حراج!

مطالعه مورد شاهدی اسهال گوساله های نوزاد با اشرشیاکلی، روتا ویروس، کرونا ویروس، کریپتوسپوردیوم با تکنیک الایزا

990,000تومان 400,000تومان

توضیحات

103 صفه

فایل word

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه‌:
برای دریافت درجه دکتری دامپزشکی (‌D. V. M)

عنوان‌:
مطالعه مورد شاهدی اسهال گوساله های نوزاد با اشرشیاکلی، روتا ویروس، کرونا ویروس، کریپتوسپوردیوم با تکنیک الایزا

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 2
جنبه نوآورانه تحقیق 5
اهداف تحقیق 5
سؤالات تحقیق 6
فرضيه‏هاي تحقیق 6
فصل اول: کلیات
1-1-اسهال 10
1-1-1-فیزیولوژی اسهال 11
1-1-2- اپيدميولوژي اسهال 11
1-1-3-علائم اسهال 12
1-2- عوامل موثر بر بروز اسهال 12
1-2-1-اشيرشيا كلي 12
1-2-2-اشيرشيا كلي انتروتوكسيژنيك (سويه K99) 13
1-2-3-سالمونلا 13
1-2-4-كلستريديوم پرفرنژنس 13
1-2-5-اسهال‌هاي ويروسي 13
1-2-6-ويروس BVD 14
1-2-7-كريپتوسپوريديوم 14
1-2-8-كوكسيديا 14
1-2-9-عوامل غير عفوني اسهال 15
1-2-10-اسهال تغذيه اي 15
1-2-10-1 شیر آغوز 16
1-2-10-2- نژاد گاو 16
1-3-آنتروباکتریاسه 17
1-3-1-خصوصیات و ویژگی‌‌های عمومی انتروباکتریاسه 18
1-3-2-محیط کشت قابل رشد انتروباکتریاسه 18
1-3-3-طبقه بندی آنتروباکتریاسه 19
1-3-4-مورفولوژي آنتروباکتریاسه 19
1-3-5-خواص کشت و واکنش‌هاي بیوشیمیایی آنتروباکتریاسه 20
1-4-اشریشیاکلی 20
1-4-1-ویژگی‌‌های اشریشیاکلی 21
1-4-2-ساختار ژنتیک باکتری اشریشیاکلی 23
1-4-3-فاکتورهای بیماری زایی 23
1-4-4-فاکتور چسبندگی 24
1-4-4-1- اندوتوکسین 24
1-4-4-2- انترو توکسین‌‌‌ها 24
1-4-4-3- ورو توکسین 24
1-4-5- اشریشیاکلی‌‌های اسهال زا 25
1-4-5-1-سروتیپ O157 :H7 25
1-4-5-2-سندروم اورمی همولیتیک HUS 26
1-4-6-مکانیسم بیماری‌زایی سویه O157: H7 27
1-4-7-منابع آلودگی انترو هموراژیک اشریشیاکلی 27
1-4-8-ژن‌‌‌ها و فاکتور‌‌های ویرولانس EHEC پاتوژنیک انسانی 28
1-4-9- انترواینویسیو اشریشیاکلی (EIEC) 28
1-4-10-مکانیسم بیماری‌زایی انترواینویسیو اشریشیاکلی (EIEC) 28
1-4-11-مکانیسم بیماری‌زایی (ETEC) 29
1-4-12-انتروپاتوژنیک اشریشیاکلی (EPEC) 30
1-4-13- طیف زمانی اسهال‌زایی اشریشیا کولی در گوساله‌‌های نوزاد 30
1-5-روتاویروس‌‌‌ها 30
1-5-1-ویژگی‌‌های روتاویروس‌‌‌ها 32
1-5-2-ساختار ژنتیک روتاویروس 32
1-5-3-فاکتورهای بیماری‌زایی 33
1-5-4-روتاویروس‌‌های اسهال زا در گوساله‌‌‌ها 35
1-5-5-تظاهرات بالینی در روتاویروس‌‌‌ها 35
1-5-6-اتیولوژی روتاویروس 35
1-5-7-اپیدمیولوژی روتاویروس 36
1-5-8-طبقه بندي و خصوصيات آنتي ژني 36
1-5-9-پاتوژنز روتاویروس‌‌‌ها 37
1-5-10- طیف زمانی اسهال‌زایی روتاویروس 38
1-6-کریپتوسپوریدیا 38
1-6-1-مورفولوژی کریپتوسپوریدیا 39
1-6-2- ویژگی‌‌های کریپتوسپوریدیا 40
1-6-3-ساختار ژنتیک 40
1-6-4- مورفولوژی کریپتوسپوریدیوم 40
1-6-5-فاکتورهای بیماری‌زایی کریپتوسپوریدیوم 42
1-6-5-1-کریپتوسپوریدیوم اسهال زا 42
1-6-5-2-مکانیسم بیماریی‌زایی کریپتوسپوریدیوم 42
1-6-5-3- پاتوفیزیولوژی کریپتوسپوریدیوم 43
1-6-5-4- طیف زمانی اسهال‌زایی کریپتوسپوریدیوم 43
1-7-کروناویروس 44
1-7-1-مکانیسم‌‌های بیماری زا 45
1-7-2-اساس مولکولی پاتوژنز کروناویروس 45
1-7-3-تظاهرات باليني کروناویروس 45
1-7-4-طیف زمانی آلودگی کروناویروس 46
فصل دوم: پیشینه پژوهشی
2-1-پژوهش‌‌های خارجی 48
2-2-پژوهش‌‌های داخلی 48
فصل سوم: مواد و روش کار
3-1-روش کار 52
3-2-مواد و وسایل مورد نیاز: 52
3-3- نمونه مورد مطالعه 53
3-4- مراحل اصلی انجام آزمایش 53
3-5- شیوه گردآوری داده‌‌‌ها 54
3-6- جامعه آماري 54
3-7- روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 55
3-8-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 55
فصل چهارم: نتایج
4-1-مقدمه 62
4-2-آمار توصیفی 62
4-3- گروه مطالعه 62
4-4-گروه‌‌های سنی 63
4-5-آنتی ژن کریپتوسپوریدیوم 64
4-6-آنتی ژن اشرشیاکلی 65
4-7-آنتی ژن کرونا ویروس 66
4-8-آنتی ژن روتا ویروس 67
4-9-آمار استنباطی 68
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-بحث 73
5-2-نتیجه گیری کلی 79
5-3- پیشنهادات پژوهشی 80
3-4-پیشنهادات کاربردی 81
منابع 82

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1: توزیع فراوانی متغیر گروه 62
جدول 4- 2: توزیع فراوانی متغیر گروه‌‌های سنی 63
جدول 4-3: توزیع فراوانی آنتی ژن کریپتوسپوریدیوم 64
جدول 4-4: توزیع فراوانی آنتی ژن اشرشیاکلی 65
جدول 4-5: توزیع فراوانی آنتی ژن کرونا ویروس 66
جدول 4-6: توزیع فراوانی آنتی ژن روتا ویروس 67
جدول 4-7: نتایج مقایسه دام‌‌های مورد و شاهد از نظر سن 68
جدول 4-8: نتایج مقایسه دام‌‌های مورد و شاهد از نظر آنتی ژن کریپتوسپوریدیوم 69
جدول 4-9: نتایج مقایسه دام‌‌های مورد و شاهد از نظر آنتی ژن اشرشیاکلی 69
جدول 4-10: نتایج مقایسه دام‌‌های مورد و شاهد از نظر آنتی ژن کرونا ویروس 70
جدول 4-11: نتایج مقایسه دام‌‌های مورد و شاهد از نظر آنتی ژن روتا ویروس 70
جدول 4-12: توزیع فراوانی تعداد موارد مثبت مشاهده شده 71

