new5 free

پیش¬بینی سازگاری زناشویی توسط رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین در معتادین تحت درمان با متادون

59.000تومان

توضیحات

دانشگاه شيراز

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان­شناسی بالینی

 

پیش­بینی سازگاری زناشویی توسط رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین در معتادین تحت درمان با متادون

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر پیش­بینی­کننده باورهای ارتباطی ناکارآمد و رضایت جنسی بر سازگاری زناشویی در افراد تحت درمان با متادون، اثر پیش­بینی­کننده مدت­زمان مصرف و مدت­زمان درمان با متادون بر باورهای ارتباطی ناکارآمد، رضایت جنسی و سازگاری زناشویی، و همچنین مقایسه گروه درمان نشده با افراد دارای حداقل 6 ماه درمان نگهدارنده در متغیرهای فوق بود.

جامعه آماری شامل معتادان مراجعه­کننده به مراکز ترک اعتیاد شیراز و همسران آن­ها در سال 1392 بود که از میان آن­ها افراد نمونه، به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. 74 معتاد مراجعه کننده به این مراکز به اتفاق همسرانشان در مطالعه شرکت کردند. روش جمع­آوری داده­ها، از طریق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپنیر، رضایت جنسی لارسون و باورهای ارتباطی ناکارآمد بود. آنالیز داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS نسخه 21 و آزمون t و رگرسیون انجام شد. میانگین سنی معتادان دریافت­کننده متادون 45 سال بود. میانگین مدت مصرف مواد و مدت درمان آن­ها به ترتیب 17 و 2 سال بود. کمترین و بیشترین میزان مدت تأهل افراد به ترتیب 3 و 38 سال بود.

یافته­ها حاکی از این بود که مدت­زمان مصرف مواد، سازگاری زناشویی را به صورت منفی پیش­بینی می­کند؛ مدت­زمان درمان اعتیاد فرد باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد را به صورت منفی پیش­بینی می­کند؛ باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد، در گروه سوءمصرف­کننده مواد (متقاضی ترک) بیشتر از افراد دارای درمان نگهدارنده می­باشد؛ نقش باورهای ارتباطی ناکارآمد در پیش­بینی رضایت زناشویی فرد منفی است؛ همچنین نقش رضایت جنسی فرد در پیش­بینی رضایت زناشویی همسر مثبت و نقش باورهای ارتباطی ناکارآمد فرد در پیش­بینی رضایت زناشویی همسر منفی است.

کیفیت زندگی زناشویی در معتادان ضعف­های بسیاری دارد که اکثر آن­ها در اثر باورهای غلط همسران و همچنین عدم رضایت کافی از رابطه جنسی می­باشد. بنابراین برگزاری کلاس­های بلندمدت در زمینه آموزش شیوه­های ارتباطی در همسران و نیز به کارگیری روش­های ویژه­ برای اصلاح خطاهای شناختی ضرورت پیدا می­کند. همچنین کیفیت روابط جنسی و عوامل تأثیر گزار بر آن در معتادان با افراد عادی متفاوت است که نیازمند بررسی دقیق­تر در این زمینه می­باشد.

 

کلیدواژه­ها: سوء­مصرف مواد، درمان نگهدارنده با متادون، باورهای ارتباطی ناکارآمد، رضایت جنسی، سازگاری زناشویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول. 1

کلیات تحقیق.. 2

-1-1 مقدمه. 2

-2-1 بیان مسئله. 7

-3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش… 10

-4-1 اهداف پژوهش… 14

-5-1 سؤالات پژوهش… 16

-6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه. 17

فصل دوم. 19

پیشینه تحقیق.. 20

2-1- مروری بر تاریخچه­ی سوءمصرف مواد. 20

2-2- تعاریف و مفاهیم اعتیاد. 21

2-3- انواع مواد مخدر و اثرات جسمی و روانی آنها 24

2-4- روش­های مصرف مواد اعتیادآور.. 25

2-5- مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر.. 26

2-5-1- مشکلات جسمی.. 26

2-5-2- مشکلات روانی.. 26

2-5-3- مشکلات اجتماعی.. 27

2-6- سوابق روانی و صفات خلقی معتادان.. 27

2-7- اشکال درمان سوءمصرف مواد. 29

2-7-1- روش­های دارویی.. 29

2-7-2-  روش­های غیردارویی.. 29

2-8- درمان دارویی اعتیاد به مواد مخدر.. 30

2-8-1- سم­زدایی.. 30

2-8-2- درمان نگهدارنده. 32

2-9- باورهای ارتباطی ناکارآمد. 39

2-10- پیشینه نظری.. 43

2-10-1- عوامل مؤثر بر سازگاری و ناسازگاری زناشویی.. 49

2-10-2- نظریه مبادله در خصوص کیفیت رابطه. 51

2-10-3- پیش­آیندها و سبک­های ارتباط زناشویی نگهدارنده اعتیاد. 52

2-11- پیشینه پژوهشی.. 54

2-12- فرضیه­های پژوهش… 58

فصل سوم. 60

روش تحقیق.. 61

3-1- جامعه، نمونه و روش نمونهگیری.. 61

3-2- ابزار تحقیق.. 63

3-2-1- مقیاس باورهای ارتباطی ناکارآمد (RBI). 63

3-2-2- پرسشنامه رضایت جنسی لارسون.. 65

3-2-3- پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپنیر فرم اصلاح شده (RDAS). 65

3-3- طرح تحقیق.. 66

3-4- روش اجرا 67

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 67

فصل چهارم. 68

یافته‌ها و نتایج.. 69

4-1- نتایج مربوط به سؤالات پژوهش… 69

4-2- نتایج مربوط به فرضیات پژوهش… 71

فصل پنجم. 77

بحث و نتیجه‌گیری.. 78

5-1- تبیین یافته­ها 78

5-2- تلویحات ضمنی برای درمانگران.. 87

5-3- محدودیت­ها 89

5-4- پیشنهادها 89

منابع. 91

منابع فارسی.. 92

منابع انگلیسی 97…….……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

    عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 3-1- ویژگی­های توصیفی و جمعیت­شناختی افراد دارای سوءمصرف… 62

جدول 3-2- نوع و درصد مواد مورد مصرف در میان افراد دارای سوءمصرف… 62

جدول3-3- میزان تحصیلات افراد دارای سوءمصرف… 62

جدول3-4- وضعیت اقتصادی افراد دارای سوءمصرف… 63

جدول 3-5- تعداد فرزندان افراد دارای سوءمصرف… 63

جدول 4-1- رگرسیون نقش پیش­بینی­کنندگی متغیرهای رضایت جنسی، باورهای ارتباطی ناکارآمد و سازگاری زناشویی و خرده­مقیاس­های آن توسط مدت مصرف مواد. 69

جدول4-2- رگرسیون نقش پیش­بینی­کنندگی متغیرهای رضایت جنسی، باورهای ارتباطی ناکارآمد و سازگاری زناشویی توسط مدت درمان اعتیاد  70

جدول4-3- رگرسیون نقش پیش­بینی­کنندگی متغیرهای باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد و خرده­مقیاسهای آن و سازگاری زناشویی همسر فرد توسط مدت درمان اعتیاد فرد. 71

جدول4-4- رگرسیون نقش پیش­بینی­کنندگی رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد و خرده­مقیاسهای آن در متغیر ملاک سازگاری زناشویی فرد  72

جدول 4-5- رگرسیون نقش پیش­بینی­کنندگی رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد فرد و خرده­مقیاسهای آن در متغیر ملاک سازگاری زناشویی همسر فرد. 73

