free

فراوري و خواص کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي از طریق روش هاي حالت جامد

29.000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc”
مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
عنوان :
فراوري و خواص کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي از طریق روش هاي حالت جامد

113 صفحه فایل pdf

 

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: مروري بر کامپوزیت هاي زمینه فلزي 3
1-1 : کلیات و تاریخچه اي از کامپوزیت هاي زمینه فلزي 4 
2-1 : طبقه بندي کامپوزیت هاي زمینه فلزي 6 
3-1 : مقایسه کامپوزیت هاي زمینه فلزي با سایر مواد و کامپوزیت ها 8 
4-1 : ویژگی هاي ماتریس و فاز تقویت کننده در کامپوزیت هاي زمینه فلزي 9 
فصل دوم: مروري بر روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي 10
1-2 : طبقه بندي روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي 11 
2-2 : مروري بر روش هاي کلی فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي در حالت  مایع و یا نیمه جامد 13
1-2-2 : روش اختلاط مستقیم 14 
2-2-2 : روش هاي تلقیح 16 
3-2-2 : روش هاي اسپري 19 
4-2-2 : روش هاي درجا 20 
3-2 : مروري بر روش هاي کلی فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي با فاز دوم  غیرپیوسته در حالت جامد 21
1-3-2 : روش متالورژي پودر براي تولید کامپوزیت هایی با فاز تقویت  کننده غیر پیوسته 22
1-1-3-2 : روش هاي فشردن 24 
الف: پرس گرم 24 
ب: پرس ایزواستاتیک گرم 24 
ج: پرس سرد 25 
د: پرس ایزواستاتیک سرد 25
متراکم سازي از طریق شوك ناشی از انفجار 25 
2-1-3-2 : تف جوشی 26 
3-1-3-2 : روش هاي ثانویۀ شکل دهی و متراکم سازي در متالورژي پودر 27 
الف: اکستروژن پودر 28 
ب: نورد پودر 29 
ج: فورج پودر 29 
4-1-3-2 : مزایاي روش متالورژي پودر 30 
فصل سو م: روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي در حالت جامد 31
1-3 : مقدمه 32 
1-1-3 : روش فویل-الیاف-فویل 35 
2-1-3 : روش پوشش دهی تک نوارها با فاز زمینه 41 
3-1-3 : روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه 44 
1-3-1-3 : شبیه سازي روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه 46 
الف: اثر سیلان ماتریس بر توزیع تنش در فاز زمینه 48 
ب: اثر هندسۀ چیدمان الیاف بر فرایند متراکم سازي 49 
ج: اثر ضخامت پوشش بر فرایند متراکم سازي 50 
4-1-3 : متالورژي پودر دوغابی 51 
1-4-1-3 : روش پودر-الیاف-پودر 52 
2-4-1-3 : روش پوشش دهی تک نوارها با پودر 57 
الف: الیاف و رشته پیچی آنها 58 
ب: پودرها 59 
ج: چسب و دوغاب پودري 60 
د: ریخته گري نواري بر روي الیاف 62 
ه: عملیات تثبیت و متراکم سازي 64 
و: فراوري کامپوزیت هاي تقویت شده با الیاف هیبریدي با روش پوشش دهی  تک نوارها با پودر 66
3-4-1-3 : روش پوشش دهی الیاف با پودر 68 
الف: فرایند دوغابی (حالت تر) 68
ب: فرایند پیوسته (حالت خشک) 70 
-5-1-3 سایر روش ها 74 
-1-5-1-3 روش هاي فویل-کویل-فویل و نوار-کویل-نوار 74 
2-5-1-3 : نورد هم زمان و اکستروژن هم زمان 75 
3-5-1-3 : روش آسیاب گلوله اي/ پرس گرم 77 
4-5-1-3 : لایه هاي فلزي تقویت شده با کامپوزیت زمینه پلیمري 79 
5-5-1-3 : فراوري کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي با کمک یک فاز مایع 80 
6-5-1-3 : پوشش دهی الیاف از طریق تعلیق پودر 82 
2-3 : فرایند تثبیت و متراکم سازي در فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي  رشته اي 84
1-2-3 : پارامترهاي فرایند تثبیت و متراکم سازي 85 
3-3 : مقایسه روش هاي مختلف تولید 89 
فصل چهارم : نتیجه گیري و پیشنهادها 92
1-5 : نتیجه گیري 93 
2-5 : پیشنهادها 94 
منابع و ماخذ 95
فهرست منابع لاتین 96
چکیده انگلیسی 98

