طراحی مدل مناسب جهت ارزیابی میزان توسعه بانکداری الکترونیک

199.000تومان

توضیحات

96 صفحه

فایل word

 

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق.. 7

چکیده.. 8

1-1 مقدمه. 9

1-2 بیان مساله. 11

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 12

1-5  اهداف تحقیق.. 14

1-5-1 اهداف نظری تحقیق.. 14

1-5-2 هدف کاربردی تحقیق.. 14

1-6 چارچوب نظری تحقیق.. 15

1-7 مدل عملیاتی تحقیق.. 16

1-8 سؤالات تحقیق.. 16

1-9 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 17

1-10 تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 18

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 19

مقدمه. 20

2-1 بخش اول. 21

2-1-1 تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان. 21

2-1-2 تاریخچه بانکداری اینترنتی در ایران. 21

2-1-3 تعریف بانکداری الکترونیک…. 22

2-1-4 رایجترین خدمات ارائه شده از طریق شبکه. 26

2-1-5 روشهای توسعه استفاده مشتریان و بانک ها از اینترنت… 26

2-1-6 مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی.. 27

2-1-7 مقایسه بانک داری سنتی با بانک داری الکترونیک…. 29

2-1-8 انواع بانکداری الکترونیک…. 31

2-1-8-1 تلفن بانک…. 31

2-1-8-2 دستگاه های خود پرداز. 32

2-1-8-3 بانکداری موبایلی.. 32

2-1-8-4 بانکداری اینترنتی.. 32

2-1-8-5 پایانه های فروش… 33

2-1-9 بسترهای مورد نیاز برای پشتیبانی از بانکداری الکترونیک…. 33

2-1-9-1 توسعه زيرساخت هاي بستر ارتباطي.. 33

2-1-9-2 توسعه زيرساختهاي مالي و بانکي.. 34

2-1-9-3 توسعه شاخص هاي قانوني در بانکداري الکترونيکي.. 34

2-1-9-4 توجه به زير ساختهاي انساني در بانکداری الکترونیکی.. 34

2-1-9-5 ايجاد بستر نرم افزاري و امنيتي در بانکداری الکترونیکی.. 35

2-1-10 مشخصههاي مهم براي مشتریان هنگام استفاده از خدمات… 35

2-1-11 عوامل توسعه بانکداری الکترونیک…. 37

2-1-12 ادراك مشتریان از خدمات الکترونیک بانک…. 38

2-1-13 پولشويي در بانكداري الكترونيكي.. 40

2-2 بخش دوم. 42

پیشینه تحقیق.. 42

2-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 42

2-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور.. 45

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 47

3-1 مقدمه.. 48

3-2 روش تحقیق.. 48

3-3 قلمرو تحقیق.. 48

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 48

3-5 روش و ابزار گردآوری داده ها.. 53

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه.. 54

3-7 ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری 56

4-1 مقدمه.. 57

4-2 مشخصات فردی.. 58

4-3 آمار استنباطی (آزمون سوالات تحقیق):.. 62

4-3-1 نحوه توزیع داده های حاصل از پرسشنامه چگونه است؟  62

4-3-2 آزمون سوالات تحقیق.. 63

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 75

5-1 مقدمه.. 76

5-2 نتایج توصیفی.. 76

5-3 نتایج آمار استنباطی.. 76

5-4 محدودیت های تحقیق.. 79

5-5 پیشنهادها.. 79

5-5-1پیشنهادهای کاربردی.. 79

5-5-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 81

منابع و مآخذ.. 82

پیوست ها 87

پیوست (الف): پرسشنامه ها.. 88

پیوست (ب): آزمون ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق  90

پیوست (پ): توصیف آماری سوالات پرسشنامه.. 91

 

 

 

 

 

  

