حراج!

دانلود پایان نامه رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های زندگی (با تأکید بر مهارت‌‌های پیش از ازدواج) و سازگاری زناشویی فرزندان شاهد، جانباز و آزاده‌ی استان قم

49,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

دانشگاه علامه طباطبائی

پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی

رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های زندگی (با تأکید بر مهارت‌‌های پیش از ازدواج) و سازگاری زناشویی فرزندان شاهد، جانباز و آزاده‌ی استان قم

نگارنده

…………….

استاد راهنما

دکتر حسین یحیی زاده

استاد مشاور

دکتر طلعت اللهیاری

1393

 

 

 

 

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های ارتباطی و سازگاری زناشویی فرزندان متأهل شاهد، جانباز و آزاده می‌باشد؛ به همین منظور بین متغیرهای پژوهش ارتباط نظری برقرار شد و فرضیه‌های پژوهش مطرح گردید.

جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر،  فرزندان شاهد، جانباز و آزاده‌ی استان قم می‌باشند که بین سال‌های 1386 تا 1390 ازدواج نموده‌اند، که تعداد آنها 100 نفر برآورد شد؛ و  همه‌ی این تعداد برای مطالعه و رسیدن به اهداف پژوهش انتخاب شدند. همچنین گروهی نیز به عنوان گروه مقایسه به تعداد جامعه‌ی مورد بررسی(100 نفر)، با روش احتمالی تصادفی ساده، همسان سازی و انتخاب شدند.

روش پژوهش پیمایشی بوده و ابزار پژوهش، جهت سنجش میزان سازگاری زناشویی پرسشنامه استاندارد اسپانیر بوده؛ همچنین از پرسشنامه محقق ساخته جهت دستیابی به اطلاعات توصیفی استفاده شده است.

فرضیه اصلی پژوهش این است که بین فرزندان متأهل خانواده‌های شاهد، جانباز و آزاده‌ای‌ که، از دوره‌های آموزشی مهارت‌های ارتباطی استفاده کرده‌اند و فرزندان متأهلی که از این دوره‌ها استفاده نکرده‌اند از لحاظ میزان سازگاری زناشویی، تفاوت معناداری وجود دارد؛ که با توجه به نتایج پژوهش این فرضیه تأیید نشده است.

دیگر فرضیه‌های پژوهش، با توجه به ابعاد سازگاری زناشویی مطرح شدند، و مورد آزمون قرار گرفتند؛ که به جز یکی از آنها ( تفاوت در میزان همبستگی زوجین آموزش دیده و آموزش ندیده ) مابقی مورد تأیید قرار نگرفتند.

کلید واژه: سازگاری زناشویی، آموزش پیش از ازدواج، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های ارتباطی

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش….6

1-4- فایده پژوهش…. 6

1-4-1- نظری.. 6

1-4-2- کاربردی.. 7

1-5- اهداف پژوهش…. 7

1-5-1- اهداف کلی.. 7

1-5-2- اهداف جزئی.. 7

1- 6- انگیزه پژوهشگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………8

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه. 10

2-2-  تاریخچه‌ی موضوع در جهان.. 11

2-3- تاريخچه‌ی موضوع در ایران.. 17

2-4- نقش مهارت‌های ارتباطی در سازگاری زناشویی………………………………………………………………………………..18

2-5- مروری بر پژوهش‌های انجام شده. 19

2-5-1- پژوهش‌های انجام شده در جهان.. 23

2-5-2- پژوهش‌های انجام شده در ایران.. 26

2-6- مبانی نظری.. 33

أ

2-6-1- نظریه‌های مرتبط با آسیب‌شناسی زندگی زناشویی………………………………………………………………………..34

 

2-6-1-1- رویکرد روان تحلیلی…………………………………………………………………………………………………………..34

2-6-1-2- رویکرد شناختی- رفتاری…………………………………………………………………………………………………..35

2-6-1-3- رویکرد سیستم ها………………………………………………………………………………………………………………35

2-6-1-4- رویکرد ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………..36

2-6-2- مدل‌های ارزیابی آسیب شناسی زندگی زناشویی.. 37

2-6-2-1- مدل مک مستر…………………………………………………………………………………………………………………..37

2-6-2-2- مدل فرآیند کارکرد خانواده……………………………………………………………………………………………….38

  • 2-6-2-3- مدل برادبوری…………………………………………………………………………………………………………………….38

2-6-2-4- مدل سه محوری تسنگ و مک درموت……………………………………………………………………………..39

2-6-2-5- مدل السون…………………………………………………………………………………………………………………………39

2-6-2-6- مدل بیورز…………………………………………………………………………………………………………………………..40

2- 7- چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………42

2- 8- الگوی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-9- فرضیه‌های پژوهش…. 44

2-9-1- فرضیه‌ی اصلی.. 44

2-9-2- فرضیه‌های فرعی.. 44

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه. 46

3-2- روش پژوهش…. 46

3-3- جمعیت آماری.. 46

3-4- روش نمونه‌گیری.. 47

3-5- حجم نمونه. 47

3- 6- واحد پژوهش…. 47

ب

3-7- ابزار پژوهش، پایایی و اعتبار. 48

3-8- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………49

3-10- تعریف مفاهیم.. 49

3-10-1- سازگاری زناشویی.. 49

3-10-1-1- تعریف نظری……………………………………………………………………………………………………………………49

3-10-1-2- تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………..49

3-10-2- آموزش مهارت‌های ارتباطی.. 53

3-10-2-1- تعریف نظری……………………………………………………………………………………………………………………53

3-10-2-2- تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………..53

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

4- 1- مقدمه. 55

4- 2- آماره‌‌های توصیفی… 55

4-2-1-توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرهای زمینه‌ای.. 55

4-2-1-1- متغیر سن…………………………………………………………………………………………………………………………..55

4-2-1-2- متغیر جنس……………………………………………………………………………………………………………………….56

4-2-1-3- متغیر نسبت با ایثارگر………………………………………………………………………………………………………..57

4-2-1-4- متغیر میزان تحصیلات………………………………………………………………………………………………………58

4-2-1-5- متغیر گروه‌های شغلی………………………………………………………………………………………………………..59

4-2-1-6- متغیر میزان درآمد……………………………………………………………………………………………………………..60

4-2-1-7- متغیر وضعیت مسکن…………………………………………………………………………………………………………61

4-2-1-8- متغیر مدت تأهل………………………………………………………………………………………………………………..62

4-2-1-9- متغیر تعداد فرزندان…………………………………………………………………………………………………………..63

4-2-1-10- متغیر پایداری تأهل…………………………………………………………………………………………………………64

4-2-2- توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرهای اصلی.. 65

4-2-2-1- متغیر میزان توافق زوجین…………………………………………………………………………………………………65

4-2-2-2- متغیر میزان رضایت زوجین………………………………………………………………………………………………66

ج

4-2-2-3- متغیر میزان همبستگی زوجین…………………………………………………………………………………………67

4-2-2-4- متغیر میزان ابراز محبت  زوجین………………………………………………………………………………………68 4-2-2-5- متغیر میزان سازگاری زناشویی…………………………………………………………………………………………69

4-3- آماره‌های استنباطی… 70

4-3-1- آزمون t دو نمونه مستقل.. 70

4-3-1-1- فرضیه‌ی اول………………………………………………………………………………………………………………………70

4-3-1-2- فرضیه‌ی دوم………………………………………………………………………………………………………………………71

4-3-1-3- فرضیه‌ی سوم……………………………………………………………………………………………………………………..72

4-3-1-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………..73

4-3-1-5- فرضیه‌ی پنجم ( اصلی )……………………………………………………………………………………………………74

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 76

5-2- نتیجه گیری.. 76

5-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

5-4- موضوعات پیشنهادی برای پژوهش‌های آتی… 80

5-5- محدودیت‌های پژوهش…. 80

5-6- نقش مددکار اجتماعی… 82

5-6-1- نقش مددکار اجتماعی در روش غیر مستقم.. 82

5-6-2- نقش مددکار اجتماعی در روش مستقیم.. 82

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

پیوست    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1- 4 : توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………. 55

 

جدول 2- 4 : توزیع پاسخگویان بر حسب جنس……………… 56

جدول 3- 4 : توزیع پاسخگویان برحسب نسبت با ایثارگر……. 57

جدول4- 4 : توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات……….. 58

جدول 5-4 : توزیع پاسخگویان برحسب گروه‌های شغلی……….. 59

جدول 6- 4 : توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد………. 60

جدول 7- 4 : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن……….. 61

جدول8- 4 : توزیع پاسخگویان برحسب مدت تأهل…………… 62

جدول9- 4 : توزیع پاسخگویان برحسب تعداد فرزند………… 63

جدول10-4 : توزیع پاسخگویان برحسب پایداری تأهل……….. 64

جدول11- 4 : توزیع پاسخگویان بر حسب میزان توافق زوجین…. 65

جدول 12- 4 : توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایت زوجین… 66

