حراج!

طراحی مدل ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الکترونیکی با استفاده از هوش مصنوعی

990,000تومان 400,000تومان

توضیحات

109 صفحه
فایل word

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد
مدیریت فناوری اطلاعات – منابع اطلاعاتی

 

فهرست مطالب

فصل 1- کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله پژوهش 2
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 2
1-4- سؤالات و فرضیات تحقیق 2
1-5- اهداف تحقیق 2
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی 2
1-7- مراحل انجام پژوهش 2
1-8- ساختار پایان‌نامه 2
فصل 2- مروری بر ادبیات تحقیق 2
2-1- مقدمه 2
2-2- تاریخچه یادگیری الکترونیکی 2
2-3- تعریف یادگیری الکترونیکی 2
2-4- ساختار نظری یادگیری الکترونیکی 2
2-5- تفاوت یادگیری با آموزش 2
2-6- مزایا و معایب یادگیری الکترونیکی 2
2-6-1- انعطاف پذیری 2
2-6-2- ایجاد انگیزه 2
2-6-3- ایجاد استقلال 2
2-6-4- تعامل با محتوا 2
2-6-5- تعامل با افراد 2
2-6-6- مدیریت فرایند یادگیری 2
2-6-7- امکان شبیه سازی 2
2-6-8- هزینه – سودمندی 2
2-7- انواع آموزش الکترونیکی 2
2-7-1- از نظر مولفه های آموزشی 2
2-7-2- از نظر عوامل انسانی 2
2-7-3- از نظر ارتباط و حضور 2
2-7-4- مدل محتوا , خدمات و فناوری 2
2-8- آمادگی برای یادگیری الکترونیکی 2
2-9- انواع مدل آموزش الکترونیکی 2
2-9-1- مدل های طراحی آموزشی 2
2-9-2- مدل مبتنی بر اجتماعات یادگیری 2
2-9-3- مدل زنجیره افراد – فرآیند – برونداد 2
2-10- مدل های یادگیری الکترونیکی 2
2-10-1- مدل چپنیک 2
2-10-2- مدل روسنبرگ 2
2-10-3- مدل اندرسون 2
2-10-4- مدل آیدین و تاسکی 2
2-11- پیشنیه و مدل مفهومی پژوهش 2
2-12- مدل مفهومی پژوهش 2
2-13- هوش مصنوعی 2
2-13-1- فلسفه هوش مصنوعی 2
2-13-2- هوش مصنوعی چیست؟ 2
2-13-3- تعاریف هوش مصنوعی 2
2-13-4- پیامدهای هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری 2
فصل 3- روش های پیشنهادی تحقیق 2
3-1- مقدمه 2
3-2- فلوچارت روش پیشنهادی 2
3-3- تشریح روش پیشنهادی 2
3-3-1- پیش‌پردازش بر روی‌داده‌ها 2
3-3-2- تولید قوانین فازی با استفاده از سیستم استنتاج فازی 2
3-3-2-1- ارائه یک نمونه سیستم فازی 2
3-3-3- سیستم فازی FCM 2
3-3-4- بهبود قوانین با الگوریتم ژنتیک 2
3-3-5- اعمال الگوریتم شبکه عصبی-فازی 2
3-3-6- ارزیابی نتایج درروش پیشنهادی 2
فصل 4- شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج 2
4-1- مقدمه 2
4-2- شبیه‌سازی و نتایج تجربی 2
4-3- نتایج شبیه‌سازی روش پیشنهادی 2
4-3-1- تولید سیستم فازی با ترکیب X-Means و C-Means 2
4-3-1-1- تعیین تعداد خوشه بهینه با استفاده از الگوریتم X-Means 2
4-3-1-2- اعمال الگوریتم خوشه‌بندی فازی(C-Means) 2
4-3-2- بهبود قوانین فازی با استفاده از الگوریتم زیستی ژنتیک 2
4-4- نتایج شبیه‌سازی روش پیشنهادی 2
فصل 5- نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها آینده 2
5-1- مقدمه 2
5-2- مروری بر پژوهش 2
5-3- مروری بر یافته‌های تحقیق 2
5-4- نتیجه‌گیری 2
5-5- پیشنهاد‌های آتی 2
فهرست منابع 2

