new5 free

پيشرفت صنعت كشاورزي و آلودگيهاي محيط زيست

19.000تومان

توضیحات

47 صفحه
فایل word

مقدمه
با پيشرفت صنعت كشاورزي در جوامع و بالا رفتن سطح بهداشت عمومي در جوامع مختلف ميزان مصرف آب و به تبع آن ميزان توليد فاضلاب افزايش يافته است پيشرفت صنعت كشاورزي وبالا رفتن سطح بهداشت عمومي يك مسئله خوشايند در جهان امروز است اما توليد فاضلاب و زائداتي كه در آن وجود دارد باعث نگراني دولتها و مردم و سازمانهاي بين المللي زيست محيطي شده است .
يكي از منابعي كه در معرض آلودگي ناشي از فاضلاب قرار دارد منابع آب مي‌باشد آلودگيهاي مختلف فيزكي ،شيميايي و بيولوژيكي از طريق فاضلاب وارد آب مي‌شوند و كيفيت آب را دچار كنترل مي‌كنند . آب ارتباط مستقيمي با سلامت انسان دارد وآلوده كننده‌هاي مختلف موجود درآب اثرات نامطلوب بر روي سلامت انسان مي‌گذارد كه گاهي اثرات جبران ناپذير است .بنابراين قبل از تمييز فاضلاب در آب و محيط زيست بايد با توجه به ماهيت آنها ،مصارف پيش بيني شئه واستاندارهاي زيست محيطي تصفيه هاي لازم بر روي آنها صورت گيرد تا ضمن حفظ كيفيت آنها سلامتي انسان نيز تأمين شود يكي از زائدات ناشي از فاضلابهاي كشاورزي، صنعتي و امور ديگر تركيبات آلي كلره مي‌باشد .اين تركيبات در طبقه بندي مواد زائد خطرناك قرار گرفته‌اند وبه دين كاربرد زياد اين موارد در صنعت كشاورزي و امور ديگر و با توجه به اثرات آنها بر سلامت انسان ومحيط زيست در سالهاي اخير توجه افزايش يابنده‌اي به اين تركيبات شده است .اين تركيبات داراي سميت و مقاومت بالايي هستند و اثراتشان را از طريق مكانيسم عمل‌هاي مختلف نشان مي‌دهند .تركيبات آلي كلره از طرق مختلف از جمله دفع زائدات صنعتي ودفع پسابهاي كشاورزي به داخل آبها وارد مي‌شوند و انسان به طريق غذا، آب واز طريق تماس مستقيم با اين تركيبات مواجهه پيدا مي‌كند. به دلايل گفته شده وجود اين تركيبات در محيط زيست يك مسئله بغرنج زيست محيطي به شمار مي‌رود. به همين دليل بايد به فكر چاره‌اي براي كم كردن اين تركيبات در محيط زيست بود. مهمترين استراتژي در اين مورد كاهش توليد اين مواد در منبع مي‌باشد و گزينه بعدتي تصفيه فاضلابهاي حاوي اين مواد براي كاهش آنها و رساندن مقدار آنها در حد استانداردهاي زيست محيطي بين المللي مي‌باشد. در اين پروژه به نكاتي همچون كاربردها، راه هاي ورود اثرات و تصفيه‌هاي بعضي از اين تركيبات بحث شده است.
مهمترين تركيبات آلي كلره شامل موارد زير مي‌باشد
– حشره كشها و علف كش‌ها كلره از جمله DDT
– تري كلرواتيلن
– دي كلرواتيلن
– 1و 2 دي‌كلرواتان
– تتراكلرواتيلن
– پري كلرواتيلن PCE
– تتراكلريدكربن
– تركيبات PCBs
– كلروفرم
-1و1و1-تري كلرواتان
– كلريد وينيل
– كلريد وينيل
– كلريد متيلن
– دي اكسين ها وشبه دي اكسين ها
– كلرو 2-نيتروبترن
-2-كلرو فنول
– هگزا كلروبترن
– پنتا كلروفنول
-1و4 دي كلروبترن
كاربردها و راه‌هاي ورد برخي تركيبات مهم آلي كلره به محيط زيست
حشركشها و علف كشها:
حشره‌كشها و علف كشهاي كلره از طرق مختلف و در آب مي‌گردند.
1- از طريق بكار بردن مستقيم آنها براي كنترل گياهان و حشرات در آب.
2- به علت عبور آب از زمينهاي كشاورزي و از فاضلابهاي صنعتي
بسياري از سموم دفع آفات و هيدروكربورهاي كلردار خيلي سريع جذب رسوبات و يا مواد معلق مي‌شوند و اين خاصيت مي‌تواند براي جداكردن آنها در اعمال تصفية آب از طريق روش انعقاد پس از رسوب كردن مواد معلق مورد استفاده قرار گيرد. براي بهتر جدا كردن اين مواد مي‌توان از جذب بوسيلة ذغال فعال استفاده كرد. پودر زغال فعال ممكن است در مرحلة آخر واحدهاي تصفيه، بر روي صافيها و يا شفاف كننده‌ها قرار داده شود و يا زغال فعال گرانول شده در مرحلة آخر صاف كردن به كار مي‌رود. ترجيح داده مي‌شود كه ميزان كوم دفع آفات را قبل از تصفيه كردن آب محدود ساخت.
تري كلرواتين
اين ماده بي‌رنگ، سفاف غير قابل اشتعال، فرادويك چربي زدايي بسيار عالي است و به عنوان حلال و استخراج در برخي از صنايع غذايي نظير جداسازي كافئين از قهوه كاربرد دارد تبخير اين ماده در طي توليد و استفاده در فعاليت‌هاي مختلف عامل عمدة افزايش آن موجود مي‌باشد اين ماده در بافتهاي انسان، هوا و غذا يافت شده است.
دي كلروانينن
در بين 3 ايزومردي كلرواتيلن 1 و 1- دي كلرواتين به طور گسترده در صنايع شيميايي كاربرد دارد از كاربردي اين ماده به كارگري آن به عنوان ماده واسطه در توليد متيل كلروفرم و PVCD مي‌باشد به غير از دفع مواد زائد و تخليه پسابها كه منبع مستقيم انتشار اين مواد زائد به آبهاي طبيعي مي‌باشد مقاديري از اين ماده نيز ناشي از تجربه او اوالتري كلرودتان مي‌باشد.
1و 2 دي كلرودتان
اين ماده شيميايي به فرمول و يك مايع با دانستيه نسبي 25/1 مي‌باشد به عنوان حلال در بسياري از صنايع شيميايي كاربرد دارد . همچنين از اين ماده به عنوان يك ماده واسطه در تهيه ساخت مواد شيميايي ديگر نيز استفاده مي‌شود. از كاربردهاي ديگران در مقياس محدودتر به عنوان يك حشره‌كش مي‌باشد. به عبت معرف زياد و گسترده اين ماده در صنعت مقادير زيادي از آن در آبهاي سطحي و همچنين آبهاي آشاميدني اندازه‌گيري شده است.
اگر چه قاس از طريق خوراكي نيز ممكن است ولي تماسها عمدتاً در حوالي مراكز توليد و يا دفع اين مورد و از طريق استنشاق و يا پوست ايجاد شده‌اند حدود 60درصد كل انتشار (2/0 درصد كل توليد) تاكنون به هوا، آب، خاك و وارد شده كه همگي ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي است. از آنجايي كه اين ماده در توليد كلريد وينيل به كار مي‌رود حدود مقدار مذكور در اثر دور ريز كردن باقيمانده‌هاي سنگين در توليد كلريد وينيل به محيط زيست وارد مي‌شود. مكانيسم زدايش اين مواد زائد خطرناك از محيط زيست عمدتاً تغييرات و نقش عواملي چون تجزيه شيميايي و تجزيه زدايش اهميت ندارد.
تتراكلرواتن (تتراكلرواتين، پروكلرواتين PCE)
1و1و2و2 تتراكلرواتن يك مادة بي‌رنگ، غيرقابل اشتغال و مايع است كه عمدتاً به عنوان حلال در صنايع مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در بسياري از صنايع فلزي جهش زدايش چربي از فلزات در مراحل تكميلي و همچنين در پاره‌اي از فعاليتها نظير خشكشوييها كاربرد فراوان. مقاديري از اين ماده نيز در فرآيندهاي تكميل در نساجي و همچنين در تهيه كلروفلروكربنها كاربرد دارد حدود 85 درصد از توليد ساليانه اين ماده به جو وارد مي‌شود.
مهم‌ترين شكل زيست محيطي ‌آن استفاده بي‌رويه و كنترل نشده در صنايع آهن و فولاد و همچنين خشكشوييها بوده است.
از طريق پسابهاي صنعتي كارخانجات و مراكز استفاده كنندگان به آبهاي سطحي تخليه مي‌‌گردد. در انگليس آبهاي سيستم شبكه شهري محتوي حدوداً 38% پركلرواتين مي‌باشد.
تتراكلريدكربن
اين ماده به فرمول و يك امكان هالوژن دور مي‌باشد كه در مقياس بسيار وسيعي در صنايع يكي از مودير استفادة آن در توليد فلوئوروكربن باشد. در برخي موار مشكلات مشاهده شده در اثر تخليه اين موارد به داخل محيطهاي آبي ايجاد شده است. ولي وجود آنها در جو بيشتر به دليل استفاده گسترده و از يك طرف فواديت ماده از طرف ديگر در حوالي مناطق صنعتي است.
تركيبات پلي كلرنيتير بي فنيلها
اين تركيبات به دليل بسياري از خواص در كاربردهاي صنعتي سودمند هستند اين خواص عمدتاً عبارت است از: پايداري، فشار اندك، اشتغال پذيري اندك، ظرفيت گرمايي ويژه بالا، هدايت الكتريكي كم، ثابت دي الكتريك بالا و خورندگي بسيار كم و جزئي: متأسفانه اين واد شيميايي قادرند كه از راه‌هاي مختلف پوستي، ؟؟ خوراكي و وارد بدن شده و در بافت چربي تجمع يابند بيشترين استفاده آن در دستگاه‌هاي الكتريكي به عنوان روغن عايق مي‌باشد. كاربردهاي مهم PCB – در ترانسفروماتورها، خازنها، نرم كننده‌ها، روغنهاي هيدروليك و روغنهاي روانكاوي، كاغذ كپي بدون كربن، مرود استفاده مختلف صنعتي، سيالات انتقال ( حرارت، افزودنيهاي بنزين)
كلروفرم: كلروفرم يكي از تركيبات گروه تري هالوسان است. استفادة عمده و وسيع كلروفرم در صنايع تهيه و ساخت كلرودي فلوروستان به عنوان ماده برد، مواد فشار و يك مادة مهم در تهيه تترافلورواتن مي‌باشد. كلروفرم يك حلال آلي بسيار قوي نيز‌ مي‌باشد و از اين مواد زدايش چربي و روغن و فرآيندي تكيملي در بسياري از صنايع كاربرد دارد. كلروفرم به تعداد نازك به عنوان داروي بيهوشي روغنهاي طبي در برخي از لوسيونها و خمير دندان به كار مي‌رود.
مقدار كلروفرم در آب آشاميدني عمدتاً واكنش در روند كلر زني به آب ايجاد مي‌گردد به عبارت ديگر بيشترين منشأ كلروفرم در آب آشاميدني از طريق غير مستقيم است و نه از طريق دفع مستقيم مواد زائد به داخل آبهاي سطحي و منابع آبي
1و1و1- تري كلروتان:
يك هيدرو كربن كلره است كه از كلريدوينيل با كلريد وينيليون از طريق كلريناسيون توليد مي‌گردد. اين ماده در زدايش چربي صنايع فلزي و به عنوان حلال در بسياري از صنايع كاربرد دارد. همچنين به عنوان يك ماده واسطه در بسياري از صنايع شيميايي به كار مي‌رود تري كلرواتيلن.
به عنوان حلال در بسياري از امور مصرف در استفاده‌هاي آن ؟؟ زدايش چربي از فلزات، تميز كردن پارچه، فرآيندهاي استخراج با حلال مي‌شود.
تري كلرواتيلن ممكن است از صنايع به صورت بخار و يا از طريق پسابها و زوائد صنعتي به محيط زيست انتشار يابد.
كلرووينيل:
از گروه اتن‌هاي كلره است. اتن‌هاي كلره به مقدار زياد در صنايع به عنوان حلال نرم كنده رقيق كننده، و مواد مورد استفاده در خشكشوييها به كار گرفته مي‌شود. وينيل كلرايديك مادة سرمانزا است اين ماده عمدتاً جهت توليد پلي كلريدوينيل (PVC) مورد استفاده قرار مي‌گيرد مورد استفاده ديگر وينيل كلرايد به عنوان مادة واسطه در تهيه متيل كلروفرم است. بيشترين استفاده PVC در تهيه لوله و آب بندها مي‌باشد. در كارخانجات ساخت و تهيه لاتكس مقادير اندكي كلريد وينيل در پساب خروجي اندازه‌گيري شده است.
كلريد ميتلن:
در وسعت زياد در خصوص زدايش رنگ و به عنوان يك حلال چند منظوره مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حدود 80 درصد ميزان توليد شده از اين ماده و در اتمسفر مي‌شود.
اثرات تركيبات آلي كلره:
تركيبات آلي كلره گروه بزرگي از تركيبات با تنوع پيچده‌اي از اثرات بيولوژيكي با مكانيسم‌هاي عمل متفاوت تشكيل مي‌دهند. اين تركيبات از جلمه دي اكسين‌‌ها و DDT كميت و مقاومت بالايي دارند سم شناسي اين تركيبات يك موضوع مهم مي‌باشد.
از جلمه اثرات مشكوك و بحراني كه در اثر تماس انسان، با سطوح پس زمينه‌اي اين تركيبات اتفاق مي‌افتد مي‌توان به سرطان و اثرات بر توليدمثل، رفتارهاي عصبي و اثرات بر سيستم ايمني و سيستم‌هاي هورموني اشاره كرد.
به منظور انجام نظارت و ارزيابي خطرات اين گونه تركيبات به داده‌ها و مطالعات ابيدميولوژيك اضافي نياز است به ويژه پيشنهاد مي‌كنند كه اين چنين اثراتي در جمعيتهاي انساني رخ مي‌دهند و بنابراين به منظور كاهش تماس با اين تركيبات بايد از آزادسازي بيشتر اين تركيبات در محيط جلوگيري كرد.
اين فصل خلاصه‌اي از سميت تعدادي از اين تركيبات الي كلره بر پايه وجود كلي آنها به عنوان آلوده كننده‌هاي محيط زيست و اطلاعات در دسترس انتخاب شده‌اند ارائه مي‌دهد.
تركيبات انتخاب شده شامل دي اكسين ( ) DDT و تعدادي ديگر از حشره‌كشهاي ارگانو كلره مي‌شود.
ولي تركيبات آلي كلره متعدد وجود دارد و در حقيقت بزرگترين قسمت اين گروه كه بطور قابل ملاحظه‌اي براي انسان سميت ندارند و يا با توجه به وجود آنها و يا اثرات آنها تاكنون بطور كافي مطالعه نشده‌اند دي اكسين و DDT و حشره‌كشهاي الي كلره قسمتهاي متعدد دارند كه به طور معمول سم شناسي آنها را با اهميت مي‌كند. آنها به طور كلي نسبت به تجزيه‌هاي شيميايي و بيولوژيكي مقاوم هستند و خاصيت ليپوفيليك آنها بالا است در نتيجه آنها در زنجيرة غذايي تجمع پيدا مي‌كنند و تماس انسان با آنها ابتدا از طريق غذا اتفاق مي‌افتد.
تشكيل تركيبات آلوده‌ كننده پيدا شده در بافتهاي انسان نهاتياً احتمالي است. اما بر طبق تفاوتهاي ناحيه، آلودگي تركيبات گوناگون و همچنين عادات غذايي جمعيتهاي متفاوت متغير است مثلاً در سوئد ماهي منبع غالب تماس با اين تركيبات است در حالي كه در هلند ورود محصولات بنيايي مهم‌ترين منبع تماس مي‌باشند. با وجود اينكه ميزانهاي برآورده شده از حذف اين تركيبات متغير است ولي تعدادي از تركيبات آلي كلره استثنائاً به آساني از بدن رفع مي‌شوند. در ميان زنان شير دادن مهم‌ترين راه دفع براي اين تركيبات است در نتيجه كودكان شيرخوار به طور زيادي با اين تركيبات تماس پيدا مي‌كنند. براي اكثر تركيبات شيميايي ظرفيت بدن با افزايش سن افزايش مي‌يابد و اين احتمال وجود دارد كه با افزايش سن ذخيره تجمعي اين مواد در بدن افزايش يابد و اشخاص حاد علمي و نگراني علمي تبديل شده‌اند.
در سالهاي اخير بحث‌هاي عمومي بر روي دخالت تركيبات آلي كلره معين بر روي سيستم‌هاي هورموني و به طور ويژه سيستم استروژني متمركز شده است. به دليل تماس بالا و احتمال حساسيت بالا، جنين انسان و كودكان شيرخوار به عنوان مهم‌ترين گروه در معرض خطر مطرح هستند.
در اين بخش اولاً بر روي اثرات بحراني كه احتمالآً در اثر تماس انسان با سطوح پس زمينه‌اي اتفاق مي‌افتد مانند سرطان و اثرات بر روي توليد مثل، رفتارهاي عصبي و سيستم ايمني اشاره مي‌شود و به ويژه در مورد اثرات بر روي جنين و كودكان بحث مي‌كند و تعدادي مكانيسم‌هاي عمل كه باعث بوجود آوردن اين اثرات مي‌شود پيشنهاد مي‌كند.
تركيبات آلي كلره مقاوم
دي اكسين دو تركيبات شبه دي اكسين‌ها:
2-3-7و8 تتراكلروبترن پي دي اكسين (TCDD) مهم‌ترين دي اكسين سمي است كه در سم شناسي به عنوان نمونه اصلي تركيبات شبه دي اكسين استفاده مي‌شود.
شبه دي اكسين‌ها: تركيباتي كه از نظر ساختاري و سم شناسي شبيه به TCDD هستند.
شبه دي اكسين‌هاي و در 2-3-7و8 جايگاه مولكول كلرينه شده‌اند و قدرت آنها با افزايش تعداد بيشتر كلريناسيون افزايش مي‌يابد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پيشرفت صنعت كشاورزي و آلودگيهاي محيط زيست”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 52 = 54