حراج!

مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه 3
1-1- بيان مسئله 6
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق 8
1-3- اهداف تحقيق 12
1-3- 1- اهداف اصلي تحقيق 12
1-3-2- اهداف فرعي تحقيق 12
1-4- چارچوب نظري تحقيق 13
1-5- مدل تحقيقق 16
1-6- فرضيه هاي تحقيق 17
1-6-1- فرضيه اصلي تحقيق 17
1-6-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق 17
1-7- جامعه آماري تحقيق 18
1-8- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري تحقيق 18
1-9- روش تحقيق 18
1-10- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 18
1-11-قلمرو تحقيق 19
1-11-1- قلمرو موضوعي تحقیق 19
1-11-2-قلمرو مكاني تحقيق 19
1-11-3-قلمرو زماني تحقيق 19
1-12- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها 19
1-12-1- فناوري اطلاعات و ارتباطات 19
1-12-1-1-تعرف مفهومي فناوري اطلاعات و ارتباطات 19
عنوان صفحه
1-12-1-2-تعريف عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات 20
1-12-2- توانمند سازي 20
1-12-2-1-تعريف مفهومي توانمند سازي 20
1-12-2-2-تعريف عملياتي توانمند سازي 20
1-12-2-3-تعاريف مفهومي ابعاد توانمند سازي 21
1-12-2-3-1-تعريف مفهومي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان 21
1-12-2-3-2-تعريف مفهومي استقلال و آزادي كاري كاركنان 21
1-12-2-3-3-تعريف مفهومي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان 21
1-12-2-3-4-تعريف مفهومي تنوع شغلي كاركنان 22
1-12-2-3-5-تعريف مفهومي خودكنترلي كاركنان 22
1-12-2-3-6-تعريف مفهومي آمادگي(توان و تمايل) كاركنان 22
1-12-2-3-7- تعريف مفهومي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان 22
1-12-2-4-تعاريف عملياتي ابعاد توانمند سازي 22
1-12-2-4-1-تعريف عملياتي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان 22
1-12-2-4-2-تعريف عملياتي استقلال و آزادي كاري كاركنان 23
1-12-2-4-3-تعريف عملياتي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان 23
1-12-2-4-4-تعريف عملياتي تنوع شغلي كاركنان 23
1-12-2-4-5-تعريف عملياتي خودكنترلي كاركنان 23
1-12-2-4-6-تعريف عملياتي آمادگي(توان و تمايل)كاركنان 23
1-12-2-4-7-تعريف عملياتي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان 24

فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه 26
2-1- بخش اول، توانمندسازي 29
2-1-1- تعاريف و مفاهيم توانمند سازي 29
عنوان صفحه
2-1-2- توانمندسازي و تواناسازي كاركنان 33
2-1-3- مفروضات توانمندسازي 35
2-1-4- نشانه‌های توانمندسازي 36
2-1-5- ابعاد توانمندسازي 38
2-1-5-1- بهبود كيفيت عملكرد كاركنان 38
2-1-5-2- استقلال و آزادي كاركنان 40
2-1-5-3- افزايش مسووليت تصميم گيري كاركنان 41
2-1-5-4- افزايش تنوع شغلي كاركنان 42
2-1-5-4-1-ويژگي هاي يك شغل غني شده 43
2-1-5-4-1-1-تنوع مهارتي 43
2-1-5-4-1-2-هويت كار 43
2-1-5-4-1-3-اهميت كار 43
2-1-5-4-1-4-استقلال 43
2-1-5-4-1-5-بازخورد شغلي 44
2-1-5-4-2- مفاهيم مربوط به تنوع شغلي 44
2-1-5-4-2-1-مفهوم توسعه شغل 44
2-1-5-4-2-2-غني سازي شغل 45
2-1-5-5- افزايش خود كنترلي 45
2-1-5-6- افزايش آمادگي كاركنان(توان و تمايل) 47
2-1-5-7- توسعه حرفه‌اي كاركنان(رشد حرفه اي) 48
2-1-6- ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمان 50
2-1-7- نقش مدير در ايجاد سازمان توانمند 51
2-1-8- فنون‌ و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان‌ها 52
2-1-9- عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان 53
2-1-10- دستاوردهای برنامه‌های توانمندسازی 54
عنوان صفحه
2-1-11- پيش نيازهاي توانمندسازي كاركنان 55
2-1-11-1-ويژگي هاي حرفه اي 55
2-1-11-1-1-آموزش 55
2-1-11-1-2-ارشاد 56
2-1-11-1-3-تعلق حرفه اي 56
2-1-11-1-4-شبكه سازي 56
2-1-11-2-محيط كاري 57
2-1-11-3-سبك رهبري 57
2-1-12- برنامههاي توانمندسازی 58
2-1-12-1-برنامه هاي توانمند سازي سطح پايين 58
2-1-12-2- برنامه‌هاي توانمندسازي سطح متوسط 58
2-1-12-3- برنامه‌های توانمندسازي سطح بالا 59
2-1-13- راهكار‌های عملي توانمندسازي كاركنان 59
2-1-13-1-آموزش ضمن خدمت 59
2-1-13-1-1- آموزش ضمن خدمت در محل كار 60
2-1-13-1-2- آموزش ضمن خدمت خارج از محل كار 60
2-1-13-2- سهيم نمودن كاركنان دراطلاعات 61
2-1-13-3- پرورش تجارب تسلط شخصي 62
2-1-13-4- اعمال حمايت‌های اجتماعي و عاطفي 62
2-1-13-5- الگوسازي 63
2-1-13-6- كار تيمي 64
2-1-13-7- تحريكات احساسي 65
2-1-13-8- باز خورد 65
2-1-13-9- ايجاد اعتماد 65
2-1-14- نقش توانمندسازی در رفتار کارکنان 66
عنوان صفحه
2-1-15- زمينههای ايجاد توانمندسازی 67
2-1-16- رويكردهاي توانمندسازي 67
2-1-16-1- رويكرد مكانيكي (ارتباطي) 67
2-1-16-2- رويكرد ارگانيكي (انگيزشي) 68
2-1-17- مزاياي توانمندسازي 68
2-1-18- اهداف توانمندسازي 69
2-1-19- هزينه‌های توانمندسازي 70
2-1-20- مراحل توانمندسازی 71
2-1-21- ویژگی‌های سازمان‌های توانمند 71
2-1-22- موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی 72
2-1-23- پيامد توانمندسازي 72
2-1-23-1- پيامد نگرشي توانمند سازي 73
2-1-23-1-1- افزايش رضايت شغلي 73
2-1-23-1-2- كاهش فشار روحي 74
2-1-23-2- پيامد رفتاري توانمند سازي 74
2-2- بخش دوم، فناوري اطلاعات و ارتباطات 75
2-2-1- مفهوم فناوري 75
2-2-2- اجزای فناوری 76
2-2-3- طبقه‌بندی فناوری 77
2-2-4- مدیریت فناوری 78
2-2-5- مفهوم اطلاعات 78
2-2-5-1- تعریف اطلاعات 79
2-2-5-2- ابعاد اطلاعات 80
2-2-5-2-1-بعد زمان 80
2-2-5-2-2-بعد مكان 81
عنوان صفحه
2-2-5-2-3-بعد شكل 81
2-2-5-3- ارزش اطلاعات 82
2-2-5-4- انواع اطلاعات 82
2-2-5-5- اهميت اطلاعات 88
2-2-6- مفهوم فناوری اطلاعات 88
2-2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات 90
2-2-6-2- ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات 91
2-2-6-3- ويژگي هاي فناوري اطلاعات 92
2-2-6-4- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 93
2-2-6-4-1-کاربردهای عملیاتی 93
2-2-6-4-2-کاربردهای اطلاعاتی 93
2-2-6-5- جنبه‌های مرتبط با مفهوم فناوری اطلاعات 94
2-2-6-6- به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات 94
2-2-6-7- نقش فناوری اطلاعات در سازمان 96
2-2-6-8- اصول فناوری اطلاعات 96
2-2-6-8-1- وظایف فناوری اطلاعات 97
2-2-6-8-2- مزاياي فناوري اطلاعات 97
2-2-6-8-2-1-سرعت 97
2-2-6-8-2-2-ثبات و پايداري 98
2-2-6-8-2-3-دقت 98
2-2-6-8-2-4-قابليت اطمينان 98
2-2-6-8-3- فرصت‌های فناوری اطلاعات 99
2-2-6-8-3-1-كمك به مردم 99
2-2-6-8-3-2-حل مشكلات 99
2-2-6-9- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات 100
عنوان صفحه
2-2-6-9-1- روش هاي مبتني بر رويكرد تجويزي 100
2-2-6-9-2- روش هاي مبتني بر رويكرد توصيفي 101
2-2-6-10- سازماندهی فناوری اطلاعات 101
2-2-6-11- فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 102
2-2-6-12- رابطه ویژه مهندسی مجدد فرایند کسب و کار و فناوری اطلاعات 103
2-2-6-12-1-ابعاد 103
2-2-6-12-2-هدف 103
2-2-6-12-3-فعاليت ها 104
2-2-6-13- کارکردهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با تاکید بر فناوری اطلاعات 104
2-2-6-13-1- توانمند سازي كاركنان 104
2-2-6-14- کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی 106
2-2-7- مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی 108
2-2-7-1- ويژگي‌هاي سيستم اطلاعاتي 110
2-2-7-2- قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات 110
2-2-7-3- فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی 111
2-2-7-4- سازمان و فناوری اطلاعات 112
2-2-7-5- سازمان و سيستم هاي اطلاعاتي 113
2-2-7-6- تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات 114
2-2-7-7- مزایای سیستم‌های اطلاعاتی 114
2-2-8- تعریف اتوماسیون اداری 115
2-2-8-1- انواع سیستم‌های اتوماسیون اداری 116
2-2-8-2- هدف اتوماسیون اداری 117
2-2-8-3- کاربردهای اتوماسیون اداري 118
2-2-9- تعریف ارتباطات 118
2-2-9-1- تئوري ارتباطات 119
عنوان صفحه
2-2-9-2- شبکه‌های ارتباطی 121
2-2-9-2-1- اينترنت 122
2-2-9-2-2- اينترانت 123
2-2-9-2-3- اكسترانت 123
2-2-9-3- انواع تکنولوژی ارتباط سازمانی 124
2-2-10- تعريف آموزش 125
2-2-10-1- تعريف سيستم هاي آموزشي 125
2-2-10-2- تاريخچه تكنولوژي آموزشي 126
2-2-10-3- تكنولوژي آموزشي و ضرورت آن 127
2-2-10-4- اجزاي سيستم‌هاي آموزشي 127
2-2-10-5- سيستم هاي مديريت آموزش الكترونيك 128
2-3- بخش سوم: فناوري اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازي کارکنان 130
2-3-1- استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان 130
2-3-1-1- توسعه حرفه‌ای 131
2-3-1-2- تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری 131
2-3-1-3- تقویت خود نظارتی 133
2-3-1-4- تغيير نقش كاركنان 134
2-3-1-5- تغییر شیوه کنترل کارکنان 135
2-3-2- نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات 135
2-3- 3- اثرات سازماني فناوري اطلاعات 137
2-3- 3-1- سلسله مراتب سازماني 137
2-3- 3-2- تغییر در سرپرستی 138
2-3- 3-3- جابجایی قدرت 138
2-3- 3-4- اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل 138
2-3- 3-5- محتوای مشاغل 139
عنوان صفحه
2-3- 3-6- سطوح مهارتی کارکنان 139
2-3- 3-7- تاثیر سطوح عملیاتی 139
2-3- 3-8- تاثیر بر مشاغل و نقش‌های مدیران 140
2-3-4- قدرت و موقعیت سازمانی 140
2-3-5- اثرات مستقیم فناوری اطلاعات بر سازمان 141
2-4- بخش چهارم:پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي 141
2-4-1- مروري بر تحقيقات داخلي 141
2-4-2- مروري بر تحقيقات خارجي 144
2-5- آشنايي با سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي 145
2-5-1- معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 147
2-5-1-1- اداره آمار و اطلاعات 147
2-5-1-2- اداره ارتباطات شبکه و اینترنت 148
2-5-1-3- اداره تجهیزات سیستم‌های رایانه‌ای و آزمایشگاهی 149
2-5-2- منابع مالي 150
2-5-3- آشنایی با اداره كل امور اداری و منابع انساني 150
2-5-3-1- بهره‌وری‎ 151
2-5-3-2-کیفیت زندگی ‏کاری‎ 151
2-5-3-3- پیروی از قانون‎ 151
2-5-4- برخی از وظایف عمده دانشگاه آزاد اسلامی 152
2-5-5- سیاست‌های (اهداف کلان کیفی) برنامه پنج ساله و چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی 153
2-5-6- بیانیه ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404 154

فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه 156
3-1- روش تحقيق 156
عنوان صفحه
3-1-1- روش تحقيق بر حسب هدف 157
3-1-1-1-تحقيق كاربردي 157
3-1-2- روش تحقيق بر حسب ماهيت 157
3-1-2-1-تحقيق توصيفي 157
3-1-2-2- تحقیق پیمایشی 158
3-1-2-3- تحقیق همبستگی 158
3-2- مدل تحقيق 158
3-3- جامعه آماري 159
3-4- نمونه:روش نمونه گيري پژوهش و حجم نمونه 160
3-5- ابزار گردآوري داده هاي تحقيق 163
3-5-1- انواع روش هاي گرد آوري اطلاعات 163
3-5-1-1- روش كتابخانه اي 164
3-5-1-2- روش ميداني 164
3-5-1-2-1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه 165
3-6- مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق 166
3-7- اعتبار و پايايي ابزار سنجش 167
3-7-1- روايي(اعتبار ابزار سنجش) 168
3-7-2- پايايي(اعتماد پذيري ابزار سنجش) 169
3-8- تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق 173
3-8-1- شیوه تجزیه و تحلیل کمی 173
3-8-1-1-تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی 174
3-8-1-2- تجزيه تحليل با استفاده از آمار استنباطي 174

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
4-1- بخش چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق 177
عنوان صفحه
مقدمه 177
4-1-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي 177
4-1-1-1- جنسيت 178
4-1-1-2- سن 179
4-1-1-3- سطح تحصيلات 180
4-1-1-4- رسته شغلي 181
4-1-1-5- سابقه خدمت 182
4-1-1-6- وضعيت استخدامي 183
4-1-2- آمار استنباطي 184
4-1-2-1- آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق 184
4-1-2-1-1- آزمون آماري فرضيه اصلي تحقيق 184
4-1-2-1-2- آزمون آماري فرضيه هاي فرعي تحقيق 186

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه 200
5-1- خلاصه و نتيجه گيري يافته‌هاي تحقيق 200
5-1-1- نتيجه بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق 201
5-1-2- نتيجه گيري از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق 201
5-1-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اصلي تحقيق 203
5-1-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌هاي فرعي تحقيق 204
5-1-2-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي اول تحقيق 204
5-1-2-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي دوم تحقيق 204
5-1-2-2-3- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي سوم تحقيق 204
5-1-2-2-4- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي چهارم تحقيق 205
5-1-2-2-5- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي پنجم تحقيق 205
عنوان صفحه
5-1-2-2-6- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي ششم تحقيق 206
5-1-2-2-7- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي هفتم تحقيق 206
5-2- محدوديت هاي تحقيق 207
5-3- پيشنهادها 207
5-3-1- پيشنهادهايي مبتني برنتايج يافته هاي تحقيق 207
5-3-1-1-پيشنهاد فرضیه فرعي اول تحقيق 207
5-3-1-2-پيشنهاد فرضیه فرعي دوم تحقيق 208
5-3-1-3-پيشنهاد فرضیه فرعي سوم تحقيق 208
5-3-1-4-پيشنهاد فرضیه فرعي چهارم تحقيق 209
5-3-1-5-پيشنهاد فرضیه فرعي پنجم تحقيق 209
5-3-1-6-پيشنهاد فرضیه فرعي ششم تحقيق 210
5-3-1-7-پيشنهاد فرضیه فرعي هفتم تحقيق 210
5-4- ساير پيشنهاد ها براي تحقيق آتي 211
پيوست‌ها 213
منابع 213

فهرست جداول

عنوان صفحه

1-1- تئوری‌های ابعاد متغير فناوري اطلاعات و ارتباطات و ابعاد توانمند سازي كاركنان 16
2-1- نشانه‌های توانمندسازي 37
2-2- ويژگي و خصوصيات اطلاعات 85
2-3- ابعاد بكارگيري فناوري اطلاعات 92
2-4- انواع شبكه 121
3-1- توزيع كاركنان 160
3-2- تعداد اعضاي نمونه به تفكيك اداره كل 162
3-3- مقادير آلفاي كرونباخ پرسشنامه دوم(ابعاد توانمند سازي كاركنان) 171
3-4- پايايي پرسشنامه توانمند سازي كاركنان 172
3-5-نتيجه بررسي پايايي پرسشنامه توانمند سازي كاركنان 172
3-6- مقادير آلفاي كرونباخ پرسشنامه اول(فناوري اطلاعات و ارتباطات) 172
3-7-پايايي پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 173
3-8-نتيجه بررسي پايايي پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 173
4-1- توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 178
4-2- توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 179
4-3- توزيع فراواني مدرك تحصيلي پاسخ دهندگان 180
4-4- توزيع فراواني رسته شغلي پاسخ دهندگان 181
4-5- توزيع فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان 182
4-6- توزيع فراواني وضعيت استخدامي پاسخ دهندگان 183
4-7- نتيجه آزمون نرمال بودن فرضيه اصلي تحقيق 184
4-8- نتيجه آزمون فرضيه اصلي تحقيق 185
4-9- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي اول 186
عنوان صفحه
4-10- نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول 187
4-11- نتیجه آزمون فرضیه فرعي اول تحقيق از طريق همبستگي كندال 187
4-12- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي دوم 188
4-13- نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم 189
4-14- نتیجه آزمون فرضیه فرعي دوم تحقيق از طريق همبستگي كندال 189
4-15- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي سوم 190
4-16- نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم 191
4- 17- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي چهارم: 192
4- 18- نتيجه آزمون فرضيه فرعي چهارم: 193
4- 19- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي پنجم 194
4- 20- نتيجه آزمون فرضيه فرعي پنجم 194
4- 21- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي ششم 195
4- 22- نتيجه آزمون فرضيه فرعي ششم 196
4-23- نتیجه آزمون فرضیه فرعي ششم تحقيق از طريق همبستگي كندال 196
4- 24- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي هفتم 197
4- 25- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هفتم 198
5-1- نرمال بودن توزيع متغير هاي تحقيق 201
5-2- نتيجه آزمون فرضيه هاي تحقيق 201
5-3-نتايج اولويت بندي ابعاد توانمند سازي از طريق آزمون فريدمن 202
5-4-ميزان ارتباط ابعاد توانمند سازي كاركنان با فناوري اطلاعات به ترتيب اولويت 203

فهرست نمودار

عنوان صفحه

4-1- توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 178
4-2- توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 179
4-3- توزيع فراواني مدرك تحصيلي پاسخ دهندگان 180
4-4- توزيع فراواني رسته شغلي پاسخ دهندگان 181
4-5- توزيع فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان 182
4-6- توزيع فراواني وضعيت استخدامي پاسخ دهندگان 183

فهرست اشکال
عنوان صفحه

1-1- مدل مفهومی موضوع تحقیق 16
2-1- اجزاي فناوري 76
2-2- انواع اطلاعات از نظر حوزه تخصصي 84
2-3- انواع اطلاعات از نظر سطوح سازماني 84
2-4- وظايف اصلي فناوري اطلاعات براي مديريت و كنترل اطلاعات 97
2-5- مزاياي فناوري اطلاعات 98
2-6- برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات 100
2-7- مظاهر كاربردي فناوري اطلاعات 107
2-8- رابطه بين فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي 111
2-9- ارتباط دو سويه سازمان و فناوري اطلاعات ………………………112
2-10- پيامد ناشي از فناوري اطلاعات در سازمان 113
2-11- انواع سيستمهاي اتوماسيون اداري 116
3-1- مدل بكار رفته شده براي موضوع تحقيق 159

چکيده:

در تحقيق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بين بكارگيري ICT با توانمند سازي كاركنان از ديدگاه تمامي پرسنل حوزه ستادي شاغل در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي پرداخته شده است.اهداف تحقيق شامل هدف اصلي تحقيق به تعيين ارتباط بين بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازي كاركنان سازمان مركزي دانشگاه آزاد پرداخته ودر بخش اهداف فرعي آن شامل (8) اهداف كه به تعيين ارتباط بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با ابعاد توانمد سازي كاركنان شامل بهبود كيفيت عملكرد كاركنان، استقلال وآزادي كاري كاركنان، افزايش مسؤوليت تصميم گيري كاركنان، افزايش تنوع شغلي كاركنان، افزايش خودكنترلي كاركنان، افزايش آمادگي كاركنان (توان وتمايل) و توسعه حرفه‌اي كاركنان و همچنين تعيين بيشترين رابطه ابعاد توانمند سازي با فناوري اطلاعات مي باشد،پرداخته است.ضمن اينكه اهداف تحقيق در شكل فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي تحقيق نيز مطرح شدند. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي-پيمايشي مي باشد.جامعه آماري آن مشتمل بر225 نفر كه از طريق نمونه گيري طبقه‌اي متناسب با حجم جامعه 143 نفر از آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.و ابزار اندازه گيري تحقيق پرسشنامه اي مي باشد كه براي متغير فناوري اطلاعات و ارتباطا ت 15سؤال و براي توانمند سازي 35 سؤال و در مجموع ؛پرسشنامه 50 سؤالي بصورت استاندارد تهيه گرديد.پس از اطمينان ازروايي و پايايي پرسشنامه مذكور و توزيع و جمع‌آوري آن در ميان تمامي كاركنان حاضربه تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي پرداخته وبا استفاده از فنون آماري، فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت نهايتاً فرضيه اصلي و فرضيه‌هاي فرعي تحقيق تأييد گرديدند.

واژگان كليدي: فناوري اطلاعات و ارتباطات، توانمندسازي كاركنان، دانشگاه آزاد.

مقدمه

اطلاعات يكي از ارزشمندترين ورودي‌هاي سازمان است. اطلاعات با ارزش باعث افزايش اطمينان و ثبات منابع انساني و كمبود آنها سبب بي‌اطميناني و بي‌ثباتي در سازمان مي گردد. امروزه اطلاعات در سازمان‌ها از طريق فناوري اطلاعات جمع‌آوري، پردازش و نگهداري می‌شود. در گذشته اطلاعات بيشتر به صورت اسناد و مدارك موجود بود، و در اختيار فرد خاصي قرار مي‌گرفت. از اين رو فناوري اطلاعات اين محدوديت را از ميان برداشته است. در ادبيات مديريت شريان حياتي سازمان (شبكه اطلاعاتي) و خون جاري در آن (اطلاعات) مي‌باشد. (همر، چمپي ، 1378، ص131)
امروزه پيشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمي و فناوري، روندي انفجاري و غيرقابل كنترل به خود گرفته است به گونه‌اي كه جهان هر روز شاهد كشف و اختراع ابزار‌ها و وسايل تبيين روش‌ها، ساختارها و فرايندهايي است كه بدون كاربست آن حل مسايل و مشكلات سازمان امكان‌پذير نيست بدين معنا كه انسان ناگزير است براي مواجهه با مسايل روزافزون و جديد سازماني و حل آنها، همواره خود را با دانش و فناوري جديد مجهز كند. بنابراين ممكن است در مقطعي از زمان از دانش و مهارت لازم براي مواجهه با پديده‌های سازماني برخودار باشند ولي تغييرات محسوس و شتابزده علمي به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ، و بازسازي و نوسازي دانش و تجربيات آنها را براي سازگاري با تغييرات ضروري كند. (ايزدي صمد، كريمي سليمان، تاثير دوره‌هاي آموزشي فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد، پژوهشنامه مديريت شماره 4، 1387)
در جهان امروز، گسترش علم و فناوری تمام فعالیت‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. از مشخصات بارز این عصر- که آن را عصر فراصنعتی نامیده‌اند- جایگزین شدن دانایی پژوهش و سرمایه انسانی با عوامل دیگر تولید است؛ در نتیجه همه سازمان‌ها در پی آن هستند که با استفاده از انسانی‌ترین، کارآمدترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه‌ها، برای بقای خود تلاش کنند. در این میان، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده، با ارزش‌ترین ثروت هر کشور و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است، زیرا حیات هر سازمان به دانش و مهارت نیروی انسانی آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه این نیرو بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر می‌شود. چالش‌های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف‌پذیری، سازمان را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل را در اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده‌اند با اجرای این برنامه‌ها، ضمن توجه به متغیرهای موثر بر احساس افراد، از توانمندسازی آنها جهت رفع موانع درونی و بیرونی استفاده کرده و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند. (سرفرازي، شاه حسيني، راهكار توانمندسازي، پژوهش نامه86، 90)
به طور کلی توانمندسازی کارکنان، پیامدهای نگرشی و رفتاری خاصی را برای سازمان‌ها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می‌افزاید. پس مهم‌ترین عامل بهره‌وری در سازمان‌ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‌ای در بهبود پرورش منابع انسانی آن نهفته و بدین سبب است که مسوولان سازمان‌ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‌دارند. یکی از این مهم‌ترین مفاهیم در راستای بالندگی منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان است. (همان منبع)
از آنجايي كه عملكرد موفقيت‌آميز سازمان‌ها در گروه وظايف مديريت يعني: برنامه‌ريزي، سازماندهي، رهبري و كنترل است و انجام اين گونه وظايف نيز در گرو اطلاع رساني به مديريت است از اين رو پيشرفت سازمان‌ها بدون برخورداري از ابزارهاي اطلاع‌رساني و كسب مهارتهاي لازم در زمينه كاربرد فناوري اطلاعات و همچنين اطلاع‌رساني به كاركنان و مديران براي توانمند كردن آنها در كارهايشان امري غيرممكن است. (استونر، فريمن ، 1386، ص 13)
مفهوم توانمندسازي در سال‌هاي اخير مورد توجه همه دست‌اندركاران امور سازمان قرار گرفته است توانمندسازي بسان راهبرد منابع انساني براي خلق كارامدي، بهره‌وري و خشنودي بيشتر كاركنان در محيط كارشان مورد استفاده قرار گرفته است. شرت وگرر(1994) اعتقاد دارد كه توانمندسازي فرصتهايي است كه به افراد براي خود مختاري، انتخاب، مسووليت‌پذيري و مشاركت در تصميم گيري سازمان داده شده است. ترلاكسن توانمندسازي را فرايند تغيير عملكرد كاركنان از وضعيت آنچه كه به آنها گفته شده انجام دهند به آنچه كه نياز هست انجام دهند. (اندرو سکیوس ، 2003، ص 262)
1-1-بيان مسئله:
امروزه در هر سازماني بحث بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مطرح و از سود و زيان آن سخن می‌گويند. طبيعي است فناوري يك راه باصرفه‌تر در برابر روش‌هاي سنتي اهميت پيدا می‌كند پس مديران بايد تاثير و نقش فناوري اطلاعات را بر بهره‌وري سازمان، و ميزان آن را بسنجند. تعيين ميزان اين تحقيق از دغدغه‌های مهم تصميم‌گيرندگان سازماني است. فناوري اطلاعات نقش حياتي در ادامه بقاي سازمان دارد و اين امكان براي مديران فراهم مي‌سازد با پردازش سريع اطلاعات امكان كنترل و هماهنگي ساختارهاي پيچيده را داشته باشند. و موجب می‌شود عملكرد سازمان با انسجام و بازخورد سريع انجام گيرد. (مهري‌نژاد، 1381، صص 227-224)
با توجه به دگرگوني‌های سريع و پرشتاب دانش و معلومات بشري، همه چيز به شدت در حال تغيير و تحول است. سازمان‌ها به عنوان يك سيستم باز با محيط در تعامل می‌باشند. و براي تداوم حيات نيازمند پاسخگوئي به تغييرات محيطي هستند. از آنجا كه منابع انساني مهم‌ترين عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شوند، تجهيزات و آماده سازي منابع مزبور براي مواجهه با تغييرات، از اهميت ويژه برخوردارند و كليه سازمان‌ها با هر نوع ماموريتي بايد بيشترين سرمايه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند. (جعفرزاده، 1386، ص 44)

فهرست منابع

الف: فهرست منابع فارسي
1- ابطحي، سيدحسن و عابسي، سعيد، 1386، توانمندسازي كاركنان، نشريه موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.
2- ابراين، جيمز، ترجمه مانيان، امير و فتاحي، مهدي و واثق، بهاره، 1386، سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، انتشارات نگاه دانش.
3- احدیان، محمد، 1377، مقدمات تکنولوژی آموزشی، انتشارات بشری، تهران.
4- ارزقی رستمی، علیرضا، 1380، نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان، ماهنامه تدبیر، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، شماره 114.
5- آذردشتی، امیر هوشنگ، 1386، توانمندسازی کارکنان، www.modirestan.com (مراجعه به سایت: 20/2/87).
6- اسکندری، مجتبی، 1381، طراحی و تبین الگوی توانمندسازی مدیران در کاروان‌های سازمان حج و زیارت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
7- اسکات، دی. سینیتیا، دنیس، تی. ژاف، ترجمه محقق، مرتضی، 1375، توانمندسازی، انتشارات سازمان بهره‌وری.
8- اسکات، دي.سینتیا، دنيس، تي.ژاف.، ترجمه ايران نژاد پاريزي، مهدي، 1383، تواناسازی کارکنان، كرج، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
9- استونر، جيمز و ادوراد، فريمن، ترجمه پارساييان، علي و اعرابي، محمد،، 1375، مديريت، انتشارات موسسه پژوهش‌های بازرگاني.
10- آقایار، سيروس، 1383، هرم توانمندسازی بسازید، مجله تدبیر، شماره 149، مهر 83.
11- الوانی، سیدمهدی، 1379، مدیریت عمومی، نشر نی، تهران، چاپ چهاردهم.
12- الوانی، مهدی، تیمورنژاد، کاوه، 1386، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، انتشارات نرم‌افزاری هامون، چاپ دوم.
13- ال دفت، ریچارد، ترجمه پارساییان، علي و اعرابی، محمد، 1385، مباني تئوری و طراحی سازمان، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
14- اوتارخانی، علی، 1380، تاثیر فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی بر ارتباطات سازمان، پیام مدیریت، شماره 46.
15- اورعی یزدانی، حمید، 1381، نگرش بر توانمندسازی، مطالعات بازرگانی، تهران، چاپ اول.
16- ايزدي، صمد وكريمي، سليمان، 1387، پيمايشي پيرامون دوره‌هاي آموزشي فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد كاركنان، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي مديريت، شماره4(پياپي31).
17- بابایی علی‌اکبر، یقین‌لو، مهرانگیز، 1381، تواناسازی کارکنان، مجله تدبیر، شماره 129.
18- بلانچارد، كن، جان، كارلوس و آلن، راندولف، ترجمه امینی، فضل‌ا…، 1379، سه کلید توان‌افزایی، نشر افرا.
19- بلانچارد، كن وجان، کارلوس وآلن، راندولف، ترجمه ایران‌ نژادپاریزی، مهدی، 1381، مدیریت تواناسازی کارکنان، نشر مديران، چاپ اول.
20- بهان، کیت و دیانا هولمز، ترجمه آذرخش، مجيد و مهرداد، جعفر، 1377، آشنایی با تکنولوژی اطلاعات، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول.
21- بهشتيان، مهدي و ابوالحسني، حسين، 1384، نگرشي جامع بر تئوري، كاربرد و طراحي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، انتشارات پرديس.
22- پرهیزکار، کمال، 1373، مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی، تهران، انتشارات دیدار، چاپ اول. پورآمن، بهزاد، 1375، آموزش نیروی انسانی فراگردی پیوسته در افزایش بهره‌وری سازمان‌ها، تهران، مجموعه مقالات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
23- پورآمن، بهزاد، 1375، آموزش نیروی انسانی فراگردی پیوسته در افزایش بهره‌وری سازمان‌ها، تهران، مجموعه مقالات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
24- تال، دونالد.اس، هاوکینز، دل.آی، ترجمه صالح اردستانی، عباس و سعدی، محمد رضا، 1388، «تحقیق بازاریابی، سنجش و روش»، انتشارات اتحاد، جلد اول،چاپ اول.
25- تال، دونالد.اس، هاوکینز، دل.آی، ترجمه صالح اردستانی، عباس و سعدي، محمد رضا، 1388، «تحقیق بازاریابی، سنجش و روش»، انتشارات اتحاد، جلد دوم،چاپ دوم.
26- توربان، افرايم ودروتي، لیدنر، افرايم، مک لين وترب، جيمز، ترجمه صرافي زاده، اصغر، 1388، فناوری اطلاعات در مدیریت، انتشارات ترمه.
27- ثاقب تهران، مهدی و تدین، شبنم، 1380، مدیریت فناوری اطلاعات، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
28- جزني، نسرين، 1378، مديريت منابع انساني، نشر ني، چاپ اول.
29- جعفرزاده، رحیم، 1386، الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخش آموزش کارکنان، مجله تدبیر، شماره 86.
30- جعفری قوشچی، بهزاد، 1380، راه‌های تواناسازی، مجله تدبیر، شماره 119.
31- جهانگیری، علی، 1386، رمز توانمندسازی، مراجعه به سايت www.Creativity.ir
32- جیمز، الف. سن، ترجمه صالحيان، عليرضا و قاسمي مقدم، هاشم، 1386، مباني فن‌آوری اطلاعات(مفاهیم، کاربردها و فرصت‌های موجود در فناوری اطلاعات)، نشر درخشش.
33- حامدی، مسعود، 1384، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات IT/IS، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره 7.
34- حافظ‌نیا، محمدرضا، 1389، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
35- حبيبي، ليلي، 1383، سيستم‌هاي اتوماسيون اداري، ماهنامه تدبير، شماره154.
36- حرآبادی‌فراهانی، مجید، 1384، بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان، پایان‌نامه، تهران، دانشگاه تهران.
37- حسني، نيك نقش و محمديان مهديزاده، علي وسيد عليپور، سيد خليل، 1386، كاركرد فناوري اطلاعات در مديريت منابع انساني، مجموعه مقالات همايش سراسري باشگاه پژوهشگران جوان در رشته مديريت، انتشارات دانشگاه آزاد واحد فيروزكوه.
38- خاکی، غلامرضا، 1383، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
39- خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی»، 1387، نشر بازتاب، چاپ چهارم.
40- خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق در مدیریت»، 1388، نشربازتاب، چاپ چهارم.
41- داونپورت، تامس.اچ، و لارنس، بروساک، ترجمه رحماني سرشت، حسين، 1379، انتشارات مدیریت دانش شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو).
42- دانش فر، هاشم، 1374، مباني نظري آموزشي تكنولوژي، انتشارات سمت.
43- دراکر، پیتر، ترجمه طلوع، محمد، 1378، چالش‌های مدیریت در سده 21، انتشارات خدمات فرهنگي رسا، تهران.
44- دسترنج، حکمت‌الله، 1383، توانمندسازی و فناوری اطلاعات، مجله تدبیر، شماره 145.
45- دلاور، علی، 1389، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، ویرایش چهارم.
46- ذاکری، بتول، 1383، روش‌های ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران،چاپ هشتم.
47- ذوقن، شهنازو لطفي پور، خسرو، 1383، رسانه‌هاي آموزشي براي كلاس درس، انتشارات دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي.
48- راولی، جنیفر، ترجمه بهرنگی (برنجی)، محمد رضا، 1379، متون و سیستم‌های اطلاعات مدیریت راهبردی (استراتژیک)، انتشارات کمال تربیت، موسسه نشر ویرایش.
49- رابينز، اسيفن.پي، ترجمه پارساييان، علي و اعرابي، سيد محمد، 1374، مديريت رفتار سازمانی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
50- رابينز، استيفن.پي، ترجمه الواني، مهدي و دانايي فرد، حسن، 1383، تئوري سازمان(ساختار، طراحي و كاربردها)، انتشارات صفار.
51- راندولت، ترجمه ‌کبیری، كبيري، 2004، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات ماجد.
52- رضائیان، علی، 1379، مباني سازمان و مديريت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
53- رضوانی، حمید، 1390، روش تحقیق و مدیریت، موسسه کتاب مهربان نشر.
54- رضیئی، سمیه، 1384، بررسی و تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت عملیات اکتشاف نفت، www.sciencecentre.ir (مراجعه به سایت: 20/2/87)
55- رهنورد، فرج‌الله، 1381، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران.
56- رهنورد، فرج‌‌الله و ارشدي، جواد، 1384، بررسی اثربخشی سیستم اطلاعات مديریت (MIS) معاونت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات ایران، اصفهان.
57- ريموند، مك لويد، سيستم اطلاعات مديريت، ترجمه جمشيديان، مهدي و مهدي پور، اكبر، 1386، انتشارات سازمان و برنامه و بودجه اصفهان، دانشگاه اصفهان.
58- زارعي متين، حسن، 1380، دوازده ويژگي سازمان‌هاي يادگيرنده، فصلنامه تخصصي علوم انساني، مجتمع آموزشي عالي قم.
59- زرگر، محمود، 1382، اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات، انتشارات بهینه، چاپ اول، تهران.
60- ساجدی، فضل‌الله و امیدواری، اعظم، 1386، کارکنان توانمند و سازمان‌های امروز، مجله تدبیر، شماره 181.
61- سرافرازي، مهرزاد و شاه حسيني، علي، راهكار توانمندسازي كاركنان، 90، پژوهش86، انتشارات پژوهشكده تحقيقات راهبردي.
62- سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه، 1376، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه.
63- سعادت، اسفندیار، 1375، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت.
64- سكاران، اوما، ترجمه صائبي، محمد و شيرازي، محمود، 1384، روش تحقيق در مديريت، انتشارات موسسه آموزش عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.
65- سیدجوادین، سيد رضا، 1386، نظریه‌های مدیریت و سازمان، انتشارات نگاه دانش.
66- سیدجوادین، سيد رضا، 1381، مباني مديريت منابع انساني و امور كاركنان، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.
67- صرافی‌ زاده، اصغر، 1380، فن‌آوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها)، انتشارات میر، تهران،چاپ اول.
68- صرافی‌زاده، اصغر و علی‌پناهی، علي، 1382، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، انتشارات میر، تهران،چاپ سوم.
69- صرافی‌زاده، اصغر، 1389، سیستم اطلاعات مدیریت (رویکرد راهبردی)، انتشارات ترمه، چاپ پنجم.
70-صفاري،مهدي وحق شناس،فريده،1390،آمار و احتمال درمديريت و اقتصاد،انتشارات آواي نور،جلد اول،تهران،چاپ سوم.
71- صنعتی، زینب، 1386، بررسی رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم.
72- عبداللهی بیژن و نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم، 1385، توانمندسازی کارکنان، کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، نشر ویرایش.
73- عزیزی، محمد، 1380، بررسی نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارکنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت، تهران، دانشگاه تهران.
74- عزيزي، بيستون و كوشكي، علي، 1388، تعيين منابع قدرت مديران سازمان تربيت بدني و ارتباط آن با سطح آمادگي و رضايت كاركنان، مجله مديريت ورزشي، شماره3، صفحه122.
75- علی‌احمدی، علیرضا، 1382، فناوری اطلاعات و کاربرد آن، تولید دانش دانشگاه علم و صنعت ایران.
76- علی احمدی، علیرضا، 1383، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات تولید دانش.
77- فتحیان، محمد، مهدوی‌نور، حاتم، 1391، مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
78- فرهنگی، علی‌اکبر و اسکندری، مجتبی، 1382، معرفی توانمندسازی در مدیریت و الگوهای آن، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره‌های 39 و 40.
79- فرهنگي، علي اكبر و صفرزاده، حسين، 1385، روشهاي تحقيق در علوم انساني با نگرشي بر پايان‌نامه‌نويسي، انتشارات پيام پويا،تهران.
80- قاسمی، جعفر، 1382، نقش توانمندسازی در رفتار کارکنان، ماهنامه تدبیر، شماره 132.
81- قاضی‌زاده‌فرد، سیدضیاءالدین 1376، اطلاعات مفاهیم، چرخه، ارزش، ویژگی‌ها، طبقه‌بندی و انواع آن، فصلنامه دانش مدیریت، شماره37و38.
82- کارگری، مهرداد و خادمی‌زارع، حسن، 1384، فناوری سیستم‌های اطلاعاتی (شناخت، تجزیه و تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و پشتیبانی)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول.
83- کاترین، میلر، ترجمه خوش‌نشین، زهره، جمشیدی، محمد رضا، و گودرزی، ناصر، 1386، ارتباطات سازمانی (فرآیندها و رویکردها)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
84- کامرانی، مریم، 1386، مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات، ناشر علوم رایانه.
85- کریم‌زاده، مجید، 1382، اطلاعات و نقش آن در مدیریت و تصمیم‌گیری، ماهنامه مدیریت، شماره 77و78.
86- كرينر، استوارت، ترجمه حسين‌نژاد، محمد علي، 1381، دیدگاه‌های کلیدی در مدیریت، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
87- كنعاني، مسعود، 1374، مقدمات تكنولوژي آموزشي، انتشارات خراسان.
88- کینلا، دنیس، ترجمه ایران‌نژادپاریزی، مهدی ومعصومعلي، سلیمان، 1383، توانمندسازی منابع انسانی، نشر مدیران، چاپ اول.
89- گودرزی، اکرم و گمینیان، وجیهه، 1381، اصول، مبانی و نظریه‌های جو و فرهنگ سازمانی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
90- لاودن، کنت.سي، ترجمه حسيني، مجتبي و مصطفوي، اكبر، 1389، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، انتشارات فدک ایساتیس.
91- محمدی، محمد، 1380، توانمندسازی نیروی انساني، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره‌های 31 و 32.
92- محمدی، محمد، 1381، برنامه‌های توانمندسازی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 35 و36.
93- مقدسی، علیرضا، 1387، مبانی فن‌آوری اطلاعات، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم.
94- مکرمی، یدالله، 1372، مدیران، سیستم‌های اطلاعاتی و مساله‌یابی، ماهنامه تدبیر، شماره 37.
95- منتظر، غلامعلی، 1380، طرح تاسیس پژوهشکده فناوری اطلاعات، انتشارت دانشگاه تربیت مدرس.
96- موریس، استیو و گراهام، ویل کاکس، ترجمه نیک فطرت، بدری و صمدی، همایون، 1379، فن توانمندسازی، انتشارات گروه کارشناسان ایران، چاپ اول.
97- موسی‌خانی، مرتضی و منشی‌زاده‌نایینی، مسعود، 1385، مدیریت سازمان در عصر ارتباطات، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
98- مورهد وگریفین، ترجمه الوانی، سيد مهدي و معمارزاده، غلامرضا، 1375، رفتار سازمانی، انتشارات مروارید.
99- مهری‌نژاد، صفیه، 1381، كاربرد تكنولوژي اطلاعات در سازمانها، اطلاعات سياسي – اقتصادي، 181- 182، اول و دوم سال هفدهم (مهر و آبان 81).
100- نادری، ناهید و رجایی‌پور، سعید و جمشیدیان، عبدالرسول، 1386، مفاهیم و راهبردهای توانمندسازی کارکنان، مجله تدبیر، شماره 186.
101- وتن، دیوید. ای و کمرون، کیم. اس. ترجمه اورعی یزدانی، بدرالدین، 1383، توانمندسازي كاركنان، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ دوم.
102- هداوند، سعید و صادقیان، شهره، 1386، سازه‌های اثربخش در توان‌افزایی کارکنان، مجله تدبیر، شماره 180.
103- همر، مایکل و جیمز چمپی، ترجمه ایرج پاد، 1378، طرح‌ریزی دوباره شرکت‌ها، سازمان مدیریتی صنعتی، تهران،چاپ اول.
104- هندی، چارلز، 1370، آینده غیر از گذشته است، سازمان فردا، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
105- هرسي، پاول و بلانچارد، كنت.ايچ، ترجمه كبيري، قاسم، 1387، مديريت رفتار سازماني، انتشارات ماجد، چاپ ششم.

ب: فهرست منابع انگليسي

1- Bandora, A، 1986، Social Foundation of Though & Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, N.J: Prentice- Hall.
2- Bowen, D. E & Lawler, E.E. , 1992, the Empowerment of Service Workers. What, Why, Who, When, Sloan Management.
3- Bowen, David.E & Lawler, E. Edward, Spring , 1995, The Empowement of Services Workers, Sloan management.V33.PP.31- 39
4- Baron, R. & Greenberg, J. , 1990, Behavior in organizations 3rd Ed, Ellyn and Bacon.
5- Conger Jay. A & Kanungo Rabindra. N, 1988, The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, Academy of Management review.
6- Curtin, A, 1998, Information Technology: The Breaking Wave. New York: McGraw Hill.
7- Chan Yolande E and Sid L, Huff,1993, “Assessing Information Systems Strategy, “in Proc. Admin. Sci Association of Candad (IS Dvision), Lake Lousie, Alberta, Candaa.
8- Davenport,T.H.and J.E.Short , 2001, The New Industiral Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management
9- Dinev, T., and X.Koufteros, 2002, Self-efficacy and Internet usage- measurement and factorial validity. Decision Science Institue Confernce, San Diego. http:/ www. Fau. Edu/~tdinev/publicatios/ self.pdf.
10- Denton W. David & Kleiman S.Lawernce, 2001, “Job enure as a Moderator of the Relationship Between Autonomy and Satisfaction”. Applied H.R.M.
11- Gretchen. ,spreitzer, 2007, Taking Stock:A review of more than twenty years of research on empowerment at work, from: http: webuser.bus.umich.edu/ spreitz e/empowerment and self management.pdf.
12- Hammer, M. and J. Champy , 1993, Re- engineering the Corporation. Harper Business.
13- Kanter, R.M, 1983, the Change Masters: Innovation for Productivity in American Corporation. New York, Simon & Schuster.
14- kane,Christine, 2006, Management role in shaping organizational ulture , from:http://www.blackwellsynergy.com/doi/abs/10.1111/y.1365-2934.2006.00596.x.
15- Longly, D. and M. Shain , 1995, Dictionary of Information Technology. Macmillan Press Ltd.
16- Maccoby,M.R, 2003, Thinking Empowerment.Research Technology Management Journa, Vol. 42, Issue 5.
17-Morrison,R, 1997,the Relation between Leadership Styles & Empowerment on Job Satisfaction of Nurses. Nurse Adm.
18-Nichelson, N, 2001,The Blackwell Encyclopedia Dictionary of Organizationl Behavior. Blackwell Business Publisher, United States of America.
19- Neefe. Diane Osterhause ,2001, “Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating traditional and non- traditional (academic quality improvement project) accreditation processes”.
20- Quinn, R.E. and G.M. Spitzer ,1997 , The Road of Empowement: Seven Questions Every Leader Should Consider. Organizational Dynamics Journa, Vol. 26, No. 2.
21-Quinn.J.E, 2004,“Power and empowerment”.F.C.N.S.At: Http://ww.hlst.ltsn. Ac. un/Resources/ Empowement Tutornotes. Pdf
22- Rafiq Mohammad, Pervaiz. K*. Ahmad , 1998, “A Contingency Modedl For Empowering Customer- contacet Serviceies Employess” ; Management Decision.http://www.modir- danesh.com/
23- Thomas, Kenneth. W & Betty A. velthouse,1990, “Cognitive elements of empowerment: An Interpretive model of intrinsic task motivation” Academy of management Journal. V 15, N 4. Pp 666- 681.
24- Torban.e.&Ephraim,2002.M Wetgherbe.j.information Technology For Management.Wily Interanagonal.Edition.I.S.B.N.
25- Torban,E.,E.Maclean and j.Wetherbe,2002,Information Technology For Management:Maiking Connection For Strategic Advantages.New York:john Wily and Sons

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 37 = 44