حراج!

مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

 

عنوان فارسي:

 مقایسه علایق، اولویت­ها و نیازمندی­های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش­های انابد و شهرآباد

چکیده

هدف كلي اين تحقيق مقایسه علایق، اولویت­ رشته های ورزشی مورد علاقه و نیازمندی­های ورزشی ساکنان روستاهای شهرستان بردسکن و بخش­های شهرآباد و انابد بود. بدین منظور، ورزش­های مورد علاقه و فعال، نگرش در مورد شرکت در ورزش، وضعیت مشارکت، نیازمندی­های ورزشی، نوع برنامه ورزشی و رسانه مورد استفاده در گروه های جامعه شناختی مختلف روستاییان مقایسه و بررسی شد.

روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه روستاییان شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی) بود که بر اساس آمار تعداد آنها برابر 40424 نفر بود. حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان برابر 382 نفر تعیین شد که برای انتخاب این تعداد، از روش نمونه­گيري خوشه­ای تصادفی استفاده شد. به منظور گردآوری داده­های تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که از مطالعات پیشین اقتباس و با توجه به محیط مورد نظر تعدیل شده بود. روایی پرسشنامه­های تحقیق توسط 10 تن از اساتید صاحب نظر تأیید شد. پایایی آن نیز، در مطالعه راهنما با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر 79/0 به دست آمد. داده­های به دست­آمده با استفاده از آزمون­های آمار توصیفی شامل شاخص­های گرایش مرکزی و پراکندگی و آمار استنباطی شامل آزمون کالموگروف اسمیرنوف، آزمون t مستقل، آنوا و خی2 پیرسون انجام شد. کلیه آزمون­های آماری با استفاده از نرم­افزار آماریspss  انجام شد.

نتایج نشان داد که 4/58 از پاسخگویان، ورزش­های بومی محلی را به ورزش­های مدرن ترجیح می­دادند. به علاوه، پاسخگویان امکانات ورزشی روستای خود را کم می­دانستند که بین نظر آنها در مورد میزان این نیازمندی­ها بر اساس سن، جنسیت و تحصیلات اختلاف معنی­داری وجود داشت. همچنین، بين نگرش روستاییان در مورد شرکت در ورزش بر اساس جنسیت تفاوت معنی­داري وجود نداشت؛ اما بر اساس سن و تحصیلات اختلاف معنی­داری مشاهده شد. بین نظر روستاییان در مورد نوع برنامۀ ورزشی و رسانه مورد استفاده­شان نیز بر اساس سن، جنسیت و تحصیلات اختلاف معنی­داری وجود داشت.

واژگان کلیدی:

ورزش روستایی، نیازمندی، علایق ورزشی، رسانه، برنامه ورزشی تلویزیونی، نگرش، مشارکت ورزشی

فهرست مطالب                      

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2. بیان مسأله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش…. 5

1-4. اهداف… 6

1-4-1. هدف… 6

1-4-2. اهداف اختصاصی.. 6

1-5.  فرضیه های پژوهش…. 7

1-6. تعریف واژه ها و اصطلاحات… 7

الف) تعاریف مفهومی.. 7

ب) تعاریف عملیاتی.. 8

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری

2-1. مقدمه: 11

2-2. تعریف روستا 11

2-3. شغل و سبک زندگی روستاییان: 12

2-4. نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در روستا: 13

2-5. اهمیت توسعه روستاها و نقش ورزش  و بازیهای بومی محلی در توسعه پایدار روستاها: 15

2-6. ورزش روستایی.. 19

2-7. ورزش همگانی: 21

2-8. نقش بازيهاي بومي ومحلي در ابعاد مختلف زندگی.. 24

2-9. شكل هاي اجتماعي فعاليت بدني.. 24

2-10. نیاز. 25

2-11. نیازسنجی.. 27

2-12. ضرورت و انگیزههای نیازسنجی.. 28

2-13. کاربرد نیازسنجی.. 29

  عنوان                                             فهرست مطالب                                           صفحه