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مناسب جهت ارزیابی میزان توسعه بانکداری الکترونیک در شعبات بانک ملی استان آذربایجان شرقی می­باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- پیمایشی که از حیث هدف کاربردی است، انجام پذیرفته است. در تحقیق حاضر، پرسشنامه استاندارد پس از تایید روایی توسط اساتید و کارشناسان بر مبنای پژوهش بوساکون و دیتر (2005) در نمونه آماری 310 نفری از کارکنان شعبات بانک ملی استان آذربایجان شرقی در سطح اطمینان 95% و خطای مجاز 5% که با فرمول کوکران انتخاب گردیدند، به روش تصادفی طبقه­ای توزیع و پایایی متغیرها نیز، با توجه به بیشتر از 7/0 بودن آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفتند. داده­های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای Lisrel و SPSS و با استفاده از آزمون­های آماری کلموگروف اسمرینف، دوجمله­ای، ویلکاکسون و مدل معادلات ساختاری (روش بار عاملی مرتبه دوم) تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل مطلوب توسعه بانکداری الکترونیک در شعبات بانک ملی استان آذربایجان شرقی از چهار بعد و 16 شاخص با اقتباس از مدل ارائه شده توسط بوساکون و دیتر (2005)، تشکیل شده است و نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب به کارگیری با ضریب تاثیر 95 درصدی، ریسک و حریم خصوصی با ضریب تاثیر 90 درصدی، مفید بودن درک شده با ضریب تاثیر 55 درصدی و ویژگی­های وب سایت با ضریب تاثیر 39 درصدی بیشترین تاثیر را در توسعه بانکداری الکترونیک در شعبات بانک ملی استان آذربایجان شرقی دارد.

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیک، ارزیابی بانک داری، بانک ملی

1-1 مقدمه

تحولات ناشی از انقلاب الکترونیک در چند دهه اخیر به قدری سریع، وسیع و تاثیر گذار بوده است که دست آوردهای دوران صنعتی را به طور قابل ملاحظه ای تحت الشعاع قرار داده است. این انقلاب، جهانیان و به ویژه جوامع و بنگاه­های پیشرو، را از عصر صنعتی فرا خوانده و به عصر فرا صنعتی وارد نموده است. در عصر جدید، زمان، سرعت، مکان و مسافت معنای تازه­ای پیدا می­کند و با ارتباطات الکترونیکی، دنیا به اجماع مجازی نزدیک به هم و کوچکی تبدیل می گردد که آن را دهکده جهانی می­نامند. در این دهکده فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی به طور گسترده­ای با فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی در هم آمیخته و به عبارتی دیجیتالی شده است. امروز به مدد فناوری­های جدید و شبکه گسترده جهانی و به خصوص اینترنت[1]، شبکه­های خارجی و داخلی[2]، اقتصاد دیجیتالی[3]، کسب و کار و تجارت الکترونیکی[4] و بانکداری الکترونیکی[5]، شاهد توسعه این نوع فناوری هستیم (عباس­نژاد و مهرنوش، 1385، 2).

توسعة سريع فناوري اطلاعات، سبب پيدايش پديده­اي با نام كسب و كار الكترونيكي شده است. ظهور كسب و كارهاي الكترونيكي، مدل كسب و كارهاي سنتي را تغيير داد و در نهايت مفهوم رضايت مشتريان را نيز دگرگون كرد (گو مائو و همکاران[6]، 2010 ). در اين محيط، هزينة تعويض تأمين كننده كاهش پيدا مي­كند، پس كليد اصلي حفظ مشتري، ايجاد احساس رضايت در مشتري است (دنگ[7]، 2012). از اين رو، شركت­ها به مطالعة رفتار مشتريان در محيط اينترنت و درك عوامل مؤثر بر رضايت آنان نياز دارند؛ بدين ترتيب مي­توان سيستم موفقي طراحي كرد كه رضايت مشتريان را در برداشته باشد (گو  مائو و همكاران، 2010). در كسب و كارهاي سنتي، برنامه­هاي بازاريابي از جمله قيمت و كيفيت محصولات و خدمات در تأمين رضايت مشتري عواملي حياتي به شمار مي­روند؛ در كسب و كارهاي الكترونيك افزون بر اين عوامل، براي جلب رضايت مشتريان، عوامل ديگري نيز تأثير گذارند كه از آن جمله مي­توان راحتي خريد مشتريان در شبكة اينترنت را نام برد (دنگ، 2012). در حوزة خرده فروشي تجارت الكترونيك، اعتماد مشتريان يكي از مهمترين عوامل اين حوزه و در واقع عاملي براي ايجاد حس اطمينان در مشتريان است (ساجدي فر، اسفيداني، وحدت زاد و آذر، 2012).

