حراج!

طراحی خانه عکس با رویکرد پیوند دو هنر معماری و عکاسی

990,000تومان 400,000تومان

توضیحات

154 صفحه

فایل word

فهرست مطالب

فصل او ل: معرفی موضوع
۱-۱-بیان مسئله 17
۱-۲-پیشینه 18
۱-۳-ضرورت پژوهش 19
۱-۴-اهداف تحقیق 19
۱-۴-۲-اهداف خرد: 20
۱-۵-سوالات و فرضیه 20
۱-۶-مکان/ جامعه آماری/حجم نمونه 20
۱-۷-روش تحقیق 21
۱-۸-کاربرد نتایج و بهره برداران 22
فصل دوم :مبانی نظری
2-1- تاریخچه عکس در ایران 24
2-2-نسبت عکاسی و معماری با دنیای هنر 25
2-3- تاثیر معماری و عکاسی بر هم 25
2-3-1- پارادایم برون گرا 26
2-3-2- پارادایم درون گرای عکاسی 27
2-3-3-رابطه ارجاعی 27
2-3-3-1- تاثیر معماری در کار عکاسان 28
2-4- عکاسی و معماری 30
2-4-1- فضا 30
2-4-1-1-مقایسه عناصر تشکیل دهنده بخش عینی فضا( فضای کالبدی معماری و فضای کاغذ در عکس) 32
2-4-1-1-1- ترکیب بندی یا کمپوزوسیون: 32
2-4-1-1-2- رنگ: 33
2-4-1-1-3-کادر 36
2-4-1-1-4- نور 37
2-4-1-1-5-هندسه 38
2-4-1-1-6- حرکت 39
2-4-1-2- مقایسه ی فضای عکس و فضای معماری از منظر ذهنی ( فضای ادراکی معماری و فضای کنش در عکس)
2-4-1-2-1 -روایت مندی 41
2-4-1-2-1 -1-روایت در عکاسی 41
2-4-1-2-1 -2- معماری و روایت 42
2-5-مطالعه ی موزه ها و گالری های هنری 43
2-5-1-مورد های مطالعاتی داخل کشور 43
2-5-1-1- موزه عکسخانه شهر 43
2-5-1-2- گالری فرهنگسرای نیاوران 47
2-5-1-3- موزه ی هنرهای معاصر تهران 49
2-5-1-4- فاز دوم موزه ی هنرهای معاصر صنعتی کرمان 51
2-5-1-5- موزه هنرهای معاصر اصفهان 53
2-5-2-مطالعه نمونه های موزه ها و گالری های آموزشی نمایشگاهی خارجی 54
2-5-2-1-موزه ملی عکاسی ماروبی 54
2-5-2-2- مرکز بین المللی عکاسی نیویورک 57
2-5-2-3-موزه فوم هلند 58
2-5-2-4-موزه هنر مدرن نیویورک 60
2-5-2-5-موزه گالری هنر ونکور 63
فصل سوم: روش تحقیق و جمع آوری داده ها
3-1-روش تحقیق 66
3-2-جمع آوری دادها 66
فصل چهارم :آنالیز یافته های پژوهش، نتایج و بحث
4-1-نتایج حاصل از اطلاعات پرسشنامه 80
4-1-1- نتایج تحلیل عکس شماره یک 80
4-1-4-نتایج تحلیل عکس شماره چهار 84
4-1-5- نتایج تحلیل عکس شماره پنج 84
4-1-6-نتایج تحلیل عکس شماره شش 85
4-1-7-نتایج تحلیل عکس شماره هفت 86
4-1-8-نتایج تحلیل عکس شماره هشت 87
4-1-9-نتایج تحلیل عکس شماره نه 88
4-1-10- نتایج تحلیل عکس شماره 10 89
4-1-11- نتایج تحلیل عکس شماره یازده 90
4-1-12- نتایج تحلیل عکس شماره دوازده 91
4-1-13-نتایج تحلیل عکس شماره 13 92
4-1-14-نتایج تحلیل عکس شماره 93
4-1-15- نتایج تحلیل عکس شماره پانزده 94
4-1-16-نتایج تحلیل عکس شماره شانزده 95
4-1-17-نتایج تحلیل عکس شماره هفده 96
4-1-18-نتایج تحلیل عکس شماره 18 97
4-1-20-نتایج تحلیل عکس شماره بیست 99
4-1-21- نتایج تحلیل عکس شماره بیست و یک 100
4-1-22- نتایج تحلیل عکس شماره بیست و دو 101
4-1-23-نتایج تحلیل عکس شماره بیست و سه 102
4-1-24-نتایج تحلیل عکس شماره بیست و چهار 103
4-1-25-نتایج تحلیل عکس شماره بیست و پنج 104
4-1-26- نتایج تحلیل عکس شماره بیست و شش 105
4-2-تحلیل نمودار ها 106
فصل پنجم: معرفی و شناخت بستر سایت
5-1-معرفی تهران 108
5-1-1-پیشینۀ تهران 108
5-1-2- جغرافیا و اقلیم 110
5-1-2-1-توزیع مکانی بارش در استان تهران 111
5-1-2-2-دما 112
5-1-2-3-بادهای تهران 112
5-2-مکان یابی سایت طراحی 113
5-2-1-آلترناتیوها 113
5-2-2-اهداف معیار ها زیر معیار ها و گزینه ها 113
5-3-سایت پروژه 114
5-3-1-شناخت محدوده ی مطالعاتی 114
5-3-2- موقیعت سایت با توجه به معابر و برخی ساختمان های شاخص مجاور 116
5-4- بررسی وضع موجود 116
5-4-1- محیط فیزیکی 116
5-4-1-1-زمین شناسی و مورفولوژی 116
5-4-1-1-2-مواد خاکی نفوذ پذیری خاک و فرسایش 116
5-4-1-1-3 -گسل های زمین شناسی 116
5-4-1-1-4-سفره های آب زیر زمینی 117
5-4-1-2- توپوگرافی 117
5-4-2- محیط طبیعی 117
5-4-3-محیط اجتماعی 118
5-4-3-1-کاربری زمین 118
5-4-3-1-1تسهیلات اجتماعی 118
5-4-3-2-مردم 119
5-4-3-3-تاریخچه زمین 120
5-4-3-3-1-عناصر تاریخی پیرامون سایت 120
فصل ششم: ضوابط و معیار های طراحی محیط‌های آموزشی باز،بسته ، پژوهشی و نمایشگاهی
6-1-تعریف 123
6-2-طراحی فضای آموزشی 123
6-2-1-اهمیت معماری در فضای آموزشی، پژوهشی 123
6-2-1-2- اهمیت معماری در فضای آموزشی باز و نیمه باز 124
6-3-طراحی فضای نمایشگاهی 124
6-3-1-اهمیت معماری در محیط های نمایشگاهی 124
6-5- برخی استانداردهای فضایی 125
6-5-1- استانداردهای و ضوابط فضاهای آموزشی بسته 125
6-5-1-1-فضاهای اموزش نظری(کلاس های تئوری) 126
6-5-1-1-1- تعداد ظرفیت و سطح اشغال کلاس : 126
6-5-1-1-2- شکل کلاس 126
6-5-1-1-3- نور 126
6-5-1-1-3-1: نور مصنوعی 127
6-5-1-1-3-2-نور طبیعی 127
6-5-1-1-2-4- مبلمان 127
6-5-1-1-2-5- مصالح کلاس 127
6-5-1-2- فضای آموزش عملی (کارگاه) 127
6-5-1-2-1-کارگاه های عکاسی 128
6-5-1-2-1-1- شکل کلاس 128
6-5-1-2-1-2- نور 128
6-5-1-2-1-3-مبلمان 128
6-5-1-2-1-4- مصالح 128
6-5-1-2-1-1- تاریک خانه 128
6-5-1-2-1-1-1- نور 129
6-5-1-2-1-1-2-مصالح 129
6-5-1-3- گالری 129
6-5-1-3-1- نور 129
6-5-1-3-2- رنگ 129
6-5-2- استاندارها و ضوابط فضای آموزشی باز ونیمه باز(گردهمایی عکاسانه) 129
6-5-2-1-آمفی تئاتر رو باز 130
6-5-2-1-1 نور 130
6-5-2-1-2-مصالح 130
6-5-2-3-کافه گالری 130
6-5-2-4-سالن نمایش فیلم و اسلاید 130
6-5-2-4-1- پرده نمایش 131
6-5-2-5- فروشگاه مجلات تخصصی، کتاب و محصولات فرهنگی 131
6-5-3- فضاهای کمک آموزشی 131
6-5-3-1-کتابخانه 131
6-5-3-1-1- ابعاد و استاندارد های پیشخوان و برگه دان 132
6-5-3-1-2- استانداردابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها 132
6-5-3-1-2-2-ارتفاع قفسه‌ها 132
6-5-3-1-2-3 :استاندارد میزها 133
6-5-3-1-3- نور کتابخانه 133
6-5-3-1-4-آکوستیک 133
6-5-3-1-5-تهویه ی مطبوع 133
6-5-3-2- سالن آمفی تئاتر 134
6-5-4- فضا ی اداری 138
6-5-4-1- اتاق مدیریت و اساتید و کارمندان 138
6-5-5- استاندارها و ضوابط فضای نمایشگاهی 138
6-5-5-1- نمایشگاه دائم ساختار عمومی گالری ها 138
6-5-5-1-1-نور 139
6-5-5-1-1-1-نورپردازی طبیعی 139
6-5-5-1-1-2- نور پردازی مصنوعی 140
6-5-5-1-2- تنظیم شرایط محیطی 140
6-5-5-2- نمایشگاه موقت 141
۶-۵-۲-برنامه فیزیکی 141
فصل هفتم: ایده ها و روند طراحی
7-1- مبانی طراحی 144
7-1-1-توجه به رابطه ی عکاسی با هنر در ابتدای ورود 144
7-1-2-توجه به خاصیت چشم در درک نور 144
7-1-3-ایده ی ساختن بنا با توجه به ساختن عکس 145
7-1-4-ایده های گرفته شده از بررسی ها ی نمونه موردی 146
7-1-5-بهره گیری از اطلاعات حاصل از تحلیل داده های پرسشنامه 146
7-1-5-1- طراحی بر اساس حرکت 146
7-1-5-2-طراحی براساس کادر 146
7-1-5-3-طراحی براساس هندسه: 146
7-2-راهکارهای سازه ای 147
7-2-1- سازه طرح سقف کو بیاکس 147
7-2-1-1-مفهوم کوبیاکس 147
7-2-1-2-مزایای سقف کوبیاکس در مقایسه با سقف های دیگر 148
7-2-1-2-1-مزایای فنی سیستم کوبیاکس عبارتند از 148
7-2-1-2-2-مزایای معماری سیستم کوبیاکس عبارتند از 148
7-2-1-2-3-مزایای اجرایی کوبیاکس 149
7-2-1-2-4-مزایای ایمنی کوبیاکس 149
7-3-روند طراحی 149
7-3-2-ورودی اصلی 149
7-3-3-مکان های اجتماع پذیر 149
7-3-4-پاکت حجمی 150
7-3-5- اتود های حجمی 150
۷-۴-نقشه ها و مدارک طراحی 151

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول۵-۱ آب و هوای تهران در ماه های مختلف سال 107
جدول شماره ی ۵-۲ ویژگی های منطقه هفت 109
جدول شماره ۶-۱ سطح اشغال کلاس متناسب با جمعیت(نویفرت،2010) 121
جدول شماره ۶-۲مشخصات صندلی(نویفرت،2010) 130
جدول شماره ۶-۳تعداد صندلی در یک ردیف:مشخصات (نویفرت،2010) 130
جدول شماره۶-۴ فضا برای صندلی چرخدار (نویفرت،2010) 131
جدول شماره ۶-۵:ابعاد سالن امفی تپاتر (نویفرت،2010) 132
جدول شماره ۶-۶ابعاد درهای خروج (نویفرت،2010) 133
جدول شماره ۶-۷ برنامه فیزیکی 136

 

 

 

فهرست اشکال

تصویر شماره 1-۲: بافته های قدیمی اهالی پرو (کپس،51:1392) 29
تصویر شماره-۲-2: دایره رنگی (مانته،68:1392) 31
تصویر شماره3-۲-مثلث رنگی (مانته،74:1392) 31
تصویر شماره4-۲ وضیعیت یک شکل نسبت به کادر(کپس،23:1392) 32
تصویر شماره 2-۵: (منبع:نگارنده) 36

تصویر شماره۲-۶:(کپس،54:1392) 36
تصویر شماره۲-۷: عکس کش دار 36
تصویر شماره8 -۲ :لوازم نگه داری شده در موزه(url5) 41
تصویر شماره 9-۲: پلان موزه(url5) 41
تصویر شماره ۱۰-۲:دوربین های موجود در موزه(url5) 41
تصویر شماره11-۲ نمای بیرونی مجموعه 42
تصویر شماره 12-۲ نمای بیرونی مجموعه 42
تصویر شماره13-۲- نمای بیرونی مجموعه 42
تصویر شماره14-۲ گالری فرهنگسرای نیاوران (URL6) 44
تصویر15-۲ راهروی چرخشی هدایت کننده به سمت نگارخانه(URL6) 44
تصویر شماره 16-۲- نمای مجموعه در ابتدای ساخت (URL7) 47
تصویر شماره17-۲: پلان مجموعه(URL7( 47
تصویر شماره18-۲-: نمای داخلی مجموعه (URL7) 47
تصویر شماره19-۲- : دید مجموعه از حیاط 47
تصویر شماره -۲۰ -۲سردر مجموعه اصلی(URL8 48
تصویر شماره 21 -۲حیاط ساختمان اصلی(URL8) 49
تصویر شماره22-۲ فاز دوم موزه(URL9) 49
تصویر شماره 23 -۲ورودی مجموعه(URL10) 50
تصویر شماره-۲۴-۲: نمای بیرونی و المان ورودی مجموعه URL11)) 51
تصویر شماره۲۵-۲ نمایشگاه دائم(URL11) 52
تصویر شماره ۲۶-۲ برش سقفی از مجموعه (URL11) 53
تصویر شماره ۲۷-۲مقطع مجموعه (URL11) 53
تصویر شماره ۲۸-۲نمای داخلی (URL11) 53
تصویر شماره ۲۹-۲نمای داخلی مجموعه (URL11) 53
تصویر شماره۳۰-۲ نمای داخل(URL12( 54
تصویر شماره ۳۱-۲ نمای داخلی مجموعه 54
تصویر شماره۳۲-۲ نمای داخلی مجموعه(URL13( 54
تصویر شماره۳۳-۲ نمای داخلی مجموعه(URL13( 55
تصویر شماره۳۴-۲ نمای داخلی مجموعه(URL13( 56
تصویر شماره۳۵-۲ نمای داخلی مجموعه(URL14( 57
تصویر شماره۳۶-۲ نمای داخلی مجموعه(URL14( 58
تصویر شماره۳۷-۲ نمای خارجی مجموعه(URL14) 58
تصویر شماره۳۸-۲ نمای خارجی مجموعه(URL15( 59
تصویر شماره۳۹-۲ نمای داخلی مجموعه(URL15( 60
تصویر شماره۴۰-۲ نمای داخلی مجموعه(URL15( 60
تصویر شماره۴۱-۲نمای داخلی مجموعه(URL15( 60
تصویر ۷-۲:اضافه کردن ایده ی حرکت در صفحه ها 148
تصویر ۷-۳:اضافه کردن ایده ی هندسه در صفحه ها 149
تصویر۷-۴:اضافه کردن ایده ی کادر در صفحه ها 149

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره یک 80
نمودار شماره4-2:میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره یک 81
نمودار 4-3:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره دو 81
نمودار4-4: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره یک 82
نمودار 4-5:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره سه 82
نمودار 4-6: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره یک 83
نمودار4-7:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره چهار 83
نمودار4-8: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره چهار 84
نمودار 4-9:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره پنج 84
نمودار 4-10: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره پنج 85
نمودار 4-11:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره شش 85
نمودار 4-12: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره شش 86
نمودار 4-13:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره هفت 86
نمودار 4-14: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره هفت 87
نمودار 4-15:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره هشت 87
نمودار 4-16: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره هفت 88
نمودار 4-17:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره نه 88
نمودار شماره18: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره نه 89
نمودار 4-19:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره ده 90
نمودار 4-20: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره ده 90
نمودار 4-21:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره ده 91
نمودار 4-22: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره ده 91
نمودار 4-23:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره دوازده 92
نمودار 4-24: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره دوازده 92
نمودار 4-25:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره سیزده 93
نمودار شماره26: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره سیزده 93
نمودار 4-27:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره چهارده 94
نمودار 4-28: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره چهارده 94
نمودار 4-29:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره پانزده 95
نمودار 4-31:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره شانزده 95
نمودار 4-32: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره شانزده 96
نمودار 4-33:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره هفده 96
نمودار 4-34: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره هفده 97
نمودار 4-35:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره هجده 97
نمودار 4-36: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره هجده 98
نمودار 4-37:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره نوزده 98
نمودار 4-38: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره نوزده 99
نمودار 4-39: مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست 99
نمودار 4-40: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست 100
نمودار 4-41:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست و یک 100
نمودار 4-42: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست و یک 101
نمودار 4-43:مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست و دو 101
نمودار 4-44: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست و دو 102
نمودار 4-45: مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست وسه 102
نمودار 4-46: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست و سه 103
نمودار 4-47: مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست و چهار 103
نمودار 4-48: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست و چهار 104
نمودار 4-49: مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست و پنج 104
نمودار 4-50:میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست و پنج 105
نمودار 4-52: مقایسه نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست و شش 105
نمودار 4-53: میانگین نظرات معماران و عکاسان در عکس شماره بیست و شش 106

 

 

 

 

 

فصل اول

معرفی موضوع

 

 

۱-۱-بیان مسئله

تمامی قلمرو های هنر از قبیل نقاشی، پیکره تراشی، تئاتر، موسیقی، رقص و سینما با اصول یکسانی اداره می شوند و بر پایه یکسانی مبتنی هستند.(مانته،1393) نقطه ای را بر سطحی شخصیتی را روی صحنه ای یا آوایی را در فضا فرض کنید یا تضادهایی از قبیل کم صدا، پرصدا، سریع، کند، زبر، نرم، بزرگ و کوچک را در نظر بیاورید. اصل هنری پایه تغییری نمی کند تنها وسایل اجرا از رشته ای به رشته ی دیگر عوض می شود.(همان) در واقع آنچه مد نظر است طراحی بنایی است که که در آن اشتراکات دو هنر با ابزار بیان هنرِ معماری پیاده شود. برای مثال نور، رنگ، کادر، کنتراست و ترکیب بندی چند مورد از عوامل اصلی هنر عکاسی است که با ابزار معماری قابل بازنمایی است. این بازنمایی باعث شناسایی وجوه اشتراک این دو هنر و پیوند آن دو می شود. پیوند این دو هنر در یک ساختمان و از طریق یک بنا، به سوی خلاقیت های جدید در زمینه طراحی معماری دری باز می کند. چرا که هنر معماری با داشتن ویژگی های خاص خود می تواند شباهت های خود را با دیگر هنرها در یک ساختمان به منصه ظهور برساند و از این طریق حرفی جدید از ناگفته های هنر مهرازی به نمایش بگذارد. به علاوه در دنیای امروز با سرعت روز افزون رشد علم، در آینده ای نه چندان دور نمی توان مرز مشخصی میان علوم مختلف قائل شد زیرا که همه چیز به هم وابسته مینماید. به علاوه هنر معاصر از دوره ی مدرنیته گذشت گرده اما آنچه آغاز گردیده وضعیتی پیچیده، گسترده و مبهم در هنر است که گزاره‌ی «هنر معاصر» آن را نمایندگی می‌کند. اصلی‌ترین علت این گستردگی ابهام‌آمیز به‌عنوان بارزترین ویژگی هنر معاصر، «تکثرگرایی» است؛ کثرت‌گرایی هنرمعاصر و آزادی بی‌سابقه‌ی محقق‌شده‌اش را می‌توان همچون دیدگاه آرتور دانتو، فیلسوف و منتقد هنرمعاصر، «ورود هنر به سرزمین بهشتی و آزاد» عنوان کرد؛ جایی‌که در آن هنرمعاصر در نقطه‌ی پایان تاریخی خویش به گستردگی و کرانه‌ی آزادی رسیده است که امر زیبایی‌شناسی هنر در هرچیزی قابل تجلی بوده و همه‌‌ی رویکردهای هنرمعاصر هم‌مرتبه گشته‌اند و این به‌‌منزله‌ی «وحدت در کثرت‌گرایی» هنرمعاصر است (نیازی،1392) از این رو این طراحی ها که به نزدیکی هنرهای مختلف کمک می کند و هنرمندان را در یک مسیر مشترک قرار می دهد در دنیای پیش رو ضروری می نماید این مجموعه سه کاربری آموزشی ، نمایشگاهی و گردهمایی عکاسان جهت بحث و تبادل نظر در جهت یکسویی و همکاری آنها را در خود جای می دهد و نوعی به رخ کشیدن قدرت معماری در همسویی هنرهاست. از این رو خانه دار شدن عکاسان ایرانی با رویکرد پیوند دو هنر معماری و عکاسی هنر معماری را به عنوان پیوند دهنده ی هنرهای مختلف با یکدیگر قرار می دهد و سراغاز ساخت پلی است برای همسویی و همدلی میان هنرهای مختلف. بی شک شناخت پیدا کردن نسبت به اشتراکات این دو هنر ما را در به کار گیری درست و خلاقانه تر آن یاری خواهد کرد.

 

 

۱-۲-پیشینه

صنعت عکاسي در ايران از اواسط حکومت محمد شاه قاجار و حدود سه سال بعد از اختراع آن در جهان وارد ايران شد با ورود اين فن به ايران واژه عکس که اصطلاح مرسوم و سنتي هنرمندان گذشته برای منعکس شدن صور اشیا در آيینه، آب و سطوح براق بود، به کارگرفته شد. تحقیقات پیشین درباره ی تاثیر دو جانبه ی عکاسي و معماری بر هم و همچنین اشتراکات اين دو رشته ی بصری انجام گرفته است. از منظر برخي نظريه ها، ارتباط میان عکس و معماری نه تنها يک رابطه ی صريح نیست بلکه حالت استعاره ای نیز دارد . آنچه در نظر اول استنباط میشود اين است که در مقام بیان فرهنگ يک ملت هنر عکاسي را بايد همپای معماری دانست(تامسُ۱۳۸۱)تحقیقات انجام شده برروی اشتراکات اين دو هنر حاکي از آن است که معماری و عکاسي هر دو به خلق فضا و روح میپردازند، مکان جاری در زمان، اما مصالح معماری مادی و واقعي است ومصالح عکاسي و سینما صوری و خیالي. (همان ( ارتباط هنر معماری با عکاسي همچنین در اشتراک ترکیب بندی عناصر بصری است که خود از عمده ترين عوامل ايجاد يک اثر هنری هستند. همانطور که عکاس با ايستادن و خم شدن سعي در يافتن ترکیب بندی مناسب تری برای عکس است، در معماری نیز، معمار از در کنار هم قرار گرفتن فرمهايي با رنگ ها و بافت و مقیاس فضايي متفاوت را ايجاد میکنند، که بر خلاف فضای سه بعدی که يک عکس خلق میکند، يک فضای عیني است )امین لاری، ۱۳۹۲) از ديگر نتايج گرفته شده در مورد نقاط اشتراک اين دو هنر اين است که در عکاسي نیز مانند معماری بهتر است طراح قبل از شروع تهیه عکس شکل حالت آن را به روشني مجسم نمايد و پیش طرحهايي از آن تهیه کند. شايد در نظر اول اينگونه به نظر رسد که چگونگي تصاوير دوربین محدود است به آنچه در که در مقابل عدسي دوربین قرار میگیرد و عکاس دخل و تصرف چنداني در آن ندارد. ولي اين تصوير نادرست است زيرا که هر عکاس بنا به تفکر ذهني و برداشت خود از موضوع و جهان بیني خود، تصوير ی متفاوت از وضع موجود بیان میکند. )همان( آنچه عموما میان اين دو هنر معماری و عکاسي به عنوان يک پل ارتباطي عمل میکند، تجربه ی عملي فضای معماری توسط ناظری درون آن فضا است که به برداشت
های يک بیننده از يک تصوير عکاسي بسیار شبیه است در حالي که معماری ناظر را دعوت به مشارکت در روايت مکاني اش میکند. يک) تصوير عکاسي داستانهای مکاني نقل میکند که اين نمايانگر گذر از حرکت فضای واقعي به حرکت در فضای ذهني است( موناکو ۱۳۷۴) از تاثیرات معماری و عکاسي بر هم خدمت يکي بر ديگری است به عبارتي تا زماني که معماری به عنوان يک هنر زيست محیطي در نظر گرفته شود و نه يک سیستم ساده طرح وساخت بناهای ساختماني میتوانیم بگويیم که اجزای عیني و واقعي آن به درد کار عکاسي خواهند خورد. به علاوه از عکاسي برای توسعه ی و ترويج معماری مدرن در اوايل ظهور استفاده ی بسیار شد و همچنین در ثبت آثار تاريخي که ديگر وجود ندارند خدمت عکاسي در ثبت آنها بسیار حس میشود. از ديگر تاثیرات معماری بر عکاسي تاثیر پرسپکتیو و تقارن حاکم بر معماری ايراني در عکاسي است. که خود باعث به وجود آوردن سبک در عکاسي شد. معماری ايراني و اسلامي ويژگي هايي دارد که میتوان با رعايت آنها در عکاسي به سبک متفاوتي رسید ).خلیلي۱۳۹۳ ( از جمله فضاهای طراحي شده در اين راستا در ايران در سال 1030 تاسیس شد » بهمن جلالي « میتوان به موزه عکسخانه شهر در تهران اشاره کرد اين موزه به همت عکاس مستند نامي ايران موزه عکسخانه شهر اولین موزه تخصصي کاربردی در ايران و خاورمیانه است. اين موزه شامل دو گالری يک کتابخانه تخصصي عکاسي و لابراتوار است. اين موزه بیشتر جهت نگه داری و نمايش وسايل قديمي عکاسي طراحي شده است. در واقع اين موزه با هدف گردآوری، حفاظت و نگهداری، آموزش و پژوهش تخصصصي عکاسي و تاريخ عکاسي فعالیت مي کند. همچنین از بناهای طراحي شده در خارج از ايران میتوان به مرکز بین المللي عکاسي در نیويورک اشاره کرد اين مرکز در سال 1439 میلادی تاسیس شد اين مرکز شامل موزه ی عکس مدرسه عکس و مرکز تحقیقات عکاسي است. همچنین نزديکي هنر معماری و عکاسي در موزه تاريخ کشتار همگاني يادواشم به شیوه زيبايي توسط موشه سفدی به خوبي متجلي شده است. او برای ايجاد فضايي که يادآور خاطره آن فاجعه باشد، عکس قهرمانان و صحنه های کشتار آن را در يک فضای مخروطي شکل قرار داده که حضور جسمي انسان در آن او را به دنیای ذهني و حوادث آن دوره رهنمون میسازد.

 

 

۱-۳-ضرورت پژوهش

به گفته ی علی قلمسیاه، از عکاسان به نام ایرانی، « خواسته ی عکاسان ایرانی مبنی بر خانه دار شدن عکاسان ایرانی پیشینه ای سی ساله دارد.» (قلمسیاه،1393) گرچه فضا و فعالیت عکاسی در ایران مشروط به داشتن مکانی برای برای استقرار تشکل ها و انجمن ها نبوده و خوشبختانه عکاسان ایرانی در ژانرهای مختلف در این سالها فعالیت داشتند اما زندگی و فعالیت حرفه ای زیر یک سقف و هم دلی هم سویی عکاسان با گرایش های مختلف با داشتن یک فضای گردهمایی عکاسان و صحبت درباره ی عکاسی حفظ و توسعه می یابد و باعث اشنایی عکاسان با هم می شود. داشتن یک فضای اموزشی پژوهشی و نمایشگاهی در کنار این فضای گردهمایی با رویکرد پیوند دو هنر معماری و عکاسی وجوه اشتراک این دو هنر ار به همه می شناساند و به نوعی راه را برای خلاقیت های جدید در عرصه هنر باز می کند. با توجه به تغییر سریع دنیا و از بین رفتن مرز دانش ها اینگونه طراحی ها که دو عرصه رابه هم نزدیک می سازند نیاز دنیای ماست.

 

 

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۴-۱-اهداف کلان تحقیق

1-شناسایی وجوه اشتراک دو هنر معماری و عکاسی و متعاقب آن طراحی بنایی که در آن اصول هنری عکاسی با ابزار بیان هنر معماری بیان شود.
2-پیوند هنر معماری و عکاسی از طریق طراحی این بنا
3-پیدا کردن راهی جدید برای ایجاد خلاقیت در معماری

 

 

۱-۴-۲-اهداف خرد:

1-فضای نمایشگاهی این فضا طوری باشد که نمایش صرف خود فضا، ولو خالی از عکس جذاب باشد
2-فضای آموزشی بنا طوری باشد که اجزای سازنده فضا خود یادآور نکات آموزشی باشد.
3-خود فضا مانند عکسی زیبا به نظر آید.

 

۱-۵-سوالات و فرضیه

آیا با با استفاده از قوانین تصویر در فضا می توانیم شاهد یک فضای موفق باشیم؟ آیا فضا و تصویر دارای ارتباط دوطرفه هستند؟ آیا اصول هنری عکاسی را می توان با ابزار معماری بیان کرد و شاهد فضایی بود که برای هر دو هنرمند عرصه معماری و عکاسی جذاب باشد؟

 

۱-۶-مکان/ جامعه آماری/حجم نمونه

سایت انتخاب شده برای این بنا واقع در منطقه هفت تهران، در خیابان بهار شیراز است. مساحت این زمین 9500 متر مربع و به ابعاد 80 در 118 متر است.
قرار گیری سایت در جوار موزه عکسخانه شهر تهران و همچنین قرارگیری آن در بخش غربی منطقه هفت و مجاورت با منطقه شش که محل قرارگیری بیشترین گالری های معتبر عکس و آکادمی های عکاسی و خانه هنرمندان است، از پتانسل های هنری مناسب این سایت برای قرار گیری خانه عکس تهران است. جامعه آماری این پژوهش از بین معماران و عکاسان هستند. عکاسان شامل عکاسان خیابانی فاین ارت تبلیغاتی پرتره عکاسی خبری است. همچنین جامعه ی معماران شامل معماران آگاه در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

تصویر۱-۱ موقیعت منطقه هفت در شهر تهران(1URL)
تصویر ۱-۲ موقیعت سایت شهرداری در شهر تهران(1URL)

 

۱-۷-روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش کیفی است به این صورت که به عکاسان انتخاب شده یک عدد عکس معماری نشان داده و از آنها خواسته می شود تا بر اساس این عکس سوالاتی که در پرسشنامه هست پاسخ بدهند. سپس همین عکس ها به معماران داده می شود و از آنها نیز خواسته می شود بر اساس نکاتی که در عکس توجه آنها را جلب می کند به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند. نتایج پرسشنامه های هر دو گروه تحلیل و سپس بر اساس تحلیل آنها نقاط مشترک یافت می شود. در نهایت از این نقاط مشترک در طراحی استفاده می شود.

 

۱-۸-کاربرد نتایج و بهره برداران

از نتایج این پژوهش می توان به باز کردن راهی به سوی خلاقیت ها ی جدید در معماری و استفاده ی از اشتراکات دو هنر در ساخت ساختمانهای جدید و خلاقانه استفاده کرد. بنابراین این پژوهش برای معماران و عکاسان و افراد علاقه مند به هنر سازمان های وابسته به عکاسان و آکادمی های طراحی معماری قابل استفاده است.

 

 

 

فصل دوم

مبانی نظری

 

2-1- تاریخچه عکس در ایران

صنعت عکاسی در ایران از اواسط حکومت محمد شاه قاجار(1264-1250 ه ق) و حدود سه سال بعد از اختراع آن در جهان آغاز گردید. به درخواست محمد شاه دولتین روس و انگلیس اسباب عکس داگروتیپی را به ایران فرستادند. دستگاه روس ها که هدیه امپراتور بود زودتر رسید. نیکلای پاولوف دیپلمات جوان روسی که به این منظور تعلیم دیده بود این اسباب را به تهران آورده و در ذی القعده(1258 ه ق) دسامبر 1842 م نخستین عکس ثبت شده در تاریخ ایران در حضور محمد شاه قاجار برداشته شد. براساس مدارک موجود ژول ریشارد ملقب به موسیو ریشارد خان در سال 1260 (ه ق) در تبریز از ولیعهد، ناصرالدین شاه در سن 13 سالگی و خواهرش عکاسی کرد. با ورود فن عکاسی به ایران واژه ی عکس که اصطلاح مرسوم و سنتی هنرمندان گذشته برای منعکس شدن صور اشیا در آیینه آب و سطوح براق بود به کار گرفته شد ایرانیانی که از اواخر قرن نوزدهم برای تجارت و ساحت به بلاد فرنگ عثمانی هند و قفقاز می رفتند به یادگار عکس می انداختند لذا واژه ی عکس را به جای فتوگرافی پذیرفته و به کار می برند.(ذکا،1384)
عکاسی و جادوی خیال انگیز آن به دلیل واقع نمایی عینی جهان بر صفحه ای کوچک و روش آسان تهیه عکس در مقایسه با نقاشی و طراحی که شگفتی هر بیننده ای را بر می انگیخت ارزوی تحقق یافته انسان هایی بود که عدم مهارت انها در طراحی و میل شدید آنها به در اختیار داشتن تصاویری از جهان انگیزه ی اصلی پیدایش و تکامل آن شده بود.(URL1)
عکاسی در سراسر تاریخ 150 ساله ی خود به نحو ویژ ه ای با بازنمایی پیوند داشته و محصولات آن تا سر حد امکان توصیفی و تشریحی بودند. عکس ها همیشه ترسیم آدم ها و متعلقاتشان را با صحت و بی نقصی انجام رساندند. بنا براین عکاسی با دارا بودن یک کیفیت حقیقی مبتنی بر واقیعت نسبت به طراحی نقاشی وسایر اشکال تصویر سازی سند معتبر تری به حساب می آید. (گراند برک،1383) واژه‌ی عکاسی اشاره به رسانه‌ای دارد که اکنون در بالاترین میزان گستردگی و توسعه‌ی (URL2)کارکردی خود قرار دارد
عکاسی دفاع در برابر اضطراب است. جانشینی برای خانواده فراهم می کند و این کمک را به مردم می کند که احساس کنند گذشته ی خاصی داشته اند.(بنادکی،1392)
اما همیشه عکاسی مدیومی برای بازنمایی نبوده. مایکلز بعد از آن همه تحسینی که به دلیل ثبت سندگونه واقیعت نثار عکاسی شده بود جدیدترین شکل بیانی عکاسی را برای بازگویی افسانه تجسم خیال و افرینش های ذهنی به کار بست. او نه تنها از بازسازی وفادارانه واقیعت می گریزد بلکه می کوشد حتی در باور عمومی ما نسبت به آن تردید راه دهد.( Michals, 2004)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحی خانه عکس با رویکرد پیوند دو هنر معماری و عکاسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + = 17

شناسه محصول: kord126 دسته: ,