مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین

59.000تومان

توضیحات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان‌نامه
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مهندسی صنایع-صنایع

عنوان پایان‌نامه:
مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

چکیده

ارائه‏ی یک مدل یکپارچه و فراگیر برای زنجیره‏های تأمین مدنظر است که در آن به هر دو عامل کلیدی زنجیره (کارایی و پاسخگویی)، توجه لازم شود. در این پایان‏نامه، ضمن توجه لازم و جامع به هر دو جنبه‏ی هزینه و کیفیت، سعی می‌شود تا زنجیره‏ی تأمینی تهیه شود با اندکی بومی‏سازی در زنجیره‏های دیگر قابل کاربرد باشد. به همین منظور، مدل پیشنهادی در یک زنجیره‏ی تأمین چهار سطحی شامل، تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‏کننده و مشتری فرموله شده است. زنجیره شامل هزینه‏های ملموس و غیرملموس می‏باشد. برای هدف کیفیت نیز، کیفیت تأمین‌کنندگان، کیفیت تولیدکننده و کیفیت توزیع‏کنندگان در نظر گرفته‌شده است. مدل دوهدفه‏ی پیشنهادی توسط راه‌حل روش پارامتری (وزین) به یک مدل تک هدف‏ تبدیل‌شده و برای مثالی با سایز متوسط با شرایط واقعی حل‌شده است. نتایج محاسباتی و تحلیل‏های موجود حکایت از کارایی مدل پیشنهادی و همچنین روش حل دقیق موجود برای مسائل کوچک و متوسط دارد. در این پایان‏نامه، شرکت فرآورده‏های لبنی کاله به‌عنوان تولیدکننده‏ی زنجیره‌ی تأمین درنظرگرفته می‌شود.

واژه‏های کلیدی: لجستیک، مکان‏یابی، زنجیره‌ی تأمین، مدیریت، تأمین‌کننده، انتخاب، تصادفی، برنامه‏ریزی، چندهدفه، بهینه‌سازی، کیفیت، شش سیگما