با گسترش روزافزون کاربران اینترنت و تسهیل روزافزون کارها با استفاده از خدمات اینترنتی بسیاری شرکت­ها و موسسات بزرگ در پی آنند که بتوانند از این فرصت طلایی بیشترین بهره را ببرند و در فضای تجارت الکترونیک وارد شوند. استفاده بانك‌ها از شبكه اينترنت براي ارائه خدمات سنتي بانكي به صورت كاراتر مدتی است آغاز گرديده و برخي از بانك‌ها نيز تلاش نموده‌اند تا خدمات جديدي را فقط براي تسهيل مشاركت مشتريان در تجارت الكترونيك طراحي نمايد (سیمونا و همکاران­[8]، 2016).

لذا با توسعه تجارت الکترونیک و اینترنت در بخش­های مالی و بانکداری، مشتریان به استفاده از بانکداری شبکه ترغیب­تر می­شوند (یو و همکاران[9]، 2007، 336). رفع نیاز فیزیکی برای حضور در بانک­ها، افزایش دقت در دریافت­ها و پرداخت­ها، تسریع در جریان مبادلات اقتصادی، افزایش ضریب ایمنی و بسیاری دیگر، از مزایای کوچک و بزرگی محسوب می­شوند که بانکداری الکترونیک با خود به ارمغان آورده است (بیات، 1387، 2).

1-2 بیان مساله

نظام بانکی از عوامل تاثیر گذار در توسعه اقتصادي هر کشور محسوب می­شود. بانک­ها، بنگاه­هاي اقتصادي هستند که مانند هر بنگاه اقتصادي دیگر درنهایت باید سود کسب کنند تا بتوانند بقاء و توسعه پیدا کنند. کسب سود در گرو جذب و نگهداري مشتري حاصل می­شود. جذب و نگهداري مشتري با توجه به داشتن دانش و اطلاعات لازم میسر می­گردد. عوامل بسیاري منجر به ایجاد تغییر و تحول در بخش خدمات مالی از جمله بانکداري گردیده است. عواملی نظیر تغییرات محیط سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و تکنولوژي، ظهور اینترنت، تغییر نیاز هاي مشتري و افزایش آگاهی آنان و افزایش رقابت. با توجه به تحولات مذکور، بانک­ها در یافته­اند که براي حفظ مشتریان خود، باید تلاش و ابتکار عمل بیشتري به خرج دهند. نیاز به تکنولوژي­هاي جدید به منظور فراهم نمودن کانال هاي جدید بانکداري براي مشتریان، یک الزام استرتژیک براي بانک­ها محسوب می­شود. استفاده از این تکنولوژي­ها در بانکداري، براي تمام گروه­هاي درگیر، مزایاي بسیاري در پی­دارد. از جمله: کاهش هزینه، افزایش مشتریان و بهره­گیري از خدمات متنوع ارائه شده توسط بانک­ها، تسهیل انجام عملیات بانکی و رهایی از محدودیت انجام امور بانکی در ساعات اداري براي مشتریان بانک­ها (فلاون و توره[10]، 2006، 408).

امروزه اکثر بانک­ها با محیطی کاملا پویا روبرو هستند و همه بانک­ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق­آسا در موقعیت­های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار، جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده­اند. از سوی دیگر مشتریان، فرصت­های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار می­باشد. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی، از مهم ترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می­باشد (لافورت[11]، 2008، 189).

با گسترش شبکه اینترنت، تجارت از رونق روز افزون برخوردار شده و حوزه و قلمرو آن در عرصه جهانی به طور نامحدود گسترش یافته است. امروزه تجارت الکترونیک یک نیاز محسوب می­شود و به عنوان یکی از شاخص­های توسعه یافتگی کشور­ها به شمار می رود و دولت­های مختلف سعی می­کنند تا زیرساخت­ها و بسترهای لازم را جهت گسترش آن مهیا کنند. یکی از مصادیق تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک است. بانکداری الکترونیک تأثیر فراوان بر سطح بهره­وری جامعه داشته و نیز برای دولت­ها، مردم و بانک­ها بسیار سودمند است (موغلی، 1386، 82).

در چند دهه اخیر با گسترش ابزارهای ارتباطی، حجم فعالیت­های الکترونیکی افزایش یافته و بدلیل افزایش در سرعت، دقت و امنیت در انجام فعالیت­ها، مردم جامعه هرچه بیشتر تمایل به استفاده از این تکنولوژی پیدا کرده­اند که نتیجه این فعالیت­ها شکل­گیری دولت الکترونیک شده است که بزرگترین هدف آن ارائه راحت­تر خدمات به شهروندان و کاستن از حجم تردد در سطح شهر و صرفه جویی در وقت و تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی اقشار جامعه است (الوندی و میرزایی سرو کلایی، 1387).

با توجه به موارد اشاره شده توسعه نظام بانکداری الکترونیکی علاوه بر بروز تأثیرات مثبت در زمینه اقتصادی، در سایر ابعاد اجتماعی و…. نیز اثرات مثبت و قابل توجهی خواهد داشت. و از این رو که بانکداری الکترونیکی در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو عقب­تر است، لذا می­بایست موانع و عوامل توسعه بانکداری الکترونیکی را شناسایی و بر اساس آن راهکارهای مورد نظر را بکار بست.

و همچنین با توجه به اینکه میزان تمایل استفاده مردم از بانکداری الکترونیکی روز به روز در حال گسترش می باشد، لذا لازم است سیستم بانکی کشور پاسخگوی این تمایلات باشد.

1-3 سوال آغازین

سوال آغازین تحقیق حاضر عبارت است از:

مدل مطلوب توسعه بانکداری الکترونیک در شعبات بانک ملی استان آذربایجان شرقی چگونه می­باشد؟

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

صنعت بانکداري در جهان، همچون سایر حوزه­­هاي علمی و صنعتی، در حال گسترش و تغییر و تحول است و امروزه بانک­ها در بیشتر کشورهاي دنیا درصدد ارائه بهترین خدمات با بالاترین کیفیت و کمترین زمان ممکن به مشتریان خود هستند. امروزه اگر بانکی نتواند خدمات راه دور و خدمات بانکداري الکترونیکی را به مشتریان خود ارائه دهد محکوم به برشکستگی است. لذا گذر از بانکداري سنتی به بانکداري الکترونیکی یک الزام است نه یک انتخاب (دعایی و کمالی، 1387).

در سال­های اخیر، رشد روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم رایانه و افزایش چشم­گیر نقش آن­ها در کلیه سطوح و رشته­های مختلف موجب شده است تا جوامع و کشور­های متعددی به این صنعت بسیار مهم روی آورده و برای آن اهمیت و جایگاه خاصی قائل شوند و برنامه­های توسعه خود را به کمک آن تسریع ببخشند. در این میان توسعه ارتباطات و اینترنت به این حرکت شتاب خاصی بخشیده است به نحوی که در سایه پیشرفت­های اخیر “فناوری اطلاعات و ارتباطات”، مباحث جدیدی که تا چند سال قبل وجود نداشتند، پا به عرصه ظهور گذاشتند. در این ارتباط، شاید به ده­ها بحث جدید برخورد کنیم که با پسوند “الکترونیک” معرفی شده­اند به نحوی که خیلی از آنها به تنهایی به رشته­ها و و یا گرایش­های مختلف دانشگاهی آن هم در مقاطع گوناگون تبدیل شده­اند. مانند: تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، جرایم الکترونیک، کتابخانه الکترونیک، مجله … و ده­ها مبحث جدید دیگر. در این میان بحث بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از زیر ساخت­های اصلی تجارت و کسب و کار از اهمیت بالایی برخوردار است (علیخانزاده، 1387، 1).

يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك، وجود سيستم بانكداري الكترونيك است كه همگام با سيستم­هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليت­هاي مربوط به تجارت الكترونيك را تسهيل كند. در حقيقت مي توان گفت كه پياده­سازي تجارت الكترونيك، نيازمند تحقق بانكداري الكترونيك است. به همين دليل، استفاده از سيستم­هاي الكترونيك در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيك روز به روز در حال افزايش هستند.

در چند دهه اخير تحولات شگرفي در نظام بانكداري به وجود آمده است ؛ اين تحولات را به چهار دوره مي­توان تقسيم نمود و در هر دوره تا حدي رايانه و نرم افز ار جايگزين انسان­ها و كاغذ شده­اند. به عبارت ديگر ، فناوري جديد و الكترونيكي شدن بانكداري به آنها اين امكان را مي دهد كه سرعت ، كيفيت، دقت، هزينه و تنوع خدمات خود را افزايش دهند. در ادامه چهار دوره تحول در نظام بانكداري تشريح خواهند شد (صنایعی و صالح نیا، 1387، 3).

دوره اول: اتوماسيون پشت باجه

دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه

دوره سوم: متصل كردن مشتريان به حسابهايشان

دوره چهارم: يكپارچه­سازي سيستم­ها و مرتبط كردن مشتري با تمامي عمليات بانكي.

بانکداری اکترونیکی، کلیه خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی و از طریق واسطه­های ایمن، ارائه می­دهد و نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع می­سازد. بانکداری الکترونیکی، خدماتی چون اطلاعات حساب و استعلام آن، حواله یا انتقال وجه بین حساب­ها، سپرده­گذاری، تبدیل ارز و پرداخت صورت حساب و آب و برق و … را بصورت فهرست­بندی و زمان­بندی شده در اختیار مشتری قرار می­دهد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه معاملات بانکی را به دنبال دارد و در ضمن بانک­ها می توانند از این طریق، خدمات را با کارایی بیشتر و با هزینه پایین­تری از گذشته ارائه داده و به ایجاد، حفظ و افزایش سهم بازاری خود بپردازند (سعیدی، 1387، 172-173).

1-5  اهداف تحقیق

1-5-1 اهداف نظری تحقیق

 • سنجش وضعیت فعلی بانکداری الکترونیک در شعبات بانک ملی استان آذربایجان شرقی.
 • سنجش وضعیت آرمانی، بانکداری الکترونیک در شعبات بانک ملی استان آذربایجان شرقی.
 • شناسایی شکاف­هایی بین وضعیت فعلی و مطلوب بانکداری الکترونیک در شعبات بانک ملی استان آذربایجان شرقی.

4-     ارائه مدل مطلوب بانکداری الکترونیک در شعبات بانک ملی استان آذربایجان شرقی.

1-5-2 هدف کاربردی تحقیق

ارائه پیشنهادهایی به منظور توسعه بانکداری الکترونیک در شعبات بانک ملی استان آذربایجان شرقی.

 1. 1. Internet
 2. 2. external and internal networks
 3. 3. Digital Economy
 4. 4. Business and e-commerce
 5. 5. e-banking
 6. 6. Bu, G.M
 7. 7. Dong
 8. 1. Simona
 9. 2. Yiu et al.
 10. 1. Flavian & Torre
 11. 2. Laforet

 

 

.

.

.

.

.

..

.

.

.

منابع و مآخذ

 1. آماده، حمید و جعفر پور، محمود ( 1388 )، تبیین موانع و راهکارهاي توسعه، بانک داري الکترونیکی در چارچوب سند چشم انداز “ایران 1404″، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 26 ، 1-43.
 2. الوندی، نغمه و میرزایی، سرو کلایی رحمت (1387)، ضرورت بانکداری الکترونیک در شهر الکترونیک، دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی.
 3. اسماعیل­پور، مجید و جاویدی، آدرنوش (1394)، بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی تجارت الکترونیک در بازارهای صنعتی، دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
 4. اصغریان، حسن و نوری، توکل (1395)، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیک (مطالعه موردی بانک صادرات استان البرز)، کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارت­های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
 5. ایزدیار، هاجر، عسگری، فروغ و رضایی، الهه (1395)، مدلسازی روابط میان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی، فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر، دوره2، شماره2، بهار1395.
 6. ابراهیمی، شاهد (1381)، موانع بانکداری الکترونیکی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 23.
 7. بیات، محسن (1387)، “دو مانع پیش روی بانکداری الکترونیک” بانکداری الکترونیک”.
 8. پيرسرايي زربخش ، شاه بهرامي اسداله (1393)، ضرورت استفاده از سيستم هاي تشخيص پولشويي در بانكداري الكترونيكي، فصلنامه روند، سال بيست و يكم، شماره 68 ، زمستان 1393، صفحات 179-212.
 9. پیله وری، نازنی (1394)، ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک با تلفیق BSC و تحلیل شبکه­ای فازی، دانش مالي تحليل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره بيست و هشتم، 105- 117.
 10. پهلوان شریف، سعید (1394)، مدل سازی معادلات ساختاری، تهران، نشر بیشه.
 11. جعفری خالدی، حمیدرضا، جاویدی نژاد، بهرام، جعفرزاده، سجاد وجوادی، محمدرضا (1385)، «مبانی بانکداری داخلی» تهران ،انتشارات بانک ملی ایران ،چاپ دوم،سال 1385.
 12. حسن زاده، علی و پورفرد، فروغ (1382)، بانکداري الکترونیک، نشریه تازه هاي اقتصاد، شماره
 13. دعایی، حامد و کمالی، طاهر ( 1387 )،”بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداري الکترونیکی”، نشریه بانک و اقتصاد، شماره 93، صفحات 26-29.
 14. زينالي صومعه، پروانه، پورعزت، علي اصغر، دودانگه، پروين (1392)، كاركردهاي استقرار دولت الكترونيك در ايران (مورد مطالعه: بانكداري الكترونيك)، آينده پژوهي مديريت (پژوهش هاي مديريت)، پاييز و زمستان 1392، دوره 24، شماره99، 55 – 70.
 15. زريباف، مهدي، حسيني، سيد مهدي، بزرگمهر، بتول (1390)، بررسي تطبيقي ترجيحات رفتاري كاربران بانكداري الكترونيك و سنتي، (پژوهشگر) فصلنامه مديريت، سال هشتم، شماره 21 ، بهار1390، 55- 66.
 16. سعيدي، پرويز (1387)، ارزيابي نقش تسهيلات شبكه بانكي در رشد اقتصادي، ويژه نامه بانك، شماره ششم، زمستان.
 17. شیخانی، سعید (1378)، بانکداری الکترونیک و راهبردهای آن در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات موسسه پژوهش های پولی و بانکی.
 18. صنايعي علي و صالح نيا منيژه (1387)، “شناسايي و رتبه بندي موانع پذيرش و توسعه”، دومين كنفرانس جهاني «بانكداري الكترونيكي بانكداري الكترونيكي 19 و 20 مردادماه.
 19. علیخانزاده امیر (1387)، بانکداری الکترونیکی، بابل، علوم رایانه.
 20. عباس نژاد، حسین و مهرنوش (1385)، مینا، بانکداری الکترونیک، تهران، انتشارات سمت.
 21. عالی، مسلم و الماسی تبار، حمیدرضا (1395)، تأثیر نوآوری خدمات الکترونیکی بر رضایت مندی مشتریان بانک تجارت کرمانشاه، دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه، تهران، موسسه علمی کیان پژوهان.
 22. غفاري فرهاد، پژمان جعفري، اشکان امیرمدحی (1391)، مطالعه رابط هي ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتري در صنعت بانکداري: مدل مقایسه اي خدمات سنتی و الکترونیکی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 24، زمستان 1391، 41-66.
 23. غلامی آغوزی، سیدرحمت و بختیاری شهری، احمد (1395)، بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک مدل مصرف کننده به مصرف کننده C2C، نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 24. مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید (1394)، پژوهشنامه مدیریت مالی، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر.
 25. مقیمی، سید محمد و کیماسی، مسعود (1390)، بازاریابی خدمات بانکی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 26. موغلی، علیرضا (1386)، پذیرش بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان بانک های شیراز، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال2، شماره 7، 81-98.
 27. میسرا، آر. پی، (1368)، توسعه منطقـهای روشهـای نو، عباس مخبر، سازمان برنامه و بودجه، تهران.نراقی، یوسـف، 1370، توسـعه و کشـورهای توسعه نیافته: مطالعه تحلیلی از جنبه های نظری- تاریخی توسعه نیافتگی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران.
 28. میر احمدی، سیامک (1385)، بانکداری الکترونیکی، دنیای اقتصاد، شماره 24.
 29. نصراللهی، محمد و نادری­فر، حسن (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی در کاربران خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک تجارت استان مازندران)، همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی، بابل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.
 30. ولایتی شکوهی، رضوان، شعبانی نژاد، اسماعیل و عظیمی، حسن (1395)، عوامل کلیدی موفقیت در اثربخشی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان به صورت الکترونیک (e-CRM) : منظر سازمانی (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر تهران)، همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404، تهران، پژوهشکده دولت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
 31. Abdallah Alsaad, Rosli Mohamad, Noor Azizi Ismail (2017). The moderating role of trust in business to business electronic commerce (B2B EC) adoption, Computers in Human Behavior, Volume 68, March 2017, Pages 157-169.
 32. Bussakorn Jaruwachirathanakul and Dieter Fink (2005), Internet banking adoption strategies for a developing country: the case of Thailand, determinants of Internet banking adoption by banks in India, Vol. 15 No. 3, pp. 295-311.
 33. Bu, G.M., Zhang, B.W. & Rui, C. (2010). The Application of Unascertained Measurement Model in Customer Satisfaction of Electronic Business. Paper presented at the Management and Service Science (MASS). International Conference on. 24-26 Aug. DOI: 10.1109/ICMSS.2010. 5576814.
 34. Bruce Wimmer (2015), Technical Electronic and Computer Countermeasures, Business Espionage, Pages 149–162.
 35. Ching Poon, W. (2008). Users adoption of e-banking service the Malaysian perspective. Journal of Business & Industrial Marketing, 23(1), 59-69.
 36. Chong Alain Yee-Loong, Ooi Keng-Boon, Lin Binshan, Tan Boon-In Online banking adoption: an empirical analysis, International Journal of Bank Marketing 2010; 28(4): 267-287.
 37. Dong, X.M. (2012). Index system and evaluation model of e-commerce customer satisfaction. Paper presented at the Robotics and Applications (ISRA), IEEE Symposium on.
 38. Flavian, C., guinaliu, M., & Torre, E. (2006). How bricks-and-mortar attributes affect online banking adoption. International Journal of Bank Marketing, 24(6), 406-423.
 39. Herington, C., & Weaven, S. (2009). E-retailing by banks: eservice quality and it’s importance to customer satisfacton (1231, Ed.) European Journal of Marketing , 43, 1220.
 40. Ilyas Akhisar, K. Batu Tunay, Necla Tunay (2015), The Effects of Innovations on Bank Performance: The Case of Electronic Banking Services, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 195, Pages 369-375.
 41. Kristine Kirakosyan, Doina Dănăiaţă (2014), Communication Management in Electronic Banking. Better Communication for Better Relationship, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 124, 20 March 2014, Pages 361-370.
 42. Milind Sathay (1999), Adoption of Internet Banking By Australian Consumers: An Empirical Investigation, International Journal Of Bank Marketing, Vol. 17, No. 7, PP. 324-334.
 43. Misra (2001). E-banking: A strategic perspective. Journal of Financial Services Marketing, 8.
 44. Mahdi Choshin, Ali Ghaffari (2017), An investigation of the impact of effective factors on the success of e-commerce in small- and medium-sized companies, Computers in Human Behavior, Volume 66, January 2017, Pages 67-74.
 45. Tero, Pikkarainen. Kari, Karjaluoto. Heikki & Pahnila. Seppo(2004)”Consumer acceptance of Online banking: an Extension of the technology acceptance model”, Internet research Journal, Vol 14, No 3, PP.224-235.
 46. Peter Rose J. (1999), ” Commercial Bank Management”, Mc Graw Hill, Singapore, pp. 662-70.
 47. Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., & Pahnila, S(2004). Cunsomer acceptance of online banking: An extension of the technology acceptance model International Research , 14, 224-235.
 48. Rogers, E.M. (1995). “The Diffusion of Innovations” 5th ed., New York, Free Press.
 49. Sun, O., Wang, C., & Cao, H. (2009). Applying E-S-QUAL scale to nalysis the factors Affecting consimers to use internet banking service.
 50. Simona Popa, Pedro Soto-Acosta, Daniel Perez-Gonzalez Gonzalez (2016). An investigation of the effect of electronic business on financial performance of Spanish manufacturing SMEs, Technological Forecasting and Social Change, In Press.
 51. Sajedifar, A.A., Esfidani, M. R., Vahdatzad, M.H. & Mahmoodi Azar, M. (2012). The Effect of Electronic Services Quality on Trust-Building in Online Customers of Tehran’s Brokerage Firms. journal of Information Technology Management, 4(11): 47-68.
 52. Uncatd, U., (2001), Electronic Commerce and Development Report 2001 publication.
 53. Vatanasombut Banphot, Igbaria Magid, Stylianou Antonis C., Rodgers Waymond. (2008). Information systems continuance intention of webbased applications customers: The case of online banking, Information & Management; 45: 419–428.
 54. Wang, Y., Lin, H., & Tang, T. (2003). Determinants of User Acceptance of Internet Banking: An Empirical Study, International Journal of Service Industry Management, 14(5), 501-519.
 55. Yiu chi Shing, Grant Kevin, Edgar David. (2007). Factors affecting the adoption of Internet Banking in Hong Kong-implications for the banking sector. International Journal of Information Management; 27: 336–351.
 56. Yang, Z., & Xiang, F. (2004). Online service quality dimensions and their relationships with satisfaction. International Journal of Service Industry Management , 15, 302-326.
 57. Zhu, F., Wymer Jr, W., & Chen, I. (2002). IT-based services and service quality in consumer banking. International Journal of Service Industry Management , 69-90.

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحی مدل مناسب جهت ارزیابی میزان توسعه بانکداری الکترونیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 1