 

چکیده

کامپوزیت هاي زمینه فلزي به دلیل داشتن خواصی از قبیل استحکام و سفتی ویژة بالا در سال هاي اخیر همواره مورد توجه محققین بوده و در صنای عی از قبیل خودرو سازي و هوافضا مورد استفاده ق رار می گیرند . در این بین کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي به خاطر ویژگی هاي منحصر به فردشان از جایگاه ویژه اي در میان کامپوزیت هاي زمینه فلزي برخوردارند . یکی از موانع پیش روي توسعۀ این دسته از کامپوزیت هاي زمی نه فلزي، پیچیدگی و مشکلات فراوري آنها می باشد . به دلیل نقطه ذوب نسبتاً بالاي اغلب ماتریس هاي فلزي و نیز به خاطر مشکلات موجود در دماي بالا، روش هاي حالت جامد براي فراوري این دسته از کامپوزیت ها توسعه یافته اند . روش هاي متداول فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي در حالت جامد اغلب شامل فرایندهاي فویل -الیاف-فویل، پوشش دهی تک نوارها با فاز زمینه، پوشش دهی الیاف با فاز زمینه و روش هاي متالورژي پودر دوغابی می باشند. روش هاي متالورژي پودر دوغابی اغلب بر اساس تکنیک ریخته گري نواري و بر مبناي روش پودر -پارچه پایه گ ذاري شده اند . این روش ها شامل فرایندهاي پودر -الیاف-پودر، پوشش دهی تک نوارها با پودر و پوشش دهی الیاف با پودر می باشند. به طور کلی هر یک از روش هاي ذکر شده داراي مزایا و محدودیت هایی هستند، لذا بر اساس خواص مورد نیاز و نیز امکانات در دسترس، می توان با ک م ک یکی از روش ه اي فوق کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي را فراوري نمود.

 

مقدمه

امروزه تحقیقات متعددي در رابطه با مواد نو انجام می شود . دسته اي از این مواد، کامپوزیت هاي زمینه فلزي هستند، که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار داشته و در حال توسعه می باشند . کامپوزیت هاي زمینه فلزي با بهره گیري از دو فاز سرامیکی و فلزي داراي ویژگی هایی از قبیل استحکام و سفتی ویژه بالا می باشند . یکی از انواع دسته بندي کامپوزیت هاي زمینه فلزي، طبقه بندي آنها بر اساس نوع و شکل فاز تقویت کننده می باشد. بر این اساس اگر کامپوزیت توسط الیاف پیوسته سرامیکی تقویت شده باشد، به آن کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي گفته می شود. کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي، به دلیل اینکه فاز تقویت کننده در آنها به طور پیوسته در فاز زمینه قرار می گیرد، داراي خواص و ویژگی هاي منحصر به ف ردي می باشند . این دسته از کامپوزیت هاي زمینه فلزي، داراي استحکام و سفتیِ بیشتري نسبت به کامپوزیت هاي زمینه فلزي با فاز تقویت کننده غیر پیوسته هستند. از طرفی در کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي، به دلیل اینکه الیاف تقویت کننده در جهات خاصی در فاز زمی نه قرار می گیرند، لذا داراي خواص آنیزوتروپیک می باشند . به طور کلی کامپوزیت هاي زمینه فلزي در صنایعی از قبیل هوافضا و خودروسازي به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند.
در کامپوزیت هاي زمینه پلیمري، استفاده از فاز تقویت کنندة پیوسته چندان مشکل نبو ده، لذا در ساخت این دسته از کامپوزیت ها اغلب از الیاف پیوسته استفاده می شود . اما در کامپوزیت هاي زمینه فلزي به دلیل بالا بودن دماي فراوري کامپوزیت، استفاده از الیاف تقویت کننده پیوسته مشکل تر بوده، لذا محدودیت هایی در استفاده از روش هاي حالت مایع (ذوبی) وج ود دارد . بر این اساس روش هاي فراوري حالت جامد در دست توسعه قرار گرفته اند . از طرفی اغلب روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي در حالت جامد، مخصوص کامپوزیت هایی با فاز تقویت کننده غیر پیوسته هستند، زیرا فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي، پیچیده تر و مشکل تر می باشد . به طور کلی روش هاي محدودي جهت فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي در حالت جامد وجود دارد که در این سمینار به آنها اشاره شده است.

 

فصل اول

مروري بر کامپوزیت هاي زمینه فلزي

 

: کلیات و تاریخچه اي از کامپوزیت هاي زمینه فلزي

کامپوزیت هاي زمینه فلزي 1 همانند سایر انواع کامپوزیت ها، دست کم از دو فاز، که از لحاظ فیزیکی و شیمیایی از هم مجزا هستند، تشکیل شده و داراي خواصی می باشند که هر یک از این فازها به تنهایی فاقد آن هستند . در این دسته از کامپوزیت ها معمولاً دو فاز وج ود دارد، که یک فاز مانند الیاف و یا ذرات در داخل یک زمینه فلزي توزیع شده است . به طور مثال می توان از کامپوزیت زمینه آلومینیمیِ نام برد که از آن در خطوط انتقال نیرو استفاده می شود . به عنوان Al2O تقویت شده با الیاف پیوسته 3 که در ساخت ،Nb-Ti مثال هاي دیگر می توان از کامپوزیت ز مینه مسی با فیلامنت 2 هاي تقویت کننده قطعات مغناطیسی ابر رسانا از آنها استفاده می شود و نیز کامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با که در صنایع هوافضا، خودروسازي و کاربردهاي مدیریت گرما مورد استفاده قرار می گیرد، نام ،SiC ذرات نشان داده شده است [ 1.[

به طور کلی اهداف مختلفی در تولید و به کارگیري کامپوزیت هاي زمینه فلزي دنبال می شود . به عنوان مثال با قرار دادن فاز دوم با استحکام بالا در فلزات سبک، کامپوزیت هایی تولید می شوند که در عرصه هایی که کاهش وزن در اولویت می باشد، به کار می روند . از این رو می توان اهداف توسعه.کامپوزیت هاي زمینه فلزي سبک را به صورت ذیل عنوان نمود [ 2[
الف) افزایش استحکام تسلیم و استحکام کششی در دماي اتاق و دماهاي بالاتر با حفظ حداقل داکتیلیتی
ب) افزایش مقاومت به خزش در دماهاي بالا، در مقایسه با آلیاژهاي سنتی
ج) افزایش استحکام خستگی، به خصوص در دماهاي بالا
د) ارتقاء میزان مقاومت در برابر شوك هاي حرارتی
ه) ارتقاء میزان مقاومت به خوردگی
و) افزایش مدول یانگ
ز) کاهش میزان افزایش طول در اثر گرما
در حدود بیش از 60 سال پیش، قبل از اینکه از واژه کامپوزیت هاي زمینه فلزي استفاده شود، این دسته از مواد با نام سِرمت 3 شناخته می شدند؛ که این واژه بر گرفته از نام هاي سرامیک و فلز بود . در واقع سرمت ها نمایندة دسته اي از مواد بودند که از ادغام فلز و سرامیک تشکیل شده بودند . براي اول ین WC/Co بار در حدود سال 1940 میلادي شاخص ترین نوع سرمت ها، یعنی ابزارآلات برشی بر پایه معرفی شدند.

