حراج!

رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

بسمه تعالی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان نامه:
عنوان پایان نامه: رابطه سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی تاریخ شروع پایان نامه:

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط سبك رهبري مربيان و تنیدگی ورزشکاران دانشگاه‌هاي شهر تهران انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایش و میدانی بود. 341 از ورزشکاران زن و مرد رشته‌های واليبال، هندبال، تنیس روی میز و بدمينتون دانشگاههاي شهر تهران از جامعه 3000 نفری به عنوان گروه نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند. از سه پرسشنامه ي اطلاعات فردي، پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش (L.L.S) و پرسشنامه تنیدگی (ملکی، رنجبر،1373) براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق استفاده شد. روایی پرسشنامه ها در مطالعات قبلی تأیید شده بود، هم چنین پایایی پرسشنامه ها با توزیع 30 پرسشنامه اندازه گیری شد که برای کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش (L.L.S) آلفای کرونباخ بیشتر از 72/0 و برای پرسشنامه کلی آلفای کرونباخ برابر 89/0 و برای پرسشنامه تنیدگی آلفای کرونباخ برابر 87/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس، فراوانی و درصد و در تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آماری کولموگراف- اسمیرنوف، خی 2، T مستقل، و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه های تحقیق درسطح معناداری 05/0 =α استفاده شد. نتایج نشان داد: بیشترین میانگین نمره تنیدگی مربوط به دانشجویان پسر فعال در رشته های ورزشی انفرادی (2/24=SD، 2/112=m) و کمترین میانگین مربوط به دانشجویان دختر فعال در رشته های ورزشی گروهی است (6/32=SD، 94=m). نتایج آزمون خی 2 نشان داد که در گروه مربیان رشته های انفرادی فراوانی سبک های آموزش و تمرین، دموکراتیک و بازخورد مثبت و در گروه مربیان رشته های تیمی نیز فراوانی مشاهده شده برای سبک های آمرانه و حمایت اجتماعی بیشتر از فراوانی مورد انتظار است. نتایج آزمون T مستقل نشان داد که تنیدگی ورزشکاران رشته های انفرادی (6/110=m) بیشتر از میانگین نمره تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی (97=m) است و ورزشکاران رشته های انفرادی از تنیدگی بیشتری برخوردار هستند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که افزایش نمره سبک رهبری آمرانه مربیان رشته های انفرادی با افزایش میزان تنیدگی ورزشکاران ارتباط دارد. افزایش نمره سبک های رهبری دموکراتیک و آمرانه مربیان رشته های تیمی با افزایش تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی همراه است.

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول :کلیات طرح
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله 3
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن 6
1-4 اهداف 8
1-4-1 هدف کلی 8
1-4-2 اهداف اختصاصی 8
1- 5 فرضیه‌های تحقیق 8
1-6 پیش فرضهای تحقیق 9
1-7 محدودیتهای تحقیق 9
1-8 تعریف مفاهیم و واژه‌ها 9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 رهبری 14
2-2-1 تعریف رهبری 14
2-2-2 ماهیت رهبری در ورزش 15
2-2-3 نظریه‌های رهبری 16
2-2-3-1 خصوصیات و صفات ویژه رهبری 17
2-2-3-2 نظریه‌های رفتار رهبری 17
2-2-3-3 رهبری اقتضایی 20
2-2-3-4 نظریه رهبری وضعیتی 23
2-2-4 رفتار مورد لزوم رهبر 27
2- 3 تنیدگی 33
2-3-1 دیدگاهای نظری در مورد تنیدگی 35
2-3-1-1 سندروم سازش عمومی سلیه 35
2-3-1-2 الگوی تعاملی تنیدگی 36
2-3-1-3 دیدگاه زیست شناختی تنیدگی 37
2-3-2 فیزیولوژی تنیدگی 38
2-3-3 اثرات تنیدگی 39
2-4 مروری بر مطالعات انجام شده 44
2-4-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور 44
2-4-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور 47
2-5 جمع بندی 50

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 جامعه و نمونه تحقیق 53
3-2 نوع و روش تحقیق 54
3-3 متغیرهای تحقیق 54
3-4 ابزار اندازه گیری 54
3-4-1 پرسشنامه ی اطلاعات فردی 54
3-4-2 پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.S.S) 54
3-4-3 پرسشنامه تنیدگی 55
3-6 روش اجرا 57
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 57

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
4-1 توصیف عوامل جمعیت شناختی 59
4-1-1 جنسیت: 59
4-1-2 تأهل 59
4-1-3 سن 60
4-1-4 مقطع تحصیلی: 60
4-1-5 رشته‌ی ورزشی: 61
4-1-6 سابقه ورزشی 61
4-1-7 میزان فعالیت ورزشی در طول هفته: 62
4-1-8 تنیدگی: 62
4-1-9 سبک‌های رهبری 63
4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی دادها 64
4-2-1 فرضیه صفر اول 64
4-2-2 فرضیه صفر دوم: 65
4-2-3 فرضیه صفر سوم 66
4-2-4 فرضیه صفر چهارم 67
4-2-5 فرضیه صفر پنجم 67
4-2-6 فرضیه صفر ششم 68
4-2-7 فرضیه صفر هفتم 68
4-2-8 فرضیه صفر هشتم 69

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 خلاصه تحقیق 71
5-2 بحث و نتیجه‌گیری 74
5-3 پیشنهادات برخاسته از تحقیق 78
5- 4 پیشنهاد برای سایر محققان 79

منابع 80
پبوست ها 87

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 2-1 ابعاد رفتار رهبر در ورزش (چلادوری و صالح1980، چلادوری1993) 26
جدول 2-2 بیماری‌های ناشی از تنیدگی در دستگاهای مختلف بدن (روزنامه اطلاعات، سه شنبه 10 فروردین 1372 شماره 19872) 41
جدول 2-3 اثرات روانی تنیدگی (کاری کوپر، زندگی با اضطراب، ترجمه ماشاءالله مدیحی، چاپ اول، یادآوران، 1370) 42
جدول 3-1 مقیاس تعیین میزان تنیدگی 56
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس جنسیت 59
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس وضعیت تأهل 59
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس مدرک تحصیلی 60
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس رشته‌ی ورزشی 61
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس سابقه ورزشی 61
جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس میزان فعالیت ورزشی در طول هفته 62
جدول 4-7 وضعیت تنیدگی در دانشجویان دختر و پسر با توجه به رشته‌ی ورزشی گروهی یا انفرادی 62
جدول 4-8 داده‌های توصیفی مربوط به سبک‌های رهبری 63
جدول 4-9 فراوانی سبک‌های رهبری رشته‌های تیمی و انفرادی 64
جدول 4- 10 نتایج آزمون خی 2 65
جدول 4-11 نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها در دو گروه 65
جدول 4-12 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه تنیدگی در ورزشکاران 66
جدول 4-13 ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران رشته‌های انفرادی 66
جدول 4-14 ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران رشته‌های تیمی 67
جدول 4-15 ارتباط بین سن و میزان تنیدگی دانشجویان ورزشکار رشته‌های انفرادی 68
جدول 4-16 ارتباط بین سن و میزان تنیدگی دانشجویان ورزشکار رشته‌های تیمی 68
جدول 4-17 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میزان تنیدگی ورزشکاران دختر و پسر رشته‌های انفرادی 69
جدول 4-18 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میزان تنیدگی ورزشکاران دختر و پسر رشته‌های تیمی 69

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1 شبکه سبک سنج مدیریت 19
شکل 2-2) مدل چند بعدی رهبری (چلادوری و صالح، 1978، چلادوری، 1993) 27
شکل 2-3) تأثیر محرک در به وجود آمدن تنیدگ 34
شکل 2-4) تنیدگی به عنوان یک پاسخ ارگانیستمی 35
نمودار 4-1 وضعیت سنی دانشجویان 60

فصل اول
(كليات تحقيق)

1-1 مقدمه

در ابتدای قرن بیست و یکم فشارهای عصبی و روانی، بخش مهمی از زندگی عامه‌ی مردم را تشکیل می‌دهد که کمتر کسی می‌تواند از مواجه شدن با آن اجتناب کند به ویژه آنکه دنیای صنعتی و فراصنعتی حاصل، با گرفتاری‌های فراوان خود دهه‌ی اخیر را به یکی از پرفشارترین دوره‌های زندگی بشر تبدیل کرده است. نگرانی‌های افراد، نسبت به کار، خانواده و مشکلات اجتماعی، همگی بر انسان، این موجود زنده و حساس تأثیر گذارده و سبب می‌شود که فرد از لحظه‌ی بیداری تا هنگام خواب همواره دچار هیجان‌ها، تنش‌ها، نگرانی‌ها و امیدهای گوناگون باشد که گاه با ظرفیت بدنی، عصبی و روانی وی، متناسب است و گاه با آن سازگار نیست. مجموعه‌ی چنین حالتها و فشارهای ناشی از آن، در اصطلاح «تنیدگی » خوانده می‌شود.
افزایش فشار محیط کار نیز که قابل مدیریت نباشد، منجر به تنیدگی می‌شود. اگر چه افزایش سطوح تنیدگی می‌تواند به انگیزه‌ی افراد برای دستیابی به کارهای شگفت‌انگیز کمک کند، تنیدگیِ تکان‌دهنده و کوتاه‌مدت، ویرانگر است و می‌تواند به اختلالهای جسمانی و روانی منجر شود (برایس ، 2007).
به کارگیری هر یک از سبک‌های رهبری توسط مربیان ممکن است در افزایش یا کاهش تنیدگی روانی ورزشکاران مؤثر باشد. موضوع تنیدگی در روانپزشکی سابقه طولانی دارد و سالهاست به سبب تأثیرات مهمی که در رفتار و عملکرد افراد دارد، به عنوان یکی از موضوعات علم مدیریت، مورد مطالعه قرار گرفته است. تنیدگی باعث می‌شود که بدن انسان وظایفی را که در شرایط عادی به سادگی انجام می‌دهد، در شرایط تنیدگی، با دشواری به انجام برساند (علوی و کاظم‌زاده، 1387).
پژوهش حاضر به بررسی رابطه ‌بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاههای شهر تهران می‌پردازد. بدین منظور این پژوهش در پنج فصل نگارش شده است. فصل اول شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت مسأله، اهداف و فرضیات تحقیق، تعریف واژگان، سابقه و محدوده‌ی تحقیق می‌باشد. در فصل دوم، ابتدا ماهیت و تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش به طور گسترده مورد بحث قرار می‌گیرند؛ سپس مبانی نظری مربوط به هر کدام از آنها در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌شوند و سرانجام پژوهش‌های مختلفی که در راستای فرضیه‌ها و سؤالات اصلی این پژوهش در گذشته انجام گرفته‌اند مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار می‌گیرند. در فصل سوم، نوع و روش تحقیق، جامعه و نمونه‌ی آماری، ابزار مورد استفاده، متغییرهای تحقیق و روش‌های آماری، روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق، به طور دقیق، بررسی می‌شود. در فصل چهارم، داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در پایان در فصل پنجم، خلاصه‌ی نتایج تحقیق ارایه شده و سپس یافته‌های تحقیق با توجه به اهداف و نتایج تحقیقات انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه‌گیری شده است. پس از بحث و نتیجه‌گیری بر اساس نتایج برخاسته از تحقیق پیشنهادات کاربردی ارایه گردیده است.

1-2 بیان مسأله

انجام موفق هر کار گروهی، مستلزم مدیریت صحیح و کارآمد است و از نقش اثرگذار مدیریت در موفقیت یا عدم موفقیت گروه‌ها و سازمان‌ها نمی‌توان به سادگی گذشت. وقتی گروهی از افراد برای رسیدن به هدفی تلاش می‌کنند، معمولاً کسی به عنوان مدیر و رهبر مسئولیت گروه را بر عهده می‌گیرد. این فرد باید دارای مهارتها و ویژگیهای لازم برای رهبری گروه باشد تا بتواند اعضای گروه را به سمت هدف مورد نظر، هدایت کند. در موقعیت‌های ورزشی، این نقش را مربی بر عهده دارد و اوست که کار هدایت و رهبری بازیکنان را بر عهده می‌گیرد و رهبری کارآمد وی نقش مهمی بر عملکرد ورزشکاران دارد. بسیاری از مربیان خوب در ورزش، دارای بینش، شخصیت و مهارتهایی هستند که خالصانه به هر ورزشکاری کمک می‌کنند تا به عملکرد بالقوه‌اش دست یابد. تیم‌های این قبیل رهبران نوعاً موفق و اعضای آنها اغلب بسیار راضی و خشنود هستند. آنچه مربیان انجام می‌دهند و چگونگی انجام دادن آن، اثر شایان توجهی بر نگرشها، احساسات، عملکرد و تنیدگی ورزشکار دارد (مسدد، 1380).
به عقیده‌ی فراست مربیان محور اصلی و رکن مهم تیم‌های ورزشی هستند. در بین سه عامل مربی، ورزشکار و تماشاگر؛ مربی در رهبری تیم به عنوان یک سازمان‌دهنده‌ی قوی و زیربنای هر پیشرفت، مطرح است. بدون تردید، تجربیات گذشته نشان داده است که مربیگری، رشته‌ای متفاوت از سایر حوزه‌ها بوده و در آن طیف وسیعی از مهارت‌ها مورد نیاز است (علیجانی، 1366).
سبک رهبری نشان‌دهنده‌ی طرز تفکر، جهان‌بینی و شخصیت رهبران است. چنانچه سبک رهبری به طور نامناسبی انتخاب شود، از یک سو منجر به کاهش کارایی افراد می‌شود و از سوی دیگر به عنوان عامل به وجود آورنده‌ی تنیدگی روانی یا فشار روانی، در آنها محسوب می‌شود (بیگی‌نیا و کلانتری، 1387).
عاملی که سبک رهبری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شیوه نگرش رهبر نسبت به نقش خود و کارکنان است. بیشتر رهبران، دارای سبکی هستند که با ویژگی‌های خودشان انطباق دارد، یا برای آنها سهل‌تر است و فقط معدودی از رهبران، می‌توانند سبک خود را با شرایط و افراد گوناگون منطبق سازند. بر اساس مطالعات انجام شده؛ شخصیت، سبک رهبری و رفتار مربیان با عملکرد، انگیزش و میزان رضایت ورزشکاران، ارتباط دارد (کارون ، 1982).
در پژوهش حاضر، از سبک رهبری چلادوری و صالح استفاده شده است که سبک رهبری مربیان، در قالب پنج سبک متداول آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی، دموکراتیک، آمرانه و بازخورد مثبت، بررسی می‌شود. رفتار آموزش و تمرین، رفتاری است، برای بهبود بازی ورزشکاران از طریق آموزش تکنیک‌ها. در ورزش‌های تیمی به هماهنگ نمودن فعالیت‌های اعضای تیم، رفتار آموزش و تمرین گفته می‌شود. در این سبک، مربی بر آموزش نقاط قوت و ضعف و بهبود مهارت‌های بازیکنان تأکید می‌کند. رفتار دموکراتیک، به اجازه‌ی مشارکت ورزشکاران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تعیین اهداف گروهی و روش‌های دستیابی به آن اهداف، گفته می‌شود. در این رفتار، مربی به تنهایی تصمیم نمی‌گیرد و نظر بازیکنان را در تصمیم‌گیری در مورد روش بازی و تمرین و موضوعات مهم مربیگری جویا می‌شود. رفتار آمرانه، رفتاری است که مربی به هیچ‌وجه بازیکنان را در تصمیم‌گیری‌ها و مسایل تیم دخالت نمی‌دهد و بازیکنان باید به دستورات مربی، گوش دهند. در رفتار حمایت اجتماعی، مربی برای ارضای نیازهای متقابل و شخصی ورزشکاران تلاش می‌کند، رابطه‌ای دوستانه با بازیکنان برقرار می‌کند، مسایل و مشکلات بازیکنان را بررسی و حل و فصل می‌کند و اختلافات بین اعضای تیم را برطرف می‌سازد. در نهایت، رفتار بازخورد مثبت یا پاداش‌دهی، رفتاری است که مربی از ورزشکاران تقدیر و از بازی بازیکنان و همکاری‌شان تعریف می‌کند (رمضانی نژاد و دیگران، 1389).
امروزه، تنش روانی (تنیدگی) جزء لاینفک زندگی بشر گردیده و در تعیین سلامت یا بیماری افراد دارای اهمیت فراوان است. نقش تنیدگی از طریق ساز و کارهای سایکو نوروفیزیولوژیک بر کارکردهای جسمی و روانی تأثیر می‌گذارد و در دراز مدت می‌تواند به ایجاد و یا تشدید اختلالات جسمی و یا روانشناختی بینجامد (شیرازی 1381). اثرهای تنیدگی به شکل‌های مختلف نمایان می‌شود. کوکس این اثرها را به پنج دسته‌ی عینی، رفتاری، شناختی، فیزیولوژیکی و سازمانی، تقسیم می‌کند (نظری‌نژاد، 1376).
موضوع تنیدگی در روانپزشکی سابقه طولانی دارد و سالهاست به سبب تأثیرات مهمی که در رفتار و عملکرد افراد دارد، به عنوان یکی از موضوعات علم مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته است. تنیدگی باعث می‌شود که بدن انسان وظایفی را که در شرایط عادی به سادگی انجام می‌دهد در شرایط تنیدگی با دشواری به انجام برساند (علوی و کاظم‌زاده، 1387).
وقتی تنیدگی در حالت اعتدال است، عملکرد بالاست؛ در این حالت افراد، انرژی خود را به جای مقابله با تنیدگی، صرف بالا بردن عملکرد می‌کنند. وقتی تنیدگی از حد اعتدال فراتر می‌رود، افراد به جای بالا بردن عملکرد، انرژی خود را صرف مقابله با تنیدگی می‌کنند (طوسی، 1375).
به کارگیری هر یک از سبکهای رهبری توسط مربیان ممکن است در افزایش یا کاهش تنیدگی روانی ورزشکاران مؤثر باشد. اغلب اوقات افرادی که تحت شرایط تنیدگی قرار می‌گیرند، از سبک رهبریِ رهبران خود شکایت دارند (سرمد، 1372). بر اساس مطالعات انجام شده، در درصد بالایی از کارکنان سازمان‌ها، نشانه‌هایی که حاکی از وجود تنیدگی در آنها می‌باشد، قابل مشاهده است (رابینز ، 1993؛ ابطحی، 1370؛ الوانی و ابطحی، 1371؛ رفیعی 1373).
پاسخ نامناسب به تنیدگی ممکن است منجر به کاهش عملکردهای فیزیولوژیکی مانند رشد سوخت و ساز، گردش خون، تولید مثل، پاسخ ایمنی و التهاب شود (چارمانداری، تسیگوس و کروسوس ، 2005). بررسی‌ها مبین آن هستند که ورزش منجر به احساس سلامت روانی و کاهش سریع سطوح تنیدگی در زنان می‌شود (کوری ، 2004). در واقع یک رقابت ورزشی می‌تواند، منجر به بهبود حالت و کیفیت خواب و افزایش سلامت روانی شود (فوکس ، 1999). بنابراین کاهش تنیدگی در سطح قابل قبول، انتخاب تنیدگی‌های خوب و حذف تنیدگی‌های بدی که موجب رکود می‌شوند، امروزه باید در رأس هدف‌ها قرار گیرند.
با توجه به اینکه تنیدگی عملکرد را تضعیف می‌کند. می‌توان با شناسایی عوامل ایجادکننده آن و سپس تضعیف یا حذف این عوامل، کارایی را بالا برد. حال با توجه به اینکه مربی یکی از ارکان تیمهای ورزشی است، دانستن اینکه آیا سبک رهبری مربیان می‌تواند باعث افزایش یا کاهش تنیدگی در ورزشکاران شود، می‌تواند کمک شایانی به بالا بردن عملکرد ورزشکاران کند و از آنجا که ورزشکاران مهمترین سرمایه انسانی تیمهای ورزشی هستند تلاش برای بالا بردن عملکرد و حفظ بهداشت روانی آنها امری ضروری است. لذا پژوهش حاضر به بررسی سبکهای پنجگانه رهبری و رابطه آنها با تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه‌های شهر تهران می‌پردازد. هدف این تحقیق شناسایی و بررسی رابطه سبکهای رهبری بر میزان تنیدگی ورزشکاران می‌باشد.

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

یکی از پیچیده‌ترین وظایف مربی، وظیفه‌ی هدایت و رهبری است. رهبری جزء جدایی‌ناپذیر مربیگری است و نقش اساسی را در فعالیت‌های یک مربی ایفا می‌کند. اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد که وجوه افتراق بین تیم‌های موفق و ناموفق را معلوم کند؛ بدون شک آن عامل رهبری مؤثر است. امروزه نقش مربی به عنوان رهبر، به قدری اهمیت پیدا کرده است که در همه‌ی زمینه‌ها برای یافتن اشخاصی که توانایی لازم را برای رهبری تیم‌ها داشته باشند، کوشش مستمر به عمل می‌آید و هزینه‌های هنگفتی در این راه صرف می‌شود.
اتخاذ سبک رهبری نادرست توسط مدیران، از یک سو منجر به کاهش کارایی کارکنان و از سوی دیگر به عنوان عاملی برای به وجود آوردن تنیدگی در آنان محسوب می‌شود (علوی و کاظم‌زاده، 1387). از آنجایی که به عنوان منابع انسانی اصلی در ورزش محسوب می‌شوند و می‌بایست در حفظ و نگهداری این عامل پرارزش تلاش نمود، ضرورت حکم می‌کند، عوامل به وجود آورنده‌ی تنیدگی در ورزشکاران شناسایی گردند و نسبت به حذف یا تضعیف این عوامل اقدام شود. چنین اقداماتی ضمن تأمین بهداشت روانی ورزشکاران، عملکرد آنها را در جهت تحقق اهداف تیمی بهبود می‌بخشد.
به دلیل اینکه بررسی تنیدگی مربی و ورزشکار در اکثر تحقیقات به صورت جداگانه مورد پژوهش قرار گرفته است (عابدی، 1389). این مطالعه، به بررسی رابطه سبک رهبری مربیان بر میزان تنیدگی ورزشکاران، می‌پردازد.
از آنجا که پژوهشی در رابطه با سبک رهبری مربیان بر تنیدگی ورزشکاران در داخل کشور انجام نگرفته است و تمام پژوهشهای موجود، در محیط سازمانی و مربوط به تأثیر سبک رهبری مدیران بر تنیدگی کارکنان می‌باشد و با عنایت به اینکه چندین پژوهش، در مورد تنیدگی مربیان انجام گرفته و در تمام آنها به ضرورت تحقیق در مورد تنیدگی ورزشکاران اشاره شده است (رمضانی‌نژاد و دیگران، 1383؛ رمضانی‌نژاد و دیگران، 1379؛ محرم‌زاده، 1385)، تحقیق حاضر به بررسی رابطه سبک رهبری مربیان بر میزان تنیدگی ورزشکاران می‌پردازد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + = 6