حراج!

دانلود پایان نامه مقایسه سطح کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن میان کودکان آزار دیده و کودکان عادی 14 -10 سال شهرستان بیرجند در سال 1391

(دیدگاه کاربر 1)

99,000تومان 39,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

 

دانشکده پردیس نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی

موضوع :

مقایسه سطح کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن میان کودکان آزار دیده و کودکان عادی 14 -10 سال شهرستان بیرجند در سال 1391

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر حسین یحیی زاده

استاد مشاور :

سرکار خانم دکتر طلعت الهیاری

دانشجو :

………..

 

 

بهمن 1392

 

 

چکیده

زمینه و هدف: کودک آزاری رفتاری است که کودک مورد انواع آزارهای جسمی، جنسی، بی توجهی و سوء رفتارهای عاطفی قرار می گیرد و پیامدها و مشکلات متعددی را ایجاد می نماید. این مشکلات می تواند از کودکی تا بزرگسالی ادامه داشته باشد و زندگی فرد و کیفیت آن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال بررسی مقایس های سطح کیفیت زندگی کودکان آزاردیده و کودکان عادی شهر بیرجند و عوامل موثر بر آن می باشد.

روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع علّي مقايسه اي می باشد.کلیه کودکان 14-10 سال آزاردیده جسمی یا مسامحه و غفلت که کودک آزاری آنها به اورژانس اجتماعی گزارش شده و مورد تایید قرار گرفته اند (80 نفر)، و 80 نفر از کودکان عادی در همان محدوده سنی به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و کیفیت زندگی توسط پژوهشگر به صورت مصاحبه ای تکمیل شد و داده ها در نرم افزار SPSS وارد و با استفاده از روش های آماری ، T مستقل و خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

یافته‌ها: در این مطالعه 80 نفر کودک آزار دیده و 80 نفر کودک عادی با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی در کل و در ابعاد مختلف در کودکان آزاردیده نسبت به کودکان عادی به طور معنی داری بیشتر بود. میانگین نمرات از 10 تا 33/30 بیانگر سطح کیفیت زندگی بالا از 33/40 تا 66/70 سطح کیفیت زندگی متوسط و از 66/80 تا 100 سطح کیفیت زندگی پایین می باشد . به عبارت دیگر سطح کیفیت زندگی کودکان آزار دیده در کل و در ابعاد مختلف پایین تر از سطح کیفیت زندگی کودکان عادی بود

نتیجه‌گیری: در این پژوهش  تحصیلات پدر و مادر،  شغل پدر ، وضعیت اقتصادی- اجتماعی والدین ، طلاق والدین ، اعتیاد والدین و سابقه مصرف داروهای اعصاب و روان عوامل موثر در کیفیت زندگی کودکان آزار دیده و عادی به شمار می روند اما  کیفیت زندگی کودکان آزار دیده و عادی از حیث رتبه تولد کودک در خانواده ، سن پدر و مادر و شغل مادر تفاوت معنا داری نداشت .

واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، کودکان آزاردیده، کودکان عادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1- عنوان………… 1

2-به نام خدا………. 2

3-تقدیم……….. 3

4-تقدیر………… 4

5-چکیده……… 5

فصل اول:  كليات پژوهش

1-1- مقدمه …….. 13

1-2- بیان مسئله…….. 15

1-3- انگیزه پژوهشگر…….. 17

1-4- هدف پژوهش ………. 19

1-4-1- هدف کلی ……….. 19

1-4-2- اهداف فرعی …… 19

1-5- اهمیت و ضرورت پژوهش ……….. 20

1-6- فایده پژوهش………… 22

فصل دوم: ادبيات موضوع

2-1- مقدمه …….. 24

2-2- تاریخچه موضوع در ایران و جهان ….. 24

2- 3 کودک آزاری…… 26

2-4- انواع کودک آزاری ……… 28

2-4-1- کودک آزاری جسمی …… 29

2-4-2- کودک آزاری جنسی ……. 29

2-4-3- کودک آزاری هیجانی یا عاطفی ……….. 30

2-4-4- غفلت و بی‌توجهی ………… 31

2-5- همه‌گیرشناسی ……. 31

2-6-  علائم کودک آزاری …… 33

2-6-1- علائم هشداردهنده  آزار جنسی ………. 33

2-6-2- علائم هشداردهنده آزار جسمی ……….. 33

2-6-3- علائم هشداردهنده آزار عاطفی ………… 34

2-6-4- علائم هشداردهنده آزار غفلت …… 34

2-7- علل کودک آزاری ………. 34

2-7-1- علل زيستي …….. 34

2-7-2- علل اجتماعی ………… 37

2-7-3- علل اقتصادی ….. 39

2-7-4- علل آسیب‌شناختی ……… 40

2-8- مبانی نظری در زمینه کودک آزاری ……… 46

2-8-1- الگوي روان‌پزشكي ………… 46

2-8-2- الگوي جامعه‌شناختي …… 46

2-8-3- الگوي تعاملي ….. 47

2-9- پیامدهای آزاردیدگی ….. 50

2-10- کیفیت زندگی ….. 57

2-11- الگوهای کیفیت زندگی ….. 59

2-11-1- الگوی کارکرد انطباقی ………. 60

2-11-2- الگوی رضایت از زندگی ……. 60

2-12- اصول کیفیت زندگی  …….. 61

2-13- مؤلفه‌های کیفیت زندگی ………. 63

2-14- مبانی نظری در مورد کیفیت زندگی ….. 64

2-14-1- نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون ….. 64

2-14-2- نظریه سلسله مراتب نیازها ………. 66

…………

2-14-3- نظریه سیستمی……. 67

2-15- کیفیت زندگی از دیدگاه اسلام ……. 67

2- 16- مروری بر پژوهش‌های انجام شده ………. 68

2-17- چارچوب نظری پژوهش ………… 70

2-18- سوالات پژوهش ……….. 72

2-19- فرضیات پژوهش ……… 73

2-20- الگوی نظری پژوهش ……… 74

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه………. 76

3-2- روش پژوهش ……….. 76

3-3- جمعیت آماری……… 78

3-4-  روش نمونه‌گیری………… 79

3-5-  حجم نمونه ………… 79

3-6- واحد پژوهش ……….. 79

3-7- ابزار پژوهش و اعتبار و روایی ….. 79

3-8-  روش جمع آوری اطلاعات ……… 81

3-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……… 82

3-10-  تعریف مفاهیم…… 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه …….. 88

4-2- جداول توصیفی …… 88

4-2- جداول تحلیلی……… 88

4-3- محدودیت‌های پژوهش …….. 114

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد

5-1- مقدمه …… 116

5-2- نتیجه‌گیری ………… 116

5-2-1- نتایج توصیفی ………. 116

5-2-2 نتایج تحلیلی…….. 117

5-3- پیشنهادات …… 121

5-4- نقش مددکار اجتماعی………. 129

5-5- موضوعات پیشنهادی برای پژوهش‌های آتی……….. 131

منابع…… 133

ضمائم………… 153

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب گروه ……..  88

نمودار شماره 4-1: توزیع فراوانی کودکان مورد مطالعه بر حسب گروه ……….  88

جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی کودکان آزاردیده مورد مطالعه بر حسب مشخصات دموگرافیک.. 89

جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی کودکان عادی مورد مطالعه بر حسب مشخصات دموگرافیک ……  90

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی کودکان آزاردیده مورد مطالعه بر حسب مشخصات دموگرافیک پدر.      91

جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی کودکان عادی مورد مطالعه بر حسب مشخصات دموگرافیک پدر ……    92

جدول شماره 4-6: توزیع فراوانی کودکان آزاردیده مورد مطالعه بر حسب مشخصات دموگرافیک مادر      93

جدول شماره 4-7: توزیع فراوانی کودکان عادی مورد مطالعه بر حسب مشخصات دموگرافیک   مادر       94

جدول شماره 4-8: میانگین نمره کیفیت زندگی و مولفه‌های آن در کودکان آزاردیده ……  95

جدول شماره 4-9: میانگین نمره کیفیت زندگی و مولفه‌های آن در کودکان عادی….. 96

جدول شماره 4-10: مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد عملکرد فیزیکی در کودکان آزاردیده و عادی           ……..97

جدول شماره 4-11: مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد عملکرد هیجانی در کودکان آزاردیده و عادی           ……..98

جدول شماره 4-12: مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد عملکرد اجتماعی در کودکان آزاردیده و عادی        99

جدول شماره 4-13: مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد عملکرد تحصیلی در کودکان آزاردیده و عادی          ……….100

جدول شماره 4-14: مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد احساس خوب بودن در کودکان آزاردیده و عادی     101

جدول شماره 4-15: مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد درک از سلامت در کودکان آزاردیده و عادی ………102

جدول شماره 4-16: مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی در کل در کودکان آزاردیده و عادی ….  103

جدول شماره 4-17: مقایسه توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی در کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه        104

جدول شماره 4-18: مقایسه توزیع فراوانی سن پدر در کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه ….  105

جدول شماره 4-19: مقایسه توزیع فراوانی سن مادر در کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه …  106

جدول شماره 4-20: مقایسه توزیع فراوانی شغل پدر در کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه ..  107

جدول شماره 4-21: مقایسه توزیع فراوانی شغل مادر در کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه .  107

جدول شماره 4-22: مقایسه توزیع فراوانی تحصیلات پدر در کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه ……..  108

جدول شماره 4-23: مقایسه توزیع فراوانی تحصیلات مادر در کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه       108

جدول شماره 4-24: مقایسه توزیع فراوانی زندگی با پدر و مادر در کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه       110

جدول شماره 4-25: مقایسه فراوانی طلاق والدین در کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه   ….. 110

جدول شماره 4-26: مقایسه فراوانی سابقه اعتیاد والدین در کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه …111

جدول شماره 4-27: مقایسه فراوانی سابقه مصرف داروهای مربوط به اعصاب و روان توسط والدین کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه …… 113

جدول شماره 4-28: مقایسه فراوانی سابقه مصرف دخانیات در والدین کودکان آزاردیده و عادی مورد مطالعه 113

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 • مقدمه

مراقبت براي رشد اوليه و تكامل كودكان ، راه‌گشاي زندگي آنان در آموزش، خوداتكايي و زندگي مستقل در آينده است. كودك در هنگام تولد موجود ناتواني است كه براي طي كردن مسير زندگي مستقل نياز مبرمي به زندگي خانوادگي دارد به‌طوري‌كه اگر اين حمايت خصوصاً در سال‌هاي اوليه زندگي خدشه دار شود ادامه زندگي سالم كودك با مخاطره بسيار جدي مواجه مي‌شود. در اين دوران حساس، كودك زندگي مستقل، توجه به ديگران، رعايت حق و حقوق ساير افراد، نظم و انظباط و … را در محيط پويا و صميمي خانوادگي فرا  مي گيرد. فرآيند رشد و تحول كودك تابع تأثير متقابل عوامل زيستي، رواني و اجتماعي است و خانواده نقش بسيار مهم و اساسي را در اين زمينه ايفا مي كند.

هنگامي‌كه در محيط رشد هيجان، ترس، بي توجهي و بدرفتاري و ناراحتي‌هايي مانند آن باشد، كودك با تجربه هايي روبرو مي شود كه نتيجه اش احساس ناامني و عدم اعتماد است. اما محيطي كه سلامت جسمي و تغذيه اي كافي و به كار گيري حواس و حركات و احساس آرامش طفل را فراهم كند، باعث ايجاد امنيت و حس اعتماد در كودك مي شود.

تقریبا از حدود 50 سال پیش علاقه به حفاظت و حمایت از کودکان افزایش یافت . گروهی از صاحب نظران هر نوع رفتار خشونت آمیز بزرگسالان علیه کودکان و نوجوانان( از ضربه های خفیف گرفته تا حملات آسیب زای شدید )را نوعی کودک آزاری  می شناختند . بر این مبنا رفتار خشن، عملی است که از روی قصد و به طور عمدی انجام می گیرد و در شخص دیگر، درد یا صدمه جسمی ایجاد می کند . اما برخی معتقد بودند اعمال خشونت آمیز به دو دسته ی طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می شود و چنان چه والدین یا مراقبان، به قصد کنترل یا هدایت رفتار کودک از اقدامات خشونت آمیز استفاده کنند، این رفتار, طبیعی بوده و کودک آزاری محسوب  نمی شود . در تقابل این دو دیدگاه، در نهایت قانون پا در میان نهاد و اعلامیه حقوق کودک به سال 1959 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که نماینده ایران نیز به آن رای مثبت داد . هم چنین در سال 1372، جمهوری اسلامی ایران به عضویت پیمان نامه ی حقوق کودک، مصوب سازمان ملل متحد، در آمد و به این ترتیب، راه برای تصویب قوانین مربوط به پیشگیری از کودک آزاری در ایران هموار شده است .

رفاه و بهبود زندگی کودکان پیوسته موضوع مورد علاقه همگان در سراسر جهان بوده است اما تا به امروز جهان شاهد آن است که تعداد زیادی از کودکان با مشکلات و اختلافات عمده ای چون سوء تغذیه و بیماریهای عفونی به عنوان دو مشکل عمده که بقا و دوام زندگی آنها را تهدید میکند مواجه هستند. سوء تغذیه و بیماریهای عفونی بی تردید میتواند موجب مرگ کودکان شود اما تهدیدهای شدید دیگری به زندگی و تندرستی کودکان لطمه میزند که حادترین آنها کودک آزاری  است و با شدت هر چه تمام رو به افزایش است .

کودک‌آزاری و بدرفتاری می‌تواند تأثیر منفی بر ثبات و تنظیم هیجانی، مهارت‌های حل مسئله و توانایی انطباق با موقعیت‌های جدید و استرس‌زا داشته باشد و رابطه کودک و سرپرست را خراب کرده و احساس امنیت و عزت

نفس را کاهش دهد. کودکانی  که مورد غفلت قرار گرفته‌اند بسیار منفعل، کناره‌گیر و با عزت نفس پایین هستند این کودکان خود را کمتر از دیگران می‌دانند .

کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی و پیچیده بوده و دربرگیرنده عوامل عینی و ذهنی است و ارزیابی فرد در مورد رفاه و آسایش در جنبه‌های مهم زندگی را مورد توجه قرار می‌دهد. ویژگی مهم کیفیت زندگی که مورد توافق اغلب صاحب‌نظران علوم اجتماعی است، شامل چند بعدی بودن، ذهنی بودن و پویا بودن آن است .

به مرور زمان محققان متوجه شدند که کیفیت زندگی می‌تواند یکی از پیامدهای پراهمیت در ارزیابی سلامت باشد، گروهی نیز کیفیت زندگی را در ابعاد عملکردی و کنترل بیماری و نشانه‌های آن مورد توجه قرار داده‌اند. کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و مشکلات حاد با ویژگی‌های فردی آن‌ها ارتباط دارد و در حقیقت مهارت‌های سازگاری افراد در موقعیت‌های مختلف زندگی به آن‌چه که قبلاً درباره‌ی کنترل خود آموخته‌اند، بستگی دارد از این رو پاسخ‌های آن‌ها به رویارویی با شرایط گوناگون زندگی متفاوت است و بیماری فیزیکی از موقعیت‌هایی است که بر این پاسخ‌ها تأثیر دارد .

1-2- بیان مسئله

آزار و اذيت كودكان همواره در طول تاريخ، به اشكال مختلف وجود داشته است. به عبارتي كودكان كه جزء يكي از آسيب پذيرترين اقشار اجتماعي هستند و هميشه در معرض تعرض افراد گوناگون- خواه در خانواده يا اجتماع- قرار مي گرفته‌اند.

پديده كودك‌آزاري ناشي از علل گوناگوني چون ناآگاهي و ناآشنايي افراد نسبت به حقوق كودك، فقر، اعتياد، طلاق، مشكلات رواني آزارگران كودك ، مشكلات خانوادگي و بيماري‌هاي مزمن و غير قابل درمان در كودكان است.كودك آزاري طيف گسترده اي دارد و در جوامع مختلف داراي شدت و ضعف است. در مجموع كودك آزاري به طرق مختلف از جمله كار و استثمار كودكان، ايذاي كودكان توسط والدين خود يا ناپدري، نامادري، نابرادري و ناخواهري، تجاوز جنسي به كودكان، تبعيض در خانواده به صورت تبعيض بين دو جنس يا تبعيض بين فرزندان از يك جنس، نظام آموزشي ناكارآمد و … ظهور مي يابد.

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی[1] WHO کودک آزاری عبارت است از هر تعاملی که منجر به آسیب واقعی بالفعل یا بالقوه گردد و تا حد معقولی در کنترل والد یا شخص سرپرست قدرتمند و یا مورد اعتماد کودک باشد. کودک آزاری ممکن است یک بار یا به دفعات رخ دهد.

کودک‌آزاری طیف وسیعی از ضربه زدن و صدمه رساندن جسمی به کودک تا نادیده گرفتن یا تلف کردن توانایی‌های بالقوه کودک با کوتاهی در فراهم ساختن لوازم و شرایط ضروری برای رشد مطلوب وی را شامل
می‌شود. کودک آزاری هم‌چنین ارتکاب اعمال عمدی یا حذف بخشی از مراقبت‌ را که باعث وارد آمدن صدمه فیزیکی یا آسیب هیجانی به کودک می‌شود نیز دربرمی‌گیرد بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی در سال، 40 میلیون کودک تازه متولد شده تا چهار ساله در معرض انواع کودک‌آزاری قرار گرفته‌اند (خوشابی، 1382) و آمارهای منتشر شده از سوی همین سازمان و یک سازمان مستقل حمایت از حقوق کودک در سال 2004 گویای آن است که 14 تا 17 درصد از موارد کودک آزاری به دلیل شدت جراحت فوت کرده‌اند و این در حالی است که بیش از نیمی از موارد کودک آزاری به دلیل ترس کودکان یا ترس خانواده‌ها از به خطر افتادن زندگی خانوادگی یا آبرویشان گزارش نشده است، 85 درصد از موارد گزارش نشده کودک آزاری در کشورهای آسیایی بوده است. آمارها نشان می‌دهند که بیشترین موارد کودک‌آزاری در کشورهای آفریقایی و آسیایی رخ داده است و پس از آن کشورهای اروپایی و آمریکایی با بیشترین نرخ کودک آزاری روبه‌رو هستند. کودک آزاری در کشورهای آسیایی و آفریقایی بیشتر در زمینه‌های بیگاری کشیدن از کودکان، سوء استفاده جنسی و قتل بوده است، ولی در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر آزارهای جنسی و روانی ناشی از مشکلات خانوادگی بوده است (راهب و همکاران، 1388).

