new5 free

فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامة فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامة فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد
نگارنده:
……
استاد راهنما:
دکتر فریده وجدانی
استاد مشاور:
دکتر قربان ولیئی
اسفند 1392

چکیده
شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی از داستان های بسیاری تشکیل یافته است . در عین حال هر یک از داستان‏های این اثر حماسی عظیم دارای شخصیّت های فراوانی است که مطالعۀ تک تک حوادث زندگی این شخصیت‏ها به صرف زمان بسیاری نیازمند است و این احتمال وجود دارد که همین حجم انبوه در عدم رغبت به خوانش این متن ارزشمند مؤثر افتد .پژوهش حاضر جهت تسهیل در امر دستیابی به اطلاعات موجود در شاهنامه با صرف زمان کمتر، به بررسی اقدامات، رفتار ها و حوادث زندگی پادشاهان، پهلوانان و سایر اشخاص در شاهنامۀ فردوسی پرداخته و با عنوان بندی، فهرست کردن و ارائۀ آن‏ها با ترتیبی منطقی، این امکان را برای خواننده فراهم آورده است که با یک بار نگاه کردن به فهرست اقدامات و حوادث مهمّ زندگی آنان، آشنایی کلی با چگونگی حضور شخصیت‏ها در شاهنامه پیدا کند وبدون اتلاف وقت و سردرگمی ، به سراغ حادثۀ خاصی برود که خواهان مطالعه وکسب آگاهی بیشتر دربارۀ آن است.