هرچند راه کار استفاده از الیاف تقویت کننده به منظور افزایش استحکام 1 و سفتی 2 فلزات، اندیشه جدیدي نیست، اما توسعه منظم و سیستماتیک فلزات تقویت شده با الیاف یا همان کامپوزیت هاي زمینه فلزي تنها در حدود 40 سال است که آغاز شده است . در اوایل سال هاي 1960 میلادي، اشتیاق قابل توجهی در ارتباط با فلزات تقویت شده با سیم هاي فلزيِ نازك و مستحکم وجود داشت؛ در این سال ها کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي مورد توجه قرار گرفتند . هرچند، مشکلات واکنش هاي بین مرزي 3 و نیز استحکام در دماي بالاي ضعیف الیاف، این کامپوزیت ها را به مقدار زیادي از لحاظ تجاري کم اهمیت کرد.
مجدداً از حدود 25 سال پیش، موج جدیدي از تحقیقات در ارتباط با کامپوزیت هاي زمینه فلزي آغاز شد . این امر از یک طرف به خاطر نیاز مبرمِ صنایع هوا -فضا و اتومبیل سازي به مواد ساختاريِ با کارایی بالا و از طرف دیگر به خاطر ظهور تقویت کننده هاي جدید و با کیفیت بالا رخ داد . در حدود سال 1980 میلادي کامپوزیت هاي زمینه فلزي با فاز تقویت کننده غیر پیوسته نیز مو رد توجه قرار گرفته و آلیاژهاي گوناگونی از آلومینیم، منیزیم و تیتانیوم به طور وسیعی براي استفاده در کامپوزیت هاي زمینه فلزي مورد آزمایش قرار گرفتند . امروزه نیز تحقیقات متعددي در ارتباط با جنبه هاي مختلف کامپوزیت هاي زمینه فلزي، به عنوان شاخه اي ا ز مواد جدید، در حال انجام و توسعه می باشد [ 3

: طبقه بندي کامپوزیت هاي زمینه فلزي

کامپوزیت هاي زمینه فلزي را می توان به طرق گوناگون طبقه بندي کرد . این کامپوزیت ها داراي زمینه اي از یک فلز و یا آلیاژ فلزي هستند که توسط فاز دوم فلزي و یا سرامیکی تقویت شده است . بر این اساس معمولاً این کامپوزیت ها را بر اساس هندسه فاز تقویت کننده، طبقه بندي می کنند، لذا طبق این دسته بندي، کامپوزیت هاي زمینه فلزي شامل سه گروه زیر هستند:
1. کامپوزیت هاي زمینه فلزي تقویت شده با ذرات 1
2. کامپوزیت هاي زمینه فلزي تقویت شده با الیاف کوتاه 2، ویسکرها 3 و یا پلیت ها 4
3. کامپوزیت هاي زمینه فلزي تقویت شده با الیاف پیوسته 5 و یا لایه ها 6
2) به صورت شماتیک انواع کامپوزیت هاي زمینه فلزي نشا ن داده شده است . بر اساس – در شکل ( 1
این شکل به راحتی می توان تصور کرد که کامپوزیت هاي زمینه فلزي با الیاف پیوسته (رشته اي)، داراي  انواع فازهاي تقویت کننده متداول را که در ساخت – خواص آنیزوتروپیک هستند . در جدول ( 1 ) کامپوزیت هاي زمینه فلزي از آنها استفاده می شود، به همر اه نسبت طول به قطر و قطر آنها نشان داده شده است.