2-14. نیازسنجی ورزشی.. 29

2-15. تعریف نگرش: 30

2-16. تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 31

2-17.  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 36

2-18. جمع بندی.. 40

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1.  مقدمه: 42

3-2. روش اجرای پژوهش…. 42

3-3. جامعه مورد پژوهش…. 42

3-4.   نمونه و روش نمونه گیری.. 43

3-5. ابزار اندازه گیری داده ها: 43

3-6. روش جمع آوری داده ها 44

3-7. روش تحلیل  یافته ها 44

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1. مقدمه. 46

4-2. یافتههای توصیفی.. 46

4-2-1. ویژگیهای فردی.. 46

4-2-1-1. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس متغیرهای دموگرافیک… 46

4-3-1. اولویت ورزش های مورد علاقه. 50

4-3-2. مشارکت در ورزش…. 51

4-3-2-1. نوع مشارکت… 51

4-3-2-1 رشته ورزشی.. 51

4-3-3. وضعیت استفاده از رسانه. 53

4-3-3-1. نوع رسانه. 53

4-3-4. اهداف روستاییان از تماشای تلویزیون. 53

4-3-5. میزان رضایت روستاییان از کیفیت برنامه های ورزشی تلویزیون. 54

4-3-5. وضعیت نیاز روستاییان به امکانات ورزشی.. 54

4-4. یافته های استنباطی.. 55

4-4-1. فرضیات تحقیق.. 55

4-4-1-1. فرضیه اول تحقیق.. 55

4-4-1-2. فرضیه دوم تحقیق.. 56

4-4-1-3. فرضیه سوم تحقیق.. 57

4-4-1-4. فرضیه چهارم تحقیق.. 58

4-4-1-5. فرضیه پنجم تحقیق.. 59

4-4-1-6. فرضیه ششم تحقیق.. 60

4-4-1-7. فرضیه هفتم تحقیق.. 61

  

4-4-1-9. فرضیه نهم تحقیق.. 63

4-4-1-10. فرضیه دهم تحقیق.. 65

4-4-1-11. فرضیه یازدهم تحقیق.. 65

4-4-1-12. فرضیه دوازدهم تحقیق.. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه: 69

5-2. خلاصه تحقيق: 69

5-3. یافته های تحقیق: 70

5-3-1. یافته های توصیفی.. 70

5-3-2. یافته های استنباطی.. 71

5-5. محدوده های تحقیق: 79

5-6. محدودیت های تحقیق: 79

5-7. پیشنهادهای تحقیق.. 80

5-7-1. پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: 80

5-7-2. پیشنهادهای برای تحقیقات آینده: 81

منابع: 69

منابع فارسی.. 69

منابع لاتین: 74

سایت ها 76 

فهرست شکل ها 


شکل (2-2): تأثیر فعالیت­های ورزشی بر توسعه پایدار روستایی (نقوی و همکاران، 1391)
18شکل (2-1): ابعاد توسعه پایدار روستایی (برقی و قنبری، 1389) 14

شکل (2-3): نمودار مفهومی تفاوت بازی، گیمها و ورزش (عظیمی، 1388) 25

شکل (2-4) تقدم و تأخر نیاز (الوانی، 1345) 26

فهرست جدول ها


جدول  (4-1): توصيف گروه سني جامعه مورد مطالعه.
46جدول 3-1. آزمون پایایی متغیرهای تحقیق.. 44

جدول 4-2: توصيف جنسيت جامعه مورد مطالعه. 47

جدول 4-3: توصيف وضعیت تاهل جامعه مورد مطالعه. 47

جدول  (4-4): توصيف فراوانی پاسخگویان به تفکیک بخش­های موجود در شهرستان. 47

جدول  (4-5): توصیف تعداد فرزندان جامعه مورد مطالعه. 48

جدول  (4-6): آمار توصیفی مربوط به تحصیلات… 48

جدول شماره (4-7): توصيف وضعیت اشتغال جامعه مورد مطالعه. 49

جدول شماره (4-8): توصيف میزان درآمد جامعه مورد مطالعه. 49

جدول (4-9): اولویت ورزش­های فعال در روستاهای شهرستان بردسکن.. 50

جدول (4-10): اولویت ورزش­های ترجیحی در روستاهای شهرستان بردسکن.. 50

جدول (4-11): نوع مشارکت پاسخدهنده­های فعال در ورزش… 51

جدول (4-12): شکل مشارکت (نوع ورزش) پاسخدهنده­های فعال. 52

جدول (4-13): میزان مشارکت روستاییان فعال در ورزش  (دفعات فعالیت در هفته) 52

جدول (4-14): نوع رسانه مورد استفاده روستاییان. 53

جدول (4-15): اهداف تماشای برنامه­های ورزشی تلویزیون در بین روستاییان. 54

جدول (4-16)، میزان رضایت روستاییان از کیفیت برنامه­های ورزشی تلویزیون. 54

جدول (4-17): میزان نیازمندی روستاهای شهرستان بردسکن به امکانات ورزشی.. 55

جدول (4-18) رسانۀ مورد استفاده روستاییان بر حسب جنسیت آنها 55

جدول  (4-19) نتایج آزمون خی2 برای تعیین تفاوت نوع رسانۀ مورد استفاده بر حسب جنسیت… 56