فهرست مطالب
فصل اول مقدمه و کلیات پژوهش 2
1.مقدمه 2
1-1.تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین 3
1-1-1. انواع شبکه‏های زنجیره تأمین 4
1-1-2. فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ی تأمین 4
1-1-3. زنجیره‏ی پاسخ‏گو و کارا 6
1-1-4.طبقه‌بندی هزینه‏های موجود در زنجیره تأمین 8
1-1-5.برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای 10
1-2.اهداف پژوهش 11
1-3.ضرورت پژوهش 12
1-4.جمع‌بندی 13
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش 14
2.مقدمه 15
2-1.مرور بر ادبیات به‏کارگیری مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ی تأمین 16
2-2.مرور بر ادبیات هزینه کیفیت 19
2-2-1.مرور بر ادبیات هزینه‏ی کیفیت در زنجیره‌ی تأمین 25
2-2-2.مرور بر ادبیات به‏کارگیری کیفیت در زنجیره‌ی‌تامین 27
2-2-3.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تأمین‏کنندگان در زنجیره‏ی تأمین 28
2-2-4.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تولیدکنندگان در زنجیره‏ی تأمین 30
2-2-5.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت توزیع‏کنندگان در زنجیره تأمین 31
2-3.مرور بر ادبیات برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای زنجیره‌ی‌تامین 36
2-4.مرور بر ادبیات روش‏های حل مسائل زنجیره‌ی‌تامین 37
2-4-1.مرور بر ادبیات تکنیک نیل به مقصد 38
2-5.ادبیات حوزه پژوهش 39
2-5-1.تاریخچه شرکت فرآورده‌های لبنی کاله 39
2-5-2.جوایز و مدال‌ها 39
2-5-3. استانداردها 40
2-5-4. فعالیت اصلی شرکت 40
2-5-5.محصولات و برندهای شرکت 41
2-5-6.محصول موردمطالعه 43
2-6.نتیجه‏گیری 43
فصل سوم روش پژوهش 46
3.مقدمه 47
3-1.هزینه‏ی کیفیت (هزینه‏ی کیفیت تولیدکننده) 47
3-1-1.انواع هزینه‏های کیفیت 47
3-2.هزینه‏ی کیفیت تأمین‌کنندگان 50
3-3.تکنیک نیل به مقصد 52
3-4.روش حل: روش پارامتري ( وزين) 53
3-5.هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی به مشتریان 56
3-6.پارامترها و متغیرهای تصمیم مسئله 57
3-7.مینیمم سازی هزینه‏ی کل 61
3-7-1.هزینه‏ی خرید مواد خام تأمین‏کنندگان 61
3-7-2.هزینه‏ی حمل مواد خام/محصولات 61
3-7-3.هزینه‏ی تولید محصول 62
3-7-4.هزینه‏ی نگهداری موجودی 62
3-7-5.هزینه‏ی کیفیت 63
3-8.ماکزیمم سازی کیفیت کل زنجیره‌ی تأمین 65
3-8-1. کیفیت تأمین‏کنندگان 66
3-8-2.کیفیت مراکز توزیع 66
3-8-3. کیفیت محصولات تولیدی 67
3-9.محدودیت‌ها 68
3-10.نتیجه‌گیری 72
فصل چهارم محاسبات و یافته‌های پژوهش 73
4.مقدمه 74
4-1.روش حل: روش پارامتري ( وزين) 74
4-2.نتایج محاسباتی 76
4-2-1.اطلاعات تأمین‏کنندگان 77