جدول 13- 4 : توزیع پاسگویان بر حسب میزان همبستگی زوجین.. 67

جدول 14- 4 : توزیع پاسخگویان بر حسب میزان ابراز محبت زوجین 68

جدول 15- 4 : توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سازگاری زناشویی 69

جدول 16- 4 : نتایج آزمون t دو نمونه مستقل پیرامون توافق زوجین برحسب وضعیت آموزش ………………………………………….. 70

جدول 17- 4 : نتایج آزمون t دو نمونه مستقل پیرامون رضایت زوجین برحسب وضعیت آموزش…………………………………………… 71

جدول 18- 4 : نتایج آزمون t دو نمونه مستقل پیرامون همبستگی زوجین برحسب وضعیت آموزش……………………………………… 72

جدول 19- 4 : نتایج آزمون t دو مستقل پیرامون ابراز محبت زوجین برحسب وضعیت آموزش…………………………………………… 73

جدول 20- 4 : نتایج آزمونt دو نمونه مستقل پیرامون سازگاری زناشویی برحسب وضعیت آموزش……………………………………… 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

  

 

1- 1- مقدمه

آماده ساختن افراد برای ایفای نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی امر تازه‌ای نیست. از آنجا که انسان‌ها در مورد رشد بشر و زندگی خانوادگی دانش درونی ندارند؛ بنابراین باید آن را از جایی یاد بگیرند. این یادگیری‌ها علاوه بر آن‌که موجب پیشگیری از بروز آسیب‌های درونی خانواده می‌شود؛ سبب ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خانوادگی نیز می‌گردد.

برخی از این یادگیری‌ها، طی رویدادهای طبیعی مانند بلوغ یا طی مراسم و آیین‌ها به دست می‌آیند؛ اما بیشتر آن‌ها به صورت آموزش‌های غیررسمی در سطح خانواده داده می‌شوند. در جوامع نسبتاً ساده و ابتدایی خانواده‌ها این توانایی را دارند که اعضای خود را جهت انطباق با تغییرات جدید آماده نمایند. یعنی به دختر و پسری که در آستانه‌ی ازدواج قرار دارند، بسیاری از مسئولیت‌ها، نقش‌ها، رفتارها، نحوه‌ی رفتار با همسر و حتی خانواده‌ی همسر، به صورت غیر رسمی آموزش داده می‌شود. این در حالی است که در جوامع پیشرفته و صنعتی به دلیل تغییرات سریع، پیشرفت، تکنولوژی، تخصصی شدن، علاوه بر اینکه آموزش‌های نسل گذشته به آسانی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه کافی و مناسب نیز نمی‌باشد.

این تغییرات اجتماعی سریع و عدم انطباق دانش و مهارت‌های لازم، می‌تواند موجب فشار در افراد خانواده شود؛ و در نتیجه باعث گسستگی یا مشکلات دیگر مانند افزایش میزان طلاق، مشاجره، اختلاف نظر بین والدین و فرزندان و یا تغییر در نقش‌های زناشویی گردد. وجود این مسائل نیاز جامعه را به مؤسساتی که، در جهت تقویت هرچه بیشتر نهاد خانواده تلاش می‌کنند را، مشهود می‌نماید. با گذشت زمان این تلاش‌ها منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر شده و به پی‌ریزی حرکت‌هایی انجامیده است؛ که از جمله آن‌ها می‌توان به آموزش زندگی خانواده، برنامه‌ی غنی‌سازی ازدواج و … اشاره کرد.

آموزش زندگی خانواده می‌تواند از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار گیرد. بخش مهمی از این آموزش‌ها، بر آموزش زوج‌ها به ویژه در مسیر سازگاری با یکدیگر و احساس رضایتمندی تمرکز دارد؛ چرا که تعامل زناشویی سالم، کلید فرایند خانواده‌ی مطلوب می‌باشد.

 

1-2- بیان مسئله

امروزه سازگاري زناشويي[1] يکي از اصطلاحاتي است که وسيعاً در مطالعات خانواده و زناشويي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين اصطلاح با بسياري از اصطلاحات ديگر همچون «رضايت زناشويي»، «شادکامي زناشويي»، «موفقيت زناشويي» و «ثبات زناشويي» مرتبط است. در حاليکه اصطلاحات قبلي هر کدام تنها يک بعد از ازدواج را نشان مي‌دهند؛ سازگاري زناشويي يک اصطلاح چند بعدي است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن مي‌کند و فرايندي است که در طول زندگي زوجين به وجود مي‌آيد؛ زيرا که لازمه آن انطباق سليقه‌ها، شناخت صفات شخص، ايجاد قواعد رفتاري و شکل‌گيري الگو‌هاي مراوده‌اي است، بنابراين سازگاري زناشويي يک فرايند تکاملي در بين زن و شوهر است. در طول سال‌ها از اين مفهوم بدون يک تعريف مشترک و روشن بين محققان استفاده شده‌است.

سازگاری زناشویی را می‌توان شامل توافق زناشویی[2]، رضایت زناشویی[3]، همبستگی و همراهی با یکدیگر [4]و ابراز محبت زوجین[5] دانست که دارای دو ویژگی (تداوم) و (خشنودی) است. میزان سازگاری در زندگی زناشویی تحت تأثیر عوامل زیادی است، هر کدام از نظریه پردازان علوم رفتاری بسته به زمینه‌های فردی و علمی خود دسته‌ای از عوامل را عنوان کرده‌اند، طوری که جامعه شناسان عوامل اجتماعی، زیست‌شناسان عوامل ژنتیکی، روانشناسان عوامل فردی و بالأخره روانشناسان اجتماعی بر شبکه‌های اجتماعی و گروه‌ها تأکید کرده‌اند، شایان ذکر است که سازگاری زناشویی را نمی‌توان تقلیل گرایانه و تک بعدی بررسی کرد.

جدا از اختلافات نظریه‌پردازان در مورد عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی، از اهمیت این مهم نمی‌توان صرف نظر کرد؛ چرا که سازگاری زناشویی زوجین تا حد زیادی تضمین‌کننده‌ی سلامت و استحکام نهاد خانواده می‌باشد، سلامت روانی و اجتماعی فرزندان هر خانواده قطعاً بدون تأثیر از سازگاری زناشویی زوجین نیست، با افزایش سازگاری زناشویی می‌توانیم شاهد کاهش نرخ طلاق واقعی و عاطفی باشیم، ترک تحصیل دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی کاهش می‌یابد و حتی می‌توان گفت نوباوگان کمتری تحویل شیرخوارگاه‌ها و پرورش‌گاه‌های دولتی داده می‌شوند، از طرفی دیگر با کاهش نرخ طلاق متأثر از افزایش سازگاری زناشویی، مسئولیت سازمان‌های حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد در راستای خدمت رسانی به زنان سرپرست خانوار کمتر می‌شود و می توان اذعان کرد که آمار خانواده‌های دارای سرپرست زن کاهش می‌یابد.

میزان طلاق در غرب بخصوص در آمریکا رو به افزایش است به گونه‌ای که 52% از ازدواج‌ها به طلاق ختم می‌شود(اولسون 2001). در نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 ، متأسفانه نرخ طلاق در ایران روند صعودی داشته است(مرکز آمار ایران 1385). نرخ رشد طلاق در کشور ما طی سال‌های 80 تا 85 به2/9درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ رشد ازدواج در کشور 96/3 درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد که رشد طلاق در ایران سال‌ها بیش از رشد ازدواج بوده است(میرمحمدی صادقی، 1388). بدیهی است که این مسأله اجتماعی بیانگر پایین بودن میزان سازگاری زناشویی خانواده‌ها در جامعه است. علاوه بر افزایش میزان طلاق واقعی(قانونی) نمی‌توان طلاق عاطفی را نادیده گرفت چنان که بسیاری از زوجین علی رغم اینکه زیر یک سقف باهم زندگی می‌کنند اما فقط جسم آنها در کنار هم است و از لحاظ عاطفی باهم ارتباطی ندارند. استان قم هم ازین قاعده مستثنی نیست، آمارها نشان می‌دهد که آمار طلاق در این استان از میانگین کشوری بالاتر بوده و در سال‌های اخیر این استان از این لحاظ پیشتاز بوده است.

عدم سازگاری زناشویی می‌تواند هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را متحمل جامعه کند؛ از یک طرف با افزایش میزان طلاق عاطفی و واقعی در جامعه مسئولیت حمایتی دولت افزایش می‌یابد، میزان درگیری‌های خانوادگی افزایش یافته که این مسئله مستقیماً سبب افزایش پرونده‌های قضایی می‌گردد، می‌تواند سبب پایین آمدن احساس امنیت اعضای خانواده به ویژه فرزندان گردد که این احساس عدم امنیت منبع سوخت مهمی برای افزایش بزهکاری در جامعه است. با افزایش طلاق واقعی و عاطفی می‌توانیم شاهد شیوع چشم‌گیر روابط نامشروع جنسی باشیم و بدین ترتیب ارزش‌های فرهنگی جامعه با تهدید مواجه می شود. طبیعی است در چنین شرایطی پویایی و نشاط از جامعه دور خواهد شد و فرزندان آن بخش از جامعه که می‌تواند در کارهای تولیدی و خدماتی مؤثر باشد به مسیری دیگری خواهند رفت که به ناچار نیروهای دیگری نیز بایستی صرف اصلاح و بازتوانی این عده گردد.