جدول4-6- اطلاعات توصیفی مربوط به نمرات دو گروه سوءمصرف­کننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده  74

جدول4-7-  نتایج آزمون T گروه­های مستقل بین دو گروه سوءمصرف­کننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده  75

جدول4-8-  نتایج آزمون t گروه­های مستقل در خرده­مقیاس­های باورهای ارتباطی همسر فرد بین دو گروه سوءمصرف­کننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده. 76


 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 


 

کلیات تحقیق

1-1-        مقدمه

اعتیاد[1] یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات جوامع بشری از دیرباز تاکنون بوده است که از جنبه­های مختلف رفتاری، اجتماعی، اقتصادی بر زندگی افراد تأثیر منفی می­گذارد و مهم­تر از همه با تأثیر بر ابعاد مختلف سلامت جسمی، مشکلات فراوانی را برای فرد، خانواده و جامعه به وجود می­آورد. کمتر پدیده­ای را می­توان یافت که همانند اعتیاد به طریقی خاموش و تدریجی، تخریبی چنین شگرف بر حیات یک جامعه داشته باشد. همواره محققان در پی کشف تأثیر مصرف موادی چون سیگار، هروئین، الکل، حشیش و … بر ابعاد مختلف سلامتی انسان بوده­اند.

مصرف مواد مخدر سابقه­ای طولانی دارد و از زمان باستان به اشکال خاص و تحت دلایل گوناگون وجود داشته است. اما «اعتیاد به مواد مخدر» به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (لوین[2]، 1979).

سوءمصرف مواد[3] و اعتیاد –که به حق در میان مردم به بلای خانمان­سوز شهرت یافته است- پدیده­ای است که ماحصل تعامل عوامل متعدد می­باشد. تمامی صاحب­نظران و متخصصان حوزه اعتیاد بر این امر اتفاق نظر دارند که سوءمصرف مواد را نمی­توان صرفاً مشکلی جسمانی، روانی یا اجتماعی دانست و پیدایش آن را بایستی نتیجه تعامل چندین مشکل دانست (مؤسسه ملی سوء مصرف مواد[4]، 2007؛ به نقل از اکبری زردخانه و جوادی، 1388). یکی از مفاهیم روانی- اجتماعی که در بروز اعتیاد باید به آن توجه داشت، نهادها و شبکه روابط متقابل فرد معتاد است. از مهم­ترین نهادها در پدیده اعتیاد، خانواده است (اکبری زردخانه و جوادی، 1388).

یکی از مهمترین عوامل در سوءمصرف و همچنین پرهیز از مواد مخدر، خانواده و نحوه عملکرد آن می­باشد. پژوهش­ها نشان داده­اند که مشکلات در عملکرد خانواده با رفتار ضد اجتماعی، پرخاشگری و اعتیاد ارتباط دارد. در مجموع، رابطه بین اختلال در عملکرد خانواده و اعتیاد معنادار است (قمری، 1390). بسیاری از تعارضات خانوادگی موجب روی آوردن به مصرف مواد و به صورت متقابل مصرف مواد موجب دامن زدن به آن­ها می­شود. از جمله می­توان به مشکلات و اختلال­ها در برقراری رابطه جنسی با همسر اشاره کرد که پژوهش­های پیشین اهمیت این بعد از روابط خانواده و تأثیر آن بر افزایش تعارضات و کاهش سازگاری زناشویی[5] را نشان داده­اند.

همچنین می­توان برای مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی اثری متقابل بر روی پدیده­ی اعتیاد درنظر گرفت به طوری­­که دلایل گوناگونی برای گرایش به مصرف مواد ذکر شده است: برخی از افراد در پی پذیرفته شدن در جامعه هستند و بعضی دیگر بدین وسیله سعی می­کنند خود را رشدیافته­تر نشان دهند (جسور[6]، 1984). پژوهش­های پیشین از جمله زینالی، وحدت و حامدنیا (1386) در بررسی زمینه­های روی آوردن به مواد مخدر دلایل مختلفی مانند ناراحتی عصبی و روانی، دردهای جسمی، مشکلات جنسی و … را دروازه­های ورود به مواد مخدر معرفی می­کنند. همچنین تحقیقات نشان می­دهد که طردشدگی و فقدان رابطه گرم و عاطفی در بین خانواده­های معتادین بسیار بالاست (املکام و هیرس[7]، 1988). دفتر مطالعات و پژوهش­های ستاد مبارزه با مواد مخدر (1379) در بررسی مشخصات دموگرافیک معتادان، احساس عدم کفایت و ناتوانی، جدایی و طرد شدن را جزء مهمترین علل گرایش به مصرف مواد مخدر معرفی کرده است.

در بررسی رابطه بین مصرف مواد مخدر و مشکلات روانی، اجتماعی و رفتاری تحقیقات زیادی صورت گرفته است. در سطح روان­پریش­گرایی (گوسوپ[8]، 1978، به نقل از آیزنک[9]، 1997) و روان­رنجورخویی نظام شخصیتی آیزنک (ویجرز[10]، ویسبک[11]، وودرز[12]، کلر[13]، میشل[14] و بونینگ[15]، 2003) در معتادان به مواد مخدر و افراد عادی تفاوت معنادار وجود دارد. به طوریکه سطح آن­ها در معتادان به مواد مخدر بالاتر است. مصرف داروهایی چون هروئین، کوکائین، آمفتامین، الکل و نیکوتین موجب آزادسازی دوپامین در مسیرهای عصبی می­شوند (میچل[16]و همکاران، 1989، به نقل از آزاد فلاح، 1379). بنابراین می­توان فرض کرد که آزادسازی دوپامین در مسیرهای عصبی نظام فعال­سازی، ارتباط نزدیکی با حالت­های هیجانی ناشی از مصرف این داروها دارد (آجیل­چی، نادری و قائمی، 1389). بنابراین با توجه به فعالیت و حساسیت بیشتر نظام فعال­ساز رفتاری و ضعف نظام بازداری رفتاری در افراد مصرف­کننده مواد رفتارهای مهارنشده فرد را افزایش می­دهد که شامل رفتارهای جنسی نیز می­شود که در اکثر موارد ناخشنودی شریک جنسی را به همراه دارد.

یکی از متغیرهای بسیار مؤثر و مهم در رضایت جنسی[17]، کیفیت و چگونگی ارتباط زوجین با یکدیگر است. پژوهش­های متعدد، ارتباط معنی­دار بین رضایت جنسی و رضایت از تعاملات و ارتباطات زناشویی را به اثبات رسانده است (بانمن و واجل[18]، 1985؛ آکر، 1992؛ داک و بارنس[19]، 1994؛ سیمون و گاگنوس[20]، 2000؛ ویلیام و ساندرا[21]، 2005؛ کولاتا، 2006؛ متز[22]، 2007 به نقل از الیوت و آمبرسون[23]، 2008). بارینتوس[24] (2006) معتقد است که از میزان رضایت جنسی زوجین می­توان به عنوان وسیله اندازه­گیری تعاملات آنان استفاده نمود. بسیاری از مطالعات نشان می­دهد که زوج­ها، بالقوه و پنهانی تعارضاتی پیرامون مسائل جنسی دارند اما آن را به عنوان یک راز تلقی کرده و از بیان آن اجتناب می­نمایند (اسپوتن[25]، 1996؛ لارسون[26]، 1998؛ سیمون و گاگنوس؛ 2000؛ متز، 2005؛ به نقل از کرو[27]، 2007).

همچنین اگر همسران نیازهای خود را مطرح نکنند و یا در ارتباط با یکدیگر به نیازهای هم پی نبرند و به راه­حل مثبتی جهت دستیابی به نیازهایشان نرسند؛ استرس، ناکامی، سرخوردگی، خشم و درنهایت دل­زدگی بروز پیدا می­کند (جاکوبسن[28]، والدرون[29] و مور[30]،1980). بنابراین یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در داشتن خشنودی زناشویی شیوه­ی برداشت و تفکرات منطقی همسران درمورد روابط فی مابین است.

مراحل ترک اعتیاد را می­توان به چهار مرحله که پیش از قصد[31]، مرحله قصد[32]، اقدام[33] و نگهداری[34] تقسیم­بندی نمود و در برخی مطالعات مراحل ترک، پنج مرحله­ای در نظر گرفته شده است (توکلی قوچانی، آرمات، مرتضوی، 1381). در پژوهش­های پیشین علل و عوامل زیادی برای اقدام به ترک معتادان شناسایی شده است که باعث می­شود فرد از هر مرحله به مرحله بعد وارد شود و همچنین ورود به هر مرحله و ادامه درمان باعث تغییرات در زمینه­های مختلف اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و فردی طبقه­بندی شده است.

مراکز درمان با متادون یکی از انواع درمان­هایی است که به منظور کمک به بیماران و کاستن از مشکلات بهداشتی اجتماعی آن­ها توصیه می­گردد. این مراکز به طور مستقیم و غیرمستقیم روی پیش­آگهی اعتیاد تأثیر می­گذارد. متادون یک ماده صنعتی است که خواص فیزیولوژیک و ضددرد مشابه تریاک دارد اما نشئه­آور به حساب نمی­آید و کنارگذاشتن مصرف آن هم از تریاک و هروئین آسانتر است. در درمان با متادون این ماده به شکل خوراکی و به صورت کنترل شده در مراکز خاص به بیماران تحویل می­گردد (فرهادی­نسب و مانی کاشانی، 1387).

در این پژوهش در پی آنیم که دریابیم درمان نگهدارنده متادون چه تغییراتی در رفتار معتادان و همسران آن­ها در رابطه با متغیرهای فوق ایجاد خواهد کرد. چرا که امروزه درمان نگهدارنده با آگونیست­های مواد افیونی درمان اصلی وابستگی در بسیاری از کشورهای جهان است (مناجاتی، 1382).

متادون به مجموعه مواد افیونی تعلق دارد و اکثراً برای معالجه وابستگی به سایر مواد افیونی مثل هروئین، کدئین و مرفین به کار می­رود. متادون یک ماده افیونی مصنوعی است؛ یعنی از مواد شیمیایی و در آزمایشگاه تولید می­شود (تقوی، 1383). متادون­درمانی، روشی است که در درازمدت جواب می­دهد. طول درمان نوسان داشته و بین 1 تا 20 سال یا بیشتر متغیر است. این درمان ممتد با دوز مناسب، از لحاظ طبی ایمن بوده و مؤثرترین درمان فعلی جهت وابستگی به مواد افیونی محسوب می­شود (تقوی، 1383).

ارزیابی درمان نگهدارنده متادون (MMT)

بسیاری از معتادان، به خصوص مصرف­کنندگان هروئین قادر نیستند علی­رغم درمان­های مختلف به وضعیت پرهیز مداوم دست یابند و در صورت نبود درمانی محافظت­کننده، به حیاتی ادامه خواهند داد که تا آخر عمر، تنها حول محور تهیه و مصرف مواد دور می­زند. تاکنون MMT موفق­ترین رویکرد در درمان اعتیاد شناخته شده است و موجب کاهش مصرف مواد مخدر، کاهش رفتارهای جنایی و میزان بازداشت قانونی، کاهش مرگ و میر و افزایش کارکرد شغلی، کاهش ابتلا به ایدز و هپاتیت و سایر بیماری­های عفونی مثل سلِ مقاوم به چند دارو می­شود (50 درصد از معتادان تزریقی نیویورک HIV مثبت و ناقل ویروس ایدز هستند ولی در میان کسانی که از سال 1978، یعنی درست سه سال قبل از پیدایش ایدز، تحت درمان­های MMT بوده­اند، این درصد تقریباً صفر بوده است). افراد تحت درمان MMT حتی اگر ناقل ویروس ایدز نیز باشند، احتمال ابتلای دیگران از طریق آنان بسیار پایین است (عزیزی، 1381).

به این ترتیب، پژوهشگر در این تحقیق به دنبال تحقق این هدف مهم است که تعیین کند سهم هریک از عوامل رضایت جنسی و باورهای ارتباطی در پیش­بینی میزان سازگاری زناشویی در افراد معتاد تحت درمان با متادون چقدر است.

1-2-       بیان مسئله

اعتیاد عادت یا رفتاری است که اغلب ترک­ کردنش مشکل می­باشد. اعتیاد و وابستگی می­تواند به الکل یا موادمخدر و یا قمار باشد. بسیاری از ما برای مقابله با مشکلات زندگی به اعتیاد پناه می­بریم. استفاده از الکل، موادمخدر و یا قمار برای مدتی درد یا ترس ما را تسکین می­دهد. ولی درنهایت خودش به مشکل تبدیل می­شود. مشکلی که اغلب روابط و خانواده­ها را از هم می­پاشد (رستگار، 2002؛ ممتازی، 2002؛ به نقل از باقیانی­مقدم، فاضل­پور و رهایی، 1387).

اعتیاد دارای سه مرحله است: مرحله اول آن شروع اعتیاد است. مرحله دوم، مرحله استقرار می­باشد که برای رسیدن به این وضعیت حداقل یک ماه وقت لازم است. مرحله سوم آن اضمحلال و انهدام جسمانی و روانی است که موجبات انحطاط قوای مغزی و فکری می­گردد (نجاری، پژومند و نازپرور، 1381). معتاد انسان ضعیفی است که از واقعیات می­ترسد و جرأت تحمل و رویارویی با آن­ها را ندارد. از ماده اعتیادآور انتظار دارد که به او کمک کند تا از واقعیات بی­خبر بماند و برای او دنیایی خیالی بسازد تا او با تخیلات خود زندگی کند و واقعیات به طور غیر طبیعی ادراک گردند (همان منبع). در اثر ادامه این روند، مواد اعتیادآور صرف نظر از نوع آن اثر خود را از دست می­دهند و در فرد تحمل ایجاد می­کنند. بتدریج مصرف این ماده برای داشتن همان حالت­های اولیه به شکل اجباری درآمده و باعث وابسته شدن جسم و روان فرد می­گردد.

مواد مخدري كه توسط انسان­ها مورداستفاده قرار مي­گيرند اثرات متعددي بر روي كاركرد جنسي دارند: دراين ميان مي­توان ازكاهش يا افزايش ميل جنسي، ناتواني جنسي و انزال زودرس يا ديررس به عنوان شايع­ترين آن­ها نام برد. عده­اي از بيماران نيز در ابتدا جهت بهره­گيري از برخي عوارض جانبي موادمخدر از جمله تأخير در انزال و افزايش ميل به استفاده از آن­ها روي مي­آورند. در مراحل پيشرفته­تر سوءمصرف موادمخدر معمولاً اثر نهايي درجهت كاهش ميل ناتواني جنسي است كه پس از ترك اعتياد به روش­هاي گوناگون ميل جنسي و قدرت جنسي و انزال زودرس به آساني به وضعيت طبيعي قبلي برنمي­گردد و در برخي مواقع تا ماه­ها و سال­ها طول مي­كشد كه ميل جنسي و مشكلات جنسي فرد بصورت نرمال درآيد.

بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی- روانی[35]، اختلال عملکرد جنسی به عنوان اختلالی در چرخه پاسخ جنسی یا درد هنگام رابطه جنسی تعریف شده است و به هفت طبقه عمده تقسیم می­شود (گلدر[36]، مگو[37] و گدس[38]، 2003).

رضایت جنسی به عنوان یکی از نیازهای فیزیولوژیک موجب سلامت انسان است و در صورت عدم رضایت جنسی فشارهای زیاد جسمی و روانی ناشی از آن فرد را به بیراهه می­کشاند، در سلامت او اختلال ایجاد کرده و توانمندی­ها و خلاقیت او را تقلیل می­دهد (کاویانی، 1999).

غریزه جنسی به عنوان یکی از مهم­ترین نیازهای انسان و در قاعده­ی هرم سلسله­نیازهای مزلو مطرح می­شود که موجب بقای نسل و تولید مثل می­گردد. همچنین یکی از عوامل زیربنایی تشکیل خانواده است و ارضای آن بسیار مهم و ضروری است. زیرا ارضای این غریزه نه تنها با تأثیر مستقیم بر اعصاب و روان، انسان را به آرامش می­رساند، بلکه دارای اثرات مفید شناخته­شده­ای بر جسم نیز می­باشد (مشک­بید حقیقی، شمس مفرحه، ولی­مجد تیموری و حسینی، 1382). ثابت شده است که حدود 30% طلاق­ها ناسازگاری­های جنسی زوجین می­باشد (اسپاتن[39]، 1996). همچنین کارشناسان ایرانی درسال­های اخیر دریافتند که 50 تا 60 درصد طلاق­های صورت گرفته به علت مشکلات و اختلالات جنسی است. در این میان مفهومی به نام رضایت و یا خشنودی زناشویی مطرح می­شود که عامل خوشبختی و سعادتمندی همسران و کاهش آن علت بسیاری از طلاق­هاست و می­توان گفت روابط جنسی سالم، کافی و لذت­بخش از مهم­ترین علل ایجاد سازگاری زناشویی و در پی آن سلامت روان و خوشبختی در زندگی زناشویی است.

در بین افراد بعضاً رضایت جنسی فقط با مفهوم «ارگاسم» یعنی اوج لذت در عمل جنسی تعبیر می­شود. در تحقیقی که با عنوان بررسی ارتباط تجربه ارگاسم با رضایت از رابطه زناشویی در خانم­ها انجام شد، حاکی از این بود که فقط 5/8 درصد از زنان در زندگی خود ارگاسم را تجربه کرده بودند و تعداد کمی (8/8 درصد) از خانم­ها ضمن فعالیت جنسی طی ماه اخیر همیشه ارگاسم داشته­اند (میرتاکی، 2004).

با در نظر گرفتن همه این مسائل، زن و مرد درصورتی می­توانند به رضایت جنسی دست یابند که تنها در فکر ارضای تمایلات خویش نباشند بلکه سعی در هر چه بهتر بودن رابطه برای شریک جنسی خود داشته باشند. بنابراین این یک فرایند دو طرفه است که طی آن رابطه جنسی به صورت یک رابطه عاطفی آرامش­بخش درمی­آید نه یک تماس جسمانی صرف.

رضایت از روابط جنسی علاوه بر این که موجب گرمی روابط زناشویی و سرزندگی و نشاط همسران می­شود، می­تواند از بسیاری از اختلالات و بیماری­هایی که مرتبط با آن یافت شده­اند پیشگیری کند؛ چنانچه ارتباط بین رضایت جنسی و کاهش بروز حملات قلبی در مردان و کاهش بروز سردردهای میگرنی، علائم سندرم قبل از قاعدگی و آرتریت­های مزمن در زنان گزارش شده است (پال[40]، 1998).

روابط جنسی با تأثیر بر افکار و احساسات زوجین می­تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم روابط بین آن­ها را در ابعاد وسیعی تحت­الشعاع خود قرار دهد. بدین معنی که زوجینی که در این زمینه با هم سازگاری داشته و ازین بابت خوشحال و مسرور باشند، قادرند به راحتی از بسیاری از ناهماهنگی­های زندگی خویش چشم­پوشی نمایند، در حالیکه ناهماهنگی زندگی می­تواند در زوجینی که رضایت جنسی ندارند عواقب وخیمی را بوجود آورد (بوتزین[41]، باور[42]، کروکر[43] و هال[44]، 1991؛ استون و استون[45]، 2006).

[1]– Addiction

[2]– Levine

[3]– Drug Abuse

[4]– National Institute of Drug Abuse

[5]– Marital Satisfaction

[6]-Jessor

[7]-Emmelkamp, PM &Heeres, H.

[8]-Gossop, M.

[9]– Eysenck

[10]– Weijers, H. G.

[11]– Wiesbeck,G. A.

[12]-Wodarz, N.

[13]– Keller, h.

[14]-Michel, t.

[15]– Boning, J.

[16]– Mitchell, S. N.

[17]– Sexual Satisfaction

[18]– Banemen&Vogell

[19]– Duck & Barnes

[20]– Simon &Gagnos

[21]– William &Sandra

[22]– Mettz

[23]– Elliot &Umberson

[24]– Barrientos

[25] – Esputen

[26] – Larson

[27] – Crowe

[28]– Jacobson N.S.

[29]– Waldron, H.

[30]– Moor, D.

[31]– Precontemplation

[32] – Contemplation

[33] – Action

[34] – Maintenance

[35]-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

[36]-Gelder, M.

[37]-Magou, R.

[38]-Geddes, J.

[39]-Spotten

[40]– Paul, P

[41]-Bootzin

[42]-Bower, GH.

[43]-Crocker, J.

[44]-Hall, G.

[45]– Ston, H. &Ston, A.

 

 

منابع فارسی

آجیل­چی، بیتا، نادری، امیر، قائمی، فاطمه. (1389). رابطه ویژگی­های شخصیتی زنان معتاد با نظم اجتماعی. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، 2(4): 51-69.

آزاد، حسین. (1377).  آسیب­شناسی روانی، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات بعثت.

آزاد فلاح، پرویز. (1379). بنیاد زیستی­روانی زمینه­ساز اعتیاد. مجله روان­شناسی.4(3[15]): 234-246.

ادیب­راد، نسترن، مهدوی، اسماعیل، ادیب­راد، مجتبی، دهشیری، غلامرضا. (1384). مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران. فصلنامه خانواده­پژوهی، سال اول، شماره2: 131-138.

احمدی، خدابخش، آزاد مرزآبادی، اسفتدیار و ملازمانی، علی. (1384). بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه. مجله طب نظامی، 7(2)، 141-152.

ازخوش، منوچهر، عسگری، علی. (1386). اندازه­گیری باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی: استانداردسازی پرسشنامه باورهای ارتباطی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال چهارم، شماره14: 137-153.

اکبری زردخانه، سعید، جوادی، رحم خدا. (1388). رابطه پایگاه هویت و روابط ولی- فرزندی در زنان معتاد. خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره19: 371-385.

باباخانیان، مسعوده، اقلیما، مصطفی، راهب، غنچه. (1390). بررسی مقدماتی اختلالات عملکرد جنسی مردان مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده متادون. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد. 5(18): 85-98.

باقیانی­مقدم، محمدحسین، فاضل­پور، شکوه، رهایی، زهره. (1387). مقایسه دیدگاه معتادین و غیرمعتادین درمورد علل گرایش به اعتیاد. فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشتیزد. 7(3و4): 40-49.