کودک آزاری  به ویژه در سنین پایین می‌تواند موجب مسائلی چون مشکلات رفتاری، مسائل اجتماعی، اشتغال ذهنی با مسائل جنسی، کاهش توانایی‌های شناختی و پیشرفت تحصیلی، بی‌اعتمادی، کاهش کنترل تکانه‌ها، مکانیزم‌های دفاعی ضعیف یا ناپخته، تحول نایافتگی خود، وابستگی، افسردگی، خشم و احساس گناه گردد .این مشکلات روانی و اجتماعی، باعث اختلال در روند طبیعی زندگی و کیفیت آن برای کودکان آزار دیده
می‌گردد. خشونت علیه کودکان اگر چه در نگاه اول، پدیده‌ای فردی به نظر می‌رسد اما با توجه به پیامدهای سوء آن که در نظم و سلامت جامعه اختلال و آشفتگی ایجاد می‌کند و منشا بسیاری از رفتارهای انحرافی هم چون سوء مصرف مواد و الکل، روسپیگری، فرار از خانه، رفتارهای بزهکارانه و جرائم جنسی، ارتکاب خشونت علیه کودکان و همسر و آمادگی برای تحمل روابط خشونت آمیز در روابط زناشویی است و اقتضاء می‌کند که این معضل را جزو آسیب‌های اجتماعی بسیار جدی به شمار آوریم.

کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی، متاثر از زمان و مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است. مولفه ها و عوامل تشکیل دهنده اش با توجه به دوره زمانی و مکان جغرافیایی فرق خواهد کرد. کیفیت زندگی به مقدار زیاد از ارزش ها متاثر است و در واقع طبق ارزش های فردی، ا جتماعی و ملی تعریف می شود و ضمن دارا بودن ابعاد عینی و بیرونی، امری ذهنی و درونی متصور است و در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت های  زندگی بستگی دارد . کیفیت زندگی هر فرد به درک منحصر به فرد وی از زندگی بستگی دارد و اینکه علی‌رغم ارتباطی که وی با خانواده، دوستان و جامعه دارد ارضاء‌کننده است. افزون بر آن وی از جنبه‌های روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و جنسی‌اش رضایت دارد. در عین حال پژوهش سازمان‌یافته‌ای که به شکل گسترده کیفیت زندگی و رابطه آن با کودک‌آزاری را مورد بررسی قرار داده باشد کمتر صورت گرفته است. کیفیت زندگی به این لحاظ حائز اهمیت است که در صورت قصور در آن منجر به یأس و عدم داشتن انگیزه برای انجام هرگونه فعالیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی شده و در ابعاد وسیع‌تر بر توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی یک کشور تأثیر می‌گذارد. از سوی دیگر یافته‌های به دست آمده از سنجش آن را می‌توان در بررسی وضعیت سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، عملکرد و کارایی روش‌های مراقبتی و درمانی استفاده نمود .

بنابراین با توجه به این‌که اغلب پژوهش‌های انجام شده در مورد کودک‌آزاری، رابطه متغیرها را با کودک‌آزاری بررسی کرده‌اند و در جهت بررسی سطح کیفیت زندگی کودکان آزار دیده تلاش‌های اندکی انجام گرفته است، پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای سطح کیفیت زندگی کودکان آزاردیده و کودکان عادی شهر بیرجند
می‌پردازد. به عبارت دیگر پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که سطح کیفیت زندگی کودکان آزاردیده و عادی چقدر است و آیا عواملی مانند تحصیلات والدین، سن والدین، وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده، رتبه تولد، جدایی والدین از یکدیگر (طلاق)، سابقه اعتیاد پدر و مادر، سابقه مصرف دخانیات و بیماری های روانی والدین می‌تواند در میزان سطح کیفیت زندگی کودکان آزاردیده تأثیر داشته باشد؟

1-3- انگیزه پژوهشگر

انسان در مرحله كودكي يكي از آسيب‌پذيرترين دوره‌هاي عمر خود را مي‌گذراند و به نظر مي‌رسد با وجود پيشرفت‌هاي همه جانبه در علوم و فناوري اين روند هم‌چنان ادامه دارد. همه روزه كودكان بسياري در جهان بر اثر بيماري‌هاي قابل پيشگيري جان خود را از دست مي‌دهند و تعداد بي‌شماري نيز با مخاطراتي روبه رو
مي‌شوند كه مانع حفظ سلامت و رشد آن‌ها مي‌شود. فقر، بي سوادي، سوءتغذيه، جنگ، انواع سوءاستفاده‌ها، تبعيض نژادي و نداشتن امنيت از جمله مواردي هستند كه همواره كودكان را در سراسر جهان مورد تهديد جدي قرار داده‌اند.

در عين حال اكثر ساختارهاي كمك رساني به مردم از راهروهاي دادگستري و مراكز نيروي انتظامي گرفته تا درمانگاه‌ها، مراكز مشاوره حضوري، خصوصي، دولتي و خطوط مشاوره‌ تلفني شاهد روند رو به افزايش و قابل ملاحظه انواع مراجعان و مددجوياني هستند كه در معرض اين فاجعه خطرناك قرار دارند. در حال حاضر مواجهه اساسي و اثر بخش با اين مشكل، موانع بسياري در سر راه دارد. اين مشكل از نبود تعريف درست از معضل آغاز مي‌شود و جاي شناخت علمي و عملي براي گردآوري آمارهاي قابل اعتماد درباره شيوع و بروز آزاردیدگی خالي است. تشخيص به جا و به موقع آسيب‌ديدگان عملي و احتمالي و دسترسي آسان آن‌ها به خدمات مناسب، همه از ضروريات ساماندهي به اين آسيب اجتماعي هستند. كودك آزاري و هر گونه اعمال خشونت در مورد كودكان به دليل تداخل مخرب آن با جريان‌هاي رشد طبيعي حائز اهميت ويژه است.پيامدهاي ناگوار كودك آزاري تنها متوجه كودك و خانواده وي نيست و همه جامعه را در برمي‌گيرد زيرا كودكان آزارديده امروز، اشخاص آزارگر فردا خواهند بود و اين تسلسل هم‌چنان ادامه خواهد داشت. افرادي كه در كودكي در معرض اذيت و آزار قرار گرفته‌اند، نمي‌توانند در آينده تعاملي سالم و منطقي با ديگر اعضاي جامعه برقرار كنند. بنابراين هزينه‌هاي بالايي به دليل از دست رفتن ظرفيت‌ها به همه جامعه تحميل مي‌شود. بررسي‌هاي انجام شده ثابت مي‌كند كه افراد خشن، در دوران كودكي قرباني آزاردیدگی بوده‌اند. به اين ترتيب آزاردیدگی به يك فرد خاتمه نمي‌يابد و قرباني در بزرگسالي و پس از تشكيل خانواده، همان رفتاري را كه فراگرفته است، براي حل تعارض‌ها و تنش‌هاي خانگي به كار مي‌گيرد . بنابراین و با توجه به مطالب عنوان شده برای پژوهشگر یک دغدغه جدی ایجاد شده و تصور چنین است که بررسی کیفیت زندگی و سطح کیفیت زندگی کودکان آزاردیده از محوری‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد که آمار بالای کودک آزاری و مشکلات ناشی از آن، در چند سال اخیر ذهن پژوهشگر را به خود مشغول داشته است. از این رو این پژوهش بهانه بسیار خوبی را جهت پرداختن نسبتاً مفصل به این مقوله فراهم می‌آورد و بنابراین پژوهشگر با علاقه وافر به انجام این کار روی آورده است.

1-4- هدف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر، شناخت سطح کیفیت زندگی کودکان آزار دیده و مقایسه آن با سطح کیفیت زندگی کودکان عادی می‌باشد که این هدف خود متضمن اهداف جزئی‌تری است که در ذیل بیان شده است.

