حراج!

مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا دردو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

چکیده
زمینه و هدف: در ورزش تیراندازی، ایستادن برای مدت طولانی با حفظ وضعیت مناسب ضروری است. در ایستادن طولانی مدت، واحدهای حرکتی عضلات کنترل کننده پاسچر، به صورت مداوم فعال هستند، که ممکن است موجب وقوع خستگی عضلانی شود. خستگی عضلانی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده است. افزایش نوسانات قامتی می‌تواند باعث کاهش کنترل پاسچر و در نتیجه کاهش دقت در تیراندازی شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا دردو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی طراحی گردید. روش: تعداد 6 نفر تیرانداز حرفه ای تپانچه بادی 10 متر که در لیگ تیراندازی کشور حضور داشتند، به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در دو روز به صورت تصادفی دو فرم وضعیتی تیراندازی را اجرا کردند. در فرم ایستادن ممتد آزمودنی‌ها بدون استراحت و در فرم نشستن‌های متناوب آزمودنی‌ها همراه با استراحت شلیک‌های خود را انجام دادند. در هر دو فرم نحوه فعالیت عضلانی توسط دستگاه EMG از سه عضله ساقی قدامی، دوقلو داخلی و نعلی ثبت شد و همچنین امتیاز هر شلیک توسط داور ثبت گردید. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش آماری ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. سطح اطمینان برابر 95 % فرض شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که با وجود اینکه درصد خطای آزمودنی‌ها در فرم نشستن‌های متناوب نسبت به فرم ایستادن ممتد در بازه زمانی0-75 دقیقه کمتر بود اما این تفاوت معنادار نبود. مقایسه نتایج شیب تغییرات فعالیت عضلانی در هر دو فرم نشان داد که تفاوت معناداری بین خستگی عضلات مورد مطالعه در دو فرم وجود ندارد. همچنین مشخص شد که بین خستگی عضلات مورد مطالعه و شیب تغییرات امتیاز در دو فرم ایستادن ممتد و نشستن متناوب همبستگی معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان بیان کرد استراحت حین یک مسابقه تیراندازی تا حدودی می‌تواند باعث بهبود عملکرد ‌شود اما روی خستگی عضلانی تفاوت چندانی ندارد. مربیان در طراحی برنامه‌های تمرینی می‌توانند این مسئله را مد نظر قرار دهند.

واژه‌های کلیدی: تیراندازی، فرم‌های وضعیتی، دقت هدف گیری، شاخص خستگی، الکترومایوگرافی.

فهرست مطالب
فصل اول: طرح پژوهش
عنوان صفحه
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسئله پژوهش 2
1-3. ضرورت و اهميت پژوهش 4
1-4. اهداف پژوهش 5
1-4-1. هدف کلی 5
1-4-2. اهداف ویژه 5
1-5. فرضیه‌های پژوهش 5
1-6. محدودیت‌های پژوهش 6
1-7. تعریف واژه‌های عملیاتی و اصطلاحات پژوهش 6
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1. مقدمه 9
2-2. مبانی نظری پژوهش 9
2-2-1. تیراندازی 9
2-2-1-1. دقت هدف گیری در تیراندازی 12
2-2-1-2. فرم‌های وضعیتی در تیراندازی 14
2-2-2. ایستادن طولانی مدت 15
2-2-3. خستگی عضلانی 19
2-3. پیشینه پژوهش 23
2-4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 26
فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش
3-1. مقدمه 28
3-2. طرح پژوهش 28
3-3. جامعه آماری 28
3-4. مشخصات آزمودني‌ها 29
3-5. ابزارهاي اندازه‌گيري 29
3-5-1. ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودني‌ها 29
3-5-2. ابزار ثبت فعالیت عضلانی 29
3-6. روش اجرای آزمون 30
3-6-1. نحوه نصب الکترودها 31
3-6-2. نحوه ثبت امتیاز هر شلیک 32
3-6-3. نحوه ثبت فعالیت الکترومیوگرافی 33
3-7. متغيرهاي پژوهش 34
3-7-1. متغیر مستقل 34
3-7-2. متغیرهای وابسته 34
3-8. تجزیه و تحلیل داده‌ها 34
3-8-1. تجزیه وتحلیل داده‌های دقت 34
3-8-2. تحلیل داده‌های EMG 35
3-9. روش آماري 38
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش
4-1. مقدمه 40
4-2. تجزيه و تحليل توصيفي يافته‌ها 40
4-2-1. اطلاعات مربوط به دقت 40
4-2-2. فعالیت عضلانی 43
4-3. تجزيه و تحليل استنباطي يافته‌ها 44
4-3-1. آزمون فرضیه اول 45
4-3-2. آزمون فرضیه دوم 46
4-3-3. آزمون فرضیه سوم 47
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1. مقدمه 51
5-2. خلاصه‌اي از نحوه انجام پژوهش و يافته‌ها 52
5-3. بحث و نتیجه‌گیری 53
5-3-1. بحث در مورد شرایط اجرای آزمون 53
5-3-2. بحث در مورد نتایج به دست آمده 53
5-3-2-1. بحث در مورد نتایج دقت 54
5-3-2-2. بحث در مورد نتایج فعالیت عضلانی 55
5-3-2-3. بحث در مورد نتایج فعالیت عضلانی و ارتباط آن با دقت هدف‌گیری 58
5-4. نتیجه‌گیری نهایی 60
5-5. پیشنهادات پژوهشی 60
منابع و مأخذ 62
پیوستها 66
پیوست الف: رضایت‌نامه 66
پیوست ب: پرسشنامه ورود به آزمون 67
پیوست ج: اطلاعات آماری مربوط به اجرای آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیه اول 68

فهرست شكل‌ها و نمودارها
شکل 2- 1. رشته های به رسمیت شناخته شده ISSF 11
شکل 2- 2. تپانچه بادی 12
شکل 2- 3. سیبل تپانچه بادی 10 متر 13
شکل 2- 4. استراتژی مچ پا، هیپ و گام برداری 18
شکل 2- 5. شاخص خستگی عضلانی 22
شکل2- 6. روند خستگی در عضله دوقلو داخلی 24
شکل 2- 7. دامنه جابه‌جایی مرکز فشار با و بدون خستگی 25
شکل 3- 1. دستگاه الکترومایوگرافي (EMG) BIOVISION 30
شکل 3- 2. نحوه نصب الکترودهای الکترومیوگرافی 31
شکل 3- 3. ثبت امتیاز 32
شکل 3-4. محیط نرم افزار DASYLAB 33
شکل 3- 5. سیگنال خام دریافت شده از عضلات 36
شکل 3- 6. سیگنال فیلتر شده 36
شکل 3- 7. دریافت سیگنال EMG از عضله طی زمان ایجاد خستگی 37
شکل 3- 8. روش تبدیل فوریر 37
شکل 3- 9. اتصال نقاط میانه طیف فرکانس 38
نمودار 4- 1. در صد خطای آزمودنی ها در سه بازه زمانی در فرم اول 42
نمودار 4- 2. درصد خطای آزمودنی ها در سه بازه زمانی در فرم دوم 43
نمودار 4-3. شیب خط رگرسیون عضلات مورد مطالعه در فرم ایستادن ممتد و نشستن‌های متناوب 44
نمودار 4-4. درصدخطا در دو فرم ایستادن ممتد و نشستن‌های متناوب 46
شکل 5-1. شیب فعالیت عضله ساقی قدامی، دو قلو، نعلی 57

فهرست جدول‌ها
جدول 3- 1. مشخصات فردی آزمودنی‌ها 29
جدول 4 – 1 . شیب خط رگرسیون عضلات(0-75 دقیقه) 47
جدول 4 – 2 . همبستگی بین شیب خط و شیب تغییرات امتیازات در فرم ایستادن ممتد 48
جدول 4 – 3 . همبستگی بین شیب خط و شیب تغییرات امتیازات در فرم نشستن‌های متناوب 49

فهرست مخففات و اختصارات

واژه مخفف معادل
Electromyography EMG ثبت فعالیت الکتریکی عضله
International Shooting Sport Federation ISSF فدراسیون بین المللی تیراندازی
Center of pressure COP مرکز فشار
Fast Fourier Transform FFT تبدیل سریع فوریر
Median Frequency MF میانه فرکانس

1-1. مقدمه
ایستادن طولانی مدت یکی از رایج‌ترین فعالیت‌های انسان است. کیفت عملکرد در بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان تحت تأثیر توانایی کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده است. همچنین در برخی از رشته‌های ورزشی مانند تیراندازی عملکرد ورزشکاران وابستگی فراوانی به کنترل پاسچر در حالت ایستاده دارد. ایستادن‌ طولانی مدت سیستم‌های حسی-حرکتی فرد را با خستگی روبرو می‌کند که می‌تواند بر عملکرد افراد اثرگذار باشد. در تیراندازی دقت شاخص اصلی برای بررسی مهارت یک تیرانداز می‌باشد. در طول یک مسابقه تیراندازی، دقت ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، که خستگی عضلانی می‌تواند یکی از مهمترین این عوامل باشد. یافتن روش‌هایی در جهت کاهش خستگی عضلانی می‌تواند بر عملکرد ورزشی طی ایستادن طولانی‌مدت اثرات مثبت داشته باشد. یکی از این روش‌ها می‌تواند تغییر فرم ایستادن و استراحت بین هر شلیک باشد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف مقایسه دقت هدف‌گیری و خستگی عضلات مچ‌پا در دو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی انجام شد.
1-2. بیان مسئله پژوهش
در بسیاری از فعالیت‌های روزمره و در برخی ورزش‌ها مانند گلف و تیراندازی ، ایستادن برای مدت طولانی با حفظ وضعیت مناسب ضروری است(S.J. Janice Tan, 2011). تیراندازان برای دست‌یابی به رکوردهای مناسب، به مدت طولانی نیازمند ثبات در وضعیت ذهنی و بدنی خود هستند. طول زمان برگزاری مسابقات تیراندازی با اسلحه‌ی بادی در بخش مردان، 105 دقیقه برای شلیک 60 تیر و در بخش زنان 75 دقیقه برای شلیک 40 تیر میباشد(اجتهد، 1387). قوانین مسابقات تیراندازی به افراد اجازه شلیک در وضعیت نشسته را نمی‌دهد، بنابراین برای یک تیرانداز، بیشتر زمان یک مسابقه تیراندازی در وضعیت ایستاده سپری می‌شود. تیراندازی با تپانچه بادی 10 متر یکی از مواد رشته تیراندازی با اسلحه است که در آن فرد باید به مدت طولانی بایستد.
برخی از مهمترین عضلاتی که در کنترل پاسچر در ایستادن طولانی، شرکت دارند، عبارتند از: ساقی قدامی، نعلی و دوقلو که حول مفصل مچ قرار دارند. (Di Giulio, Maganaris, Vasilios, & Loran, 2009; C.F. Runge, 1999) در ایستادن طولانی مدت، واحدهای حرکتی عضلات کنترل کننده پاسچر، به صورت مداوم فعال هستند، که ممکن است موجب وقوع خستگی عضلانی شود. بر اساس نتایج پژوهش‌های پیشین، می‌توان خستگی عضلانی را به عنوان یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده در نظر گرفت (Suponitsky, vebitsky, Peled & Mizrahi, 2008). از سوی دیگر پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که با افزایش خستگی عضلات ساق، جابه جایی مرکز فشار بیشتر شده و این بدان معناست که نوسانات قامتی نیز افزایش پیدا کرده است که این می‌تواند باعث کاهش تعادل، افزایش سقوط یا کاهش کارایی افراد در انجام فعالیت‌های روزمره شود.
(Vuillerme & Nougier 2001, Prieu).
افزایش نوسانات قامتی می‌تواند باعث کاهش کنترل پاسچر و در نتیجه کاهش دقت در تیراندازی شود. خستگی در این عضلات طی ایستادن طولانی مدت، در افراد غیر ورزشکار معنادار بوده است (Sartika & Dawal, 2009; S.J. Janice Tan, 2011; Rahim, Omar, Halim Alias, Ibrahim & Mas,2010 ). با این وجود پژوهشی در رابطه با میزان خستگی عضلانی در تیراندازان حرفه‌ای و اثر آن بر دقت تیراندازی یافت نشد.

بررسی میزان خستگی هر کدام از عضلات اندام تحتانی در تیراندازی و شناسایی عضله یا عضلاتی که بیشتر فعالیت می‌کنند، می‌تواند راهنمای مناسبی برای مربیان در طراحی برنامه‌های تمرینی باشد. همچنین یافتن روش‌های نوین با هدف کاهش خستگی و افزایش دقت در تیراندازان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به ضعف ادبیات پژوهشی در زمینه میزان بروز خستگی در تیراندازان حرفه‌ای حین رقابت و مبهم بودن اثر خستگی عضلانی بر عملکرد این افراد، پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی نیمرخ فعالیت عضلانی تیراندزان در ایستادن‌های طولانی‌مدت طرح‌ریزی شد. همچنین در این پژوهش اثر دو فرم متفاوت تیراندازی (فرم ایستادن ممتد بدون استراحت و ایستادن در کل مدت تیراندازی و فرم نشستن‌های متناوب با بازه‌های استراحت 20 دقیقه‌ای) بر عملکرد تیراندازان و فعالیت عضلانی مورد بررسی قرار گرفت.
1-3. ضرورت و اهميت پژوهش
خستگی عضلات مچ پا موجب کاهش کنترل پاسچر می‌شود، بنابراین ممکن است این خستگی روی عملکرد تیراندازان اثر منفی بگذارد که بررسی این مسئله ضروری به نظر می‌رسد. در خلال یک مسابقه تیراندازی، برخی تیراندازان تا پایان رقابت سرجای خودشان میمانند و برخی دیگر به منظور شنیدن راهنمایی مربی خط مسابقه را ترک می‌کنند و بعضی هم برای رفع خستگی بر روی صندلی خود می‌نشینند. ممکن است که هر یک از این حالات چندین بار به وقوع بپیوندد. این نشان می‌دهد که از سوی مربیان و بر اساس استراتژی مسابقاتی و تاکتیک تیراندازان رویه خاصی پیگیری نمی شود و هر تیرانداز برنامه خود را دنبال می‌کند. با این وجود تیرانداز با هدف کسب امتیاز بیشتر و افزایش تمرکز بر روی عملکرد خود، سعی بر آن دارد که وضعیت ایستای خود را حفظ نماید و در صورت امکان از نشستن خودداری نماید تا وضعیت بدنی خود را که با توجه به سیبل تنظیم کرده است حفظ کند. علی‌رغم اینکه نشستن‌های متناوب یا خارج شدن از خط می‌تواند در رفع خستگی فرد موثر باشد، بیان می‌شود که این امر می‌تواند موجب کاهش تمرکز و در نتیجه کاهش دقت ورزشکار شود. از این‌رو ورزشکاران حرفه‌ای این رشته سعی می‌کنند طی زمان اجرای مسابقه، از نشستن خودداری نمایند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا دردو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

66 − = 57

شناسه محصول: d1554 دسته: برچسب: , ,