کلید واژه: فردوسی، شاهنامه، شخصیت‏های شاهنامه

فهرست مطالب
عنوان شمارۀ صفحه
مقدمه……..1
بخش اول :اسامی خاص
الف)
آرزو….6
آزاده……….6
اَرجاسپ…..7
اَردشیر…….7
اَردشیرموبد………. 15
اَردشیرنیکوکار…….15
اَردوان ……..15
اَرسطالیس…..17
اِسفندیار……17
اِسکندر……….28
اَشک…….41
اَلان شاه…….41
اَلوای……….41
اَندریمان…… 41
اندیان………42
اورمزد 1 ……42
اورمزد 2…….42
اورمزد بزرگ…..43
ب)
بابک……….43
برانوش 1……….44
برانوش 2……..44
براهام جهود……44
برزمهر…….45
برزین…. 45
بِلاش پیروز…..46
بُناک……..46
بَنداه….46
بندوی…..46
به آفرید…….. 47
بهرام اورمزد…..47
بهرام بهرام……48
بهرام بهرامیان…..48
بهرام شاپور……..48
بهرام گور…..49
بهرام هور………67
بهزاد….67
بهمن 1……67
بهمن 2…..70
بیژن……70
بیطقون………70
بیورد….71
پ)
پارس…….71
پارس مرزبان…..71
پِروش……..71
پشوتن………71
پیروز…. 73
پیروز بهرامیان……..73
پیروز یزدگرد….74
ج)
جاماسپ 1………75
جاماسپ 2…..75
جانوشیار……..76
جوانوی….76
خ)
خرّاد1……..76
خرّاد 2 …..77
خرّاد 3…..77
خُزاعه…….77
خزوران…..77
خسرو 1 ……..77
خسرو 2……….77
خضر………78
خوشنواز……….78
د)
دادبرزین………79
دارا…..79
داراب……..81
دل افروز………83
ر)
رستم……..83
رشنواد……89
رودابه……..89
روزبه………90
روشنک………. 90
ز)
زال…. 91
زرمهر…… 92
زواره…….. 93
س)
ساسان 1 …….94
ساسان 2……..94
ساسان چهارم…….94
ساسان ساسان……95
سپینود…..95
سُورُک…. 95
سوسنک…….. 96
سوفرای………. 96
ش)
شاپور……. 97
شاپور اردشیر……..97
شاپور ذوالاکتاف……….99
شاپور رازی………104
شاپور شاپور…….104
شاهوی…….104
شعیب………105
شَغاد…. 105
شنبلید……. 106
شنگان……… 106
شَنگل….106
شهر ……109
شهرگیر 1 ………109
شهرگیر 2….109
شهروی………109
شیرخون……110
ط)
طایر…….110
طرخان………110
طینوش 1 ………110
طینوش 2….111
ف)
فرآیین……….111
فرامرز….111
فرانک….113
فرشید وردکدیور……113
فغانیش………113
فغستان……..113
فور……….114
فیلقوس……114
ق)
قارن…….114
قارن برزمهر……..115
قباد……..115
قیدافه….118
قیدروش….. 119
قیران ……… 119
قیطون……….120
ک)
کتایون……….120
کرزسپ……..120
کنارنگ………121
کُهرم……121
کَید هندی ……..121
گ)
گرگسار………122
گستهم…….. 124
گُشتاسپ……124
گُشسپ………126
گلنار…….126
گودرز ……127
گوش بستر…….. 127
گیروی ……..127
ل)
لُنبک آبکش….. 127
مالکه……128
مانی صورتگر….128
ماه آفرید…. 129
ماهیار 1 …..129
ماهیار 2….. 129
ماهیار 3…….129
مزدک….130
مشکناز………131
مشکنک…….131
مَنذر…….132
مهرآذر……….134
مهران….134
مهربرزین خرّاد………134
مهربنداد…….135
مهرپیروز بنداد……….135
مهرک نوشزاد……..135
مهرنوش…..135 میلاد……135
ن)
ناردانک………136
ناهید……136
نِرسی 1 ……136
نِرسی 2……..137
نِرسی 3……….137
نِرسی آزادچهر…..137
نصرقتیب……….138 نُعمان………138
نوش آذر….139
نوشه…..139
نوشین روان…..139
ه)
هرمز…..140
هرمزد………140
هرمز یزدگرد…. 140
هَفتواد……….141
همای 1 ……141
همای 2…..142
همای چهرآزاد……….142
هوشیار………143
ی)
یازاردشیر…..144
یانُس……144
یزدگردبزه گر…..144
یزدگردبهرام…….145
بخش دوّم:عناوین عام
ب)
باغبان…..148
پ)
پزشک1……..148
پزشک2……148
د)
دبیر………149
دختر اردوان……….149
دخترمهرنوش زاد……..149
دخترهفتواد….150
دهقان….150
دهقان چاچ…….150
دیده بان……150
ر)
راهب……151
ز)
زن پالیزبان ……151
زن گازُر…….151
س)
ساقی…..152
سکُوبا…..152
ف)
فرستاده 1……….152
فرستاده 2………152
فرستاده 3………152
فرستاده 4………152
فغفور 1…….153
فغفور 2…….153
فیلسوف هندی ……153
ق)
قیصر 1……..154
قیصر 2……..154
ک)
کنیزک 1….154
کنیزک 2….155
گ)
گازر …..155
ل)
لوریان….155
م)
موبد 1 …….156
موبد 2………157