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل1-1:پاتوژنز روتاویروس 32
شکل1-2:نمایی از یک پرز روده کوچک: ویروس در انتروسیت‌هاي بالغ روده ي کوچک که بر روي پرزها قرار دارند 33
شکل1-3: شماتیک کریپتوسپوریدیوم اووسیت (عامل اسهال دامی) 38
شکل1-4: شماتیک کریپتوسپوریدیوم 41
شکل1-5: شماتیک کرونا ویروس 44
شکل3-1: محل نگهداری گوسالهها در گاوداری قزوین 55
شکل3-2: گوساله به شدت اسهال در گاوداری قزوین 56
شکل3-3: کیت الایزا آزمایش 56
شکل 3-4: نمونه اخذ شده از گوساله اسهال در سنندج 57
شکل3-5: مقداری از نمونهها در حین انتقال به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش 57
شکل 3-6: آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی در حین رقیق سازی 58
شکل 3-7: دانشکده دامپزشکی شروع انجام آزمایش بر روی نمونه‌‎ها 59
شکل 3-8: دستگاه الایزا ریدر بعد از مشخص شدن OD ها 59
شکل 3-9: میز کار در آزمایشگاه حین انجام آزمایش روی نمونه ها 60

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1: نمودار ستونی مربوط به متغیر گروه بندی 63
نمودار 4-2: نمودار ستونی مربوط به گروه‌‌های سنی 64
نمودار4- 3: نمودار ستونی مربوط به آنتی ژن کریپتوسپوریدیوم 65
نمودار 4-4: نمودار ستونی مربوط به آنتی ژن اشرشیاکلی 66
نمودار 4-5: نمودار ستونی مربوط به آنتی ژن کرونا ویروس 67
نمودار 4-6: نمودار ستونی مربوط به آنتی ژن روتا ویروس 68
نمودار 4-7: نمودار ستونی مربوط به موارد مثبت مشاهده شده 71

 

 

 

 

چکیده:

زمینه مطالعه: با توجه به اینکه اسهال گوساله‌‌‌ها یکی از شایعترین بیماری‌‌‌هايی است که دامپزشکان در عمل با آن مواجه اند و اینکه این بیماري سبب ایجاد خسارات عمده اقتصادي در گاوداری‌‌‌ها می‌شود و با توجه به اهمیت سلامت دام‌‌‌ها
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر‌، بررسی ارتباط اسهال گوساله با تعیین هر یک از عوامل اتیولوژیک اشرشیاکلی‌، روتا ویرس‌، کرونا ویروس و کریپتوسپرودیوم در استان‌‌های قزوین و کردستان می‌باشد‌‌‌.
روش شناسی: این مطالعه به صورت مورد شاهدی از بهار 1395 تا زمستان 1395 در دو گاوداری صنعتی شیری در استان قزوین و تعدادی از گاوداری‌‌های شیری استان کردستان انجام شد‌‌‌. در این مطالعه در مجموع 144 رأس گوساله‌، در گروه‌‌های سنی 7 – 1 روزه‌، 14 – 8 روزه‌، 15 – 21 روزه‌، 30 – 22 روزه و بیشتر از 30 روزه( 72 رأس با علائم بالینی اسهال (مورد) و 72 رأس بدون اسهال (شاهد) انتخاب شدند)‌‌‌. نمونه مدفوع مستقیماً از رکتوم پس از تحریک با انگشت اخذ گردید‌‌‌. تمام نمونه‌‌های مدفوع به منظور حضور و شناسایی آنتی ژن‌‌های اشرشیاکلی F5 (K99)‌، کریپتوسپوریدیوم‌، کرونا ویروس – روتا ویروس با روش الایزا مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج: نتایج مطالعه نشان داد‌، آلودگی به آنتی ژن‌‌های اشریشیا کولای‌، کریپتوسپوریدیوم‌، روتاویروس و کرونا ویروس در گوساله‌‌های گروه مورد یا مبتلا به اسهال بترتیب 55‌‌‌. 4%-70‌‌‌. 6%-38‌‌‌. 7%-36‌‌‌. 4% می‌باشد‌‌‌. بین گروه‌‌‌های شاهد و مورد در آنتی ژن‌‌های اشریشیا کولای‌، کریپتوسپوریدیوم و کرونا ویروس اختلاف معنی داری وجود داردP≤0. 05)) اما در آنتی زن روتا ویروس اختلاف معنی داری وجود نداردP≥0. 05))‌‌‌. ارتباط معنی داری بین گروه‌‌های سنی و آنتی ژن‌‌های مورد مطالعه وجود ندارد P≥0. 05))‌‌‌.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه آلودگی و ابتلا گوساله‌‌های گاوداری‌‌های استان‌‌های کردستان و قزوین را به عوامل اتیولوژیک اشریشیا کولای‌، کریپتوسپوریدیوم‌، کرنا و روتا ویروس نشان داد ضمن اینکه بررسی حاضراولین مطالعه به منظور شناسایی 4 آنتی ژن فوق با استفاده از یک روش ترکیبی در ایران می‌باشد‌‌‌.

واژگان کلیدی: اسهال؛ گوساله؛ اشرشیاکلی؛ کریپتوسپوریدیوم؛ کروناویروس؛ فاکتورهای اتیولوژیک

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در علم بهداشت تغذیه‌، سلامت دام‌‌‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است‌‌‌. داشتن دام سالم از همان اوایل زندگی تبعات مثبتی برای مراکز نگهداری و پرورش دام‌‌‌ها دارد‌‌‌. اما سلامت دام‌‌‌ها را نمی‌توان به طور کامل تضمین کرد چرا که دام‌‌‌ها همواره در معرض عوامل میکروبی و عفونی هستند‌‌‌.
یکی از این بیماری‌‌‌ها که بیشتر در میان دام‌‌های نوزاد رخ می‌دهد اسهال است‌‌‌. اسهال اغلب به از دست دادن آب بدن و الكتروليت‌‌‌ها گفته مي‌شود و اكثر موارد آن در سن 3 تا 16 روزگي رخ مي‌دهد‌‌‌. عوارض مختلفي در نتيجه اسهال پديدار مي‌شود كه مي‌توان به از دست دادن مايعات بدن و كاهش حجم خون‌، عدم تعادل الكتروليت‌‌‌ها و اسيدوز ‌، شوك و مرگ حيوان اشاره كرد‌‌‌. اسهال عفوني گوساله به دو صورت يافت مي‌شود‌، آنهايي كه باعث ترشح مقادير زيادي مايعات و الكتروليت‌‌‌ها از روده مي‌شوند مانند اشرشيا كلي K99 (یاداو ‌، 2002)و آنهايي كه باعث كاهش جذب مواد از روده مي‌شوند از قبيل سالمونلا ‌، روتا ويروس ‌، كورونا ويروس و گونه‌هاي ديگر اشيرشيا كلي (دلیر و همکاران‌، 1380)‌‌‌.
عامل اصلی اسهال در گوساله‌‌های تازه متولد شده و در هفته اول زندگی به خصوص 4 روز اول زندگی عوامل میکروبی (اشرشیای کلی)‌، ویروسی(روتاویروس‌‌ها‌، کروناویروس) و عوامل انگلی (ایمریا‌، کوکسیدها) است‌‌‌. در کلستریدیا‌‌‌ها و سالمونلا زمان اسهال زمان دیرتری است یه چیزی حدود 15 روزگی تا 1 ماهگی ایجاد اسهال می‌نمایند‌‌‌. معمولا اسهال در اوایل تولد به رنگ زرد مایل به سبز است و کم کم با افزایش سن پر رنگی آن بیشتر و بیشتر می‌شود (ملکی و نایب زاده‌، 2008)‌‌‌.