1-4-2- اهداف فرعی

– تعیین سطح کیفیت زندگی کودکان آزار دیده

– تعیین سطح کیفیت زندگی کودکان عادی

– مقایسه سطح کیفیت زندگی کودکان آزار دیده و کودکان عادی

– تعیین تفاوت بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی کودکان آزاردیده و کودکان عادی

– تعیین تفاوت بین مشخصات دموگرافیک والدین کودکان آزاردیده و کودکان عادی

– تعیین تفاوت بین کودکان آزار دیده و عادی از حیث میزان بروز طلاق والدین

– تعیین تفاوت بین کودکان آزاردیده و کودکان عادی از حیث میزان بروز اعتیاد والدین

– تعیین تفاوت بین کودکان آزاردیده و کودکان عادی از حیث سابقه مصرف داروهای مربوط به اعصاب و روان توسط والدین

– تعیین تفاوت بین کودکان آزاردیده و کودکان عادی از حیث سابقه مصرف دخانیات توسط والدین

1-5- اهمیت و ضرورت پژوهش

كودك آزاري يكي از آسيب‌هاي اجتماعي است كه به علت ويژگي‌‌هاي تأثيرگذار آن، نياز به بررسي و برنامه ريزي مناسب به منظور پيش‌گيري و كمك به رفع يا كاهش آن به شدت احساس مي شود. پاسخ به اين نياز به عنوان يكي از ضروريات رشد و پرورش نسلي سالم و شاداب و به تبع آن جامعه اي توانمند و توسعه يافته است.

متأسفانه در جامعه ما مسئله “كودك آزاري” داراي سابقه اي طولاني است و به تدريج نيز شدت مي يابد اين موضوع ضرورت طرح و توجه به مشكل، چاره انديشي و تدبير براي مواجهه با آن را اجتناب ناپذير مي كند.

با در نظر گرفتن ويژگي ‌هاي كودك آزاري در كشور ما از قبيل گسترش و پيچيده بودن علل اين مسأله، همچنين به دليل آثار زيان بار اين پديده و كبود آمار و ارقام در اين زمينه و دست آخر عدم وجود يك سازمان براي اطلاع رساني موارد كودك آزاري، هر اقدامي كه در راه شناخت و كاهش كودك آزاري انجام گيرد، گامي در جهت كمك به حفظ سلامت و امنيت كودكان جامعه است.هیچ آمار دقیقی از بروز کودک آزاری در دست نیست. آمارهای فراوان وقوع کودک آزاری در خلال سالیان، دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. تخمین‌های گوناگونی از چند هزار تا چندین میلیون در این مورد وجود دارد. به هر حال مسلم است که میزان وقوع کوک آزاری بسیار بالاست .تخمین زده شده است که سالانه حدود 1000 تا 5000 کودک بر اثر کودک آزاری جان خود را از دستمی‌دهند. میانگین سن کودکانی که مورد بدرفتاری واقع می‌شوند 14/7 سال و میانگین سن کودکانی که بر اثر آزارگری می‌میرند 61/2 سال است (کریتن[2]، 1987).

تأثیرات سوء کودک آزاری، اهمیت و لزوم منع بدرفتاری با کودکان را بیش از پیش بر همگان آشکار می‌سازد. این پدیده بر زندگی اجتماعی و خانوادگی و آینده کودک مؤثر است که مسلماً این‌گونه نسلی بیمار اساس رشد نسل‌های بعد خواهد بود و این چرخه معیوب هم‌چنان ادامه خواهد داشت.

کودک آزاری عامل ایجاد حس ناامیدی و رنج است و خشم و عصیان را برمی‌انگیزاند. این پدیده همیشه پیامدهای شومی برای اجتماع در بر داشته است. کودک آزاری فاجعه‌ای عمیق و دردناک است چرا که کودکان قدرت دفاع از خود را ندارند و در حقیقت قربانیان خشونت هستند. از طرفی از آن‌جا که خشونت، خشونت می‌آفریند،کودکانی که در محیط‌های خشن پرورش می‌یابند، خود در آینده عاملان خشونت خواهند شد.

کودکان بی‌پناهی که به جای احساس لطف و مهربانی، خودکامگی، ستم و تبعیض والدین را تجربه می‌کنند و به نوعی استثمار می‌شوند؛ افرادی حساس، زودرنج، مأیوس، ناسازگار، ناراحت، پرتوقع، بدبین و آماده برای قهر و طغیان و خودکشی و ارتکاب انواع بزه می‌باشند. این‌ها همه آثار سوء پدیده‌ای است که جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ضرر آن صرفاً به کودکی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته نمی‌رسد بلکه چون سمی است که جامعه را مسموم می‌کند.

رفتار دلسرد کننده و اهانت‌آمیز سرپرست و تسلط بیش از حد بر کودک به عنوان نمونه‌ای از کودک آزاری عاطفی باعث می‌شود که کودک خود را عاجز، درمانده و نالایق بشمارد و چنین حالاتی سبب اضطراب و نگرانی کودک شده، باعث می‌شود کودک دنیا را دشمن خود بپندارد و ارتباط او را با اجتماع دچار مشکل نماید و همین ذهنیات اساس زندگی بزرگسالی او می‌شود.

ریشه اصلی جنایات و خشونت‌ها در جامعه همین بدرفتاری‌هاست که باعث عقده‌های روانی می‌شود. کودکی که از سوی مربیان یا سرپرستان خود مورد آزار قرار گرفته در نوجوانی نیز برای رسیدن به منظور خویش با دیگران بدرفتاری می‌کند و زمانی که در مقام سرپرست یا والد تربیت کودکی را به عهده می‌گیرد، عقده‌های روانی ناشی از تحمل آزارهای سرپرستش را با همان رفتارهایی که بر او اعمال شده بروز می‌دهد.

قربانیان کودک آزاری نه تنها در دوران رشد خود با رفتارهای آزاردهنده جسمانی و روانی روبه‌رو می‌شوند، بلکه نتایج طولانی‌مدت منفی بسیاری را به لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی تجربه می‌کنند، این پیامدها به صورت تأخیر در رشد، امتناع از رفتن به مدرسه، بروز رفتارهای آزارگرانه، پرخاشگری، انجام اعمال مخاطره آفرین، اعمال جرائم اجتماعی و بروز اختلالات روانی به صورت مشکلات هیجانی و عاطفی عمیق در کارکردهای روان‌شناختی و روابط بین‌فردی بروز می‌یابد. به عبارتی از آن‌جایی که کودک در حال رشد و تکامل می‌باشد، سوء رفتار بر همه جنبه‌های رشد مانند رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی اثر می‌گذارد و آنان را با مشکل و نارسایی‌های فراوانی روبه‌رو خواهد نمود. این مشکلات و نارسایی‌ها روی سلامتی و کیفیت زندگی این کودکان اثرات منفی دارند.

1-6- فایده پژوهش

با توجه به آن‌چه درباره اهمیت و ضرورت توجه به بحث کودک ازاری در مباحث بالا آمد، این نیاز احساس می‌شود که پژوهشی تجربی در این باره صورت گیرد که نظریات مطرح شده مختلف در زمینه مشکلات و کیفیت زندگی کودکان آزاردیده در سطح یک نظریه باقی نماند و در یک جامعه خاص و واقعی این نظریات بازآزمایی گردند. در جوامع غربی مشکلات مربوط به کودک آزاری در سطح بالایی قرار دارد که طبیعتاً به دلیل تفاوت وضعیت مذهبی و فرهنگی کشورمان در مقایسه با جوامع غربی است و به تبع آن یافته‌های مطالعات جوامع غربی در فضای اجتماعی ایران تنها در سطح انتزاعی باقی مانده و صرف نقل و قول از آن‌ها نمی‌تواند به بهبود سطح کیفیت زندگی کودکان آزاردیده کمکی نماید. مطابق آن چه گفته شد به نظر می‌رسد این پژوهش بتواند مباحث مربوط به کیفیت زندگی کودکان آزاردیده را از سطح نظری و انتزاعی به سطح انضمامی آورده و روابط بین متغیرها را در یک جامعه واقعی و نه انتزاعی بررسی نماید. تلقی ما چنین است که این پایان نامه دست کم در مورد یک جامعه خاص (کودکان ازاردیده و عادی شهر بیرجند) سطح کیفیت زندگی را واکاوی نموده و بدین طریق بتواند راه را برای تلاش‌های بعدی جهت تدوین برنامه‌ای در راستای بهبود سطح کیفیت زندگی کودکان آزاردیده بگشاید.

 

 

فصل دوم

ادبیات موضوع

2-1- مقدمه

رفاه و بهبود زندگی کودکان پیوسته موضوع مورد علاقه همگان در سراسر جهان بوده است لیکن تا به امروز جهان شاهد آن است که تعداد زیادی از کودکان با مشکلات و اختلافات عمده‌ای چون سوء تغذیه و بیماری‌های عفونی به عنوان دو مشکل عمده که بقا و دوام زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند مواجه هستند. سوء تغذیه و بیماری های عفونی بی‌تردید می‌تواند موجب مرگ کودکان شود اما تهدیدهای شدید دیگری به زندگی و تندرستی کودکان لطمه می‌زند که حادترین آن‌ها کودک آزاری است و با شدت هر چه تمام رو به افزایش است (قماشچی، 1387).