جدول (4-20) رسانۀ مورد استفاده روستاییان بر حسب تحصیلات آنها 56

جدول (4-21) نتایج آزمون خی2 برای تعیین تفاوت نوع رسانۀ مورد استفاده بر حسب سن.. 57

جدول (4-22) رسانۀ مورد استفاده روستاییان بر حسب تحصیلات آنها 57

جدول (4-23) نتایج آزمون خی2 برای تعیین تفاوت نوع رسانۀ مورد استفاده بر حسب تحصیلات… 58

جدول (4-24) رسانۀ مورد استفاده روستاییان بر حسب جنسیت آنها 58

جدول (4-25) نتایج آزمون خی2 برای تعیین تفاوت نوع برنامۀ مورد استفاده بر حسب جنسیت… 59

جدول (4-26): میزان علاقه روستاییان نسبت به برنامه­های ورزشی بر حسب سن آنها 59

جدول (4-27): آزمون خی2 برای تعیین ارتباط بین سن و نوع برنامه ورزشی مورد علاقۀ روستاییان. 60

جدول (4-28): توصیف فراوانی علاقه روستاییان نسبت به برنامه­های ورزشی بر حسب سطح تحصیلی آنها 60

جدول (4-29) آزمون خی2 برای تعیین اختلاف بین سطح تحصیلی و نوع برنامه ورزشی مورد علاقۀ روستاییان. 61


جدول) 4-31( نتایج آزمون Anova نظر روستاییان در مورد میزان نیازمندی امکانات ورزشی روستا بر اساس سن..
62

جدول (4-30): مقايسه نظر روستاییان در مورد میزان  نیازمندی امکانات ورزشی روستا بر اساس جنسیت… 61

جدول) 4-32( نتایج آزمون LSD برای نظر روستاییان در مورد میزان نیازمندی­های ورزشی روستا بر اساس سن.. 63

جدول )4-33 (نتایج آزمون Anova نظر روستاییان در مورد میزان نیازمندی­های ورزشی روستا بر اساس تحصیلات… 64

جدول 4-34، نتایج آزمون LSD برای نظر روستاییان در مورد میزان نیازمندی­های ورزشی روستا بر اساس سن.. 64

جدول (4-35): مقايسه نظر روستاییان در مورد  شرکت در ورزش بر حسب جنسیت… 65

جدول 4-36، نتایج آزمون Anova در مورد نگرش گروه­های سنی مختلف روستاییان نسبت به شرکت در ورزش… 65

جدول 4-37، نتایج آزمون LSD نگرش روستاییان در مورد شرکت در ورزش بر اساس سن.. 66

جدول 4-38، نتایج آزمون Anova نگرش روستاییان در مورد شرکت در ورزش بر اساس تحصیلات… 67

جدول 4-39، نتایج آزمون LSD برای نظر روستاییان در مورد میزان نیازمندی­های ورزشی روستا بر اساس سن…………. 67

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

جمعيت روستايي از اركان مهم جامعه به شمار مي­رود. نقش روستاها در توسعه پایدار کشورها باعث شده است که دولت­ها توجه خاصی را به این بخش نشان دهند و در برنامه­های کلان خود، به دنبال دستیابی به اهداف و چشم­اندازهایی از طریق این بخش باشند (سینکلر [1] و همکاران، 2006). بی­شک توسعه اقتصادی یک کشور در گرو سلامت افراد تولیدکنندۀ آن است و جامعه روستایی نیز -به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان تولید- از این موضوع مستثنی نیست. فراهم ساختن امکانات و شرایطی که سلامت جامعه روستایی را تأمین کند و زمینه مشارکت بیشتر این نیروی کار مهم را امکانپذیر سازد، در اکثر کشورهای پیشرفته جزء اولویت­های اساسی محسوب می­شود. پارک اسکوکی[2] یکی از مناطقی است که دولت امریکا با ایجاد آن، برنامه­های تفریحی مناسب و متنوعی را برای مردم محلی و حتی بازدید­کنندگان از این مناطق فراهم کرده است تا بتواند یکی از اولویت­های خود- یعنی رفاه جامعه محلی و روستایی- را فراهم سازد (گروه تحقیق دولتی پارک اسکوکی[3]، 2013).

همچنان که دولت­ها در برنامه­های توسعه خود، جامعه روستایی را به عنوان یکی از ارکان مهم تولید به شمار می­آورند، از سوی مقابل لازم است در برنامه­های خود، به همان اندازه به توسعه این بخش اهمیت دهند (نظام جامع توسعه تربیت­بدنی و ورزش کشور، 1384). ورزش همواره به عنوان ابزاری کارآمد برای دست یافتن به این منظور مورد استفاده قرار گرفته است. نقش ورزش و تفریحات سالم در حمایت از نوسازی روستاها غیرقابل انکار است (سیرل[4]، 2006). ورزش، همچنین، به انسجام و مشارکت بیشتر مردم در امور اجتماعی کمک می­کند و منجر به سلامت و رفاه بیشتر آنها می­گردد (سیرل، 2006). دولت­ها معمولاً به منظور افزایش مشارکت روستاییان و استانداردهای عملکرد ورزشی در روستا، طرح­های اجتماعی را در این زمینه اجرا می­کنند. به عنوان مثال، از مهم­ترین استراتژی­های دولت انگلیس در بخش روستایی، فراهم کردن فرصت­های بیشتر رقابت در ورزش برای سنین مختلف، کمک به ارتقای ورزش­های تیمی و فراهم ساختن امکان توسعه مشارکتی تأسیسات ورزشی در روستاها است (سینکلر و همکاران، 2006). در همین راستا، در ایالات متحده امریکا، انجمن­های ورزشی روستایی تأسیس شده­اند تا برنامه­های تفریحی- ورزشی را برای مردم روستا به اجرا در آورند و از این طریق جذابیت­های بیشتری در روستاها به وجود آید. انجمن ورزشی روستای بلاویستا[5] یکی از این انجمن­هاست که در تعطیلات آخر هفته و شب­ها امکان استفاده از تسهیلات ورزشی- تفریحی را برای مردم فراهم کرده است. این انجمن حتی به منظور ایجاد جذابیت­های بیشتر، از شبکه­های اجتماعی اینترنتی استفاده و طرح­های تجاری را اجرا می­کند (مورگان[6]و همکاران، 2013).

با توجه به اینکه روستاها بخش مهمی از جوامع را تشکیل می دهند و در کشور ما این بخش از جامعه به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی رو به کاهش است( خانه ملت، 1393)، و طبق سرشماری سال 90 نسبت جمعيت شهري به روستايي 71 به 29 درصد بوده است که در مقایسه با سرشماری سال 85 نسبت جمعيت شهري به روستايي 68 به 32 درصد کاهش داشته است( مرکز آمار ایران، 1391)، لذا مطالعه وضعیت روستاها و روستائیان کشور می تواند در توسعه روستاها نقش مهمی داشته باشد و به این جهت در این تحقیق به مطالعه وضعیت ورزش در گروه های محتلف جامعه شناختی روستائیان شهرستان بردسکن پرداخته شده است.

1-2. بیان مسأله

منابع:

منابع فارسی

– آذرنیا، هدایت. (1389). نگرش و گرایش مردم تبریز به فعالیت­های بدنی و ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد.

– اتقیاء، ناهید. (1384). نیاز­سنجی از اقشار مختلف زنان کشور درباره ورزش­های همگانی به منظور تدوین الگو. پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری.

اتقیاء، ناهید (1387). نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهراء و ارايه راهكارهاي كاربردي. نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، جلد اول، شماره11، بهار و تابستان87، صص99

– ازکیا، مصطفی و حسینی رودبارکی، سکینه. (1388). تغیرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی. فصلنامة علمي  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره 37.

– الخولی امین الانور،«ورزش وجامعه»ترجمه حمیدرضا شیخی (1383). نشر سمت،چاپ دوم.

– الخولی امین الانور،«ورزش وجامعه»ترجمه حمیدرضا شیخی (1381). انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ اول.

– الوانی، مهدی (1345). پژوهش در زمینه­ی رابطه­ی بین برخی از مشکلات سازمان­ها با عدم ارضای نیازها.

– اداره کل اطلاعات و برنامه‌ریزی سیما. (1388). جزوة خلاصه تعاریف و مفاهیم بازنگری شده برنامه سازی تلویزیونی. نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

– بهشتی، احمد. (1366). سلام و بازی­های کودکان. انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش. چاپ اول،

– بابایی، محمود. (1386). نیازسنجی اطلاعات، تهران، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک ایران.

– برقی، حمید؛ قنبری، یوسف. (1389). تحلیلی بر نقش علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی. نشریه راهبرد یاس، شماره 24.

– بلوچي، رامين. (1373). بررسي وضعيت موجود بازي­ها و ورزش­هاي بومي و محلي استان ايلام. پايان­ نامه كارشناسي ارشد، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تربيت معلم تهران.

– پاپزن، عبدالحميد؛ قبادي، پرستو؛ زرافشانی، کیومرث و گراوند، شهپر. (1389). مشكلات و محدوديت هاي گردشگري روستايي با استفاده از نظريه بنياني  (مورد: روستاي حرير، استان كرمانشاه).

– پورطاهري، مهدي؛ همدمي مقدم، يلدا و ركن الدين افتخاري ،عبدالرضا. (1389). ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي در توسعة روستايي نمونة موردي: دهستان آلاداغ بجنورد. فصلنامة مدرس علوم انساني برنامه­ ريزي و آمايش فضا، د14 ، ش 4، صص 23-28،

– تقوایی، مسعود؛ نیلی پور طباطبایی، شهره. (1385). بررسی شاخص­های توسعه در مناطق روستایی استان­های کشور با استفاده از روش اسکالوگرام. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره 56، .2- جعفری، غلامرضا. (1384). طرح بررسی نظر­سنجی و نیازسنجی از ورزش زنان روستایی کشور (10تا6سال).

– جعفری، غلامرضا. (1384). طرح بررسی نظر­سنجی و نیازسنجی از ورزش زنان روستایی کشور(10تا6سال).

– حميدي، مهرزاد. (1368). بازشناسي بازی­ها و ورزش­هاي بومي و محلي استان­هاي گيلان و مازندران. پایان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس.

– حسن پور، غلامحسین. (1387). ورزش­های بومی سنتی محلی. بامداد کتاب، چاپ سوم1390. ص6، 15، 19.

– خسروي، خسرو. (1380). جامعه شناسي روستاي ايران، تهران: نشر فرس. چاپ هشتم، ص25.

– درخشان زاويه، مهدي. (1390). تحليلي بر توزيع فضايي بازي­هاي بومي و محلي در مناطق روستايي نمونة موردي بخش خورش رستم شهرستان خلخال. پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس تهران.

-دستغیب، فاطمه. (1378). موانع اجتماعی – فرهنگی توسعۀ ورزش بانوان. پایان نامۀ کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.

-داودی، کریم. (1391). رابطه نیازهای ورزشی دانشجویان با برنامه­های فعالیت­های فوق برنامه ارائه شده در دانشگاه­های دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

– رکن الدین افتخاری، عبدلرضا؛ فتاحی، احدالله و حاجی­پور، مجتبی. (1390). ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی. پژوهش­های روستایی، سال دوم، شماره دوم، صص 69 تا 94.

– رفیع پور، فرامرز. (1364). جامعه روستایی و نیازهای آن. تهران، شرکت سهامی انتشار.

– رحمتی، محمدصادق. (1371). روان شناسی اجتماعی معاصر. انتشارات سینا، چاپ اول.

– رحیمی نیک، اعظم. (1374). تئوری­های نیاز و انگیزش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، چاپ اول.

– رضوان­زاده، نورالدین. (1383). بررسي تأثير ارتباطات درتمايل به تغيير سبک زندگی در جامعه روستایی. پايان نامه دكتري علوم ارتباطات دانشكده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

 – رضوانی، محمد­رضا. (1381). برنامه­ریزی توسعه روستایی (مفاهیم، راهبردها، فرآیندها). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

رضوی زاده، نورالدین. (1383). تفاوت­های نسلی در روستاهای ایران. فصلنامه­ی روستا و توسعه.