 

 

بیان مسئله

اسهال در گوساله بخصوص در گوساله‌‌های نوزاد و کمتر از یک ماه یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین بیماری‌‌های آنها به شمار می‌رود و این دسته از بیماری‌‌‌ها باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی به علت مرگ و میر‌، رشد ضعیف و هزینه‌‌های درمان بر آن است‌‌‌. بیماری اسهال در نوزادان می‌تواند به عنوان یک بیماری پیچیده با عوامل مولتی فاکتوریال می‌تواند مطرح باشد که تحت تاثیر خصوصیاتی از قبیل مدیریت تغذیه ای‌، مدیریت بهداشتی و خصوصیات ایمونولوژیکی گوساله می‌تواند بروز یابد‌‌‌. اسهال گوساله بویژه در نخستین روزهای پس از تولد به دلیل تلفات احتمالی وخسارات اقتصادی حاصله از اهمیت زیادی برخوردار است‌‌‌. بیشترین زمان رخ داد اسهال در گوساله‌‌‌ها در ماه اول تولد است که بروز آن با افزایش سن کاهش می‌یابد‌‌‌. اسهال ناشی از اشرشیاکلی سالهاست که به عنوان اساسی‌ترین اسهال در گوساله‌‌های نوزاد شناخته شده‌‌‌. اشرشیاکلی انتروتکسیژنیک مهم‌ترین باکتری است که در گوساله‌‌‌ها سبب بروز اسهال می‌شود (ایساق‌، علی و مجید ‌، 2014)‌‌‌.
کرونا ویروس و روتاویروس مهم‌ترین ویروس‌‌های مسبب اسهال گوساله‌‌های نوزاداند و حضور هر دو ویروس همزمان در گوساله‌‌های مبتلا غیر محتمل نیست‌‌‌. جنس رئو ویروس از خانواده رئو ویریده می‌باشد و ویروس در این جنس از نظر سرولژیکی در هفت گروه مجزا (A-G) طبقه بندی می‌شوند‌‌‌. جنس کرونا ویروس از خانواده کرونا ویریده و مسبب اسهال شدید بویژه در گوساله‌‌های نوزاد و اسهال خونی زمستانی در گاو‌‌های بالغ است‌‌‌. کریپتو اسپرودیوم تک یاخته‌‌ای از شاخه آپی کمپلکسا می‌باشد که به عنوان یکی از عوامل اسهال در گوساله‌‌‌ها حائز اهمیت بوده که با توجه به علائم بالینی کندی رشد‌، کاهش وزن و تلفات خسارات اقتصادی قابل توجهی را به دنبال دارد‌‌‌. بنابر این با توجه به موارد فوق و گزارشات مطالعات متعدد در سطح جهان و کشور مبنی بر اینکه اسهال گوساله‌‌‌ها در ماه اول تولد با عوامل اتیولوژیک متعدد مهم‌ترین بیماری پرخطر گوساله‌‌‌ها محسوب می‌شود که می‌توان به برخی از این عوامل به شرح زیر اشاره کرد‌‌‌. روتا ویروس‌، کرونا ویروس‌، آنترو ویروس‌، نورو ویروس‌، بانو ویروس‌، تورو ویروس‌، اشرشیاکلی‌، سالمونلا‌، کلسترودیوم‌، کریپتو اسپرودیوم و. ‌‌‌.. اشاره کرد که در مطالعات متعدد در داخل کشور (لطف ا‌‌‌.. ‌‌‌. زاده و همکاران 1383‌، ربانی و همکاران 1386‌، افشاری و همکاران 2012)‌‌‌.
آلودگی گوساله‌‌های مبتلا به اسهال و حتی به ظاهر سالم به برخی از عوامل اتیولوژیک فوق اثبات و گزارش گردیده است‌‌‌. هدف از انجام این مطالعه‌، که یک مطالعه مورد شاهدی است‌، بررسی ارتباط اسهال گوساله‌‌های نوزاد با چهار عامل اتیولوژیک اسهال‌، شامل اشرشیاکلی‌، روتا ویروس‌، کرونا ویروس و کریپتوسپوریدیوم با استفاده از تکنیک الایزا در شناسایی آنتی ژن و یک روش جدید سریع تشخیصی می‌باشد و همچنین شناسایی آلودگی مخفی با تعیین گوساله‌‌های به ظاهر سالم و بدون علامت اسهال اما با تست‌‌های مثبت آنتی ژنیکی‌، که می‌تواند به عنوان کانون بیماری برای سایر گوساله‌‌‌ها مطرح گردد‌‌‌. (کیت‌‌های تشخیصی نامبرده مربوط به شرکت Bio X ساخت کشور بلژیک می‌باشد که بصورت سفارشی و با مکاتبه شخصی استاد راهنما پروژه از خارج کشور وارد خواهد شد و هنوز در ایران روتین نگردیده است و جزو کیت‌‌های تشخیصی ترکیبی یا Combination می‌باشد)‌‌‌. در این مطالعه با نمونه برداری از گوساله‌‌های با علائم بالینی اسهال (مورد) و گوساله‌‌های بدون علائم اسهال (شاهد) و انجام آزمایشات تعیین آنتی ژنیکی (اشرشیاکلی‌، روتا ویروس‌، کرونا ویروس و کریپتو سپوریدیوم) ارتباط بروز اسهال با جداسازی عوامل فوق در دو گروه مورد و شاهد ارزیابی گردد‌‌‌. همچنین در این مطالعه می‌توان به شیوع بیماری اسهال با عوامل اتیولوژیک نامبرده پی برد‌‌‌. در این مطالعه بیماری اسهال به عنوان متغیر مستقل و عامل اتیولوژیک اشرشیاکلی‌، روتا ویروس‌، کرونا ویروس و کریپتوسپوریدیوم و سن گوساله به عنوان متغیرهای وابسته تعریف می‌شوند‌‌‌.

 

 