4-2-2.اطلاعات مشتریان و مراکز توزیع 78
4-3.نتــــــایج و تفـــاســـــــیر 91
4-3-1.بررسی اثر عامل‌های کلیدی بر جواب بهینه 91
4-3-2.سناریوی صفر 91
4-3-3.سناریوی یک 92
4-3-4.سناریوی دو 92
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 94
5.مقدمه 95
5-1.جمع‏بندی و نوآوری 95
5-2.پیشنهاد‌ها برای مطالعات آتی 96
5-3.توصیه‌های راهبردی 97
فهرست مراجع 99
پیوست‏ها: 104
کد GAMS: 105
چکیده انگلیسی: 116

فهرست جداول
جدول ‏2 1 مقالات مطالعه شده با توجه به تابع هدف آن‌ها از سال 2000 به بعد 17
جدول ‏2 2-تفکیک ادبیات حوزه پژوهش با توجه به برنامه‏ریزی زمانی و سطوح زنجیره تأمین 37
جدول ‏4 1- اطلاعات تأمین‏کنندگان 77
جدول ‏4 2- اطلاعات مربوط مراکز توزیع 78
جدول ‏4 3- اطلاعات مربوط به مشتریان 79
جدول ‏4 4- نرخ کرایه حمل (ریال برحسب تن و مسافت) 83
جدول ‏4 5- نرخ کرایه حمل(αi ) (ریال برحسب مسافتdi2 و1تن) 84
جدول ‏4 6-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع احمدآباد (تعداد) 84
جدول ‏4 7-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع اصفهان (تعداد) 85
جدول ‏4 8- هزینه‏ی نگهداری موجودی و ظرفیت هر یک از مراکز توزیع 85
جدول ‏4 9- حجم، میزان مصرف در محصول تولیدشده اهمیت ماده اولیه 85
جدول ‏4 10-میزان کیفیت خدمت‏دهی گزینه‏ی a برای هر مرکز توزیع 85
جدول ‏4 11-هزینه‏ی کیفیت خدمت‌دهی هر مرکز توزیع 86
جدول ‏4 12-تقاضای مشتری k در ماه‌های مختلف سال (تعداد) 86
جدول ‏4 13-درصد ماده معیوب شیر که از تأمین‏کننده i تأمین می‌شود 87
جدول ‏4 14-هزینه‏ی خرید شیر از تأمین‏کننده i (10ریال) 87
جدول ‏4 15-میزان بهینه شیر که توسط هر تأمین‏کننده عرضه می‌شود(تن) 88
جدول ‏4 16- میزان بهینه تولید محصول در دوره‏های مختلف 88
جدول ‏4 17-میزان بهینه محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع اصفهان منتقل می‏شوند 89
جدول ‏4 18-محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع احمدآباد منتقل می‏شوند 89
جدول ‏4 19-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپر مارکت-سحر 89
جدول ‏4 20-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپرمارکتي- نیستان 89
جدول ‏4 21-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع اصفهان به ملت صفری 90
جدول ‏4 22-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع اصفهان به هایپر استار 90
جدول ‏4 23-میزان موجودی در دوره‏های مختلف در مرکز توزیع احمدآباد 90
جدول ‏4 24-میزان موجودی در دوره‏های مختلف در مرکز توزیع اصفهان 90
جدول ‏4 25-مقادیر مختلف جواب به ازای αهای مختلف 93

