new5 free

ساز مانهاي قاره اي و سازمانهاي منطقه اي

49.000تومان

توضیحات

63 صفحه

فایل word

فصل اول

 ساز مانهاي قاره اي

از نظر تعريفي سازمانهاي قاره اي سازمان هايي هستند که داراي قلمرو وصلاحيتي محدود به يک قاره بوده و بعبارت ديگر فقط کشورهاي همان قاره مي توانند به عضويت آن در آيند و کشورهاي خارج از قاره حق ورود به آنهارا ندارند البته اين به مفهوم الزام کشورهاي قاره به عضويت در آ ن نمي باشند بلکه اين کشورها داراي حق و اختيار در اين خصوص هستند که چنانچه شرايط سازمان را داشته باشند به آن ملحق شوند در حاليکه براي کشورهاي خارج ازقاره چنين حق  واختياري اصولا ًوجود ندارد. مانند سازمان وحدت آفريقا که يک سازمان قاره اي است ولي تامدتها از پذيرش آفريقاي جنوبي علي رغم اينکه يک کشورآفريقايي است به دليل داشتن سياست تبعيض نژادي وآپارتايد به عنوان عضوخودداري نمود. سازمان قاره اي ديگر اتحاديه اروپا و يا به عبارتي سازمان جوامع اروپا مي باشد در قاره آسيا به دليل گستردگي و وسعت بسيار زياد اين قاره هنوز يک سازمان قاره اي بمانند ساير قاره ها بوجود نيامده است. از ميان اين سازمان ها به سازمان جامعه اروپا يا اتحاديه اروپا که موفقيت زيادي در خصوص ايجا د وحدت ميان کشورهاي عضوداشته است می پردازيم.

مبحث اول-  سازمان های قاره اروپا

 جامعه اروپا

تصور بر اين است که جامعه اروپا يک سارمان واحد است در حاليکه از نظر حقوقي در اروپا سه سازمان تحت اين عنوان وجود دارد. يکي جامعه اروپايي ذغال سنگ و آهن (ECSC)، ديگر جامعه اقتصادي اروپاEEC) ) و سرانجام جامعه اروپايي انرژي اتمي (اورانيوم). قديمي ترين اين جوامع، سازمان ذغال سنگ و فولاد است که فعاليت خود را در 25 ژوئيه 1992آغاز نمود. اعضاء مؤسس آن شش کشور آلمان، بلژيک، فرانسه، ايتاليا، لوزامبورگ و هلند مي باشد. به جهت اينکه اساسنامه آن در 18 آوريل 1951 در پاريس به امضا رسيد آن را عهدنامه پاريس گويند. زبان رسمي جامعه زبان فرانسه و متن فرانسوي اساسنامه متن معتبر محسوب مي شود جامعه داراي چهار رکن اصلي مي باشد، شورا مرکب از نمايندگان دولت هاي غضو، کميسيون که مقام عالي خوانده مي شود و رکن اجرايي سازمان است، مجمع و ديوان. مقر مجمع در شهر استراسبورگ و محل سه رکن ديگر در شهر لوکزامبورگ است. کشورهاي فوق الذکر مؤسسين دو جامعه ديگر  اروپايي يعني جامعه اقتصادي اروپا(EEC) و اورانيوم نيز مي باشند که عهدنامه هاي هر دو هم زمان در 25 مارس  1857 در شهر رم به امضا رسيدند و در اول ژانويه1958 به اجرا در آمدند. هريک از اين دو جامعه داراي يک کميسيون و يک شوراي مستقل مي باشد ولي مجمع و ديوان براي هر سه جامعه يکي است. محل اجلاس شورا و کميسيون هر دو جامعه در شهر بروکسل است. زبان همه اعضاي در اين دو جامعه زبان رسمي محسوب مي شود و اعتبار برابر دارند.در حاليکه در سازمان ذغال سنگ و فولاد (ECSC) کميسيون از استقلال و قدرت بيشتري نسبت به شورا بر خوردار است در جامعه اقتصادي اروپا (EEC) بر عکس قدرت شورا بيشتر از کميسيون مي باشد. در 8 آوريل 1965 عهدنامه بروکسل به امضا کشورهاي مذکور رسيد که موجد يک شورا و يک کميسيون براي جوامع اروپايي مي باشد اين عهد نامه در اول ژوئيه1967 به اجرا در آمد. به موجب آن کنيسيون هاي سه گانه جوامع تبديل به يک کميسيون و شوراهاي سه گانه نيز تبديل به يک شورا شدند. محل شورا و کميسيون جديد در شهر بروکسل است ولي برخي از اجلاسيه هاي شورا و فعاليتهاي جامعه مي تواند در لوکزام بورگ يعني در اجلاسيه هاي خود را در بروکسل نيز بر قرار نمايند. سکرتريته جامعه درلوکزامبورگ است. البته عهدنامه 1965 موجد ادغام جوامع در يکديگر نمي باشد.

از1981 جامعه اروپا شروع به گسترش نمود بدين ترتيب که در اين سال انگلستان، دانمارک وايرلند به عضويت جامعه اقتصادي (EEC) و اورانيوم در آمدند و سپس يونان در اول ژانويه 1981 و اسپانيا و پرتغال در اول ژانويه 1986 به آن پيوستند.

در 1991 موافقتنامه اي با کشورهاي عضو قلمرو اروپايي تجارت آزاد(EFTA) مرکب از نروژ،سوئد، فنلاند، ايسلند، سويس،ليختن اشتاين و اتريش، منظور ايجاد منطقه اقتصادي اروپا با هدف ادغام اين کشورها به جامعه اقتصادي اروپا به امضا رسيد که به اصلاحاتي مورد موافقت ديوان اروپا در 1992 قرار گرفت ولي قبل از اينکه موافقتنامه به اجرا در آيد (1998)بسياري از کشورهاي مذکور پس از انجام رفراندم در کشورهاي خود در 1995به جامعه اروپا پيوستند. مانند نروژ، سوئد، فنلاند، ايسلند، اتريش، ليختن اشتاين. البته سه کشور ليختن اشتاين، ايسلند ونروژ همچنان در قلمرو اروپائي قدرت آزاد(EFTA)باقي ماندند. ولي سوئيس به دنبال رفراندم از الحاق به جامعه خودداري نمود و گرئيلند نيز به دنبال همه پرسي 1985 از جامعه خارج شد و حضورش در جامعه به همراه دانمارک بهصورت شريک مي باشد. ساختار جامعه از زمان تأسيس دستخوش تغييرات زيادي گرديده که آخرين آن معاهده 7  فوريه 1992 منعقد در شهر ماستريخت هلند موسوم به معاهده اتحاديه اروپاست که در اول نوامبر 1993 به اجرا در آمد. اين معاهده راه را برلي ايجاد براي يک اروپاي آزاد هموار نمود اتهاديه اروپا موجد سياستها و اشکال جديد همکاري ميباشد که از ان جمله سياست مشترک خارجي و امنيتي وهمکاري در زمينه عدالت  و امور داخلي است.در حقيقت سه جامعه ذغال سنگ و فولاد (ECSC) و اراتوم را در بر مي گيرد.به رموجب بند 1  ماده 8 (EEC) هر کسي که تابعيت يکي از کشورهاي عضو را داشته باشد تبعيه اتحاديه محسوب ميشود.بدين ترتيب اتحاديه داراي شهروندان خاص خود ميباشد.يکي از دستاوردهاي معاهده ماستريخت ايجاد پول واحد اروپايي ونيز توسعه ابعاد اجتماعي جامعه بود گه اکر چه در ابتدا با مخالفت برخي از کشورهاي اروپايي  مانند انگليس روبرو شد ولي به امضا اکثريت اعضاء رسيد.در1997جهت دادن قدرت اجرايي بيشتر به معاهده ماستريخت معاهده آمستردام منعقد گرديد که در ان به مسائلي از جمله لغو نظارت بر تردد و عبور و مرور اشخاص از يک کشور عضو به کشور ديگر مي پرداخت. در1985و 1990دو موافقت نامه در شهر شينگن در لوگزامبورگ ميان فرانسه،آلمان وکشورهاي بنلوکس به امضاء رسيدند که به موجب آنها نظارت بر عبورو مرور از بين ميروند.متعاقباً تمام کشورها به جز انگلستان وايرلند به انها پيوستند.نروژو ايسلند نيزبه عنوان اعضاء شريک به انها پيوستند.از نظر حقوقي صلاحيت هر يک از نهادها بر اساس عهدنامه اي ميباشد که ان را به وجود اورده است.جامعه داراي سه رکن سياسي:شورا،کميسيون وپارلمان ميباشد که در هر يک عناصر بين حکومتي وفدرال وجود دارد.بر اساس قاعده شناخته شده هيچ دولتي نميتواند بدون اعلان رضايت خود ملزم به انجام عمل شود.حقوق جامعه براي همه دولتهاي عضو ودر مواردي براي افراد لازم الرعايه مي باشد.کميسيون ميتواند در صورت نقض اين حقوق از طرف افراد ويا شرکت ها به ان رسيدگي نموده وتصميم لازم را اتخاذ نمايد.اين تصميمات از طرف ارگانهاي خاصي به اجرا در مي ايند.با توجه به اين ويژگيها مي توان گفت که جامعه اروپا يک سازمان فوق ملل است که به طرف فدراليسم کامل پيش ميرود.جامعه اروپا داراي پنج رکن است.سه رکن سياسي شامل کميسيون، شورا و پارلمان ودو رکن قضايي شامل ديوان عدالت  و شعبه مميز محکمه .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ساز مانهاي قاره اي و سازمانهاي منطقه اي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − = 10

شناسه محصول: afghan4 دسته: برچسب: , ,