بخشایش، علیرضا، مرتضوی، مهناز. (1388). رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین. فصلنامه روان­شناسی کاربردی. 3(4[12]): 73-85.

برک، لورا. (1385). روانشناسی رشد. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر ارسباران.

برنز، دیوید. (1371). شناخت­درمانی، روان­شناسی افسردگی (فنون و شناخت شخصیت و تغییر آن). ترجمه مهدی قراچه­داغی، ناشر: مترجم. (تاریخ انتشار اثر اصلی، 1990).

برنشتاین، ف. اچ، و برنشتاین، م. ت. (1380). شناخت و درمان­ اختلاف­های زناشویی (زناشویی درمانی). ترجمه ح. ر. سهرابی، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار اثر اصلی، 1989).

بک، آرون تی. (1380). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه مهدی قراچه­داغی، چاپ چهاردهم، تهران: نشر پیکان

تاتاری، فائزه، شاکری، جلال، نصیری، آرش، قلیچی، لادن و عبدلی، غلامرضا. (1385). میزان عود در افراد وابسته به اپیوئید تحت درمان نگهدارنده با نالترکسون مراجعه­کننده به مراکز درمانی و بازتوانی بهزیستی کرمانشاه. بهبود، سال دهم، شماره سوم، 332-341.

تقوی، اردوان. (1383). آیا متادون اعتیادآور است؟، مجله همراه، شماره 19، صفحه 11.

توکلی قوچانی، حمید، آرمات، محمدرضا، مرتضوی، حامد. (1381). عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتیاد در مراجعه کنندگان به کلینیک ترک اعتیاد بهزیستی بجنورد طی سال­های 80-1379. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان. (38): 32-37.

ثابتی، م. (1387). میزان تأثیر خشونت والدین بر گرایش فرزندان به اعتیاد. پایان­نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

جهرمی، لیلا، مکری، آذرخش، فرهودیان، علی، اختیاری، حامد. (1388). پیچیدگی­های جنسی مواد مخدر و درمان آن. فصلنامه اعتیاد (در باب شناخت و مداخله سوءمصرف مواد).9(3): 85-87

حجتی، حمید، آلوستانی، سودابه، آخوندزاده، گلبهار، حیدری، بهروز، شریف­نیا، سید حمید. (2010). بررسی بهداشت روانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در معتادین. مجله علوم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 18(3): 207-214.

حیدری، محمود، مظاهری، محمدعلی، پوراعتماد، حمیدرضا. (1384). رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر. فصلنامه خانواده­پژوهی. 1(2): 121-130.

حیدری پهلویان، احمد، امیرزرگر، محمدعلی، فرهادی نسب، عبداله و محجوب، حسین. (1382). بررسی مقایسه­ای ویژگی­های شخصیتی معتادان به مواد مخدر با افراد غیرمعتاد ساکن همدان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، سال دهم، شماره2: 55-62..

خلعتبری، جواد، قربان شیرودی، شهره، مهدیون، زهرا السادات. (1388). تأثیر آموزش برنامه­ی آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین. فصلنامه روانشناسی تربیتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن)، سال اول، شماره1: 32-45.

داجن، چارلز. ایی، شی، مایکل. دبلیو. (1383). روان­شناسی اعتیاد. ترجمه بایرام­علی رنجگر، چاپ اول، تهران: نشر روان.

درویزه، زهرا و کهکی، فاطمه. (1387). بررسی رابطه سازگاری زناشویی و بهزیستی روانی. مطالعات زنان، 6(1)، 91-104.

دریانورد، فاطمه (1388). مقایسه اثربخشی زوج­درمانی گروهی کوتاه­مدت با رویکرد تلفیقی و درمان سنتی بر نگهداری پاکی و سازگاری زناشویی و بیمارن مبتلا به سوء­مصرف مواد. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

دفتر مطالعات و پژوهش­های ستاد مبارزه با مواد مخدر. (1380). بررسی دموگرافیک معتادان. مجله اصلاح و تربیت. 5(52): 25-32.

رحمانی، اعظم، صادقی، نرجس، الله­قلی، لیلا، مرقاتیخویی، عفت­السادات. (1389). ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در زوجین. نشریه مرکز تحقیقات مراقبت­های پرستاری دانشگاه علوم­پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران). 23(66): 14-22.

رحمانی، اعظم، مرقاتی خویی، عفت­السادات، صادقی، نرجس، الله­قلی، لیلا. (1390). ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی. نشریه مرکز تحقیقات مراقبت­های پرستاری دانشگاه علوم­پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران). 24(70): 82-90.

روزنهان، دیوید ال، سلیگمن، مارتین ای.بی. (1380). آسیب­شناسی روانی. نرجمه یحیی سیدمحمدی، جلد دوم، تهران: نشر ساوالان.

زینالی، علی، وحدت، رقیه، حامدنیا، صفر. (1386). بررسی زمینه­های پیش­اعتیادی معتادان و مقایسه آن با افراد سالم غیرمعتاد. دانش و پژوهش در روان­شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان). 9(33): 149-168.

سلیمانیان، علی اکبر. (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده، تهران: دانشگاه تربیت معلم.

صادقی، نادر. (1380). بررسی و مقایسه تحریفات شناختی و تفکرات ناکارآمد در مردان معتاد.

صفری نژاد، د. (1391). نگاهی به تأثیر مصرف مواد مخدر بر زندگی زناشویی. Http://Www.Safarinejad.Ir/Article: 23آذرماه

عزیزمحمدی، سعیده. (1386). مقایسه ویژگی­های شخصیتی و تفکر ناکارآمد در افراد معتاد به مواد مخدر (تریاک و هروئین) و افراد بهنجار. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی. دانشگاه شیراز.

عزیزی، عبدالرضا. (1381). پیشگری و درمان اعتیاد. انتشارات چهارم.

عیسی­نژاد، امید، احمدی، سیداحمد، اعتمادی، عذرا. (1388). اثربخشی غنی­سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین. مجله علوم رفتاری. 4(1): 9-16.

فتحی، سروش، ثابتی، مریم، بهروزنیا، پرستو. (1389). تأثیر خشونت مادران بر اعتیاد فرزندان. فصلنامه پژوهش اجتماعی. 3(8): 131-145

فرجاد، حسین، بهروش، هما، وجدی، زهره. (1382). اعتیاد و شیوه­های درمان آن برای خانواده. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.

فروتن، کاظم، میلانی، مریم (1387). بررسی شیوع اختلالات جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه­کننده به مجتمع قضایی خانواده، دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 16، شماره 87: 39-45.

فرهادی نسب، عبدالله، مانی کاشانی، خسرو. (1387). بررسی تاثیر درمان جایگزین با متادون بر افسردگی بعد از ترک در معتادان شهر همدان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 16(2):1-2.

قمری، محمد. (1390). مقایسه ابعاد عملکرد خانواده و کیفیت زندگی و رابطه این متغیرها در بین افراد معتاد و غیر معتاد. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد. 5(18): 55-68.

کاپلان، هارولد، بنیامین، سادوک. (1379). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرت­اله پورافکاری، جلد سوم، تهران: انتشارات شهرآب.

کاپلان، هارولد، سادوک، بنجامین. (2003). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/ روانپزشکی (ویراست نهم). ترجمه حسن رفیعی، فرزین رضاعی. تهران، انتشارات ارجمند: 254

کالات، جیمز. (1386). روان­شناسی فیزیولوژیک. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات روان

کامکار، مهدیس. (1382). آثار و پیامدهای سه رویکرد «جرم­زدایی»، «جرم­انگاری» و «کاهش عوارض» در برنامه­های اعتیاد. فصلنامه رفاه اجتماعی. 3(9): 27-61.

کنگرانی فراهانی، طاهره. (1386). بررسی میزان اثربخشی آموزش مدل اصلاح رابطه (RE) بر رضایتمندی زناشویی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

گل­پرور، محسن، مولوی، حسین. (1380). مقایسه ویژگی­های روانی و روابط زناشویی معتادان و غیرمعتادان با همسران آن­ها. دانش و پژوهش، شماره 7، ص 1-20.

لطف­آبادی، حسین. (1375). سنجش و اندازه­گیری، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران.

لیندزی، اسی. جی. ئی. و پاول، جی. ئی. (1377). اصول روان­شناسی بالینی بزرگسالان. جلد اول، ترجمه هامایاک آوادین یانس و محمدرضا نیکخو، چاپ اول، تهران: انتشارات بیکران.

مشک­بید حقیقی، ملک­تاج، شمس مفرحه، زهرا، ولی­مجد تیموری، میرمحمد، حسینی، فاطمه. (1382). تأثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین. فصلنامه پرستاری ایران. 16(33): 15-20.

مظاهری، محمدعلی، پوراعتماد، حمیدرضا. (1382). مقیاس باورهای ارتباطی. چاپ نشده. پژوهشکده خانواده، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

ملازاده، جواد. (1381). رابطه سازگاری زناشویی با عوامل شخصیت و سبک­های مقابله­ای در فرزندان شاهد. پایان­نامه دکترا. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

مناجاتی، وحیدرضا، فرنام، رابرت، محمدی، مسعود. (1382). درمان اعتیاد. شیراز: انتشارات دریای نور.

موحد، مجید، عزیزی، طاهره. (1390). مطالعه رابطه رضایت­مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران. زن در توسعه و سیاست. پژوهش زنان، 9(2): 181-206.

نجاری، فارس، پژومند، عبدالکریم، نازپرور، بشیر. (1381). اعتیاد، بازتابی از مرگ و میر شش ماهه اول سال 1379 ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور. مجله علمی پزشکی قانونی. 8(27): 22-27

نریمانی، محمد، حبیبی، یعقوب، رجبی، سعید. (1390). مقایسه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در مردان معتاد و غیرمعتاد. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد. 5(19): 21-38.

نظری، علی محمد. (1386). مبانی زوج­درمانی و خانواده ­درمانی. تهران: نشر علم.

نوابی­نژاد، شکوه. (1383). مشاوره ازدواج و خانواده­درمانی. تهران: انتشارات اولیا و مربیان.

نورانی­پور، رحمت­اله. (1383). بررسی علل اعتیاد به مواد تغییردهنده خلق و رفتار و روش­های مؤثر و کارایی مشاوره اعتیاد. اعتیادپژوهی، سال دوم، شماره6، 40-49.

نورانی­پور، رحمت­اله، قربانی، مجید. (1385). مقدمه. در: مری ماردن، لاسکوئز، گلین­گری، ماورر و کارلوسی، دیکلمنتی. گروه­درمانی معتادان، ترجمه رحمت­اله نورانی­پور و مجید قربانی، تهران: نشر روان.

واقعی، یداله، میری، محمدرضا، قاسمی­پور، ملیحه. (1388). بررسی عوامل مرتبط با میزان رضایت زناشویی کارمندان در دو دانشگاه بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 16(4): 43-50.

وزیری، شهرام، لطفی کاشانی، فرح. (1387). خودکارآمدی جنسی و رضایت جنسی. همایش روانشناسی و مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

وزیریان، محسن، مستشاری، گلاره. (1382). راهنمای کاربردی درمان سوء­مصرف­کنندگان مواد. ویرایش دوم. تهران: انتشارات پرشکوه.

 

 

 

منابع انگلیسی

 

Abbasi, S., Tazyky, S., Moradi, A. (2005).Template Based on Drug Abuse Demographic Factors Drmtadyn Reader Gorgan.Journal Golestan University of Medical Sciences, 8(1):22-7.[Persian]

Abdollahi,MH., Forouzan-Nia,Kh., Zare,S. (2007). Demographic Study Drug Candidate in Patients With Coronary Artery Bypass in Afshar Hospital Yazd. Journal of Medical Sciences In Tehran, 64(10): 54-9.[Persian]

Adital B, Laree Y. (2005). Dyadic Characteristics of Individual Attributes; Attachment, Neuroticism and Their Relations to Marital Quality and Closeness.American Journal of Orthopsychiatry, 4: 621.

Ahmadi MM. (2004). Exploring Marriage and Divorce Indicators Changing Rate During1996- 2001.Nasim-E- Saba Newspaper, (3): 15-13.

Amato P. R. (1993). Children’s Adjustment Todivorce: Theories, Hypotheses, and Empirical Support. Journal of Marriage and TheFamily. 55(1): 23-38.

Assalian, P. (2005). Guidelines for The Pharmacotherapy of Premature Ejaculation. Journal of Urology,(10): 463-469.

Barrientos, J. E. (2006). Psychological Variables of Sexual Satisfaction. Journal of Sex of Marital  Therapy, (32): 351- 368.

Beck, A. T. (1970). Cognitive Therapy: Nature and Relation to Behavior Therapy. Behavior Therapy, 1, 184-200.

Beck, A. T. (1976). Cognitive Therapy and TheEmo- Tional Disorders. New York: International Uni- VersityPress.

Beck, A. T. (1987). Cognitive Therapy. In J. K. ZeigEd. The Evolution of Psychotherapy, (Pp.149-178) N.Y. Brunner / Mazel.

Bliesener.N, Albrecht, S, Schwager, A, Weckbecker, K, Lichtermann, D, & Klingmuller, D(2005). Plasma Testosterone and Sexual Function in Men Receiving Buprenorphine Maintenance for Opioid Dependence. Journal of Clinical Endocrinological Metabolis, (90): 203-206

Bootzin, R. Acoella, L., Roos, J., Alloy. B., (1993). Abnormal Psychology, Current Perspective. Sixth Edition, Mc Grow Hill Book Company.

Bootzin R, Bower GH, Crocker J, Hall G. (1991). Psychology Today: An Introduction. 14th Edition. London: Mcgraw-Hill

Boyd M. (2005). Psychiatric Nursing Contemporary Practice, 3th Edition. Lippincott Williams & Wilkin, P.529.

Bradbury, T. N. (1995). Assessing The Four Funda- Mental Domains of Marriage. Family Relations, 44, 459-468.

Bradbury T, Fincham, F.D, Beach, S.R. H. (2000). Research on The Nature and Determinants of Marital Satisfaction.Journal of Marriage and The Family, 62: 964–80.

Coombs R. (1991). Marital Status and Personal Well-Being: A Literature Review. Family Relations, (40): 97-102.

Crowe, M. (2007). Managing Couple Relationship and Individual Psychological Problems in Psychosexual Therapy. Journal ofSexual Disorder and Psychosexual Therapy, 6(3): 95-98.

Cumming SM, O’Reilly WA. (1997). Fathers in Family Context: Effects of Marital Quality on Child Adjustment in The Role of The Father in Child Development. 1st. Edition. New York: John Wiley and Sons,Pp: 863-891.

Daniel JW, Balard RDS. (1999). How Couple Maintain Marriage. Journal of Family Relations, 48(3): 263.

Davis, D., & Shaver, P. (2006). “I Can’t Get No Satisfaction” Insecure Attachment, Inhibited Sexual Communication, And Sexual Dissatisfaction. Journal ofPersonal Relationships, 13: 465-483.

DeBord, J., Romans, J. S. C., & Krieshok, T. (1996). Predicting dyadic adjustment from gene- ral and relationship-specific beliefs. Journal of Psychology, 130, 263-280.

Demo DH, Acock AC. (1996). Singlehood, Marriage, and Remarriage. The Effects of  Family Structure and Family Relationships on Mothers’ Well-Being. Journal of FamilyIssues, 17(3): 388-407.

Dunn, Matthew, Day, Carolyn, Bruno, Raimondo, Degenhardt, Louisa, Campbell, Gabrielle. (2010). Sexual and Injecting Risk Behaviours Among Regular Ecstasy Users. Addictive Behaviors,  35: 157–160.

Eidelson, R. J. & Epstain. (1982). Cognitive and Relationship Maladjastment: Development of A Measure of Disfunctional Relationship Beliefs. Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Elliott, S., & Umberson, D. (2008). The Performance of Desire: Gender and Sexual Negotiation in Long-Term Marriage. Journal of Marriage and Family, 70: 391-406.

Ellis, A. (1978). Family Therapy: A Phenomenological and Active Directive Approach. Journal of Marriage and Family Counseling, 4, 43-50.

Ellis, A. (1993). Psychology and Value of  Human Being (Rev.Edition).New York: Institute for Rational Emotive Therapy.

Ellis, A. (2000). How to Control Your Anxiety Before It Controls You, New York: Citadel Press.

Ellis, A. (2001). Overcoming Destructive Beliefs, Fee- Lings, and Behaviors, Amherst, NY: Prometheus Books.

Ellis, A. (2003). Overcoming Resistance: A Rational Emotive Behavior Therapy in Degraded Approach (2nd Edition), New York: Springier

Ellis, A., Sriden, W. (1987). The Practice of Rational Emorive Therapy. New York: Spring

Emmelkamp PM, Heeres H. (1988). Drug Addiction and Parental Rearing Style: A Controlled Study, International Journal of The Addictions, 23(2): 207-216.

Epstain, N. (1986). Cognitive Marital Therapy: Mul- Ti Level Assessment and Intervention. Journal of Rational-Emotive Therapy, 4, 68-81.

Eysenck, H. J. (1997). Addiction Perronality and Motivation, Human Psychopharmacology, Vol12, S 701-S 87 Institue of Psychiatry, University of London.

Fowers, B. J., Lyons, E. M., & Montel, K. H. (1996).Positive Marital Illusion Enhancement or Relationship Enhancement. Journal of Family Psychology, 10, 192-208.

Feeney, G.F.X., Connor, J.P. Young, R. Mc D., Tuker, J., Mc Person, A. (2005). Improvement in Measure, of Psychological Distress Amongst Amphetamine Misuser Treated With Brief Cognitive-Behavioral Therapy. Addictive Behaviors.

Fincham FD, Bradbury TN. (1987). The Assessment of Marital Quality: A Reevaluation. Journal of Marriage and Family, 49: 797-809.

Fisher TD, Mcnulty, JK. (2008). Neuroticism and Marital Satisfaction: The Mediating Role Played by The Sexual Relationship. Journal of Family Psychology, 22: 112-122.

Gottman, J. (1999). The Marriage Clinic. New York: Norton.

Gelder M, Magou R, Geddes J. (2003). [Oxford Core Texts Psychiatry].Translated by Pourafkary N. 2ndEdition. Golban Medcal Publication. P.209. Persian.

Glenn ND. (1996). The Text Book Story of American Marriages And Families, New York: Institute for American Values.

Hanbury, R., Cohen, M., & Stimmel, B. (2000). Adequacy of Sexual Performance in Men Maintained on Methadone. American Journal of Drug And Alcohol Abuse, 4: 13-20.

Hotlist CS, Miller B. (2005). Perceptions of Attachment Style And Marital Quality In Midlife Marriage. Journal of Family Relations, 54: 46-58.

Hulbert, D., Farley,C.A.L., Cynthia, W. (1992).  An Empitical  Examination  into  The  Sexuality  of  Women With  Borderline  Personality  Disorder. Journal of Sex Marital  Therapy, 18(3): 231-242.

Isanezad O. (2008). Investigate The Effectiveness of Quality Improvement Enrichment Marital Relationships of Couples in Isfahan.MS. Dissertation. University Of Isfahan: College of Educational Sciences: 24-46. [Persian]

Isanezhad O, Ahmadi A, Etemadi O. (2008). Mental Effect on The Quality of Marital Welfare. University of Tehran; Proceedings of The Third National Congress of Family Pathology. [Persian]

Jahanfar, SH, Molaeenezhad. (2002). Text Book of Sexual Disorders. Salemi & Bizhe Publication. Tehran. P. 11-61. [Persian]

Jacobson, N.S, Waldron, H, Moor, D. (1980). Toward A Behavioral Profile of Marital Distress. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 49: 269-277.

James, S., Huntley, J. & Hems Worth, D. (2002). Factor Structure of Relationship Belief Inventory. Cognitive Therapy and Research, Vol. 26, P: 729-755.

Jessor, R. (1984). Adolescent Development and Behavioral Health.in J. D. Matarazzo, S. M., Weiss, J. A., Herd, N. E., Miller &S. M. Weiss (Editions). Behavioral Health: A Handbook of  Health Enhancement and Disease Prevention (Pp. 69-90). New York: John Wiley & Sons.

Johnson, M.E.Hanson, B.L.,Metzger, J.S.Brems, C.Dewane, S.L.(2012). Changes in Sexual Activity Following Substance Dependence Treatment. Journal of Substance Use, 17 (4). Pp. 340-347.

Kaplan, H., Benjamin, S.A. (2001). Summary of  Kaplan Psychology. Tehran: Arjmand. P: 323-325.

Kavyani M. (1999). Health Psychology. Tehran: Tehran University. [Persian]

Ketabe P, Maher F, Brjly A. (2009). Identity and Relationship Addiction in Women in Tehran Province. Quarterly Addiction Studies, 2(7): 54-69.[Persian]

Lapera, G, France, G. C., Taggi, F, & Macchia, T. (2003).A Review of Sex and Family Problems in Men With Addiction Problem. Journal of Sex Material Therapy, 29: 149-156.

Lawson, G.W., Lawson, A.W. & Rivers, P.C (2001). Essentials of Chemical Dependency Counseling.3rdEdition, Maryland An Aspen.

Levine, Harry G. (1979). The Discovery of Addiction: Changing Conceptions of Habitual Drunkenness in America. Journal of Studies on Alcohol, 15: 493 – 506.

Levinger, G., & Huston, T. L. (1990).The Social Psychology of Marriage . in F. D. Fincham & T.N. Bradbury (Eds.). The Psychology of Marriage (Pp. 19-58). New York: Guilford Press.

Lewis R, Spanier G. (1979). Theorizing About The Quality and Stability of Marriage,New York: Free Press

Looy, H. (2005). Sexuality in The Encyclopedia of Christianity, Eerdmans Publishing Company.

Margolis, R.D., & Zewbeen, J.E. (1998).Threating Patient with Alcohol and Other Drug Problems: An Integrated Approach, Washington, D.C.

Markman,  H. J., &  Hahlweg, K. (1993). The Pre- Diction and Prevention of Marital Distress: An International Perspective. Clinical Psychology Re- View, 13, 29-43.

Mirtaki, M. (2004). Exploring The Relationship Between Orgasm Experience and Marital Satisfaction in The Women Referring To Health-Care Centers. Unpublished Msc Thesis, Tehran University of Medical Sciences. Iran. [Persian]

Moller, A. T. & Van der Merwe, J. D. (1997). Irrational beliefs, interpersonal perception and marital adjustment. Journal of Rational Emotive and Cognitive Behavioral Therapy, 15, 260-290.

Moller, A. & Vanzeyl P. D. (1991).Relationship Beliefs. Interpersonal Perception & Marital Adjustment. Journal of Clinical Psychology, 47(1): 6-28.

Moos, R.H., Finney, J.W., & Cronkite, R.C. (1990). Alcoholism Treatment: Context Process and Autcome. Oxford, Uk: Owford University Press.

Nurco, DN., Hanlon, TE.,D Grady, KE., Kinlock, TW. (1997). The Early Emergence of Narcotic Addict Types. American Journal Drug Alcohol Abuse, 23: 523-542.

O’farrell, T.J., Choquette, K.A., & Cutter, H.S.G. (1998).Couples Relapse Prevention Sessions After Behavioral Marital Therapy for Male Alcoholics: Outcomes During The Three Years After Starting Treatment. Journal of Studies on Alcohol, 56(4), 357-370.

O Leary, K. D. (1987). Assessment of Marital Discord USA: Lawrence Erlbum Association, INC.

Patel, K, Hellstrom, W. J. (2009). Central Regulation of Ejaculation and The Therapeutic Role of Serotonergic Agents in Premature Ejaculation. Journal of Current Opinion Investigating Drugs, 10:  681-90.

Paul P. (1998). What to Expect in Sexual Therapy, Canada: The University of Toronto.

Pfaus, J. G, Gorzalka, B. B. (1987). Opioids and Sexual Behavior. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 1: 1-34.

Pita, D.D. (1994).Addiction Counseling: A Practical Guide to Counseling With Chemicals and Other Addictions. New York: Crossroad.

Quaglio, G., Lugoboni, F, Pattaro, C. (2008). Erectile Dysfunction in Male Heroin Users, Receiving Methadone and Buprenorphine Maintenance Treatment. Drugand Alcohol Dependence, 94: 12-18.

Qian, Han-Zhu, Hao, Chun, Ruan, Yuhua, Cassell, Holly M., Chen, Kanglin, Qin, Guangming, Yin, Lu, Schumacher, Joseph E., Liang, Shu, Shao, Yiming. (2008).  Impact of Methadone on Drug Use and Risky Sex in China. Journal of Substance Abuse Treatment, 34: 391–397.

Risen, C.B. (1995). A Guide to Taking A Sexual History. Psychiatric Clinics of North America, 18: 39-53.

Rotunda, R.J., & O’farrell, T.J. (1997).Marital and Family Therapy of Alcohol Use Disorders: Bridging The Gap Between Research and Practice. Professional Psychology: Research And Practice, 28, 246-252.

Sadeghy S. (2000). Exploring Personality Factors Influencing Marital Satisfaction. Unpublished MA Thesis, Iran University of Medical Sciences. Iran. [Persian]

Shafiei M, Rahgozar A, Rahgozar, M (2004). The Effect of Education on Attitude and Knowledge, Practice of Family Addicts. Journal of Addiction, 3: 35-39.

Shamlou S. (2002). Mental Health. Tehran: Roshd. [Persian]

Siegel, Jl. (1998). Criminology, Wadsworth: Belmont.

Sinha, P., Mukerjec, N. (1990). Marital Adjustment Space Orientation. Journal of Social Psycholog, 130(5): 633-639.

Spanier, GB. (1976).  Measuring Dyadic Adjustment: New Scales for Assessing The Quality of Marriage And Similar Dyads. Journal of Marriage and Family, 38:15-38.

Spotten, A. (1996). Divorce its’ causes and consequences in Hindu society. Journal of Sex and Marital Therapy.24 (3), 154- 158.

Stackert, R. & Bursik, K. (2003).Why Am I Unsatisfied? Adult Attachment Style, Genered Irrational Relationship Beliefs & Young Adult Romantic Relationship Satisfaction. Personality & Individual Defferences, 34(8): 11-1419.

Ston H, Ston A. (2006). Resolvent of Marital and Sexual Issues. Translator: Poorhekmat, H. Tehran.

Strain, E., Bigelow, G., & Liebson, I. (1999). Moderate-Vs. High-Dose Methadone in The Treatment of Opioid Dependence: A Randomized Trial. Journal of AMA,281: 1000-1005.

Sullivan, B. & Shwebel, A. (1995). Relationship Beliefs & Expectations of Satisfaction in Marital Relationship, Implication for … Family Journal, 3: 8-298.

Takigiku, S. K. (2003). A Cross- Domain Growth Analysis of Drug- Abusing Women’s Drug Use And Relationship Adjustment With Partner Over Eighteen Month. Dissertation of Doctor Philosophy, Purdue University.

Tatari, F., Farniya, V. Faghiyeh. & Nasiri, R. (2010). The Effects of Trazodoneon Erectile Function in Patients on Methadone Maintenance Treatment. Available Online at: Www.Kums. Ac.Ir/Article-Fa-78.Html.

Tomas A, Ruth E. (1997). Teachers’ Conflict Management Styles with Peers and Students’ Parents. International Journal of Conflict Management.

Waite, Linda J. (1997). Why Marriage Matters Strengthening Marriage Roundtable. Washington DC, June 1997.

Weijers H. G., Wiesbeck,G. A., Wodarz, N., Keller , H. Michel , T. And Boning, J. (2003). Gender and Personality in Alcoholism. Archives of Women’s Mental Healt, 6 (4): 245-252.

Westerman M, Edgar JL. (1995). Marital Adjustment and Children’s Academic Achievement. Merrill Palmer Quarterly, 41: 453-470.

Wilson, H., Mcandrews. (2000). Sexual Health: Foundations for Practice. London: Baillieretindall.

Wolf, H. J. (2005). Sexuality and Ecospirituality, The Encyclopedia of Religion and Nature. Thoemmes Press.

Witting, A.F. (1976). Introduction to Psychology. Mc Grow Book Company.

Wood, J.T. (1998). Interpersonal Communication. Everyday Encounters. Wadsworth Publishing Company. 2nd Edition.

Young, M. E, Long, L. L. (1998).Counseling and Therapy for Couples, Book/Cole Publishing Company.

Zanganeh, Sh. (2001). Examine The Social Causes of Divorce in The City of Kermanshah in 1380.Unpublished MA. Thesis, University of Tehran, Iran. [Persian]

Abstract


 

The research examined the predictive role of the relationship dysfunctional beliefs and sexual satisfaction on dyadic adjustment of couples in addicts under treatment of  methadone. A sample of under treatment of methadone patients (n = 74) completed relationship beliefs inventory (RBI), larson sexual satisfaction inventory and revised dyadic adjustment. Data were analyzed using regression and independent-sample t-test. Results showed that drug abuse age significantly and negatively predicted dyadic adjustment. The number of months of treatment significantly and negatively predicted relationship dysfunctional beliefs in their spouse. Relationship dysfunctional beliefs differences was significant between drug abuse and under treatment group. The role of relationship dysfunctional beliefs in prediction of dyadic adjustment of patient and their spouse was negative. Also sexual satisfaction was a significant positive factor for prediction of spouse’s dyadic adjustment. it’s necessary to attend to marriage issues and themes concern to family and sexual relationships between couples that one of them is addict. So use of educational periods and family therapy sessions can be useful in deal with patients and their spouses in addiction treatment centers.

 

 

KEY WORDS: Drug Abuse, Treatment of Methadone, Relationship Dysfunctional Beliefs, Sexual Satisfaction, Dyadic Adjustment.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پیش¬بینی سازگاری زناشویی توسط رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین در معتادین تحت درمان با متادون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 42 = 51