از مهمترین عواملی که موجب بروز ناسازگاری در زندگی زوجین می‌شود می‌توان به مشکلات ارتباطی و ارتباط نادرست و ناخرسند زوج‌ها اشاره نمود که نتیجه فقدان مهارت‌های مناسب و ضروری برای برقراری ارتباط سالم، صحیح و صمیمانه آنهاست. درگزارشي كه توسط يك آژانس مشاوره خانواده درسال 1970 تهيه شده است، 87 درصد زوج‌هاي شركت كننده در پژوهش نشان دادند كه مشكل اصلي آنها مشكل ارتباطي است (جكوبسون، والدر و نومور 1980، به نقل از حيدري و همكاران، 1384).

مهارت‌های ارتباطی خوب در کیفیت زناشویی نقش حساسی دارند. رفتار تعاملی منفی نیز به عنوان یک پیش‌بینی‌کننده‌ی اساسی مشکلات زناشویی آینده است. فراگیری و حفظ مهارت‌های ارتباطی ویژه، در آرامش روانی فرد، اهمیت فراوانی دارد. برنامه‌های آموزشی مهارت‌ها هم به انجام تکالیف ویژه کمک می‌کند و هم شایستگی کلی خود را در موقعیت‌های مختلف زندگی افزایش می‌دهند. این برنامه‌ها بر جنبه‌های آموزشی مثبت درمان تأکید می‌کنند.

آموزش مهارت‌های ارتباطی به زوجین در بسیاری از کشورها و همچنین ایران در قالب آموزش «مهارت‌های زندگی» ارائه می‌شود. يونيسف مهارت‌هاي زندگي را به اين صورت تعريف مي‌كند: “يك رويكرد مبتني بر تغيير رفتار يا شكل‌دهي رفتار كه برقراري توازن ميان سه حوزه را مدّنظر قرار مي‌دهد. اين سه حوزه عبارت‌اند از: دانش، نگرش و مهارت‌ها”. مهارت‌هاي زندگي ابزاري قوي در دست متوليان بهداشت رواني جامعه در جهت توانمندسازي جوانان در ابعاد رواني ـ اجتماعي است(سازمان بهداشت جهانی، 1999). شيرالي(1386) در پژوهشي تحت عنوان «تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر الگوهاي ارتباطي و احساس مثبت »  30 زوج از ساکنان شهر اهواز را مورد مطالعه قرار داد، نتايج اين تحقيق نشان داد كه آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر الگوهاي ارتباطي و بهترشدن احساس مثبت نسبت به همسر تأثير دارد.

نتایج پژوهش‌های دیگر نیز نشان از مثبت بودن رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری زناشویی می‌باشد. بدین مفهوم که تجارب نشان می‌دهد آموزش مهارت‌های ارتباطی موجب افزایش سازگاری بین زوجین می‌گردد؛ با توجه به این موضوع، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم،  با هدف توانمندسازی جامعه‌ی هدف خود، در جهت افزایش سازگاری و رضایت زناشویی و پیشگیری از طلاق، دوره‌های آموزشی مهارت‌های ارتباطی را از چند سال اخیر در بین فرزندان خانواده‌های تحت پوشش خود اجرا کرده است و در این پژوهش که با حمایت آن سازمان انجام می‌شود قصد داریم تا به این مهم پاسخ گوییم که: « آیا بین فرزندان متأهل خانواده‌های شاهد، جانباز و آزاده‌ای‌که، از دوره‌های آموزشی مهارت‌های ارتباطی استفاده کرده‌اند و فرزندان متأهلی که از این دوره‌ها استفاده نکرده‌اند از لحاظ  میزان سازگاری زناشویی، تفاوت معناداری وجود دارد؟ »

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجا که خانواده اساسی‌ترین نهاد جامعه است و سلامت سایر نهادها تا حدود زیادی به سلامت این نهاد وابسته است، تحقیق و پژوهش در حوزه‌ی خانواده چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ضروری است. اگرچه تحقیقات زیادی در ایران در حوزه‌ی سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و همچنین اثر بخشی برنامه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی بر زندگی زوجین صورت گرفته است؛ اما به دو دلیل ضرورت انجام تحقیق حاضر احساس می‌شود: اولاً پژوهش‌های قبلی در ارتباط با فرزندان خانواده‌های شاهد و‌ جانباز و آزاده نبوده است و یا کمتر به آن توجه کرده است؛ این نکته بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که فرزندان خانواده‌های مزبور از یک طرف به دلیل فقدان سرپرست و یا مشکلات مربوط به سرپرست دارای مسائلی به مراتب پیچیده‌تری هستند و از طرفی دیگر حکم‌فرما بودن فرهنگ شهادت و رشادت بر این خانواده‌ها، واجب می‌دارد که این گروه از افراد جامعه به صورت خاص مورد مطالعه قرار گیرند و قطعاً مشکلات آنها نیز بایستی با‌ دیدی‌ متفاوت ‌‌و البته جامع‌تر بررسی گردد. دلیل دیگر ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی‌و … استان قم است. اگرچه بشر به معنای عام درگیر مشکلاتی می‌باشد و مسائل مربوط به خانواده تقریباً دارای خصوصیات مشابه در بیشتر نقاط دنیا است اما با جرأت می‌توان گفت در سطح خردتر قطعاً تفاوت‌هایی در نوع، ماهیت و شدت مشکلات بین تمام شهرها و حتی نواحی هم وجود دارد. اگرچه دوره‌های برنامه‌های مهارت‌های زندگی تاکنون در اداره بنیاد شهید استان قم اجرا شده است، اما تاکنون اثربخشی این برنامه‌ها بر زندگی گروه هدف بررسی نگردیده است؛ بنابراین با توجه به مسائل فوق، ضروری به نظر می‌رسد که این پژوهش انجام شود تا مشخص کند دوره‌های اجرا شده تا چه میزان در راستای رسیدن به اهداف خود(تأثیر مثبت بر زندگی گروه هدف) موفق بوده‌اند.

 

1-4- فایده پژوهش

پژوهش حاضر از جهات گوناگون می‌تواند مفید واقع شود که می‌توان آن را به دوسته‌ی ، نظری و کاربردی تقسیم نمود.

1-4-1- نظری

انجام پژوهش حاضر فواید نظری فراوانی دارد. می‌تواند افق‌های تازه‌ی پژوهشی را در حوزه‌ی زندگی این گروه از افراد جامعه باز ‌کند، نقاط ضعف و قوت نظریه‌های مختلف در حوزه‌ی سازگاری‌زناشویی را مشخص می‌کند، راهنمای‌ آینده‌ی کارهای پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران در این حوزه می‌گردد، سبب توسعه و ترفیع دانش بومی در حوزه‌ی‌ سازگاری زناشویی این خانواده‌ها می‌شود، زمینه‌ی نقد علمی و دقیق‌تر نظریه‌های سابق را فراهم می‌سازد.

 

 

1-4-2- کاربردی

نتایج این پژوهش به چند شیوه می‌تواند در میدان‌های کاری مورد استفاده قرار گیرد، اداره بنیاد شهید می‌تواند از راهکارها و پیشنهادهای اجرایی آن در برنامه‌های آتی خود استفاده کند، و با پایین آمدن میزان درگیری‌ها و اختلافات خانواده‌ها، هزینه‌های این ارگان انقلابی هم کاهش یابد. مدرسین هم می‌توانند در چگونگی ارائه‌ی این آموزش‌ها در کلاس‌ها تجدید نظر کنند و در نهایت اینکه سایر ارگان‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که چنین برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند، قطعاً از نتایج این پژوهش بی‌بهره نیستند.

 

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف کلی

بررسی رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های ارتباطی زندگی و میزان سازگاری زناشویی در میان فرزندان متأهل شاهد، جانباز و آزاده‌ی آموزش دیده و آموزش ندیده استان قم.

1-5-2- اهداف جزئی

بررسی رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های ارتباطی زندگی و میزان توافق زناشویی در میان فرزندان متأهل شاهد، جانباز و آزاده‌ی آموزش دیده و آموزش ندیده استان قم.

بررسی رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های ارتباطی زندگی و میزان رضایت زناشویی در میان فرزندان متأهل شاهد، جانباز و آزاده‌ی آموزش دیده و آموزش ندیده استان قم.

بررسی رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های ارتباطی زندگی و میزان همبستگی زناشویی در میان فرزندان متأهل شاهد، جانباز و آزاده‌ی آموزش دیده و آموزش ندیده استان قم.

بررسی رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های ارتباطی زندگی و میزان ابراز محبت زناشویی در میان فرزندان متأهل شاهد، جانباز و آزاده‌ی آموزش دیده و آموزش ندیده استان قم.

 

 

 

 

 

 

 

1-6- انگیزه‌ پژوهشگر

نتایج پژوهش‌های متعدد نشانگر آنند که، بین توانایی‌های مربوط به تعاملات زناشویی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد. همچنین بین الگوهای تعاملی زوج‌ها به ویژه در زمینه‌ی کلامی با رضایتمندی آن‌ها رابطه وجود دارد. آموزش‌های ارتباطی و مهارت‌های اجتماعی نیز بر کاهش مشکلات زناشویی و افزایش رضایتمندی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش‌ها درباره‌ی اثربخشی مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی بر سازگاری زناشویی و نقش درمانی و پیشگیرانه‌ی آموزش‌های مبتنی بر الگوهای رفتاری- ارتباطی، لزوم به کارگیری روش‌های مناسب را روشن می‌سازد. برای استفاده از این یافته‌ها در آموزش، انطباق این الگو‌ها با فرهنگ و شرایط اجتماعی، لازم و ضروری می‌باشد.

هر چند آموزش خانواده طی سال‌های متمادی از سوی سازمان‌هایی همچون آموزش و پرورش شروع شده است؛ اما علی رغم تأثیر نسبی این آموزش‌ها به این محدودیت عمده، که در این زمینه وجود داشته است، کمتر توجه شده است؛ و آن، این است که، آموزش‌ها بیشتر بر نقش والدین به خصوص درباره‌ی نحوه‌ی ارتباط با فرزندان می‌باشند؛ و آموزش زوج‌ها جهت سازگاری با یکدیگر از نظرها دور مانده است. در حالیکه مقدمه‌ی هر نوع تربیت صحیح فرزندان، سازگاری زوج‌ها می‌باشد. برای یک زوج سخت است که زن و شوهر خوبی نباشند و بخواهند والدین باکفایتی باشند.

بنابراین با توجه به اثربخشی آموزش خانواده‌ها بر سازگاری زناشویی و پیشگیری از ناسازگاری و مشکلات خانوادگی و همچنین در جهت ارتقا کیفیت زندگی خانواده، نقش انجام این گونه پژوهش‌ها را، بیش از پیش پر‌رنگ‌تر می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

ادبیات پژوهش

 

 

 

 

2-1- مقدمه

این فصل مشتمل بر سه بخش اصلی می‌باشد. الف) در بخش ادبیات تجربی، به تاریخچه‌ی موضوع در جهان و ایران که به مرور مفهومی و سیر تاریخی و تحولی موضوع پژوهش، توجه شده است. در ادامه‌ی این قسمت، پیشینه‌ی پژوهش‌های انجام شده در جهان و ایران بازگو می‌شود. مراجعه به سابقه و پیشینه‌ی موضوع، آگاهی پژوهشگر را نسبت به موضوع گسترش می‌دهد؛ و بدین وسیله متغیرهای خود را تعریف مجدد نموده و دامنه‌ی آن‌ها را محدود می‌کند. همچنین ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش‌های قبلی با مسئله پژوهش حاضر برقرار می‌شود و ما را با روش‌های پژوهش‌های گذشته آشنا کرده و در نهایت ما را در  دستیابی به چارچوب نظری و تجربی کمک خواهد نمود.

ب) در بخش ادبیات نظری به نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط به موضوع پژوهش پرداخته شده است. بر طبق نظر دواس، نظریه‌ها صریحاً یا تلویحاً ما را به اینکه کدام مشاهدات به مسئله مورد بررسی مربوط‌اند، هدایت می‌کنند؛ بنابراین نظریه‌آزمایی در امر گردآوری مناسب داده‌ها اهمیت اساسی دارد. نظریه می‌تواند با کمک به درک این که مشاهداتمان بازتاب چه مفاهیم کلی‌تری است به فهم و تفسیر مجمومه‌ای از مشاهدات کمک کند و تبیین موجهی درباره‌ی نحوه‌ی ارتباط مشاهدات با یکدیگر فراهم آورد. همچنین نظریه می‌تواند زمینه و بستری فراهم کند که مشاهدات خاص را در آن قرار دهیم و به این ترتیب به درک معنا و اهمیت احتمالی مشاهدات کمک می‌کنند. به این معنا، نظریه ما را به مشاهداتی حساس می‌سازد که در غیر این صورت ممکن بود از آنها غفلت کنیم. نظریه‌ها به ما کمک می‌کنند تا به طرح مسائل جدی بپردازیم و از مسائل خاصی نیز آگاه شویم. نظریه هدایتگر تحلیل است؛ قضایایی از نظریه بر‌می‌خیزند که محور اصلی تحلیل داده‌ها را تشکیل می‌دهند. این اظهارات نشان می‌دهد که نظریه در پژوهش، دارای اهمیت اساسی و محوری می‌باشد، لذا در این فصل سعی شده برخی از نظریات مرتبط با پژوهش حاضر بیان گرددند.

ج) در بخش بعدی چارچوب نظری پژوهش و مدل پژوهش و متعاقباً فرضیه‌های پژوهش حاضر  مطرح گردیده است. چارچوب نظری مبنایی است که پژوهشگر بر اساس آن درباره‌ی روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده‌اند؛ نظریه‌پردازی می‌کند. کارکردهای چارچوب نظری بیان دقیق‌تر و فرمول‌بندی جدید از پرسش آغازین توسط آن و همچنین شالوده‌ای برای فرضیه‌های پژوهش می‌باشد؛ که به اعتبار آن پژوهشگر پاسخ منسجمی به به پرسش آغازین خواهد داد.

 

2-2-  تاریخچه‌ی موضوع در جهان

از آنجایی که مفهوم سازگاری زناشویی از مفاهیم اصلی این پژوهش می‌باشد، در این قسمت لازم می‌باشد مروری بر تعریف، تاریخ شکل‌گیری و تحول آن داشته باشیم.

سازگاری را می توان تطبیق یا وفق دادن شخص را با محیط دانست. مثل وقتی که می‌گوییم یک فرد نسبت به خود سازگار است، یا در گروهی که به آن تعلق دارد، سازگار می‌باشد، آن دسته از پاسخ‌های وی  که باعث سازگاری مؤثر و هماهنگ او با موقعیتی که در آن قرار گرفته، مد نظر است. در واقع زمانی انسان بنا به احتیاجات خود نیاز به انجام فعالیتهایی دارد تا بتواند نیاز های خود را تامین کند اما در جریان تامین احتیاجات خود ممکن است با موانعی روبرو شود که در صورت تلاش و برخورد عاقلانه در رفع این موانع نتیجه مثبت که همان رسیدن به هدف و تامین نیازها می باشد منجر می شود که همان سازگاری است.

در واقع سازگاری را می‌توان چنین تعریف کرد: هر گاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه‌ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به وی دست دهد و برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایت‌های خارجی باشد و اگر فرد بتواند روشهایی را به کار گیرد که مسئله را به نفع خود حل کند و یا شرایط را  با تغییراتی قبول کند فرایند سازگاری اتفاق افتاده است.

از نظر لیدر(1999) سازگاری عبارت است از رفتار مفید و مؤثر آدمی در تطابق با محیط فیزیکی و روانی به گونه‌ای که تنها با تغییرات محیط همرنگی نکرده و به پیروی ناهشیار از آن بسنده نمی‌کند، بلکه خود نیز می‌تواند در محیط تأثیر گذاشته و آن را به گونه‌ای مناسب تغییر دهد.

برای توصیف سازگاری زناشویی در مطالعات مربوط به ازدواج و زندگی خانوادگی، از اصطلاحات متعددی مانند رضایتمندی، سازش، خشنودی، موفقیت، کیفیت زندگی استفاده شده است. این مفهوم اولین بار توسط لاک و والاس (1959) مطرح گردید؛ که آن را نوعی برون‌سازی هر یک از همسران (زن و شوهر) در موقعیت زمانی معین می‌دانست.

در تعریف سازگاری زناشویی اتفاق نظر کلی وجود ندارد و علت این عدم توافق عوامل اجتماعی، روانشناختی، شخصی و جمعیت شناختی مختلفی است که با سازگاری زناشویی ارتباط دارند. به طوری که هالت (1969) آن را عوامل پیچیده‌ای همچون میزان تعارض و سهیم شدن در فعالیت‌ها که با خوشحالی و موفقیت در زندگی زناشویی همراه می‌داند. لی مسترز آن را به عنوان ظرفیت انطباق و توانایی حل مسئله تعریف می‌کند. از نظر اسپانير (1976) سازگاري زناشويي به شکل فرایندی است که با پیامدهای چندی، مانند دشواری در درک تفاوت‌های جنسی، اضطراب شخصی و بین فردی، رضایتمندی زناشویی و … هم‌آیند است.

کاتريل اولين کسي بود که سازگاري زناشويي را به‌صورت «فرايندي که شريک‌هاي متأهل تلاش مي‌کنند تا سيستم‌هاي ارتباطي خاص يا موقعيتي که در خانواده قبلي خودشان کسب کرده‌اند، مجدداً ايفا کنند» تعريف کرد. سازگاري زناشويي شيوه‌اي است که افراد متأهل، به‌ طور‌ فردي يا با يکديگر، جهت متأهل ماندن سازگار مي‌شوند، به‌ طوري که سازگاري‌ زناشويي يکي از مهمترين فاکتورها در تعيين ثبات و تداوم زندگي زناشويي است (گال ، 2001؛ به نقل از آن ،2006). دیرو اسپنیر (1983) توضیح می‌دهد که سازگاری زناشویی به عنوان پیوستار و تغییر در فرآیند پیوستار می‌باشد. گورمن (1975) مشکلات زناشویی را که، در پیوستار سازگاری زناشویی پس و پیش می‌روند؛ به عنوان انعکاس از عناصر تعامل تجربه‌ی انسانی به حساب می‌آورد. همچنین جانسون، آمولوزا، بوت (1992) اظهار کردند کیفیت رابطه‌ی زناشویی خاصیت دو نفری دارد، و چیزی نیست که اشخاص بتوانند آن را از یک ازدواج به ازدواج دیگر منتقل کنند. در کل این موضوع پذیرفته شده است که سازگاري‌ زناشويي يک مفهوم چند بعدي است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن مي‌کند و فرايندي است که در طول زندگي زوجين به وجود مي‌آيد، زيرا که لازمه‌ی آن انطباق سليقه‌ها، شناخت صفات شخص، ايجاد قواعد رفتاري و شکل‌گيري الگو‌هاي مراوده‌اي است، بنابراين سازگاري زناشويي يک فرايند تکاملي در بين زن و شوهر است.

مطالعه‌ی علمی سازگاری زناشویی توجه قابل ملاحظه‌ای را از سال 1990 پیدا کرده است. مفهوم سازگاری زناشویی دربرگیرنده‌ی عوامل گوناگونی می‌باشد که همگی در رضایت یا عدم رضایت از رابطه سهم دارند. گرچه زوجین نسبت به روابط خود احساس متفاوتی دارند ولی می‌توان گفت که در این مسئله که چه چیزی یک ازدواج رضایتمند را تشکیل می‌دهد، اتفاق نظر وجود دارد. سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی خوشبختی و رضایت از همدیگر را دارند، که این روابط رضایت بخش بین زوجین، از طریق علاقه‌ی متقابل، میزان مراقبت از همدیگر، احترام و درک متقابل، همکاری و تقسیم مسئولیتها، پذیرش و تفاهم یکدیگر قابل اندازه گیری می‌باشد. در واقع سازگاری زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط را ارائه می‌دهد. رضایت و سازگاری زناشویی یکی از گسترده‌ترین مفهوم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و پایداری رابطه است.

ریشه‌های بررسی ارتباطات زناشویی به اواخر سال‌های دهه‌ی شصت، در مراکز مطالعات خانواده‌ی دانشگاه مینه‌سوتا باز می‌گردد. در آنجا با توجه به پژوهش‌های اساسی انجام شده در مؤسسه‌ی ملی بهداشت روانی، صاحب نظرانی همچون شراد میلر، آدام ناتالی، دانیل واکمن، همدیگر را ملاقات کردند و یک گروه پژوهشی را تشکیل دادند.

پژوهش اولیه‌ی آنان، به انتقال از نامزدی به اوایل ازدواج و شرایطی که زوج‌ها را در این انتقال موفقیت‌آمیز حمایت می‌کند اختصاص یافت. بر اساس این پژوهش، برقراری ارتباط مؤثر، هسته‌ی اصلی فرآیند تغییر است.

همچنین این گروه مفاهیم و مهارت‌های خاص ارتباط را شناسایی کردند. مفاهیم و مهارت‌هایی که به زوج‌ها یاد می‌داد تا توانایی‌های خود را برای بحث و گفتگو درباره‌ی دلواپسی‌های روزمره به شیوه‌ی کارآمد افزایش دهند.

این گروه پژوهشی با تشخیص اینکه روابط، علاوه بر اینکه برقرار شدنی است، حفظ می‌شود، تحکیم پیدا می‌کند و فرو می‌پاشد، طیف وسیعی از زوج ها را در برنامه هایشان شرکت دادند. آن‌ها زوج هایی را وارد برنامه کردند که در تمامی مراحل، تمایلی به یادگیری مهارت‌های اجتماعی نداشتند.

در این مطالعه طیف وسیعی از زوج‌ها شرکت کردند که گروه‌های متعلق به طبقات گوناگون اقتصادی، افراد پیر و جوان، با رفتار مشارکتی خوب و دشوار را دربرمی‌گرفت. به طور خلاصه زن و شوهرهایی که برنامه‌ی ارتباط زناشویی را به طور کامل گذراندند، نتایج مثبتی به دست آوردند.

سال‌های سال، بسیاری از پژوهشگران به مطالعه درباره‌ی ارتباط زوج‌ها ادامه دادند. از سال1971 به بعد، بیش 70 مطالعه، درباره‌ی ارتباطات زناشویی انجام شده، که بسیاری از آن‌ها، به صورت دکتری در نشریه تخصصی منتشر شدند. اکثر این پژوهش‌ها در دانشگاه‌های معتبر آمریکا با همکاری مربیان ارتباط زناشویی صورت گرفته‌اند. به طور خلاصه یافته‌ها نشان می‌دهند که استفاده از این برنامه‌ها، بر ارتباط زناشویی تأثیر بسیار مثبت دارد و رضامندی از رابطه را افزایش می‌دهند. در حال حاضر، دامنه‌ی برنامه‌ی ارتباط همسران، بسیار فراتر از پژوهش‌های اولیه‌ی آن رفته است.

آموزش مهارت‌هاي زندگي در سال ۱۹۷۹ و با اقدامات دكتر گيلبرت بوتوين[6]  آغاز گرديد. وي در اين سال يك مجموعه آموزش مهارت‌هاي زندگي براي دانش‌آموزان كلاس هفتم تا نهم تدوين نمود كه با استقبال فراوان متخصصان بهداشت روان مواجه گرديد. اين برنامه‌ی آموزشي به نوجوانان ياد مي‌داد كه چگونه با استفاده از مهارت‌هاي رفتار جرأت‌مندانه، تصميم‌گيري، و تفكر نقاد، در مقابل وسوسه يا پيشنهاد سوءمصرف مواد از سوي همسالان مقاومت كنند. هدف بوتوين طراحي يك برنامه‌ی واحد پيشگيري اوليه بود و مطالعات بعدي نشان داد كه آموزش مهارت‌هاي زندگي تنها در صورتي به نتايج مورد نظر ختم مي‌شود كه همه‌ی مهارت‌ها به فرد آموخته شود. پژوهش‌ها حاكي از آن بودند كه اين برنامه در پيشگيري اوليه‌ی چندين نوع مواد مخدر از جمله سيگار موفق بوده است (بوتوين، ۲۰۰۰؛ بوتوين، ۲۰۰۲).

به دنبال اين اقدام مقدماتي و با توجه به تغييرات سريع اجتماعي و فرهنگي تغيير و تحول در ساختار خانواده، پيچيدگي و گسترش ارتباطات انساني، گستردگي و تنوع منابع اطلاع رساني، افراد به ويژه قشر جوان و نوجوان را با چالش‌ها واسترس‌ها و فشارهاي متعددي روبه رو كرده است. مقابله‌ی مؤثر با اين فشارها و چالش‌ها نيازمند توانايي‌هاي رواني _ اجتماعي است. فقدان مهارت‌ها و توانايي‌هاي عاطفي، رواني و اجتماعي افراد را در مواجهه، با مسائل و مشكلات آسيب‌پذير نموده و آنها را در معرض انواع اختلالات رواني، اجتماعي و رفتاري قرار مي‌دهد.

در نتيجه مقابله با اين مشكلات در سطوح درماني (پيشگيري ثانويه و ثالث ) نه تنها هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي را از نظر نيروي انساني و مالي بر جامعه تحميل مي‌كند، بلكه اثر‌بخشي و  كار‌آمدي آن نيز بسيار محدود و در مواردي ناچيز است. با توجه به هزينه‌هاي مالي و انساني زياد در سطح پيشگيري ثانويه و ثالث، صاحب‌نظران و متخصصان حيطه‌ی بهداشت رواني جهان سعي كردند تمام كوشش و توجه خود را حول محور برنامه‌هاي پيشگيري در سطح اول متمركز سازند، بر همين اساس برنامه پيشگيري موسوم به “آموزش مهارت‌هاي زندگي ” در سال 1993 به منظور ارتقاء بهداشت روان و پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي از سوي سازمان بهداشت جهاني طراحي شده كه در سطح وسيع در كشورهاي جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد(سازمان بهداشت جهانی، 1994؛ سازمان بهداشت جهانی و یونیسف، 1994؛ سازمان بهداشت جهانی، 2004).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

ابوالقاسمی، عباس، و کیامرثی، آذر. (1385). بررسی رابطه‌ی آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان. مجله‌‌‌ی مطالعات زنان، 10.

احمدی، خدابخش، فتحی‌آشتیانی، علی، و نوابی‌نژاد، شکوه. (1386). بررسی عوامل زمینه‌ای فردی و ارتباطی ـ دوجانبه مؤثر بر سازگاری زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی.

اصلانی، خالد. (1383). نقش مهارت‌های ‌ارتباطی بر کارایی خانوادگی دانشجویان متأهل. فصلنامه رفاه‌اجتماعی، سال چهارم، 14، 115-138.

اورکی، محمد، جمالی، چیمن، فرج الهی، مهران،کریمی، علی، و جایی، فیروز. (1390). اثربخشی آموزش برنامه‌ی غنی‌سازي ارتباط بر میزان سازگاري زناشویی دانشجویان متأهل. دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، سال اول، 2.

اولیاء، نرگس. (1388). آموزش غنی سازی زندگی زناشویی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانژه.

باركر، فيليپ. (1986). خانواده درماني پايه. (ترجمه حسين دهقاني و زهره دهقاني،1382). تهران: انتشارات رشد.

برازنده، هدی، صاحبی، علی، امین یزدی، امیر، و مهرام، بهروز. (1385). رابطه‌ی معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی. فصلنامه‌ی روانشناسان ایرانی، 8، 330- 319.

برنشتاین، فیلیپ و برنشتاین، مارسی. (1989). شناخت و درمان اختلاف های زناشویی: زناشویی درمانی. (ترجمه ی حمیدرضا سهرابی،1375). تهران: انتشارات ری.

بني‌جمالي، شكوه السادات. (1373). بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني. تهران: نشر ني.

بيان زاده، سيداكبر، تيرگري سراج، عبدالحكيم، اصغرنژاد، فريد، و عابدين، عليرضا. (1385). مقايسه‌ی سطوح هوش هيجاني و رضامندي زناشويي و رابطه‌ی ساختاري آنها در زوجين ناسازگار و سازگار شهرستان ساري در سال 1383. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران، 16، 86-78.

پور‌مقدس، علی. (1367). روانشناسی سازگاری. تهران: انتشارات مشعل.

تبریزی، مصطفی، جعفری، فروغ، دیبائیان، شهرزاد و کاردانی، مژده. (1385). فرهنگ توصیف خانواده و خانواده درمانی. تهران: انتشارات فرا روان.

ثنایی، باقر. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.

جعفری، علیرضا. (1388). بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي پيش از ازدواج بر افزايش رضايت زناشويي پس از ازدواج. فصلنامه علوم رفتاری .

جعفري، امین، و اعتمادی، كاظم. (1386). بررسي عوامل مؤثر بر خشونت شوهران عليه زنان مراجعه كننده دادگستري اصفهان. علوم اجتماعي خلخال، 13، 154-130.

حسن شاهی، م، نوری، ا، و مولوی، ح. (1382). رابطه‌ی بین کانون کنترل و سازگاری زناشویی همسران شاغل در آموزش و پرورش شهرستان شیراز. پژوهش‌های روان شناختی، 7، 61 تا 51.

حيدري،  محمود، مظاهری،  محمدعلي،  و پور اعتماد، حميدرضا.  (1384). رابطه‌ی باورهاي ارتباطي با احساسات مثبت نسبت به همسر. فصلنامه‌ی خانواده پژوهی، 2.

درویزه، زهرا، و کهکی، فاطمه. (1387). بررسی رابطه‌ی سازگاری زناشویی و بهزیستی روانی. مجله‌ی مطالعات زنان، 1، 104 – 91.

دواس، دی. ای. (1997). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. (ترجمه‌ی هوشنگ نایبی، 1376). چاپ یازدهم1388، تهران: نشر نی.

زماني منفرد، افشين . (1376). بررسي رابطه‌ی سطح رضايتمندي زناشويي و سطح توانايي ابراز وجود در گروهي از ازدواج‌هاي ساكن در دو شهرك وابسته به يكي از سازمان‌هاي صنعتي تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

ساپینگتون، ا.ا. بهداشت روانی. (ترجمه‌ی حمیدرضا حسین شاهی برواتی، 1382). تهران: انتشارات روان.

سازمان بهداشت جهاني، برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي. (ترجمه‌ی فاطمه قنبری، ربابه قاسم‌آبادي، و پروانه محمد خاني،1379). تهران: واحد بهداشت و روان و پيشگيري از سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهاني.

ساعت‌چی، محمود. (1368). اصول روان‌شناسی. تهران:  انتشارات امیرکبیر.

ستوده، هدایت اله. (1379). آسیب شناسی اجتماعی. تهران: نشر آوای نور.

سليمانيان، علي‌اكبر، نوابي نژاد، شكوه، و فرزاد، ولي اله. (1373). تعيين اثربخشي مشاوره انگيزشي نظام‌مندگروهي (SMC)‌بر كاهش آشفتگي زناشويي. تازه‌ها و پژوهش‌هاي مشاور. 4، 24-9.

شریعتمداری، علی. (1369). روان شناسی تربیتی. انتشارات امیرکبیر.

شريعتمداري، علی. (1374). خانواده‌ی متعادل. چاپ اول، تهران: انجمن اوليا و مربيان.

شيرالي، خديجه . (1368). بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر الگوهاي ارتباطي و  احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجين شهر اهواز. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

صيادپور، زهره. (1384). شيوه‌هاي دل بستگي و رضايت از ازدواج. مطالعات روان شناختي . 1،160-141.

طارميان، فرهاد. (1378). سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان. چاپ اول، تهران: انتشارات تربيت.

عامري، فريده. (1382). بررسي تأثير مداخلات خانواده درماني راهبردي در اختلافات زناشويي. پايان نامه دكتري روانشناسي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

عطاری، یوسفعلی، خالقی‌نژاد، خوشه، عباسپور، زهرا، و راسخ، عبدالرحمن. (1387). نیازهای آموزشی زوجین قبل از ازدواج ازدیدگاه زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی مشهد. مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی،  ‌8، 253-247.

غلامزاده، مریم، و همکاران. (1388). اثربخشي آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر كارايي خانواده در زوجين مراجعه كننده به مركز بهزيستي شهر اهواز.  مجله‌ی دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان، 41 .

فتي، لادن. (1385). راهنماي عملي برگزاري كارگاه‌هاي آموزش مهارت‌هاي زندگي. كتاب راهنماي مدرس. تهران: انتشارت دانژه.

فقیر‌پور، مقصود. (1389). بررسي تأثير يک برنامه‌ی پيشيگيرانه مبتني بر رويکرد رفتاري – شناختي بر سازگاري زناشويي. زن و بهداشت 1، 24-13.

کربلایی‌اسماعیلی، حمیدرضا، انواری، قدسی، جورابی، نوشین، ‌و خواجه حسین، حمداله. (1385). بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های‌زندگی در تغییر نگرش نوجوانان دارای معلولیت. اصفهان، بهزیستی.

کلینکه. مهارت‌های زندگی. (ترجمه‌ی شهرام محمد خانی، 1380). اسپند هنر.

مزدک‌پور، جعفر. مهارت‌های زندگی گامی به سوی پیشگیری از اعتیاد.

ملازاده، جواد، منصور، محمود، اژه‌ای، جواد، و کیامنش، علیرضا. (1381). سبک‌های رویاروگری و سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد. مجله روان شناسی، 3، 275 – 255.

مهرابي‌زاده هنرمند، م، حسين‌پور، م، و مهديزاده. (1389). اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي در افزايش سازگاري.

میلر، شرود و میلر، فیلیپس. (1387). پیش رفتن با همدیگر، آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی. (ترجمه‌ی فرشاد بهاری). تهران: انتشارات دانژه.

مؤمن زاده، ف، مظاهري،م، حيدري، م. (1384). ارتباط تفكرات غيرمنطقي و الگوهاي دلبستگي با سازگاري زناشويي.

میرمحمدصادقی، مهدی. (1384). ازدواج. سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.

میراحمدی‌زاده، مهدی، محمدی، عاطفه، و اسدی، محدثه. (1382). آموزش پیش از ازدواج. اصفهان: سازمان بهزیستی، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، صفحه 292.

میرزایی، خلیل. (1389). طرح و پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.