فهرست منابع….158

مقدمه
شاهنامۀ فردوسی بزرگترین منظومۀ حماسی زبان فارسی و آیینۀ تمام نمای فرهنگ، اعتقادات و آداب و رسوم ایرانیان است. این شاهکار بزرگ ادبی، دارای شهرتی جهانی بوده و به مثابۀ شناسنامه و سند هویّت ملّت ماست. شاهنامه سرگذشت قوم ایرانی را از آغاز آفرینش جهان و نخستین فرمانروایان ایران تا زمان شکست آخرین امپراتور ساسانی از سپاه اسلام، دربر می‏گیرد، بنابراین از داستان¬های بسیاری تشکیل یافته و محدودۀ زمانی آن نیز طولانی است. اشخاص متعددی در داستان¬های آن نقش-آفرینی کرده¬ و با اقدامات خود در روند داستان¬ها تأثیرگذار و از آن‏ها تأثیرپذیر بوده¬اند. آشنایی با این اشخاص گرچه ممکن است مطلوب و دلخواه باشد؛ امّا مطالعۀ حوادث زندگانی و اقدامات فرد فرد آن‏ها با توّجه به حجم شاهنامه مستلزم صرف زمان بسیاری است و نیز هیچ منبع مدوّن و طبقه بندی شده‏ای وجود ندارد تا هر پژوهشگری بتواند بدون جست وجوی بخش اعظمی از شاهنامه و مطالعه تک تک ابیات آن، به آسانی به اطلاعاتی که نیاز دارد دسترسی پیدا کند.
پژوهش حاضر به منظور تسهیل در امر دستیابی به اشخاص داستان¬ها و حوادث زندگی آن¬ها کوشیده است فهرستی موضوعی از اشخاص شاهنامه به دست دهد تا ابتدا مانند هر فهرست دیگری با ترتیب الفبایی بتوان به سهولت و بدون اتلاف وقت و سردرگمی شخصیّت مورد نظر را از میان اشخاص بسیاری که نامشان در شاهنامه آمده است، یافت؛ و سپس با مراجعه به نام آن شخص به تمامی حوادث زندگی و اقدامات او پی برد و بر مطالب داستان¬ها احاطۀ کافی پیدا کرد. همچنین در ارائه مطالب سعی شده است تا جایی که ممکن است بین ماجراهای مربوط به هر شخص پیوند و نظم منطقی رعایت شود تا موضوعات گسیخته و در حکم یادداشت‏های پراکنده نباشد. هدف ما این بوده‏است که خوانندگانی که قصد مطالعه و آشنایی با هر یک از اشخاص شاهنامۀ فردوسی را دارند و بنا به هر علّتی امکان بررسی تمامی ابیات، برای آن¬ها فراهم نیست با صرف مدّت زمان کمتری از رفتارها واقدامات شخص مورد نظر خود آگاهی پیدا کنند.
مبنای این پژوهش شاهنامۀ تصحیح آقای «جلال خالقی مطلق» می باشد. به منظور انجام یافتن این پژوهش، ابتدا تمامی ابیات به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته و پس از استخراج عناوین اشخاص و معرفی کوتاه آن‏ها، حوادث زندگی و اقدامات آنان بررسی و به صورت فهرست موضوعی طبقه¬بندی شده‏است. این پژوهش به بررسی حدود دوازده هزار و چهار صد بیت از اثر بی بدیل حکیم ابوالقاسم فردوسی پرداخته و با توجّه به حجم این اثر و حضور پادشاهان و اشخاص متعدد در آن تقریباً به پادشاهی بیست وهفت پادشاه وصد وهفتاد وشش شخصیّت دیگر انجامیده است. محدودۀ آن از زمان پادشاهی گشتاسپ و قسمت هفت خان اسفندیار شروع و به پایان پادشاهی قباد منتهی شده است.
همچنان که اشاره شد تکیه این تحقیق، عمدتاً بر اقدامات و کارکردهای شخصیت‏هاست. اقداماتی مانند جنگ، پیروزی، شکست و موارد بسیار دیگر که ساختار زندگانی شخصیّت¬های مطرح و گمنام شاهنامه را نمایان می‏سازد؛ اما در عین حال این اعمال و رفتار، خواه‏ناخواه معرّف شخصیت‏ها و ویژگی-های فردی آنان نیز می‏باشد. برای نمونه با بررسی اقدامات” اسفندیار”مشخّص می¬شود که او تابع قانون، نظم، وظیفه و پیرو دستور پادشاه است. “رستم” نسبت به ایران، شاه و پهلوانان وفادار و فداکار ؛ ولی سخت حیثیّت پرست است.” اسکندر” شیفتۀ جهانگیری و اقتدار است.” بهرام گور” عاشق عیش و عشرت و شکار است.” نوشین روان” مظهر عدالت به شمار می¬رود و شخصیّت¬های درجۀ دوم مانند” پشوتن” و ” ارسطالیس” مظهر خیرخواهی و دلسوزی هستند. خلاصه اینکه هر یک از اشخاص در شاهنامه- که تعداد آن‏ها نیز بسیار است- ویژگی¬های خاصّ خود را دارند .
فصل‏های تحقیق:
این تحقیق در سه قسمت شامل:مقدمه، اسامی خاص و عناوین عام تنظیم شده است؛ به این ترتیب که پس از مقدمه، اسامی خاص و پس از آن عناوین عام به ترتیب حروف الفبا درج گشته است .
برخی از مشکلاتی که در انجام دادن این پژوهش با آن مواجه بودیم:

– یافتن عبارتی که در عین کوتاهی بتواند بیانگر حادثه‏ای باشد که محدودۀ روایت آن در شاهنامه چندین بیت و گاه چندین صفحه را به خود اختصاص داده بود.
– فاصله افتادن میان مطالب مربوط به زندگی و اقدامات یک شخص یا وجود دو یا سه موضوع در یک بیت که تفکیک و عنوان‏گذاری آن را مشکل می¬ساخت.
– جمع‏آوری مطالب مربوط به پادشاهانی که قبل از رسیدن به تاج و تخت و در زمان حکومت پدران خود اقداماتی را انجام داده¬بودند که شرح آن در ضمن همان پادشاه اصلی آمده بود. برای مثال: هفت خان اسفندیار اگرچه باید ذیل عنوان اسفندیار جای بگیرد؛ اما ابیات مربوط به آن در ذیل پادشاهی پدرش گشتاسپ آمده است.
پیش از انجام دادن این پژوهش چشم‏اندازی که در برابر ما بود چنین اجزاء و محتوایی داشت:
پرسش¬های اصلی تحقیق:
– ساختار زندگی شخصیّت¬های شاهنامه¬ی فردوسی چگونه است؟
– نقش این پایان نامه در معرفی شخصیّت¬¬های گمنام شاهنامه چیست؟
– نقش این پایان نامه در معرفی شخصیت¬های مطرح شاهنامه چیست؟
فرضیه¬ها:
– ساختار حوادث زندگانی شخصیّت¬های شاهنامه شبیه به یکدیگر نیست و هرکدام ویژگی¬های خود را دارند.
– نقش پر رنگ برخی از شخصیّت¬ها در شاهنامۀ فردوسی مانع از نمایان شدن دیگر شخصیّت¬ها¬ شده است و انجام یافتن این پایان نامه به برجسته نمایی این اشخاص کمک شایانی خواهد نمود.
– بررسی های شاهنامه پژوهان غالباً برشخصیت هایی خاص و نیز حوادثی خاص از زندگانی آنان تکیه داشته است . این پژوهش می تواند حوادثی از زندگانی شخصیت های مطرح شاهنامه را که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در معرض دید پژوهندگان قراردهد.
اهدف تحقیق:
– توجه به حوادث مغفول مانده از زندگانی شخصیت‏های شاهنامه
– ارائۀ تمامی حوادث زندگی شخصیت¬های¬ شاهنامه
– معرفی بعضی شخصیت های مغفول مانده در شاهنامه.
– تسهیل امر دست یابی به حوادث زندگانی شخصیت های شاهنامه
پیشینۀ تحقیق:
تا کنون پژوهش¬های بسیاری در مورد اشخاص و ویژگی¬های شخصیّتی قهرمانان شاهنامه انجام شده است که عمدتا به چند چهرۀ مشهور پرداخته اند یا فقط به معرفی نام و نژاد آنها بسنده کرده اند؛ برای نمونه کتاب¬های «فرهنگ نام¬های شاهنامه»و«حماسه آفرینان شاهنامه»و….امّا این پژوهش در میان پایان نامه‏های دفاع شده در سطح کشور و یا کتاب¬ها و فرهنگ¬های نوشته شده دربارۀ شاهنامۀ فردوسی هیچ سابقه ای ندارد.
روش تحقیق:
در اجرای این پژوهش از روش کتابخانه¬ای استفاده شده است؛ به این ترتیب که تمامی ابیات به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته¬اند. پس از استخراج عناوین اشخاص (اصلی و فرعی) و معرفی کوتاه آنها، حوادث مهم زندگی و اقدامات آنها مورد بررسی قرار گرفته و به صورت فهرست موضوعی طبقه-بندی شدند.
باری نگارنده با تمام کاستی¬ها و نارسایی¬هایی که در این پژوهش وجود دارد، امیدوار است این کار برای دانش پژوهان ادب دوست به ویژه پژوهندگان شاهنامۀ فردوسی سودمند افتد.