فهرست شکل‏ها
شکل ‏1 1- کمترین هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخص از پاسخ‏گویی [1]. 7
شکل ‏1 2- طیف پاسخ‏گویی [1]. 7
شکل ‏2 1-مدل PAF برای دسته‏بندی هزینه‏ها [11] 22
شکل ‏2 2-مدل جوران برای دسته‏بندی هزینه‏ها (جوران و گراینا، 1998) [8] 24
شکل ‏2 3-شرکت فراورده‏های لبنی کاله 39
شکل ‏3 1- سطح بهینه‏ای از کیفیت [8] 50
شکل ‏3 2- ساختار زنجیره‌ی تأمین پیشنهادی 54
شکل ‏3 3- ساختار زنجیره‌ی تأمین[1] 54
شکل ‏3 4- مدل زنجیره‏ تأمین 55
شکل ‏4 1-نقشه دریافت شیر و ارسال محصول در شرکت فرآورده‌های لبنی کاله 76
شکل ‏4 2-نقشه دریافت شیر تأمین‏کنندگان 78
شکل ‏4 3-مکان مرکز توزیع(بانی چاو) اصفهان در Google map 79
شکل ‏4 4- مکان مرکز توزیع(بانی چاو) احمدآباد تهران در Google map 79
شکل ‏4 5-مکان فروشنده هایپر استار اصفهان در Google map 80
شکل ‏4 6-مکان فروشنده ملت صفری اصفهان در Google map 80
شکل ‏4 7-مکان فروشنده سوپر مارکت-سحر در تهران در Google map 81
شکل ‏4 8-مکان فروشنده سوپرمارکتي- نیستان در تهران در Google map 81
شکل ‏4 9-مکان کارخانه فرآورده‌های لبنی کاله در Google map 82

فصل اول
مقدمه و کلیات پژوهش

مقدمه
در دهه‏ی 1970 شرکت‏ها به دنبال تکنیک‏ها و راهبردهایی بودند که با استفاده از آن بتوانند هزینه‏های تولیدی خود را کاهش دهند و در بازارهای مختلف رقابت کنند. برخی از این تکنیک‏ها عبارت بودند از: سیستم‏های زمان‌بندی به هنگام ، سیستم کانبان ، تولید ناب ، مدیریت کیفیت جامع و غیره. شرکت‏ها توانستند با استفاده از این تکنیک‏ها، هزینه‏های تولیدی خود را کاهش دهند ولی شرکت‏های رقیب هم با استفاده از این تکنیک‏ها، هزینه‏های تولیدی خود را تا حد ممکن کاهش داده‏اند. پس برای کاهش هزینه‏ها و ماندن در بازار رقابتی باید سایر فرصت‏های بالقوه برای کاهش هزینه را پیدا کرد. یکی از راه‏هایی که فرصت‏های بالقوه‏ی زیادی برای کاهش هزینه در آن وجود دارد، مدیریت زنجیره‌ی تأمین است [1].
زنجیره‌ی تأمین شامل همه مراحلی (اعضای زنجیره) است که چه مستقیم چه غیر‏مستقیم، در برآورده سازی درخواست یک مشتری نقش دارند. در یک زنجیره‌ی تأمین معمولی، مواد خام از تأمین‌کنندگان به کارخانه‏ها ارسال می‌شوند و سپس محصولات تولید‏شده در کارخانه‏ها به انبارهای میانی و انبارهای توزیع‏کنندگان ارسال می‏شوند و نیز به سمت خرده‏فروشان و درنهایت به دست مشتری نهایی یا همان مصرف‏کننده می‏رسند. پس یک کالا مراحل زنجیره‌ی تأمین را طی می‏کند تا به دست مصرف‏کنندگان برسد. اعضای یک زنجیره تأمین معمولی عبارت‌اند از: تأمین‌کنندگان، انبارهای مواد اولیه، مراکز تولید، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشان و مشتری نهایی.
فعالیت‏های زنجیره‌ی تأمین با سفارش مشتری شروع می‌شود و وقتی مشتری پول خرید کالا و خدمات دریافتی خود را پرداخت می‏کند، خاتمه می‏یابد. اختلاف بین پولی که مشتری می‏پردازد با کل هزینه‏های متحمل شده توسط زنجیره برای تولید و توزیع کالا، میزان سود‏دهی زنجیره را نشان می‏دهد. بر همین اساس موفقیت یک زنجیره برحسب میزان سود‏دهی آن تعریف می‌شود و مدیریت زنجیره تأمین مستلزم مدیریت جریان‌هایی بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره، برای بیشینه‌سازی کل سود‏دهی آن است [1].
مدیریت زنجیره‌ی تأمین مجموعه‏ای است از راهکارهایی، جهت یکپارچه‏سازی اعضای زنجیره (تأمین‌کنندگان، تولید‏کنندگان، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشی‏ها و مشتری نهایی) که هدف آن، کاهش هزینه‏های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت‏دهی به مشتریان است.
از تعریف زنجیره‌ی تأمین هزینه‏های خود را کاهش داده و درآمدهای خود را افزایش می‏دهد. دو نکته روشن می‌شود:
نخست اینکه مدیریت زنجیره تأمین به هر راهکاری که باعث کاهش هزینه‏ها می‌شود و نقشی در برآورده کردن نیاز مشتری ایفا می‌کند- از تأمین‌کننده و امکانات تولید گرفته تا انبارهای مواد اولیه و مراکز توزیع و نیز خرده‌فروشی‌ها و انبارهای محصولات – توجه می‌نماید. درواقع در بعضی از تحلیل‏های زنجیره‌ی تأمین، ضروری است که توجه خود را به تأمین‌کنندگان و مشتریان معطوف کنیم زیرا آن‌ها در شکل‏گیری زنجیره تأثیر بسیار زیادی دارند.
