new5 free

رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده

59.000تومان

توضیحات

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده با مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 91-90 بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، تعداد 367 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس محقق ساخته کیفیت برنامه درسی اجرا شده، زیر مقیاس محیط دانشکده از پرسشنامه تجارب دانشجویان دانشکده (پیس و کوه، 2002) و مقیاس محقق ساخته مهارت-های سطوح برتر تفکر بود که پس از محاسبه روایی و پایایی بین افراد نمونه توزیع و داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب رگرسیون چند متغیره، آزمون مقدار تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که 1- کیفیت برنامه درسی اجرا شده از سطح کفایت قابل قبول بالاتر و از سطح کفایت مطلوب پایین تر می باشد. 2- کیفیت محیط حمایتی دانشکده از سطح کفایت قابل قبول بالاتر و از سطح کفایت مطلوب پایین تر می باشد. 3- برخی مهارت های سطوح برتر تفکر پایین تر از سطح کفایت قابل قبول و برخی در حد کفایت قابل قبول می باشند. 4- رابطه معناداری بین کیفیت انواع برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان وجود دارد. 5- کیفیت برنامه درسی عمومی، تخصصی و عملی پیش بینی کننده معنادار مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان می باشد. 6- کیفیت محیط حمایتی دانشکده پیش بینی کننده معنادار مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان می باشد. 7- در رابطه همزمان کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی از قدرت بالاتری برای پیش بینی مهارت های سطوح برتر تفکر برخوردار می-باشد.
کلید واژه‌ها:
برنامه درسی اجراشده، محیط حمایتی، سطوح برتر تفکر ، مهارت های تفکر
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
1-1-بیان مسأله 4
1-2-ضرورت و اهمیت پژوهش 11
1-3-اهداف پژوهش 14
1-3-1-اهداف کلی 14
1-3-2- اهداف جزئی 15
1-4-سؤالات پژوهش 16
1-4-1- سؤالات کلی 16
1-4-2- سؤالات جزئی 16
1-5-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 17
1-5-1-تعاریف مفهومی 17
1-5-2-تعاریف عملیاتی 19

فصل دوم: پیشینه پژوهش 21
2-1- مبانی نظری 22
2-1-1- برنامه درسی 22
2-1-1-1- تعاریف برنامه درسی 22
2-1-1-2- سطوح یا انواع برنامه درسی 27
2-1-2- محیط حمایتی دانشکده 31
2-1-3- مهارتهای سطوح برتر تفکر 35
2-2-پیشینه پژوهش 41
2-3- نتیجه‌گیری کلی 52

فصل سوم: روش شناسی 54
مقدمه 55
3-1- روش پژوهش 55
3-2- جامعه آماری 56
3-3 – روش نمونه گیری و حجم نمونه 56
3-4- ابزار پژوهش 56
3-5- روايي و پايايي 57
3– 6– روش‌های جمع آوری اطلاعات 60
3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 61
سؤالات جزئی 62

فصل چهارم: یافته های پژوهش 63
مقدمه 64
4-1-بررسی سئوالات پژوهش 65
4-1-1- سئوالات کلی 65
1-کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟ 65
2-کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟ 66
3- مهارت های سطوح برتر تفکر از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟ 67
4-آیا رابطه معناداری بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز وجود دارد؟ 68
5- آيا كيفيت برنامه درسي اجرا شده، پيش‌بيني كننده معنادار مهارت‌هاي سطح برتر تفكر دانشجويان دانشگاه شيراز مي‌باشد؟ 69
6- آيا كيفيت محيط حمايتي دانشكده پيش‌بيني كننده معنادار مهارت‌هاي سطح برتر تفكر دانشجويان دانشگاه شيراز مي‌باشد؟ 71
7- آيا كيفيت برنامه درسي اجرا شده و محيط حمايتي دانشكده به طور همزمان پيش‌بيني كننده معنادار مهارت‌هاي سطح برتر تفكر دانشجويان دانشگاه شيراز مي‌باشند؟ 72
4-1-2- سئوالات جزئی 74
سؤال 1: آيا تفاوت معناداري بين ادراك دانشجويان زن و مرد از كيفيت برنامه درسي اجرا شده وجود دارد؟ 74
سؤال 2: آيا تفاوت معناداري بين ادراك دانشجويان زن و مرد دانشگاه شيراز از كيفيت محيط حمايتي وجود دارد؟ 75
سؤال 3: آيا تفاوت معناداري بين مهارت‌هاي سطح برتر تفكر دانشجويان زن و مرد دانشگاه شيراز وجود دارد؟ 76
سؤال 4: آيا تفاوت معناداري بين ادراك دانشجويان رشته‌هاي مختلف دانشگاه شيراز از كيفيت برنامه درسي اجرا شده وجود دارد؟ 78
سؤال 5: آيا تفاوت معناداري بين ادراك دانشجويان رشته‌هاي مختلف دانشگاه شيراز از كيفيت محيط حمايتي وجود دارد؟ 81
سؤال 6: آيا تفاوت معناداري بين مهارت‌هاي سطح برتر تفكر دانشجويان رشته‌هاي مختلف دانشگاه شيراز وجود دارد؟ 83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 86
مقدمه 87
5-1- بحث و نتيجه گيري 87
5-1-1- تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان 87
5-1-2- تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان 89
5-1-3- تعیین کیفیت مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان 90
5-1-4- بررسی رابطه بین کیفیت برنامه درسی، محیط حمایتی دانشکده و مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان 91
5-1-5- بررسی معناداری میزان توانایی کیفیت برنامه درسی درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان 92
5-1-6- بررسی میزان توانایی کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان 96
5-1-7- بررسی قدرت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده، به صورت همزمان در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان 97
5-1-8- بررسی معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان زن و مرد از کیفیت برنامه درسی اجراشده 98
5-1-9- بررسی معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان زن و مرد، از کیفیت محیط حمایتی دانشکده 99
5-1-10- بررسی معناداری تفاوت مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان زن و مرد 101
5-1-11- بررسی معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از کیفیت برنامه درسی اجرا شده 102
5-1-12- بررسی معناداری تفاوت ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از محیط حمایتی دانشکده ها 103
5-1-13- بررسی معناداری تفاوت بین مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های مختلف 104
نتیجه‌گیری کلی 107
5-2- محدوديت‌ها 109
5-2-1- محدودیت های اجرایی 109
5-2-2- محدودیت های پژوهشی 109
5-3- پيشنهادها 110
5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی 110
5-3-2- پیشنهادهای کاربردی 110
فهرست منابع 112

فهرست جدول ها

جدول 3- 1- محاسبه روایی مقیاس محقق ساخته برنامه درسی اجرا شده با استفاده از تحلیل گویه 58
جدول 3- 2- محاسبه پایایی مقیاس محقق ساخته برنامه درسی اجرا شده با استفاده از آلفای کرونباخ 58
جدول 3- 3- محاسبه روایی پرسشنامه تجربيات دانشجويان با استفاده از تحلیل گویه 59
جدول 3- 4- محاسبه پایایی مقیاس کیفیت محیط دانشکده با استفاده از آلفای کرونباخ 59
جدول 3- 5- محاسبه روایی مقیاس محقق ساخته مهارت سطوح برتر تفکر با استفاده از تحلیل گویه 60
جدول 3- 6- محاسبه پایایی مقیاس محقق ساخته سطوح برتر تفکر با استفاده از آلفای کرونباخ 60

جدول 4- 1- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقايسه ميانگين كل و ابعاد برنامه درسی اجرا شده با سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3) 66
جدول 4- 2- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقايسه ميانگين كل و محیط حمایتی دانشکده با سطوح قابل قبول (Q2) و کفایت مطلوب (Q3) 67
جدول 4- 3- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقايسه ميانگين كل و ابعاد مختلف مهارتهای سطوح برتر تفکر با سطح قابل قبول (Q2) 68
جدول 4- 4- نتایج ضریب همبستگی کیفیت برنامه درسی اجرا شده،محیط حمایتی دانشکده و مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان 69
جدول 4- 5- نتايج آزمون تی مستقل جهت اندازه‌گیری میزان ادراک دانشجويان زن و مرد از كيفيت برنامه درسي اجرا شده در دروس عمومی، تخصصی، اصلی و عملی 74
جدول 4- 6- نتايج آزمون تی مستقل جهت اندازهگیری میزان ادراک دانشجويان زن و مرد از کیفیت محیط حمایتی 76
جدول 4- 7- نتايج آزمون تی مستقل جهت اندازهگیری انواع مهارتهای سطوح برتر تفکر در زنان و مردان 76
جدول 4- 8- نتايج آزمون تی مستقل جهت اندازه‌گیری انواع مهارتهای سطوح برتر تفکر در زنان و مردان 77
جدول 4- 9- نتايج آزمون تی مستقل جهت اندازهگیری انواع مهارتهای سطوح برتر تفکر در زنان و مردان 77
جدول 4- 10- نتايج آزمون تی مستقل جهت اندازهگیری انواع مهارتهای سطوح برتر تفکر در زنان و مردان 78
جدول 4- 11- نتايج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازهگیری ادراک دانشجويان رشته‌های مختلف از كيفيت برنامه درسي اجرا شده در دروس عمومی 79
جدول 4- 12- نتايج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازهگیری میزان ادراک دانشجويان رشته‌های مختلف از كيفيت برنامه درسي اجرا شده در دروس تخصصی 79
جدول 4- 13- نتايج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازهگیری میزان ادراک دانشجويان رشته‌های مختلف از كيفيت برنامه درسي اجرا شده در دروس اصلی 80
جدول 4- 14- نتايج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازهگیری میزان ادراک دانشجويان رشته‌های مختلف از كيفيت برنامه درسي اجرا شده در دروس عملی 81
جدول 4- 15- نتايج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازهگیری میزان ادراک دانشجويان رشته‌های مختلف ازکیفیت محیط حمایتی 82
جدول 4- 16- جدول آزمون تعقیبی شفه مقایسه ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از کیفیت محیط حمایتی 82
جدول 4- 17- نتايج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازهگیری انواع مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های ‌مختلف 83
جدول 4- 18- نتايج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازهگیری انواع مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های ‌مختلف 84
جدول 4- 19- نتايج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت اندازهگیری انواع مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های ‌مختلف 84
جدول 4- 20- نتايج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازهگیری انواع مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های مختلف 85

فهرست شکل ها

شکل 2-1- مدل مفهومی ارتباط کیفیت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده با مهارت های سطوح برتر تفکر 53

شکل 4-1- قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان 70
شکل 4-2- قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان 71
شکل 4-3- قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده به طور همزمان در پیش بینی مهارت های سطوح برتر تفکر دانشجویان 73

فصل اول

کلیات پژوهش
مقدمه

آموزش فرایندی است دائمی، پویا و مستمر که به افزایش دانش و آگاهی افراد منجر می شود. مورخان از دانشگاه ها به عنوان دستاورد بزرگ روشنفکری قرون وسطی یاد می کنند که ماهیت و اداره سازمانی آنها در اسکندریه باستان و فرهنگ اسلامی ریشه دارد (آراسته، 1384). عبارت “آموزش عالی” در جوامع انسانی با انباشتگی علم، پژوهش و فرهنگ همراه است. آموزش عالی بالاترین و آخرین مرحله نظام آموزشی یا به عبارت دیگر راس هرم آموزش در هر کشور است. در کشور ما به تحصیل در دوره هایی که پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه صورت می گیرد و به کسب مدارج کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری منجر می شود “آموزش عالی” اطلاق می شود (مدهوشی و نیازی، 1389). با گسترش جهانی شدن و یکپارچگی بیش از پیش اقتصاد کشورها در دو دهه گذشته و مطرح شدن مباحث مربوط به اقتصاد دانش، بحث آموزش عالی و سرمایه گذاری بر روی آن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است (ابراهیمی و فرجادی، 1388).
با توجه به تاكيدات و نقش مهم آموزش عالی در توسعه کشورها، چالش عمده اين است كه در اقتصاد جهاني در انتظار تربیت افرادي باشيم كه مهارت‌هاي فني و عمومي مطلوب، قدرت انعطاف‌پذيري، سازواری با تغييرات و توانايي كار در طيف وسيعي از مشاغل را داشته باشند. به همین دلیل، دانشگاه‌ها نبايد تنها به آموزش دانش و موضوعات درسي محدود شوند، بلكه به منظور پاسخگویی هر چه بیشتر، بايد به دانشجويان ابزار كسب راهبردهاي لازم براي سازواری با تغييرات را اعطا نموده و از این طريق، انگيزش و توانايي لازم براي يادگيري مادام العمر را در آنها ايجاد نمايند (هاردی ، 2005).
بسیاری از مدرسان اعتقاد دارند که دانش تخصصی و مهارت های فکری برای متخصصان و شهروندان آینده به آن اندازه که توانایی یادگیری و ساختن اطلاعات جدید، اهمیت ندارد (فیشر ، بول و پریبش ، 2011). یکی از مهمترین این مهارت های فکری، مهارت های سطوح برتر تفکر می باشد. رشد و توسعه این مهارت های سطح برتر، توسط پاره ای از محققان (بِن چِیم ، ران و زُلِر ، 2000؛ زُلِر، 1993، 1999)، به عنوان عاملی برجسته شناخته شده که صرفنظر از نقش آینده دانشجویان، موجبات تحول و تغییر دانش و مهارت آنان و حرکت آنان در جهت اقدام مسئولانه را فراهم می نماید (زُلِر، 1999، 2001). بدون تردید، برنامه‌های درسی و میزان کیفیت و اثربخشی آنها در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در توفیق یا شکست این مؤسسات و روند رشد و پیشرفت مهارت های مختلف دانشجویان آنها، نقش کلیدی و بسیار تعیین کننده‌ای ایفا می‌‌کند. برنامه‌های درسی، آینه تمام‌ نمای میزان پیشرفت، و انعکاسی از پاسخگو بودن دانشگاه ها به نیازهای در حال تغییر جامعه هستند. برنامه های درسی می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر مهارت های تفکر دانشجویان باشد.
یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد و توسعه مهارت های تفکر دانشجویان، کیفیت محیط دانشگاهی است (کزار و کینزی ، 2006؛ پاسکارلا و ترنزینی ، 2006). محیط دانشکده عاملی است که بر رشد کیفیت علمی، پژوهشی، فکری، توانایی زیبا شناسی، کلامی و خلاقیت دانشجویان، تاثیر دارد. محیط حمایتی دانشکده می تواند به رشد تفکر انتقادی، تحلیلی و بهسازی شایستگی‌ها و توانایی‌های حرفه‌ای و شغلی کمک نماید و با توسعه جنبه های مختلف یادگیری دانشجویان، منجر به توسعه و بهبودی فردی آنان می گردد. (ملد و هانتز ، 1998).
1-1- بیان مسأله

دانشجويان امروز با دانشجويان دهه های گذشته بسيار متفاوت اند، چرا كه امروزه دانشجويان به دنبال تفكر عميق تر درباره مسائل و دخالت در تصميم گيري ها مي باشند، آنان خواهان مشاركت در ابعاد گوناگون جامعه هستند (كي زا ، 2007). یکی از راه های مشارکت دانشجویان، توسعه آنان در ساختن اطلاعات جدید می باشد که از طریق مجهز نمودن آنان به مهارت تفکر امکان پذیر می باشد. تفکر هنگامی رشد می کند که درباره موضوعی فکر کنیم، دانش نیز از طریق تفکر معنی دار می شود. تفکر کلید دانش است. دانش به واسطه تفکر کشف می شود، تحلیل می شود، نظام مند می شود، دگرگون می شود، ارزیابی می شود و از همه مهمتر، کسب می شود (پال ، 1993).
تفكر عبارت است از فعاليت هاي جهت دار ذهن، براي حل مسئله يا به عبارت ديگر انديشيدن و تفكر به آن نوع فعاليت يا رفتار ذهني گفته مي شود كه به حل مساله اي متوجه باشد (صادقی مال امیری و رئیسی، 1389). مهارت های فکری، ظرفیت های ذهنی هستند که به منظور بررسی جهان، حل مسائل و قضاوت کردن مورد استفاده قرار می دهیم (فیشر ، 2007). مهارت-های تفکر به دو دسته تقسیم می شوند: مهارت های سطح پایین تفکر و مهارت های سطوح برتر تفکر . مهارت های تفکر سطح بالا بر پایه مهارت های سطح پایین تفکر مانند تمایز ، تجزیه و کاربرد ساده و راه کارهای شناختی و مرتبط با دانش پایه محتوایی بنا شده اند (کلارک ، 1990).
لویس و اسمیت (1993) معتقدند که، مهارت های سطوح برتر تفکر چنین تعریف شده است” زمانی رخ می دهد که شخص اطلاعات جدیدی را گرفته، و این اطلاعات در حافظه او ذخیره می شود، سپس بازآرایی شده و توسعه می یابد تا دستیابی به یک هدف یا یافتن پاسخ های احتمالی در موقعیت های بغرنج و پیچیده، محقق شود “. به علاوه، کِرافورد و برون (2002) سه نوع مهارت های سطوح برتر تفکر را ارائه نموده‌‌اند :”تفکر محتوایی ، تفکر انتقادی و تفکر خلاق “. بلوم به منظور طبقه بندی اهداف آموزشی در حیطه شناختی، سلسله مراتبی را مشخص کرده است (بون و همکاران ، 2005) . سطوح طبقه بندی بلوم شامل دانش یعنی توانایی یادآوری اطلاعات، فهم یعنی درک معنای موضوعات، کاربرد یعنی توانایی به کارگیری اطلاعات به شیوه های جدید، تجزیه و تحلیل یعنی توانایی شکستن و تجزیه اطلاعات به اجزاء، ترکیب یعنی توانایی گرد آوردن قسمت های مختلف اطلاعات با هم و ارزیابی یعنی توانایی قضاوت یا ارزیابی اطلاعات (بون و همکاران، 2005؛ فیشر، 2007 ؛ پسیگ ، 2007 ؛ زُهار ، 2004). مهارت های سطوح برتر تفکر به بالاترین سطوح طبقه بندی بلوم تعلق دارند که بلوم (1956) آنها را به عنوان شیوه ای عمومی از تفکر و حل مسائل توصیف می کند که در حیطه های موضوعی مختلف قابل استفاده می باشند (بون، بون و گارتین ، 2005 ).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

30 + = 34

شناسه محصول: d1070 دسته: ,