بخش اول:
اسامی خاص

آرزو
دختر ماهیار گوهر فروش بود که بهرام گور او را به همسری برگزید.
خیره شدن آرزو از دیدار بهرام گور: ج6،ص491 ، ب982
دادن جام شراب به ماهیار و بهرام: ج6،ص 491 ، ب984-986
خوش آمدگویی به بهرام گور: ج6،ص491-492، ب994-997
مدح و چامه سرایی، برای ماهیار و بهرام: ج6 ، ص492-493،ب1000-1017/ ج6،ص500 ،ب 1116-1120
پسندیدن بهرام گور برای همسری خود: ج 6 ، ص493-494، ب1024-1026/ ج6، ص494، ب 1040
ازدواج آرزو با بهرام گور و رفتن به شبستان وی: ج 6،ص495، ب1042-1044/ج6،ص500، ب 1125
خبر یافتن از هویت واقعی بهرام گور :ج6،ص497، ب1074-1081
رفتن آرزو نزد بهرام با گوهر و نثار: ج6،ص498، ب1091-1092
فرا خـواندن پـدر خـود نـزد بهـــرام: ج6،ص498، ب1097
آزاده
کنیز رومی که بهرام او را به همسری برگزید و سر انجام به دست بهرام در شکارگاه زیر سم اسب جان باخت.
رفتن آزاده همراه بهرام به شکارگاه: ج6،ص373-374،ب166-173
شرط گذاشتن آزاده برای بهرام درشکار آهو: ج6،
ص374-375،ب177-182
کشته شدن به دست بهرام بعد از دل سوزی برای آهو:ج6،ص376،ب193-198
ارجاسپ
پادشـاه تـوران بــــود و جـنگ های بسیـاری با گشتاسپ داشت و دختران گشتاسپ را در رویین دژ دربند کرده بود و سرانجام به دست اسفندیار کشته شد.
فریب خوردن از اسفندیار و پناه دادن به وی در رویین دژ :ج5،ص260-261،ب491-504
نواخت اسفندیار و پرسش از نام وی: ج5،ص262، ب517-520
پرسش از اسفندیار دربارۀ ایران و دریافت پاسخ: ج5،ص262-363،ب521-527
مغرور شدن ارجاسپ به موقعیت خود: ج5 ، ص 263، ب528-529
فریب خوردن از اسفندیار و اجازه دادن به وی برای بزم آرایی: ج5،ص267،ب575-577/ ج5، ص267 ، ب581
آماده شدن ارجاسپ برای رزم با پشوتن: ج5 ، ص 269،ب598-602
غمگین شدن ارجاسپ از سخنان کهرم دربارۀ ایرانیان: ج5،ص270،ب618-622
فراخوانی و تحریک لشکر برای جنگ با ایرانیان: ج5، ص270-271،ب623-626
بیدار شدن از خواب و درآویختن با اسفندیار: ج5، ص273،ب649-651/ ج5،ص273،ب655-656
کشته شدن ارجاسپ به دست اسفندیار: ج5، ص 273،ب657-658
اردشیر
پسر ساسان است که پس از شکست دادن اردوان به مدت چهل و دو سال پادشاهی کرد0
تولّد و نامگذاری اردشیر : ج6، ص142-143، ب 136-138
آموختن انواع هنرها :ج6،ص143،ب141-142
رفتن اردشیر به درگاه اردوان: ج6، ص 144، ب 163-164
مورد لطـف و احتـرام واقـع شـدن اردشیر از طرف اردوان :ج6،ص144،ب165-168
فرستادن پیشکش ‏هایی نزد اردوان: ج6، ص 145 ، ب170-171
شرکت در نخجیرگاه همراه اردوان و پسرانش و شکارکردن گورخر با یک تیر:ج6، ص145،ب181-182
معرفی خود به اردوان به عنوان شکارکننده گورخر: ج6،ص146،ب185
دعوت اردشیر از پسر اردوان برای اثبات ادعای خود:ج6،ص146،ب187-188
مورد عتاب قرار گرفتن اردشیر از سوی اردوان و گماشته شدن به آخور سالاری: ج6، ص146، ب 194 -189
غمگین شدن اردشیر به خاطر انتصابش به آخور سالاری :ج6،ص146،ب195
نامه نوشتن و گزارش رویدادها به بابک:ج6، ص 146-147،ب196-198
دریافت نامۀ بابک و به فکر فریب و چاره افتادن: ج6، ص147،ب210
انتخـاب کـردن سـرایی در نزدیکی اسـطبل بـرای میگساری: ج6، ص147-148،ب211-213
صحـبت کردن اردشیـر بـا گلـنار :ج6، ص149، ب 225-226
غمگین و دلسرد شدن از کار اردوان: ج6، ص149، ب236-237
چاره جویی اردشیر برای گریز از لشکر اردوان :ج6، ص150،ب238/ج6،ص151،ب258
صحبت کردن اردشیر با گلنار دربارۀ گریختن به ایران:ج6،ص151،ب259-261/ج6،ص151،ب264
مهیّا کردن شرایط فرار توسط اردشیر: ج6، ص 152، ب272-276
گریختن اردشیر با گلنار به سرزمین پارس: ج6،
ص152،ب277-279/ج6،ص154،ب304
استراحت کردن اردشیر و گلنار کنار آبگیر: ج6، ص154،ب306-310
دیدن دو مرد جوان در کنار آبگیر و پند گرفتن اردشیر از آن‏ها :ج6،ص154-155،ب311-314
منصرف شدن اردشیر و گلنار از استراحت و ادامه دادن به راه :ج6،ص155،ب315-316
رسیدن به کنار دریا، یاری خواستن از خداوند و عبور از دریا :ج6،ص156 ،ب337-342
گرد آمدن سپاهیان در کنار دریا و استقبال از اردشیر: ج6، ص157،ب343-348
سخن‏ گفتن اردشیر و گرد آوردن سپاه: ج6، ص 157-158،ب349-363
شـادمـانی اردشـیر از گـردآمـدن سـپاه و تـأسیس شارستان کنار دریا:ج6،ص158،ب364-366
لشکرکشی اردشیر به سوی اسطخر پس از شنیدن سخنان موبد :ج6، ص158-159، ب 367-373
نواخت ُبناک توسط اردشیر :ج6،ص159،ب382
اندیشناک شدن اردشیر از بُناک وسپاه وی: ج6،
ص159،ب383-384
مطمئن شدن اردشیر از جانب بُناک پس از عهد و پیمان او:ج6،ص160،ب391-393
رفتن اردشیر به سوی آتشکدۀ رام خرّاد ونیایش با خداوند:ج6،ص160،ب393-395
پاداش دادن به سپاهیان پس ازسان دیدن:ج6، ص160،ب396-397
پیروزی اردشیر در جنگ با بهمن : ج6،ص160-161، ب398-406
تاخـتن اردشیـر از پس بهمن و رسیدن به اسطخر: ج6، ص161،ب407-408
مشهـور شدن اردشـیر و پیوستن سپاهیان بی‏شمار به او :ج6،ص161،ب409-410
راندن اردشیر سپاه خود را از پارس پس از نیرو گرفتن او و سپاهش :ج6،ص161،ب411
رویارویی و جنگ اردشیر با اردوان :ج6،ص162-163،ب418-424
دستور اردشیر برای کشتن اردوان: ج6، ص163، ب436-438
فرستادن دو پسر اردوان به زندان :ج6، ص 164 ب441-442
بخشیدن غنایم جنگی به سپاهیان:ج6، ص 164 ب445-446
قبول پیشنهاد بنُاک و خواستگاری از دختر اردوان: ج6، ص164ب454
آمدن به ری پس از اقامت دو ماهه در کاخ اردوان : ج6، ص165،ب455-456
تأسیس و آبادکردن شهر خرّۀ اردشیر (شهرگور) و روسـتاهای اطراف آن: ج6، ص165-166، ب457-466
لشکرکشی اردشیر وجنگ با کردان:ج6، ص166، ب467-471
گریختن اردشیر و سپاهیان اندکش از جنگ کردان: ج6،ص166،ب472-475
دیـدن آتـش بـر فـراز کـوه و رفـتن اردشیــر و سپاهیانش به آنجا: ج6،ص167،ب78-478
رسـیدن اردشـیر و سـپاهیـانش نـزد شبـانان و استراحت در آنجا: ج6،ص167،ب479-484
پرسش و پاسخ اردشیر و سر شبان :ج6،ص167، ب484-490
بردن چند نفر از چوپانان برای نمایاندن راه :ج6، ص167، ب491
مورد استقبال واقع شدن اردشـیر از طرف مـردم ده: ج6، ص168،ب492-494
فرسـتادن اردشیر کارآگاهان را و خبر گرفتن از کردها :ج6،ص168،ب495-498
شادمانی اردشیر از سخنان کاراگاهان: ج6،ص 168 ،ب498
آمـاده شـدن اردشـیر بـرای شبـیخون زدن بـر کردها: ج6،ص168،ب500-502
شبیخـون زدن و شـکست دادن کردها :ج6، ص 168-169،ب503-508
بخشیدن غنایم جنگ کردان به سپاهیان خود: ج6، ص169،ب509-511
مغرور نشدن اردشیر ازشکستن کردها و تاختن به شهر اسطخر: ج6،ص169،ب512
صدور دستور آماده شدن سپاهیان برای رزم: ج6،
ص169,ب513-516

فهرست منابع
1. خالقی مطلق، جلال، 1386، شاهنامۀ فردوسی،جلد 5،6،7، چاپ اوّل، انتشارات مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران
2 . رستگار فسائی، منصور، 1369، فرهنگ نام های شاهنامه،چاپ اوّل،نشر مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران
3. کزازی، میر جلال الدین، 1389، نامۀ باستان (ویرایش و گزارش شاهنامۀ فردوسی)، جلد1، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران
4. سیفی کار جیحونی، مصطفی، 1380، حماسه آفرینان شاهنامه، چاپ اوّل،گروه انتشارات شاهنامه پژوهی، اصفهان

Abstract

Hakim Abulqasem Ferdowsi’s shahnameh is composed of many stories. However, each of the stories of the great epic has many personalities that study of every events in the lives of these characters need to spend a lot of time and it is likely that mass volume of the work will not relish reading this valuable text. Current study for facilitating in access to the information contained in the shahnameh with less time is paid to review the actions , behaviors and life events of kings , heroes and other entities in shahnameh and with titles , list and provide them with a logical sequence , this feature provides the reader with a look at the list of important events and actions in their lives , and find general familiarity with state the character in shahnameh and without undue delay and confusion turn to a particular incident which he wants to study and learn more about it.

Keywords: Ferdowsi ,shahnameh , the characters of shahnameh.

University of Zanjan
Faculty of Humanity
Department of Persian Language and Literature
A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for thedegree of MA in Persian language
and literature

Title:
The subject people in Ferdowsi’s Shahname from the Esfandiar’s Haft khan to the end of Qobad’s kingship

Author:
……….

Supervisor:
Dr.Farideh vejdani
Advisor:
Dr.Qurban Valiee

March2014

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامة فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + = 18

شناسه محصول: d1624 دسته: برچسب: ,