دوم اینکه منظور از مدیریت زنجیره تأمین، افزایش کارایی و کاهش هزینه در کل سیستم است. با به‌کارگیری رویکردهای مطرح در مدیریت زنجیره تأمین، هزینه کل سیستم که شامل هزینه‏های حمل‏ونقل، موجودی، جابجایی مواد و غیره است، کاهش می‏یابد؛ بنابراین هدف از طراحی یک زنجیره‌ی تأمین افزایش کارایی و کاهش هزینه‏ها در کل سیستم است ولی تأکید بر این نیست که صرفاً هزینه حمل‏و‏نقل، موجودی‏ها و غیره کاهش می‏یابد بلکه مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد دستگاهی سعی دارد که کارایی کل زنجیره را بهبود داده و سطح خدمت به مشتری را نیز افزایش دهد. درواقع کسب رضایت مشتریان باید در زنجیره تأمین موردتوجه قرار گیرد که می‏تواند شامل رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات ارائه‌شده باشد [1].
در این فصل به تعریف کلیه مفاهیم مرتبط با زنجیره تأمین که در این پایان‏نامه مورداستفاده قرارگرفته‌اند پرداخته می‌شود و طبقه‏بندی‏های موجود در این حوزه موردبحث و بررسی قرار می‏گیرد.
تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین
در این بخش کلیه‌ی مفاهیم مرتبط با زنجیره‏ی تأمین اعم از انواع شبکه‏های زنجیره تأمین، فازهای تصمیم‏گیری در زنجیره‏، زنجیره‏های پاسخ‏گو و کارا، انواع هزینه‏های موجود در زنجیره تأمین و انواع برنامه‏ریزی (تک دوره‌ای و چند دوره‌ای) در زنجیره تأمین که در این پایان‏نامه مورداستفاده واقع‌شده‌اند، موردبررسی قرار می‏گیرند.
انواع شبکه‏های زنجیره تأمین
هر زنجیره‏ی تأمینی از یک شبکه‌ی مشخصی تبعیت می‌کند که کلیه برنامه‏ریزی‏های زنجیره نیز باید مطابق با نوع شبکه صورت گیرد. به‌طورکلی چهار نوع مختلف از شبکه در زنجیره‌های تأمین وجود دارد که در ذیل موردبحث قرارگرفته است [1].
الف) شبکه‏ی سری: شبکه‏های سری، ساده‏ترین حالتی که چند سطح وجود دارد را بیان می‏کنند که در هر سطح از زنجیره یک شرکت وجود دارد و این شرکت‌ها به‌صورت سری باهم در ارتباط‌اند.
ب) شبکه‏ی واگرا: اعدادی از محققان، سیستم‌های پیشرفته‏تری از سیستم‏های سری را مطالعه کرده‏اند. در این حالت، هر شرکت، محصول خود را به چندین شرکت عرضه می‏کند. به‌عنوان‌مثال، یک انبار مرکزی، موجودی چند توزیع‌کننده‌ی منطقه‌ای را تأمین می‏نماید.
ج) شبکه‏ی همگرا: این حالت غالباً، مونتاژ قطعات برای تولید محصول نهایی است. به‌عنوان‌مثال، چند تأمین‌کننده با این کارخانه در ارتباط‌اند.
د) شبکه‏ی مختلط: این شرکت‌ها حالت عمومی زنجیره تأمین می‏باشند و ترکیبی از شبکه‏های فوق هستند که در هر سطح از زنجیره، چندین شرکت وجود دارد. مجموعه شرکت‏هایی که از شروع تا انتهای زنجیره باهم در ارتباط‌اند دامنه زنجیره تأمین را تشکیل می‏دهند. دامنه در شبکه زنجیره تأمین مختلط، از شرکت مواد اولیه تا شرکت خرده‌فروش هست. شرکت‏های مشابه در زنجیره تأمین را یک سطح از زنجیره تأمین می‏نامند. به‌عنوان‌مثال، منظور از زنجیره‏ی تأمین دوسطحی زنجیره تأمینی است که دامنه آن محدود به دو نوع شرکت می‌شود.
در این پایان‏نامه از شبکه‏های مختلط برای زنجیره‏ی تأمین موردبحث استفاده‌شده است.
فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ی تأمین
مدیریت موفق زنجیره‏ی تأمین، نیازمند تصمیمات مرتبط با جریان اطلاعات، محصول و منابع مالی است. همه‌ی این تصمیمات در سه مقوله یا فاز، بسته به فراوانی هر تصمیم و افق زمانی که یک تصمیم اثرگذار خواهد بود، تقسیم‏بندی می‏شوند. [1]
الف) فاز راهبردی : شرکت‏ها در طول این فاز در مورد نحوه‏ی ساختاردهی زنجیره تصمیم می‏گیرند؛ یعنی اینکه چه فرایندهایی و با چه ترکیبی در هر مرحله انجام شوند. تصمیمات این فاز به تصمیمات استراتژیک زنجیره نیز معروف هستند. این تصمیمات شامل موارد زیر می‏شوند (ملو و همکاران 2009). [8]
مکان و ظرفیت تسهیلات تولیدی و انبارداری
محصولاتی که باید در مکان‏های مختلف تولید یا ذخیره شوند
روش‏های حمل‏و‏نقل موردنیاز در سکوهای ارسال مختلف
نوع سیستم اطلاعاتی موردنیاز
شرکت باید مطمئن شود که اعضای زنجیره، حمایت‌کننده‌ی اهداف راهبردی آن در طول این فاز هستند.
ب) فاز برنامه‏ریزی : در این فاز شرکت‏ها مجموعه‌ای از سیاست‏های عملیاتی را تعریف می‏کنند که عملیات کوتاه‏مدت آن‌ها را پوشش می‏دهند. در این فاز، فرض بر این است که تصمیمات راهبردی تغییر نمی‏کنند. شرکت‌ها فاز برنامه‏ریزی را با پیش‏بینی تقاضای بازارهای مختلف در سال آتی شروع می‏کنند. برنامه‏ریزی موارد زیر است (ملو و همکاران،2009): [5]
چه بازارهایی از چه تسهیلاتی تأمین شوند
اندازه انباشته‏های موجودی چقدر باشد
پیمانکاری ساخت
سیاست‏های سفارش و موجودی موردنیاز
سیاست‏های مصوب موردنیاز برای تسهیلات پشتیبان در هنگام مواجه‌شدن با کمبود موجودی
نحوه و زمان‌بندی ترویج‌های بازاریابی
برنامه‏ریزی، پارامترهایی را مشخص می‌کند که طی آن‌یک زنجیره برای یک دوره‏ی زمانی معین کار می‏کند. در فاز برنامه‏ریزی، شرکت‏ها باید عدم قطعیت در تقاضا، نرخ‏های ارز و رقابت در یک دوره‏ی زمانی مربوطه را در تصمیماتشان لحاظ کنند.
ب) فاز عملیاتی : افق زمانی، معادل روزانه یا هفتگی بوده و شرکت‏ها در این فاز، تصمیمتی در مورد سفارش‌ها خاص مشتریان می‏گیرند. در سطح عملیاتی، ترکیب زنجیره ثابت بوده، سیاست‏های برنامه‏ریزی نیز از قبل تعریف‌شده هستند. هدف اصلی زنجیره در این فاز، رسیدن به سیاست‏های عملیاتی به بهترین شکل ممکن است. شرکت‏ها در طول این فاز، سفارش‌ها خاص را به موجودی‏ها یا تولید اختصاص داده، تاریخی را برای برآورده سازی سفارش تعیین می‏کنند، فهرست اقلام استخراجی از انبار را تهیه می‏کنند، روش ارسال یک سفارش را مشخص کرده و زمان‌بندی تحویل کامیون‏ها را تعیین و سفارش‌ها لازمه‏ی از سطح بالاتر را صادر می‏کنند. ازآنجایی‌که تصمیمات عملیاتی، کوتاه‏مدت هستند، معمولاً عدم قطعیت کمتری در مورد اطلاعات تقاضا برای آن‌ها وجود دارد. هدف عمده‏ی این فاز عملیاتی، بهره‏گیری از کاهش عدم قطعیت و بهینه‏سازی عملکرد با توجه به محدودیت‏های اعمال‌شده از طریق سیاست‏های برنامه‏ریزی است.
در این پایان‏نامه ترکیبی از فازهای راهبردی و برنامه‏ریزی برای زنجیره‏ی تأمین موردبحث، در نظر گرفته‌شده است. [5]
زنجیره‏ی پاسخ‏گو و کارا
هر زنجیره تأمین دارای دو بعد پاسخ‏گویی و کارایی می‏باشد که در ذیل توضیح داده می‌شوند:
پاسخ‏گویی زنجیره، شامل توانایی زنجیره در انجام موارد زیر است (کارلسون و همکاران، 2005): [4]
پاسخ به‌اندازه‌ی دسته‏های متفاوت تقاضا
برآورده کردن تقاضا در زمان تدارکات کوتاه
پاسخ به تنوع زیاد محصولات درخواستی
ارائه محصولات نو و متکبرانه
ارائه محصولات با سطح خدمت بالا
کارایی زنجیره، شامل هزینه ساخت و تحویل به مشتری است.
بالا بردن سطح پاسخ‏گویی مستلزم صرف هزینه است. شکل 1-1 کمترین هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخص از پاسخ‏گویی را نشان می‏دهد.

شکل ‏1 1- کمترین هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخص از پاسخ‏گویی [1].
این کمترین هزینه‌بر پایه فن‏آوری موجود تعریف می‌شود. شرکتی که روی این مرز قرار دارد، می‏تواند تنها با بالا بردن هزینه خود و غیر‏کارا شدن، پاسخ‏گویی خود را افزایش دهد. چنین شرکتی باید مقایسه‌ای بین کارایی و پاسخ‏گویی انجام دهد. البته شرکت‏هایی که روی این سر حد مرزی هستند، به‌صورت پیوسته فرایندهای خویش را بهبود داده و برای حفظ موقعیت خود، تغییراتی را در فن‏آوری ایجاد می‏کنند. با فرض مقایسه بین هزینه و پاسخ‏گویی، گزینه راهبردی کلیدی برای زنجیره، سطح پاسخ‏گویی است. زنجیره‏ها، از آن‏هایی که بر پاسخ‏گو بودن تکیه‌دارند تا آن‏هایی که به دنبال کارایی باهدف تولید و عرضه محصولات با کمترین هزینه ممکن هستند، تغییر می‏کنند. شکل (1-2) طیف پاسخ‏گویی را نشان داده و هر زنجیره در یک نقطه از طیف قرار می‏گیرد.

شکل ‏1 2- طیف پاسخ‏گویی [1].
طبقه‌بندی هزینه‏های موجود در زنجیره تأمین
هزینه‏های موجود در زنجیره تأمین را می‌توان در دودسته هزینه‏های ملموس و ناملموس طبقه‏بندی کرد:
الف) هزینه‏های ملموس: هزینه مدیریت سفارش‌ها (هزینه خدمت‏دهی به مشتریان، هزینه‏ی انبارداری کالاهای نهایی، هزینه‏ی حمل‏و‏نقل خارجی ، هزینه مدیریت برنامه‏ها و قرارداد‏ها و هزینه‏ی نصب کالا در محل مشتریان و …)
هزینه مرتبط با مواد خام (هزینه‏ی مواد خام، هزینه‏ی انبار‏داری مواد خام، هزینه کیفیت تأمین‌کنندگان ، هزینه حمل‏ونقل داخلی و …)
هزینه برنامه‏ریزی (هزینه برنامه‏ریزی تقاضا، هزینه برنامه‏ریزی عرضه، هزینه‏ی کنترل مالی زنجیره تأمین)
هزینه‏ی موجودی (هزینه‏ی انبارداری و نگهداری موجودی)
هزینه‏ی بیمه و مالیات
هزینه تولید با پردازش مواد خام
هزینه‏ی استفاده از فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین
هزینه‏ی حمل‏و‏نقل بین مراحل مختلف زنجیره تأمین
ب) هزینه‏های ناملموس: هزینه‏های کیفیت به‌عنوان هزینه‏های ناملموس زنجیره‏های تأمین شناخته می‌شوند. هزینه‏ی کیفیت، عبارت است از کلیه هزینه‏هایی که یک سازمان به ازای انجام اقداماتی برای پیشگیری از کیفیت پایین، بررسی الزامات کیفیتی موجود و یا درنتیجه‌ی کیفیت بد محصولات یا خدمات متحمل می‌شود. یک سؤال کاربردی که در اینجا به ذهن خطور می‏کند این است که مدیران باید به چه میزان، زمان و پول برای انجام فعالیت‏های کیفیتی در شرکت اختصاص دهند؟ مطالعات نشان می‏دهند که تخمین هزینه‏ی کیفیت راهی برای پاسخ دادن به این سؤال است. در حقیقت، هزینه‏ی کیفیت، یک سیستم اندازه‏گیری می‏باشد که قادر است زبان مدیریت را به زبان مالی که قابل‌فهم برای همه‌ی مدیران است ترجمه کند. [7،8]
مفهوم هزینه‏ی کیفیت بر روی هزینه‏های تأسیس، سودآوری و نیازهای مشتریان تأثیر می‏گذارد. از دهه‏ی 1960، ارائه‏ی محصولاتی باکیفیت بالاتر، روند معمول تولیدکنندگان کلاس جهانی شده است. مطالعات گوناگون نشان می‏دهد که هزینه‏ی کیفیت، حدود 30% از هزینه‏های کل تولید است و به‌عنوان یک عامل هزینه‏ای باید در نظر گرفته شود و شرکت‌ها باید آن را برای پایداری مزیت رقابتی به‌طور کامل کنترل نمایند. همان‌طوری که شرکت‏ها تلاش می‏کنند تا عملکرد خط تولید خود را در شرایط رقابتی شدید، ارتقا دهند، باید برنامه‏ریزی کیفیت و استراتژیکی را نیز باهم ترکیب کنند. هم‌تراز کردن اهداف و اولویت‌های فرایند کسب‏وکار و کیفیت برای بیشینه کردن سود یک شرکت ضروری است. کیفیت با توسعه تکنولوژی درزمینه‏ی اتوماسیون و رباتیک هزینه‏های کمتری را در بردارد. بعلاوه، هزینه‏های بازرسی و آزمایش به دلیل وجود اتوماسیون کاهش پیداکرده است.
به‌طورکلی، کیفیت بر روی رضایت مشتریان تأثیر می‏گذارد و از سوی دیگر، مشتریان ناراضی عامل کاهش فروش می‌شوند. بسیاری از شرکت‏ها بر این باورند که کیفیت بر روی سودآوری تأثیر می‌گذارد اما آن‌ها زمانی به این نکته توجه کافی می‏کنند که نبود کیفیت باعث بروز هزینه‏های گزاف گردد.
فرایندهای کسب‏و‏کار سیستم مدیریت کیفیت می‏توانند به لحاظ مالی اندازه‏گیری شوند و نتایج می‏توانند به مدیران و صاحبان فرایند برای انجام اقداماتی در جهت پیشگیری و بهبود مستمر گزارش داده شوند. هدف تکنیک‏های هزینه‏ی کیفیت، فراهم کردن ابزار مدیریت، جهت تسهیل کردن فعالیت‏های بهبود کیفیت می‏باشد. گزارش‌ها هزینه‏ی کیفیت، می‏توانند برای نشان دادن نقاط قوت و ضعف یک سیستم کیفیت به‌کاربرده شوند و گروه‌های بهبود می‏توانند برای تشریح منابع مالی مصرف‌شده و تغییرات اعمال‌شده از آن‌ها استفاده نمایند؛ بنابراین، هزینه‏های کیفیت در عمل، فعالیت‏های بهبود کیفیت را به‌گونه‌ای تعریف می‏کنند که برای مدیریت قابل‌فهم باشند و آن‌ها بتوانند بر اساس آن عمل کنند. [8]

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

85 − 77 =

شناسه محصول: d1214 دسته: