حراج!

مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی(M.A)

گرایش: مدیریت ورزشی

 

عنوان:

مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت اجرای تحقيق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 هدف کلی تحقیق.. 7

1-4-2 اهداف اختصاصی تحقیق.. 7

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق.. 8

1-6- قلمرو تحقیق.. 9

1-6-1 قلمرو موضوعی.. 9

1-6-2 قلمرو مکانی.. 9

1-6-3 قلمرو زمانی.. 9

1-7- محدودیت های تحقیق.. 10

1-8- تعريف واژه‏های تحقیق.. 10

1-8-1 تعریف نظری واژه های تحقیق.. 10

1-8-2 تعریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- مبانی نظری.. 13

2-2-1 تاریخ تربیت بدنی در ایران و تمدن های دیگر. 13

2-2-1-1 تاریخ تربیت بدنی در دوره یونان. 13

2-2-1-2 تاریخ تربیت بدنی در دوره روم. 14

2-2-1-3 تاریخ تربیت بدنی در چین.. 14

2-2-1-4 تاریخ تربیت بدنی در هند. 14

2-2-1-5 تاریخ تربیت بدنی در ایران از باستان تاکنون. 14

2-2-2 عوامل آموزشی درس تربیت بدنی.. 17

2-2-2-1 نیروی انسانی.. 18

2-2-2-2 امکانات ورزشی (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) 18

2-2-2-3 کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی.. 19

2-2-2-4 وضعیت مالی و بودجه مدارس… 20

2-2-2-5 نظارت و کنترل. 21

2-2-2-6 اجرای طرح های ملی ورزشی.. 21

2-3- پیشینه تحقیق.. 24

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 24

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 34

2-4- جمع بندی.. 37

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 40

3-2- روش تحقیق.. 40

3-3- جامعه آماری.. 40

3-4- نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 40

3-5- ابزار تحقیق.. 41

3-5-1 سوالات اطلاعات فردی.. 41

3-5-2 پرسشنامه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی.. 41

3-6- متغیرهای تحقیق.. 41

3-7- روش های جمع آوری اطلاعات… 42

3-8- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات… 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 44

4-2- بررسی توزیع داده ها 44

4-3- توصیف یافته های پژوهش… 45

4-4- یافته های استنباطی.. 50

4-4-1 فرضیه اول. 50

4-4-2 فرضیه دوم. 50

4-4-3 فرضیه سوم. 51

4-4-4 فرضیه چهارم. 51

4-4-5 فرضیه پنجم. 52

4-4-6 فرضیه ششم. 52

4-4-7 فرضیه هفتم. 54

4-4-8 فرضیه هشتم. 55

4-4-9 فرضیه نهم. 55

4-4-10 فرضیه دهم. 56

4-4-11 فرضیه یازدهم. 56

4-4-12 فرضیه دوازدهم. 57

4-4-13 فرضیه سیزدهم. 57

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 59

5-2- خلاصه تحقیق.. 59

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 61

5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 75

5-4-1 پیشنهادهای برگرفته از یافته های تحقیق.. 75

5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 76

منابع و مآخذ. 77

فهرست منابع فارسی.. 77

فهرست منابع انگلیسی.. 80

پیوست ها 81

چکیده انگلیسی.. 85

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های معلمان. 44

جدول 4-2- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های مدیران. 45

جدول 4-3- توصیف آماری مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی دبیران. 45

جدول 4-4- میانگین سنی دبیران تربیت بدنی مدارس دولتی و غیردولتی.. 46

جدول4-5- جدول توزیع فراوانی و درصد معلمان به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب مدرک تحصیلی.. 46

جدول 4-6- میانگین سابقه تدریس درس تربیت بدنی دبیران دولتی و غیر دولتی.. 47

جدول 4-7- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه متغیر امکانات از نظر معلمان مدارس دولتی و غیردولتی  50

جدول 4-8-  نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت مالی از دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیردولتی  50

جدول 4-9- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه کیفیت آموزشی معلمان از دیدگاه معلمان  مدارس دولتی و غیردولتی.. 51

جدول 4-10- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نظارت مسئولین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان. 51

جدول 4-11- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه همکاری والدین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان. 52

جدول 4-12- تایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه سن معلمان مدارس دولتی و غیردولتی.. 52

جدول 4-13- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه سابقه تدریس درس تربیت بدنی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی.. 53

جدول 4-14- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه تعداد کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی.. 53

جدول 4-15- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه تعداد کارت های داوری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی  53

جدول 4-16- نتایج آزمون من ویتنی جهت مقایسه مدرک تحصیلی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی  53

جدول 4-17- نتایج آزمون من ویتنی جهت مقایسه سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی  54

جدول 4-18- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان. 54

جدول 4-19- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه متغیر امکانات از نظر مدیران مدارس دولتی و غیردولتی  55

جدول 4-20- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت مالی از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی.. 55

جدول 4-21- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه کیفیت آموزشی معلمان از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی.. 56

جدول 4-22- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نظارت مسئولین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران. 56

جدول 4-23- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه همکاری والدین  در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران. 57

جدول 4-24- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران. 57

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1- توزیع کارت های مربیگری دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد و تعداد 47

نمودار4-2- توزیع کارت های داوری دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد و تعداد 48

نمودار4-3- توزیع سطوح قهرمانی دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد. 49 

 

 

 

چکیده

آموزش و اجرای صحیح تربیت بدنی از مسائلی است که تحقق آن از الویت برخوردار است. هدف این پژوهش مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی در شهر کرمان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری تمام مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی در شهر کرمان بودند. روش نمونه گیری  به صورت تمام شمار بود.تعداد 103 معلم تربیت بدنی و103 مدیر مدرسه در این پژوهش شرکت کردند.ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته ای به منظور ارزیابی عوامل آموزشی درس تربیت بدنی بود که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و آزمون من ویتنی استفاده گردید.یافته ها تفاوت معنی داری بین عامل امکانات از دیدگاه معلمان را نشان داد ولی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری بین عامل امکانات در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی وجود نداشت همچنین یافته ها تفاوت معنی داری بین عامل کیفیت آموزشی از دیدگاه معلمان را نشان نداد ولی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری بین عامل امکانات در مدارس وجود داشت. نتایج دیگر نشان داد تفاوت معنی داری بین عامل همکاری والدین دانش آموزان، وضعیت مالی مدارس، میزان نظارت مسئولین تربیت بدنی و وضعیت اجرای طرح های ملی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی وجود نداشت. بین میانگین سنی، سابقه تدریس تربیت بدنی و مدرک تحصیلی و تعداد کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری وجود داشت ولی بین میانگین تعداد کارت های داوری و سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری مشاهده نشد.

کلید واژه: عوامل آموزشی، تربیت بدنی، دوره ابتدایی، مدارس دولتی، مدارس غیردولتی

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی ،در نظام آموزش و پرورش جهان جایگاهی بس مهم و پر اهمیت یافته است؛ زیرا آموزش و پرورش صحیح کودکان و نوجوانان به روش علمی صحیح بستگی دارد. از این رو لازم است تربیت بدنی و علوم ورزشی که جزو جدا ناشدنی نظام آموزشی و تربیتی دنیای کنونی است ،از ارزش ها و روش های صحیح برخوردار باشد تا بتواند نیازهای اساسی دانش آموزان را برآورده کند.

در آموزش و پرورش هدف رشد ابعاد گوناگون شخصیت کودکان و نوجوانان در همه جنبه های جسمانی، ذهنی، روانی، اجتماعی و معنوی است. در این مجموعه،ضرورت رشد جسمانی به عنوان بخشی از فرایند آموزش و پرورش مورد تاکید است زیرایک برنامه ی صحیح و جامع تربیت بدنی، می تواند همپای دیگر برنامه های آموزشی، در طول سال های تحصیلی دانش آموز و حتی در دوران بزرگسالی، بر سلامت جسم و روان او بیفزاید و از نارسایی های بسیار و اختلالات به موقع پیشگیری کند.این اثرات سازنده در بسیاری از موارد در دختران و پسران یکسان و مشترک است. همین اشتراک در ویژگی های تربیتی و آموزشی،قطع نظر از جنسیت، می تواند به موضوع تربیت بدنی و ورزش معنا و مفهوم خاصی بخشد (نبوی و زکایی 1384، 1).

پایه و شالوده هر کشور در مدارس و آموزشگاه های آن کشور ریخته می شود. زیرا آموزش و پرورش رکن و پایه نظام کلی آن جامعه است. با اهمیت بخشیدن کمی و کیفی به درس تربیت بدنی در دوره های مختلف تحصیلی که مهمترین سال های شکل گیری کودکان و نوجوانان است، نقش واقعی ورزش و مفهوم حقیقی آن در مدارس روشن می شود (رضاعی 3،1375).

تربیت بدنی و ورزش یکی از ضروریات جامعه است که بدون تردید نگرش و تفکر مناسب همراه با  برنامه­ریزی هدفمند و عملیاتی چشم انداز روشن می تواند سهم ارزشمندی در پیشبرد اهداف این نیاز اساسی بشر داشته باشد، جامعه هدف دانش آموزی که ظرفیت و پتانسیل ورزش پایه­ای می باشند باید در قالب یک برنامه منسجم آموزش های لازم رشته های مختلف ورزشی را با توجه به دوره سنی که قرار دارند طی کنند و در مسیر تحصیل علاوه بر دستاورد سلامت جسم و روان در ورزش قهرمانی نیز سهم خوبی دریافت کنند طرح­های ملی ورزشی که تکلیف کار معلم تربیت بدنی و دانش آموز را در دوره شش ساله ابتدایی مشخص کرده است یکی از اصولی ترین و کاربردی ترین برنامه ها در این راستاست، در هر صورت مطالبه دانش آموزان از مسئولین ایجاد یک بستر مناسب ورزشی است و این مهم  با توجه به نقشه راهی که در سند تحول بنیادین تاکید شده مسیر رشد و تعالی را فراهم نموده است با توجه به این سند ارزشمند همه مسئولین خصوصا مدیران و معلمان تربیت بدنی  در اجرای تربیت بدنی مدارس ابتدایی خصوصا در اجرای طرح های ملی نقش محوری دارند و باید همه موانع را از سر راه بردارند تا با کمک خداوند منان فرزندان ایران اسلامی را در مسیر رشد و شکوفا شدن قرار دهند (طرح های ورزشی ملی دوره تحصیلی ابتدایی 1،1391).

با توجه به اینکه روز به روز به تعداد مدارس غیردولتی ابتدایی افزوده می شود ،تا کنون پژوهش و مقایسه ای بین عوامل آموزش درس تربیت بدنی در مقطع  ابتدایی در دو بخش دولتی و غیر دولتی صورت نگرفته است بنابراین ضرورت انجام چنین پژوهشی در سطح مدارس دولتی و غیردولتی می تواند بیانگر مسائل و عوامل بازدارنده در زمینه تدریس درس تربیت بدنی مقطع ابتدایی و اجرای طرح های ملی باشد. در تحقیق حاضر مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از نظر مدیران و معلمان ورزش مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان است. در این تحقیق امکانات ورزشی، وضعیت مالی، استفاده از وسایل کمک آموزشی ،کیفیت آموزشی معلمان،همکاری اولیای دانش آموزان در جهت ترویج تربیت بدنی، نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی بر کار معلمان ورزش و وضعیت اجرای طرح های ملی و… در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی از نظر مدیران و معلمان ورزش مورد بررسی قرار می گیرد.

محقق در نظر دارد با مطالعه و مقایسه عوامل آموزش درس تربیت بدنی، در یابد که درس تربیت بدنی در مدارس غیردولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است یا دولتی؟

محقق به شناسایی مسائل تربیت بدنی ،از نظر وضعیت مالی و فضای آموزشی متناسب با سن، جنس و تعداد دانش آموزان پرداخته و مقایسه ای بین وسایل و تجهیزات ورزشی مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی به عمل آورده است و همچنین کیفیت وسایل و امکانات آموزشی و کمک آموزشی ورزشی، در این دو نوع آموزشگاه بررسی و مسائلی چون داشتن برنامه نظام دار جهت آموزش  و اجرای طرح های ملی، استفاده از طرح درس مشخص، استفاده از شیوه های انگیزشی موثر در تدریس از جمله تدریس کمکی و روش های سمعی و بصری و فیلم های آموزشی را روشن نموده است ؛تا بدین وسیله مشخص کند که وضعیت عوامل آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی چگونه است.

1-2- بيان مسأله

هدف های تربیتی در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، تربیت انسان هایی صدیق، امین، خلاق، تندرست، وظیفه شناس و با اخلاق است. از این رو باید فرصت و امکانات مناسب فراهم آید و کمک شود تا هر دانش آموزی بتواند مطابق ظرفیت واستعدادی که دارد در همه ابعاد وجودی خود (بعد جسمانی،  روحی، ذهنی، اخلاقی، عاطفی و اجتماعی) به حد اعلای رشد و تعالی نایل شود. در این راستا آموزش  و پرورش نقش اساسی را ایفا نموده و بایستی برنامه های آموزش تربیت بدنی توسط معلمان واجد شرایط آموزش داده و تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد. لازمه ی اثربخشی مثبت، داشتن برنامه ای مشخص و مدون به صورت همامنگ و سراسری واستفاده از روش های تدریس مناسب و…می باشد.بالا بردن آمادگی جسمانی و تندرستی و سلامت کودکان،هدف مسئولان مدرسه است.در ضمن می توان از آن به عنوان عاملی برای کمک به کودکان گوشه گیر و منزوی سود جست تا در آینده بتوانند در گروه های اجتماعی به فعالیت بپردازند (نبوی و زکایی 1384،4).

موفقیت و پیشرفت ،عامل اساسی تداوم زندگی است،بنابراین برنامه تربیت بدنی باید متضمن پیشرفت تدریجی و قدم به قدم دانش آموزان باشد، هر گاه درس تربیت بدنی در راستای کمک به رشد، پیشرفت و سلامت دانش آموزان قرار نگیرد جایگاه اصلی خود را از دست خواهد داد؛ حال این سوال پیش می آید که آیا در شرایط فعلی مدارس کشور در مقاطع مختلف تحصیلی توانسته است نقش واقعی و مهم خود را در تامین سلامت و رشد جسمی و روحی دانش اموزان ایفا نماید؟ ابعاد این نقش، در مدارس دخترانه ابتدایی دولتی و غیر دولتی در چه وضعیت قرار دارد؟

تحقیقات زیادی تاکنون در زمینه برنامه های تربیت بدنی مدارس صورت گرفته است از جمله:

کاشف و مجتهدی (1368)، سجادی (1368)، همت فر (1371)، کریمی و همتی نژاد (1369)، لطیفی (1372)، شایگان (1373)،تابش (1375)، دهقانی (1379)، سنجری وهمکاران (1383)، افضل­پور و همکاران (138 6)، مظفری وهمکاران (1388)، ضیاء الدینی دشتخاکی (1391) به بررسی وضعیت اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس پرداخته اند.

جلیلی (1369)، سلطانی و هادیپور (1372)، گایینی و پازوکی (1372) به بررسی مشکلات موجود درس تربیت بدنی در مدارس پرداخته اند. مشابه این تحقیق توسط رضاعی و گلدانی مقدم (1375) تحت عنوان مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و دبیران ورزش مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیرانتفایی در استان مازندران و شهر تهران انجام شده است که بیشتر بر روی نظارت و کنترل مسئولین، فضاها و امکانات ورزشی در مدارس دولتی و غیردولتی تمرکز داشته است اما  تحقیقی در زمینه مقایسه عوامل آموزشی در مقطع ابتدایی خصوصا در زمینه اجرای طرح های ملی در کرمان انجام نشده است. در این تحقیق  محقق سعی دارد با دستیابی به مسائل تربیت بدنی از نظر تخصص معلمان، فضاها وامکانات و وسایل ورزشی (بویژه برای اجرای طرح های ملی) و داشتن برنامه و طرح درس برای آموزش و نظارت و کنترل مسئولین و مدیران بر کار معلم ها مشخص کند که وضعیت درس تربیت بدنی در مدارس دخترانه ابتدایی دولتی و غیردولتی در شهر کرمان چگونه است تا نتایج و اطلاعات بدست آمده رادر اختیار مسئولان مورد نظر قرار داده و با توجه به نظرات معلمان تربیت بدنی و مدیران مدارس در جهت تعیین خط     مشی­های اصولی، برنامه ریزی های مناسب و قابل اجرا در سطح استان ار آن استفاده نمایند.

 

1-3- اهمیت و ضرورت اجرای تحقيق

  

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

1-اسماعیلی، محمدرضا. 1389. مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی، راهنمایی، متوسطه ایران و کشورهای منتخب جهان و ارائه ی الگوی مناسب برای تدوین راهنمای برنامه درسی، موسسه پژوهشی برنامه درسی،  شماره 49.

2-ارشاد،طیبه.ودیگران،1391،کتاب معلم درس سلامت و تربیت بدنی ششم دبستان،وزارت آموزش و پرورش،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

3-افضل پور،محمد.زرنگ،محمود.خوشبختی،جعفر،1386،ارزشیابی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی در پایه های اول و دوم مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی،نشریه پژوهش در علوم تربیتی ،شماره 16

4-پازوکی،بهرام،1370،بررسی مشکلات موجود درس تربیت بدنی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران

5- تابش،محسن،1375،بررسی مسائل آموزشی و اجرایی تربیت بدنی از نظر مدیران و معلمان ورزش سه مقطع تحصیلی دختر و پسر در شهرستان فسا،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس تهران

6-حاجی بابایی،حمیدرضا.کشاورز،سوسن،1391،مدرسه ای که من دوست دارم،انتشارات مدرسه چاپ اول

7- دبوراآ.وست و چارلزآ.بوچر، 1383،مبانی تربیت بدنی و ورزش،ترجمه احمد آزاد،انتشارات دانش افروز،چاپ چهارم

8-دستیاری،صحبت اله،1388،بررسی و شناخت کمی و کیفی اماکن و فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان از دیدگاه ایمنی و شرایط زیست محیطی

9-دقیقه رضایی،سعید،1371،بررسی وضعیت تربیت بدنی در مدارس پسرانه استان خراسان،پایان نامه کارشنا سی ارشد،دانشگاه تربیت معلم تهران

10- دهقانی ، محمد رضا ، تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه مدیران مدارس ،معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان شهر میبد ، دانشگاه اصفهان ، پایان نامه ، تاریخ دفاع 1379

11-رهبری نژاد،یدالله،1384،گزارش ارزشیابی اجرای آزمایشی برنامه درسی تربیت بدنی پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 83-84،طرح پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

12- رضاعی،علیرضا،1375،مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و دبیران ورزش مدارس راهنمایی دولتی و غیرانتفاعی استان مازندران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران

13-رضاییان،علی،1373،اصول مدیریت،انتشارات سمت،چاپ پنجم

14-زحمتکش،علی اصغر،1379،توصیف وضعیت اجرای درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس غیرانتفایی راهنمایی پسرانه تهران،دانشگاه تربیت معلم تهران

15-سلطانی، بیات، هادیپور،مژگان،1372،بررسی مشکلات و تنگناهای موجود درس تربیت بدنی آموزشگاه های استان چهار محال بختیاری از دیدگاه مدیران و دبیران تربیت بدنی

16-سنجری، بتول.ودیگران،1383،بررسی نگرش مدیران مدارس و دبیران تربیت بدنی دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان نسبت به درس تربیت بدنی و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه،مجله مطالعات روانشناسی تربیتی،مقاله 2،دوره 1،شماره 1

17-ضیاءالدینی دشتخاکی،روح الله،1391،بررسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان تربیت بدنی استان کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

18-فرهادفر، الهام،1388،تاریخ تربیت بدنی و ورزش،انتشارات بامداد کتاب،چاپ اول

19-فیوضات،یحیی،1362،مبانی برنامه ریزی آموزشی،انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ،چاپ اول

20-کاشف،میرمحمد،1370،بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت برنامه جاری تربیت بدنی مدارس استان آذربایجان غربی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم

21-کاشف،میر محمد،1388،مدیریت اداری و مالی در سازمان های ورزشی،تهران،نشر ورزش،بامداد کتاب

22- کاشف،مجید و مجتهدی،حسین،1368،بررسی وضعیت جاری مدارس و شناخت مشکلات و تنگناههای آن،واحد پژوهش و تحقیق و برنامه ریزی اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

23-کریمی، جوا،1364،نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان،چاپخانه علم و صنعت ایران،مرکز نشر دانشگاهی

24-کریمی، فریبا،بررسی جاری ورزش دبیرستان های دخترانه تهران،دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی با همکاری اداره کل  تربیت بدنی و وزارت آموزش و پرورش

25-گایینی،عباسعلی،1372،بررسی مشکلات موجود درس تربیت بدنی مدارس سراسر کشور،طرح مصوب شورای تحقیق وزارت آموزش و پرورش

26-گلابی،سیاوش،1369،سازمان مدیریت و توسعه منابع انسانی،انتشارات فردوس،چاپ اول

27-گلدانی مقدم،مهدی،1375،بررسی و مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و دبیران ورزش مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی در شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی،دانشگاه تربیت مدرس تهران

28- لطیفی، حجت اله،1372، بررسی و ارزشیابی وضعیت کنونی درس تربیت بدنی در شهرستان دزفول ،پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی،دانشگاه تربیت مدرس تهران

29-مظفری،سید امیر احمد.و دیگران،1388،توصیف وضعیت اجرای درس تربیت بدنی و ورزش در سه پایه اول مدارس ابتدایی کشور از نظر معلمین و مدیران،نشریه علوم حرکتی و ورزش،جلد دوم ،شماره 14

30- نبوی،محمد و زکایی،محمود،1384،روش تدریس تربیت بدنی ،چاپ ششم سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم و انسانی دانشگاه ها(سمت)

31-……..،1379-1381،بررسی مشکلات، نارسایی ها، تنگناها و نیاز سنجی تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه به منظور ارائه یک برنامه جامع و کاربردی،دفتر تربیت بدنی دختران وزارت آموزش و پرورش

32-……..،1391،طرح های ورزشی ملی دوره تحصیلی ابتدایی،دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی مدارس استان کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع انگلیسی

1-Park,Jang-Gun. zakrajesk, dorothy,1987.An analysis of High school physical education curriculum in the Republic of korea.

2-Davis,Kathryn L,(1997). Chinese National curriculum in physical Education,In ICHPER.SD journal,vol.XXXIII,No.3,Spring 1997

3-Morgan,phil,2002,Physical education  educatiors perceptions about physical education: an analysis of the prospective and practing teacher – university of newcastel

4- Naul,Roland.2002, Physical education in schools,In:Sport and physical Education in Germany,Roland Naul & ken Hardman(Editors) new york:Routledge

5-Penny,Dawn & E VANS, John,1997. Naming the Game,Discourse and Domination in Physical Education and sport in England and wales,In: European Physical Education Review,Volume 3,No.1.

6-Jeongae You,2011, A Self-study of a national curriculum maker in Physical education: challenges to curriculum change,Journal of curriculum Studies, London ,Vol.43,Iss.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ها

بسمه تعالی

همکار گرامی

 ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی و سایر همکاران محترمتان در خدمت به جامعه ،از آنجایی که شما بعنوان بازوان اصلی پرورش کودکان در مدارس بوده و نظرات شما می تواند نقش بسزائی در شناخت مسایل داشته باشد ،پرسشنامه ذیل به منظور بررسی نواقص و کاستی های احتمالی ورزش در مدارس دخترانه ابتدایی تهیه شده و موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب است. لذا خواهشمند است با توجه به نقش ارزشمند جنابعالی در تعلیم و تربیت دانش آموزان و تجربیات گرانقدرتان در اداره کلاس های درس تربیت بدنی با پاسخگویی به سوالات محقق را در این زمینه یاری فرمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 39 = 44