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه
جدول ‏4 1 : مشخصات سیستم جهت شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج 2
جدول ‏4 2 : مقایسه روش پیشنهادی با سایر روش‌ها از جنبه‌های دقت، خطا، فراخوانی، صحت، خطای واقعی، مجذور مربع خطاها و غیره 2

 

 

 

فهرست شکل‌‌ها

عنوان صفحه
شکل ‏3 1: فلوچارت بهبود قوانین فازی با الگوریتم ژنتیک فازی 2
شکل ‏4 1: روال استخراج شاخص‌های استقرار یادگیری الکترونیکی درروش پسشنهادی 2
شکل ‏4 2: شاخص‌های استقرار سیستم یادگیری الکترونیکی 2
شکل ‏4 3: به دست آوردن تعداد خوشه (K) بهینه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی X-MEANS 2
شکل ‏4 4: نرمال‌سازی داده های کاربران با استفاده از نرمال‌سازی خطی 2
شکل ‏4 5: مشخصات الگوریتم X-MEANS جهت تعیین تعداد خوشه‌های بهینه 2
شکل ‏4 6 : خوشه‌بندی داد ها با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی C-MEANS 2
شکل ‏4 7: خروجی سیستم استنتاج فازی سوگنو 2
شکل ‏4 8: رابط گرافیکی بهبود قوانین با استفاده از الگوریتم ژنتیک 2
شکل ‏4 9 : مقایسه دقت ارائه پیشنهاد‌ها درروش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌ها 2
شکل ‏4 10 : مقایسه صحت ارائه پیشنهاد‌ها درروش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌ها 2
شکل ‏4 11 : مقایسه فراخوانی ارائه پیشنهاد‌ها درروش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌ها 2
شکل ‏4 12 : مقایسه خطای ارائه پیشنهاد‌ها درروش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌ها 2
شکل ‏4 13 : مقایسه خطای واقعی ارائه پیشنهاد‌ها درروش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌ها 2
شکل ‏4 14 : مقایسه مجذور مربع خطاها ارائه پیشنهاد‌ها درروش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌ها 2

 

 

 

چکيده

امروزه دنیای مجازی و اینترنت انگیزه بالایی را برای بسیاری از ارگان‌ها، دانشگاه‌ها، دولت‌ها و غیره ایجاد نموده است تا در یادگیری الکترونیکی سرمایه‌گذاری کرده و در جهت سنجش میزان موفقیت این سیستم‌ها تلاش کنند. هدف اصلی این پژوهش به‌کارگیری منطق فازی، الگوریتم زیستی ژنتیک و الگوریتم‌های یادگیری ماشین که ازجمله الگوریتم‌های پرکاربرد هوش مصنوعی است که به‌منظور شناسایی، رتبه‌بندی و ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الکترونیکی استفاده می‌شوند. پس از شبیه‌سازی روش پیشنهادی مشاهده گردید که میزان دقت، صحت و فراخوانی روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‌ها در ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الکترونیکی بهبود فراوان داشته است.

واژه های کلیدی :
استقرار یادگیری الکترونیکی، هوش مصنوعی، تکنیک فازی، الگوریتم ژنتیک.

 

 

 

فصل 1-

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
یکی از مهم‌ترین تغییرات در حوزه آموزش در عصر اطلاعات شکل‌گیري نظام آموزش یادگیرنده محور در کنار نظام آموزش معلم محور و به‌عنوان مکمل آن است. ظهور آموزش الکترونیکی به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از آموزش از راه دور، زمینه را بیش‌ازپیش براي کاربرد گسترده آموزش‌های یادگیرنده محور و سایر تغییرات در رویه‌هاي آموزشی فراهم کرده است. کاهش هزینه‌هاي آموزشی، تولید محتواي آموزشی بهنگام، یکپارچگی مباحث، دسترسی انعطاف‌پذیر و سهولت و راحتی کار با آن را می‌توان ازجمله مزایاي این روش دانست (اِنگیلبریچ ، 2005). ارزش‌ها و معیارهاي آموزشی نیز با سفارشی کردن محتواي آموزشی بر اساس نیازهاي افراد یادگیرنده می‌تواند بهبود یابد. بسیاري از مؤسسات آموزشی در حال ارائه برنامه‌هاي خلاقانه تحصیلی با استفاده از روش‌های برخط و تحت شبکه هستند(حسینی و همکاران، 1392).
این مؤسسات با استفاده از این روش‌های برخط توانسته‌اند قلمرو آموزشی خود را بدون مواجهه با موانع ناشی از زمان و مکان گسترش دهند. آن‌ها کلاس‌هاي معمول غیر اینترنتی خود را با استفاده از ابزارهاي آموزشی برخط مبتنی بر وب تکمیل کرده و معتقدند که آموزش‌های تحت شبکه توانسته است با ارائه خدمات آموزشی باکیفیت، به‌صرفه جویی در هزینه‌هاي آموزشی و بهبود کارایی آموزشی آن‌ها منجر شود (لیاو ، 2008؛ لیو و همکاران ، 2009؛ پیتوچ و لی ، 2006)
استفاده از هوش مصنوعی جهت منسجم کردن سامانه‌های مختلف در دنیای کنونی بسیار حائز اهمیت است. یکی از کاربردهایی که وجود دارد استفاده از این سیستم در آموزش‌های الکترونیکی است.
در این فصل به بررسی بیان مسئله تحقیق، ضرورت انجام پژوهش، اهداف و فرضیات تحقیق، تعاریف مفهومی و عملیاتی و درنهایت ترسیم مراحل انجام پژوهش پرداخته خواهد شد.

 

 

 

1-2- بیان مسئله پژوهش

امروزه، كاربرد ابزارهاي يادگيري و آموزش نظير فناوري اطلاعاتي و اينترنت به‌شدت در حال گسترش است. يادگيري الكترونيكي يكي از مطرح‌ترين محيط‌هاي يادگيري در عصر اطلاعات محسوب مي‌شود. بنابراين، تلاش‌ها و تجربه‌هاي مربوط به اين نوع يادگيري در سراسر جهان بسيار موردتوجه قرارگرفته است(سید نقوی، 1386). در ايران نيز بيشتر دانشگاه‌ها در حال به‌كارگيري گسترده اين فناوري هستند. كما اينكه برخي از آن‌ها به پذيرش دانشجويان آموزش از راه دور اقدام كرده‌اند. اما گسترش مؤثر آموزش‌های الكترونيكي در كشور بدون توجه به نگرش كاربران، دانشجويان و استادان به اين فناوري موفقیت‌آمیز نخواهد بود. بايد توجه داشت كه يادگيري الكترونيكي همانند يادگيري سنتي يكي از طرق آموزش و يادگيري محسوب مي‌شود. نكته‌اي كه باید بدان اشاره کرد، مكمل بودن آموزش‌های حضوري (كلاسي) و آموزش‌های الكترونيكي است؛ به عبارتي، هرچند روند استفاده از آموزش الكترونيكي رو به گسترش و به‌عنوان ابزاري مؤثر در آموزش مطرح‌شده است، اما به مفهوم جايگزيني آن با آموزش‌های حضوري نيست.
طرز نگرش كاربر به نحوه به‌کارگیری فناوري اطلاعاتي از عوامل بسيار مؤثر محسوب مي‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، درك نگرش كاربران به يادگيري الكترونيكي مي‌تواند به ايجاد فضاي يادگيري مناسب‌تري براي آموزش منجر شود. در اين خصوص، به‌تنهایی نمي‌توان از روش‌های پژوهش خطي براي ارزيابي يادگيري الكترونيكي استفاده كرد؛ به‌عبارت‌دیگر، يك ديدگاه بين‌رشته‌اي براي پيمايش در خصوص بررسي هوش مصنوعی به يادگيري الكترونيكي موردنیاز است.
محقق پس از بررسی‌هایی که در دانشگاه‌های مختلف موردبررسی قرارداد متوجه این نکته شد که در دانشگاه مسئولین و مدیران به سیستم یادگیری الکترونیک علاقه وافری دارند، اما درعین‌حال، با ورود سیستم در دانشگاه هزینه‌های دانشگاه کم نشد، سیستم بوروکراتیک و وقت‌گیر سازمانی کمتر نشد، کیفیت آموزش الکترونیک ازنظر دانشجویان نسبت به آموزش حضوری بسیار پایین بود، کند بودن سیستم برای پاسخگویی به کاربر، خطاهای سیستمی و…. محقق را بر آن داشت که یکی از راه‌های اساسی که می‌توان این مسئله را در دانشگاه کم کرد وجود سیستمی مبتنی بر هوش مصنوعی است که بتواند با بالاترین سرعت و بهترین کیفیت، پاسخگوی کل سیستم باشد. محقق پس از بررسی‌های بیشتر در تحقیقات مختلف متوجه شد که در بحث یادگیری الکترونیکی در اکثر دانشگاه‌ها موردبررسی قرار گرفته‌شده است، اما متأسفانه نه در تحقیقات خارجی و نه تحقیقات داخلی، هیچ تحقیقی به طراحی مدل ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الکترونیکی با استفاده از هوش مصنوعی نپرداخته است.

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

مهم‌ترین هدف در هر نوع آموزشی دستیابی به آموزش باکیفیت و غنی است. یکی از اهداف مهم در آموزش عالی نیز فراهم کردن آموزش باکیفیت است. کیفیت در آموزش عالی عبارت است از برآوردن انتظارات فرد و جامعه از طریق آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی (مرکز کیفیت دانشگاه تهران، 1390).
نتایج تحقیقات انجام‌شده در این زمینه، آموزش‌های الکترونیکی را راهکاری مناسب برای ارتقای کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری می‌داند (گلزاری و همکاران، 1389). دست‌اندرکاران آموزش‌های الکترونیکی می‌توانند با استفاده از امکانات این نظام آموزشی، شرایط یادگیری باکیفیت را برای دانشجویان فراهم کنند (سراجی، 1392). این نوع آموزش از قدرت‌های شبکه‌های کامپیوتری، تکنولوژی‌های اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای و علوم جدید دیجیتالی بهره می‌برد و در اصل هنر استفاده از فنّاوری شبکه‌ها به‌منظور طراحی، انتخاب، تحول و اداره فرایند آموزش است (ذاکری، 1381). آموزش الکترونیکی فقط نوعی ابزار جدید نیست، این آموزش شیوه تجربه کردن و نگاه ما به یادگیری را تغییر خواهد داد و بر چگونگی مواجهه با امر یادگیری در آموزش عالی تأثیرگذار است (رسولی و همکاران، 1394). درواقع، آموزش الکترونیکی یک نظام آموزشی است که امکان دسترسی به آموزش عالی را بیش از گذشته (ازلحاظ کمّی و کیفی) برای داوطلبان فراهم کرده است (سراجی، 1392). در این روش آموزشیِ نوین، رویکرد استاد محور به دانشجو محور تغییر کرده است. همچنین انعطاف زیادی را درروش‌شناسی آموزشی، مدیریت محتوا، تعامل هم‌زمان و غیر هم‌زمان بین استادان و دانشجویان، سازمان‌دهی و ساختار دوره، طرح‌های آموزشی و بالاخره ارزیابی دانشجو ارائه می‌کند(رسولی و همکاران، 1394). در این نوع آموزش فرایند یاددهی- یادگیری به مرزهای خارج از کلاس راه‌یافته است. بدین ترتیب محدودیت‌های فیزیکی آموزش از بین رفته و عرضه و یادگیری دانش در هر نقطه ممکن شده است (اخوتی و همکاران، 1384). در حال حاضر بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در کنار آموزش معمول خود، دانشگاه مجازی تأسیس نموده‌اند، به‌طوری‌که اکنون آموزش الکترونیکی در ایران به یکی از انواع تحصیلات رسمی تبدیل‌شده است و هرسال دانشگاه‌های بیشتری پا به این عرصه می‌گذارند (لطیف نژاد رودسری و همکاران، 1389).
اکثریت اساتید معتقدند که آموزش الکترونیکی روش مطلوب برای آموزش دانشجویان است و باعث غنی شدن محتوای آموزش، بهبود کیفیت طبقه‌بندی منابع درسی، افزایش دسترسی به مواد آموزشی، آرشیو مدارک و تعامل با دانشجو و همچنین بهبود روند پیگیری تکالیف درسی دانشجویان می‌شود(بیداینگ و همکاران ، 2013).
از سوی دیگر زیرسازی مناسب برای استقرار سیستم آموزش الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است. محقق بر این باور است که یکی از مبانی اصلی برای موفقیت پایدار یک سیستم آموزشی مبتنی بر فضای مجازی، هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی یکی از مقوله‌هایی است که در علوم کامپیوتر، اهمیت فراوان دارد و تغییرات بر اساس هوش مصنوعی می‌توانند تحولات گسترده‌ای را در فناوری اطلاعات پدید بیاورند. هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان می‌دهد، گفته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی ازجمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آن‌ها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته باشند. بیشتر نوشته‌ها و مقاله‌های مربوط به هوش مصنوعی، آن را به‌عنوان «دانش شناخت و طراحی عامل‌های هوشمند تعریف کرده‌اند(بروسیلوسکی و میلیان ، 2007).
محقق بر این باور است که هوش مصنوعی درصورتی‌که به‌عنوان زیرساخت اصلی در استقرار یادگیری الکترونیک لحاظ شود منجر به حداقل کردن خطای سیستم، سرعت‌بالا در تحلیل، کاهش هزینه‌ها کلان سازمانی، جلوگیری از هکرها و درنهایت رضایت کاربران از سیستم یادگیری الکترونیک می‌شود، لذا برای نظام آموزش دانشگاهی جهت یادگیری الکترونیک به‌عنوان یک ضرورت تلقی می‌شود.

 

 

 

1-4- سؤالات و فرضیات تحقیق

1-4-1- سؤال اصلی
1. آیا هوش مصنوعی بر استقرار یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان تأثیر معناداری دارد؟
1-4-2- سؤالات فرعی
1. آیا هوش مصنوعی بر عوامل فنی یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان تأثیر معناداری دارد؟
2. آیا هوش مصنوعی بر عوامل فرهنگي یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان تأثیر معناداری دارد؟
3. آیا هوش مصنوعی بر عوامل منابع انساني یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان تأثیر معناداری دارد؟
4. آیا هوش مصنوعی بر عوامل ساختاري یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان تأثیر معناداری دارد؟
5. در میان ابعاد یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان کدام‌یک از ابعاد دارای اهمیت بیشتری است؟

 

 

 

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- هدف اصلی
1. بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر استقرار یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان
1-5-2- اهداف فرعی
1. بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر عوامل فنی یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان
2. بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر عوامل فرهنگي یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان
3. بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر عوامل منابع انساني یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان
4. بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر عوامل ساختاري یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان
5. بررسی اهمیت و اولویت هریک از ابعاد یادگیری الکترونیک در دانشگاه کاشان

 

 

 

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی

1-6-1- تعاریف مفهومی
یادگیری الکترونیک: يادگيري الكترونيكي به آموزش‌هایی اطلاق مي‌شود كه از طريق وسايل ارتباط الكترونيكي از قبيل اينترنت، اينترانت، اكسترانت و هايپرتكست ارائه مي‌شود(شیخیان و همکاران، 1393).
هوش مصنوعی: هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی ازجمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آن‌ها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته باشند(بروسیلوسکی و میلیان ، 2007).
عوامل فنی: مشتمل بر سيستم‌هاي زيربنـايي مخـابرات (فيبـر نـوري، گيرنــده‌هاي مــاهواره‌اي، ميكــرو پردازشــگرها و غيــره)، شــبكه‌هــاي اينترنــت، سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي، اتصال سيستمهاي آموزشي به سيستمهاي شـبكه‌اي و … است.
عوامل فرهنگی: عبارت‌اند از اشاعه فرهنگ نتوكراسـي (NETOCRACY) ، تربيـت شهروند جهاني با حفظ ارزش‌های ملي و بومي، توجه بـه شـكاف ديجيتـالي و تـلاش براي توزيع عادلانه يادگيري و آموزش، آداب‌ورسوم شبكه‌اي، تغييـر نقـش اجتمـاعي آموزش عالي، رواج فرهنگ پداگوژيكي جديد (اسـتقلال و خـودگرداني دانشـجو) به‌عنوان فرهنگ‌سازمانی غالب در محيط‌هاي ياددهي و يادگيري (همان).
عوامل منابع انسانی: عبارت است از راه‌اندازي نظام آموزش مجـازي مسـتلزم كاركنـان فنـي و پشتيباني، طراحان فني و آموزشي، اعضاي هیئت‌علمی، دانشـجويان، برنامـه‌ريـزان و مديران به‌عنوان كاربران و بازيگران اصلي نظام آموزش مجازي است. همچنـين داشـتن دانش گسترده‌اي از مهارت‌ها (آشنايي با كامپيوتر، استفاده از پردازشگرهاي كلمـه، سـير علمي در وب به‌جای وب گـردي بـي‌هـدف، آشـنايي بـا نـرم‌افزارهـا، چند رسانه‌ها، عيب‌يابي و عیب زدایی و… )، و نگرش‌های جديد، تغيير ذهنيت و برداشت كليه عوامـل دست‌اندرکار و بازسازي نقش‌ها، روابط و روش‌های انجام كـار امـري ضـروري اسـت (شیخیان و همکاران، 1393).
عوامل ساختاری: عبارت‌اند از میزان بودجه تخمینی برای تخصیص یادگیری الکترونیک، میزان حمایت مدیران، دانش و تجربه موجود در سازمان، حمایت فعالانه مدیریت ارشد و… در استقرار سیستم یادگیری الکترونیک است (قائنی، 2009).

 

 

 

1-6-2- تعاریف عملیاتی

یادگیری الکترونیک: نمره‌ای است که نمونه آماری کارکنان و دانشجویان دانشگاه کاشان از میانگین چهار مؤلفه عوامل فنی، فرهنگی، منابع انسانی و ساختاری به دست می‌آورند.
هوش مصنوعی: نمره‌ای است که نمونه آماری کارکنان و دانشجویان دانشگاه کاشان از سؤالات 1 الی 5 پرسشنامه استاندارد هوش مصنوعی اتکو و آرسلان (2015) به دست می‌آورند.
عوامل فنی: نمره‌ای است که نمونه آماری کارکنان و دانشجویان دانشگاه کاشان از سؤالات 1 الی 9 پرسشنامه استاندارد قائنی (2009) به دست می‌آورند
عوامل فرهنگی: نمره‌ای است که نمونه آماری کارکنان و دانشجویان دانشگاه کاشان از سؤالات 10 الی 14 پرسشنامه استاندارد قائنی (2009) به دست می‌آورند
عوامل منابع انسانی: نمره‌ای است که نمونه آماری کارکنان و دانشجویان دانشگاه کاشان از سؤالات 15 الی 19 پرسشنامه استاندارد قائنی (2009) به دست می‌آورند
عوامل ساختاری: نمره‌ای است که نمونه آماری کارکنان و دانشجویان دانشگاه کاشان از سؤالات 20 الی 31 پرسشنامه استاندارد قائنی (2009) به دست می‌آورند

1-7- مراحل انجام پژوهش

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحی مدل ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الکترونیکی با استفاده از هوش مصنوعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

68 − = 63