free

عوامل موثر بر کیفیت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مدیریت

59.000تومان

توضیحات

دانشكـده مديريت – گروه آموزشي مديريت دولتي
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)
گـرايش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
بیان مسآله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
اهداف تحقیق 8
فرضیه های تحقیق 9
قلمرو تحقیق 9
روش تحقیق 10
تعریف نظری و عملیاتی 11
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 14
سیستمهای اطلاعاتی 15
معرفی انواع سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعات مدیریت 17
سیر تحول کاربرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 19
سیر تحول در نقش واحد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 23
سیر تحول سازمان در به کارگیری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 25
سطوح بلوغ فناوری اطلاعات 28
سیستم های اطلاعاتی به عنوان سیستم های اجتماعی 30
سیستم های اجتماعی 31
تئوری سیستم های اجتماعی، سیستم های اطلاعاتی و استراتژی 32
چارچوبی انتقادی برای استراتژی سیستم های اطلاعاتی 34
طبقه بندی ناکامی سیستم های اطلاعاتی 36
مشارکت و نقش کاربر در موفقیت سیستم های اطلاعاتی 40
نگرش استراتژیک به سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 43
تعریف مدیریت استراتژیک 44
برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 45
دستاورهای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 53
ضرورت تدوین برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 54
مزایای تدوین برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 56
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 57
گونه شناسی استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 60
شبکه استراتژیک 60
استراتژی عمومی فناوری اطلاعات 63
مزیت رقابتی ثمره تکنولوژی اطلاعات 69
چارچوبی برای تجزیعه و تحلیل مزیت رقابتی 73
تجزیه و تحلیل صنعتی 74
موقعیت یابی سازمان در صنعت 74
اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک 76
تغییر استراتژیک و سیستم های اطلاعاتی 77
چارچوبی برای مدیریت تغییر سیستم های اطلاعاتی 79
پیشینه تحقیق 84
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 98
روش تحقیق 98
جامعه آماری 100
نمونه و روش تعیین حجم نمونه 100
ابزار جمع آوری اطلاعات 100
روایی و پایایی پرسشنامه 101
متغیرهای تحقیق 102
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 103
فصل چهارم : گردآوری داده وتجزیه وتحلیل نتایج
مقدمه 105
توصیف شاخص های جمعیت شناختی 106
تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 110
آمار استنباطی 112
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 119
یافته های تحقیق 119
بحث و نتیجه گیری 124
پیشنهادهای پژوهش 127
منابع و مآخذ 136
منابع فارسی 136
منابع لاتین 139
ضمائم 147
چکیده انگلیسی 164

چکیده:
اشتراك گذاري اطلاعات سازماني در سطح وسيع، نیازمند زيرساختهای فناوري اطلاعات مي باشد. هدف از پژوهش بررسی رابطه بین عوامل انسانی، ساختاری، محیطی، ظرفیت برنامه ریزی و ظرفیت تغییر با موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي در دیوان محاسبات استان فارس است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری شامل کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات استان فارس بالغ بر 300 نفر می باشد. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه عوامل موثر بربرنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی مدیریت که شامل 38 سوال و و پایایی این پرسشنامه 82/. برآورد گردید. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل انسانی، ساختاری، محیطی، ظرفیت برنامه ریزی و ظرفیت تغییر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي موثر می باشد و براساس یافته های آزمون فریدمن عامل انسانی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل از دید پاسخگویان برخوردار است.

کلید واژه : فناوری اطلاعات ، سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، برنامه ریزی استراتژیک .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سيستمهاي اطلاعاتي، سيستمهايي هستند كه اطلاعات لازم براي تصميم گيري را براي افراد تصميم گير فراهم مي آورند. اطلاعاتي را كه سيستمهاي اطلاعاتي در اختيار كاربران قرار مي دهند خدمات سيستمهاي اطلاعاتي مي ناميم. براي اينكه سيستمهاي اطلاعاتي بتوانند خدمات مناسب را در اختيار كاربران قرار دهند نيازمند در اختيار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نيروي انساني آموزش ديده و با انگيزه اند كه در هر صورت، هزينه هاي بالايي را براي سازمان در بر دارند. با عنايت به موارد فوق ضرورت دارد كه سازمانها به سنجش كيفيت خدمات سيستمهاي اطلاعاتي خود بپردازند و نتيجه آن را به عنوان بازخور وارد سيستم كرده ، در جهت بهبود عملكرد و افزايش كيفيت و بهره وري سيستم از آن استفاده كنند. كيفيت سيستم اطلاعاتي
مي تواند به عنوان ميزان مشاركت واقعي يك سيستم اطلاعاتي معين در نيل به اهداف سازماني مورد سنجش قرار گيرد( مهدوی، 1386: 236) .
بنابراین لازم است متناسب با تغییرات محیطی(داخلی و خارجی) سیستم‏های اطلاعاتی بهبود یابند تا بتوانند به نیازهای‏ اطلاعاتی مدیران و واحدهای سازمانی بهتر پاسخگو باشند. این امر مستلزم آن است که این سیستم‏ها از جهات مختلف‏ مورد ارزیابی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف و شناخت‏ وضعیت‏های محیطی بتوان آنها را بهبود بخشید و تجربه نشان داده است، که عدم توجه درست به موارد فوق،گسترش سیستم‏های اطلاعات در کسب و کار عموما موجب‏ جایگزینی مشکلات جدید به جای مشکلات قدیمی می‏شود و این باعث می‏شود تا فواید مورد انتظار حاصل نشوند،علی رغم‏ افزایش سرمایه‏گذاری در سیستم‏های اطلاعات،بهره‏وری ارتقا نیافته و این امر در سالهای گذشته موجب مطرح شدن‏ موضوع‏هایی چون پارادوکس بهره‏وری شده است.بنابراین برای رسیدن به اثربخشی بالا لازم است که سیستمهای اطلاعاتی‏ مدیریت و راههای ارزیابی آن بخوبی شناخته شده ، و با شناخت نقاط ضعف و قوت به رفع اشکالات موجود بپردازیم.
1-2 بیان مساله
اطلاعات يكي از منابع اصلي و با ارزش براي مديران سازمانها است. نقش و ارزش اطلاعات نسبت به ساير منابع، مانند مواد اوليه و امور مالي، داراي ويژگي خاص است. هر چه حجم و پيچيدگي عمليات وسيعتر مي شود اطلاعات اهميت بيشتري پيدا مي كند. علاوه بر اين، سرمايه گذاري براي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي بسيار بالا است. براي يك چنين سرمايه گذاري سنگيني فقط يك هدف مي تواند وجود داشته باشد و آن، جلب رضايت استفاده كننده نهايي در داخل يا خارج سازمان است(مهدوی،1386: 236).
سيستم هاي اطلاعاتي در سازمانها نه تنها مبادلات اطلاعات روزمره را به عهده دارند، بلكه به عنوان يك مزيت رقابتي در كسب وكار، ايفاي نقش مي كنند(وارد ،2002) .
براي برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي چارچوبهاي متفاوتي ارائه شده است ، ولي هنوز سازمانها در تدوين استراتژيهاي فناوري اطلاعات با مشکلاتي مواجه هستند که نهايتاً اين مشکلات منجر به شکست برنامه‌ها مي‌شود. اين شکست‌ها غالبا به اين دليل است که چارچوبهاي مختلف برنامه‌ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات، در شناسايي مشکلات ريشه‌اي مربوط به سيستم‌هاي اطلاعاتي که بندرت مشکلات فني و تکنولوژيک هستند، دچار ناکارايي هستند که اين امر ناشي از توجه نکردن به رابطه بين فناوري اطلاعات با محتواي سازماني است. سه نقش اساسي فناوري اطلاعات عبارتند از نقشهاي اجرايي، عملياتي و رقابتي. نقش اجرايي شامل اتوماسيون فعاليتهاي حسابرسي و کنترل است که مستلزم استقرار يک بستر کارا از فناوري اطلاعات است. نقش عملياتي، يک حالت توسعه يافته‌اي از نقش اجرايي است، با اين وجه تمايز که شامل ايجاد و استقرار يک بستري از فناوري اطلاعات است که باعث ايجاد توانايي در اتوماسيون کل فرايندهاي تجاري سازمان مي‌شود. نقش رقابتي هم، شامل استقرار يکسري برنامه هاي کاربردي جديد از فناوري اطلاعات است که بتوان به آن به عنوان يک مزيت رقابتي در محيط بازار نگريست. امروزه بيشتر به نقش و اساس رقابتي فناوري اطلاعات توجه مي‌شود. بنابراين براي استفاده از فناوري اطلاعات بعنوان يک مزيت رقابتي ما نياز به برنامه ريزي استراتژيک داريم تا بتوان از آن در تحقق اهداف استراتژيک سازمان استفاده کرد (حاکی،1386: 84).
پس امروزه، سرمایه‏گذاری در حوزه سیستم‏های اطلاعات یکی‏ از موضوعهای مطرح در تمامی سازمانهاست.در بسیاری‏ موارد،سرمایه‏گذاری در این حوزه موجب صرفه‏جویی‏ فراوانی در هزینه شده است و در موارد دیگر بهره‏وری، متناسب با میزان سرمایه‏گذاری، ارتقا نیافته است. این موضوع‏ در مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست.زمانی برنامه‏ریزی و طراحی‏های انجام شده مثمرثمر خواهد بود که بر مبنای یک نظام ارزیابی، سنجیده شده و نواقص آن رفع شوند. در این پژوهش سعی برآن است که عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک سیتم های اطلاعاتی مورد بررسی قرار بگیرد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
انفجار اطلاعات را باید مهمترین حادثه صنعتی قرن بیستم‏ دانست که سایر عرصه‏های صنعت را
تحت الشعاع خود قرار داده است.در دنیای رقابتی امروز،اطلاعات،همتراز سرمایه‏ و نیروی انسانی، در شمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین‏ مزیت نسبی بنگاههای اقتصادی محسوب می‏گردد.درهمین‏ راستا،سیستم‏های جامع اطلاعات مدیریت در کشورهای پیشرفته صنعتی از سالها پیش و در کشور ما طی سالهای اخیر مورد توجه خاص مدیران قرار گرفته است.به‏ همین دلیل،استقرار یک سیستم جامع کارآمد،همیشه جزء دغدغه‏های اصلی مدیران شرکتهای بزرگ بوده است و مانند هر موضوع دیگری در کشور ما از شرایط بومی و فرهنگی‏ خاص خود برخوردار است(حاکی، 1386: 89).
درعصر حاضر ، مديران نياز پيدا كرده اند كه اطلاعات مربوط به اموري را كه با آن سروكار دارند بشناسند، گردآوري و تحليل كنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزينه كه در همه فعاليتهاي سازمانهاي عصر حاضر بدون استثناء ديده مي شود، آنرا مبادله كنند. لذا مدير براي آنكه قادر باشد تصميم خردمندانه اي براي سازمان اتخاذ نمايد بايد از همه اطلاعات، راجع به وضعيت يا مشكلات مربوط به موضوعي كه مي خواهد درباره آن تصميم گيري نمايد، آگاه باشد. بدين ترتيب ارزش و اهميت اطلاعات مشخص مي گردد. يعني اگر به مدير اطلاعات غلط و نامربوط داده شود، تصميمات او به طور قطع داراي اشتباه خواهد بود. ولي اگر به مدير اطلاعات صحيح و مربوط داده شود، تصميمات او به طور قطعي نه، ولي به احتمال زياد داراي صحت و تناسب لازم براي سازمان، خواهد بود، البته به شرط آنكه توان تصميم گيري و بكارگيري اطلاعات در مدير وجود داشته باشد. اطلاعات درون هر سيستم در هر لحظه از زمان داراي ساختي است كه دانش و آگاهي آن سيستم را تشكيل مي دهد. اين دانش به طور تدريجي و در طول زمان از طريق جذب پاره هاي مختلف اطلاعات يا داده و تبديل آن به اطلاعات پديد آمده است. اگر سيستم پيوسته از محيط پيرامون خود اطلاعات كسب كند، دانش آن پيوسته درحال افزايش و گسترش بوده و از حالت بسيط و ساده به حالت پيچيده و متنوع تغيير مي نمايد. رمز موفقيت هر مدير ونظام مديريت در هر سازمان اين است كه بتواند گام به گام داده هاي جديد را با دانش پيشين سازمان پيوند دهد و مقدمات دريافت و آماده سازي اطلاعات نوين را فراهم آورد. بكوشد تا به فراخور وضع سازمان و با توجه به مراتب مختلف زيرمجموعه آن سازمان، توان دريافت اطلاعات جديد را در سازمان بالا ببرد . ازسویی فقر ضعف اطلاعات موجب مي شود كه مديريت سازمان نه تنها تصوير درست و كاملي از آينده نداشته باشد، بلكه حتي نتواند نقاط قوت وضعف وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسد. در نتيجه نه مي تواند هدف گذاري صحيح بكند و نه قادر است فعاليتهاي مناسبي را براي سازمان طراحي نمايد و پيرو اين امر از منابع سازمان استفاده بهينه نخواهد كرد. لذا مي توان يكي از عمده ترين دلايل عدم كارآيي و عدم موفقيت سازمانها را تصميم گيري ضعيف يا غلط يابي به موقع مديريت سازمان به علت عدم وجود اطلاعات كافي و مناسب دانست و اين مي تواند به دليل اهميت كافي قايل نشدن براي اطلاعات، تأمين نكردن زيربناهاي مناسب، و ضعف در توليد، سازماندهي،
ذخيره سازي و اشاعه اطلاعات مناسب، دقيق، صحيح، قابل اعتماد، به هنگام وكامل باشد(قاضی زاده،1385:1).

new5