اصطلاح کامپوزیت هاي زمینه فلزي تقویت شده با فاز دوم غیر پیوسته معمولاً در مورد کامپوزیت هایی به کار می رود که به کمک الیاف کوتاه، ویسکرها یا ذرات تقویت شده اند . این کامپوزیت ها به دلایل زیر داراي اهمیت خاصی می باشند [ 1.[
الف) کامپوزیت هاي تقویت شده با ذرات در مقایسه با کامپوزیت هاي تقویت شده با ا لیاف پیوسته، کم خرج تر و ارزان تر می باشند . همواره هزینه تمام شده، به خصوص در کاربردهایی که نیاز به حجم بالایی از کامپوزیت ها می باشد، مانند کاربردهاي صنایع خودروسازي، جزء پارامترهاي مهم و حیاتی است
ب) تکنیک هاي فراوري متالورژیکی مرسوم، از قبیل ریخ ته گري یا متالورژي پودر و به تبع آن فرایندهاي ثانویه مرسوم مثل نورد، فورج و اکستروژن براي این دسته از کامپوزیت ها قابل استفاده می باشد
ج) امکان استفاده در دماهاي بالاتر در مقایسه با فلزات تقویت نشده وجود دارد
د) بهبود مدول و استحکام
ه) بالا بودن پایداري حرارتی
و) خواص سایشی بهتر
ز) دارا بودن خواص نسبی ایزوتروپیک 1 در مقایسه با کامپوزیت هاي تقویت شده با الیاف

باید توجه داشت که در کامپوزیت هاي تقویت شده با الیاف پیوسته، از خواص فاز تقویت کننده (استحکام و سفتی ) به طور کامل تري بهره برده می شود . در ای ن کامپوزیت ها اثر تقویت کنندگی الیافبه علت دارا بودن مدول بالاتر آنها می باشد . در این کامپوزیت ها در اثر کرنش شرایط انتقال بار از ماتریس به الیاف فراهم می شود . چنین الیافی معمولاً از موادي با پیوندهاي کوالانسی و وزن اتمی پائین ساخته می شوند . الیافی از قبی ل کربن و بور و نیز بورایدها، کاربیدها، سیلیسیدها، نیتریدها و اکسید هاي فلزات چند ظرفیتی( 3‹) و فلزات واسطه، جزء الیاف متداول در تولید کامپوزیت ها هستند.

 

فهرست منابع لاتین

1- N. Chawla, K.K. Chawla, Metal Matrix Composites, Springer Science, 2006.
2- K.U. Kainer, ˝Basics of Metal Matrix Composites˝, Metal Matrix Composites, WILEY-VCH
Verlag GmbH, 2006.
3- F. Akhlaghi, “Composites”, Booklet of M.Sc., 2005.
4- X. Guo, B. Derby, ˝Solid state fabrication and interfaces of fiber reinforced metal matrix composites˝, Progress in Materials Science, Vol. 39, 1995, p.p. 411-495.
5- Department of Defense Handbook, Composite Materials Handbook, Vol. 4, Department of Defense United State of America, 2002.
6- Y. Nishida, ˝Fabrication and recycling of aluminium metal matrix composites˝, Metal and Ceramic Matrix Composites, Institute of Physics Publishing Bristol and Philadelphia, 2004.
7- A. Mortensen, C. SanMarchi, H.P. Degischer, Glossary of terms specific to Metal Matrix Composites, MMC-Assess Consortium, 2000.
8- D.B. Miracle, ˝Metal matrix composites – From science to technological significance˝, Composites Science and Technology, Vol. 65, 2005, p.p. 2526–2540.
9- X. Guo, ˝Processing of titanium–silicon carbide fiber composites˝, Metal and Ceramic Matrix Composites, Institute of Physics Publishing Bristol and Philadelphia, 2004.
10- R.M. German, Powder Metallurgy Science, 1984.
11- F.V. Lenel, Powder Metallurgy: principles and application, Metal powder industries federation, 1980.
12- N. Hort, K.U. Kainer, ˝Powder Metallurgically Manufactured Metal Matrix Composites˝, Metal
Matrix Composites, WILEY-VCH Verlag GmbH, 2006.
13- J.D. Clews, J.W. Gillespie, ˝Induction Processing of Continuous-Fiber Reinforced Aluminum Matrix Composite Tape˝, University of Delaware, Center for Composite Materials, Department of Materials Science and Engineering, 2004.
14- Z.X. Guo, ˝Slurry PM: lower cost for high performance MMCs˝, PM Special Feature, 1998, p.p. 18-21.
15- J. Carmai, F. Dunne, ˝Manufacture of ceramic fibre metal matrix composites˝, Metal and Ceramic Matrix Composites, Institute of Physics Publishing Bristol and Philadelphia, 2004.
16- C.M. Ward-Close, L. Chandrasekaran, J.G. Robertson, S.P. Godfrey, D.P. Murgatroyde, ˝Advances in the fabrication of titanium metal matrix composite˝, Materials Science and Engineering, Vol. A263, 1999, p.p. 314-318.
17- L. Xian, Y. Yanqing, L. Jiankang, M. Yuanwang, Y. Meini, C. Yan, ˝The effect of fabrication processes on the mechanical and interfacial properties of SiCf/Cu–matrix composites˝, Composites, Vol. A38, 2007, p.p 2102-2108.

18- G. Lutjering, J.C. Williams, Titanium (2nd edition), Springer Science, 2007.
19- S. Schuler, B. Derby, M. Wood, C. Ward-close, ˝Matrix flow & densification during the consolidation of matrix coated fibers˝, Acta materialia, Vol. 48, 2000, p.p. 1247-1258. 20- M. Zhijun, Y. Yanqing, W. Hanying, L. Xianghong, L. Cuixia, X. Ting, C. Yan, ˝Numerical simulation of densification during consolidation of titanium-matrix coated fibers˝, Composites, Vol. A37, 2006, p.p. 1587-1590.
21- C.M. Lobley, Z.X. Guo, ˝Processing of Ti-SiC metal matrix composites by tape casting˝, Materials Science and Technology, Vol. 14, 1998, p.p. 1024-1028.
22- S. Yu, D.M. Elzey, ˝Processing and characterization of an hybrid fiber reinforced Ni
aluminide˝, Materials Science and Engineering, Vol. A244, 1998, p.p. 67-74.
23- H.C. de Groh, ˝One-Step Tape Casting of Composites via Slurry on Fiber˝, NASA Report, NASA TM-2001-210684, 2001.
24- N.R.F. Beeley, Z.X. Guo, ˝Development of a powser coated fibre pre-processing route for production of fiber reinforced composites˝, Materials Science and Technology, Vol. 16, 2000, p.p. 862-866.
25- R.A. Sanguinetti Ferreira, C. Arvieu, B. Guillaume, J.M. Quenisset, ˝Titanium matrix composites processed by continuous binder-powder coating: An alternative fabrication route˝, Composites, Vol. A37, 2006, p.p. 1831-1836.
26- R.A. Sanguinetti Ferreira, C. Arvieu, J.M. Quenisset, ˝Effects of pressure and thermal exposure on the Ti/SiC/C composites produced by continuous binder-powder coating˝, Scripta Materialia, Vol. 53, 2005, p.p. 329-333.
27- B. Yan, G. Li, ˝Mg alloy matrix composite reinforced with TiNi continuous fiber prepared by ball-milling/hot-pressing˝, Composites, Vol. A36, 2005, p.p. 1590-1594.
28- Z.X. Guo, ˝Towards cost effective manufacturing of Ti/SiC fibre composites and components˝,
Materials Science and Technology, Vol. 14, 1998, p.p. 864-872.
29- A. Vichniakov, H.J. Schmidt, ˝Metallic layer material, reinforced with basalt fibers, as well as products made thereof˝, US Patent, Patent No.: US 7,255,916 B2, 2007.
30- W.G. Truckner, J.F. Edd, ˝Tape casting fiber reinforced composite structure˝, US Patent, Patent No.: 5,405,571, 1995.
31- C.C. Bampton, M.A. Cunningham, ˝Synthesis of metal matrix composite by transient liquid consolidation˝, US Patent, Patent No.: 5,289,967, 1994.
32- T.R. Bieler, V.R. Yallapragada, H. Wang, L.T. Drzal, ˝Apparatus for the preparation of metal matrix fiber composite˝, US Patent, Patent No.: 5,891,249, 1999.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فراوري و خواص کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي از طریق روش هاي حالت جامد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 7 = 3

new5