– رمضانی نژاد، رحیم. (1387). تاریخ تربیت­بدنی و علوم ورزشی. نشر شمال پایدار، چاپ اول زمستان 1387.ص161،191.

– روزبیانی، مانیا. (1380). مقایسه برخی از ویژگی­های زنان شرکت کننده در ورزش همگانی شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

– روحی دهکردی، میترا. (1392). بنياد پداگوژي بازي هاي بومي و محلي ايراني و اهميت آنها در گسترش ابعاد جسماني و رواني دانش آموزان دوره ابتدايي. فصلنامه مشاوره شغلی وسازمانی. دوره پنجم، شماره14. صص 66-83.

– زارعیان جهرمی، آرمین، احمدی، فضل­الله. (1384). نيازسنجي يادگيري در دوره كارشناسي پرستاري: يك مطالعه كيفي.  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، پاییز و زمستان، 5 (2): 81 تا 92

– زارعی کلات، مهدی. (1391). تاثیر منابع و جاذبه­های گردشگری روستاهای باقدمت در جذب گردشگر، مطالعه موردی: روستای کنگ در شهرستان طرقبه و شاندیز خراسان رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران مرکز.

– سلطانی، ایرج. (1385). تعامل نیازسنجی و اثر بخشی آموزشی در سازمان­های یادگیرنده، اصفهان، ارکان دانش.

– ستوده، هدایت­الله. (1383). درآمدی بر روان­شناسی اجتماعی. انتشارات آوای نور. چاپ اول.

– ظروفچی بنیس، صغری. (1389). بازیابی الگوی معماری مسکن در روستای بنیس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده هنر اصفهان.

– عظیمی، شهاب. (1388). مطامعه و بررسی نیازهای ورزش روستایی استان همدان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شمال.

– علوی، حسین؛ یوسفی، مسعود؛ دوستی، مرتضی و جمشیدی، صغری. (1389). بازی­های دبستانی، پرورشی، بومی و محلی. انتشارات حفیظ، چاپ اول، ص39،6،2،3.

– عطارزاده حسینی، سیدرضا؛ و مهدی سهرابی. (1386). توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی. فصلنامۀ المپیک، سال پانزدهم، شمارۀ 1  (پیاپی 37 )، زمستان.

– فتحی واجارگاه، کوروش. (1381). نیازسنجی آموزشی (الگو­ها و فنون). نشر آییژ.

– فتحی واجارگاه، کوروش. (1385). نیازسنجی پژوهشی (مسئله­یابی پژوهشی و اولویت­بندی طرح­های تحقیقاتی). نشر آییژ.

– فاتح، داریوش. (1388). معماری روستایی. تهران: پارسیان، صص19-20.

– قنبری نیاکی، عباس. (1367). تربیت بدنی از دیگاه اندیشمندان اسلامی. کمیته انتشارات تدوین نظام نوین تربیت بدنی، چاپ اول، ص 205.

– قره، محمد علی. (1383). بررسی وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان. پایان نامه دکترای مدیریت و برنامه­ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم.

– كالحون، دونالد، فلسفه فرهنگي بازي‌ها، ترجمه صفدر محمدنيا، هوشيار منشي. (1987). پژوهش و ورزش. ص96.

– کاشف، میر محمد، خالدان، اصغر. (1389). تحلیل در ورزش همگانی ایران و توصیه­هایی برای توسعه­ی آن. خلاصه مقالات پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز.

–  کوزه­چیان، هاشم، عابدی، بهرام. (1380). بررسی وضعیت کمی و کیفی تربیت­بدنی و ورزش در استان مرکزی از دیدگاه مسئولان ومربیان ورزش. نشریه حرکت، شماره 7، صص91 تا 99

– مختاری، جلال. (1393). عوامل تأثیرگذار بر گرایش صدا و سیما به ورزش همگانی (تفریحی) و قهرمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت­بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

– معیدفر، سعید. (1383). تمایز جنسی روستاییان در کار، فراغت، فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی. مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2، ص179-200.

-مظفری، امیر احمد. (1381). شناخت گرایش و نگرش مردم نسبت به تربیت بدنی و ورزش. طرح پژوهشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.

– مظفری، امیر احمد، کلاته آهنی، کامیار، شجیع، امیر رضا، هادوی، فریده. (1389). توصیف نگرش و گرایش مردم به فعالیت­هی حرکتی و ورزشی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه المپیک، سال هجدهم، شماره1، پیاپی49.

– مهدوي، مسعود. (1377). مقدمه اي بر جغرافياي روستايي ايران. سازمان سمت، چاپ اول، انتشار ليلي، تهران، صص82 – 85.

– مؤسسه توسعه روستايي ايران. جايگاه روستا در فرآيند توسعه ملي شركت چاپ و نشر بازرگاني، تهران. (1382). ص111

– ملایی کوهی، مریم. (1384). آثار برنامه­های پیشنهادی ورزش همگانی بر آمادگی جسمانی دختران دانشجو. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان.

– نقوی، محمدرضا، مريدالسادات، پگاه ، فتاحي، احدالله،  عباديان مهشاد عباديان. (1392). ارزيابي جايگاه بازي هاي بومي و محلي در توسعة مناطق روستايي (نمونة موردي دهستان ميانكاله شهرستان بهشهر).

– نقوي، محمدرضا، پايدار، ابوذر و قاسمي، یاسر. (1391). بررسي و تحليل نقش فرهنگ در توسعة مناطق روستايي با رويكردهاي توسعة پايدار مفاهيم،روش­ها و راهبردها. نشرية مهندسی فرهنگي علمي – تخصصي شوراي عالي انقلاب فرهنگ. س6، ش 67 و 68 ، صص107تا 93..

– نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور. (1384).

– وارثی، حمیدرضا؛ حسینی ابری، حسن و زارع شاه­آبادی، علیرضا. (1385). بررسی نیازها و اولویت­های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد بیستم، شماره 1.

– هاوشکی، محبوبه. (1392). مقایسه کیفیت زندگی زنان فعال وغیر فعال در ورزش­ همگانی 20-60 سال شهرستان شهر بابک. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 

منابع لاتین:

 – Andrew, F., Coburn,A., Clinton, M., Timothy, D., Mueller, R., Slifkin &

.Wakefielm, M. (2007). Choosing Rural Definitions: Implications for Health Policy.

 – Bertella, G. (2014). Designing small-scale sport events in the countryside. International Journal of Event and Festival Management, Vol. 5 Iss: 2.

 – Bogopa, D. (2001). Sports Development: Obetacles and Solutions in South Africa,University of Port Elizabeth, Vol.8,No.1.

 – Burton, J. K., & Merrill, P. F. (1991). Needs assessment: Goals, needs and priorities. In L. J. Briggs, K. L. Gustafson, & Tillman, M. H. (Eds.), Instructional design principles and applications (pp. 17-43). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

 – Cinclair, C., Risbridger, E., Cornforth, H., falcon, S., palmer, G.  (2006). Borough’s sport, open space and recreation needs assessment. The Policy and Design Section in accordance with Planning Policy Guidance 17.

 – Connell, H. (2004). University research manegment paris: OLCD publication, france.

Fathi vajargah, K. (2005). Assessment at university level. University of Kassel. Research needs. Germany 2005.

 – Ferris, K. A., Oosterhoff, B., & Metzger, A. (2013). Organized activity involvement among rural youth: Gender differences in associations between activity type and developmental outcomes. Journal of Research in Rural Education, 28 (15), 1-16. Retrieved from http://jrre.psu.edu/articles/28-15.

 – Frankel, R.O. (2010).  Modern Rural Sports the Minute Play Based on the Short Story, 2010.

 – Finkenberg, GE. (1991). A study of attitude toward physical activity among second school student in Beijing. China discuss, volume3, pp 12-23.

 – Gibson JM. (1998). Using the Delphi technique to identify the content and context of nurses’ continuing professional development needs. J Clin Nurs ; 7 (5): 451-9.

 – Harris, Robert. (2003). Rural Development with ICT’S in Nepal: interation policy with grassroots esowceflness. The Electronic journal on information systems in developing countrics. Pp2-6.

 – Hemson, D., Meyer, M., & Maphunye, K. (2004).  RURAL DEVELOPMENT THE PROVISION OF BASIC INFRASTRUCTURE SERVICES. HUMAN SCIENCES RESEARCH COUNCIL INTEGRATED RURAL AND REGIONAL DEVELOPMENT.pp12-13.

 – Hilida, Munyua. (1998). Information and Communication Technologies for Rural Development and Food Security. Lessons from field experiences in developing countries. CAB International, Africa Regional Center. http://www.fao.org/sd/CDdirect/CDre0055b.

 – Honcybourne, j, hillm, moorsh. (2002). Physical education an sport standly thrones 2 th ed , 63-69.

– Hortz, B., Petosa, R. (2006). Impact of the “Planning to be Active” Leisure Time Physical Exercise Program on Rural High School Students. Journal of Adolescent Health 39, PP 530–535.

–  Johnston, N. (2008). Sport needs assessment in education and skills (DFES) of England. Available from: www.teachernet.gov.uk.com.

– Lazarus, J. (2010). Goal Setting in Sport, Setting and Achieving in Sport-An Overvie, wwww.winning at sport.com.

–  Lee, j. chonbach. (1954). Educational psychology  (N.Y.Harcourt, brace co).

– Morgan, E., Allen, D., Erixon, M., Gnant, R., Houk, D., Hull, T., Russell, K., Mugford, S. (2001). The status of sport in rural and regional Australia.

– Olad, A., Mahdavi, M. (2013). Sport as a Factor for Development of Rural Areas  (Case Study: Badreh, Darreh Shahr). Academy for Environment and Life Sciences, India, Online ISSN 2277-1808, Journal’s URL:http://www.bepls.com.

– Skokie Park Research Group.  (2013). Skokie Park District Community Needs Assessment. www.publicresearchgroup.com. P. 26.

– Rhea, D., Lantz, C. (2004). Violent, delinquent, and Aggressive Behaviors of Rural High School Athletes and Non-Athletes.

– Searle, A.  (2006). Open space, sport and recreation needs assessment and audit. Final report by PMP, Huntingdonshire district council.

– Summers, g. (1987). Democratic governance, in need assessment, theory. Edit by D.E.Johnson, USA: IOWA university press. Pp 7- 22.

– Sallis, J.F. (2002). “Age-related decline in physical activity: a synthesis of human and animal studies[electronic version]”, Medicine & Science in Exercise & Sport, 32  (9), 1598-1600.

– Talbot, M.J. (1991)Womn and Sport: A Leisure Studiesperspective, Switzerland. The sociology of women and
leisure. Pp50-53

– Teal, C. (2013). Comprehensive Amenities Needs Assessment And Action Plan Executive Summary. Bella Vista Village Property Owners Association.pp 6-13

–  Thyra, c. (1996). “Definition of Life Style and its Application to Travel Behavior”, Department of Marketing at the Aarhus V, Denmark.

      – Tonts, M. (2005). Competitive sport and social capital in rural Australia. Journal of Rural Studies 21, PP 137–149.

     – Tomas, B. (1999). sport effects on employees.

– Trost, S.G., R.P. Russesll, J.F., Sallis, P.S., Freedson, et al. (2002). “Age and gender differences in objectively measured physical activity in youth”, Medicine & Science in Exercise & Sport [electronic version], 34  (2), 350-355.

– Vimont, M. (2010). Exploring the Relationship Between Youth Assets and Substance Use Among Rural Youths: An Empirical Process for Community Based Planning. 24th National Symposium on Doctoral Research in Social Work.

                   

 

 

 

   سایت­ها:

1- http: //roostasport.ir /index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=140

2- Http: //data.roostanews.ir/ index.aspx,=&pageid=155

3- Http: //winning at sport.com/ yhs/errorhandler?hsimp=yhse &hspart=CND&type=AF4EB0C4582E3426DA1F_s_g_e&q/winning%20at%20sport.com./

4- http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1604 سایت مرکز آمار ایران          5- http://www.icana.ir/Fa/Default.aspxسایت خانه ملت

6http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DAF%D8%B3%DA%A9%D

پیوست 1:

 

 

بسمه تعالی

پاسخگوی گرامی

با سلام، پرسشنامه زیر  به منظور مقایسه علایق، نیازمندیها و اولویت بندی­های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش­های انابد و شهرآباد تدوین گردیده است.

خواهشمند است برای کسب نتایج دقیق‌تر، با دقت و حوصله به سوالات پاسخ دهید.     

 

  با تشکر     

حسن رمضانی­ثانی

پرسشنامۀ جمعیت­شناختی:

[1]  -palmer

[2]–  Skokie park

[3] – Skokie park Research Group

4- Searle

[5] – Blavista

2 – Morgan

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 9 = 1