new5 free

پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها براساس خودکارآمدی،صفات شخصیت وراهبردهای مقابله ای

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی عمومی

 

پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها براساس خودکارآمدی،صفات شخصیت وراهبردهای مقابله ای

 

استادراهنما:

دکتر فخرالسادات قریشی راد

 

استادراهنمای دوم:

دکتر عزت‌ا… احمدی

پژوهشگر: …………………

 

زمستان 1392

تبریز- ایران

فهرست مطالب

چکیده یک

فصل اول                                            کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

2-1تعریف و بیان مساله. 3

3-1اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

4-1اهداف پژوهش… 8

5-1فرضیه های پژوهش… 8

6-1تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

فصل دوم                                    مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2مقدمه. .12

2-2کیفیت زندگی.. .12

1-2-2ابعاد کیفیت زندگی.. .12

2-2-2شاخص های کیفیت زندگی.. .13

3-2-2مدل های ادراکی برای تحقیقات کیفیت زندگی.. .14

شکل 1-2مدل ادراکی کیفیت زندگی ران. .15

شکل 2-2مدل ادراکی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت.. 16

4-2-2سنجش کیفیت زندگی.. 16

3-2ضایعه نخاعی.. 17

4-2صفات شخصیت.. .14

1-4-2تعریف شخصیت.. .18

2-4-2نظریه های شخصیت.. .19

3-4-2پدیدآیی شخصیت.. 27

5-4-2رگه های شخصیت.. 29

6-4-2ابعاد شخصیت براساس مدل5عاملی بزرگ.. .31

5-2خودکارآمدی.. .33

1-5-2تعریف خودکارآمدی.. .34

2-5-2فرآیند های واسطه خودکارآمدی.. 35

3-5-2ظرفیت ها و قابلیت های موثر در خودکارآمدی.. 39

6-2راهبردهای مقابله ای.. .41

1-6-2تعریف راهبردهای مقابله ای.. .41

2-6-2سبک های مقابله. .43

3-6-2برخی نظریه های راهبردهای مقابله ای.. 46

7-2پیشینه تحقیق. 49

فصل سوم                                            روش پژوهش

1-3روش انجام تحقیق. 52

2-3جامعه آماری.. 52

3-3نمونه آماری  و روش نمونه گیری.. 52

4-3روش گردآوری اطلاعات و ابزارهای اندازه گیری.. 53

فصل چهارم                                                  یافته‌های پژوهش

1-4 مقدمه. 57

2-4 یافته های توصیفی.. 57

3-4 استنباط آماری.. 58

فصل پنجم                                     بحث و نتیجه‌گیری

1-5 بحث و نتیجه گیری.. 75

2-5 جمع بندی.. 81

3-5 محدودیت های پژوهش… 82

4-5 پیشنهادها 82

1-4-5 پیشنهادهای پژوهشی.. 82

2-4-5 پیشنهادهای کاربردی.. 82

فهرست منابع

منابع فارسی.. 84

منابع انگلیسی.. 89

پیوست‌ها

پیوست1:پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF) 91

پیوست 2:پرسشنامه خودکارآمدی شرر(GSES ) 92

پیوست 3:پرسشنامه صفات شخصیت( NEO.FFI  ) 93

پیوست 4 :پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازا روس(WOCQ) 96

Abstract 100


چکیده

ضایعات نخاعی مشکلات جسمی ،حرکتی ،روانی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که این امر موجب تغییرات اساسی در شیوه وکیفیت زندگی افراد دچار آن و مراقبان آن ها می شود.

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل تاثیر گذار و پیش بین کیفیت زندگی بیماران دچار این ضایعه و مراقبان آن ها صورت گرفت.بدین منظور خودکارآمدی ،صفات شخصیت و راهبردهای مقابله ای به عنوان پیش بین سطح کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفتند.

در این پژوهش تعداد 104 بیمار دچار ضایعه نخاعی و 86 نفر از مراقبان آن ها که به کلینیک طب سوزنی دکتر محمد جلال وفا در زنجان مراجعه کرده بودند به شیوه در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از .پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر(GSES)  و پرسشنامه صفات شخصیت( NEO.FFI) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس(WOCQ) استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون های آماری تحلیل واریانس یکطرفه ، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام توسط نرم افزارspss نسخه 19 استفاده شد.

نتایج حاصل نشان داد که بین میانگین کیفیت زندگی بیماران ضایعه نخاعی و مراقبان آن ها تفاوت وجود دارد. از دیگر نتایج پژوهش این بود که به ترتیب صفات شخصیتی انعطاف پذیری ،برون گرایی و روان رنجورخویی دربیماران و به ترتیب صفات شخصیتی دلپذیر بودن و روان رنجورخویی در مراقبان می تواند کیفیت زندگی را پیش بینی نماید.همانگونه که مشاهده می شود در مدلی با حضور صفات شخصیتی ،خودکارآمدی و راهبردهای مقابله ای این صفات شخصیتی هستند که بیشترین نقش را در پیش بینی کیفیت زندگی دارند .

کلید واژه ها: کیفیت زندگی،ضایعه نخاعی،خودکارآمدی،صفات شخصیت،راهبردهای مقابله ای

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

                                      کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

با وجود کامیابی های فراوان انسان امروزی در زمینه های مختلف،بروز حوادث و ضایعات مرتبط با شرایط حاکم بر زندگی در جوامع صنعتی،امری اجتناب ناپذیر است.یکی از پیامدهای زندگی در این جوامع شیوع به نسبت بالای ضایعات نخاعی است که به طور عمده به سبب حوادث رانندگی ، حوادث شغلی و یا ورزشی رخ می دهد(حسن زاده،زارع ، علی پور،1391).

ضایعه نخاعی موجب چندین مشکل سلامتی می شود که نه تنها بر شرایط جسمی بیماران بلکه بر تمام امور زندگی آن ها از قبیل اهداف و ارتباطات و مهمتر از همه سطح کیفیت زندگیشان تاثیر می گذارد(لیدال، وینسترا،جلتنس،بیرینگ [1]، 2008).

کیفیت زندگی مجموعه ای از واکنش های عاطفی و شناختی افراد در مقابل وضعیت جسمی ، روانی و اجتماعی خود است که همواره به عنوان یک پیامد نهایی در کارآزمایی های بالینی ، مداخلات و مراقبت های بهداشتی مدنظر است.حوزه های مختلف از جمله حوزه سلامتی و اشتغال ، اقتصادی ، اجتماعی ، روحی ، روانی و خانوادگی را شامل می شود.طی چند دهه اخیر کیفیت زندگی به عنوان جزء مهم سلامت شناخته شده است،به نحوی که نتایج خدمات سلامت نه تنها باید موجب افزایش امید به زندگی شود بلکه باید موجب ارتقای کیفیت زندگی گردد(شوارتز اندرسون،نوسک،کراهن،[2]، 2007).

بررسي كيفيت زندگي واعتلاي آن نقش بسزايي در سلامت، زندگي اجتماعي و فردي دارد. براساس شواهد، عناصر عمده كيفيت زندگي در سلامتي وبيماري مي‌تواند با اعتبار قابل قبولي اندازه گيري شود .شاید بتوان مجموعه ای از رفاه جسمانی، روانی و اجتماعی که بوسیله شخص یا گروهی درک می‌شود (مثل شادی، رضایت، افتخار، سلامتی، موقعیت اقتصادی، فرصت‌های آموزشی ، خلاقیت و…) را تعریف مناسبی از کیفیت زندگی دانست (نظیری، 1380).

لذا شناسایی عوامل دخیل و تاثیر گذار بر کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی و مراقبین آن ها سهم بسزایی در افزایش سطح آن خواهد داشت.

2-1تعریف و بیان مساله

 

ضایعه نخاعی از جمله مشکل ترین انواع معلولیت بشمار می‌آید که علایم حسی و حرکتی آن، موجب ناتوانی در انجام ساده ترین کارهای روزمره شده و فرد را در تمامی حوزه های فعالیت زندگی، وابسته و با اختلال‌های گوناگون روبرو می سازد (دال برگ،آلارانتا ، سین تون[3]، 2005).

معمولا فرد پس از آسیب نخاعی با تغییرات قابل ملاحظه ای در زندگیش مواجه می شود که بر کیفیت زندگی وی، خانواده و افراد نزدیک اثر مخربی دارد. به دنبال این تغییر مهم در زندگی بسیاری از آسیب دیدگان ضایعه نخاعی حالت‌هایی مانند افسردگی ، اضطراب، اختلال در مفهوم خود و احساس تنهایی را تجربه می کنند.افزون بر این آسیب پذیری از نظر سو استفاده جنسی (بویژه در زنان) خودکشی، سو مصرف مواد و نیز جدایی از همسر در افراد ضایعه نخاعی در مقایسه با افراد عادی از میزان بالاتری برخوردارند (عزتی راد 1381) .

