشکاران غیر معلول پیشرفت کنند. کتب و نشریات علمی مؤید این واقعیت هستند که اگر ورزشکاران کم توان ذهنی مشکلات ثانویه بهداشتی نداشته باشند،در برابر تمرینات بدنی می توانند پاسخ های فیزیولوژیکی مشابه با ورزشکاران غیر معلول داشته باشند [11].

مطالعاتی که از 1960 تا کنون انجام شده نشان داده است که این افراد با آموزش های صحیح به پیشرفت های چشمگیری دست خواهند یافت (لاوای[7] ، رید ،کرسلر– چاویز 1990، موون و رنزاگلیا [8]1998).بنابراین عقب ماندگی ذهنی را نمی توان دلیل محض پایین بودن آمادگی جسمانی آنها دانست . جدول 1-1 علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی را از دیدگاه محققان بیان می کند [4].

جدول 1-1  علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی [2].

سال انجام تحقیق محقق نتیجه تحقیقات
 

1981

 

Bauer

فقدان فرصت: نیافتن فرصت فعالیت های جسمانی یا شرکت در برنامه های تمرینی را باید یکی از علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی در افراد کم توان ذهنی دانست
 

1981

 

Bauer

وسواس در مراقبت از افراد کم توان ذهنی موجب محروم ماندن آنان از فعالیت های جسمانی می گردد. وسواس بیش از حد مراقبین باعث می شود که ورزشکاران کم توان ذهنی جرأت شرکت در فعالیت بدنی را از دست بدهند.
1993

1990

 

Sherrill, Shepherd

بعضی از ورزشکاران کم توان ذهنی برای انجام فعالیت های مشابه با ورزشکاران غیر معلول ، ناچار به مصرف انرژی بیشتری هستند و زودتر خسته می شوند
 

1993

, Rimmer Pitetti

Fernhall

زندگی بی تحرک : سوال مورد طرح این است که آیا کم توانان ذهنی عوارض ناشی از زندگی بی تحرک را می دانند یا خیر
 

1986

Kelly, Rimmer

Wess

چاقی : چاقی بیش از حد یکی از عواملی است که آمادگی جسمانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.

اکثر عقب ماندگان ذهنی به دلیل عدم توانایی شناختی نمی توانند سبک زندگی سالمی را انتخاب نمایند. آنها به طور طبیعی تمرینات بدنی و آمادگی جسمانی را انجام نمی دهند بلکه باید چنین تمریناتی برای آنها تدارک دیده شود [4]. در همین ارتباط و با توجه به بیاناتی که در منشور جهانی حقوق آمده است )مبنی بر اینکه همه کودکان بدون تبعیض در رنگ ونژاد ،زبان ،تبار اقتصادی ،طبقه اجتماعی ،علی رغم آنکه از هوش سرشاری برخوردار باشند  و یا عادی، عقب مانده، نابینا، ناشنوا و یا دارای هر گونه نقص و یا ضعف جسمی و اجتماعی باشند، حق دارند به طور یکسان از امکانات یادگیری آموزش وپرورش با حداکثر توانایی و استعدادهای خود بهره مند شوند (ایجاد زمینه و فراهم آوردن امکانات وتسهیلات در جهت آموزش ، رفاه و توانبخشی آنان نه بعنوان ترحم و دلسوزی بلکه بعنوان یک وظیفه برای دولت های عضو، از حقوق مسلم اینگونه کودکان تلقی می شود [12]. قدرت و تعادل دو عامل مهم آمادگی جسمانی محسوب می شوند . کودکان کم توان ذهنی همواره در معرض خطر افتادن (سقوط کردن) می باشد [13].که یکی از دلایل آن می تواند عدم تعادل باشد. مشخص شده است که  تمرینات با وزنه و تمرینات تعادلی می تواند ثبات وضعیتی ایستا را افزایش دهد[14]. و این افزایش در ثبات وضعیتی خطر افتادن و بنابراین هزینه های روانی و اقتصادی مربوط به افتادن را کاهش می دهد. میزان مرگ ومیر و آسیبهای سالیانه ناشی از حوادث برای افراد عقب مانده ذهنی به ترتیب 150نفر در هر100000نفر و56نفر در هر1000نفر گزارش شده است [13]. با توجه به اینکه توانایی ایجاد نیرو، قدرت و حداقل نیروهای مناسب در خم کردن [9]و باز کردن مچ پا[10] ونیز در خم کردن وباز کردن[11] لگن برای استراتژی های تعادلی مناسب ، لازم می باشد ، در می یابیم تعادل و قدرت دو عامل مکمل می باشند و درصورتیکه برنامه های مناسب جهت ارتقا سطح این دو عامل طراحی شود به احتمال قوی از آسیب های مذکور جلوگیری می شود [8]. همچنین به دلایل مختلف از جمله اینکه اختلالات حرکتی در کودکان کم توان ذهنی شایع است و حرکت ،یادگیری و موفقیت ، با یگدیگر رابطه مستقیم و محکمی دارند  ، و نیز تقویت مهارت های حرکتی به افزایش بازدهی در یادگیری  و موفقیت ها می انجامد و افزایش مهارت های حرکتی به تقویت خصوصیات مثبت روحی  و روانی و اجتماعی کودکان منجر می شود[10].حال در این مطالعه محقق برآن است که مشخص نماید آیا تمرین منتخب بر بهبود قدرت وتعادل دانش آموزان کم توان ذهنی تاثیر گذار است  یا خیر ؟

 • ضرورت و اهمیت تحقیق

از ابتدای دهه 80 میلادی ، اقداماتی رو به گسترش در مجامع بین المللی برای آموزش وپرورش کودکان دارای نیازهای ویژه در سطح مدارس عادی آغاز شده است . کودکان معلول حق دارند در جامعه مشارکت فعال داشته و آموزش و پرورش آنان باید به بیشترین یکپارچگی اجتماعی و رشد فردی منجر شود[5]. داشتن سطح مطلوب آمادگی جسمانی راهی در جهت حفظ سلامت عمومی افراد جامعه وعاملی در جهت کاهش هزینه های درمانی است [15].

با توجه به توزیع طبیعی جمعیت، درجه شیوع عقب ماندگی ذهنی حدود 3% پیش بینی می شود [16، 5 ، 17].یعنی سه درصد کل هر جامعه ای به عقب ماندگی ذهنی مبتلا می باشد که اکثریت این تعداد به  عقب ماندگی ذهنی خفیف و متوسط مبتلا هستند [5]. در حال حاضر از بین دانش آموزان استثنایی، عقب ماندگان ذهنی بیشترین تعداد دانش آموزان درمدارس وابسته به سازمان کودکان استثتایی را تشکیل می دهند. بنابراین معلولان و به طور اخص معلولان ذهنی بخش قابل توجهی از جامعه هستند . بعنوان مثال عقب ماندگی ذهنی عمومی ترين شكل از ناتوانی در جوامع غربی می باشد [18. 19]. ایچاستات و لاوای[12](1992) کاوال، فورنس[13] (2000) آبروسنیکورا، والکوا و بلاک[14] (2003) نشان دادند کودکان ناتوان بویژه کودکان عقب مانده ذهنی دسترسی کمتري به تسهیلات آمادگی جسمانی دارند و تحرک کمتری دارند و در مقایسه با کودکان عادی دارای انگیزه کمتری برای فعالیت هستند [20].

همچنین، شواهد نشان داده است که چنین افرادی دارای سطح بالاتری از چاقی نسبت به گروه همسال و سالم خود می باشند و ترکیب بدنی ضعیف ، این گروه را بیشتر در معرض مشکلات سلامت قرار می دهد . وضعیت هایی از قبیل فشار خون بالا ، کلسترول بالا در  خون و دیابت در افراد عقب مانده ذهنی میزان بالاتری را نسبت به افراد سالم نشان می دهد . تحقیقات به طور مستمر نشان می دهد که اشخاص با عقب ماندگی ذهنی آمادگی کمتری نسبت به همسالان سالم خود دارند [21] تحقیقات 20 سال گذشته به خوبی نشان داده است که وقتی افراد عقب مانده تحت آموزش های مناسب تربیت بدنی قرار گیرند در زمینه مهارتهای حرکتی پایه به پیشرفت های چشمگیری دست می یابند[4]. ایشتات[15] (1991) معتقد است رشد حرکتی و آمادگی جسمانی کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی 2 تا 4 سال پایین تر از هنجارهای کودکان عادی است. درو[16] ، لوگان[17] و هاردمن[18] نیز یافته های پیشین بروین اینکر مبنی بر نمرات پایینتر کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی درمقیاس هایی چون تعادل یابی[19] ، جنبش[20] و چالاکی دست ها[21] را تایید می کند. این نقص در مهارت های حرکتی ممکن است بیشتر تابعی از محرومیت های حرکتی و فرصت های یادگیری باشد تا عقب ماندگی ذهنی [4].

آمادگی جسمانی در صورت ارائه تمرینات مربوطه درمقدار و مدت زمان مناسب می تواند به طور چشمگیر پیشرفت کند [4].دو عامل مهم آمادگی جسمانی و حرکتی،  قدرت وتعادل می باشند . با توجه به رابطه دو سویه هوش و حرکت (و جزء وابسته ی آن یعنی تعادل ) اهمیت نقش تعادل بیشتر مشخص خواهد شد . متاسفانه این بعد حسی حرکتی (تعادل) با وجود اهمیت بالا ، در کودکان معلول ذهنی کمتر مورد توجه قرار گرفته و بر روی آن کار شده است  و بیشتر به مشکلات ذهنی ، رفتاری و آموزش فعالیت های روزمره به آنان پرداخته شده است و این مانعی جهت افزایش وبهبود مهارت های اجتماعی و فردی خواهد بود[22]. یکی از عوامل زیر بنایی تعادل ، قدرت می باشدو برای اینکه استراتژی های تعادلی به طور موثری عمل کند یکسری ضروریات عضلانی اسکلتی خاصی وجود دارد که باید تامین شود و دامنه حرکتی کافی به خصوص در مفاصل اصلی مثل مچ پا یا لگن باید وجود داشته باشد. همچنین استراتژی های مناسب  تعادلی مستلزم توانایی ایجاد نیرو و قدرت می باشد [8،4]. تحقیقات متعددی ثابت نموده اند که افراد عقب مانده ذهنی نسبت به همسالان سالم خود درسطح خیلی پایین تری از قدرت عضلانی قرار گرفته اند ، به تمرینات قدرتی نیاز دارند ودارای تعادل ضعیف تری هستند [23،24].همانطور که گفته شد متاسفانه آمادگی جسمانی این افراد زیاد مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر به مشکلات ذهنی ، رفتاری ، آموزش فعالیت های روزمره[22] به آنان پرداخته شده است [22]. اکثر کسانی که با اینگونه افراد در ارتباطند به دلیل مشکلات رفتاری و جسمانی آنان از قبیل نقص عضو ، ناراحتی قلبی، صرع و غیره فعالیت بدنی در سطح خیلی پایین تر از توان جسمانی این افراد را انتظار دارند . بنابراین ضرورت دارد برنامه هایی جهت افزایش عوامل آمادگی جسمانی ویژه این افراد و زیر نظر متخصص طراحی شود.

هدف اصلی آموزش و پرورش دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر عبارت است از رساندن آنها به یک استقلال نسبی اجتماعی و اقتصادی، به گونه ای که بتوانند ضمن احساس خود ارزشمندی ، فرد مفیدی در جامعه باشند و نیل به این هدف با ارائه آموزش های صرفاً تئوریک به ویژه از نوعی که در مقطع ابتدایی درایران ارائه می شود امکان پذیر نیست بلکه آموزش های کاملاً کاربردی و مهارت مداری لازم است که نیازهای فرد معلول را به عنوان یک عضو جامعه مد نظر قرار دهد.

چنین برنامه هایی به عناوین مختلف معروف هستند که از جمله حرفه آموزی ، توانبخشی حرفه ای ، برنامه انتقال از مدرسه به جامعه را می توان نام برد .اما صرف داشتن یک برنامه ، تضمینی برای رسیدن به هدف آموزش و پرورش این کودکان محسوب نمی شود،زیراچگونگی اجرا و محتوای برنامه است که تعیین کنندۀ میزان موفقیت آن می باشد بنابر این اینگونه برنامه ها باید زیر نظر متخصص انجام شود[3].تا کنون پژوهش های انجام  شده مناسب ترین برنامه آموزشی آمادگی جسمانی  و روش انگیزش برای  نیازهای خاص این جمعیت را ارائه نداده است.اگر بخواهیم تمرین های آمادگی جسمانی موجب پیشرفت افراد عقب مانده ذهنی شود و نیازهای این افراد را به طور کارآمد تامین نماید باید تحقیقات در این زمینه ادامه یابد [4].

در این مطالعه محقق بر آن است که ضمن ارایه یک برنامه تمرینی به بررسی تاثیرات احتمالی آن بپردازد.

خوشبختانه در سالهای اخیر معضلاتی از قبیل عدم وجود نیروی متخصص تربیت بدنی برای کودکان عادی در آموزش و پرورش کشورمان تا حدودی مرتفع گردیده است اما این کمبود برای کودکان استثنایی به طور جدی همچنان باقیست. در اکثر مواقع فقدان آموزش های تخصصی در زمینه برخورد با کودکان استثنایی موجب سردرگمی معلمان عادی در محیط کار می شود. در اینجا  ضرورت انجام تحقیقات در این زمینه و طرح ریزی برنامه های مناسب برای اهداف متنوع در دوره های مختلف تحصیلی دانش آموزان احساس می شود.

 • اهداف تحقيق:

1-4-1- هدف كلي:

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین تاثیر یک دوره تمرین منتخب بر تعادل ايستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي می باشد.

1-4-2- اهداف اختصاصی :

 • تعیین تاثیر یک دوره تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم باز در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
 • تعیین تاثیر یک دوره تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم بسته در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
 • تعیین تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات پا در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
 • تعیین تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت مچ دست راست در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
 • تعیین تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت مچ دست چپ در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
 • مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم باز در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
 • مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم بسته در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
 • مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات پا در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
 • مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات مچ دست راست در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي

10- مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات مچ دست چپ در گروه های       تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي

 • پیش فرض های تحقیق :

افراد شرکت کننده از انگیزه کافی جهت شرکت در تمرینات و آزمون ها برخوردارند

 • فرضيه هاي تحقیق :
 • بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 • بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 • بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات پای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 • بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 • بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 • بین میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 • بین میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 • بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات پای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 • بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.

10- بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست  چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 • محدودیت های تحقیق :

محدودیت های تحقیق شامل دو بخش زیر است

1-7-1- محدودیت هایی که در اختیار محقق می باشد و کنترل شده است :

1-آزمودنی های مورد بررسی از بین دانش آموزان کم توان ذهنی 10 تا  15 سال  شهرستان تربت حیدریه انتخاب شده اند که دارای هوشبهر مشابه می باشند.

2-کلیه شرایط اندازه گیری برای آزمودنی ها در مدت اجرای طرح تحقیق یکسان می باشد.

3-کلیه آزمون ها توسط یک آزمونگر انجام شده است.

4-برای اجرای هر چه دقیق تر برنامه تمرینی ،تمرینات تحت نظر محقق و با دعوت از سه دانشجوی تربیت بدنی انجام شده است.

1-7-2- محدودیت هایی که از کنترل محقق خارج است:

 • آزمودنی ها در سن رشد می باشند بنابراین ممکن است بخشی از تغییرات ناشی از رشد باشد
 • تغذیه آزمودنی ها که ممکن است بر نتایج تاثیر داشته باشد
 • تفاوت میزان انگیزه جهت انجام تمرینات در کودکان کم توان ذهنی وجود دارد.
 • وضعیت روحی و روانی آزمودنی ها قابل کنترل توسط محقق نبوده است.
  • واژه ها واصطلاحات مهم تحقیق

1-8-1-تعادل

تعادل ایستا : عبارت است از حفظ مرکز ثقل بدن روی یک سطح ثابت (یک طرفه یا دو طرفه ) در حالیکه فرد بر روی یک سطح پایدار ایستاده است [25،26،27].

در این تحقیق مقصود از تعادل ایستا مدت زمانی است که فرد می تواند در حالت های مختلف بدون حرکت وضعیت خود را حفظ نماید.

تعادل پویا : عبارت است از حفظ مرکز ثقل بدن داخل محدوده با ثبات بر روی یک سطح اتکای متحرک [25،26،27].

1-8-2-قدرت عضلانی

توانایی یک عضله یا گروه عضلانی برای تولید نیروی انقباضی حداکثر علیه یک مقاومت را قدرت نامیده می شود [28].

 

 

1-8-3-عقب ماندگی ذهنی (کم توانی ذهنی)[23]

کاملترین تعریف کم توان ذهنی مربوط  به سازمان یا انجمن کم توان ذهنی آمریکا[24] است : کم توانی ذهنی، به عملکرد یا فعالیت ذهنی اطلاق می گردد که به طور قابل توجهی پایین تر ازمیانگین بوده و با محدودیت یا کمبود در یک یا بیش از دو مهارت سازشی (تطبیقی)،در مدت رشد (قبل از 18 سالگی ) همراه باشد [17 ، 29 ، 30 ، 32 ، 33].

1-8-4-سن عقلی[25]

در مقیاس هوش بینت[26] سن عقلی سنی است که کودک در آن هوشیارانه عمل می کند و میانگین سنی است که کودکان عادی در آن به امتیاز خاصی دست می یابند [30].

1-8-5- سندرم داون

سندرم داون یا تریزومی 21 یا به اصطلاح سابق ، منگولیسم ، نوعی اختلال کروزومی مادرزادی است که باعث کم توانی جسمی وهوشی کودک می شود . سندرم داون نتیجه یک کروموزم اضافه در زوج شماره 21 است . یعنی در هر سلول به جای 46 کروموزم 47 کروموزم وجود دارد [17] .

1-8-6- برنامه تمرینی منتخب

در این مطالعه منظور از برنامه تمرینی منتخب برنامه ای است که شامل یکسری تمرینات کششی قدرتی و تمرینات تعادلی بدون وسیله ، روی تخته تعادل و روی چوب تعادل  می باشد .

1-8-7- مرکز ثقل

یک نقطه فرضی در فضا ، که به صورت بیومکانیک از نیروها وگشتاورهای اندازه گیری شده محاسبه می شود که در آن مقدار همه نیروها برابر صفر است . در یک فرد عادی که آرام می ایستد ، جلوی ستون مهره ها درحدود مهره دوم کمر[27] قرار می گیرد[8].

1-8-8- محدوده ی حفاظتی

سطوحی از بدن که فشار حاصله از وزن بدن و جاذبه را تحمل می کنند . در حالت ایستاده ، محدوده ی حفاظتی ، کف پاها هستند . در حالت نشسته ، ساق پا و باسن می باشد . هر چه محدوده ی حفاظتی باریک تر باشد فعالیت تعادلی مشکلتر است [8].

1-8-9- محدوده ی ثباتی

حدود بدن که می تواند در هر مسیری بدون هیچگونه افتادنی حرکت کند (زمانیکه مرکز ثقل از محدوده ی حفاظتی فراتر می رود ) یا ایجاد یک محدوده ی حفاظتی جدید با گام برداشتن یا رساندن دست برای قرارگیری مجدد محدوده ی ثباتی در مرکز ثقل [8].

 

1-8-10-رفتار انطباقی

توانایی برخورد با معیار های مسؤلیت اجتماعی گروه سنی به خصوص. از آنجایی که این انتظارات در سنین مختلف متفاوت است نارساییهای رفتار انطباقی نیز بر حسب سن تفاوت می کند. [3].

1-8-11-آزمون بهره هوشی

آزمونی است که بر اساس آن توان علمی فرد از طریق ارقام استاندارد شده اندازه گیری می شود . معمولا این ارزیابی توسط یک روانشناس انجام می گیرد]9[. یکی از روشهای قدیمی تهیه نرم استفاده از بهره هوشی است که برای اولین بار در سال 1912 توسط اشترن روانشناس آلمانی مطرح شد . برای محاسبه بهره هوشی از فرمول زیر استفاده می شود.

) 1-1(

علت ضرب حاصل تقسیم درعدد 100 این است که خارج قسمت از حالت اعشاری خارج شود.

ضریب هوشی از ثبات نسبی برخوردار است و برای پیش بینی می توان از آن استفاده کرد. البته قبل از 6 سالگی ضریب هوشی از ثبات چندانی برخوردار نیست [31].

 

 

 

 

 

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع

 

2-1- مقدمه

در این فصل ابتدا در بخش نظری تحقیق به تشریح مفاهیم عقب ماندگی ذهنی ، قدرت و تعادل می پردازیم  و در بخش دیگر تحقیقات داخلی وخارجی ، نتایج تحقیقات مختلف درباره تاثیر تمرین بر روی تعادل وقدرت افراد عقب مانده ذهنی و همچنین میزان فعالیت و سطح آمادگی جسمانی این افراد با تاکید بر عامل های تعادل و قدرت مورد بررسی قرار می گیرد.

2-2-مبانی نظری تحقیق:

یکی از محدودیت های اساسی در کارکرد کنونی افراد در جامعه،عقب ماندگی ذهنی است .عقب ماندگی ذهنی یک حالت[28] است که در آن کارکرد فرد به روش های خاص و معینی آسیب دیده است[32].

2-2-1-تعریف عقب ماندگی ذهنی

تعاریف گوناگونی برای واژه عقب ماندگی ذهنی در منابع مختلف آورده شده است و نظرات گوناگونی مطرح شده است . در کشور ما نیز از واژه هایی چون عقب ماندگی ذهنی ، کم توانی ذهنی ، معلولیت ذهنی ، مدد خواه یا توانخواه ذهنی و غیره استفاده می شود [29]. کاملترین تعریف کم توان ذهنی که در اکثر منابع بیان شده مربوط  به سازمان یا انجمن کم توان ذهنی آمریکا[29] است که می گوید : کم توانی ذهنی، به عملکرد یا فعالیت ذهنی اطلاق می گردد که به طور قابل توجهی پایین تر از میانگین بوده و با محدودیت یا کمبود در یک یا بیش از دو مهارت سازشی (تطبیقی[30])،در مدت رشد (قبل از 18 سالگی ) همراه باشد [17، 29 ،30، 32، 33].

این تعریف صرفنظر از اینکه شخص اختلال فیزیکی همزمان یا اختلال ذهنی دیگری داشته باشد مطرح می گردد و در بر گیرنده3 معیار است :

1-عملکرد هوشی کمتراز متوسط که معمولا براساس آزمون های تعیین بهره هوشی نمره بندی می شود که باید بیشتر یا مساوی 2 انحراف معیار زیر متوسط جمعیت باشد ( معمولا بهره هوشی کمتر از 70).

2- اختلال در رفتار تطبیقی که معمولا با جداول رفتار تطبیقی وایلند[31] ، انجمن کم توان ذهنی آمریکا  و یا غیره ارزیابی می شود. مقیاس تطبیقی  وایلند یکی از مقیاس های تحولی می باشد و با میزان توانایی فرد در برآوردن نیازهای عملی خود و قبل مسولیت سر و کار دارد .گرچه این مقیاس گستره سنی تولد و بالاتر از 25 سالگی را در بر می گیرد برای هر سال سوال های مجزا دارد . اما از 12 سالگی به بعد، 12 تا 15 سالگی ،15 تا 18 سالگی ، 18 تا 20 سالگی ، 20 تا 25 سالگی به بالا سوالات مشترک دارند . با این حال معلوم شده است که کارآمدی آن در سنین پایین تر و بویژه در گروه های عقب مانده ذهنی به حداکثر می رسد. این مقیاس دارای 170 ماده است که به گروه های یک ساله تقسیم شده اند. در هر ماده اطلاعات مورد نیاز نه از طریق موقعیت های آزمون بلکه از راه مصاحبه با مطلعین یا خود آزمودنی بدست می آید اساس مقیاس بر این امر استوار است که فرد در زندگی روزمره توانایی چه کارهایی را دارد . ماده های مقیاس را می توان به 8 طبقه تقسیم کرد:

 • خودیاری عمومی
 • خودیاری در غذا خوردن
 • خودیاری در لباس پوشیدن
 • خود فرمانی[32]
 • اشتغال
 • ارتباط زبانی
 • جابه جایی[33]
 • اجتماعی شدن[34]

با توجه به نمره های مشخص روی این مقیاس می توان سن اجتماعی (SA)[35]و بهره اجتماعی ((SQ[36] را محاسبه کرد. [34].

3-بروز آن در دوره تکاملی یعنی از زمان لقاح تا 18 سالگی (ناشپیز، گرینسپانز، اسفسکای ، ویدرز[37] 1997) است.

تعریف AAMR علاوه بر عدم تاکید روی آزمون های تعیین بهره هوشی و افزایش توجه بر رفتار تطبیقی در جهت روشن کردن ماهیت وابسته به شواهد عملکردی فرد می باشد . عملکرد تمام افراد با وجود حمایت های خاص اجتماعی اقتصادی ، آموزشی و غیره بهتر می شود . از طرفی رفتار تطبیقی در عملکرد فرد اهمیت زیادی دارد . در واقع به خصوص در کودکان مبتلا به اختلال خفیف ذهنی نمره  نمی تواند تطبیق با جهان واقعی را به خوبی پیش بینی نماید . با حمایت های مناسب و مداوم ،عملکرد افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی برای زندگی فردی عموما بهتر خواهد شد [33].

2-2-2 سن شروع

تعریف کنونی عقب ماندگی ذهنی نیز بردوران رشد وزمان شروع عقب ماندگی ذهنی  تاکید می ورزد . از این رو ، فردی با کارکرد روانی و اجتماعی عادی که پس از دوران رشد مبتلا به آسیب مغزی شده و در نتیجه کارکردش در قابلیت های هوشی وسازشی دچار نارسایی شده است مانند ظهورعلایم برخی بیماریها از قبیل دمانس عقلانی و آلزایمر، عقب مانده ذهنی محسوب نمی شود [32،17]. از سوی دیگر ، فردی که در دوران رشد به طور طبیعی رشد می کند . لیکن به هر دلیلی پیش از هیجده سالگی به بازگشت رشدی[38] مهمی مبتلا می شود ، امکان دارد عقب مانده ذهنی محسوب  شود.

آغاز عقب مانده ذهنی ،زمانی است که فرایندهای رشد در حال وقوع هستند . بدین ترتیب عقب ماندگی ذهنی را باید با شرایطی که پس از سن رشد (هیجده سالگی به بعد ) ایجاد می شود ، متمایز دانست . این مفهوم از دانش ما درباره رشد مغز و رشد شناختی نشأت می گیرد.

منابع

]1 [آملی ، احمد. 1376.بررسی مسایل حقوقی و قانونی کودکان عقب ماندگی ذهنی در ایران ،نخستین کنگره علمی عقب ماندگی ذهنی: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

]2[  سیف نراقی ،مریم .نادری عزت اله.1383.آموزش و پرورش کودکان استثنایی :انتشارات دانشگاه پیام نور.

]3[ هالیس،اف.فیت.1374. ترجمه منشی طوسی،محمدتقی. تربیت بدنی برای رشد، سازگاری وبهبودی معلولان :انتشارات آستان قدس رضوی.

]4 [ایچستد،کارل. لاوی، باری.1378. تربیت بدنی برای کودکان عقب مانده ذهنی از نوزادی تا بزرگسالی. گروه پژوهشی عقب ماندگی ذهنی و معلولیت های جسمی حرکتی. :پژوهشکده کودکان استثنایی.

]5[ شهرامي ، علي. متقياني، رضا .1381. تاثير مداخله اي شناختي بر پردازش خودكار و تلاش در دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير، فصلنامه پژوهش در حيطه كودكان استثنايي ،شماره5 ، سال دوم

[6] Reint, H. Geuze. 2003. Static balance and developmental coordination disorder: Human Movement Science 22, pp.527-548,.

[7] Geurts, C.H. Mulder, T.w.1992. Reorganisation of Postural control Following Lower Amputation. Theoritical Consideration and Implication for Rehabilitation;Physiothrapy Theory and Practise 8. pp.145-157.

]8  [روزبان،رضا.1387. ترجمه فصول 5 و7 کتاب تمرین درمانی نویسندگان : هابر ، فرانسیس.ولز، کریس.پایان نامه کارشناسی کاردرمانی.دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران .

]9[ شفیعی، محسن. 1386. روش تدریس تربیت بدنی. تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

]10 [دستجردي ،مهدي.1381. بررسي مهارتهاي حركتي پايه در دانش آموزان كم توان ذهني. پ‍ژوهش در حيطه كودكان استثنايي 6/سال دوم شماره 4 زمستان : پژوهشكده كودكان استثنايي

]11 [هولاند،برنی.گودمن ،اسکات. اکلی،جف.1383. مربیگری ورزشکاران کم توان ذهنی .ترجمه روابط بین الملل فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین: انتشارات کورش.

]12[ اميدوار ، احمد.1379.سيماي كنوني آموزش و پرورش استثنايي ايران. وزارت آموزش و پرورش .سازمان آموزش و پرورش استثنايي: پژوهشكده كودكان استثنايي.

[13] Sherrard, J.A.et al.2001. Injury prevention. 7, 56-61.

[14] Hess, J. A.et al.2006 .Aging Clin Exp Res. 18(2). 107-15.

]15[ خليج، حسن . شفيع زاده ،علي.1380.بررسي ارتباط انگيزش با عوامل آمادگي جسماني ، مهارتي و علمي معلمان تربيت بدني .پژوهش در علوم ورزشی سال اول پیش شماره یک اسفند ماه .

[16] Fernhall B, Kenneth H. Pitetti .2001.Limitations to physical work capacity in individuals with mental retardation: Human Kinetics. Clinical exercise physiology. 3(4): 176 -185.

]17 [بخشی زاده .شهرزاد.1388 .کودک عقب مانده ذهنی را بهتر بشناسیم ،انتشارات حریر.

 

[18] Fernhall B. 1997. Exercise Management for persons with chronic Diseases & disabilities. Mental Retardation in: Durstine JL.ed. ACSM, S Champaign IL: Human Kinetices .PP221-226.

 

]19 [احمد خاني، محمد رضا.1378. چگونگي ايجاد آمادگي حركتي در معلولان ذهني. جنبه هاي آموزشي ورزش .دانشگاه انقلاب .شماره 150. خرداد.

 

[20] Faison-Hodge, J and Porreta, D.l. 2004. Physical Activity Level of Student with Mental Retardation & Student without Disabilities: Adapted Physical Activity Quartealy.21.pp.139-152.

 

[21] Viviene.A.Temple, Georgia C.Frey, Heidi I.Stanish.2006.Physical Activity of Adult with Mental Retardation: Review and Research Needs: American Journal of Health Promotion.21 (1). pp.2-12.

 

]22[ طيبي.سيد محمد رضا .1378. بررسي مقايسه اي وضعيت تعادل در كودكان مبتلا به سندرم داون 8 تا 14 ساله با كودكان سالم همسال .پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيوتراپي.دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران.

 

[23] Fernhall B, Kenneth H.Pitetti.2000.Leg Strength is related to Endurance Run Performance in Children and Adolescents with Mental Retardation: Pediatric Exercise Science. 12. pp.324-333.

 

[24] Mitsuru Kokubun .1991. Balance Disabilities of Persons with Mental Retardation and Their Related Factors: Japanese Journal of Education psychology.39. pp.163-172.

 

[25] Newton R .1989.Review of tests of standing balance abilities.B.R injury 3(4):335-343.

 

[26] Prentice E .1996.Rehabilitation technicque in sport medicin.chapter 13,229-2.

 

]27 [امامی مهتاج ، هوشنگ.1380. مقایسه اثر تمرینات تخته تعادلی تنها و تمرینات تخته تعادل به اضافه دویدن به جلو و دویدن به عقب روی تعادل ایستاتیک افراد با ضایعه کشیدگی درجه 1و2 رباطهای خارجی مچ پا .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران دانشکده توانبخشی .

]28 [گائینی.عباسعلی،رجبی.حمید.1387.آمادگی جسمانی:انتشارات سمت.

]29[ ادیب سرشکی ، نرگس.1378. کودکان استثنایی :انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

[30] http://www.aaidd.org American Association on Mental Retardation (AAMR)

]31 [کرمی ،ابوالفضل .1382.آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی .روانسنجی تهران.

]32 [به پژوه ، احمد . عبادی ، باقر.1380 .انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکا . عقب ماندگی ذهنی تعریف طبقه بندی و نظام های حمایتی. انتشارات دانشگاه تهران.

]33[ ساجدی ، فیروزه . شهشهانی پور ،سهیلا .هادیان جزی ، محمدرضا. 1385 .کم توانی ذهنی کودکان “علت شناسی ، تشخیص و مداخله” : انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

]34 [وطن خواه ، حمید رضا .ابوالقاسمی ، شهنام.1387. روانشناسی هوش. تهران: احسن .

[35] Beck A. Rush A.congnitive therapy. In Kaplan. H. Sadock,et al eds .1995.Comprehensive tex book of Psychiatry.6 th ed.Baltimore : Williams Wilkins.1849-50.

]36[ گروه برنامه ریزی و توانبخشی برنامه و بودجه با همکاری کارشناسان دفتر توانبخشی و امور معلولین .1376. طرح کشوری حمایت و توانبخشی افراد عقب ماندگی ذهنی .تهران: سازمان بهزیستی کشور.

[37] Kaplan. H. Sadock & Synopsis of Psychiatry.1998.behavioral science. clinical phychialry: Williams Wikes co.

]38[ حسینی ، سید حمزه . رضا زاده، حسین .1381. مقایسه نیازهای روانی – اجتماعی والدین دانش آموزان پسرعقب مانده ذهنی تالاسمی و عادی مقطع ابتدایی در شهرستان ساری.مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.زمستان ،12(37) ص 34-28 .

]39[ مجموعه مقالات همایش بین المللی کودکان ناتوان هوشی.1378. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

]40[ شریفی درآمدی ،پرویز.1380.کودک عقب مانده ذهنی.نشر فدن .

[41] Shumway C.A, Wollacott M.H. Motor control.2001.Theory and Practical Application.2nd Ed. USA: Lippincot Williams and Wilkins.222-247.

[42] Brayan L.R, Nancy C.T, Scott M.L.2003.Unilatral Multiaxial coordination Training and Ankle .Kinesthesia: Muscle Strength and postural Control. J of sport rehabilitation; 12(1):13-30.

[43] Cords.R, Clark R.D, Webster.I.W.1992.Physiological Factors Associated with fall in and Elderly Population :J of the American Geriatrics society.39.1194-1200.

 

[44] Meirn, Gideon M. 2002.Unstable Ankle.Human Kinetics.36-53.

 

[45] Riche M,Blaszezyk J.W,Prince F,.Herbert.1998.Effect of Aging and Vision on Limb Load Asymmetry during Quiet Stance.Clinical Biomechanice;Agu:321-328.

 

[46] Winter D, Prince F, Frank J S, Powel C, Zabjek k.F.1996. Unified Theory regarding A/P & M/L Blance in Quiet Stance: J of neurophysiology.75 (6):2334-2343.

 

]47 [اکبری محمد .1381. بررسی اختلال تعادل ناشی از کشیدگی یکطرفه درجه یک و دو لیگامان های خارجی مچ پا و مقایسه دو برنامه فیزیوتراپی در کمبود آن:دانشگاه تربیت مدرس. 20-30.

]48[ نیک اردکانی. محمد جواد ، شمیلی .آریان.1387. ترجمه فصول 3 ،4و6 کتاب تمرین درمانی نویسندگان : هابر ، فرانسیس.ولز، کریس.پایان نامه کارشناسی کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  .

 

[49] Abernethy P, Wilson G, Logan D.1995.Strength & power assessment.sport medicine, 19; 401-417.

]50 [حاج حسینی.کریم .1386. مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموان پسر کم توان ذهنی با دانش آموزان عادی16-9 سال. خلاصه مقاله های اولین همایش علمی کاربردی تربیت بدنی کودکان و دانش آموزان استثنایی: سازمان آموزش و پرورش استثنایی .

]51 [بلوچي.علي اكبر.1382..بررسي ميزان همبستگي بين قدرت عضلاني اندام هاي پاييني با آزمون هاي تعادلي در دو گروه سني 55 تا 65 سال و بالاي 65.پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيوتراپي.دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران.

[52] Laura Guidetti, Emanuele Franciosi, Maria Chiara Gallotta, Gian Pietro Emerenziani,Carlo Baldari .2010.Could sport specialization influence fitness and health of adults with mental retardation? Research in Developmental Disabilities 31. 1070–1075.

[53] Sami Mohammed Elmahgoub & Sabine Lambers &Sanne Stegen & Christophe Van Laethem & Dirk Cambier & Patrick Calders. 2009.The influence of combined exercise training on indices of obesity, physical fitness and lipid profile in overweight and obese adolescents with mental retardation. 168:1327–1333.

[54] Fotiadou, Eleni G; Neofotistou, Konstantina H; Sidiropoulou, Maria P; Tsimaras, Vasilios K; Mandroukas, Athanasios K; Angelopoulou, Nickoletta A 2009 The Effect of a Rhythmic Gymnastics Program on the Dynamic Balance Ability of Individuals With Intellectual Disability: National Strength and Conditioning Association.

[55] JohnT.Foley.Rebecca R .Bryan. Jeffrey A.McCubbin. 2008.Daily physical activity levels of elementary school-aged children with & without mental retardation. J Dev Phys Disabil.20.pp. 365-378.

 [56] Ledezma, Christina M. McConnell, Timothy R. FACSM May .2007. Physical and Psychosocial Impacts of a Structured Exercise Program for Adults with Mental Retardation Medicine & Science in Sports & Exercise Volume 39 – Issue 5 – p S245.

[57]  Karen M .Smail ,Michael Horvat .2005.Effects of balance training on individuals with mental retardation.clinical Kinsiology : Journal of the American Kinesiotherapy .7.121-126.

[58] Lewis CL, Fragala-Pinkham MA.2005. Effects of aerobic conditioning and strength training on a child with down syndrome.a case study: Pediatr Phys Ther. Spring .17.1. 30-6.

[59] Eli Carmeli, Tzvia Zinger-Wakin, Mohammed Morad, Joav Merrick .2004. Can Physical training have an effect on well-being in Adults with mild intellectual disability.Mechanisms of Ageing & development 126 ,299-304.

[60] Lotan, Meir. Isakov, Eli. Kessel, Shlomo; Merrick, Joav .2004. Physical Fitness and Functional Ability of Children with Intellectual Disability. Effects of a Short-Term Daily Treadmill Intervention: TheScientificWorldJOURNAL .4. 449-457.

[61] Vassilios, K.T and Eleni G.F. 2004.Effect of Training on the Muscle Strength and Dynamic Balance Ability of Adults with Down syndrome: The Journal of Strength and Conditioning Reserch.343-347.

[62] Mark A ,Hirsch, Tonya Toole,Charlses G,Maitland MD ,Robert A,Rider .2003.The effect of balance training and high-intensity resistance training on persons with Idoiopathic Parkinson’s disease: Elsevier science (USA).84.1109-17.

[63] Kozub .F. M .2003.Explaining physical activity in individual with mental retardation.An exploratory study”, Education training in developmental disability, 38, pp.302-318.

[64] Carmeli E, Ayalon M, Barchad S, Sheklow SL, Reznick AZ.2002. Isokinetic leg strength of institutionalized older adults with mental retardation with and without Down’s syndrome :Department of Physical Therapy, Sackler Faculty of Medicine 16(2):316-20.

[65] Carmeli E, Kessel S, Coleman R, Ayalon M.2002.Effects of a treadmill walking program on muscle strength and balance in elderly people with Down syndrome: Department of Physical Therapy, Sackler Faculty of Medicine; 57(2):M106-10.

[66] Anita Wyznikiewicz-Nawracala. 2002. Development of physical fitness of pupils with mental retardation: journal of Human Kenetic .7.75-88.

[67] Schlicht J, Camaione DN, Owen SV. 2001. Effect of intense strength training on standing balance, walking speed, and sit-to-stand performance in older adults. Center for Health Fitness, Department of Kinesiology: University of Connecticut, Storrs, USA. 56(5):M281-6

[68] Angelopoulou N, Tsimaras V, Christoulas K, Kokaridas D, Mandroukas K.1999. Isokinetic knee muscle strength of individuals with mental retardation, a comparative study. Department of Physical Education and Sport Science: Aristotle University of Thessaloniki, Greece.88 (3 Pt 1):849-55.

[69] Wang .WY. Chang. JJ. 1997. Effects of jumping skill training on walking balance for children with mental retardation or down syndrome.KacHsiury HsuehTaschin.8.pp.484-495.

[70] Le Blanc D, French R, Shultz B. 1977. Static and dynamic balance skills of trainable children with Down’s syndrome. PubMed; 45(2):641-2.

[71] Kenneth, H.Pitetti and Ferhall, B.1997.Aerobic Capacity as Related to Leg Strentgth in Youths with Mental Retardation.Pediatric Exercise Science.9.223-236.

 

[72] Millar AL, Fernhall B, Burkett LN. 1993. Effects of aerobic training in adolescents with Down syndrome: Department of Physical Therapy 25(2):270-4.

[73] Pitetti KH, Rimmer JH, Fernhall B1993 Physical fitness and adults with mental retardation. An overview of current research and future directions. Department of Health. Administration, and Gerontology, College of Health Professions:Wichita State University.Kansas.16 (1):23-56.

[74] Boswell B. 1991. Comparison of two methods of improving dynamic balance of mentally retarded children. Department of HPERS, East Carolina University, Dec. 73(3 Pt 1).759-64.

[75] Kokubun, M.1991.Balance Disabilities of Persons with Mental Retardation and Their Related Factors. Japanese Journal of Educational Psychology. 39. pp.163-172.

                                                                                   

]76[ توای، بوام گارتنر.آندرواس،جکسون.1376 ترجمه دکتر حسین سپاسی پریوش نوربخش.سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی. جلد دوم .انتشارات سمت.

 

[77] Millers,Barills.2000.Isokinetic dynamometry for the assessment of power and fatique in the knee extensor muscles of females clinical physiology :20(3):225-231.

[78] Connolly, B. and B. Michael. 1986. Performance of retarded children with and without Down syndrome on the Bruiniks-Ozeretsky Test of Motor Proficiency. Physical Therapy, 66, 344-348.

[79] Hatzitaki, V., V. Zisi, I. Kollias, & E. 2002. Perceptual-motor control to static and dynamic balance control in children. Journal of Motor Behavior.34(2).161-170.
[80] Horvat, M. and R. Croce. 1995. Physical rehabilitationof individuals with mental retardation: Physical fitness and information processing. Critical Review of Physical Rehabilitation Medicine, 7, 233-252.

 

]81[ رمضانی نژاد، رحیم.1387.تربیت بدنی در مدارس: انتشارات سمت.

]82[ فرهبد مژگان .1384.کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی :انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی.

Abstract:

The aim of this study was to investigate the effect of a selective training program on static balance & strength in educable mental retardation girl students in primary school. Participants consisted of educable mental retardation girl students in primary school (n =27), between 10 and 15 years of age who were chosen from 40 students. Students were separated at random into experimental group (n=14, 13/72±1/82 years, height-146±8/46 cm, weight-43/15±15/94 kg, IQ-61/38±7/17, mental age-7/16±1/22 years, range of mental retardation-5/03±1/52 years) & control group (n=13,age14/06-±1/88 years, height-148/92±10/75 cm, weight-46/84±11/07kg, IQ-61/30±5/03, mental age-7/18±1/07 years, range of mental retardation-5/82±1/44 years). After omitting students with Down syndrome, Autism and students who had physical and behavior problem, IQ, mental age and range of mental retardation were measured by an experienced psychologist. Balance with eyes opened and balance with eyes closed were evaluated using one leg stance test with eyes opened and closed, leg strength, right wrist strength and left wrist strength were assessed using a isometric dynamometer before & after performing a selective training program by experimental group which lasted for 8-week, three times a week, each section lasted for 50 minutes. Control group continued ordinary activity. Statistical analysis included the SPSS program (version 16; SPSS Inc).a paired t-test was used to compare the values within each group before and after participation in the program also independent  t-test used to compare the values differences within 2 groups post test. Significance was set at 0.05 (p≤0.05). Paired t-tests analysis revealed that experimental group, improved significantly (p≤0.05) on leg strength, Balance with eyes opened and closed and independent t-tests analysis didn’t show statistically significant difference between the 2 group.

Key Words: Mental retardation, Static balance, Strength.

 

Shahid Rajaee Teacher Training University

 

Faculty of Physical Education and sport Science

 

 

The effect of a selective training program on strength & static balance of the educable mental retardation girl students in primary school 

 

 

 

………………….

 

 

 

 

Under Supervision of Dr.Seyd Jalal Naghavi al Hoseiny

 &

Co-Supervision of Dr.Gholam Reza Lotfi    

 

 

 

 

A thesis submitted to the Graduate Studies Office in partial fulfillment of the requirements for the degree of M.S.in Physical Education

 


September 2010

 

 

[1] Sharkey(1984)

[2] – McConaughy &  Salzberg(1988)

[3]– Renzaglia & Moon (1982)

[4]-Synergy

[5]-Dorsi Flexor

[6] -Sherrill(1993)

[7] -Lavay, Reid , Cressler & Chaviz (1990)

[8] – Renzaglia & Moon (1998)

[9] -Dorsi flection

[10] -Plantar flection

[11] -Flection & Extention

[12] – Eichstaedt, Laray(1992)

[13] -Kavale, Forness,(2000 )

[14] – Obrusnikora, Valkova, Block(2003)

[15] – Eichstaed(1991)

[16] – Drew

[17] – Logon

[18] – Hardman

[19] – Equilibrium

[20] – Locomotion

[21] – Manual dexterity

[22] -activity of daily living

[23] -Mental retardation

[24]-American Association on Mental Retardation ( AAMR)

[25] -Mental age

[26] -Binet

[27]-S2

[28] -State

[29]-American Association on Mental Retardation ( AAMR)

[30] -Adaptive behavior

[31] – Vineland

[32] – self direction

[33] – Locomotion

[34] – Socialization

[35]– Social age

[36] – Social Qustient

[37]– Noshpitz .JD, Greenspan..S, Osfsky J, Wieders(1997)

[38] -Developmental Regression

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه تاثیر یک برنامه تمرین منتخب بر تعادل ايستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

68 + = 75