حراج!

نقد فرمالیستی بر غزلیات کیومرث عباسی قصری

990,000تومان 400,000تومان

توضیحات

115 صفحه

فایل word

 

پايان نامه جهت دريافت درجه ‏ي كارشناسي ارشد

رشته‏ ي زبان و ادبیّات فارسي

چکیده

این پایان نامه ، نقدی فرمالیستی بر غزلیات کیومرث عباسی قصری می‌باشد که در آن تلاش شده است تا این غزل‌ها براساس موازین و معیارهای فرمالیست‌ها مورد نقد و بررسی قرار گیرد و بر مبنای مولفههای معرفی شده در این نقد، میزان توجه و اهتمام سراینده به فرم و زیبایی ظاهری مشخص گردد که در این راستا هر کدام از نشانههای توجه به فرم که در نقد مذکور معرفی شده است در غزلیات این شاعر بررسی شده و نمونه‌های متعددی برای آنها به دست آمد که مبین این نکته است که کیومرث عباسی قصری نه تنها به بیان مفاهیم ارزنده در شعرش عنایت داشته، در زیبایی شکل ظاهری شعر و فرم نیز اهتمام خاص به خرج داده است و میتوان او را شاعری فرمالیست دانست که مفاهیم ارزنده را در شکل و فرمی زیبا و سرشار از خصایص و لطایف لفظی و معنوی و آرایه‌های ادبی بیان کرده است.
این پایان‌نامه در چهار فصل و در 136 صفحه تهیه شده است که در این راستا از 30 منبع به عنوان مرجع و مأخذ نیز استفاده شده است. بدون تردیذ این پایان نامه که به روش تحلیلی ،توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تهیه شده است داری 137 صفحه می‌باشد

کلید واژه‌ها: فرمالیسم –کیومرث عباسی قصری –غزل کردی – زبان کردی قصری

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده
فصل اوّل: مبانی تحقیق
1-1-بيان مسأله 2
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 3
1-3-پرسش‌های پژوهش 4
1-4-هدفهای پژوهش 5
1-5-پیشینه‌ی تحقیق 5
1-6-جامعه آماري 5
1-7- روش تحقیق 6
فصل دوم : کلیات
بخش اول: شرح مختصر زندگانی 8
و آثار کیومرث عباسی (قصری) 8
بخش دوم: فرمالیسم و نظریه‌های آن 12
2-1-چارچوب فرمالیسم 13
2-2-نقد ادبی از دیدگاه‌ فرمالیستی 15
2-3-نقش‌های زبان 15
2-4-هنجارگریزی و انواع آن 16
2-4-1-هنجارگريزي واژگاني 16
2-4-2-هنجارگريزي نحوي 17
2-4-3-هنجارگريزي آوايي 17
2-4-4-هنجارگريزي سبكي 17
2-4-5-هنجارگريزي زماني 17
2-4-6-هنجارگريزي معنايي 17
2-4-6-1-تشبيه 18
2-4-6-2-استعاره 18
2-4-6-3-كنايه………. 18
2-5- قاعده افزايي 18
2-5-1-توازن آوايي 20
2-5-2-توازن آوايي كمي (وزن) 20
2-5-3-هماهنگى آوايى (تكرار صامت‌ها و مصوت ها) 20
2-5-4-توازن واژگانى 21
2-5-5-تكرار واژه 21
2-6-همگونى ناقص 21
2-6-1-قافيه….. 21
2-6-2-قافية صوتى 22
2-6-3- قافية تصويرى 22
2-6-4-قافية دستورى 22
2-6-5-قافية ميانى 23
2-6-6-رديف………. 23
2-6-7-جناس………. 23
2-6-7-1-جناس تام 24
2-6-7-2- جناس مضارع 24
2-6-7-3-جناس زايد 24
4-6-7-4-جناس مزدوج 24
2-6-7-5-جناس ناقص 24
2-6-7-6- جناس قلب 24
2-7-همگونی کامل 25
2-7-1-تكرار در سطح گروه 25
2-7-2-همگونى ناقص 25
2-7-3-همگونى كامل 25
2-7-4- تكرار در سطح جمله 25
2-7-5- همگونى ناقص 25
2-7-6-همگونی کامل 25
2-8-موسیقی شعر 26
2-8-1- موسیقی بیرونی شعر 26
2-8-2-موسیقی کناری شعر 26
2-8-3-موسیقی درونی شعر 26
2-8-4-موسیقی معنوی شعر 26
درآمد………………. 29
3-1- هنجارگریزی و انواع آن در غزلیات کیومرث عباسی قصری 29
3-1-1- هنجارگریزی واژگانی 29
3-1-2- هنجارگریزی نحوی 30
3-1-3-هنجارگریزی زمانی 42
3-1-4-هنجارگریزی گویشی 43
3-1-5-هنجارگریزی معنایی 45
3-1-5-1-مجاز 45
3-1-5-1-1-علاقه‌ی تضاد 47
3-1-5-1-2-علاقه‌ی جزئیه‌ 47
3-1-5-1-3-مجاز به‌ علاقه‌ی محلیت 49
3-1-5-1-4-مجاز با علاقه‌ی استهزاء و تحقیر 49
3-1-5-1-5-مجاز با علاقه‌ی صفت و موصوف 50
3-1-5-1-7-مجاز با علاقه‌ی مجاورت 50
3-1-5-2-تشبیه‌ 51
3-1-5-2-1-تشبیه‌ صریح 51
3-1-5-2-2-تشبیه‌ مؤکد 54
3-1-5-2-3-تشبیه‌ حسی به‌ حسی 55
3-1-5-2-4-تشبیه‌ حسی به‌ عقلی 57
3-1-5-2-5-تشبیه‌ مضمر 57
3-1-5-3-کنایه……….‌ 59
3-1-5-4- ایهام. 64
3-2-قاعده افزايي 67
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
4-1-نتیجه گیری 97
4-2-پیشنهادات. 98
4-2-منابع………. 101

 

 

 

 

 

 

فصل اوّل

مبانی تحقیق

 

1-1-بيان مسأله

از دیرباز تاکنون در مورد این که ادبیات چیست، چه متنی ادبی است و تفاوت آن با زبان معیار چیست، بحث‌های زیادی در گرفته و مکاتب نقد بسیاری در این زمینه به وجود آمده است که هر کدام از آنها بر پایه دیدگاهی خاص یا از منظری ویژه به آثار ادبی نگریسته است. در قرن بیستم دو انجمن زبان شناسی در روسیه شکل گرفت که آثار ادبی را براساس شکل آنها بررسی می‌کردند. به هر دو این انجمن‌ها فرمالیست اطلاق شده است. ادبیات از دیدگاه فرمالیست‌ها یک مسأله صرفاً زبانی است به هر دو این انجمن‌ها فرمالیست اطلاق شده است؛ یعنی آن ویژگی‌های زبانی که وجوه ادبیت اثر ادبی را می‌سازند، مورد توجه آنها بود و در این میان فرم اثر ادبی را از محتوای آن جدا می‌دانستند. اینان زبان را نظامی تلقی می‌کردند که از اندام‌های مرتبط به یکدیگر تشکیل شده است(صفوی، 1390).
فرمالیست‌های روسی مسائل بیرون از متن، مانند: ساختار جامعه‌ای که اثر ادبی در آن به وجود آمده است، مسائل روانی و تاریخی را مسائل فرعی می‌دانستند که در بررسی اثر ادبی نباید به عنوان فرآیندی تأثیر گذار مورد نظر باشند و این در حالی بود که در آن دوران این مسائل، نقشی انکار ناپذیر در بررسی یک اثر ادبی داشتند و یک اثر ادبی را بازگو کننده احوالات نویسنده و ویژگی‌های روانی او و بیانگر واقعیت‌های اصیل تاریخی- اجتماعی می‌دانستند(مکاریک، 1385).
این مکتب بین سالهای 1915 تا 1930 شکل گرفت و رشد کرد؛ اما به علت ماهیت صرفاً زبانی آن و کم توجهی به مسائل بیرونی ادبیات، مورد نظر مارکسیست‌ها واقع شد؛ زیرا آنها عقیده داشتند که، هنر بازتاب مستقیم واقعیت‌های اجتماعی است.
این دیدگاه متضاد اعضای انجمن زبان شناس مسکو به ریاست رومن یاکوبسن و نیز انجمن زبان شناسان سن پطرزبورگ مشهور به اپویاز که معروف ترین عضو آن ویکتور شکلوفسکی بود، با عقاید مارکسیست‌ها در باب هنر و ادبیات، سبب شد که افرادی چون یاکوبسن مجبور به ترک روسیه شوند و به حلقه زبان شناسی پراگ ملحق شوند و بعضی نیز در جامعه مارکسیستی روسیه بمانند و در انزوا قرار گیرند.
بنا به اعتقاد فرمالیست ها، ادبیات یک مسأله زبانی است و لذا می‌توان گفت که زبان اثر ادبی یکی از انواع زبان هاست و باید به آن از دید زبان شناسی نگریست و خواننده آگاه به این مسائل زبانی و زیبایی شناسی، از خواندن و شنیدن یک متن ادبی لذتی دو چندان می‌برد و با دریافتن این تکنیک‌ها و ایجاد ارتباط بین صورت‌های آوایی واج ها، صامت‌ها و مصوت‌های به کار رفته در متن، می‌تواند جنیه‌هایی از معانی مورد نظر نویسنده و حتی معانی فراتر از نیت نویسنده را نیز دریابد. در حقیقت می‌توان گفت که از نظر این دیدگاه آنچه اهمیت دارد شکل و ساختار درونی اثر ادبی است و نه عوامل برون متنی. به مجموعه عناصری که بافت و ساختار درونی اثر ادبی را به وجود می‌آورند، شکل می‌گویند. لذا وزن، قافیه، صامت و مصوت و هجا، صور خیال، صنایع بدیعی، زاویه دید و پلات همه از اجزای شکل اثر ادبی هستند مشروط بر این که هر یک از این اجزا در ساخت یا بافت آن اثر نقشی داشته باشند و به دریافت زیبایی شناسانه خواننده از متن ادبی کمک کنند(شمیسا، 1378).
رومن یاکوبسن و موریس گرامون، زبان شناسان و در حقیقت فرمالیست‌هایی هستند که آرا و عقایدشان مورد توجه این پژوهش است. زبان شناس روسی، رومن یاکوبسن از برجسته ترین نظریه پردازان فرمالیست روسی بود که پیوند اصلی فرمالیسم و ساختار گرایی را برقرار کرد (ایگلتون، 1383).
موریس گرامون، زبان شناس فرانسوی به مسأله آوا و القاگر بودن آواها از منظری متفاوت می‌نگریست. آنچه امروزه هماهنگی القاگر می‌نامند، جلوه ای است که شاعر با انتخاب واژه‌هایی به دست می‌آورد که واج‌های تشکیل دهنده انها با تصاویر ذهنی یا اندیشه‌های وی در تناسب باشد. شاعر با توسل به این جلوه، بی آنکه نیاز به توصیف یا شرح دقیق و جزء به جزء داشته باشد، می‌تواند تصاویر ذهنی یا اندیشه‌های مورد نظر را تداعی کند و آنها را در ذهن خواننده بیدار سازد. همخوان‌ها و واکه‌ها در ایجاد هماهنگی القاگر موثرند(قویمی، 1383).
نظریه فرمالیستی زبان یکی از شاخص‌ترین نظریات قرن بیستم است که در تحلیل گزاره‌های زبان به طور عام و گزاره‌های ادبی و شعری، به طور خاص، به کار بسته می‌شود. کیومرث عباسی قصری شاعر نام آشنای معاصر به گونه ای از چشمه ساران منطقه ای کُرد نشین در حوالی قصرشیرین سیراب شده و آثار جانداری در جغرافیای زبان کُردی به آفرینش نشسته است، سبک سرودن آثار او در حیطه غزلیات، دو بیتی، مفردات، رباعی، ترانه، شعر فارسی، شعر کردی و غیره می‌باشد؛ با این وجود به دلیل ناآشنا بودن این شاعر در بین شاعران و طرفداران اینگونه سبک ها بخاطر رفتن ایشان به تهران بعد از جنگ و به دنبال آن دیر به چاپ رسیدن کتابش، سعی شده است تا در این پژوهش علاوه بر شناساندن ایشان به جامعه هنری با بررسی مؤلفه‌های فرمالیسم و یافتن این مؤلفه‌ها در غزلیات عباسی قصری به این مهم دست یافته شود که وی به چه اندازه این مولفه‌ها را در شعرخود به‌کار برده است.

 

 

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

متون ادبي را مي توان با رويكردهاي گونه‌گون خواند و بررسي كـرد. نقـد روان كاوانـه، ماركسيــستي، فرماليــستي، ســاختارگرايانه، پديدارشناســانه و… هــر كــدام ديــدگاهي ديگرگونه دارند. بسياري از آثار ادبي را مي توان با چندين رويكرد بررسي كرد و بر پاية هر كدام از اين دستگاه‌ها و رويكردها، گزارشـي متفـاوت بازآفريـد. موضـوعِ درخـور توجه اين است كه باور كنيم «حقيقت غـايي، دسـتِ‌كـم در نقـد ادبـي وجـود نـدارد؛ حقيقت، امري نسبي و برساخته است. از اين حيث، هر كسي كـه جـوهرِ نقـد ادبـي را درك كرده باشد، به خوبي واقف است كه هـر قرائـتِ نقادانـه اي حكـم يـك برسـاختة مناقشه‌پذير را دارد.» (پاینده، 1385).
براي شناختِ شايستة اثر ادبي، عناصري اصيل‌تر از اجزاي همان اثر وجـود نـدارد. واكها، واژه‌ها، جمله‌ها و شيوه‌هاي پيوندِ آن هاست كه چگونگي القاي معنا را در اثري باز مي نمايانند. شيوة كاربرد واژه‌ها و چگونگي چيـنش آن‌ها در يـك اثـر، زبـان آن را پديد مي‌آورد و همين زبانِ ويژه است كه سـبكِ اثـري را بـاز مـي شناسـاند.
متون ادبی را می‌توان براساس دیدگاه‌ها و جنبه‌های گوناگونی تحلیل کرد. ساختار و صورت یکی از مهم ترین و اساسی ترین سویه‌های آثار ادبی است که برخی از نظریه پردازان ادبی – بیش از همه فرمالیست‌های روسی- تمام توجه خود را به آن معطوف کرده اند. بعد شکل شناختی و صوری در آثار شعری تبلور بیشتری می‌یابد، زیرا شاعر می‌خواهد با شکل شکنی خلاقانه زبان معمولی و دخل و تصرف در آن، طرح دیگری از زبان در افکند. به تبع آن، تحلیل‌های فرمالیستی و شکل شناختی آثار ادبی هم همواره معطوف به شعر بوده است تا داستان؛ اما اگر با دقت بیشتری به دیدگاه‌های فرمالیست‌های روسی نگریسته شود، در می‌یابیم که آنان نه تنها ابعاد صوری و شکل شناختی روایت را وانهاده اند، بلکه مفهوم فرم و صورت از نظر آنان فقط در دایره تنگ لفظ نمی‌گنجد، سهل است که شامل جنبه‌های درونمایگانی و ژرف ساختگی آثار روایی هم می‌شود. با توجه به این تلقی عام در باب شکل گرایان، تری ایگتون در باب فعالیت فرمالیست‌ها نظری می‌دهد که تا حدی به دور از صواب است: اگر بخواهیم از دیدگاه فرمالیست‌ها با ادبیات برخورد کنیم در واقع باید تمامی ادبیات را به شعر محدود کنیم. جالب است که فرمالیست‌ها در بررسی متون نثر نیز همان فنون بررسی شعر را به کار می‌گرفتند(ایگلتون،1383).
نظریه‌ی فرمالیست با این دیدگاه قوّت گرفت که فرم به آنچه می‌بینیم چارچوب و معنا می‌دهد. از این رو در این پژوهش تلاش بر این است تا سروده های کردی یکی از شاعران کرد زبان دیار قصر شیرین از دیدگاه نقد فرمالیسم مورد بررسی قرار گیرد و موضوعات و مباحثی که در زمینه معرفی اینگونه از نقد معرفی گردید، در تحقیق مورد بحث در شعر شاعر مورد نظر دنبال گردد و اشعار و سروده های وی مورد نقد فرمالیستی با معیارها و ضوابط آن قرار گیرد.

 

 

 

1-3-پرسش‌های پژوهش

• آیا می توان آثار فولکور و محلی را از منظر و دیدگاه نقد و نظریه های نوین ادبی مورد بررسی قرار داد؟
• آیا عباسی قصری در سروده های خود به نظریات فرمالیست‌ها نزدیک شده است ؟
• در سروده های عباسی قصری فرم و محتوی چه رابطه ای از منظر نقد فرمالیست با هم دارند ؟

 

ی- فرضيه‏ هاي تحقیق:
• به نظر می رسد می توان آثار فولکور و محلی را از منظر و دیدگاه نقد و نظریه های نوین ادبی مورد بررسی قرار داد.
• با مطالعه تحقیقات انجام شده در این زمینه به نظر می رسد که عباسی قصری در سروده های خود به نظریات فرمالیست‌ها نزدیک شده است.
• فرض می شود در سروده های عباسی قصری فرم و محتوی از منظر نقد فرمالیست، با هم رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

 

1-4-هدفهای پژوهش

• بررسی فرمالیستی اشعار کیومرث عباسی قصری.

 

 

 

 

1-5-پیشینه‌ی تحقیق

در زمینه معرفی اصول و مبانی فرمالیسم کتب، مقالات و تحقیقات متعددی انجام شده که پاره ای از آنها عبارتنداز: از ادبیات تا ادبیّت با موضوع نسبت فرمالیسم با تعهدگریزی در ادبیات توسط شهریار زرشناس، منتقد ایرانی؛ کتاب تعهد به ادبیات چیست اثر ” سارتر؛ کتاب هواداری از انصراف از تعهد اثر ” بارت”؛ مبانی نظری ادبی توسط هانس پرتنس؛ مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان توسط حسین پاینده و غیره… همچنین آثار برخی از شاعران و نویسندگان پارسی زبان نیز توسط پژوهشگران مورد نقد فرمالیستی قرار گرفته است از جمله: نقد فرمالیستی شعر ” زمستان ” توسط دکتر حسین خسروی، دانشیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد؛ بازخوانی فرمالیستی غزلی از بیدل توسط دکتر کاووس حسن لی، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز؛ بررسی سه غزل سنایی بر پایه نقد فرمالیستی با تاکید بر آرای گرامون و یاکوبسن توسط دکتر محمود بشیری – طاهره خواجه-گیری؛ تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن توسط دکتر سید علی اصغر میر باقری فرد- مسعود آلگونه جونقانی؛کتاب «آیین صورتگری» شامل تاملی در فرمالیسم و کاربرد آن در شعر معاصر ایران به قلم سهراب طاوسی و غیره. اما در زمینه مورد نظر این پایان نامه و نقد فرمالیسم آثار کیومرث عباسی قصری تاکنون تحقیقی به هیچ وجه صورت نگرفته است.

 

 

 

1-6-جامعه آماري

تمامی غزل‌های کردی کتاب کیومرث عباسی قصری می‌باشد.

 

 

 

 

1-7- روش تحقیق

روش و شیوه ی انجام این کار به صورت کتابخانه ای و تهیه ی فیش از نمونه ها و شواهد مورد بحث بود، و کار به دو صورت انجام شد:
در قسمت اول: به جهت تهیه ی مطالبی در خصوص معرّفی موضوع مورد بررسی، یعنی نقد فرمالیستی بر اشعار کیومرث عباسی قصری با مراجعه به کتب و مقالات متعدّدی که در مورد نقد فرمالیستی بر اشعار شاعران مختلف تألیف شده اند، مطالبی به صورت فیش برداری و خلاصه برداری، آماده گردید.
در قسمت دوم، در راستای استخراج شواهد و نمونه های نقد فرمالیستی بر اشعار این شاعر، اشعار وکتب این شاعر و مطالب مرتبط دیگر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در نهایت پس از استخراج تمامی نمونه ها و شواهد بر این موضوع و آماده سازی فیش‌ها، براساس و معیار ذوقی و عقلی و با بهره از راهنمایی‌های استاد راهنما، طبقه بندی و شیوه های خاصّی برای ارائه و تقسیم بندی مطالب استخراج شد.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

کلیات

 

بخش اول

شرح مختصر زندگانی
و آثار کیومرث عباسی (قصری)

«کیومرث عباسی قصری» از شاعران نام‌آشنای شعر کردی است که در بیست و دوم آبانماه 1320 خورشیدی دیده به جهان گشوده است. مادرش فاطمه خانم کرمانشاهی و پدرش محمد شريف از خاندان باوندپورها بود و خود در شهر شیرین‌پرور قصرشیرین بالیده است.قصری خود می‌گوید: «پدرم که در ژاندارمری قصرشیرین خدمت می‌کرد، از آنجا که روستازاده بود و به کار کشاورزی علاقه‌مند، در یکی از روستاهای قصرشیرین به نام «قلعه سبزی» کشاورزی هم می‌کرد. بنابراین من هم «شهری» بار آمدم، هم «روستایی». زیرا هم در قصرشیرین خانه و زندگی داشتیم و هم در روستای قلعه سبزی. ایام تحصیل را در شهر بودم و تابستان‌ها را در روستا می‌گذراندم. در ضمن مکتب دیده هم هستم و پیش از دبستان، یکسال به مکتب‌خانه رفته‌ام». قصری بروز استعداد شاعری خود را مدیون پیرمرد کفاشی به نام عمو فرج می‌داند که هم مرشد بود و هم طبع شعر داشت مغازه‌اش پاتوق شعرای بزرگی مثل زنده ياد بهزاد کرمانشاهی و زنده ياد کریم تمکین و شادروان هادي ارفع بوده است. و با معرفي او از سوي عمو فرج آقاي عباسي قصري از راهنماي هاي آنان بهره‌ها برده است و ازاواشعاربسیاری به زبان فارسی وکردی تا کنون منتشرشده است که از آخرین آن‌ها باید به مجموعه‌ایي نفیس از غزل‌های کُردی او اشاره کرد که با عنوان «‌حسن ختام» و به اهتمام انتشارات صبح روشن در سال 86 منتشر شده است. آثار چاپ شدة دیگر استاد قصری به زبان فارسي عبارت‌اند از: «آیه‌های زمینی آواز»، گزیدة ادبیات معاصر شماره 40 شامل 50 غزل که چند بار تجدید چاپ شده و دو اثر نیز زیر چاپ هستند: مجموعه‌ای از اشعار فارسی با عنوان «قناری در قفس» به زبان فارسي و مجموعه‌ای از اشعار كردی به نام «زمزمه نار و نی». كه به تازگي به چاپ رسيد و در شهريور 1395 در حوزه هنري استان كرمانشاه با حضور خود ايشان و جمعي از بزرگان ادب در كرمانشاه رو نمايي شد كه آقاي دكتر جلال الدين كزازي در مقدمه اي كه بر اين اثر كردي نگاشته است كيومرث عباسي قصري را تر سخن ، شكر شكن و نامور ترين سخن ور قصر شيرين كه گشاده زبان و گزيده گوي و آزاده اي مي داند كه به فكر نان و نوا نيست‌.‌
شعرهای آیینی ، بخش دیگری از فعالیت‌های ادبی او را تشکيل می‌دهد. همچنین ایشان در زمینة عروض نیز تحقیقی با عنوان «عروض فارسی به زحافات نیازی ندارد» انجام داده‌اند که در دست چاپ است.
آقاي كيومرث عباسي قصري در جلسات ادبي كه هر هفته در منزل زنده ياد بدر الدين قريشي زاده متخلص به فاخر به كرات شركت مي كرد وي دوران تحصيل را در مقاطع ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان قبل از انقلاب در شهرستان قصر شيرين طي كرد‌.‌
ايشان هم به مانند پدر مرحوم خود به شغل نظامي گري روي آورد و لباس اداره پليس راهنمايي و رانندگي را به تن كرد و تا سال 1364 رئيس پليس راهنمايي و رانندگي شهر كرمانشاه بود‌.‌
كيومرث عباسي همين كه شرايط خود را مناسب ازدواج مي ديد با خانمي از طبقه ي معلمان آشنا شد و ماحصل اين ازدواج فرخنده و مبارك سه پسر و يك دختر بود كه همينك يكي از پسران ايشان به عنوان پزشك جراح در كشور بلژيك در يك بيمارستان مشغول به كار مي باشد و يكي ديگر از پسرانش هم با مديريت رستوراني در تهران امرار معاش مي كند و پسر سوم هم عطاي كارهاي دولتي را به لقايش بخشيده است و به شغل آزاد روي آورده است تنها دختر كيومرث عباسي قصري هم در رشته تاسيسات پزشكي به اخذ مدرك نايل آمده است ايشان در حال حاضر عضوء خانه شعر كرمانشاه مي باشند و با بزرگان زيادي از اين خطه همچون آقاي محمد جواد محبت آقاي فرشيد يوسفي آقاي شمس عليزاده و آقاي علي اشرف نوبتي ( پرتو ) و‌.‌……. ارتباط گسترده اي دارد همچنين عضو افتخاري و جاودانه انجمن ادبي الون شهرستان قصر شيرين زادگاه خويش هم مي باشد‌.‌
آقاي كيومرث عباسي قصري كه شخصي عارف مسلك و روشن زمين همچنين بسيار متواضع و هميشه فكور مي باشد همواره با اشعار عارفانه مولاي رومي حضرت مولانا و استاد غزليات عاشقانه و عارفانه خواجه شيراز حضرت حافظ مانوس بوده و اين همنشيني مبارك در آثار وي به شدت تاثير گذار بوده است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نقد فرمالیستی بر غزلیات کیومرث عباسی قصری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 5 = 3

شناسه محصول: kord135 دسته: