حراج!

مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان با لکنت و عادی

99,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان با لکنت و  عادی

استاد راهنما:

دکتر حمید علیزاده

استاد مشاور:

دکتر فریبا یادگاری

استاد داور:

دکتر پرویز شریفی درآمد

پژوهشگر:

………………….

بهار 1393

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چكيده: 1

فصل اول: كليات پژوهش

1-1 )مقدمه. 3

2-1 )بیان مسئله. 6

3-1) اهمیت و ضرورت پژوهش…. 9

4-1) اهداف  پژوهش…. 12

5-1) فرضیه های پژوهش…. 12

6-1 ) تعریف متغیرهای پژوهش…. 13

1-6-1 ) تعریف مفهومی.. 13

1-1-6-1 ) لکنت… 13

2-1-6-1 ) کارکردهای اجرایی.. 13

3-1-6-1 ) حافظه کاری.. 13

4-1-6-1 ) بازداری پاسخ.. 14

5-1-6-1) سازماندهی و برنامه ریزی.. 14

6-1-6-1) کودکان عادی.. 14

2-6-1) تعریف عملیاتی.. 14

1-2-6-1) کودکان با لکنت… 14

2-2-6-1) حافظه کاری.. 15

3-2-6-1) بازداری پاسخ.. 15

4-2-6-1) سازماندهی و برنامه ریزی.. 15

فصل دوم: ادبيات پژوهش

1-2) کارکردهای اجرایی.. Error! Bookmark not defined.

2-2) اجزای کارکردهای اجرایی.. 18

1-2-2) حافظه کاری.. 19

2-2-2) بازداری پاسخ.. 22

3-2-2) برنامه ریزی و سازماندهی.. 25

3-2) مدل های کارکردهای اجرایی.. 26

1-3-2) مدل براون.. 26

2-3-2) مدل CEO مغزی یا رهبر ارکستر (مک کلوسکی) 27

3-3-2) مدل  3 لایه ساراوارد. 37

4-2) اختلال های ارتباطی.. 38

1-4-2) رشد زبان.. 38

2-4-2) اختلال های زبان 41

3-4-2)  انواع اختلال های زبان.. 42

1-3-4-2)  اختلال زبان درکی.. 42

2-3-4-2)  اختلال زبان بیانی.. 42

3-3-4-2)  زبان پریشی.. 43

1-3-4-2)  اختلال زبان درکی.. 42

4-4-2) اختلال های گفتاری.. 45

1-4-4-2)  اختلال های روانی گفتار 45

2-4-4-2)  لکنت… 46

1-2-4-4-2) ویژگی های لکنت… 47

2-2-4-4-2) سبب شناسی لکنت… 49

3-2-4-4-2) انواع لکنت لکنت… 51

4-2-4-4-2) مراحل مختلف لکنت… 52

5-2-4-4-2) روش های اصلاح و درمان لکنت… 53

5-4-2) کارکردهای اجرایی و لکنت… 55

فصل سوم: روش‌ پژوهش

1-3 ) مقدمه. 61

2-3) جامعه مورد پژوهش…. 61

3-3) حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

4-3) ابزار اندازگیری یا روش های عملی جمع آوری داده ها 62

1-4-3) آزمون هوشی وکسلر کودکان.. 62

2-4-3) آزمون آندره ری.. 64

5-3) شیوه اجرا 65

6-3) روش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش…. 66

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4) مقدمه‏ 68

2-4) توصیف داده ها 68

3-4) آزمون فر ضیه ها 68

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 ) خلاصه 72

1-5 ) بحث و نتیجه گیری 73

2-5) محدودیت ها 75

1-5 ) پیشنهادهای پژوهش…. 76

2-5) پیشنهادهای کاربردی.. 76

پیوست ها

تنظیم تصاویر وکسلر. 78

نمره گذاری خرد آزمون تنظیم تصاویر وکسلر. 91

آزمون آندره ری.. 92

خرده آزمون حافظه ارقام وکسلر. 93

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 94

منابع لاتین: 98

چکیده انگلیسی: 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه    

 جدول 1-2- رشد زبانی و پیش زبانی بهنجار (کلیفورد و هاردمن، 2000؛ به نقل از علیزاده و همکاران، 1389) 40

 جدول 1-4). شاخص‏های توصیفی متغیرها 68

 جدول2-4. آزمون t مستقل برای بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین‏ها در دو گروه 69

جدول3-4) آزمون t مستقل برای بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین‏ها در دو گروه 69

جدول4-4) آزمون t مستقل برای بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین‏ها در دو گروه 69

جدول5-4) آزمون t مستقل برای بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین‏ها در دو گروه 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها و اشکال

عنوان                                                                                                                                 صفحه     

شکل 1-2) کارکردهای اجرایی به عنوان رهبر ارکستر مغز (مدل ساده سازی شده CEO مغزی) 28

شکل 2-2) کارکردهای اجرایی خودتنظیم به عنوان ارکستر هم نوازی مغز 29

 شکل 3-2) هم رسانایی یا هم نوازی در یک مدل سلسله مراتبی از کارکردهای اجرایی.. 30

 شکل4-2) یک مدل توسعه یافته از توانایی های کارکردهای اجرایی1) اهمیت و ضرورت پژوهش…. 36

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی کارکردهای اجرایی کودکان با و بدون اختلال لکنت است. این پژوهش از نوع علّی – مقایسه ای بود، نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از کودکان 11-7 ساله می باشد که 30 کودک عادی از بین مدارس ابتدایی  پسرانه منطقه 16 شهر تهران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، و30 کودک مبتلا به لکنت با مراجعه به مراکز گفتار درمانی شهر تهران  بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده ، ازمون هوشی وکسلر کودکان(خرده آزمون حافظه عددی، خرده آزمون تنظیم تصاویر) و آزمون آندره ری بود.جهت تجزیه وتحلیل داده ها ،از آزمون t نمونه های مستقل استفاده شد.

تحلیل اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون t برای گرو های مستقل نشان داد که توانایی سازماندهی- برنامه ریزی کودکان دارای اختلال ضعیف تر ازگروه بدون اختلال است (p<0/05)  ولی کودکان دارای اختلال لکنت در کارکردهای اجرایی (حافظه کاری، بازداری ، زمان انجام آزمون آ ندره ری تفاوتی با گروه عادی نداشتند.بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که کودکان با اختلال لکنت در برخی از کارکردهای اجرایی مشکل دارند.این یافته ها را می توان در تشخیص و درمان استفاده کرد.

واژگان کلیدی: کارکردهای اجرایی، حافظه کاری، بازداری پاسخ، سازماندهی – برنامه ریزی، کودکان مبتلا به لکنت، کودکان عادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

ارتباط، آن چنان در زندگی روزمره ی ما عادی است که به ندرت درنگ می کنیم و راجع به آن می اندیشیم. گفتگو با خانواده، دوستان و آشنایان، معمولاً چنان بی دردسر و خوشایند است که تصور مشکل دار بودن در این موارد، دشوار است. اکثر ما در مورد کفایت گفتار و زبان خود تنها در موقعیت های اجتماعی غیر عادی و استرس زا احساس تردید می کنیم، موقعیت هایی مانند سخنرانی برای تعداد زیادی شنونده یا در یک مصاحبه شغلی (هالاهان و کافمن، 2003؛ ترجمه علیزاده، صابری، هاشمی و محی الدین، 1390).

اختلال های ارتباطی آسیب در بافت، فرستادن، پردازش و درک مفاهیم یا نمادهای سامانه ی شفاهی، غیر شفاهی و نگاره ای است. اختلال ارتباطی ممکن است در فرایند شنیدن، زبان و گفتار بروز کند یا از نظر شدت، از خفیف تا شدید، گسترده باشد. همچنین ممکن است رشدی یا اکتسابی باشد. ممکن است افراد یک یا ترکیبی از اختلال های ارتباطی را نشان دهند. امکان بروز اختلال ارتباطی به تنهایی، یا همراه با یک ناتوانی دیگر وجود دارد (هالاهان و کافمن، 2003؛ ترجمه علیزاده، صابری، هاشمی و محی الدین، 1390). همه اختلال های ارتباطی، به اختلال های گفتاری مربوط نمی شود. همه ی اختلال های گفتار نیز مانند لکنت، تعاملات اجتماعی را با مانع مواجه نمی کنند و لکنت نیز، شایع ترین اختلال گفتار نیست. از هر صد نفر، تنها یک نفر را متأثر می سازد، آن هم فقط در دوران کودکی. امّا لکنت، نوعی معماست، پدیده ای که نظریه پردازی در مورد آن همچنان ادامه دارد. اگر چه لکنت، سال ها  توجه آسیب شناسان گفتار و زبان را به خود معطوف کرده است، ولی علل و درمان تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است (کارلی و سیگل، 1997).

یکی از انواع اختلال های ارتباطی، اختلال های گفتاری است. اختلالهای گفتاری، شامل اختلال های صدا، تولید و بیان صدا و روانی کلام است که بدین شرح می باشد: الف) اختلال در بیان و تولید اصوات گفتاری، تولید غیر طبیعی اصوات گفتاری، که با جانشین ها، حذف ها، افزایش ها یا کژگویی ها مشخص می شود و با وضوح گفتار تداخل می کند. ب) اختلال صدا، با تولید غیر طبیعی و یا فقدان کیفیت، زیر و بمی، بلندی، طنین و یا دیرش صدا توصیف می شود که نسبت به سن و جنس فرد مناسب نیست و ج) اختلال روانی گفتار، گسیختگی در جریان صحبت کردن می باشد که با میزان، ریتم و تکرارهای غیر معمول در اصوات، بخش ها، کلمات و پاراگراف ها مشخص می شود. این مشکل ممکن است با افزایش تنش و رفتارهای تقلایی ثانویه همراه باشد (هالاهان و کافمن، 2003؛ به نقل از علیزاده، صابری، هاشمی و محی الدین، 1390).

در میان اختلالات گفتار، لکنت[1] از اهمیت بسیاری برخوردار است. لکنت یک اختلال سیالی بیان لفظی است که بر اساس تکرارها و طویل های غیر ارادی، صدا دار یا بی صدا به هنگام انتشار واحدهای کوچک سخن یعنی صداها، هجاهای مجزا یا هجاهای کلمات مشخص می شود. این اختلال ها بسیار فراوانند و به آسانی مهار      نمی شوند. بر اساس راهنمای آماری و تشخیص[2]، اختلال سیالی بهنجار و آهنگ سخن گفتن که با سن فرد نامناسب است، ویژگی اصلی لکنت را تشکیل می دهد. این اختلال با تکرارها و طویل های اصوات و هجاها و همچنین دیگر اختلال های سیالی گفتار در روانی کلام همراه است (راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی ، ترجمه نیک جو، آوا دیس یانس، 1381).

برخی از نظریه های آسیب شناسی عوامل فیزیولوژیک را در شروع لکنت مؤثر می دانند؛ مانند غلبه دو طرفه، غلبه نیمکره راست برای گفتار، آسیب مغزی، بد عملکردی های عصب- عضلانی یا عصبی-روانی، بد عملکردهای حنجره ای و بد عملکردی سیستم مرکزی شنیداری و امروزه پیشرفت های اخیر در فنون تصویربرداری توجه ما را به عوامل عصب شناختی و یا فیزیولوژیک برای تبیین چگونگی شروع لکنت یا عامل لکنت سوق داده است (آمبروس و یایری[3]، 2002؛ برن استین راتنر[4]، 2004؛ گیتار و مارچین اسکی[5]، 2001).

باركلي(1997) در نظريه ي خود در مورد اختلال نقص توجه/ بيش فعالی، به كاستي در کارکردهای اجرایی به عنوان هسته ی اصلي از هم پاشيدگي فرآيندهاي پردازشي در تكاليف شناختی اشاره کرد. کاکردهای اجرایی، کارکردهای عالی دستگاه شناختی هستند که به مجموعه ای از توانایی هایی شناختی شامل خودگردانی، خودآغازگری و بازداری، برنامه ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و کنترل تکانش گفته می شود (ویانت و ویلیس[6]، 1994). در واقع، کارکردهایی همچون سازمان دهی، تصمیم گیری، حافظه کاری، حفظ و تبدیل[7] کنترل حرکتی، احساس و ادراک زمان[8]، پیش بینی آینده، بازسازی[9]، زبان درونی و حل مسئله را می توان از جمله مهمترین کارکردهای اجرایی دانست که در زندگی و انجام تکالیف یادگیری و عملکرد های هوشی به انسان کمک می کند (بارکلی، 1998).

اگر چه كاركردهاي اجرايي در درجه ي اول از چشم انداز عصب شناختي مطالعه شده اند؛ ولي در سال هاي اخير تحول و آسيب شناسي آن ها موضوع مورد علاقه ي صاحب نظران بسياري بوده است. بررسی های تحولی کارکردهای اجرایی نشان داده اند که این کارکردها: الف) از همان دوران اولیه رشد (احتمالاً پایان سال اول زندگی) ظهور می کنند؛ ب) به تدریج رشد می نمایند و در سال های دو تا پنج تغییرات بسیار مهمی در آن ها رخ می دهد و در حدود 12 سالگی عملکرد کودک تا حد بسیار زیادی شبیه عملکرد بزرگسالان می شود، ج) می توان ناکامی کودک را در انجام کارکردهای اجرایی بر اساس پیچیدگی تکالیف مشخص کرد، د) می توان بین تحول جنبه های عاطفی نسبتاً «داغ[10]» در کارکردهای اجرایی و از سویی دیگر تحول جنبه های خالص تر شناختی «خنک[11]»، به نوعی تمایز قایل شد (زالازو و مولر[12]، 2002؛ به نقل از علیزاده، 1385).

2-1- بیان مسئله

لکنت، اختلالی ماندگار است که بر پیشرفت و دستاوردهای شغلی، اجتماعی، تحصیلی و عاطفی افراد دارای لکنت تأثیر می گذارد (بلاداستین و کانچر[13]، 1995؛ به نقل از دهقان، 1385). این اختلال ترکیبی از گسیختگی کلمات، کشیده گویی، تکرار صدای اول کلمات، گیر و قفل است، اما هیچ یک از این ها به تنهایی لکنت نیست (هجده[14]، 1995؛ به نقل از دهقان، 1385). معمولاً لكنت در كودكان قبل از 8 سالگي شروع می شود که حدود 80-70 درصد آن ها بدون درمان های رسمی خاصی بهبود می یابند. حدود یک درصد از آنان، پس از 6 سالگی، در میان کودکان باقی می ماند و اگر تأثیر آن بر روی زندگی و فعالیت های روزمره افراد دارای لکنت مخرب نباشد، بسیار بارز و چشم گیر است (یاروس و کانچر[15]، 1995). سالیان متوالی تصور بر این بود که لکنت به دلیل اختلالات ساختاری مثل نقص در زبان یا حنجره است. با این وجود، مداخلات جراحی و دستکاری این اندام ها در بهبودی لکنت تاثیری نداشت. تا اینکه کارهای اورتون[16] (1927) و تراویس[17] (1931) در قرن بیستم باعث تحولی عظیم در درک لکنت شد. آن ها معتقد بودند که لکنت به دلیل فعالیت مغزی غیرطبیعی است. یافته های جدید پت اس کن[18] مغزی نشان داده است که در افراد دارای لکنت، کاهش فعالیت مغزی در نواحی قشر گفتار[19] و استریتوم[20] مشاهده می شود. تحقیقات مشابه نشان داده اند که نواحی گفتاری نیمکره چپ در افراد مبتلاء به لکنت، فعالیت کمتری در مقایسه با نواحی مشابه نیمکره راست دارند.

سومر[21] (2002)، نشان داد که افزایش فعالیت در نیمکره راست در افراد دارای لکنت ممکن می باشد. علاوه براین، احتمال مشکل در زمان بندی بین نواحی قشری فرونتال[22] چپ و نواحی مرکزی که در گفتار شرکت دارند وجود دارد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده، می توان به کارکردهای اجرایی اشاره کرد که یکی از عوامل مورد بحث مرتبط با لکنت است و به نظر می رسد به نوعی در آن نقش بازی می کند. پنینگتون و اوزونوف[23] (1996؛ به نقل از علیزاده، 1385) کارکردهای اجرایی را حوزه ای خاص از توانایی هایی می دانند که شامل سازمان دهی در فضا، بازداری انتخابی، آماده سازی پاسخ، هدف مداری، برنامه ریزی و انعطاف است. بارکلی[24] (1997؛ به نقل از علیزاده، 1385) نیز کارکردهای اجرایی را اعمالی دانست که فرد برای خود و برای هدایت خود انجام می دهد تا خودکنترلی، رفتار هدف مدار و بیشینه سازی پیامدهای آینده را به اجرا درآورد. بر اساس نظریه پیچیدگی و کنترل شناختی[25]، تحول کارکردهای اجرایی را می توان در قالب رشد وابسته به سن و در چارچوب حداکثر عملیات و قوانین پیچیده ای که کودک می تواند تدوین کند و برای حل مسئله مورد استفاده قرار دهد، درک کرد (زلازو[26] و همکاران، 2003؛ به نقل از علیزاده، 1385). منظور از کارکردهای اجرایی در این پژوهش، شامل بازداری پاسخ[27]، حافظه کاری[28]، سازماندهی و برنامه ریزی[29] می شود. آسیب در کارکردهای اجرایی می تواند بر همه جنبه های گوناگون رفتاری، شناختی، اجتماعی و ارتباطی اثری مخرب و سوء بر جا بگذارد (دیویس و برنز[30]، 2001؛ استری هورن[31]، 2002، نوبر و اوریلی[32]، 2004؛ جانسون[33] و همکاران، 2003). حافظه کاری یکی از انواع حافظه است که شامل سه جزء لوح دیداری – فضایی[34]، اجرا کننده مرکزی[35] و مدار واج شناختی[36]        می باشد. در این بین، مدار واج شناختی شامل اندوزش کوتاه مدت و مرور اطلاعات درون داد کلامی می شود که در درک گفتار و و نیز فرایند دریافت، تجزیه و تحلیل و پردازش عناصر صوتی زبان شرکت می کند (بدلی، 2003؛ باجاج[37]، 2007). بدلی به منظور تبیین رابطه ی بین حافظه بلند مدت، حافظه کوتاه مدت و سایر فرایندهای شناختی، مدل حافظه کاری را ارائه نموده است (بدلی، 2007). طبق نظر وی، به منظور بازیابی اطلاعات از حافظه ی بلند مدت وارد حافظه کاری شده و پس از انجام محاسبات لازم در این حافظه، نتیجه ی بازیابی شده از حافظه ی کاری منتج به یک رفتار خواهد شد (بدلی و همکاران، 2009).

تحقیقات نشان می دهند که مدار واج شناختی در پردازش های واژگانی، نحوی و به ویژه اکتساب زبانی دخیل می باشد و در ارزشیابی عملکرد آن می توان از آزمون های تکرار غیرواژه ها[38]، یادآوری کلمات[39] و یادآوری اعداد[40] استفاده کرد (بدلی، 2002؛ حکیم و راتنر[41]، 2004؛ اندرسون[42] و همکاران، 2006). مطالعات متعدد با استفاده از این ابزارها نشان داده اند که در بسیاری از اختلالات ارتباطی، از جمله اختلال خواندن[43] (سوآنسون[44] و همکاران، 2009؛ پیکرینگ[45] و همکاران، 2004)، آسیب های زبانی ویژه[46] (بریسکو و همکاران، 2009؛ گری، 2006) و لکنت (اندرسون و همکاران، 2006؛ حکیم و راتنر، 2004؛ لادلو[47] و همکاران، 1997؛ سری[48] و همکاران، 2006)، نقایصی در عملکرد حافظه واج شناختی وجود دارد. بازداری پاسخ، به معنای متوقف ساختن سریع یک رفتار در پاسخ به الزامات متغیر محیطی، یک کنش اجرایی و مؤلفه ای اساسی از خود – تنظیمی[49] است (بارکلی، 1997). برخی محققان به نقش بارز بازداری پاسخ در فرایندهای خودتطبیقی، کنترل توجهی و همین طور به عنوان درمانی برای لکنت اشاره نموده اند. شواهد موجود در مورد کاهش خودتطبیقی برگرفته از مشاهداتی می باشند که نمایانگر این امرند که کودکانی که دچار لکنت می باشند، دارای انطباق پذیری زیستی کمتری می باشند (اندرسون و همکاران، 2003) و همچنین دارای انطباق پذیری کمتری برای تطبیق هیجانات می باشند (کاراس[50] و همکاران، 2006). تحقیقات نشان می دهند که افرادی که دارای لکنت می باشند توانایی کمی برای بازداری پاسخ دارند (اگرز[51] و همکاران، 2010)، در صورتی که بازداری پاسخ در افراد دیگر، طبیعی بود و افراد عادی از توانایی مطلوبی در رابطه با بازداری پاسخ برخوردار بودند. بنابراین، با توجه به پژوهش های ذکر شده، هنوز از کارکردهای اجرایی و مؤلفه های آن یعنی بازداری پاسخ، حافظه کاری، سازماندهی و برنامه ریزی در گروه کودکان مبتلاء به لکنت در مقایسه با دیگر کودکان از جمله کودکان عادی اطلاع چندانی نداریم و پژوهش درباره ی کارکردهای اجرایی کودکان مبتلاء به لکنت مورد کم توجهی قرار گرفته است. لذا، طرح پژوهش خود را در زمینه مقایسه کارکردهای اجرایی شامل: حافظه کاری، بازداری پاسخ، سازماندهی و برنامه ریزی در کودکان دارای لکنت و کودکان عادی انجام می دهیم.

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

لکنت پدیده فوق العاده پیچیده روانی – حرکتی است که در روند طبیعی گفتار فرد بروز پیدا می کند و با آشفتگی در جریان بیان کلامی (تکرارها، توقف، و کشیده گویی های غیر ارادی) مشخص می گردد. وقتی چنین اتفاقی در جریان گفتار رخ می دهد، فرد واکنش نشان داده تا بتواند از کلمه مورد نظر رهایی یابد و گاهی رفتارهایی نشان می دهد تا جلوی پیش آمدن چنین اتفاقی را بگیرد (گویتار و مک کائولی[52]، 2010). بعد از گذشت مدتی از این پیامدها فرد دچار احساسات گوناگونی مانند ناکامی، سرخوردگی، خستگی و ترس می گردد. این احساسات به علایم اولیه اضافه می گردد و باعث می شود مشارکت اجتماعی فرد در موقعیت ها کاهش یابد (گویتار، 2006؛ گویتار و مک کائولی، 2010).

ضمائم

پیوست 1: تنظیم تصاویر وکسلر

پیوست 2: نمره گذاری خرده آزمون تنظیم تصاویر وکسلر

پیوست 3: آزمون اندره ری

پیوست 4: خرده آزمون حافظه ارقام وکسلر

 منابع

امیری، مجید. (1388). بررسی تأثیر اضطراب در کودکان دچار لکنت و کودکان عادی سنین 14-8 ساله

      شهرستان شهررضا و اصفهان. تعلیم و تربیت استثنایی، 95 و 96، 8 -3.

اسلامی، امین؛ امیری، شبنم؛ تقاء، منصوره؛ اسلامی، وحید. (1388). لکنت علل ناشناخته، در جستجوي

     درمان. فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران، 25، 486- 476. 

بهرامی، هادی. (1377). آزمون های روانی- مبانی نظری و فنون کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه

      طباطبایی.

بهرامی، هاجر؛ نجاتی، وحید؛ پوراعتماد، حمیدرضا. (1391). میزان وابستگی گفتار به توجه در کودکان و

      نوجوانان مبتلا به لکنت تحولی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا. 2، 100- 96.

بنیامین جیمز سادوک، ویرجینیا آلکوت سادوک. (2007). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/ روانپزشکی

      بالینی. ترجمه فرزین رضاعی (1387).  تهران: انتشارات ارجمند.

پاشاشریفی، حسن. (1384). نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. تهران: انتشارات سخن.

پناهی، علی. (1383). هنجاریابی آزمون تصاویر درهم آندره ری بر روی دانش آموزان پسر مقطع

      راهنمایی شهر تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه

       آزاد اسلامی واحد رودهن.

جانه، مژده؛ ابراهیمی قوام، صغری؛ علیزاده، حمید. (1391). بررسي كاركردهاي اجرايي استدلال، برنامه ريزي

       سازمان دهي و حافظه كاري در دانش آموزان با و بدون اختلال رياضي در مقطع ابتدايي استان تهران.

       فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، 5، 42- 21.

شهیم. سیما. (1383). مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان/ انطباق و هنجاریابی. شیراز:

       انتشارات دانشگاه شیراز.

شفیعی، بیژن؛ مهرعلیان، زهره. (1382). اختلال ناروایی گفتار در کودکان. اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم

       پزشکی اصفهان.

صفرپور، ندا. (1388). مقایسه سرعت نامیدن و 3 مؤلفه حافظه فعال در کودکان نارساخوان و طبیعی.

      پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

صاحبان، فاطمه؛ امیری، شعله؛ کجباف، محمد باقر و عابدی، احمد. (1389). بررسی کوتاه مدت آموزش

      کارکردهای اجرایی، بر کاهش نشانه های کمبود توجه و بیش فعالی در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی

       شهر اصفهان. تازه های علوم شناختی، 12، 58- 52.

علیزاده، حمید. (1385). رابطه کارکردهای اجرایی عصبی – شناختی با اختلال های رشدی. تازه های علوم

       شناختی، 4، 70- 57.

علیزاده، حمید. (1384). اختلال نقص توجه / بیش فعالی. تهران: انتشارات رشد.

غنائی، علی؛ گروسی، میرتقی؛ عشایری، حسین؛ باباپورخیرالدین، جلیل؛ مقیمی، علی. (1387). بررسی تأثیر

       آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری.

       مطالعات تربیتی و روانشناسی، 2، 165- 149.

قمری، حسین؛ نریمانی، محمد؛ محمودی، هیوا. (1390). اثر بخشي نرم افزار پيشبرد شناختي بر كاركردهاي

        اجرايي، بازداري پاسخ و حافظه كاري كودكان دچار نارساخواني و نقص توجه/ بيش فعالي. مجله ناتواني

        هاي يادگيري، 2، 115- 98.

قمری گیوی، حسین؛ شایقی، حسین و قاسم نژاد، سمیه. (1388). بررسي بازداري شناختي و حركتي در افراد

        مبتلا به اختلال وسواس فكري – عملي و اسكيزوفرني. دو فصلنامه روانشناسی معاصر، 2، 58- 45.

کاراحمدی، مژگان؛ شهریور، زهرا. (1385). بررسي كاركردهاي اجرايي در مبتلايان به سندرم توره با و بدون

       اختلال كمبود توجه و بيش فعالي. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 82، 66- 61.

کاویانپور، فرنوش؛ ملک پور، مختار؛ عابدی، احمد. (1392). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی (بازداری

       پاسخ) بر میزان تکانشگری کودکان پیش دبستانی دارای اختلال هماهنگی رشد: پژوهش موردی.

        مجله توانبخشی، 1؛ 86- 76.

گراث، مارنات گری. (1386). راهنمای سنجش روانی. ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو، تهران:

     سخن، چاپ اول.

مشهدي، علی؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم؛ آزاد فلاح، پرویز؛ سلطانی فر، عاطفه. (1389). توانایی برنامه ریزي

     و سازمان دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی. مطالعات تربیتی و روانشناسی،

    11، .151 -170

مشهدی، علی. (1388). بررسی کنش های اجرایی و تأثیر شیوه های درمانگری (دارو درمانگری،

      آموزش کنش های اجرایی و ترکیب این دو مداخله) در افزایش کنش های اجرایی و کاهش نشانه

     های بالینی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون کنشی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت

     مدرس.

مداح، مرضیه؛ آزاد فلاح، پرویز؛ سلمانی، معصومه و رسول زاده طباطبایی، کاظم. (1390). حافظه کاری واج

      شناختی در کودکان ناروان طبیعی. مجله روانشناسی بالینی، 3، 6-1.

نامی، محمد صالح. مقایسه میزان فشار روانی و رضامندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده در

      بین والدین کودکان آهسته گام و عادی در گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه

      تهران.

ناظری، مهدی. (1383). هنجاریابی آزمون تصاویر درهم آندره ری بر روی دانش آموزان دختر مقطع

      راهنمایی شهر تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد

      اسلامی واحد رودهن.

نیکجو، محمدرضا، آوا دیس یانس، هامایات. (1381). متن تجدید نظر شده راهنماي تشخیصی و آماري

       اختلال هاي روانی .تهران: انتشارات سخن

نظری، محمد علی؛ جهان، علی و مقدم سلیمی، مریم. (1391). لکنت و رسش مغزی. پژوهش در علوم

      توانبخشی، 4، 753-744.

لاتین:

Ambrose, N., &Yairi, E. (2002). The tudor study: data and ethics. American

       Journal of Speech–Language Pathology, 11, 190-204.

Avila, C., & Parcet, M. A. (2001). Personality and inhibitory deficits in the stop-

      signal task: the mediating role of Gray’s anxiety and impulsivity. Personality

      and Individual Differences, 31, 975-986.

Ardilla, A. (2008). On the evolutionary origins of executive functions. Brain and

     Cognition, 68, 92–99.

Anderson, J. D., Wagovich, S. A., Hall, N. E. (2006). Nonword repetition skills in

     young children who do and do not stutter. Journal of Fluency Disord, 31, 177-

     199.

Anderson V, wukk., & castiello, u. (2002). Neuropsychological evaluation of

     deficits in Executive functioning for ADHD children with or without learning

     disabilities. Journal of neuropsychological, 22 (2), 501-537.

Anderson, J. D., Wagovich, S. A. (2010). Relationships among linguistic

      processing speed, phonological working memory, and attention in children who

      stutter. Journal of Fluency Disord, 35(3), 216-234.

Anderson, J. D., Pellowski, M. W., Conture, E. D., & Kelly, E. M. (2003).

      Temperamental characteristics of young children who stutter. Journal of

      Speech, Language and Hearing Research, 46, 1221–1233.

Ardila, A., Surloff, C. (2007). Dysexcutive syndromes. San Diego: Medlink:

     Neurology.

Baer, R. A., & Nietzel, M. T. (1991). Cognitive and behavioral treatment of

      impulsivity in children: A meta-analytic review of the outcome literature.

      Journal of Clinical Child Psychology, 20(4), 400-412.

Baddeley, A. D. (2002). Working memory and language processing. Advances in

      Cognitive Science, (4), 5-14.

Baddeley, A., Eysenck, M. W., & Anderson, M. (2009). Memory. Hove:

      Psychology Press.

Baddeley, A. D. (2007). Working memory, thought, and action. Oxford: Oxford

      University Press.

Bloodstein, O. (1995). A handbook on stuttering, London: Singular.

Bannon, S., Gonsalvez, C. J., Croft, R. J., & Boyce, P. M. (2002). Response

      inhibition deficits in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research,

     110, 165-174.

Barkley, R. A., Biederman, J. (1997). Toward a broader definition of the age-of-

      onset criterion for attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of the

      American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36(9), 1204–10.

Barkley, R. A. (1997). ADHD and the nature of self-control. New York:

       Guilford Press.

Barkley, R. A. (1998). Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder. A Handbook

       for diagnosis and treatment. New York: Guilford press.

Baron, I. S. (2004). Neuropsychological evaluation of the child. New York:

       Oxford University press.

Baddeley A. Working memory: looking back and looking Forward, Nature Review.

      Journal of Neuroscience. 2003; 4, 829-839.

Bajaj, A. (2007). Working memory involvement in stuttering: Exploring the

     evidence and research implications. J Fluency Disord, (32), 218-238.

Bishop, D. V., Norbury, C. F. (2005). Executive functions in children with

      communication impairments, in relation to autistic symptomatology.

      2: Response inhibition. Autism, 9, 29- 43.

Bernstrein Ratner, N., & Silverman, S. (2000). Parental perceptions of children’s

      communicative development at stuttering onset. Journal of Speech, Language

      and Hearing Research, 43, 1252-1263.

Bernstrein Ratner, N. (2004). Caregiver-child interactions and their impact on

     children s fluency: implications for treatment. Journal of Speech and Hearing

      Research, 35, 14-20.

Bloodstein, O. (1995). A handbook on stuttering. San Diego, CA: Singular Press.

Briscoe, J., Rankin, P. M. (2009). Exploration of a double jeopardy hypothesis within

     working memory profiles for children with specific language impairment.

     Journal Commune Disorder, 44, 236-250.

Brown, T. E. (2006). Executive functions and attention: Deficit hyperactivity

      disorder. Yale University, USA. International Journal of Disability,

      Development and Education, 53, 1, 35–46.

Brown, S., Ingham, R. J., Ingham, J. C., Laird, A. R., & Fox, P. T. (2005). Stuttered

      and fluent speech production: An ale meta-analysis of functional neuroimaging

      studies. Human Brain Mapping, 25, 105–107.

Byrd, C. T., Vallely, M., Anderson, J. D., Sussman, H. (2012). Nonword repetition

       and phoneme elision in adults who do and do not stutter. J Fluency Disord,

       37(3), 188-201.

Chapman, R., France, J., & Shedlack, K. (2004). Stop-think-relax: Practical

       applications of a self-control technique in individuals with developmental

       disability and co-existing psychiatric illness. Proceedings of the National

       Association for Dual Diagnosis International Congress V: Boston, MA.

Closson, M. S. (2010). Investigating the role of executive function in social

      decision making in children with ADHD. A thesis submitted in partial

       fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy,

       Hofstra University.

Davis, D. W., & Burns, B. (2002). Problems of self – regulation: a new way to view

      deficits in children born prematurely. Issues Ment Health Nurse, 22, 305- 323.

Danielsson, H., Lucy, H., Ronnberg, J., Nilsson, L. G. (2010). Executive functions in

      individuals with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities,

      31, 1299–1304.

Denckla, M. B. (1996). A theory and model of executive function: A

       neuropsychological perspective. In G. R. Lyon & N. A. Krasnegor

       (Eds.), Attention, memory and executive. Baltimore: Brookes.

Dawson, P., & Guare, R. (2004). Executive skills in children and adolescents: A

       practical guide to assessment and intervention. New York: Guilford Press.

 

Eggers, K., De Nil, L. F., & Van den Bergh, B. R. H. (2010). Temperament

      dimensions of stuttering, voice disordered and normal speaking children. Journal

     of Fluency Disorders, 35, 355–372.

Engel, P. M. J., Heloisa Dos Santos, F., & Gathercole, S. E. (2008). Are working

     memory measures free of socio-economic influence? Journal of Speech,

     Language and Hearing Research, 51, 1580–1587.

Fadda, I., Turriziani, P., Carlesimo, G. A., Nocentini, U., & Caltagirone, C. (1998).

      Selective proper name anomia in a patient with asymmetric cortical degeberation.

      European Journal of Neurology, 5, 417-422.

Friedman, N. P., & Miyake, A. (2004). The relations among inhibition and

     interference control functions: A latent-variable analysis. Journal of

     Experimental Psychology, 133, 101-135.

Fuster, J. M. (2008). The Prefrontal Cortex (fourth Eds.). New York: Academic

     Press. Gadow, K. D. & Sprafkin, J. (2007). The symptom inventories: An

      annotated bibliography [On-line]. Available: www.checkmateplus.com.

Gates, L. (2009). Executive function and false recall in nonverbal learning

      Disability. PhD Thesis. Graduate program in psychology, New York University.

Guven, A. G & Sar, F.B. (2003). Do the mothers of stutterer use different

     communication styles than the mothers of fluent children? International

     Journal of Psychosocial Rehabilitation, 8, 25-36.

Guitar, B. (2006). Stuttering: An integrated approach to its nature and

      treatment. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

Guitar, B., & Marchinkoski, L. (2001). Influence of mother’s slower speech on their

     children’s speech rate. Journal of Speech, Language, and Hearing Research,

     44, 853-861.

Guitar, B., McCauley, R. J. (2010). Treatment of stuttering: Established and

      emerging interventions. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

Gray S. (2006). The relationship between phonological memory, receptive

      vocabulary, and fast mapping in young children with specific language

      impairment. J Speech Lang Hear R, (49): 955-969.

Gathercole, S. E., & Alloway, T. P. (2008). Working memory and learning: A

      practical guide. Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Gathercole, S. E., Alloway, T. P., Willis, C. & Adams, A. M. (2006). Working

      memory in children with reading disabilities. Journal of Experimental Child

      Psychology, 93, 265–281.

Garavan, H., Ross, T. J., & Stein, E. A. (1999). Right hemispheric dominance of

      inhibitory control: An event-related functional MRI study. Proceedings of the

      National Academy of Sciences, 96, 8301-8306.

Hakim, H. B., Ratner, N. B. (2004). Nonword repetition abilities of children who

      stutter: an exploratory study. Journal Fluency Disord, 29(3), 179-199.

Johnson, J. I., Bolter, N., & Pascual – Leone, J. (2003). Development of mental

      attention in gifted and mainstream children: the role of mental capacity,

      inhibition, and speed of processing. Child Development, 74, 1594- 1614.

Johnson, C. R., & Slomka, G. (2000). Learning, motor, and communication

      disorders. In M. Hersen & R. T Ammerman (eds). Advaned abnormal child

      psychology. Mahwah, Nj: Erlbaum.

Jones, G., & Gold, J. I. (2009). How We Say No: Norepinephrine, Inferior Frontal

      Gyrus, and Response Inhibition. BIOL PSYCHIATRY. 65, 548–549.

Kaneda , M . Osaka, N. (2008) . Role of anterior cingulated cortex during semantic

       coding inverbal working memory. Journal of Neuroscience Letters, 436, 57-

Kana, R. K., Keller, T. A., Cherkassky, V. L., Minshew, N. J., Just, M. A. (2007).

       Sentence comprehension in autism: Thinking in pictures with decreased

       functional connectivity. Brain, 129 (9), 2484 –2493.

Karrass, J., Walden, T. A., Conture, E. G., Graham, C. G., Arnold, H. S., Hartfield,

  1. N., et al. (2006). Relation of emotional reactivity and regulation to childhood

       stuttering. Journal of Communication Disorders, 39, 402–423.

Keith, R. W. (1999). Clinical issues in centeral auditory processing disorders.

       Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 30, 339-344.

Kertes, A., Davidson, W., & Mc Cabe, P. (1998). Primary progressive semantic

       aphasia: A case study. Journal of International Neurophsychological Society,

      4(4), 388-398.

Kimberlee, Z. J. (2009). Applied behavioral self-control intervention for

      impulsive preschoolers. A dissertation submitted in partial fulfillment of the

      requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Graduate Faculty at

     University of Grand Forks North Dakota.

Kirk, S. A., Gallagher, J. J., Anastasiow, N. J, & Coleman, M. R. (2006). Educating

      Exceptional Children. Boston: Houghton Mifflin.

Kosmidis, M. H., Bozikas, V. P., Zafiri, M., & Karavatos, A. (2006). Shared

       cognitive processes underlying performance on the Wisconsin Card Sorting

       Test and the stroop test in patients with schizophrenia: A measurement artifact?

       Neuroscience Letters, 409, 234–238.

Leonard, L. B. (1998). Children with specific language impairment. Cambridge,

       MA: MIT press.

Lezak, M. D., Howieson, D. B., & Loring, D. W. (Eds.). (2004). Neuropsychological

        Assessment (fourth Eds). New York: Oxford University Press.

Loftiz, W. C. (2004). An ecological validity study of executive function measures

        in children with and without attention deficit hyperactivity disorder.

       Dissertation for PhD. University of Florida.

Loucks, T., Kraft, S., Choo, A., Sharma, H., & Ambrose, N. (2011). Functional brain

      activation differences in stuttering identified with rapid fmri sequence. Journal of

      Fluency Disorders, 36, 302–307.

Ludlow C, Siren K, Zikria M. (1997). Speech production learning in adults with

       chronic developmental stuttering. Motor Control, Brain Res and Fluency

       Disord, Elsevier, NY, 221-230.

Lustig, C., Hasher, L., & Tonev, S. T. (2001). Inhibitory control over the present and

       the past. European Journal of Cognitive Psychology, 13, 107-122.

McCloskey, G. (2008). Executive functions: Definitions, assessment and education/

      intervention, Philadelphia College of osteopathic medicine (ppt)

      [email protected] or [email protected]

Mikami, A. Y., Huang-Pollack, C. L., Pfiffner, L. J., McBurnett, K., & Hangai, D.

      (2007). Social skills differences among attention-deficit/hyperactivity disorder

      types in a chat room assessment task. Journal of abnormal Child psychology,

      35, 509-521.

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., Wager, T.

  1. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions

      to complex ‘‘frontal lobe’’ tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology

      , 41, 49–100.

Mason, L. H. (2004). TWA versus reciprocal questioning: Effects on expository

      reading comprehension performance among students who struggle with reading.

      Journal of Educational Psychology, 96, 283–296.

Meepien, D., Iamsupasit, S., & Suttiwan, P. (2010). Effect of self-control training to

      reduce aggressive behaviors of female adolescent offenders in Ban Prance Juvenile

     vocational training Center. Journal of Health Research, 24(1), 35-38.

Nobre, A. C., & O’Reilly, J. (2004). Time is of the essence. Trends in Cognitive

      science, 8, 387- 389.

Ozege, A., Toros, F., Comelekoglu, U. (2004). The Role of Hemispheral Asymmetry

      and Regional Activity of Quantitative EEG in Children with Stuttering. Child

      Psychiatry and Human Development, 34(4), 269-280.

Oyoun, H, A., El Dessouky, H., Shohdi, S., Fawzy, A. (2010). Assessment of working

      memory in normal children and children who stutter. Journal of American

      Science, 6(11), 562-569.

Passolunghi, M. C. & Siegel, L. S. (2004). Working memory and access to numerical

      information in children with disability in mathematics. Journal of Experimental

     Child Psychology, 88, 348–367.

Pasinni, A., Paloscia, C., Alessandrelli, R., Porfirio, M. C., Curatolo, P. (2007).

     Attention and executive functions profile in drug naive ADHD subtypes. Brain &

     Development, 29, 400–408.

Puckett, M. (2001). The young child: Development from prebirth through age 8

     (3rd ed). Columbus: Merrill/Prentic Hall.

Repovs, G., Baddeley, A.D. (2006). The multi – component model of working

     memory: exploration in experimental cognitive psychology. Journal of

     Experimental Cognitive Psychology, 139, 5-21.

Reid, R., Trout, A. L., & Schartz, M. (2005). Self-regulation interventions for children

      with ADHD. Exceptional Children, 71, 361-377.

Richels, C., Buhr, A., Conture, E., Ntourou, K. (2010). Utterance complexity and

     stuttering on function words in preschoolage children who stutter. Journal of

     Fluency Disorders, 35, 314–331.

Reilly, J., Donaher, J. (2005). Verbal working memory skills of children who stutter:

     A preliminary investigation. CICSD Journal, 32, 38-42.

Rieger, M. (2000). Stop! and go? Neuroanatomical correlates and consequences

     of the inhibition of ongoing responses. Ph.D. dissertation. University

     Marburgvorgelegt von.

Rubia, K., Oosterlaan, J., Sergeant, J. A., Brandeis, D., & Van Leeuwen, T. (1998).

      Inhibitory dysfunction in hyperactive boys. Behavioural Brain Research, 94, 25–

      32.

Seery, C. H., Watkins, R. V., Ambrose, N., Throneburg, R. (2006). Non word

      repetition by school age children who stutter. ASHA.org [Online].

Swanson, H. L., O’Connor, R. (2009).  The role of working memory and fluency

       practice on the reading comprehension of students who are dysfluent readers.

      Journal of Learning disabilities, 42, 6548-575.

Spreen, O. & Strauss, E. (1998). Compendium of Neuropsychological Tests,

      Administration, Norms, and Commentary (Second Ed.). New York: Oxford

      University press.

Strayhorn, J. M. (2002). Self – control: Toward systematic training. Journal of the

       American Acad Child Adolescent Psychiatry, 53, 401- 433.

Thorell, L. B., Lindqvist, S. B., Bohlin, G., & Klingberg, T. (2009). Training and

       transfer effects of executive functions in preschool children. Developmental

       Science, 12(1), 106-113.

Toppelberg, C. O., & Shapiro, T. (2000). Language disorders: A 10- year research

       update review. Journal of the American Academy of child and Adolescent

       Psychiatry, 39(2), 143- 152.

Yaruss, J.S& Conture, E.G. (1995). Mother and child speaking rates and utterance

      lengths in adjacent fluent utterances :preliminary observations. Journal of

      Fluency Disorders, 20, 257-278.

Vicari, S., Albertoni, A., Chilosi, AM., Cipriani, P., Cioni, G., & Bates, E. (2000).

      Plasticity and reorganization during language development in children with early

      brain injury. Cortex, 36, 31- 46.

Ward, S. (2007). Executive Function Skills. CCC-SLP, SPED PAC Presentation.

      [email protected] . www.executivefunctiontherapy.com

Ward, D. (2006). Stuttering and cluttering: Frameworks for understanding

      treatment.  Hove and New York City: Psychology Press.

Weyandt, L., & Willis, W. G. (1994). Executive functions in school-aged children:

      Potential efficacy of tasks in discriminative clinical groups. Developmental

      Neuropsychology, 10, 27-38.

Whaley, B. B., & Golden, M. A. (2000). Communicating with persons who stutter:

      Perceptions and strategies. In D. O. Braithwaite and T. L. Thompson (eds).

Handbook of communication and people with disabilities: Ressearch and application.

      Mahwah, NJ: Erlbaum.

Willemse, N., Viljoen, M., Govender, C. (2006). Neurological Aspects of Stuttering:

      Summary Overview of Scientific Findings. Health SA Gesondheid, 11(1), 58-66.

 

Abstract:

Present research purpose is comparison between children executive performances with and without stammering.

Method:

This research is comparative-causal. This research sample includes 60 children of 7 to 11 years old that 30 normal children among boy primary schools of Tehran 10 & 16 regions were selected by random sampling method and 30 children with stutter by referring to speech therapy center in Tehran city were selected in available sampling form. Used tool were children Kessler and intellectual tests (numerical memory short test, pictures adjustment short test) and Andre Rey test. Independent sample T test was used in order to analyze data.

Findings:

Findings show that the programming-organizing ability of children with this disorder is weaker than healthy ones (p<0.05), but children with stammering disorder in executive performance (working memory, prevention, in Andre Rey T test duration) don’t have any difference with normal group.

Conclusion:

In this regarding, it is concluded that children with stammering disorder have problems in some of executive performances. These findings can be used in diagnosis and treatment.

Key words: executive function. Stutter. Working memory. Planning – organization, normal children

[1]– stuttering

[2]– DSM-IV

[3]– Ambrose, Yairi

[4]– Bernstrein Ratner

[5]– Guitar & Marchinkoski

[6]– Weyandt &Willis

[7]– maintenance and shift

[8]– time sensation and perception

[9]– reconstruction

[10]– hot

[11]– cool

[12]– Muller

[13]– Bloodstein & Kancher

[14]– Hegde

[15]– Yaruss & Conture

[16]– Orton

[17]– Travis

[18]– PET- Scan

[19]– cortex of speech

[20]– stratum

[21]– Sommer

[22]– frontal cortical areas

[23]– Pennington & Ozonoff

[24]– Barkley

[25]– cognitive complexity and control

[26]– Zelazo

[27]– inhibition Response

[28]– working memory

[29]– organizing and planning

[30]– Davis & Burns

[31]– Strayhorn

[32]– Nobre & O’Reilly

[33]– Johnson

[34]– visuospatial sketchpad

[35]– central executive

[36]– phonological loop

[37]– Bajaj

[38]– non word repetition test

[39]– word recall

[40]– digit recall

[41]– Hakim & Ratner

[42]– Anderson

[43]– dyslexia

[44]– Swanson

[45]– Pickering

[46]– specific language impairment

[47]– Ludlow

[48]– Seery

[49]– self-regulation

[50]– Karrass

[51]– Eggers

[52]– Guitar & McCauley

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان با لکنت و عادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 7