مهدویان، فاطمه. (1376). بررسی تأثیر آموزشی ارتباط بر رضامندی زناشویی و سلامت روانی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، انیستیتو روانپزشکی تهران.

ناصري، ح، و نيك پور، ر. (1383). بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر بهداشت دانشجويان. سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان‌، 2.

نجات، حمید. (1385). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان صمیمیت زوجین. دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 2.

نظری، علی‌محمد. (1383). بررسی و مقایسه‌ی تأثیر برنامه غنی‌سازی ارتباط و مشاوره راه‌حل‌محور بر رضایت زناشویی زوجین شاغل. پایان نامه دکترای مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران.

نوابی نزاد، شکوه. (1380).  مشاوره ازدواج و خانواده درمانی. انتشارات انجمن اولیا و مربیان تهران.

هالفورد، کیم. (2007). زوج‌درمانی کوتاه‌ مدت. (ترجمه‌ی مصطفی تبریزی، مژده کاردانی و فروغ جعفری1384). تهران: انتشارات فرا روان.

هانتر،ك.‌ (1993). آموزش‌ مهارت‌هاي ‌زندگی. (ترجمه‌ی نسرين عبدالله‌زاد، 1378). چاپ اول، تهران: سازمان بهزيستي كشور.

هویلی پور، سارا و همکاران. (1390). اثر بخشي آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات و نگرش‌هاي زناشویی فرزندان دختر در آستانه ازدواج کارکنان شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب. مجله‌ی یافته‌های نو در روان شناسی، سال هفتم، 23.

 

 

Barnez, H.L. & Schumm, W.L. & Jurich, A.P. & Bollman, S.R.(2007). Marital statis faction:pasitive regard versus effective communications as explanatory variables. Journal sychology, 123,71-78.

Beck, A.T. (1998). Love is never enough. New York. Harper & Row

Bowell, T.  Kemp G.(2005).  Critical thinking a concise guide. 3rd ed. New York: Routledge: 8.

Berger, R. (1999). Couples theory. Printed by Edwards Brothers. Lillington. NC.

Bulter, M.H. & Wampler, K.S. (1999). Ameta-analytical deta of search on the couple communication program. Amercan journal of family therapy, 27, 233-243.

Caar, g. (2000). Rehabilitation Nursing Mosby Co. 202.

Carruthers,P. & Smith,P. (1996). Theories of Theories of Mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Dessty, J. (2002).Neutralizer I empathy. Journal of L Encephale, 28, 9-20.

Douglass, I. V. Frazier, M. and Douglass, R.(1995). The Marital Proble,s Questionnaire(MPQ),A short screeng instrument for marital therapy.Journal of Family Issues,17:386-407.

Findlay .L.C.Girardi,A.& Coplan, R.H. (2006).Links between empathy, social behavior and social understanding in early childhood. Journal of Early Chilhood Research Quarterly, 21,3,347-359.

Forman, T L. (2002). The social ecology of marriage and other intimate unions. Journal of Marriage and the Family, 62, 298-320.

Francesca, A. B.(2004).Implications of remarriage and stepfamily formation for marriage education.

Greif, C. Malherb P.(2001). Fundamental and nursing. The art and science of nursing care. Philadelphia: Lippincott Co. 50.

Growe, M & Ridley, J. (2000). Therapy with couples: A behavioral – systems approach to couple relationship and sexual problem. Second ed. Blackwell Science.

Halford, W.K. Lizzio,A. Wilson,K.L. & Occhipinti,S. (2007). Does working at your marriage help? Couple relationship, Self – regulation and satisfaction in the first 4 years of marriage. Journal of Family Psychology, 21(2), 185-194.

Halog, MH. Bocom, C.Marc man, k. (1988). Effects of insulin and streptozocin- induced diabetes on brain norepinephrine metabolism in rats.

Halpern, DF.(1999). New direction for teaching and learning, teaching for critical thinking: Helping college students develop the skills and dispositions of a critical thinker. USA: Jossey-Bass; 69.

Kaplan and Sadock. (2003). Synopsis of psychiatry.Behavioral sciences/ clinical psychiatry.9th Mosby. 801, 111-112.

karter B. L. (1971). Sources of marital dissatisfaction among newly separated persons. Journal of Family Issues, 6, 359-373.

Kerdova, D. H., giv, K., varen C. (2005). Long-Term Prediction of Marital Quality Following a Relationship Education Program: Being Positive in a Constructive Way. Journal of Family Psychology, 20(3), 448–45.

Markman, L. F. & Breslow, L. (1993). Health and the ways of living: The Alameda County Study. NewYork: Oxford University Press.

MerzL, n. londerzberg, J. (2002). The psychological well-being of family members of individuals with schizophrenia.Soc Psychiatry Epidemiol, Mar 36(3): 128.

Mishal, A. (2001).The Empirical validation of relationship enhancement Couple/family Therapies.In handbook of Research and Practice in Humanistic psychotherapies, edited by David Cainand JulesSeeman.Washington: American Psychological Association.

Olson, DH. (2001). Rational for the premarital education bill. State of Minnesota.

Phye, GD. (1987). Handbook of academic learning: Construction of knowledge. USA:Academic: 452.

Parish. W.E.(1992). Aquasi-exprimental evaluation of the premarital assessment program for premarital counseling. Australian and Newzealand journal of family therapy. Vol13.

Rozen grander, R.& Previti, D. (2004). Peoples Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and adjustment. Journal of Family Issues, 24(5), 602-626.

Sullivan, k.y. Brodbury, T.N. (1996). Preventing marital dysfunction, the primacy of secondary strategies. The behavior therapist. Vol 19.

Spanier, G., & cole, C. (1976). Taward clarificon and investigation of marital adjustment. International Journal of the Family, 6, 121-146.

Stanley, S. (2006). Making acase for premarital education. Family relations,50,272-280.

towang, L. F. & Syme, S. L. (2003). Social networks, host resistance, and mortality: A nine-yearfollow-up study of Alameda County residents. American Journal of Epidemiology, 109, 186-204.

Witkin. S.L. (1983). Grouptraining in marital communication. Journal of      marriage and the family  . vol 45.

Yarmohamadiyan, f. Mehryar,AH. Birashk, B.(2011).Comparative study of some mental disorders in children of fatherless, martyred veterans and normal(7-12 years old) in Chalus city. Persian. Mazandaranuniv Med Sc. 81-89.

 

 

   پیوست

جدول طبقه بندی منزلتی مشاغل در شهر تهران که توسط خانم شهلا کاظمی پور در سال 1374 تهیه شد.

گروههای کلی گروههای جزئی عنوان مشاغل میانگین ارزش طیف میانگین ارزش طیف
مشاغل خیلی بالا

 

1 پزشک(2/97) ـ استاد دانشگاه (8/95)ـ مدیر(2/94)ـ دندانپزشک (2/94)ـ سفیر (1/94) 1/95  

 

7 /91

2

 

مهندس راه ساختمان(2/91)ـ استاندار (2/90)ـ خلبان(2/90)ـ قاضی دادگستری (2/90)ـ مدیرکل (4/89)ـ کارخانه دار بزرگ (4/88)ـ نماینده مجلس (4/87)ـ فرماندار(4/87)ـ شهردار(8/86)ـ وکیل دادگستری (4/86)ـ سرتیپ (6/85) 4/88
مشاغل بالا 3

 

سرهنگ(8/82)ـ تاجر بازار(6/81)ـ رئیس شعبه بانک(6/81)ـ جواهرفروش(2/81)ـ مهندس کشاورزی(6/80) ـ سردبیر روزنامه(8/79)ـ نقاش (6/79) 0/81  

7/77

 

4

 

دبیردبیرستان(4/77)ـ عضو هیئت مدیره شرکت(7/76)ـ گوینده صداو سیما(0/76)ـ خبرنگار(6/74)ـ هتلدار(4/74)ـ

فرش فروش (8/73)ـ صاحب چایخانه(4/72)ـ روزنامه نگار (2/71)

5/74

 

مشاغل متوسط

 

5 روحانی(2/69)ـ تکنسین آزمایشگاه (8/68)ـ رئیس کمیته (2/68)ـ آموزگار دبستان (4/67)ـ کتاب فروش(2/67)ـ مقاطعه کار (0/66) 8/67  

 

1/64

6

 

مهماندار هواپیما(4/64)ـ سرکارگر کارخانه (8/62)ـ صاحب چلوکبابی(6/62)ـ بهیار (6/62)ـ گل فروش(4/61)ـ مکانیک(4/60)ـ پاسدار(2/60)ـ تراشکار (4/59)ـ خواربار فروش(2/58)ـ آموزشیار نهضت (2/58)ـ کارمند عادی دولت(8/57)ـ کارمند بنیاد شهید(4/57)  

 

مشاغل پایین 7 کشاورز(4/56)ـ نجار(2/56)ـ اغذیه فروش (6/55)ـ سنگ کار ساختمان (6/55)ـ صافکار (6/55)ـ فروشنده فروشگاه (8/54)ـ راننده قطار(4/54)ـ جالیزکار(0/54)ـ باغبان(6/36)ـ قالی باف (4/53)ـ پاسبان(2/53)ـ آهنگر(0/53)ـ نانوا (2/52)ـ جوشکار (2/52)ـ ماشین نویس(8/50)ـ پستچی(0/50)ـ بنا(0/50)ـ کفاش (6/49)ـ سلمانی(4/49)ـ تلفنچی (2/49)ـ گرمابه دار(8/48)ـ لوله کش (4/48)ـ راننده تاکسی(2/48)ـ راننده کامیون( 4/47)ـ کارگر کارخانه (8/46)ـ کارگر معدن(2/46)ـ سماور ساز(2/45)ـ آشپز رستوران (8/43)  

 

 

 

2/51

 

 

2/51

 

مشاغل خیلی

پایین

 

8

 

دلال (2/42)ـ نفت فروش (0/42)ـ کارگر پمپ بنزین(0/41)ـ کله پز(8/40)ـ چوپان(6/38)ـ قهوه چی(0/38)ـ پیشخدمت اداره (4/37)ـ رفتگر(2/36)ـ عمله ساختمان(0/34)ـ دستفروش (0/34)ـ واکسی(6/33)  

0/38

 

0/38

 

 

بسمه تعالی

پاسخگوی محترم، این پرسشنامه در جهت انجام پژوهش بنیاد شهید و پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی طراحی شده است. خواهشمند است بدون ذکر نام، با دقت و تأمل به سوالات مطرح شده پاسخ داده شود. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگذاریم.

 

مشخصات فردی:

سن: …

2- جنسیت:                     مذکر                      مؤنث

3- نسبت با ایثارگر:           فرزند شهید            فرزند جانباز            فرزند آزاده

4- آیا در دوره‌های آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج که بنیاد شهید برگزار نموده، شرکت کرده‌اید؟ بله   خیر

5- میزان تحصیلات: متوسطه‌ و پایین‌تر  دیپلم   کاردانی و کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری

6- نوع شغل: …

7- میزان درآمد: …

8- وضعیت مسکن: زندگی در…  منزل والدین خود یا همسر  ملک شخصی   رهن یا اجاره‌ای  سازمان

9- چند سال است که، ازدواج نموده اید؟ …

10- در صورت داشتن فرزند، تعداد و جنسیت آنها را بیان کنید: …

11- در صورت طلاق و جدایی، این قسمت را علامت زده و ادامه‌ی سؤالات را بر حسب همان رابطه‌ی پایان یافته، پاسخ دهید.

 

مشخصات همسر:

12- سن همسر: …

13- میزان تحصیلات همسر: متوسطه و پایین‌تر دیپلم کاردانی وکارشناسی کارشناسی ارشد  دکتری

14- شغل همسر: …

15- میزان درآمد همسر: …

 

 

در زیر عباراتی کلی درباره‌ی زندگی آمده است که افراد مختلف احساسات متفاوتی نسبت به آنها دارند. لطفاً هر سؤال را به دقت خوانده و با علامت زدن گزینه‌ی مناسب، موافقت یا مخالفت خود را، با عبارت مورد نظر  مشخص کنید.

بیشتر افراد در روابط خود ناسازگاری‌هایی دارند. لطفاً میزان تقریبی سازگاری یا ناسازگاری‌تان در هر یک از موقعیت‌های زیر را، با زدن علامت مشخص کنید. همیشه موافق تقریباً همیشه موافق بعضی اوقات ناموافق اغلب ناموافق تقریباً همیشه ناموافق همیشه ناموافق
1. اداره‌ی امور مالی خانواده
2. امور تفریحی
3. موضوعات مذهبی
4. ابراز علاقه
5. دوستان
6. روابط جنسی
7. مطابقت با آیین و رسوم قراردادی ( رفتار صحیح یا کامل )
8. فلسفه زندگی
9. شیوه‌ی رفتار با والدین خود و والدین همسر
10. مقاصد، اهداف و دیگر چیزهایی که اعتقاد دارید مهم هستند.
11. مقدار زمانی که با یکدیگر می‌گذرانید.
12. اخذ تصمیم‌های مهم
13. کارهای خانه
14. فعالیت‌ها و علایق مربوط به اوقات فراغت
15. تصمیم‌های شغلی

 

هر یک از وقایع زیر به چه میزان بین شما و همسرتان رخ می‌دهد؟ همیشه اغلب اوقات معمولاً بعضی اوقات به ندرت هرگز
16. شما و همسرتان چند وقت یکبار درباره‌ی طلاق، جدایی یا پایان دادن به رابطه‌تان با هم بحث کرده یا در این مورد فکر می‌کنید؟
17. شماو همسرتان چند وقت یکبار پس از دعوا خانه را ترک می‌کنید؟
18. به طور کلی، شما چند وقت یکبار فکر می‌کنید که همه چیز بین شما و همسرتان خوب پیش می‌رود؟
19. آیا به همسرتان اعتماد دارید؟
20. آیا تا به حال از اینکه با همسرتان ازدواج کرده یا با او زندگی می‌کنید احساس پشیمانی کرده‌اید؟
21. شما و  همسرتان چند وقت یکبار دعوا می‌کنید؟
22. هرچند وقت یکبار شما و همسرتان، روی اعصاب یکدیگر می‌روید؟

 

  1. 31. نقاطی که روی خط زیر وجود دارند، نشان دهنده‌ی درجات مختلف خوشبختی در رابطه‌ی شما هستند. نقطه‌ی وسط نشان دهنده‌ی میزان خوشبختی در اکثر روابط است. لطفاً دور نقطه‌ای که با در نظر گرفتن همه‌ی مسائل به بهترین وجه میزان خوشبختی شما در رابطه‌تان نشان می‌دهد، خط بکشید.
0 1 2 3 4 5 6
کاملا ناراضی تقریبا ناراضی کمی ناراضی راضی خیلی راضی به شدت راضی کاملا راضی

 

32.کدامیک از عبارات زیر به بهترین وجه احساسی را که شما در مورد آینده‌ی رابطه‌تان دارید، توصیف می‌کند؟

—– من به شدت مایلم که رابطه‌ام موفقیت‌آمیز باشد و هر قدر لازم باشد ادامه می‌دهم که شاهد آن باشم.

—–  من بسیار مایلم که رابطه‌ام موفقیت‌آمیز باشد و به این منظور هر کاری که بتوانم انجام می‌دهم.

—– من بسیار مایلم که رابطه‌ام موفقیت‌آمیز باشد و به این منظور سهم عادلانه‌ی خودم را انجام خواهم داد.

—– خوب است که این رابطه موفقیت‌آمیز باشد، اما من نمی‌توانم کاری بیش از آنچه در حال حاضر انجام می‌دهم را انجام دهم.

—– خوب است که این رابطه موفقیت‌آمیز باشد، اما من انجام دادن کاری بیش از آنچه که در حال حاضر انجام می‌دهم را برای ادامه‌ی این رابطه نمی‌پذیرم.

—– رابطه‌ی من می‌تواند هیچ وقت موفقت آمیز نباشد، و من نمی‌توانم کار زیادتری برای نگه داشتن آن انجام دهم.

 

Abstract

 

This study sought to examine the relationship between communication skills and marital adjustment was married children, veterans and is democratic, so there was no relationship between research variables for the hypothesis of the research on.

Study sample, the control children, veterans, prison of Qom are married between 1386 to1390, the number was 100, and all of these were selected for study and research purposes. The group as compared to the total population studied (n = 100), the probability of randomly-matched controls were selected.

Survey and research tool for evaluation of the Dyadic Adjustment Scale Spinner standards, as well as the questionnaire was used to obtain descriptive information.

The main hypothesis of this study is to see the children in married families, veterans and Zadhay who have used courses on communication skills and those who have not used this period in terms of marital adjustment in, a significant difference which according to the results hypothesis is not supported.

Other research hypothesis, the dimensions of marital adjustment were made and tested, except one of them (the difference in rates between trained and untrained couples) were not confirmed by other

Keywords: marital adjustment, premarital education, life skills, communication skills.

 

 

 

 

Allameh Tabatabai University
Half-person campus
Thesis Master of Social Work

The relationship between   life skills education (with an emphasis on life skills before marriage) and marital adjustment, the children of martyrs, veterans and freedman the city of Qom

 

Author

…………………………..

 

Supervisor

Hoseyn Yahyazadeh

 

Advisor

Talat Allahyari

 

 

2014

[1] Marital adjustment

[2] Dyadic consesus

[3] Dyadic satisfaction

[4] Dyadic cohesion

[5] Afectional expression

[6]              Gilbert Botvin

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های زندگی (با تأکید بر مهارت‌‌های پیش از ازدواج) و سازگاری زناشویی فرزندان شاهد، جانباز و آزاده‌ی استان قم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + = 12

شناسه محصول: c2366 دسته: