راه های پیشگیری از فساد اداری توسط فن آوری اطلاعات

199.000تومان

توضیحات

98 صفحه

فایل word

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:کلیات  و مفاهیم

1- مقدمه. 3

1-1 بيان مسأله تحقيق. 5

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 5

1-3 اهداف مشخص تحقيق. 6

1-3-1 هدف اصلي.. 6

1-3-2- اهداف فرعي.. 6

1-4 سؤالات تحقیق. 6

1-4-1 سوالات اصلی.. 6

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق. 7

1-5-1 فرضیات اصلی.. 7

1-5-2-فرضیه های فرعی.. 7

1-6- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 7

1-6-1 تعریف پیشگیری از جرم. 7

1-6-1-1 پيشگيري كيفري.. 7

1-6-1-2 پيشگيري غيركيفري.. 8

1-6-1-3 پيشگيري اجتماعي.. 8

1-6-1-4 پيشگيري وضعي.. 8

1-6-2 تعریف فساد اداری.. 9

1-6-2-1 تعریف فساد در اصطلاح. 9

1-6-3 تعریف فن اوری اطلاعات.. 10

1-6-4 تعریف تخلف اداری.. 12

1-7 ادبیات موضوع. 13

1-7-1 فساد اداری- مالی  در اسناد و حقوقین داخلی.. 13

1-7-1-1 تعریف فساد مالی در قانون. 13

1-7-1-2  تعريف فساد بر مبناى افكار عمومى جامعه. 13

1-7-1-3 تعريف فساد بر اساس منافع عمومى.. 14

1-7-1-4 فعالیت های شامل تعریف فساد اداری.. 14

1-7-2 تعریف فساد اداری- مالی  در اسناد و حقوقین بین المللی.. 15

1-7-2-1 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد. 15

1-7-2-2 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎرزه با ﻓﺴﺎد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت  دوﻟﺖ ﻫﺎي   ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ  اروﭘﺎ (1997) 16

1-7-3 سازمان های مشمول. 17

1-8 پیشینه مبارزه با فساد. 17

1-8-1 پیشینه ی خارجی.. 17

1-8-2 پیشینه ی داخلی مبارزه با فساد. 19

فصل دوم:نقش جامعه در مبارزه با فساد اداری

2-1عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 22

2-1-1تاثیرات سطح اخلاق جامعه در سلامت کارکنان. 24

2-1-2عدم تعادل در ساختار اجتماعی.. 29

2-1-3 یادگیری اجتماعی.. 29

2-1-4  رواج مادی گرايي.. 32

2-2عوامل سازمانی.. 33

2-2-1عدم وجود شفافيت و پاسخگويي در فعاليتهای نظام اداری.. 33

2-2-2 نفوذ و تاثیر افراد در ساختار دولت.. 36

2-2-3 عدم توانایی و  ضعف دانش و تخصص مديران و کارکنان. 39

2-2-4 قانون گریزی و ابهام در قوانين و مقررات اداری.. 40

2-2-4-1 قانون گريزي ابزاري.. 42

2-2-4-2 قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي) 42

2-2-4-3 قانون گريزي اخلاقي.. 43

فصل سوم:راهکارهای مبارزه با فساد اداری با تکیه بر فن آوری اطلاعات

3-1 ابزار قانونی کنترل و کاهش فساد. 46

3-1-1 نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات کشور. 46

3-1-2 بررسی دادگاه ها یا مراجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اداری.. 48

3-1-3 بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری.. 49

3-1-4 نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از فساد. 50

3-2 ابزار حاکمیتی در کاهش فساد. 53

3-2-1 نقش شفافیت و ثبات اقتصادی در کاهش فساد اداری.. 53

3-2-2 نقش خصوصی سازی در کنترل فساد اداری.. 54

3-2-3 مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری.. 58

3-3 نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری.. 59

3-3-1 ایجاد مرکز ارتباطات مردمی.. 59

3-3-2 فن آوری اطلاعات در راستای نظارت‌های پیشگیرانه. 60

3-3-3 فن آوری در شفاف سازی مناقصات مالی جهت جلوگیری از فساد. 60

3-3-4 توسعه دولت الکترونیک… 61

3-3-5 جامعیت و شفافیت در مقررات.. 63

فصل چهارم:نقش فن آوری اطلاعات در کنترل فساد اداری

4-1  نگاهی اجمالی به فساد اداري و کنترل آن. 70

4-2 نقش کلیدي فنّاوري اطلاعات در کاهش فساد اداري.. 71

4-2-1 کشف و از بین بردن فساد اداري.. 72

4-2-2 طرح نظام اطلاعاتی و تصمیم هاي مدیریت.. 73

فصل پنجم:نتیجه گیري و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری.. 75

5-2 پیشنهادات.. 76

منابع و ماخذ

منابع. 78

کتاب ها 78

مقالات.. 80

منابع انگلیسی.. 81

Abstract. 84

چکیده

فساد و تقلب پدیده‌ای است که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عامه و اکثریت، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است.  حکومت اسلامی باید برای کنترل و نظارت بر تمام اعمال و افعال در جامعه با یک نظام مدیریتی قوی و نظارتی و مبتنی بر قانون بر عملکرد دستگاه های اداری نظارت و کنترل کامل داشته باشد تا در سایه اجرای عدالت و حسن نظارت و عمل به قانون، کنترل و امنیت و سلامت جامعه را در تمام ساختارهای اجتماعی یا اقتصادی و .. تامین کند.  در کشور ما علیرغم تلاش هایی که در زمینه اصلاح فساد صورت گرفته متأسفانه همچنان شاهد شیوع این پدیده در جامعه می باشیم. از دلایل عدم موفقیت می توان به فقدان برنامه منسجم و استراتژیک برای حل این معضل اشاره نمود. مشکل فساد حل نخواهد شد مگر آنکه برنامه ای منسجم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین و از هرگونه نگاه تک بعدی اجتناب شود استدلال می‌شود که فنّاوري اطلاعات نه تنها اثر قابل ملاحظه‌اي بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد خود فرصتهاي جدیدي را براي فساد ایجاد میکند. بنابراین براي استفاده از فنّاوري اطلاعات به عنوان ابزاري براي مبارزه با فساد باید به عوامل دیگري توجه کرد.

کلید واژه ها:

فساد اداري، فنّاوري اطلاعات، مدیریت دولتی، نظام هاي اطلاعاتی

فصل اول

کلیات  و مفاهیم

1- مقدمه

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حال تبديل شدن به محور اصلي و شکل دهنده قدرت رقابت پذيري ملي کشورها است. تجربه تاريخي اخير در عرصه پيشرفت هاي اقتصادي نشان مي دهد هر زمان که کشورهاي توسعه يافته به سوي توسعه مرزهاي فناوري گام برداشته اند، اين فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده که نقشي حياتي را براي ادامه نوآوري ها در خلق فرآيندها و محصولات جديد و در نتيجه ايجاد مزيت رقابتي برعهده داشته است.فناوري اطلاعات و ارتباطات با در اختيار قرار دادن منابع فراوان اطلاعاتي و دانشي، علاوه بر اينکه زمينه يادگيري و همچنين دسترسي به بازارهاي جديد را فراهم مي آورد، بلکه با افزايش بهره وري و در نتيجه توسعه اقتصادي اين دسته از کشورها، نقشي کليدي را در کاهش فقر و بهبود سطح زندگي و ايجاد فرصت هاي جديد ايفا مي کند.

در شرايط کنوني که اقتصاد جهاني با چالش هاي متعددي روبه رو است، نبايد از قابليت ها و توانايي هاي بسيار زياد «آي سي تي» در رشد و نوآوري غافل ماند. تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در کاهش فساد اداري و افزايش شفافيت به اثبات رسيده است.   در جهت کنترل فساد، روش ها و ابزارهاي مختلفي ارائه شده است، اما ادعا مي شود مهم ترين و موثرترين مانع اصلي فساد، شفافيت است. بنابراين هر نوع استراتژي ضدفساد که در جهت تقويت شفافيت مديريت دولتي حرکت نمي کند، محکوم به شکست است. يکي از مواردي که در سال هاي اخير براي کنترل و کاهش فساد در مديريت دولتي مدنظر قرار گرفته، دولت الکترونيک است.

    به دليل ماهيت فناوري اطلاعات و ارتباطات انتظار مي رود که کاربرد اين صنعت باعث افزايش شفافيت فرآيندهاي اداري و تصميم گيري شود. اين باور وجود دارد که به کارگيري اينترنت و ديگر ابزارهاي اطلاعاتي، سرانجام جايگزين تصميم هاي غيرشفاف و غيردموکراتيک متصديان امور و مديران دولتي خواهد شد، اما اجراي کنترل فساد هميشه فعاليتي کاربر و اطلاعات بر بوده و به همين دليل، مديران به فنون و ابزار کمکي نياز دارند تا بتوانند با اتکا به آنها، فساد اداري را کنترل کنند. در اين گزارش با ارائه تعريفي از فساد اداري اين طور آمده است: فساد اداري به اقداماتي اطلاق مي شود که ناشي از به کارگيري قدرت و توان سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت براي کسب منافع مالي، فردي يا گروهي است. نتايج فساد اداري به طور طبيعي مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است.

     فناوري اطلاعات و ارتباطات درجهت کاهش امکان فساد در مديريت دولتي است که خود را در دولت الکترونيک متجلي ساخته است. از فناوري اطلاعات و ارتباطات انتظار مي رود شفافيت فرآيندها و تصميم‌گيري اداري را افزايش دهد.‌ استفاده از اينترنت و ساير ابزارهاي اطلاعاتي، سرانجام جاي خود را به تصميم هاي غيرشفاف و سليقه‌اي خواهند داد و در نتيجه، فناوري اطلاعات را مي توان بهترين شيوه مبارزه با فساد اداري در زمان حاضر عنوان کرد  . بنابراين، دولت الکترونيک که بر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بنيان مي‌شود باعث شکل گيري دولتي کارآمد و اثربخش در مصرف هزينه عمومي خواهد شد و خدمات عمومي بهتر به شهروندان ارائه خواهد داد و با دسترسي عامه به اطلاعات و پاسخگويي بيشتر دولت به شهروندان، فساد کاهش يافته و به مرور از بين رفته و رضايت عمومي افزايش خواهد يافت.‌ ‌

1-1 بيان مسأله تحقيق

ﻓﺴﺎد اداري از جمله مسائلی است که در زمان حاضر یکی از چالش برانگیز ترین معضلات جوامع بشری است که عمده ترین دلیل بر عدم کارآمدی فعالیتهای دولتها در رشد توسعه و برقراری نظم در جوامع آنان است و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوﻟﺖ در ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﻮر و ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ  ﻣﯽ‌ﺷﻮد . همه ی دولت‏ها‏ به انحا مختلف در صدد مبارزه با این معضل در ادارت و سیستم حاکمیت خود هستند و از تمام امکانات خود جهت نیل به ریشه کنی آن بهره می‌گیرند . با توجه به گسترش فناوری های هوشمند یکی از این روشها می‌تواند بهره گیری از این گونه ابزار و فن آوری ها در مدیریت باشد.امتیازات استفاده از فن آوری اطلاعات علاوه بر تسریع در انجام و پردازش امور ، عدم دخالت طیاد عامل انسانی است که راهکار موثری در دست اندازی های افراد  فاسد در آن می‌باشد . نوشتار حاضر، ضمن بحث در مورد مفهوم و ويژگي‏ها‏ی فساد اداری، اهميت کاربرد فناوری اطلاعات برای شفاف سازی و نيز تسهيل اجراء قوانين مرتبط با آن و همچنین پیشگیری از فساد اداری را تبيين مي‏نمايد.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

فساد در نظام اداري، كم وبيش گريبانگير همه كشورهاست و آسيب‌هاي ناشي از فساد با توجه به شكلهاي مختلف آن بيشمار است. براي كشوري كه در جهت توسعه و پيشرفت گام بر ميدارد، ضرورت دارد تا عاري از مقوله فساد به اين مهم بپردازد و ضروري است براي جلوگيري از تشديد آسيب ها در آينده، امروز با تمام توان و در تمام زمينه ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌اي جدي و مستمر صورت گيرد تا درجامعه‌اي سالم و عاري از فساد، توسعه پايدار و همه جانبه در كشور محقق گردد ؛ و با توجه به اينكه مسئله عدم سلامت نظام اداري و در نتيجه فساد اداري پيامدهاي سوء بسياري نظير كاهش كارايي سازمانها، بزرگ شدن بوروكراسي، كند شدن روند خصوصي سازي، توزيع ناهمگون درآمدها و بدبيني مردم نسبت به دولت و سازمانهاي دولتي، دارد لذا سازمانها و افراد جامعه بايد به اين امر اهميت دهند و ارتقاي آن را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

منابع

کتاب ها

1-        ابن الرسول، اصغر و نصرالله خانی جاغرق. 1383 . ارزیابی عملکرد در پروژه هاي فناوري اطلاعات. تهران ، تدبیر.

2-        احمد و خیرخواهان جعفر. 1383. حکمرانی خوب، بنیان توسعه، تهران، مرکز پژوهش های مجلس.

3-        اسلامي بيگدلي، غلامرضا. 1376. «نظام‌هاي كنترل مالي در جمهوري اسلامي ايران: گذشته، حال، آينده» مجموعه مقالات نخستين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور، چاپ اول.

4-        الهیاري فرد، محمود. 1383 . خدمات بانکداري الکترونیک و نیازهاي اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه هاي عملیاتی خدمات مختلف بانکی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

5-        حبیبی، نادر. 1375. فساد اداری، عوامل موثر و روش های مبارزه،    تهران، موسسه فرهنگی انتشارتی وثقی.

6-        حق شناس علی محمد و دیگران. 1379. فرهنگ معاصر هزاره،  تهران، انشارات فرهنگ معاصر.

7-        خدمتي، ابوطالب. 1376.  «نظارت و بازرسي در اسلام»، مجموعه مقالات نخستين همايش بازرسي، چاپ اول.

8-        رهبر، فرهاد . میرزاوند، فضل الله . زال پور، غلامرضا. 1381. بازشناسی عارضه فساد مالی، جلد اول،   ص14-15، تهران، نشر جهاد دانشگاهی.

9-        رئيسي، سيدابراهيم. 1376. «سير تحول بازرسي در ايران»، مجموعه مقالات نخستين همايش بازرسي، چاپ اول.

10-      زاهدی، شمس السادات. 1379. مدیریت فراملیتی و جهانی؛ نگرش تطبیقی، تهران، انتشارات سمت.

11-      سلامي، عباس. 1377. «بازرسي و نظارت»  صنعت و ايمني، شماره 63   .

12-      شاكر برخوردار. فريد. 1376.  «نظارت و بازرسي در اسلام»، مجموعه مقالات نخستين همايش بازرسي، چاپ اول.

13-      طباطبايي مؤتمني، منوچهر. 1354. «مسئله نظارت و كنترل در دستگاه‌هاي اداري، «مجله كانون وكلا، شماره .17

14-      عابديان، ميرحسين. بهار 1378. «ديوان عالي كشور و نظارت بر حسن اجراي قوانين،‌ «مجله حقوق دادگستري، شماره 26 .

15-      عباسی شاه کوه، کلثوم. علی عبدالهی. فاطمه ثقفی . 1386 . نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداري در ایران. چهارمین کنفرانسبین المللی مدیریت فناوري اطلاعات و ارتباطات.

16-      فرخ سرشت، بهزاد. 1383. بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری،   شماره 66 ص135، تهران، دانش مدیریت.

17-      قوچاني، محمود.1374. فرمان حكومتي پيرامون مديريت.. چاپ دوم. تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.

18-      كاتوزيان، ناصر1365. مباني حقوق عمومي. چاپ دوم، بهنشر.

19-      کاتوزیان ، ناصر 1371  ، دورۀ مقدماتی ، حقوق مدنی و اعمال حقوقی ، چاپ دوم ، شرکت انشارات .

20-      محسني، عباس. 1373بررسي قوانين و مقررات مالي. چاپ دوم. تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.

21-      مدني، سيدجلال‌الدين، 1370.  حقوق اساسي و نهادهاي سياسي. چاپ اول. تهران: نشر همراه.

22-      مرداني، نادر، و ديگران. 1372.آيين دادرسي مدني. چاپ اول  ، ص125، تهران: نشر يلدا.

23-      مصدق، محمد. 1377. اصول، قواعد و قوانين ماليه در ممالك خارج و ايران. چاپ اول. تهران: نشر فروزان.

24-      منتظري،‌ حسينعلي. 1370.  مباني فقهي حكومت اسلامي. چاپ اول. جلد سوم. قم:‌ نشر تفكر.

مقالات

1-        جهانبخش، گیتی. 1387 . نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در کاهش فساد اداري در سازمان مرکزي بانک رفاه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس قم.

2-        قلی پور، رحمت ا… .1383. نقش دولت در حمرانی خوب، پایان نامه دکتری، تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

3-        كرمي، محمد باقر. 1377. «مراجع قضايي در آينه نظارت و بازر محقق‌داماد، سيدمصطفي. «بازرسي از ديدگاه اسلام»، فصلنامه حق، دفتر يكم .

4-        منصور نژاد، محمد. 1384. بررسی تاثیر فساد اداری بر امنیت اجتماعی،  ، شماره 66 ، تهران، مجله توسعه مدیریت.

5-        مهرپور، حسين. 1370. مجموعه نظرات شوراي نگهبان. چاپ اول. جلد سوم:  تهران، انتشارات كيهان.

6-        ميرعباسي، محمدباقر. 1383 .جزوه حقوق اساسي تطبيقي.  تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  .

7- هاشمی، علیرضا .1434  . “مدیریت کارامد مالیاتی”، روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره3.

منابع انگلیسی

1- Anderson, T.B. ٢٠٠٩. E – Government as an anti-corruption strategy. Information Economics and Policy ٢١: ٢٠١−٢١٠. UNDP. ٢٠٠۴. Anti-corruption practice note. http://www.undp.org/governance/docs/AC_PN_English.pdf. (accessed ٣٠ May ٢٠٠٨)

2- Anechiarico, F., & Jacobs, J, B., “Visions of Corruption and the Evolution of American Public Administration”, Public Administration Review, 1994, 54 (5).

3- Armstrong, E .٢٠٠۵. Integrity, transparency and accountability in public administration: Recent trends, regional and international developments and emerging issues, United Nations, Department of Economic and Social Affairs.

4- Benbunan – Fich, R., “Information Technology in Organizations: Paradigms and Metaphors. Jan. 4, 2002 [online] <http:// cisnet. boruch. Cuny.edu/fich/> [12 April 2004].

5- Bertot, J.C., P.T. Jaeger, and J.M. Grimes. ٢٠١٠. Using ICTs to create a culture of transparency: Egovernment and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government Information Quarterly ٢٧: ٢۶۴–٢٧١.

6- Bhargava, V. K., Bolongaita, Emilp. Making National Anti – Corruption Policies and Programs Move Effective: An analytical framework, June 18 2001 [online] <www.fac.nus.edu.sg/ppp/docs> [19 April 2004].

7- Bhatnagar, S .٢٠٠٣. E-government and access to information. Global Corruption Report ۲۰۰۳.Transparency International. Washington DC.

8- Bizarro, M., B., “Information and Communication Technology (ICT) in Public Expenditure Management (IEM)”, 17 August 2000 [online]. <www.adb.org./Documents/Manuals/Gort-Expenditure/chap14.> [14 Aprill 2004].

9- Chadwick, A., and May, C. ٢٠٠٣. Interaction between States and Citizens in the Age of the Internet: Egovernment In the United States, Britain, and the European Union. Governance ١۶(٢): ٢٧١–٣٠٠.

10- Chan, T., “Corruption Prevention – The Hong Kong Experience, 13 May 2001 [online] <www.user tpg. Com.au/jonayra/expat.htm.> [12 April 2002].

11- Chi Lio, M., M. Chun Liu, and Y. Pey Ou. ٢٠١٠. Can the Internet reduce corruption? A cross-country study based on dynamic panel data models. Government Information Quarterly, In Press.

12- Denhardt, R. B., In the Pursuit of Significance, New York, Wadsworth Publishing Company, 1992.

13- Gould, D. J., “Administrative Corruption: Incidence, Causes and Remedial Strategies in Farazmand, A. (ed). Handbook of Comparative and Development Public Administration. New York, Marcel Dekker, 1991.

14- Grabosky, P., Larmour, P., “Public Sector Corruption an Its Control”, Jan. 4, 2002 [online]. <http://w aic.gor.au> [13 April 2002].

15- Heeks, R. ٢٠٠۵. E-government as a carrier of context. Journal of Public Policy ٢۵, ۵١−٧۴.

16- Heeks, R.B., Computerizing Corruption in Developing Countries. Information Technology in Developing Countries, Vol.5, Issue.

17- Houghton, J., Burgess, S., How Information Technology Governance, Control, and Assurance Skills Enhance Electronic Records Management Programs, 17 August 2000 <www. World bank k. ud.org> [12 April 2004].

18- Mohabbat khan, M., “Political and Administrative Corruption: Concepts, Comparative Experiences and Bangladesh Case August 2002 [online] <www.ti-banglasesh.org/docs/Research/khan.htm>. [18 April 2004].

19- Moon , M. Jae., “Can IT Help Government to Restore Public Trust? Declining Public Trust and Potential Prospects of IT in the Public Sector, 30th Hawaii  International Conference on System Sciences, Hawaii, 18 August 2002 [online], <www.csdi.computer .org/com/proceedings /hicss/> [14 April 2004].

20- Nicola, A, D. Scartezzini, A., “When Economic Crime Becomes Organized: The Role of Information Technology, A Case Study”, 17 March 2000 [online] <http://eprints. biblio.unith.it/archive> [14 April 2004].

21- Pathak, R. D., R. Naz, M. H. Rahman, R. F. I Smith, and K. N. Agarwai. ٢٠٠٩. E-governance to cut corruption in public service delivery: A case study of Fiji. International Journal of Public Administration ٣٢, ۴١۵−۴٣٧.

22- Porter, M. & Millar, V., “How Information Gives Goue. Competitive Advantage”, Harvard Business Review,1995, July – August.

23- Ramasoota, P., “Information Technology and Bureaucratic Surveillance”, Information technology for Development, 8 (1) .

24- Relly, J.E., and Sabharwal, M. ٢٠٠٩. Perceptions of transparency of government policymaking: A crossnational study. Government Information Quarterly ٢۶: ١۴٨−١۵٧.

25- Saxena, K.B.C. ٢٠٠۵. Toward Excellence in E-governance, International Journal of Public Service Management ١٨(۶): ۴٩٨–۵١٣.

26- Schroth, P. W., Stodder, J. P., Sharma, P., “Transparency and Information Technology”, December 14 2001 [online] <www.rh.ed/~ stodder/Be /Tranpit – AABD.D.C.> [14 April 2004].

27- Scott – Morton, M., The Corporation of the 1990’s: Information Technology and Organization Ttransformation, Oxford University Press, 1999.

28- Shim, D.C., and Eom, T.H .٢٠٠٨. E-government and Anti-corruption: Empirical Analysis of International Data. International Journal of Public Administration ٣١(٣): ٢٩٨–٣١۶.

29- Shim, D.C., and Eom, T.H. ٢٠٠٩. Anticorruption effects of information communication and technology (ICT ) and social capital. International Reviewof Administrative Sciences ٧۵(١): ٩٩-١١۶.

30- Sparrow, M., K., “Informing Enforcement”, Informatization and the Public Sector, 1992, 2 (3).

31- Thshman, M. L. & Nadler D. A., Information Processing as an Integrating Concept in Organizational Design, Academy of Management Review, July, 1978.

32- Wescott, Glay G., “E – Government to Combat Corruption in the Asia Pafic Region, International Anti – Corruption Conference (Seoul: May 25-28 2003). 17 Agust 2003 [online] <http://www.adb.org/> [12 April 2004].

33- World Bank Institute., “Improving Governance and Controlling Corruption, October 14 2001 [online] <www.fight corruption.org> [13 April 2004].

34- Yeung, Jean Au., “Fighting Corruption – The Hong Kong Experience”. Seminar on International Experience on Good Governance and Fighting Corruption, Room, February 17 2000, 14 Des 2002.<http://www.undpparagon. org/rgp/10> [12 April/2004].

35- Zobaff, S., In the age of the smart machine, New York, Basic Book, 1988.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “راه های پیشگیری از فساد اداری توسط فن آوری اطلاعات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + = 23