تقریباً از حدود 50 سال پیش علاقه به حفاظت و حمایت از کودکان افزایش یافت. گروهی از صاحب‌نظران هر نوع رفتار خشونت‌آمیز بزرگسالان علیه کودکان و نوجوانان (از ضربه‌های خفیف گرفته تا حملات آسیب‌زای شدید) را نوعی کودک آزاری  می‌شناختند. بر این مبنا رفتار خشن عملی بود که از روی قصد و به طور عمدی انجام می‌گیرد و در شخص دیگر، درد یا صدمه جسمی ایجاد می‌کند. اما برخی معتقد بودند اعمال خشونت‌آمیز به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می‌شود و چنان‌چه والدین یا مراقبان، به قصد کنترل یا هدایت رفتار کودک از اقدامات خشونت‌آمیز استفاده کنند، این رفتار طبیعی بوده و کودک آزاری محسوب نمی‌شود. در تقابل این دو دیدگاه، در نهایت قانون پا در میان نهاد و اعلامیه حقوق کودک به سال 1959 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که نماینده ایران نیز به آن رأی مثبت داد. هم‌چنین در سال 1372، جمهوری اسلامی ایران به عضویت پیمان‌نامه حقوق کودک، مصوب سازمان ملل متحد در آمد و به این ترتیب، راه برای تصویب قوانین مربوط به پیشگیری از کودک آزاری در ایران هموار شده است.

2-2- تاریخچه موضوع در ایران و جهان

کودک آزاری پدیده جدیدی نیست و سابقه طولانی دارد. در رم کشتن فرزند حق قانونی والدین بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

فهرست منابع

کتب :

(الف –آ)

آبروشن، هوشنگ. (1387). کودک آزاری و کنوانسیون حقوق کودک، انتشارات آثار اندیشه.

آقابیگلوئی، عباس، طباطبائی، کاظم و موسوی، حسین. (1380). کودک آزاری، تهران، انتشارات آوند دانش.

ادیبی، ح و انصاری، ع ا. (1383). نظریه جامعه شناسی، تهران، انتشارات دانژه.

(ب)

بانرجی، لوپا. (1383). راهبرد ارتباطی در خصوص پدیده کودک آزاری در ایران، تهران، صندوق کودکان سازمان ملل متحد.

بهاری، رقیه. (1388). بررسی عوامل موثر بر کودک آزاری جسمی در مراکز مداخله در بحران شهر تهران، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال 2، شماره 4: 153- 129.

بهبودی، هایده. (1385). کودک آزاری، مجله تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 6: 7-3.

بیات، معصومه و بیات، محبوبه. (1387). بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد، فصلنامه کتاب اندیشه‌های راهبردی، زن و خانواده، :588- 575.

(پ)

پورناجی، بنفشه. (1388). مرگ خاموش، نگاهی به پدیده کودک آزاری، تهران، انتشارات همشهری.

(ت)

توسلی، غ ع. (1389). نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت.

(ج)

جزایری، علیرضا. (1390). اعتیاد والدین وکودک آزاری، 79- 62.

جوانفر، عباس. (1383). بررسی علل آزار کودکان در خانه، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال 3، شماره 32، شماره پیاپی 116.

(ح)

حافظ نیا، محمدرضا (1389). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفدهم، انتشارات سمت.

حریرچی، امیرمحمود؛ رسولی، اعظم؛ منتظری، علی و اقلیما، مصطفی. (1383). مقایسه سطح کیفیت زندگی بیمارن تحت درمان با همودیالیز و دریافت‌کنندگان پیوند کلیه، فصلنامه پایش، سال 3، شماره 2: 121-117.

(خ)

خاک رنگین، مریم و فتحی، منصور. (1388). عوامل خانوادگی مرتبط با کودک آزاری، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 9، شماره 33: 146- 123.

خلاصه‌زاده، گلرسته؛ بشردوست، نصرالله؛ احمدی، نسترن و دستجردی، قاسم. (1389). بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد خود معرف شهر یزد، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 18، شماره 3: 206- 199.

خوشابی، کتایون. (1382). گزارش یک مورد سوء استفاده جنسی، مجله رفاه اجتماعی، شماره 7، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی.

خضروی افلاک‌فر. (1381). بررسی عوامل موثر بر کودک آزاری جسمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

(ر)

راهب، غنچه؛ اقلیما، مصطفی؛ کمرودی، عباس و کفشگر، مجتبی. (1388). تاثیر روانی اجتماعی کودک آزاری و نقش پلیس در پیشگری از بروز آن، فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، سال 1، شماره 2: 107-81.

رحیمی‌موقر، آفرین؛ بابایی، نعمت الله و رستمی، محمدرضا. (1382). بررسی شیوع کودک‌آزاری در دو منطقه تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 2، شماره 7: 161-141.

رفیعی فر، شهرام؛ موذن جامی، هادی؛ رضایی، امیدوار و امیرخانی، محمدامیر. (1388). راهنمای ایمنی کودک، تهران، انتشارات نشر.

رعدی، ایمان. (1387). زندگی به سبک اسلام، www.seemorgh.com .

راهب، غنچه. (1380). نگرشی بر کیفیت زندگی و معیارهای سنجش آن، فصلنامه مددکاری اجتماعی، شماره 9، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: 19-14.

رزاقی، ر. (1382). مداخله در کودک آزاری، تهران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت فرهنگی و پیشگیری.

رسول‌زاده اقدم، صمد. (1381). عوامل موثر بر خشونت علیه کودکان در‌خانواده‌های تهرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

(ز)

زرگر، فاطمه و نشاط دوست، حمیدطاهر. (1385). بررسی عوامل جمعیت شناختی و خانوادگی موثر در بروز کودک آزاری در شهر اصفهان، خانواده پژوهی، سال 2، شماره 6: 177- 165.

(س)

ساروخانی، باقر. (1387). جامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات کیهان.

سرمد، زهرا؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1383). روش های پژوهش در علوم رفتاری. چاپ نهم، تهران: انتشارات آگاه.

سیاری، علی اکبر؛ باقری یزدی، عباس؛ جلیلی، بهروز؛ خوشابی، کتایون؛ شاه محمدی، داوود؛ ایمان‌زاده، فرید و کرمی، حسن. (1380). بررسی کودک آزاری جسمانی در مراجعان سه درمانگاه تخصصی اورژانس کودکان در شهرستان تهران، مجله توانبخشی، شماره 6 و 7: 14-7.

ستوده، هدایت الله. (1383). مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آوای نور.

سلمانی، نیره؛ حسینی، وحیده و احمدی، فضل الله. (1386). بررسی فاکتور موثر در شیوع سوء رفتار و غفلت دوران کودکی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1385، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 5، شماره 3: 116- 112.

(ش)

شبان، مرضیه؛ مهران، عباس و تقلیلی، فاطمه. (1386). بررسی ارتباط درک مفهوم سلامت و رفتارهای ارتقای سلامت و مقایسه آن در دو گروه دانشجویان سال چهارم دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره 13، شماره 3: 27-36.

شاوران، حمید رضا؛ سلیمی، قربانعلی و همایی، رضا. (1387). سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان بر اساس فرهنگ‌های چندگانه آنان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 29، شماره 1: 160-147.

شهنی ییلاق، منیجه؛ میکائیلی، نیلوفر؛ شکرکن، حسین و حقیقی، جمال. (1386). بررسی شیوع کودک آزاری و پیش بینی این متغیر از طریق سلامت عمومی والدین، سازگاری، عزت نفس و عملکردتحصیلی دانش آموز و متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموزان دختر آزاردیده و عادی دوره راهنمایی شهر اهواز، مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 3، سال 14، شماره 1 و 2: 194- 167.

(ص)

صحباتی، فائزه؛ دواچی، اقدس؛ زراعتی و نجفی، زهرا. (1385). بررسی رابطه عوامل خانوادگی، روانی و اجتماعی با کودک آزاری در دبستان های دولتی دخترانه تهران، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 16، شماره 1: 48- 43.

(ط)

طباطبائی‌نژاد، علیرضا. (1380). پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شنای، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

(ع)

عباسی، اعظم. (1391). کودک آزاری و غفلت از کودکان، فصلنامه پیام زن، شماره 249: 82- 78.

(غ)

غفاری ، غلام رضا ؛ امیدی ، رضا  (1388) . کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی ، تهران ، شیرازه

غلامعلیان ف؛ احمدی، ا و باغبان، ا. (1387). کیفیت زندگی زناشویی، فصلنامه تازه‌های روان درمانی، شماره 49 و 50: 74- 59.

(ف)

فاتحی‌زاده، مریم. (1381). بررسی و مقایسه دو شیوه رفتار درمانی دیالکتیک و درمان عزت نفس، جرا‌ورزی محور در درمان بیماران مونث مبتلا به اختلال شخصیت مرزی شهر اصفهان، پایان نامه دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم تربیتی.

فروغان، مهشید. (1380)، کودک آزاری، روزنامه همشهری، شماره 2677، مورخ 24/12/1380.

فرجاد، محمدحسین. (1383). آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، تهران، انتشارات بدر.

(ق)

قاسمی زاده، علیرضا؛ برنجیان تبریزی، حسین؛ عابدی، محمدرضا و برزیده، ام البنین. (1389). بررسی مقایسه ای رابطه بین کیفیت زندگی با عزت نفس، کانون کنترل، استرس و سرمایه اجتماعی فرزندان شاهد و ایثارگر فارس، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال 1، شماره 4: 124- 107.

قرآن کریم

قماشچی، فردوس. (1387) . کودک آزاری و پیامدهای آن بر روند رشد روانی – اجتماعی کودکان آزار دیده، تهران، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی.

(ک)

کارگری، نوروز. (1386). آزار کودکان؛ علل و پیامدها با تاکید بر آزار خانوادگی، فصلنامه فقه و حقوق، سال 3، شماره 12: 154- 121.

کاپلان، ه و سادوک، ب. (1389). خلاصه روان پزشکی، ترجمه رفیعی، تهران، انتشارات ارجمند.

کوهپایه‌زاده، جلیل؛ افتخار، حسن و نجومی، مرضیه. (1380). بررسی زندگی دانش آموزان نابینا و همتای بینای آن ها، مجله دانش و رفتار، سال 7، شماره 4: 56-49.

کرمان ساروی، فتیحه؛ نویدیان، علی و انصاری‌مقدم، علیرضا. (1390). کیفیت زندگی نوجوانا مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه‌کننده به مرکز دیابت زاهدان، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره 13، شماره 6: 657-651.

کلدی، علیرضا و رئیسی، حمیرا. (1383). بررسی مقایسه‌ای رشد اخلاقی نوجوانان سیزده و شانزده ساله آزاردیده و آزارندیده شهرکرد در سال 81-82، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 24: 50- 37.

(گ)

گسن، ریموند. (1384). جرم شناسی نظری، ترجمه کی نیا، تهران، انتشارات مجد.

(ل)

لپز، ژراژ و فیلیزولا، ژینا. (1389). بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علی لو و احمد محمدی، تهران، انتشارات مجد.

(م)

ماسن،  پ ه؛ کیگان، ج؛ هوستون، ا و کانجر، ج ج و. (1388). رشد کودک و شخصیت، ترجمه مهشید یاساییی، تهران، مرکز کتاب ماد.

محمودی، غلامرضا؛ شریعتی، علیرضا و بهنام‌پور، ناصر. (1382). ارتباط بین کیفیت زندگی و روش‌های مقابله‌ای به کار گرفته توسط بیماران تحت درمان با همودیالیز، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 5، شماره 12: 53-43.

مینوچین، سالوادور. (1383). مقدمه کتاب خانواده و خانواده درمانی، ترجمه باقر ثنایی، تهران، انتشارات سفیر.

محمدنژاد، ا. (1380). تاثیر فرهنگ در خشونت، تهران، انتشارات سازمان بهزیستی شمیرانات.

مردانی حموله، مرجان و شهرکی واحد، عزیز. (1389). ارتباط سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 18، شماره 2: 117-111.

مدنی، سعید. (1382). کودک آزاری در ایران، تهران، انتشارات اکنون.

محمدخوانی، پروانه؛ محمدی، محمدرضا؛ نظری، محمدعلی و صلواتی، مژگان. (1381). شیوع کودک آزاری، شایع‌ترین الگوی آزار در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران، طرح پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

محمودی، غلامرضا؛ شریعتی، علیرضا و بهنام‌پور، ناصر. (1382). ارتباط بین کیفیت زندگی و روش‌های مقابله‌ای به کار گرفته توسط بیماران تحت درمان با همودیالیز، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 5، شماره 12: 53-43.

(ن)

نائینیان، م؛ شعیری، م؛ روشن، ر؛ سید محمدی، ک و خلفی، ز. (1384). مطالعه برخی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال 12، شماره 13.

نریمانی‌وند، زهرا السادات. (1383). سوء استفاده جنسی از کودک، فصلنامه نواندیش، سال 1، شماره 1.

نجات، سحرناز، منتظری، علی و هولاکویی نائینی، کوروش. (1385). استانداردسازی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 4، شماره 4: 12-1.

نجات، سحرناز. (1387). کیفیت زندگی و اندازه‌گیری آن، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 4، شماره 2: 62-57.

پایان نامه:

(الف- آ)

اسدالهی، عبدالرحیم و براتوند، محمود. (1384). رابطه بین کودک آزاری والدین و الگوی مجرمانه شرارت در کودکان آزاردیده، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 5، شماره 19: 251-225

اسلامی، منصوره. (1384). ارتباط کیفیت زندگی با راهبردهای مقابله بااسترس در بیماران قلبی و عروقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا تهران.

(ب)

باغبان شوکت آبادی. (1385). مقایسه کیفیت زندگی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی با دانش آموزان عادی مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی و آموزش کودکان  استثنایی، دانشگاه آزاد بیرجند

(پ)

پژوهیده، مریم. (1389). بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و کیفیت زندگی در مدرسه با سبک های هویت در دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه شهرستان بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد بیرجند

(ج)

جنگروی، ف. (1384). بررسی نگرش، آگاهی و رفتار مادران در رابطه با کودک آزاری در مهدکودک های شهر تهران در سال 83، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

(غ)

غلامرضایی، زهره. (1388). بررسی سبک های هویت در دانش آموزان تیزهوش و عادی مقطع متوسطه شهرستان بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی

(A)

Amini M, Yazdan Pauah Sh. (2000). Iran medical universit Investigation of epidimiology child abuse in Rafsanjan.MD[Tesise], Tehrn: Iran university of medical Scinces.

Ammerman RT, Kolko DJ, Kirisci L, Blackson TC, Dawes MA.(1999). Child abuse potential in parents with histories of substance use disorder. Child Abuse Negl;23(12):1225-38.

Ahmad Khaniha HR, Turkman Nejad S, Hosseini Moghaddam MM. Epidemiology of depression and sexual abuse among street children. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (Andeesheh Va Raftar) 2002;29(8): 20-14.[Persian]

(B)

Bradford DG, Martha M , Bernita H. (2004). The incidence of infant physical Abuse in Alaska . J Child Abuse & Negl; 28(1): PP: 9-23.

Bardi, M. & Tarli, S. M. (2001). A survey on parent-child  conflict resolution: intrafamily violence in italy. Child abuse and neglect. 6: 836-853.

Barker, P. (1990). Clinical interviews with children and adolescents, NY: W.W. Norton.

Bethea, lesa, M.D.(1999). “Primary prevention of child abuse”. American family physician, March 15 ,pp:24.

Brown, J. (2000). Childhood abuse and neglect specifity of effects on adolescent and yong adult depression and suicidity . Journal of the americanacademy of child and adolescent psychiatry. Vo 139: 677-678.

Burrows Horton, connie and Tracy K.  Cruise. (2002). “Child abuse and neglect school’s response”, social work .

Bennett, D. S., Sullivan, M. W., & Lewis, M. (2010). Neglected Children, Shame- Proneness, and Depressive Symptoms. Child Maltreatreatment, 15: 305-314

Brier, J & Elliot, D.(2003). Prevalence and psychological sequela of self report childhood physical and sexual abuse in a general population sample of men and women. Child abuse&neglect. Vol 27. Iss 10: 1205-1222.

Bush, v. (2004). When the dad hurt mum: helping your chilren heal the wounds of pages 1247. Witnessing abuse. The booklist Chicago. Vol 100. Iss 14.

Bobes J, Gonzalez MP, Bascaran MT, Arango C, Saiz PA, Bousono M.(2001). Quality of life and disability in patients with obsessive-compulsive disorder. European Psychiatry; 16(4): 239-242.

(C)

Cahill, SH et al. (2004). Sequential treament for child abuse-related posttrumatic stress disorder: methological comment on Cloirre, Koenen, Cohen and Hon. Journal of consulting and clinical psychology. Vol 72. Iss 3. www. Looksmart. com.

Carr, A (1999 ).The handbook of Child and Adolescent Clinical sychology, London :Routledge publication.

Coohey, C. (2006). Physically abusive father and risk assessment. Child Abuse & Neglect, 30, 467-480.

Creighton, S. (1987). Child abuse in 1986, Initial findings from NSPCC register research. London: NSPCC.

Chen, Y. S. (2007). The relationship between quality of life and posttraumatic stress disorder or major depression for firefighters in Kaohsiung, Taiwan. Quality of life research,16(8),1289-1297.

Cella, D. F. (1994). Quality of life: Concepts and definition. Journal Ain. Symptom. Manage, 9 (3): 186- 192.

Christopher J, editor.(2000). Child abuse and neglect; a clinicians handbook. London, Churchill Livingstone: 88.

(D)

Danielle AB, Richard EH, Amy MS. (2001). Risk Factors for Child Physical Abuse .J Aggression & Violent Behav;6(2-3): PP:121-188.

Doreen, A. (1998). Child abuse sexual and emotional. Gale encyclopedia of chlidhood and adoledsent. www. Findarticles.com.

Daro D, Mitchel L. Current trend in child abuse reporting & fatalities:5th ed. Chicago:National Committee for Prevention of Child Abuse ;2001.P.1051-55.

Divanon F, Delamillieure, Lehaguez A. Comparative evaluation of quality of life in patients with schizophrenia treated with conventional versus atypical neuroleptic:results of a transversal study. Encephale 2006; 32: 459-65.

(E)

Einbender, A. J., & Friedrich, W. N. (1989). Psychological functioning and behavior of sexually abused girls. Journal of Consultation and Clinical Psychology, 57(1), 155-57.

Edleson, J.L. (1999). Problem with childrens witnessing of domestic violence. National electronic network on violence against women. www.vaw.umn.edu.

Erickson MF, Egeland B . (2002 ). The APSAC handbook on child maltreatment, : Thousands Oaks:Sage Publications.

Erikson MJ, Hill TD, Siegel RM. Barriers to domestic violence screening in the pediatric settting. Pediatrics 2001; 108(1): 98-102

(F)

Fayers P M, machin D .(2000). quality of Lif assessment, Analysis and interpretation, jhon willy, new york.

Funtuzzo, J. W et al. (1991). Effect of interparental violence on the psychological adjustment and competencies of young children. Jornal of consulting and clinical psychology. Vol 59.iss 2: 258-265.

Fasli. Mukaddes, Sahin Nil Pasaoglulari, Vehbi. Beser Oktay. (2007). An assessment of quality of life residential environments: Case of selimiye quarter in walled city of nicosia, north Cyprus,faculty of architecture, architecture, eastern Mediterranean university, famagusta, north cyprus.

Fahy.F, Cinnéide.M. (2008). “Developing and testing an operational framework for assessing quality of life”, Environmental Impact Assessment Review 28. pp 366–379.

Flangan, J.C.(1978).A research approach to improving our quality of life .American psychology.33,pp,138-147

(G)

Guterman, N. B., & Lee, Y. (2005). The role of fathers in risk of physical child abuse and neglect: Possible pathways and unanswered questions. Child Maltreatment, 10 (2), 136-149.

Guterman, N. B., Lee, S. J., Taylor, C. A., & Rathouz, P. J. (2009). Parental perceptions of neighborhood perceptions, stress, personal control, and risk for physical child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, Volume 33, 12, 897-906.

Ghoreishi Zadeh SMA, Torabi K. Factors contributing illicit substance dependence among treatment seeking addicts in Tabriz . Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (Andeesheh Va Raftar) 2002;29(8):28-21.[Persian]

(H)

 

Hobbs, CH. Hank, H. (1999). Child abuse and neglect, a clinicans handbook. London: jane wynne.

Harter,S. (1983). “Children’sUnderstandingofMultipleEmotions:ACognitive Devel ppment Approach”, inW. Overton(ed). TheRelationshipBetween Socialand Cognitive Development. Hillsdale, N.J.:Erlbaum.

Hesketh Kd,Wake MA, Cameron FJ .Health related quality of life and metabolic control in children whit type 1 diabets. J Diabets Care. 2004; 27: 415-6.

Hildyard, K. Wolfe, D. A. (2002). Child neglect: developmental issues and outcomes. Child abuse & neglect. Vol 26. Iss 6-9. Pages 679- 695.

Hildyard, K & Wolfe, D.A. (2002). Child neglect: developmental issues and outcome. Child abuse & neglect. Vol 26. Iss 6-9: 679- 695.

Harter, s & Taylor, T. (2000). Parental alcoholism. Child abuse and adult adjustment. Jornal of substance abuse. Vol 11. Iss7: 31-44.

(J)

Johnson, R et al. (2004). Advers behavioral and emotional outcomes from child abuse and witnessed violence. Child maltreatment. Vo 17. Iss3: 179-187.

Jellen, L.K. (2001). Child emotional maltreatment: a 2 year study of Usarmy cases. Child abuse & neglect. Vol 35: 623-639.

(K)

Kholasehzadeh G, Bakhsi H, Nazer M, Sayadi AR, Pourgholami M, Rabbani A . (2007). Child abuse prevalence among addicts referred to the Rafsanjan addiction withdrawal center in 2005 . Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences;1(6): 37-44.

Kendall-tacket, K. (2002). The health effects of childhood abuse: four pathways by with abuse can infhuence health. Child abuse & neglect. Vol 26. Iss 6-7: 715.

Kaplan, s. (1999). Child and adolescent abuse and neglect research: a review of the past 10 years. Part I. Physical and emotional abuse and neglect. Jornal of tje American academy of child and adolescent psychiatry. Vol 38. No 10: 2221- 4121.

(L)

Lewin, T. (1995). Parents poll finds child abuse to be more common.New York Times. Dec., 7, 17.

Leonard, K. E. And Jacob, T. (1988). Handbook of family violence: Alcohol, alcoholism & family violence. New York: Plenum.

Lacharite. C. Ethier, L, & Coture, G. (1996). The influence of partpers on parental stress of negleclful mothers. Child Abttse Review. S, 18-33.

Lowenthal, B. (1999). Effect of maltreatment and ways to promote resiliency. Childhood education. Vol 75. No 4: 204-208.

(M)

Murphy JM, Jellink M, Quinn D, Smith G, Francis G. Poitrast and marily child psychiatry service. USA: Massachusetts General Hospital and the Boston Juvenile Court; 2002.P.1100-2

Marks, J., & McDonald, T. (1989). Risk assessment in child protective services: Predicting recurrence of child maltreatment. National Child Welfare Resource Center.

Margolin , G et al. (2000). The effect of family and community violence on children. Annual review of psychology. www. Findarticles. Com: 3-1.

Mash, E. Wolfe, D. (1999). Abnormal child psychology. Intrnational Thornson publishing Company.

Massey, M. (1998). Early childhood violence prevention. Wwww.ericeece.

McMillan JA, editor. Oski’s Pediatrics principles and practice. 3rd edition, Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkings, 1999;p:309.

McMillan,  H.L  et al. (2001). Childhood abuse and lifetime psychopathology in a communty sample . American journal of psychiatry. Vol 158. Iss 7.

Miliner, J.S. (1992). Asessing physical child abuse risk: The child abuse potential inventory. Family violence, 6: 547-583.

(N)

National Clearinghouse on child Abuse and Neglect information. (2004). Long-term consequences of child abuse and neglect. www. Nccanch.hhs.gov.

(O)

Orley j, Kuyken W .(1994). “The WHOQoL Group development of the world health organization”. Quality of life.Assesment Internal perspective.12: 1-6.

Oral R, Can D, Vatansere K, Ozenmis M, Orhar Y. Attitude and knowledge levels of general practitioners and pediatric residents about child abuse and neglect. Istanbul: Turkish Pediatry Vongres; 2001.P.23-7

(P)

Pollock. P. (2001). Cognitive analytic therapy for adult survivors of childhood abuse. England: wiley.

Pacione Michael. (2003). “Urban environmental quality and humanwellbeing—a social geographical perspective”, Landscape and Urban Planning65, pp 19–30.

Petersoon. (1998). Child abuse, physical. Gale encyclopedia of childhood and adolescent. www. Findarticles.com.

Paolucci, E  et al. ( 2001). A meta analysis of published research on the effect of child sexual abuse. The Journal of psychology. Vol 35. No1: 17-36.

(R)

Reece RM, Ludwig S.(2000). Child abuse medical diagnosis and management. 2nd edition, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkings: 344.

Robin, R W et al. (1997). Prevalence and characteristics of truma and posttrumatic stress disorder in a southwestern American Indian community. American journal of psychiatry. Vol 154. Iss 77: 1582-1588.

(S)

Sadock, B.J., and Sadock, V.A. (2009). Comprehensive textbook of psychiatry .Philadelphia, Lippincott Williams& Wilkins.

Straus, M. A. & Gelles, R. J. (1990). Physical violence in American families: Risk factors and adaptions to violence in 8145 families, New Brunswivk, NJ: Trasaction Publishers.

Safari N.(1995). Investigation of child tormentor refered to clinic Shahid Smaili clinical. Tehran: University of Medical Scinces.

Smith C, editor.(1995). Community health nursing theory and practice. Philadelphia, WB. Saunders company: 523.

Sibert JR, Payne EH, Kemp AM.(2002). The Incidence of Severe Physical Child Abuse in Wales .J Child abuse & Negl;26(3) PP : 267-276.

Swanston, H. (2003). Nine years after child sexual abuse. Child abuse & Neglect. Vol 27. Iss 8: 967- 984.

(T)

Taylor J.(2005). Antisocial behavior, Substantial somatization families of adolescent controls. Journal of Drug & Alcohol Abuse;141(1):591-97.

Tanc, So Kum . ( 1998).The rate of physical child abuse in Chinese families: A community survey in Hon kong. Child Abuse Negl;22(5):384–85.

Thompson, M et al. (2004). Gender differences in long term health consequences of physical abuse: data from nationally representative survey. American journal of public health. Vo 194. Iss 4: 605-659.

Thio, A. (2001). Deviant behavior (6th ed). Boston: Allyn and Bacon Publication.

(U)

Uzell. (2006). “Environment and quality of life”, Revue européenne de psychologie appliquée 56, pp 1-4.

(V)

Ventegodt, S., Merrick, J & Anderson, N.J. (2003). Qol I. The Iqol Theory: an integrative theory of the global guality of life concept. The scientific world journal, vol 3: 1030 – 1040.

VanKamp van Irene, Leidelmeijer Kees, Gooitske Marsman, Hollander Augustinus. (2003). “Urban environmental quality and human well-beingtowards a conceptual framework and demarcationof concepts; a literature study” Landscape and Urban Planning 65 5–18.

Varni JW, Seid M, Jacobs JR, Rode CA. The PedsQL: II. Development of the asthma and arthritis disease-specific modules for the Pediatric Quality of Life Inventory. Qual Life Res. Under review 1999.

(W)

Woody Ge. Severity of psychiatric symptoms as a predictor of beresis from psychotherapy socialogs of beriant behavior. American Journal of Psychiatry. 2001; 112: 612-13

Wahly and Wong. (2003). Textbook of  Pedeatric Nursing. London.

Walker, C. E., Bonner, B. L., & Kaufman, K. L. (1988). The physically and sexually abused child: Evaluation and treatment. Pergamon Books Inc.

WHO .(1999). WHO consultation on child abuse prevention. World Health Organization publications.

Westaway, M. S. (2006). “A longitudinal investigation of satisfaction with personal and environmental quality of life in an informal South African housing settlement, Doornkop, Soweto”, Habitat International 30, pp 175–189.

ضمائم

 

” بسمه تعالی “

پاسخگوی گرامی

 این پرسشنامه جهت ” مقایسه کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن بین کودکان آزار دیده و عادی 10-14 سال شهرستان بیرجند “در قالب پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مددکاری اجتماعی  می باشد . اطلاعات آن  نزد پژوهشگر محفوظ خواهد ماند  . هیچ پاسخ غلط و یا درستی وجود ندارد .  سعی کنید هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید و به هر سوال تنها با انتخاب یک گزینه پاسخ دهید . از همکاری شما سپاسگزارم .

1-سن …..13                  2- جنسیت    دختر         پسر

3- وضعیت تحصیلی :       بی سواد              ابتدایی           راهنمایی               ترک تحصیل  

4- با چه کسی زندگی میکنید؟

پدر و مادر                        پدر                   مادر                  پدربزرگ و مادربزرگ                    ناپدری

نامادری                            سایر ………

5- آیا والدین از یکدیگر جدا شده اند (طلاق) ؟                  بله                    خیر

6- شغل پدر : …………                            7- سن پدر: …..13

8- شغل مادر : ……        9- سن مادر: …………13

10- تحصیلات پدر:

بیسواد             ابتدایی             سیکل              دیپلم               فوق دیپلم        لیسانس و بالاتر

11- تحصیلات مادر:

بیسواد             ابتدایی             سیکل              دیپلم               فوق دیپلم        لیسانس و بالاتر

12- سابقه اعتیاد والدین:                      دارد                  ندارد

13- سابقه مصرف داروهای روانی:        دارد                 ندارد

14- سابقه مصرف دخانیات:                   دارد                  ندارد

15- سابقه مصرف مشروبات الکلی:      دارد                  ندارد

16– منطقه محل سکونت:           بالای شهر(مرفه نشین)         مرکز شهر         پایین شهر (فقیر نشین)      حاشیه شهر

17- وضعیت سکونت:                             شخصی                            اجارهای                           رهن

18- میزان درآمد ماهیانه:  زیر 100هزار تومان                    200-100هزار تومان        500-200 هزار تومان             500-800   هزارتومان                   800  هزار تومان به بالا

 

 

در زیر لیستی از کارهایی که انجام انها ممکن است برای شما مشکل باشد امده است. لطفا مشخص  کنید  چه میزان این فعالیت ها در یک ماه گذشته برای شما مشکل ساز  بوده است.هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد. اگر سوالی را متوجه نشدید، لطفا کمک بخواهید.در یک ماه گذشته، چه میزان این فعالیتها برای شما مشکل ساز بوده است

درباره سلامتی و فعالیت های روزانه من: هیچ وقت تقریبا هیچ وقت معمولا اغلب تقریبا همیشه
برای من ……..

راه رفتن بیش تر از فاصله یک چهارراه تا چهارراه بعد دشوار است.

دویدن دشوار است.
انجام فعالیت های نرمشی و ورزشی  دشوار است.
بلند کردن وسایل سنگین دشوار است.
حمام کردن یا دوش گرفتن به تنهایی دشوار است.
انجام کارهای خانه دشوار است.
من در بدنم احساس درد میکنم.
من انرژی کمی دارم.
درباره احساسات من: هیچ وقت تقریبا هیچ وقت معمولا اغلب تقریبا همیشه
من احساس ترس و نگرانی میکنم.
من احساس ناراحتی میکنم.
من احساس عصبانیت میکنم.
من در خوابیدن مشکل دارم.
من نگران اتفاقاتی هستم که در اینده برای من خواهند افتاد.
درمورد مدرسه: هیچ وقت تقریبا هیچ وقت معمولا اغلب تقریبا همیشه
توجه کردن به درس در کلاس دشوار است.
من چیزهایی رافراموش میکنم.
من در رسیدن به تکالیف مدرسه مشکل دارم.
اگر حالم خوب نباشد به مدرسه نمیروم.
 من برای رفتن به دکتر یا بیمارستان به مدرسه نمیروم.

 

چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کنم: هیچ وقت تقریبا هیچ وقت معمولا اغلب تقریبا همیشه
من در برقراری  ارتباط با بچه ها مشکل دارم
بچه های دیگر نمی خواهند با من دوست  باشند
بچه های دیگر مرا دست می اندازند
من نمیتوانم کارهایی را که بچه های هم سن من انجام میدهند انجام دهم
هنگام بازی با بچه ها، پا به پای انها بودن برای من دشوار است

لطفا مشخص نمایید چه میزان موارد زیر در طول یک ماه گذشته در مورد شما درست بوده است.

درباره من

 

هیچ وقت تقریبا هیچ وقت معمولا اغلب تقریبا همیشه
من احساس خوشحالی میکنم.
من احساس خوبی نسبت به خودم دارم.
من احساس خوبی نسبت به سلامتی خود دارم.
خانواده ودوستان از من حمایت میکنند.
من فکر میکنم اتفاقات خوبی برای من خواهند افتاد.
من فکر میکنم در اینده سالم خواهم بود.
به طور کلی

 

بد متوسط خوب خیلی خوب عالی

 

به طور کلی سلامتی شما در چه وضعیتی است؟

 

Abstract

Background and purpose:

In abuse the child is bothered physically or sexually and there is negligence or emotional misbehavior against him; this brings about adverse consequences which can continue to adulthood and affect one’s life quality. Therefore, in this study, the researcher examines the level of bothered children’s life quality and that of normal children and the determining factors in Birjand.

Methodology:

This study is  comparative. 80 sexually abused or neglected children, aged 10-14, for which abuse was reported to social emergency and confirmedand 80 normal children in the same age range were randomly selected and examined. The demographic and life quality questionnaires were filled in by the researcher. Independent t-test and were used to analyze the data.

Results:

In this study, 80 bothered children and 80 normal children were compared with each other. The results demonstrated that the mean score of bothered children’s life quality in general and in different aspects was significantly higher in comparison with normal children. The mean scores 10 to 30.33 signified high life quality, 40.33 to 70.66 average life quality and 80.66 to 100 low life quality. In other words, bothered children’s level of life quality was lower than that of normal children in general and in different aspects.

Conclusion:

In this study, parents’ educational level, father’s job, parents’ social and economic position, divorce, parents’ addiction and the use of medicine were the factors affecting the life of bothered and normal children. On the other hand, birth order, parents’ age and mother’s job did not affect the life quality of bothered and normal children significantly.

Key words: life quality, child abuse, normal children

Allameh Tabataba University

 

A Dissertation Submitted for the degree of

Master of art in Social Work  

 

Comparing the quality of life and its determining factors among abused and normal Children between 10-14 in Birjand in 1391

Supervisor :

Dr.Hossein Yahyazadeh

Advisor:

Dr.Talat Allahyari

Researcher:

Nasim Boostani

 

2014

 

 

 1. 1. World Health Organization
 2. 1. Creighton

1 دیدگاه برای دانلود پایان نامه مقایسه سطح کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن میان کودکان آزار دیده و کودکان عادی 14 -10 سال شهرستان بیرجند در سال 1391

 1. t10250sh

  سلام
  من پرداخت رو کامل انجام دادم اما لینکی که برای من فرستادید منقضی شده و نمیتونم برداشت کنم دیروز هم ایمیل برای شما زدم اما تا امروز پاسخ ندادید
  خواهشمندم رسیدگی کنید

  • fulltez

   سلام
   ایمیل خود را چک بفرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

42 − = 34