ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…) با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

59.000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
گرایش تولید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ل
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- سوال تحقیق 9
1-6- قلمرو مکانی تحقیق 9
1-7- قلمرو زمانی تحقیق 9
1-8- طرح تحقیق و روشهای تجزیه و تحلیل 9
1-9- تعریف اصطلاحات و واژه ها 10
1-9-1-ظرفیت سنجی یامدیریت ظرفیت : 10
1-9-2-در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی): 10
1-9-3-کارمزد بانکی: 11
1-9-4-ضمانتنامه بانکی 11
1-9-5-گشایش اسناد اعتباری (LC) 11
1-10- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق 13
1-11- مراحل اجرایی تحقیق( در قالب یک فلوچارت همراه با توضیحات لازم) 14
2-1-مقدمه 15
2-2- مروری بر مفاهیم و موضوع تحقیق 16
2-2-1- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت 16
2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت 17
2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی 20
2-2-4-خدمات بانکی 20
2-2-5- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی) 21
2-2-6- سود اوری 23
2-2-7- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت 24
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-7-1- برنامه عملیاتی در بانک ملت 25
2-2-7-2- چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی 26
2-2-8-کارمزد بانکی 27
2-2-9- ضمانتنامه بانکی 28
2-2-10-گشایش اسناد اعتباری(LC) 29
2-3- مروری بر تحقیقات انجام شده 29
1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی 29
2-3-2- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی) 32
2-3-3- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها 33
2-3-4- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده 33
2-3-5- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها 34
2-3-6- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی 35
2-3-7- نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی) 37
2-3-8- بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه 40
2-3-9- بررسی تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه 41
2-10- جمع بندی 42
3-1- مقدمه 45
3-2- روش تحقیق 46
3-3- جامعه اماری و حجم نمونه مورد تحقیق 47
3-4- نمونه و نمونه گیری 48
3-5- ابزار های گرد اوری اطلاعات 48
3-5-1- مصاحبه 48
3-5-2- مطالعات علمی(كتابخانه اي) 48
3-6- نحوه انجام محاسبات تحقیق 49
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-6-1-ارزیابی عملکرد بانک ملت در زمینه بکار گیری ظرفیت ارائه خدمات غیر مشاع خود با کمک مدل SWOT 49
3-6-1-1-نحوه طراحی جدول EFE 55
3-6-1-2-نحوه طراحی جدول IFE 57
3-6-2-تعیین اولویت عوامل استراتژی تدافعی به کمک مدل برنامه ریزی AHP 58
3-6-2-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP): 58
3-6-2-2-اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي 59
3-6-2-3- مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي 60
4-1-برخی مبانی نظری تحقیق 65
4-2-پیاده سازی مدل تحقیق 67
4-2-1-تشریح عوامل و متغییرهای تحقیق(SWOT) 67
4-2-1-1-تعیین مقدار ارزیابی عوامل درونی(IFE) وعوامل بیرونی(EFE) 72
5-1-مقدمه 76
5-2-نتجه گیری تحقیق (مدل برنامه ریزیSWOT) 78
5-3- راهکار ها و راهبرد های پیشنهادی 78
5-4- تشریح عوامل وگزینه های استراتژی تدافعی با کمک مدل تصمصم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 84
5-4-1- تشریح عوامل استراتژی تدافعی 84
5-4-2- تشریح شاخص های مدل (بخشAHP) 87
5-5- اجرای مدلAHP 88
5-6- استراتژیهای ترکیبی 98
5-7-نکته 1 101
5-8-نکته 2 102
5-9- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 103
منابع و ماخذ 104
منابع فارسی 104
منابع لاتین 107
پیوست ها 109

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1-1- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق 13
شکل1-2- مراحل اجرایی تحقیق 14
شکل3-1- نمایش یک سلسله مراتب یک مسئله تصمیم 61
شکل5-1-تشکیل درخت سلسله مراتبی 88

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1- جدول تعیین اهداف عملیاتی 25
جدول2-2-تقسیم بندی موضوعی ادبیات تحقیق 43
جدول3-1 جدول تجزیه و تحلیل SWOT 51
جدول3-2- تجزیه و تحلیل قوت و ضعف، فرصت و تهدید(SWOT )بهبود یافته 54
جدول3-3- جدول EFE سازمان 56
جدول3-4- جدول IFEسازمان 58
جدول 3-5-ارزش گذاري شاخص‌ها 62
جدول4-1- تعیین ارزیابی عوامل درونی و بیرونی(تعیین ظرفیت) 75
جدول5-1- جدول استراتژی تهاجمی(SO) 79
جدول5-2- جدول استراتژی تنوع(ST) 80
جدول5-3- جدول استراتژی گرایش به تغییر(WO) 68
جدول5-4- جدول استراتژی تدافعی(WT) 83
جدول5-5- ماتریس مقایسات زوجی شاخص ها 91
جدول5-6- ماتریس نرمال شده و تعیین وزن نسبی شاخص ها 91
جدول5-7-ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص قابلیت اجرا 92
جدول5-8- ماتریس نرمالایز شده ماتریس قبل 93
جدو5-9- ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص هزینه 94
جدول5-10- ماتریس نرمالایز شده بر اساس شاخص هزینه 94
جدول5-11- ماتریس تعیین اوزان نهایی 97

چکیده
تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و …،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده است بطوری که تامین کلیه هزینه های جاری بانک از محل درامد های غیر مشاع یا کارمزد ها جزء اهداف اصلی بانک ملت گشته است. در این پژوهش محقق اطلاعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده است. در بخش اول تحقیق، برای تعیین ظرفیت درامد های غیر مشاع بانک ملت از مدل برنامه ریزی SWOT استفاده شده است. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیIFE)) و بیرونیEFE)) ،بانک ملت به ترتیب نمره2.25 و1.75را کسب نموده است بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت مناسب خود در زمینه ارائه خدمات و درامد های غیر مشاع موفق نبوده است.در فصل پنجم پایان نامه برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند استراتژی SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژی ترکیبی پیشهناد می گردد.برطبق نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی کسب شده توسط بانک ملت،استراتژی تدافعی(WT)بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می شود که حدود12عامل اصلی برای استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصمیم گیری AHPسعی میکند تا اولویت وضریب اهمیت هر یک از این عوامل استراتژی تدافعی را تعیین کند.
کلید واژگان: ظرفیت سنجی ،درامد های غیر مشاع،ضمانتنامه،کارمزد ،تکنیک برنامه ریزیSWOT،مدل تصمیم گیریAHP

فصل های پایان نامه

1-فصل یکم: مقدمه و کلیات

2- فصل دوم :مروری بر ادبیات وسوال تحقیق

3-فصل سوم : روشها و ابزار ها

4- فصل چهارم :تجزیه و تحلیل

5- فصل پنجم :نتیجه گیری و ارائه راهبرد

فصل یکم
مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه
تغییرات اساسی دنیای امروز باعث برهم زدن پارادایم های گذشته در تمامی عرصه ها شده است .تغییرات دربرخورد رقبا بایکدیگر؛ تغییر در چرخه عمر محصولات؛ بالا رفتن سطح اگاهی انسبببانها به واسطه تغییرات در نظام های اموزش و پرورش، رشد ابداعات و نو اوریها همگی بران شده اند تا پارادایم های گذشته نتوانند پاسخگوی نیاز های دنیا امروز باشند(کیقبادی،ص2). دنیای امروز جهان خواسته های نامحدود و منابع محدود بشر است .در این شرایط تمام سازمانها سعی دارند تا بگونه ای عمل کنندکه حد اکثر توان و پتانسیل خود را به فعلیت برسانند.در چنین شرایطی ظرفیت سنجی و برنامه ریزی برای ظرفیت تولید وخدمات به منظور بکار گیری توان موثر خود ،برای تمام سازمانها امری کاملا ملموس و حیاتی بنظر می رسد.بخصوص که سازمانها در این عصر نیازمند داشتن یک مزیت رقابتی جهت پیشه گرفتن از رقبا و کسب سود بیشتر هستند.
بانک ملت نیز از این قائده مستثنا نمی باشد و دیر زمانی است که در این راه قدم گذاشته است.براین اساس نیاز است تا در مورد ارائه خدمات بانکی، ظرفیت سنجی صورت گیردتا مشخص گردد ؛ هر شعبه باتوجه به منابع موجود، تعداد و نوع مشتریان ،بکار گیری از توان نیروی انسانی وباتوجه به وضعیت جامعه و رقباو…به چه میزان می تواند ضمانتنامه بانکی بفروشد، گشایش اسناد اعتباری (LC)داشته باشد، انواع کارمزد ها را دریافت کند؟وغیره. این بانک با اتکا به سابقه و تجربیات ارزشمند چندین ساله خود، خلق مزیتهای رقابتی در بازار خدمات غیر مشاع نظام بانکی کشور را دستور کار خود قرار داده و همگام با تحولات مهم دنیای بانکداری، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه های مربوطه باهدف تامین هزینه های جاری خود از محل کارمزد ها اقدام نموده است.
محقق در این پژوهش سعی نموده است تا : در مرحله اول؛
با استفاده از تکنیک برنامه ریزی SWOT بیان نماید که ایا بانک ملت ،توانسته است از تمام ظرفیت خود در جهت کسب بیشتر درامدهای غیر مشاع(انواع کارمزد) استفاده کند؟ ویااینکه ظرفیت بلااستفاده وجود دارد؟ و چنانچه موفق به بکار گیری از ظرفیت مناسب خدمتی خود نشده است چه راهبرد ها و راهکارهایی باید دنبال شود؟
ودر مرحله دوم ؛ بعد از بیان انواع استراتژی های پیشنهادی توسط محقق و انتخاب استراتژی تدافعی برای بانک ملت، با کمک مدل تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی( AHP) ،اولویت و اهمیت عوامل این استراتژی تعیین می گرددودر نهایت محقق به یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در بانک ملت دست مي یابد.
در مقدمه این پژوهش لازم است برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک اشاره کنیم:
الف- در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک
منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.
ب- در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی
منظور کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیلات به مشتریان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد های حاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری(LC)و ….
اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته است که در لابه لای تحقیق به انها پرداخته خواهد شد. همچنین مطالعاتی در مورد برنامه عملیاتی مدون شده در این بانک ،صورت گرفته است که در خلال تحقیق، به این برنامه عملیاتی و چالشهای اساسی ان پرداخته خواهد شد.
از انجایی که محقق این پژوهش کارمند بانک ملت می باشد و با نیازها و شرایط این بانک تقریبا اشنا می باشد، هدف خود را از انتخاب این تحقیق؛ تلاش در جهت برداشتن مشکلی هر چند کوچک از بانک ملت می داند .و سعی میکند تا ازدانش تحصیلات تکمیلی خود در زمینه ای استفاده کند که چندین سال است سابقه کاری انرا دارد.همچنین می دانیم که کارمند ان بانک ملت از سهامداران این بانک می باشند و عواید حاصل از سود سهام این بانک مستقیما به جیب خودشان می رود. و این امر تلاش در جهت ارتقاء بانک ملت را در نزد محقق مضاعف می نماید.
1-2- بیان مسئله
امروزه سازمان ها نه تنها باید خود را با تغییرات و شرایط جدید منطبق کنند، بلکه باید از تغییرات به نفع خود استفاده کرده و با ایجاد تغییرات جدید تر در محیط کسب و کار در صنعت پیشرو بوده و از ان بعنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند(کیقبادی،ص8). این امردر بانک ملت با شعار جدید خود «تغییر را احساس کنیم »کاملا مشهود است. مساله اصلی در بانک ملت با موضوع تغییر ساختار(دولتی به خصوصی) شروع شده وباتغییرات شگرف در تمام زمینه ها من جمله تامین هزینه های جاری از محل درامد های غیر مشاع ادامه پیدا می کند.
همچنین با ورود به قرن 21میلادی بسیاری از مفاهیم و تعاریف در سازمانهای موفق و پیش رو مفهومی جدید تر و متفاوت یافته اند.با در نظر گرفتن این موضوع که منابع ما محدود ولی خواسته ها ،نامحدوداند .ظرفیت مازاد و ظرفیت بلا استفاده هر دو مغایر پیشرفت سازمانهای امروزی اند.این مطلب نیازمند بکارگیری یک نظام جامع از ظرفیت سنجی در سازمانهای قرن21می باشد.
در مورد ارائه خدمات بانکی و کارمزد، تحقیقات و مقالات علمی متعددی نوشته شده است. ولیکن، این مباحث به شکلی تازه ونو در این پژوهش مطرح می شوند .منظور محقق از کارمزد بانکی ،مفهوم فقهی ان یعنی کسب درامد های حاصل از عقود اسلامی ویا مفهوم ربوی ان نیست . و مقصود محقق از ارائه خدمات بانکی ، ارائه کلیه خدمات بانکی نمی باشد بلکه محقق قصد دارد به ظرفیت سنجی ارائه خدماتی بپردازد که درامد غیر مشاع نصیب بانک می کند . مثل خدمات در زمینه صدور ضمانتنامه و LCو….
برای درک بهتر این موضوع مفاهیم فوق را تشریح می کنیم:
درامدی که بانک از مشتریان درقبال دادن تسهیلات (با هر نرخی و تحت هر عقدی )دریافت می کند ،یک درامد مشاع و عملیاتی است. این درامد همان درامدی است که دربانکداری اسلامی به ان کارمزدو دربانکداری ربوی به ان بهره بانکی می گویند. حال انکه مقصود محقق این نوع درامد یا این نوع کارمزد نیست بلکه درامد حاصل از صدور ضمانتامه ، LC،وبطور کلی درامد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان (غیر از اعطای تسهیلات )را درامد غیر عملیاتی یا غیرمشاع می گویند.مانند درامد حاصل ازصدور صورتحساب برای مشتریان ویا درامد حاصل از پرداخت وجه چک در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب و غیره. مقصود محقق در این مقاله درامد نوع دوم می باشد. در این مقاله درامد های غیر مشاع و کارمزد ها هر دو به یک معنی بکار می روند و هرجاسخن از درامد غیر مشاع به میان می اید منظور کسب درامد برای بانک از محل دریافت انواع کارمزد ها می باشد.
در شرایط سخت بانکداری ایران و کاهش سود اوری بانکها من جمله بانک ملت ، مانند گذشته،دیگر جمع اوری منابع پولی مردم و اعطای تسهیلات به انها برای سود اوری چندان کارساز نیست و بانکها موظف به اجرای راهکارهای جدید سود اوری می باشند. کسب درامد از محل درامد های غیر مشاع یا دریافت انواع کارمزد از جمله مهمترین راهکار های این موضوع می باشد. در چنین شرایطی بانک ملت تلاش در جهت افزایش درامد های غیر مشاع،را سرلوحه کار خود قرارداده است تا سعی کند کلیه هزینه های جاری خود را از محل درامد های غیر مشاع تامین نماید.
بدین منظور محقق سعی نموده است تا باکمک تکنیک برنامه ریزیSWOT نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع بانک ملت را شناسایی کند و با استفاده از مدل ارزیابی IFE وEFE تعیین کند که ایا این بانک در زمینه کسب درامد های غیر مشاع از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است یا نه؟ وبا پیشنهاد چند استراتژی و راهبرد مناسب برای تعیین یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت خدمات غیر مشاع تحقیق خود را به پایان برساند. البته ناگفته نماند که در ادامه پژوهش محقق سعی می کند تا عوامل استراتژی تدافعی که برای بانک ملت تعیین شده است را با کمک مدل تصمیم گیری AHP اولویت بندی نماید.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
مشکلات وشرایط سخت بانکداری درایران ، با ورود روز افزون بانکهای خصوصی و شرایط تورمی اقتصاد، باعث شده است تا سود اوری بانکها در این کشور با چالش های جدی مواجه باشد)پرتو،ص33،ش82) . می دانیم که مهمترین روش کسب درامد در بانکهای ایران به این شکل است که : بانکها منابع پولی در دست مردم را جمع اوری می کنند و در قالب انواع تسهیلات به مردم به مصرف می رسانند و از طریق مابه التفاوت نرخ این منابع با مصارف ،درامد اصلی خود را کسب می کنند. ولیکن امروزه بانک ها بامشکلاتی زیادی در این زمینه مواجه هستند.اصلی ترین این مشکلات به مسائل مربوط به جمع اوری چهار سپرده اصلی منابع بانکی(سپرده کوتاه مدت ،سپرده بلند مدت، قرض الحسنه پس انداز و جاری) بر می گردد. همراه با مشکلات اقتصادی جامعه وشرایط تورمی اقتصاد ایران ، امروزه تقریبااکثربانکهای ایران مجبورند برای جمع اوری منابع بلند مدت تا حدود 22درصد سود به سپرده گذاران بدهند. بر طبق دستور العمل جدید بانک مرکزی در مورد سپرده های قرض الحسنه ، این بانکها باید منابع حاصله از انرا حتما با تسهیلات قرض الحسنه (4 تا7 درصد) به مصرف برسانند که این امر موجب کاهش ارزش منابع قرض الحسنه در نزد بانکها شده است . درمورد سپرده های کوتاه مدت مشتریان ، وضعیت به گونه ای شده است که اکثر بانکها به سمت پرداخت سود بالای 15درصد سوق داده می شوند . حساب قرض الحسنه جاری نیز مشکلات خاص خود(چک برگشتی، بدحسابی مشتری و…) را دارد . اکثرمشتریان نیز متقاضی در یافت تسهیلات با نرخ بالای 20درصد نیستند و یا اگر متقاضی تسهیلات باشند ،توان پرداخت اقساط ان را ندارند.
مسائل فوق وکمبود نقدینگی نزد مردم و بسیاری از مشکلات دیگر، سیستم بانکی را به سمتی سوق داده است که این بانکها سعی کنند حد اقل هزینه های جاری خود را از طریق کسب انواع کارمزد (منظور درامد غیر مشاع) تامین کنند. البته یک نکته مهم را در این زمینه نباید از قلم انداخت که مجموع درامدی راکه بانکها ازطریق انواع کارمزد ها کسب می کنند ، نمی توان بین سهامداران تقسیم کرد و این نوع درامد تاثیری در سود سهام پرداختی بانک EPS)) ندارد و فقط صرف هزینه های جاری بانک می شود. ولیکن از انجایئکه بانکها ، در صورت عدم توانائی در تامین هزینه های جاری خود از محل درامد های غیر مشاع ، مجبورند از درامد عملیاتی یا مشاع خود (درامد حاصل ازتسهیلات) هزینه کنند ، پس درواقع اهمیت هر دو نوع درامد برای بانکها یکسان نشان داده می شود.
در این راستا ،بانک ملت نیز نمی تواند ازاین قائده مستثنا باشد .بنابراین این بانک سعی میکند تا از طریق بهبود ارائه خدمت در زمینه افزایش درامد های غیر مشاع، بتواند تمامی هزینه های جاری خود را پوشش دهد و مسلما اگر موفق به این امر گردد خواهد توانست ، سود اوری خود را افزایش دهد و موجبات رضایت سهامداران را فراهم کند تا با درخشش در بورس ایران ، به نماد برتر بانکداری تبدیل گردد. ضمن اینکه این شیوه بانکداری مدت زیادی است که در کشورهای دنیا اجرا می شود و بانک ملت سعی می کند در این زمینه پیشرو باشد.
1-4- اهداف تحقیق
بعد از اجرای اصل44و خصوصی شدن بانک ملت در سال1387و ورود بانک ملت در بورس ایران ،مهمترین وظیفه بانک ملت علاوه بر خدمت رسانی، کسب سود بیشتر ودرخشش در بورس اوراق بهادار ایران مشخص گردید تا باجایگاه برتر در بورس و پرداخت EPSبیشتر به سهامداران خود، موجبات ارتقاء سازمانی را فراهم کند.بنا براین در این راستا الگویی لازم است تا منجر به افزایش درامد های بانک گردد به همین دلیل تعیین ظرفیت مناسب بانک در زمینه ارائه خدمات و کسب درامد بیشتر جهت سود اوری، از اهداف بانک ملت(وبطبع این تحقیق)تعیین گردیده است.
بنابراین هدف از این تحقیق ارائه راهکار و الگویی است علمی و کاربردی ،تا مشخص کند باتوجه به ایتم های موجود(وضعیت شعبه،نوع و تعداد مشتریان و غیره)هر شعبه باید به چه تعداد ضمانتنامه بفروشد،گشایش اسناد اعتباری(LC)کند و بطور کلی توان شعب در دریافت انواع کارمزد ها چقدر است ؟در این صورت موارد زیر را می توان بعنوان اهداف اصلی این پژوهش تعیین کرد:
1- شناسایی ظرفیت بانک ملت در بکار گیری از نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدات در زمینه کسب درامد های غیر مشاع
2- تعیین راهکارها و راهبردهایی در جهت بکار گیری از ظرفیت مناسب بانک ملت و در نهایت تهیه یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…) با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 2 =