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

همانگونه که در بیان مسئله اشاره گردید اسهال گوساله‌‌‌ها خسارات اقتصادی قابل توجهی را به صنعت دامپزشکی وارد می‌سازند که از نظر خسارات اقتصادی وارده بر این صنعت پس از بیماری‌‌های تولید مثل‌، بیماری‌‌های روده‌‌ای گوساله‌‌‌ها رتبه دوم را دارد (دلیر نقده و همکاران 1380)‌‌‌. مطالعات مختلفی در مورد نقش عوامل باکتریایی و ویروسی و انگلی در مورد اسهال گوساله‌‌‌ها انجام شده است به عنوان مثال لطف اله زاده و همکاران 1997 اشرشیاکلی را از 8/40% نمونه‌‌های مدفوع گوساله‌‌های اسهالی زیر یک ماه در قائم شهر و بابل جدا کرده اند‌‌‌. کیوان فر و همکاران در سال 1380 شیوع روتا ویروس در مدفوع گوساله‌‌های اسهالی گاوداری‌‌های تهران را 8/28% ذکر کرده اند‌‌‌. ربانی و همکاران در سال 1385 در یک مطالعه سرمی آنتی بادی‌‌های ضد اشرشیاکلی را در سرم گوساله‌‌های اسهالی و گوساله‌‌های سالم به ترتیب 82% و 69% گزارش کرده و در همین مطالعه آنتی بادی ضد روتا ویروس در گوساله‌‌های اسهالی و سالم به ترتیب 100% و 99% گزارش گردیده است‌‌‌. لاگین بول و همکاران در سال 2013 در مطالعه‌‌ای با استفاده از تکنیک الایزا در گوساله‌‌های با اسهال و گوساله‌‌های سالم به ترتیب 78% و 29% عوامل اتیولوژیک اسهال را جدا کرده اند‌‌‌. لذا با توجه به موارد فوق همانگونه که ملاحظه می‌گردد از یک سو با توجه به حضور عوامل بیماری زا در محیط اکثر گوساله‌‌‌ها حتی گوساله‌‌های سالم از نظر تیتر آنتی بادی درصد قابل توجهی مثبت می‌باشد‌‌‌. و از سوی دیگر بررسی مطالعات آنتی ژنی نیز نشان می‌دهد در گوساله‌‌های بدون علائم اسهال حضور هر کدام از آنتی ژن‌‌های فوق محتمل است که می‌تواند کانون آلودگی مخفی و حتی ابتلای سایر گوساله‌‌‌ها در گله باشد لذا ضرورت انجام مطالعه‌‌ای با شناسایی حداقل چهار آنتی ژن مهم در گوساله‌‌های اسهال و سالم به منظور ارزیابی ارتباط اسهال گوساله و عوامل آنتی ژنیکی‌، همچنین تعیین شیوع اسهال گوساله با عوامل اتیولوژیک حداقل یک و یا چند عامل مسببه در تعدادی از گاوداری‌‌های ایران و نهایتاً ضمن استفاده از دو تکنیک تشخیص استاندارد (الایزا) و تکنیک تشخیصی سریع به منظور معرفی و استفاده از آن در سطح فیلد (مزرعه) ضرورت دارد‌‌‌. فرآیند جدیدی که در این مطالعه مد نظر است اولاً شناسایی چهار آنتی ژن مهم در اسهال گوساله‌‌‌ها به صورت همزمان می‌باشد (اشرشیاکلی‌، روتا ویروس‌، کرونا ویروس و کریپتوسپوریدیوم) ثانیاً در این مطالعه با تکنیک تشخیصی آنتی ژنیکی به صورت همزمان در دو گروه مورد و شاهد (گوساله با اسهال و سالم) انجام می‌گردد با این هدف که بتوان تست دوم آن را به عنوان آزمایشی در سطح مزرعه پیشنهاد کرد‌‌‌.

 

 

 

جنبه نوآورانه تحقیق

نو آوری و فرآیند جدیدی که در این مطالعه مد نظر است اولاً شناسایی چهار آنتی ژن مهم در اسهال گوساله‌ها به صورت همزمان می‌باشد (اشرشیاکلی‌، روتا ویروس‌، کرونا ویروس و کریپتوسپوریدیوم) که در مطالعات مشابه این تعداد و تنوع عامل پاتوژن در یک مطالعه آن هم از نوع Antigen detect استفاده نگردیدده است‌‌‌. ثانیاً‌‌‌. کیت‌‌های تشخیصی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به شرکت Bio X ساخت کشور بلژیک می‌باشد که بصورت سفارشی و با مکاتبه شخصی استاد راهنما پروژه از خارج کشور وارد خواهد شد و هنوز در ایران روتین نگردیده است و جزو کیت‌‌های تشخیصی ترکیبی یا Combination می‌باشد)‌‌‌.

 

 

 

اهداف تحقیق

هدف کلی:
بررسی ارتباط اسهال گوساله با تعیین هر یک از عوامل اتیولوژیک اشرشیاکلی‌، روتا ویرس‌، کرونا ویروس و کریپتوسپرودیوم
هدف ویژه:
بررسی شیوع اسهال گوساله‌‌های زیر یک ماه به هر کدام از عوامل اتیولوژیک اشرشیاکلی‌، روتا ویرس‌، کرونا ویروس و کریپتوسپرودیوم
هدف کاربردی:
شناسایی آلودگی مخفی با تعیین گوساله‌‌های به ظاهر سالم و بدون علامت اسهال اما با تست‌‌های مثبت آنتی ژنیکی که می‌تواند به عنوان کانون بیماری برای سایر گوساله‌‌‌ها مطرح گردد‌‌‌.

 

 

 

سؤالات تحقیق:

 آیا اختلاف معنی داری بین گوساله‌‌های با اسهال (مورد) و گوساله‌‌های بدون اسهال (شاهد) با حضور یک یا بیشتر از یک عامل از عوامل اتیولوژیک (اشرشیاکلی‌، روتا ویرس‌، کرونا ویروس) در نمونه‌‌های مدفوع وجود دارد؟
 آیا کانون آلودگی مخفی مربوط به گوساله‌‌های به ظاهر سالم و بدون اسهال‌، اما آنتی ژن مثبت وجود دارد؟
 آیا اختلاف معنی داری در میزان شیوع اسهال گوساله‌‌‌ها با یکی از عوامل اتیولوژیک وجود دارد؟
 آیا ارتباط معنی داری بین گوساله‌‌های با اسهال (مورد) و گوساله‌‌های بدون اسهال (شاهد) با جداسازی بیش از یک نوع عامل اتیولوژیک وجود دارد؟
 آیا ارتباط معنی داری بین شیوع اسهال گوساله با سن گوساله وجود دارد؟

 

 

فرضيه‏ هاي تحقیق:

 اختلاف معنی داری بین گوساله‌‌های با اسهال (مورد) و گوساله‌‌های بدون اسهال (شاهد) با حضور یک یا بیشتر از یک عامل از عوامل اتیولوژیک (اشرشیاکلی‌، روتا ویرس‌، کرونا ویروس) در نمونه‌‌های مدفوع وجود دارد‌‌‌.
 کانون آلودگی مخفی مربوط به گوساله‌‌های به ظاهر سالم و بدون اسهال‌، اما آنتی ژن مثبت وجود دارد؟
 اختلاف معنی داری در میزان شیوع اسهال گوساله‌‌‌ها با یکی از عوامل اتیولوژیک وجود دارد
 ارتباط معنی داری بین گوساله‌‌های با اسهال (مورد) و گوساله‌‌های بدون اسهال (شاهد) با جداسازی بیش از یک نوع عامل اتیولوژیک وجود دارد
 ارتباط معنی داری بین شیوع اسهال گوساله با سن گوساله وجود دارد‌‌‌.

 

 

 

فصل اول

کلیات

اسهال گوساله‌‌‌ها به ویژه در نخستین روزهای پس از تولد به علت تلفات احتمالی و خسارت اقتصادی حاصله از اهمیت زیادی برخوردار است (کابالار ‌، بویونکارا ‌، گولهان ‌، اکین ‌، 2000)‌‌‌. در بروز اسهال گوساله برخی عوامل بیماری زاد دخالت دارند‌‌‌. در این میان اشریشیا کولی‌، روتاویروس و کوروناویروس از عوامل مهم دخیل در اسهال گوساله‌‌‌ها هستند؛ به گونه‌‌ای که در کنار آن‌‌‌ها عواملی همراه با کریپتوسپوریدیوم عارض شوند جزو عوامل اصلی اسهال گوساله‌‌های نوزاد تلقی می‌شوند (رداوستیت ‌، گای و بلاد ‌، 2000)‌‌‌.
بحث پیرامون علل عفونی اسهال گوساله‌‌‌ها از 30 سال پیش به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است‌‌‌‌‌‌. تا سالها سالمونلا را تنها عامل مولد اسهال می‌دانستند ولی در سال 1967 نشان داده شدکه گروه کوچکی از سوش‌‌های کلی باسیل اسهال آبکی را باعث می‌شوند‌‌‌‌‌‌. این دسته از باکتری‌‌‌ها بعدا اشرشیا کلی آنتروتوکسینوژن نام گرفتند‌‌‌. و امروزه مشخص شده است که مهمترین پاتوژن‌هایی هستند که در نوزاد علف خواران باعث اسهال می‌شوند‌‌‌‌‌‌. این باکتری‌‌‌ها با چسبیدن به دیواره روده باریک و تشکیل کلنی و تولید آنتروتوکسین اسهال ایجاد می‌نمایند‌‌‌‌‌‌. این باکتری‌‌‌ها دارای خصلت حمله کننده نمی‌باشند و از طریق تولید توکسین (نه تزاید) ایجاد اسهال می‌کنند‌‌‌. گروه دیگر‌، کلی باسیل‌هایی هستند که ایجاد ضایعه در مخاط روده می‌نمایند این باکتری‌‌‌هادر روده باریک تشکیل کلنی می‌دهند و به طور محکمی به سلول‌‌های اپینلیال خمل‌‌‌ها می‌چسبند و در آن ایجاد ضایعه می‌نمایند‌‌‌‌‌‌. این گروه را کلی باسیل‌‌های آنتروپاتوژنیک گویند‌‌‌. دسته دیگری از کلی باسیل‌‌‌ها وجود دارد که دارای توکسین قوی شیگا می‌باشند وبه آنها کلی باسیل آنتروهموراژیک گفته می‌شود این گروه از باکتری‌‌‌ها علت مهمی برای ایجاد اسهال در حیوانات مزرعه نمی‌باشند ولی برخی از آنها در گوساله‌‌‌ها اسهال ایجاد می‌نمایند‌‌‌. یکی از باکتری‌‌های مهم که در دسته کلی باسیل‌‌های آنتروهموراژیک قرار دارد اشریشیا کلی o157:h7 می‌باشد که طیف وسیعی از بیماری‌‌‌ها از جمله اسهال‌، کولیت هموراژیک‌، و سندروم مهلک و کشنده اورمی همولیتیک را در انسان ایجاد می‌نماید (گانتر ‌، 1987)‌‌‌‌‌‌.
دسته دیگری از کلی باسیل‌‌‌ها می‌توانند فاکتورهای نکروزان سلولی تولید نمایند‌‌‌‌‌‌. دو سوش مهم از این باکتری‌‌‌ها وجود دارد‌، یکی CNF 1 و دیگری CNF2‌‌‌. سوش 2 به گوساله و بره اختصاص دارد و موارد اسهال و سپتی سمی از آنها جدا می‌گردد. بالاخره سوش‌هایی از کلی باسیل وجود دارد که ایجاد سپتی سمی می‌نمایند‌‌‌‌‌‌. سوش O78 از جمله باکتری‌هایی است که قدرت حمله وری داشته و ایجاد سپتی سمی در گوساله‌‌‌ها‌، بره‌‌‌ها‌، و بچه خوک‌‌‌ها می‌نماید‌‌‌‌‌‌. باکتری‌‌های این گروه دارای آندوتوکسین‌‌های قوی می‌باشند که سبب شوک آندوتوکسیک گشته و باعث مرگ و میر بالایی می‌گردند (ژانگ و همکاران ‌، 2003)‌‌‌‌‌‌.
اسهال گوساله‌هاي نوزاد یکی از شایعترین بیماری‌‌‌هايی است که دامپزشکان در عمل با آن مواجه اند‌، این بیماري سبب ایجاد خسارات عمده اقتصادي در گاوداری‌‌‌ها می‌شود و در گاوداری‌هاي بزرگ بر اهمیت آن افزوده می‌شود‌‌‌. اسهال ناشی از عفونت با سویه‌هاي انتروتوکسیژنیک باکتري اشریشیاکلی (اسهال سفید)ازعوامل مرگ در گوساله‌هاي تازه به دنیا آمده می‌باشد (ژانگ و همکاران‌، 2003)‌‌‌. این بیماري می‌تواند باعث مرگ گوساله‌‌‌ها از اولین ساعات بعد از تولد تا هفته‌‌‌ها بعد گردد‌، مهمترین عامل در پاتوژنز این بیماري توانایی اتصال فیمبریه‌هاي F41 و K99 به سلول‌هاي اپیتلیال روده می‌باشد‌‌‌. اسهال بعد از تولید توکسین‌هاي روده‌اي بخصوص توکسین مقاوم به حرارت (STa) شروع می‌شود (یاداو‌، 2002)‌‌‌.
اسهال گوساله‌هاي نوزاد اغلب مربوط به یک عامل نبوده بلکه مجموعه‌اي از علل در آن دخالت دارند که عبارتند از عوامل غیرعفونی که مهمترین آنها عبارتنداز: سطح ایمنی آغوز‌، سیستم مدیریت گاوداري‌، نوع غذاي مصرفی‌، مصرف دارو همراه شیر‌، کمبود اکسیژن‌، تغییر در زمان شیردهی به گوساله و عوامل عفونی که عمدتاً مربوط به باکتري‌هاي اشریشیاکلی و سالمونلا‌، و ویروس‌هاي روتاویروس و کروناویروس می‌باشند‌‌‌. البته در مواردي نیز برخی تک یاخته‌‌‌ها مثل کریپتوسپوریدیوم باعث اسهال عفونی در گوساله‌‌‌ها می‌گردند‌‌‌. باکتري اشریشیاکلی‌، مهمترین عامل ایجاد اسهال درگوساله‌‌‌ها در 3 هفته اول زندگی آنها می‌باشد اسهال سفید یا آنتریت درگوساله‌‌‌ها توسط سروتیپ‌هاي خاصی از اشریشیاکلی بروز می‌کند و در هفته اول زندگی مسئله بسیار مهمی است‌، البته می‌تواند در2-3 هفته نیز مهم باشد(مهدی زاده و همکاران‌، 1387)‌‌‌.
گرچه سویه‌هاي انتروتوکسیژنیک باکتري اشریشیاکلی – گوساله‌هاي با تولید توکسین‌هاي مختلف موجب ایجاد اسهال در گوساله‌‌‌ها می‌گردند‌، اما (ETEC) اولین مرحله در بیماریزایی این سویه‌‌‌ها توانایی کلونیزه شدن آنها می‌باشد که بواسطه حضورمهمترین و شایع‌ترین عامل چسبنده‌اي که تاکنون بر روي سویه‌هاي اشریشیاکلی درگیر در اسهال گوساله شناخته شده است فاکتورK99 می‌باشد که امکان اتصال باکتري به سطوح اپی تلیال سلولهاي روده را فراهم می‌سازد‌‌‌. فاکتور K99 قادر است که به گیرنده آن یعنی ترکیب N- گلیکول نورامینیک اسید متصل شود‌‌‌. این ترکیب در سطح سلول‌هاي پوششی روده گوساله حضور داشته و به عنوان رسپتور براي فاکتور K99محسوب می‌شود (یاداو ‌، 2002)‌‌‌.

 

 

1-1-اسهال

چیزی حدود ۵-۷ درصد گوساله‌‌‌ها تا پایان دوره‌‌‌‌ی پرورش تلف می‌شوند‌، که متاثرازعوامل تغذیه ای‌، محیط و پاتوژنیک است که رقم قابل توجه و تعیین کننده دراقتصاد گاوداری می‌باشد‌‌‌‌‌‌. علاوه بر مرگ و میر‌، هزینه‌‌های درمان و باز گرداندن دام به حالت اول نیز هزینه‌‌‌‌ی قابل توجه را به خود معطوف میکند‌‌‌. عنوان شده اسهال در سال ۱۹۹۱‌، ۲۵۰ میلیون دلار برای صنعت گاو شیری امریکا هزینه به دنبال داشته است. بخش عمده‌‌ای از مرگ و میر در گوساله‌‌‌ها به علت اسهال رخ می‌دهد که این اسهال می‌تواند با منشا تغذیه‌‌ای و پاتوژنیک باشد‌‌‌. معمولا عوامل تغذیه به مقدار کمتر باعث کاهش قوام مدفوع نسبت به عوامل پاتوژنیک می‌شود و قابلیت برگشت به حالت اول در آنها راحت تر است‌‌‌. گوساله‌‌های تازه متولد شده در اثرعواملی مانند ؛محیط غیربهداشتی‌، مصرف ناکافی آغوز‌، مصرف آغوز یا شیر نا مطلوب یا مصرف بیش ازحد مستعد ابتلا به اسهال شونده میزان شیوع پاتوژن‌‌های ایجاد کننده‌‌‌‌ی اسهال نیز تاثیرقابل توجهی دارد‌‌‌. از گونه‌‌های عمومی می‌توان به باکتری اشریشیا کلای (که در هفته‌ی اول منجر به اسهال کشنده می‌شود). باکتری سالمونلا (از هفته‌‌‌‌ی اول تا هفته‌‌‌‌ی چهارم عمل میکند) و ویروس روتاویروس و کورناویروس (که به ترتیب از هفته‌‌‌‌ی اول و دو‌، سه روز اول اتفاق می‌افتند و منجر به اسهال آبکی وکشنده می‌شوند) اشاره کرد‌‌‌. قبل ازشروع اسهال آگاهی‌هایی نظیر آرام شیر خوردن و بازی کردن با شیر وعدم تمایل به نوشیدن‌، خوردن ودراز کشیدن به پهلوی راست و کاهش مدفوع از آن جمله می‌باشند‌‌‌. بعد از بروزاسهال به علت کاهش آب بدن و دفع الکترولیت‌‌های ضروری وعدم هضم وجذب کافی مواد خوراکی گوساله به شدت احساس ضعف می‌کند در مواردی هم عامل عفونی واردخون شده وایجاد سپتیسمی می‌کند که مجموع عوامل فوق سبب مرگ دام می‌شود ممکن است که دام جان سالم به در برد ولی به تجربه ثابت شده که گاوی که از گوسالگی سابقه اسهال داشته نسبت به گوساله‌‌های دیگر در ادامه زندگی آسیب پذیرتر بوده است (گانتر‌، 1987).
اسهال به افزايش دفعات‌، آبكي بودن يا افزايش حجم دفع مدفوع اطلاق ميگردد‌‌‌. مدفوع ممكن است شامل خون يا موكوس و همچنين بدبو باشد. رنگ مدفوع ممكن است غير طبيعي باشد با اين حال ممكن نيست براساس رنگ‌، قوام يا بوي مدفوع به تشخيص قطعي عامل عفونت زا برسيم. تشخيص قطعي نيازمند نمونه‌‌‌هايي براي اناليز ميكروبي است‌‌‌. عوامل متعددي شامل عوامل باكتريايي‌، ويروسي‌، انگلي و جيره غذايي در ايجاد اسهال دخيل هستند‌‌‌.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

منابع

1. پورتقی شتربان‌، ه‌‌‌.‌، ده پهلوان‌، و‌‌‌.‌، شقایق‌، ع‌‌‌. ف بدیعی‌، الف (1389): شناسایی مولکولی باکتری‌‌های E. coli انتروتوکسیک جدا شده از گوساله‌‌های اسهالی استان البرز در سال 1389‌، مجله پژوهش‌‌های بالینی دامپزشکی‌، 2 (1): 38-33‌‌‌.
2. چادرشبی خسروشاهی‌، ن‌‌‌.‌، (1374)‌‌‌. بررسی فراوانی آلودگی گاومیش به کریپتوسپوریدیوم در استان آذربایجانشرقی‌، پایان نامه دکترای حرفه‌‌ای دامپزشکی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز‌، پایان نامه شماره 15‌، صص: 11-113‌‌‌.
3. داودی‌، ی‌‌‌. (1382):مطالعه اتیولوژیک و اپیدمیولوژیک اسهال گوساله‌‌های نوزاد در استان آذربایجان شرقی‌‌‌. رساله 162 برای دریافت دکترای تخصصی بیماری‌‌های داخلی دام‌‌های بزرگ از دامپزشکده دامپزشکی دانشگاه تهران‌‌‌.
4. دلیر نقده‌، ب‌‌‌. یار اسماعیل‌، م‌‌‌. (1380)‌، مطالعه ارتباط متقابل یافته‌‌های بالینی‌، بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در گوساله‌‌های مبتلا به سندرم اسهال‌‌‌. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران‌‌‌. دوره 56‌‌‌. شماره 1‌، 19-13‌‌‌.
5. رنجبر بهادری‌، ش‌‌‌. عزیززاده‌، م‌‌‌. تقوایی‌، م‌‌‌. 1390‌، بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپرودیوم در گوساله‌‌های شیرخوار قوچان‌، مجله دامپزشکی ایران‌، دوره نهم‌، شماره 3‌، پاییز 1392‌‌‌.
6. عظیمی مقدم‌، م‌‌‌.‌، 1377‌، بررسی کریپتوسپوریدیوز گوساله در گاوداری‌‌های شهرستان سراب‌، پایان نامه دکترای حرفه‌‌ای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز‌، پایان نامه شماره 185‌، ص ص: 89-94 و 28063‌‌‌.
7. فنر‌، اف-جی‌‌‌.‌، گیبس‌، ای‌‌‌.‌، پی‌‌‌.‌، مورفی‌، اف‌‌‌. ای‌‌‌.‌، روت‌، آر‌‌‌.‌، استادرت‌، ام‌‌‌. ج‌‌‌. و وایت‌‌‌. دی‌‌‌. اُ‌‌‌. (1376): ویروس شناسی دامپزشکی‌، ترجمه: کیوانفر‌، م‌‌‌. و کریمی‌، ن‌‌‌. چاپ اول‌، انتشارات دانشگاه تهران‌‌‌. شماره 2357‌، صفحه 313-293‌‌‌.
8. کیوانفر‌، ه‌‌‌.‌، قربانپور‌، م‌‌‌.‌، سیفی آبادی نیشابوری‌، م‌‌‌. ر‌‌‌. (1380)بررسی شیوع اسهال روتاویروس گوساله‌‌های شیری گوساله‌‌های شیری در منطقه تهران و نقش سروتیپ موجود‌‌‌. مجله دانشکده دامپزشکی تهران‌، (59)4‌، صفحه: 313-293‌‌‌.
9. لطف اله زاده‌، ص‌‌‌.‌، ضیایی‌، ن‌‌‌. زهرایی صالحی‌، ت‌‌‌.‌، پوربخش‌، س‌‌‌. ع‌‌‌.‌، مخبر دزفولی‌، م‌‌‌. ر‌‌‌. و افشاری‌، غ‌‌‌. (1383): بررسی حضور اشریشیاکلی‌، کوکسیدیا و کرپیتوسپوریدیوم در مدفوع تعدادی از گوساله‌‌های زیر یک ماه مبتلا به اسهال از قائم شهر و بابل و تعیین حساسیت آنتی بیوتیک ایزوله‌‌ها‌‌‌. مجله دانشگده دامپزشکی دانشگاه تهران‌، (59)2‌، صفحه: 136-131‌‌‌.
10. مرسلی همایون‌‌‌. (1392)‌‌‌. ارائه روشی جهت ارزیابی صحت عملکرد کیت تشخیص انتروباکتریاسه‌‌‌. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, 5(3), 38-42‌‌‌. ‎
11. نوری‌، م‌‌‌.‌، خلجی‌، م‌‌‌.‌، (1382)‌، بررسی احتمال وجود کریپتوسپوریدیوم شبه موریس (آندرسونی) و تغییرات پاتولوژیک شیردانی حاصل از آن در گاوداری‌‌های اطراف اصفهان و نقش احتمالی موش بعنوان عامل انتقال‌، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران‌، شماره یک‌، دوره 58‌، ص ص: 37-40‌‌‌.

12. Adesiysun, A. A. ; Romain, L. A. and Kaninjolo, J. S. (1997). Prevalence and characteristics of Escherichia coli isolated from milk and feces of cows of farms in Trinidad. Journal of Food Protection, 60(10): 1174-1181.
13. Ammar, S. S. M. , Mokhtaria, K. , Tahar, B. B. , Amar, A. A. , Redha, B. A. , Yuva, B. ,. .. & Laid, B. (2014). Prevalence of rotavirus (GARV) and coronavirus (BCoV) associated with neonatal diarrhea in calves in western Algeria. Asian Pacific journal of tropical biomedicine, 4, S318-S322.
14. Bajer, B. (2008) Cryptosporidium and Giardia spp. Infections in human, animals and the environment in Poland. Parasitol. Res. 104: 1-17‌‌‌.
15. Baroudi, D. , Khelef, D. , Hakem, A. , Abdelaziz, A. , Chen, X. , Lysen, C. ,. .. & Xiao, L. (2017). Molecular characterization of zoonotic pathogens Cryptosporidium spp. , Giardia duodenalis and Enterocytozoon bieneusi in calves in Algeria. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, 8, 66-69.
16. Cabalar, M. , Boynukara, B. , Gulhan, T. , Ekin, I. H. (2001) Prevalence of rotavirus, Escherichia coli K99 and O157:H7 in healthy dairy cattle herds in van, Turk J. Vet. Anim. Sci. 25:191-196.
17. Castro, J. J. , Gomez, A. , White, B. , Loften, J. R. , & Drackley, J. K. (2016). Changes in the intestinal bacterial community, short-chain fatty acid profile, and intestinal development of preweaned Holstein calves. 2. Effects of gastrointestinal site and age. Journal of dairy science, 99(12), 9703-9715.
18. Causape, A. C; Qu lez, J; Sanchez-Acedo, C; Del Cacho, E. and Lopez-Bernad, F; (2005)
19. Cho, Y. I. , & Yoon, K. J. (2014). An overview of calf diarrhea-infectious etiology, diagnosis, and intervention. Journal of veterinary science, 15(1), 1-17.
20. Coura, F. M. , Freitas, M. D. , Ribeiro, J. , de Leme, R. A. , de Souza, C. , Alfieri, A. A. ,. .. & Heinemann, M. B. (2015). Longitudinal study of Salmonella spp. , diarrheagenic Escherichia coli, Rotavirus, and Coronavirus isolated from healthy and diarrheic calves in a Brazilian dairy herd. Tropical animal health and production, 47(1), 3-11.
21. Cryptosporidiidae in cattle (Bos taurus). J. Parasitol; 91:624-629.
22. De Benedictis P, Schultz-Cherry S, Burnham A, Cattoli G (2011) Astrovirus infections in humans and animals–molecular biology, genetic diversity, and interspecies transmissions. Infect Genet Evol 11:1529–1544
23. Durel, L. , Rose, C. , Bainbridge, T. , Roubert, J. , Dressel, K. U. , Bennemann, J. ,. .. & Maillard, R. (2017). Immune response of mature cows subjected to annual booster vaccination against neonatal calf diarrhoea with two different commercial vaccines: a non-inferiority study. Livestock Science.
24. El Sherif M, Esona MD, Wang Y, Gentsch JR, Jiang B, Glass RI, Baker SA, Klena JD (2011) Detection of the first G6P [14] human rotavirus strain from a child with diarrhea in Egypt. Infect Genet Evol 11:1436–1442
25. Fayer, R; Morgan, U. and Upton, S. J;( 2000) Epidemiology of Cryptosporidium: transmission, detection and identification. Int. J. Parasitol;; 30:1305-1322
26. Ferragut F, Vega CG, Mauroy A, Conceição-Neto N, Zeller M, Heylen E, Uriarte EL, Bilbao G, Bok M, Matthijnssens J, Thiry E (2016) Molecular detection of bovine noroviruses in Argentinean dairy calves: circulation of a tentative new genotype. Infect Genet Evol 40:144–150
27. Figuerredo HCP, Lage AP, Pereira FN and Leitte RC, (2004). Passive immunity in cattle against enterotoxigenic E. coli. Serological evaluation of a bacterin containing k99 and F41 Fimbriae in colostrum of vaccinated females and calf serum.
28. Fischer, S. , Bauerfeind, R. , Czerny, C. P. , & Neumann, S. (2016). Serum interleukin-6 as a prognostic marker in neonatal calf diarrhea. Journal of dairy science, 99(8), 6563-6571.
29. Fulton, R. W. , Herd, H. R. , Sorensen, N. J. , Confer, A. W. , Ritchey, J. W. , Ridpath, J. F. , & Burge, L. J. (2015). Enteric disease in postweaned beef calves associated with Bovine coronavirus clade 2. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 27(1), 97-101.
30. Günther H, Otto P (1987) Diarrhea in young calves. 7. “Zackenvirus” (Jena agent 117/80)–a new diarrhea pathogen in calves. Arch Exp Veterinarmed 41:934–938
31. Hakim, A. S. , Omara, S. T. , Syame, S. M. , & Fouad, E. A. (2017). Serotyping, antibiotic susceptibility, and virulence genes screening of Escherichia coli isolates obtained from diarrheic buffalo calves in Egyptian farms. Veterinary World, 10(7), 769-773.
32. Hirsh D. C. , Zee, Y. C. (1999) Veterinary microbiology. Blackwell Science, Inc, Massachusetts. PP: 563
33. Hsu, L. Y. , Apisarnthanarak, A. , Khan, E. , Suwantarat, N. , Ghafur, A. , & Tambyah, P. A. (2017). Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii and Enterobacteriaceae in South and Southeast Asia. Clinical Microbiology Reviews, 30(1), 1-22.
34. Ishag, M. Y. , Ali, Y. H. , & Majid, A. M. (2014). Toxoplasma gondii AND Rotavirus ASSOCIATED WITH CAMEL-CALF DIARRHEA IN SUDAN. Journal of Veterinary Medicine and Animal Production, 5(1).
35. James B. Kapper, James P. Nataro,Harry L. T, mobley. Nature Reviews microbiology(2004);2:123-140.
36. Jung, Kwonil, Hui Hu, and Linda J. Saif. “Calves are susceptible to infection with the newly emerged porcine deltacoronavirus, but not with the swine enteric alphacoronavirus, porcine epidemic diarrhea virus. ” Archives of Virology (2017): 1-6.
37. Karayel, I. , Fehér, E. , Marton, S. , Coskun, N. , Bányai, K. , & Alkan, F. (2017). Putative vaccine breakthrough event associated with heterotypic rotavirus infection in newborn calves, Turkey, 2015. Veterinary Microbiology, 201, 7-13.
38. Karayel, I. , Fehér, E. , Marton, S. , Coskun, N. , Bányai, K. , & Alkan, F. (2017). Putative vaccine breakthrough event associated with heterotypic rotavirus infection in newborn calves, Turkey, 2015. Veterinary Microbiology, 201, 7-13.
39. Khalakdina A, Vugia DJ, Nadle J, Rothrock GA, Colford JMJr (2003). Is drinking water a risk factor for endemic Cryptosporidiosis? A case-control study in the immunocompetent general population of the San Francisco Bay Area. BMC Public Health; 3: 11.
40. Klein-Jöbstl, D. , M. Iwersen, and M. Drillich. “Farm characteristics and calf management practices on dairy farms with and without diarrhea: a case-control study to investigate risk factors for calf diarrhea. ” Journal of dairy science 97. 8 (2014): 5110-5119.
41. Maldonado, N. C. , Chiaraviglio, J. , Bru, E. , De Chazal, L. , Santos, V. , & Nader-Macías, M. E. F. (2017). Effect of Milk Fermented with Lactic Acid Bacteria on Diarrheal Incidence, Growth Performance and Microbiological and Blood Profiles of Newborn Dairy Calves. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 1-9.
42. Maleki, Sh. , Nayebzadeh, H. (2008) A survey of prevalence of cryptosporidiosis among diarrheic and Healty cattle and calves in Khoram Abad, Iran. J. Vet Res. 62: 423-426
43. Matthijnssens J, Ciarlet M, McDonald SM, Attoui H, Bányai K, Brister JR, Buesa J, Esona MD, Estes MK, Gentsch JR, Iturriza-Gómara M (2011) Uniformity of rotavirus strain nomenclature proposed by the Rotavirus Classification Working Group (RCWG). Arch Virol 156:1397–1413
44. Merwad A, Abdallah F, Saber T (2014) Close relationship of group A rotaviruses between bovine and human based onVP7 gene sequence in Egypt. Pak Vet J 34:391–393
45. Midgley SE, Bányai K, Buesa J, Halaihel N, Hjulsager CK, Jakab F, Kaplon J, Larsen LE, Monini M, Poljšak-Prijatelj M, Pothier P (2012) Diversity and zoonotic potential of rotaviruses in swine and cattle across Europe. Vet Microbiol 156:238–245
46. Mohamed, F. F. , Mansour, S. M. , El-Araby, I. E. , Mor, S. K. , & Goyal, S. M. (2017). Molecular detection of enteric viruses from diarrheic calves in Egypt. Archives of virology, 162(1), 129-137.
47. Mukhtar, N. , Yaqub, T. , Munir, M. , Nazir, J. , Aslam, A. , Masood, A. ,. .. & Nadeem, A. (2017). PREVALENCE OF GROUP A BOVINE ROTA VIRUS IN NEONATAL CALVES IN PUNJAB, PAKISTAN. JAPS, Journal of Animal and Plant Sciences, 27(2), 379-383.
48. Mukhtar, N. , Yaqub, T. , Munir, M. , Nazir, J. , Aslam, A. , Masood, A. ,. .. & Nadeem, A. (2017). PREVALENCE OF GROUP A BOVINE ROTA VIRUS IN NEONATAL CALVES IN PUNJAB, PAKISTAN. JAPS, Journal of Animal and Plant Sciences, 27(2), 379-383.
49. Mushtaq, S. , Vickers, A. , Woodford, N. , & Livermore, D. M. (2017). WCK 4234, a novel diazabicyclooctane potentiating carbapenems against Enterobacteriaceae, Pseudomonas and Acinetobacter with class A, C and D β-lactamases. The Journal of antimicrobial chemotherapy.
50. Noordeen, F; Rajapakse, R; Faizal, A. C. M; Horadagoda, N. U. and Arulkanthan, A( 2002)
51. Oma, V. S. , Tråvén, M. , Alenius, S. , Myrmel, M. , & Stokstad, M. (2016). Bovine coronavirus in naturally and experimentally exposed calves; viral shedding and the potential for transmission. Virology journal, 13(1), 100.
52. Otto, P. H. , Rosenhain, S. , Elschner, M. C. , Hotzel, H. , Machnowska, P. , Trojnar, E. ,. .. & Johne, R. (2015). Detection of rotavirus species A, B and C in domestic mammalian animals with diarrhoea and genotyping of bovine species A rotavirus strains. Veterinary microbiology, 179(3), 168-176.
53. Prevalence and analysis of potential risk factors for Cryptosporidium parvum infection in lambs in Zaragoza (northeastern Spain). Vet. Parasitol; 104:287-298.
54. Prevalence of Cryptosporidium infection in goats in selected locations in three agroclimatic zones of Sri Lanka. Vet. Parasitol; 2000; 93:95-101
55. Radostits O. M. , Gay C. , Blood D. C. (2000) Veterinary medicine. A textbook of the diseases of cattle sheep, pigs, goats and horses, 9 th ed , W. B. Saunders, PP: 77-98
56. Radostits, O. M. , Gay, C. C. , Blood, D. C. (2000) Veterinary Medicine, 9thEd. W. B. Saunders, pp. 779- 802, 1115-1126.
57. Razawi, S. M. , Oryan, A. , Bahrami, S. , Mohammadalipour, A. , Gowhari, M. (2009) Prevalence of Cryptosporidium infection in camels (Camelus dromedarius) in a slaughterhouse in Iran. Trop. Biomed. 26: 267-73‌‌‌.
58. Rehman, M. U. , Zhang, H. , Iqbal, M. K. , Mehmood, K. , Huang, S. , Nabi, F. ,. .. & Li, J. (2017). Antibiotic resistance, serogroups, virulence genes, and phylogenetic groups of Escherichia coli isolated from yaks with diarrhea in Qinghai Plateau, China. Gut pathogens, 9(1), 24.
59. Rocha, T. G. , Silva, F. D. F. , Bortoletto, C. , Silva, D. G. , Buzinaro, M. G. , Zafalon, L. F. , & Fagliari, J. J. (2016). Serum concentrations of acute phase proteins and immunoglobulins of calves with rotavirus diarrhea. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 68(4), 865-872.
60. Schaefer, D. A. , Betzer, D. P. , Smith, K. D. , Millman, Z. G. , Michalski, H. C. , Menchaca, S. E. ,. .. & Rivas, K. L. (2016). Novel bumped kinase inhibitors are safe and effective therapeutics in the calf clinical model for cryptosporidiosis. The Journal of infectious diseases, 214(12), 1856-1864.
61. Shahi, S. K. , Singh, V. K. and Kumar, A. (2013). Detection of Escherichia coli and associated β-lactamases genes from diabetic foot ulcers by multiplex PCR and molecular modeling and docking of SHV-1, TEM-1, and OXA-1 β-lactamases with clindamycin and piperacillin-tazobactam. PLoS One, 8(7): e68234‌‌‌.
62. Strina a, Rodrigues l c, Cairncross s ,et el (2012). Factors associated with Rota virus diarrhea in children in a socially diverse urban center in Brazil. Transaction of the royal society of tropical medicine;106(7):445-451
63. Vega, C. , Bok, M. , Saif, L. , Fernandez, F. , & Parreño, V. (2015). Egg yolk IgY antibodies: A therapeutic intervention against group A rotavirus in calves. Research in veterinary science, 103, 1-10.
64. Windeyer, M. C. , Leslie, K. E. , Godden, S. M. , Hodgins, D. C. , Lissemore, K. D. , & LeBlanc, S. J. (2014). Factors associated with morbidity, mortality, and growth of dairy heifer calves up to 3 months of age. Preventive veterinary medicine, 113(2), 231-240.
65. Yadav SK and Bhatia AK, (2002) Purification and characterization of K99 antigen procured from pathogenic E. coli. Indian Veterinary Journal, 79: 11-12.
66. Zhang, D. ; Liao, X. (2003). Pollution of EHEC E. coli O157:H7 six types of food in Hehan province. Weisheng Ganjiu, 32(5): 471-72.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعه مورد شاهدی اسهال گوساله های نوزاد با اشرشیاکلی، روتا ویروس، کرونا ویروس، کریپتوسپوردیوم با تکنیک الایزا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 85 = 87