حراج!

رابطه سیستم های مغزی-رفتاری و ذهن آگاهی با رضایت شغلی معلمان

990,000تومان 400,000تومان

توضیحات

110 صفحه

فایل word

 
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی (M.A)

گرایش: عمومی

عنوان:

رابطه سیستم های مغزی-رفتاری و ذهن آگاهی با رضایت شغلی معلمان دوره دوم متوسطه شهر سنندج

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسأله 4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4-اهداف تحقیق 8
1-4-1-هدف کلی 8
1-4-2-اهداف فرعی 8
1-5-سوالات تحقیق: 8
1-6-تعاریف مفهومی واژه‌ها 8
1-7-تعاریف عملیاتی واژهها 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مفهوم شناسی و مبانی نظری رضایت شغلی 11
2-1-رضایت شغلی 11
2-1-1-تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی 11
2-1-2-رویکردهای اساسی به رضایت شغلی 14
2-1-2-1-الگوی سنتي (1930– 1900) 14
2-1-2-2-الگوی روابط انساني (1960-1930) 14
2-1-2-3-الگوی منابع انساني (1960به بعد): 14
2-1-2-4-رویکرد انگيزش در رضایت شغلی 15
2-1-3-تئوری‌های محتوايي انگیزش 15
2-1-4-تئوری سلسله ‏مراتب نيازهاي مازلو 17
2-1-5-تئوری‌‌ای. آر. جی 17
2-1-6-تئوری مك گريگور 18
2-1-7-تئوری‌های فرآيندي انگیزش 18
2-1-8-تئوری انتظار- ارزش 19
2-1-9-تئوری تقویت 19
2-1-10-تئوری برابري 19
2-1-11-تئوری‌های معاصر 19
2-1-12-تئوری هدفگذاری 20
2-1-13-تئوری اسناد 20
2-1-13-رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی 21
2-1-13-1-عوامل سازماني 21
2-1-13-2-عوامل محيطي 24
2-1-13-3-عوامل فردي انصاف 26
2-1-14-پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 26
2-1-15-پیامدهای عدم رضایت شغلی 27
2-2- ادبیات و مبانی نظری ذهن آگاهی 29
مقدمه 29
2-2-1-تعریف و توصیف ذهن آگاهی (تفکر نظاره‌ای) 31
2-2-2-روشهایی برای توصیف و تحلیل پدیده 33
2-2-3-اجماع بر روی یک تعریف عملیاتی جامع 34
2-2-4-خود نظم بخشی توجه 34
2-2-5-جهت گیری تجربه(جهت دهی به تجربه) 35
2-2-6-تلویحاتی در مورد ذهن آگاهی 38
2-2-7-مفاهیم سازی معادل از ذهن آگاهی 38
2-2-8-مولفه‌های ذهن آگاهی 39
2-3- مفهوم شناسی و مبانی نظری سیستمهای مغزی-رفتاری 41
2-3-1-انگیزش خوشایند و انگیزش آزارنده‌‌، مکانیزمهای مغزی پاداش و تنبیه 41
2-3-2- سیستمهای مغزی/ رفتاری 45
2-3-3-سیستم بازداری رفتاری (BIS) 46
2-3-4-سیستم ستیز / گریز(FFS) 47
2-3-5-سیستم فعال ساز رفتاری (BAS) 49
2-3-6-نظریه گری، حساسیت به نشانه‌های پاداش پاداش یا تنبیه به جای قابلیت شرطی شدن 49
2-3-7-اضطراب و زودانگیختگی 51
2-4- مروري بر پژوهشهاي انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق 53
2-4-1-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 53
2-4-2-پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 53
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 57
3-2- طرح پژوهش 57
3-3- جامعه آماری پژوهش 57
3-4- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه‌گیری 57
3-5- ابزارها تحقیق 57
3-7- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏های آماری 59
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1- مقدمه 61
4-2- یافته‌های جمعیت شناختی 61
4-3- يافته‌‌‌هاي توصیفی تحقيق بر حسب متغیرهای پژوهش 62
4-4- آزمون کلمگروف-اسمیرنوف 63
4-5- يافته‌‌‌هاي استنباطی بر حسب سوالات پژوهش 63
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 77
5-2-بحث و تفسیر نتایج 77
5-3- نتیجه گیری 82
5-4- محدودیتهای پژوهش 83
5-5- پیشنهادات تحقیق 83
5-5-1-پیشنهادات پژوهشی 83
5-5-2-پیشنهادات کاربردی 84
فهرست منابع 85
پیوست‌ها 91

 

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1- فراواني افراد نمونه به تفكيك جنسيت 61
جدول 4-2- فراواني افراد نمونه به تفكيك تحصیلات 61
جدول شماره 4-3- فراواني افراد نمونه به تفكيك وضعیت تاهل 62
جدول 4-6- میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق 62
جدول 4-7- آزمون کلمگروف-اسمیرنوف 63
جدول 4-8- رابطه سیستمهای مغزی-رفتاری و رضایت شغلی 63
جدول 4-9- خلاصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام رضایت شغلی بر حسب مولفههای سیستمهای مغزی-رفتاری 65
جدول 4-10- نتايج تحليل رگرسيون گام به گام رضایت شغلی بر حسب مولفههای سیستمهای مغزی-رفتاری 65
جدول 4-11- ضرايب رگرسيون متغيرهای پيش بيني در تحليل رگرسيون گام به گام رضایت شغلی در آخرین گام 66
جدول شماره 4-12- رابطه ذهن آگاهی با رضایت شغلی 67
جدول 4-13- خلاصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام رضایت شغلی بر حسب مولفههای ذهن آگاهی 68
جدول 4-14- نتايج تحليل رگرسيون گام به گام رضایت شغلی بر حسب مولفههای ذهن آگاهی 68
جدول 4-15 – ضرايب رگرسيون متغيرهای پيش بيني در تحليل رگرسيون گام به گام رضایت شغلی 68
جدول شماره 4-16- رابطه سیستمهای مغزی-رفتاری و رضایت شغلی 69
جدول 4-17- نتايج تحليل رگرسيون گام به گام ذهن آگاهی بر حسب مولفههای سیستمهای مغزی-رفتاری 70
جدول 4-18- نتايج تحليل رگرسيون گام به گام ذهن آگاهی بر حسب مولفههای سیستمهای مغزی-رفتاری 70
جدول 4-19 – ضرايب رگرسيون متغيرهای پيشبيني در تحليل رگرسيون گام به گام ذهن آگاهی در آخرین گام 71
جدول 4-20- خلاصه نتايج تحليل رگرسيون رضایت شغلی بر حسب سیستمهای مغزی-رفتاری، ذهن آگاهی 72
جدول 4-21- نتايج تحليل رگرسيون رضایت شغلی بر حسب سیستمهای مغزی-رفتاری، ذهن آگاهی 73
جدول شماره 4-22- ضرايب رگرسيون متغيرهای پيش بيني در تحليل رگرسيون رضایت شغلی 73
جدول4-23- نتایج آزمون لوین برای آزمودن همگنی واریانس متغیرهای تحقیق 74
جدول4-24- تحلیل متغیر چند راهه برای بررسی معناداری میانگین‌های دو گروه در متغیرهای وابسته 74
جدول4-25- آزمون تعقیبی بونفرنی برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرهای وابسته 75

 

 

فهرست اشکال

شکل 2-1: بخشی از الگوی گری و اسمیت در مورد یادگیری تمایز و تعارض (اقتباس از گری، 1991) 44
شکل2-2: سیستم بازداری رفتاری که از طریق درونشدها و برونشدها مشخص شده است (اقتباس از گری، 1990) 46
شکل 2-3: نمایش سیستم ستیز / گریز از طریق نظام درونشد – برونشد (اقتباس از گری، 1990) 48

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1: نمودار پراکنش نمرات پیش بینی شده و باقیمانده‌ها 64
نمودار 4-3: نمودار پراکنش نمرات پیش بینی شده و باقیمانده‌ها 70
نمودار 4-4- نمودار پراکنش نمرات پیش بینی شده و باقیمانده‌ها 72

 

 

 

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت شغلی بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری و ذهن آگاهی در معلمان زن و مرد دوره دوم متوسطه شهر سنندج انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع بنیادی و از لحاظ شیوه اجرا جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و رگرسیون چند متغیره بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دبیرانی بود که در دوره دوم متوسطه‌ی روزانه‌ی نواحی یک و دو شهر سنندج در سال تحصیلی 95- 1394 مشغول به تدریس بودند؛ که از این میان. به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای به تعداد 243 به عنوان نمونه گمارده شدند. در این پژوهش از سه ابزار مقیاس سیستم-های مغزی-رفتاری کارور و وایت (۱۹۹۴)، پرسشنامه رضایت شغلی اسميت، كندال و هالين (1969) و پرسشنامه ذهن آگاهی كنتاكي (KIMS) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از تحلیل همبستگي و رگرسيون چندجانبه از نوع گام به گام و نیز آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد میان سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و ذهن آگاهی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها: سیستم های مغزی-رفتاری؛ ذهن آگاهی؛ رضایت شغلی؛ سنندج

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه پژوهش

 

1-1-مقدمه

اساس خودكفايي و استقلال هر جامعه بر پايه هاي وجودي سازمان هاي آموزشي آن جامعه است. امروزه آموزش و پرورش به عنوان يكي از سازنده ترين سازمان ها و به عنوان يكي از ركن هاي اساسي براي توسعه آموزشي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي هر جامعه مطرح است. ضرورت دارد كه هر جامعه اي كه به توسعه مي انديشد تعليم و تربيت مطلوب را در رأس برنامه‌‌‌هاي خود قرار دهد (نوربخش و عليزاده،1383، 173).
نظام آموزش و پرورش از عناصر مختلفي تشكيل شده كه هركدام از اين عناصر در پيشبرد اهداف آن مؤثرند. معلم، به عنوان يكي از عناصر، اهميت خاصي در نظام تعليم و تربيت دارد و رضايت او مي تواند در تحقق اهداف نظام آموزش و پروش تأثير بسزايي داشته باشد(كلدي و عسگري،1382، 104).
در نظام آموزش و پرورش هر كشوري عوامل متعددي وجود دارند كه در شكل، اهداف، و كيفيت آن نظام مؤثر هستند. آموزش و پرورش نهادي اجتماعي است كه از زندگي جمعي به وجود آمده و متأثر از محيط اجتماعي است. بنابراين، آموزش و پرورش پديده اي اجتماعي است. اصلی‌‌‌‌ترین رکن این پدیده اجتماعی و پایه و اساس نظام دانشی آموزش و پرورش هر جامعه‌‌ای را مدرسان تشکیل می‌دهند، تا آنجا که در میان دست اندرکاران نظام آموزشی کمتر کسی یافت می‌شود که به اهمیت کار معلم و کیفیت آموزش توجه نداشته باشد. در این میان اصول صحیح روانشناسی می‌تواند ضامن بهره وری و کیفیتی باشد که در نهایت منجر به هدف غایی این نظام شود که همان تعالی آموزشی است. بهره وری و بالا بودن کیفیت آموزشی حاصل عواملی همچون سلامت روانی و جسمانی است بازدهي كاركناني كه رضايت شغلي دارند و آنان كه از كار خود ناراضي مي باشند، همواره مورد بحث و بررسي صاحبنظران بوده است. پژوهشگراني كه به ارزش هاي انساني اهميت مي دهند، چنين استدلال مي كنند كه رضايت شغلي بايد از جمله هدف هاي اصلي سازمان باشد و سازمان ها بايد شرايطي را فراهم آورند كه كاركنان را راضي نگه دارند(رجب بيگي، امینی، پرتوی، قنبر زاده علمداری،1385، 111).
گاهی شرایط کاری دشوار و وضعیت نامطلوب فردی، مشکلات خانوادگی، فرسودگی شغلی و… سبب کاهش رضایت شغلی و به تبع آن کاهش عملکرد می‌گردد. از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی می‌توان به سازمان، محیط، ماهیت کاری و عوامل فردی اشاره کرد. در حالی که محیط بیرونی سازمان و ماهیت شغل عوامل تعیین کننده در رضایت شغلی هستند، صفات و ویژگی‌های فرد مهمترین نقش را ایفا می‌کنند. با توجه به اهمیت بالای عوامل فردی که محدوده گسترده‌‌ای از آن جزو عوامل روانشناختی است بررسی این عامل از طریق شیوه‌های روانشناختی همچون درمان شناختی-رفتاری، اموزش مفاهیم امید درمانی، ذهن آگاهی و… می‌تواند روی متغیرهایی همچون سلامت روانی افراد، بهره وری، رضایت شغلی، امنیت و… تبعات مثبتی بر جای داشته باشد (امیر زاده و اردستانی ، 2011؛ 685-690).
یکی از این برنامه‌های آموزشی، برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی است. ذهن آگاهی شامل مجموعه افکار، رفتارها، هیجانات و انگیزه‌هاست که سطح آن در یک فرد در مهار و کنترل مسائلی که در زندگی و محیط وی بروز می‌کند تاثیر معنی داری بر جای می‌گذارد. در این برنامه آموزشی که هدفمندی، در حال بودن و عدم قضاوت سوگیرانه از مؤلفه‌های اصلی آن هستند با درک احساسات فردی سر و کار دارد که می‌تواند به فرد کمک کند تا با درک و شناخت دقیق از ذهن خود با شرایطی که در آن قرار گرفته است کنار آید، و بتواند از پس مشکل پیش روز خود برآید و بر آن پیروز شود (کابات زین ، 2008)
ذهن آگاهی یا حضور ذهن به معنای آگاهی از افکار، رفتار، هیجانات و انگیزه‌ها است به طوری که بهتر بتوانیم آنها را مدیریت و تنظیم کنیم. به عبارت دیگر ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به شیوه‌‌ای خاص است. یعنی توجه و تمرکزی که سه عنصر در آن دخالت دارد: 1- بودن در حال حاضر2- هدفمند 3- بدون قضاوت.این نوع توجه موجب افزایش آگاهی، شفافیت و وضوح و پذیرش واقعیت حال حاضر می شود (لودینگ و کابات زین، 2008).
ذهن آگاهی صحیح بدان معنا است که شخص آگاهی خود را از گذشته و آینده به حال حاضر معطوف کند. زمانی که فرد در حال حاضر حضور داشته باشد، واقعیت را با تمام جنبه های درونی و بیرونی آن می بیند و در می یابد که ذهن به دلیل قضاوت و تعبیر و تفسیرهایی که انجام می دهد دائما در حال نشخوار و گفتگوی درونی است (دکسیر، رایس، لجسن، ساراند ، 2012) که در آگاهی فرد از شرایطی که در آن وجود دارد تاثیر گذار است. از طرف دیگر سیستم های مغزی رفتاری که توسط محرک های خوشایند مرتبط با پاداش یا حذف تنبیه فعال می شود می تواند در رضایت شغلی تاثیر گذار باشد. سيستم بازداري رفتاري به محرک هاي شرطي تنبيه و فقدان پاداش و محرک هاي ترس آور ذاتي پاسخ مي دهد و فعاليت زياد آن موجب فراخواني حالت اضطراب، افزايش آمادگي براي عمل، بازداري رفتار جاري، افزايش توجه و برپايي مي گردد و دو مؤلفه رفتاري آن اجتناب فعل پذير و خاموشي است (آموديو، مستر، یی و تیلور ، 2007).

 

 

 

1-2-بیان مسأله

درجوامع انساني، نهاد آموزش و پرورش از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين نهاد از مهم ترين عوامل رشد اجتماعي، اقتصادي و تربيتي در هر جامعه اي است و عامل رشد آگاهي و ساماندهي نيروي انساني براي رشد و توسعة جوامع، نظام آموزش و پرورش است (زین آبادی، 1388).
امروزه دستيابي به اهداف سازمان ها تا حد زيادي در گرو عملكرد مناسب و صحيح كاركنان است. اين امر در نظام‌‌‌هاي آموزشي به ويژه آموزش و پرورش از اهميت بيشتري برخوردار است. اغلب صاحبنظران و متفكران مسائل تربيتي اعتقاد دارند كه معلمان، مهم ترين عامل موثر در جريان تعليم و تربيت هستند (امين بيدختي و صالح پور، 1386).
يادگيري در مدرسه فعاليتي مداوم و مستمر است كه در چارچوب كلاس درس معلم و به مدد كتاب-هاي درسي انجام مي شود. تدريس معلم و كيفيت آموزش اغلب به اندازه ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان جدي گرفته نمي شود. شايد بخشي از مشكلات فعلي نظام آموزش و پرورش ناشي از بي توجهي به رضايت شغلي معلمان و تأثير آن بر كيفيت آموزش باشد (كلدي و عسگري، 1382).
مطالعه رضايت شغلي از دو بعد حائز اهميت است: نخـست، از جنبـه انـساني كـه شايـسته است با كاركنان به صورت منصفانه و با احترام رفتار گردد و دوم، از جنبه رفتاري كه توجـه بـه رضايت شغلي ميتواند رفتار كاركنان را به گونه اي هـدايت نمايـد كـه بـر كـاركرد و وظـايف سازماني آنها تأثير بگذارد و به بروز رفتارهاي مثبت و منفي از طرف آنها منجر گردد(اسپكتر، 2000، ص 40)طور كلي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان بـه دو دسـته اصـلي، شـامل عوامل محیطی و شغلي و عوامل فردي تقسیم مي‌گردد (کریستوفر، 1996، ص 13).
رضايت شغلي به عنوان نگرش يك شخص به شغلش تعريف مي‌گردد. اشخاصی كه شدیداً درگیر شغل هستند، شغل را به‌عنوان بخش مهمی از هویت شخصی شان در نظر می گیرند. علاوه بر این، افراد دارای وابستگی شغلی بالا، بیشتر علایق خود را وقف شغل خود می كنند (مولايي، 1385). در این میان شواهد رو به رشدی وجود دارد که ویژگی ها و ارزیابی های شخصیتی به طور معناداری با عوامل سازمانی ارتباط دارند (ریان و براون، 2003). المشان (2001) و کرکالدی، شپرد و فورنهام (2002) به نقش کانون کنترل، الگوی رفتاری تیپ A و روان رنجوری در رضایت شغلی تأکید کرده اند. از طرفی جاج، هلر و مونت (2002)، ورنیکو (2001) و ویت (2002) به نقش ابعاد پنجگانه شخصیتی در خشنودی شغلی تأکید کرده اند.
طی چند دهه اخیر نیز روانشناسی شخصیت به همت نظریه پردازان این حوزه به دنبال یافتن تفاوت-های فردی از طریق متغییرهای بوده که مبنای زیست شناختی داشته اند. بنابراین امروزه ورود علم اعصاب به حوزه شخصیت به وضوح به چشم می خورد. از پیشگامان این حوزه می توان به هانس آیزنک و جفری گری اشاره کرد (پیکرینگ وکر ، 2008). تئوری نوروسایکولوژیکی گری در سال 1993 به نام تئوری حساسیت به تقویت RST)) شناخته شده است که از آغاز شکل گیری و تقریبا در چهار دهه اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته و شاهد تغییراتی نیز بوده است (گری، 2000). مدل اولیه گسترده زیستی- روانی شخصیت به عنوان سیستم حساسیت به تقویت شناخته شده و روی این مسئله تاکید دارد که رفتار و عواطف به وسیله تفاوت های فردی در سه سیستم زیستی هدایت می شوند که شامل1-سیستم فعال ساز رفتاری (BAS) 2-سیستم بازداری رفتاری (BIS) 3-سیستم ستیز/گریز (FFS) می-شود(کیلمر،2013). جانسون، شری و مایکل (2012) BAS را از طریق ورودی ها و خروجی هایش توصیف کردند بنابراین حساسیت بالای اشخاص درBAS و BIS به شدت علائم خروجی را تحت تاثیر قرار می دهند حتی اگر میزان ورودی بسیار ناچیز باشد. در سال2000 گری مدل RST را کمی تغییر داد و عامل(FFFS ) را به آن اضافه کرد که شامل رفتارهای ستیز/گریز/وقفه می باشد. این عامل مسئول واکنش به محرک های بد چه از نوع شرطی و چه از نوع غیر شرطی است (پیکرینگ و کر،2008).
از سوي ديگر هارتون، سارس و هارتون (2003) نشان دادند كه با افزايش ذهن آگاهي در پردازش اجتماعي از جنبه هاي گوناگون تعارضات متقابل درون فردي، تغييراتي حاصل مي‌شود. آن‌ها دريافتند كه ميزان آگاهي، خودتنظيمي و بازيابي تعادل نيز با افزايش ذهن آگاهي، بهبود مي‌يابد. ذهن آگاهي به معني توجه كردن به زمان حال به شيوه‌اي خاص، با هدف و بدون قضاوت می باشد (مورای و مالینووسکی ، 2009) ذهن آگاهي يعني بودن در لحظه با هر آنچه اكنون هست، بدون قضاوت و بدون اظهار نظر درباره آنچه اتفاق مي‌افتد؛ يعني تجربه واقعيت محض بدون توضيح (دانکان، میلر، وامپ و هیوبل ، 2002). اساس ذهن آگاهي از تمرين‌هاي مراقبه بوداييسم گرفته شده است كه ظرفيت توجه و آگاهي پيگير و هوشمندانه را (كه فراتر از فكر است) افزايش مي دهد. تمرين‌‌‌هاي مراقبه و ذهن آگاهي به افزايش توانايي خودآگاهي و پذيرش خود در بيماران منجر مي شود. ذهن آگاهي يك روش يا فن نيست، اگرچه در انجام آن روش ها و فنون مختلف زيادي به كار رفته است. ذهن آگاهي را مي‌توان به عنوان يك شيوه «بودن» يا يك شيوه «فهميدن» توصيف كرد كه مستلزم درك كردن احساسات شخصي است (بائر ، 2003). ذهن آگاهی فرد را به ایجاد رابطه ی اساسا متفاوت با تجربه‌های درونی و حوادث بیرونی، از طریق ایجاد آگاهی لحظه به لحظه و جهت گیری رفتاری مبتنی بر مسئولیت عاقلانه به جای واکنش پذیری اتوماتیک، قادر می سازد (کابات-زین، 2003).
بر اساس آن چه در ادبیات و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت در ایجاد و ارتقای رضایت شغلی، عوامل بسیاری دخیل اند که پژوهش های پیشین هر یک به جنبه ای از آن پرداخته اند. دو خلاء بسیار مهم این است که اولا پژوهش های قبلی در زمینه ارتباط عوامل زیستی شخصیت، انگیزش و ذهن آگاهی با رضایت شغلی تحقیقی انجام نگرفته است و تحقیقات اکثراً با موضوعات مختلف از قبیل عوامل بیرونی نظیر میزان دستمزد معلمان، رسمی یا قراردادی بودن، سابقه کار و سن معلم و مهارت های شغلی، امکانات مدرسه و آموزش و پرورش، اعطای خدمات بیمه ای و رفاهی معلمان می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف پوشش دهی به این کمبودها، در نظر دارد نقش سیستم های مغزی-رفتاری و ذهن آگاهی را در تکوین رضایت شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهرستان سنندج مورد بررسی قرار دهد. لذا سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این که آیا بین سیستم های مغزی/رفتاری و ذهن آگاهی با رضایت شغلی معلمان دوره دوم متوسطه شهر سنندج ارتباط معناداری وجود دارد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

فهرست منابع

منابع فارسی

آزاد فلاح، پرویز. دادستان، پریرخ. (1379) سیستم¬های مغزی-رفتاری: ساختارهای زیستی شخصیت، مجله روانشناسی، 4(1)، 63-82.
امین بیدختی،علی اکبر و صالح پور، معصومه ،(1386)،رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش، دوماهنامه دانشور رفتار،14(26)، 31-38.
جلالي، داريوش. آقايي، اصغر. طالبي هوشنگ و مظاهري، محمدعلي. (1393). الگوي ساختاري نقش ميانجي ذهن آگاهي در پيوند بين فشار رواني شغلي و پيامدهاي آن. دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي 15(1)، 16-33.
چوبدار، مریم. باباپور خیرالدین، جلیل. خانجانی، سهیلا. (1390). رابطه نظام¬های مغزی-رفتاری و برخی عوامل جمعیت شناختی با ابتلا به بیماری¬های قلبی عروقی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 2(18)، 24-36.
حمیدپور، حسن، صاحبی، علی (1384) مقایسه کارایی و اثر بخشی شناخت درمانی بک با شناخت درمانی تیزدل در درمان افسرده خویی، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 41،163-150.
دباغی، پرویز و همکاران (1386)، بررسی اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر پایه تفکر نظاره‌‌ای و فعال سازی طرح واره‌های معنوی در پیش گیری از عود مصرف مواد افیونی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 4، زمستان 1386، 375-166.
رابینز استیفن پی و دیسنزو ،دیوید ا. (2005). مبانی مدیریت منابع انسانی، سید نقوی، میرعلی و یعقوبی، سیامک (1388). تهران: مهکامه.
رابینز،استیفن پی. (1384). رفتار سازمانی،ترجمه علی پارساییان،سید محمد اعرابی، چاپ ششم،تهران،دفتر پژوهش‏های فرهنگی،جلد اول و دوم.
رجب بیگی، مجتبی‌‌، مجید امینی و بامداد پرتوی وناهید قنبرزاده علمداری،(1385)، سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل موثر بر آن، فصلنامه مدرس علوم انسانی،10(1) ،111-129.
زارعی متین،حسن. طهماسبی‌‌، رضا. موسوی‌‌، محمد مهدی. (1388)، نقش مولفه‌های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی‌‌، فصلنامه علوم مدیریت ایران‌‌، 4(15)، 176 – 145.
زین¬آبادی، حسن رضا. (1388). رفتار شهروندی سازمانی، خشنودی (رضایت) شغلی و تعهد به مدرسه: آيا تفاوت معناداري ميان معلمان زن و مرد وجود دارد، مجله علمي-پژوهشي تحقيقات زنان، 3(1)، 27-4.
صفاری نیا، مجید. علیپور، احمد. آقایوسفی، علیرضا و مفاخری، عبدالله. (1392).بررسی اثربخشی آموزشهای فراشناخت و ذهن آگاهی بر رفتارشهروندی سازمانی معلمان شهرستان بجنورد. پژوهشنامه تربیتی، 8(35)، 1-17.
عبدالهی، بیژن، (1384)، توانمندسازی روانشناختی کارکنان، فصل نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 36(1)، 61-37.
عبدی، سلمان (1387)، رابطه بین ذهن آگاهی و کمال گرایی با سلامت عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تبریز.
عسکری، گلناز. (1382). بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
فروغی، فیض‌اله. خرازی، هادی. ایرانفر، شیرین و رضایی، منصور. (1386). رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۷ (۲)، ۳۳۵-۳۴۲.
فیضه، عبدالملک. دباغی، پرویز و گودرزی، ناصر. (1393). اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، در میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی در کارکنان نظامی. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم ،3(2)، 64-72
کلدی،علیرضا و عسگری،گیتا. (1382). بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران. مجله روان شناسی و علوم تربیتی،33(1)، 103-120.
لطف االله زاده، معصومه و قمري، حسين.(1393). نقش ذهن آگاهی در پیش بینی سلامت روانشناختی و رضایت زناشویی معلمان. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، قم، ایران.
منصور. (1384). رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۷ (۲) :۳۳۵-۳۴۲.
مورهد، ‌ج و آرگريفين (1374). «رفتار سازماني». مترجمان ‌سيد مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده. تهران: مرواريد.
مولايي، ناصر. (1385). حرفه¬گرايي و تعهد کارکنان: پژوهشي در شرکت ملي نفت ايران، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
نوربخش، مهوش و علیزاده، محمود،(1383)، بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز، حرکت، 22(2)، 171-189.
هومن – حیدرعلی، (1381)‌‌، کتاب تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی ،تهران‌‌، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

 

 

منابع انگلیسی

Alimoradi, B.(2011).The Comparing activity of brain/behavioral systems and mental health in normal and addict’s individuals , Procedia – Social and Behavioral Sciences, 30: 1703 – 1708.
Alimoradi, B., Aubia, S. & Yousefia, Sh. (2011). Comparing the activity of brain/behavioral systems and happiness in male and female students, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 30: 1576 – 1580.
Al-Mashan, O. (2001). Job satisfaction and job stress and their relation to neuroticism, type a behavior, and locus of control among Kuwaiti personnel. Psychological Reports, Jun 88 (3), 1145-52.
Amirzadeh, A. & Ardestani, S. (2011). Driving Factors Affecting Job Satisfaction of the Personnel of Tehran Education Organization, Tehran 2nd District. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10), PP: 685-690.
Astin, C. Vieten, J.E. (2008). Effects of a mindfulness-based intervention during pregnancy; Arch Womens Ment Health. 11: 67-74.
Atkinson, S. and D. Butcher (2003); Trust in Managerial Relationship; Journal of Managerial Psychology; Vol. 18. No. 4, pp. 283-304.
Aubia, S., Yousefia, Sh .& Alimoradi, B. (2011). Relationship between Brain/Behavioral systems and mental health among students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 30: 1683 – 1687.
Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice. 10, 125-143.
Ball, A., (2005), “Come back, company man”, Management Times Magazine, Vol. 25, No. 12. Pp. 75-98.
Beishekeev, Kanatbek,(2001). Job Satisfaction: Do People Really Like Their Job, American University in Kyrgyzstan, Bishkek.
Bert, l. & Simmons, D. N. (2001). Stress at work: the relationship between hope and health in hospital’s nurses. Health Care Management Review.26 (4), PP:7-18.
Bishop s.r.(2002), Mindfulness: Aproposed operational Difinition, Psychological Trauma Program, Center, For Sddictions and Mental Health.
Broderick, Patricia C.(2005):Mindfulness and Coping with Dysphoric Mood: Contrasts with Rumination and Disrtaction. Cognitive therapy and research. Vol 29. 501-510.
Brown, K. W. Ryan, R. M. & Creswell, J. D. (2007).Addressing Fundamental Questions About Mindfulness. Psychological Inquiry, 18(4), 272–281.
Brown, k.w. & Ryan, R.M.(2003) The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and research .58.29-33.
Chadwick paul, taylor Katherine newman, abba Nicola.(2005). Mindfulness Groups for people with Psychosis. Behavioral and Cognitive Psychotherapy .33. :351-359.
Cheyne.A. J., Carrier. S. A., & Jonathanand, S. D. (2006). Absent-mindfulness: lapses of conscious awarness and everyday cognitive failures. Consciousness and Cognition, 15(3). 578-592.
Corr P J, Perkins AM. The role of theory in the Psychophysiology of personality: From Ivan Pavlov to Jeffrey Gray. Int J Psychophysiol 2006; 62: 367-76.
Corr P J, Pickering AD, Gray JA. Personality and reinforcement in associative and instrumental learning. Pers Individ Dif 1995; 19: 47-71.
Corr, P. J. (2004). Reinforcement sensitivity theory and personality. Personality Individual Difference. 28(1): 317-32.
Dekeyser. M., Raes. P., Lejssen, M. L., Saraand, D. D. (2008). Mindfulness skills and interpersonal behavior. Personality and Individual Differences, 44(5), 1235-1245.
Dufey, M., María Fernández, A., & Mourgues, C. (2011). Assessment of the behavioral inhibition system and the behavioral approach system: Adaptation and validation of the sensitivity to punishment and sensitivity to reward questionnaire (SPSRQ) in a chilean sample. The spanish journal of psychology, 14(1): 432-440.
Duncan, 8., lvliller, S., Wampold, B., & Hubble, M. (2009). The heart and soul of change(2nd ed.). Washington, DC: APA Press.
Fowles DC. A motivational theory of psychopathology. In: Spaulding W. (editor). Integrated views of motivation and emotion. Nebraska Symposium on Motivation. Lincoln: University of Nebraska; 1994: 181-238.
Fowles DC. Biological variables in psychopathology: A psychobiological perspective. In: Adams HE, Sutker PB. (editors). Comprehensive handbook of psychopathology. New York: Plenum; 1993: 85-141.
Gary, J. A., Mc Naughtan, N. (2000). The neuropsychology of anxiety. Oxford psychology series, 33(4).
Gomez, R. Cooper, A. Gomez, A. (2006). Susceptibility to positive and negative mood states: a test of Eysenck s Grays and Newman’s theories Personality and Individual Differences, 29 (3),351–362.
Gray, J. A., & McNaughton, N. (2000). The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. Oxford: Oxford University Press.
Greenberg, J. (2003). Managing Behavior in Organization (4th Ed).Prentice Hall.
Grossman paul, Niemann Ludger, Schmidt Stefan, Walach Harald.(2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits A meta-analysis. Journal of psychosomatic Research. 57. 35-43.
Hahn, T.A., Dresler, T. A., Ann-Christine, E. A., Michael, M., Plichta, A., Sebastian, H. A., Polak T.A., Lesch, F. A., Breuer, F. B., Jakob, B. C. & Fallgatter, A. J. (2009). Neural response to reward anticipation is modulated by Gray’s impulsivity. NeuroImage,46(3): 1148–1153.
Harton- Deutsch. L. Sars & Horton. M. Janell. (2003). Mindfulness: overcoming intractable confilit. Archives of Psychiatric Nursing. 17(4), 186-193.
Hayes, S. C., & Wilson, K. G. (2003). Mindfulness: method and process. ClinicalPsychology: Scienceand Practice, 10, 161-165
Hundt, N. E., Kimbrel, N. A., Mitchell, J. T., Nelson-Gray, R. O. (2008). High BAS, but not low BIS, predicts externalizing symptoms in adults. Personality individual difference, 44(3): 565-75.
Jackson. Chris J.(2009). Jackson-5 scales of revised Reinforcement Sensitivity Theory (r-RST) and their application to dysfunctional real world outcomes, Journal of Research in Personality. 43. pp. 556–569.
Johnson, S. L., Turner, R. J., & Iwata, N. (2003). BIS/BAS levels and psychiatric disorder: An epidemiological study. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 25, 1, 25-36.
Johnson. Sheri L, Edge. Michael D.(2012). The Behavioral Activation System and Mania. Annual Review of Clinical Psychology; 8 Pp.243-267
Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five factor model of personality and job satisfaction: A Meta analysis. Journal of Applied Psychology, 87 (3), 530-41.
Kabat-Zinn, J.2003. Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. Clinical Psy-chology: Science and Practice,10:144–156
Kasch KL, Rottenberg J, Arnow BA, Gotlib IH. Behavioral activation and inhibition systems and the severity and course of depression. J Abnorm Psychol 2002; 111: 589-97.
Kyriacou, C. and Sutcliffe, J. (1978). “Teacher Stress: Prevalence, Sources and
Symptoms”. British Journal of Educational Psychology, 48: 159-167
Kilmer, Newman, Jared. (2013). Reinforcement sensitivity theory and proposed personality traits for the dsm-v: association with mood disorder symptoms.
Kirkcaldy, B. D., Roy, J., Shephard, A. F. & Furnham, F. (2002). The influence of type A behavior and occupational health. Personality and Individual Differences, 33, 1361-1371.
Johnson SL, Turner R J, Iwata N. BIS/BAS levels and psychiatric disorder: An epidemiological
study. J Psychopathol Behav Assess 2003; 25: 25-36
Moore, A., & Malinowski, P. (2009). Meditation, mindfulness and cognitive flexibility. Consciousness and Cognition, 18, 176–186.
Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2009). Occupational embeddedness and job performance. Journal of Organizational Behavior, Vol. 30, No. 7, PP: 863-891.
Pickering, A., & Corr, P. (2008). J.A. Gray’s reinforcement sensitivity theory (RST) of personality. In G. Boyle, G. Matthews, & D. Saklofske (Eds.), The SAGE handbook of personality theory and assessment, Personality theories and models. 1(168), 239-257.
Pickering, A.D. Dias, A. (1993). The relationship between Grays and Eysencks Personality Spaces Personality and Individual Differences, 15 (4),297–305.
Pinto-Meza, A, Caseras,X, Soler, J, Puigdemont,D, Perez,V & Torrubia,R, (2006). Behavioural Inhibition and Behavioural Activation Systems in current and recovered major depression participants, Personality and Individual Differences, 40, 215-226
Richard, L., Hughes, R., Ginnet, G. & Curfy, J. (2005). Leadership enhancing the lesson of experience (6th Ed). Irwin: McGraw Hill.
Robbins, Stephen P. (1991). Perilaku Organisasi Jilid 1. Edisi 9. Penerjemah Tim Indeks. Jakarta: PT. Indeks, Gramedia Gru.
Ryan, R. M., & Brown, K. W. (2003). Why We Don’t Need Self-Esteem: on Fundamental Need, Contingent Love, and Mindfulness. Psychological Inquiry, 14, 27-82.
Ryan, Y., Hong Sampo, V., Paunonen, & Heather, P., Slade. (2008). Big Five personality factors and the prediction of behavior: A multi trait– multi method approach. Personality and Individual Differences, 45 (2), PP: 160-166.
Burisch, M. (2002). “A longitudinal study of burnout: The relative importance of
dispositions and experiences”. Work & Stress, 16: 1-17
Smith, D. C., Bruyns, M., Evans, S., (2011), “Project managers optimism and stress management and IT project success”, International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 4, No. 1, pp. 10-27.
Tamir, M., Robinson, M. D. & Clore, G.L. (2002). The Epistemic benefits of Trait-consistent mood states: An analysis of extraversion and mood, Journal of personality and psychology social, 83(3): 663-677.
Veronique, G., & et al. (2001). The psychological profile as determinant of satisfaction among French franchises. retrieved from URL: www.elsevier.com
Witt, L. A. (2002). The Interactive Effects of Extraversion and Conscientiousness on Performance. Journal of Management, 28 (6), PP: 835-851.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رابطه سیستم های مغزی-رفتاری و ذهن آگاهی با رضایت شغلی معلمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 5 = 1