همچین کیفیت زندگی خانواده و مراقبین این افراد با توجه به ویژگی های فردی آن‌ها تاثیر می پذیرد. چگونگی برخورد مراقبان این افراد می تواند تاثیر بسزایی بر چگونگی پذیرفتن و کنارآمدن آن‌ها با معلولیت بوجود آمده داشته‌باشد.

سازمان جهاني بهداشت كيفيت زندگي را اين‌گونه تعريف مي كند:  درك افراد از موقعيت زندگي باتوجه به فرهنگ و سيستم ارزشي كه درآن زندگي ميكند‌، و نيز اهداف، تجربه ها، معيارها و وابستگي آن‌ها (الدار [4]،2003).

بین کیفیت زندگی و سلامتی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. کیفیت زندگی مفهومی است که احساس خوب بودن را از نظر جسمانی و روانی در بر می گیرد.کیفیت زندگی اگر چه در متون پزشکی مکرراً بحث شده، اما اندازه‌گیری آن با دیدگاه‌ها، روش‌ها و ابعاد متنوعی انجام شده است. مطابق مطالعات گوناگون دربین اجزا متنوع کیفیت زندگی، ابعاد زیر مورد استفاده قرارگرفته است. وضعیت سلامت عمومی، توانایی‌های عملکردی، وضعیت روانی، سطح خوب بودن، رضایتمندی از زندگی، شادی، سطوح تعقل، درد، حالت تهوع، استفراغ، علایم و نشانه ها، خستگی، عملکرد جنسی، فعالیت اجتماعی، وضعیت حافظه، وضعیت اقتصادی و وضعیت حرفه‌ای (پروتکیم،فینستین[5]2003).

همانگونه که ملاحظه می شود زندگی افراد دچار ضایعه نخاعی در تمامی ابعاد ذکر شده دستخوش تغییراتی می شود که عوامل مختلفی در آن دخیلند. شخصیت عامل تعیین کننده ای است که تمامی رفتارهای انسان را در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از محققان معتقدند که وجود تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی متفاوت واکنش افراد را نسبت به موقعیت‌ها و فشارزاها متمایز می گرداند (آقایوسفی، 1380).

درواقع افراد در چگونگی رفتار، تفکر، احساس، نیازها وخواسته ها باهم متفاوت می باشند و میزان سازگاری متفاوتی دارند.  دریک محیط مشابه اجتماعی برخی افراد توان مقابله با مشکلات و انتظارات را در اندک زمانی از دست می‌دهند و براحتی در دام اختلالات روانشناختی و عملکرد نامناسب گرفتارشده و سلامت روانشناختی و کیفیت زندگی آن‌ها به خطر می افتد و در مقابل عده ای با اندیشه و تحلیل موقعیت و باتوجه به ویژگی‌های شخصیتی خاص، رفتار مناسب از خود نشان می‌دهند و از کیفیت زندگی مطلوب برخوردار خواهند شد. متغیرهای شخصیتی تاریخچه ای طولانی ازاثرگذاری برسبک‌های مقابله یا تنیدگی، و بهزیستی ذهنی را نشان می دهد (پنلی و توماکا[6]2002).

 از طرفی خودکارآمدی یا کارآیی شخصی به عنوان یک عامل موثر بر ارتقای کیفیت زندگی، به درک از عملکرد و رفتارهای سازگارانه و انتخاب محیط و شرایطی که افراد تلاش می کنند به آن دست یابند اثر می گذارد . افرادی که به توانایی های خود اطمینان دارند فعالانه در انجام امور شخصی خود و همینطور برنامه های بهداشتی ارتقا دهنده سطح سلامتی شرکت می کنند. از طرف ديگر برخي پژوهش‌ها به نقش مؤثر خودكارآمدي درك شده درشيوه هاي مقابله افراد در موقعيت‌هاي مختلف تأكيد كرده اند. يكي ازجنبه هاي اساسي خودكارآمدي شخص اين است كه فرد از راه اعمال كنترل مي تواند بر پيامدهاي زندگي خود اثر بگذارد. از ديدگاه پژوهشگران احساس خودكارامدي پايين باعزت نفس پايين، تفكر بدبينانه نسبت به خود و عدم عملكرد خوب در ارتباط است. خودكارامدي بالا با راهبردهاي مقابله‌اي فعالانه، جستجوي حمايت اجتماعي و حل مسأله(خوشبيني) ارتباط دارد (جلیلیان،1392).

خودكارآمدي درك شده نقش تعیين كننده اي بر خودانگيزشي افراد دارد؛ چرا كه باور خودكارآمدي برگزينش اهداف چالش آور، ميزان تلاش و كوشش در انجام وظايف، ميزان استقامت و پشتكاري در رويارويي با مشكلات و ميزان  تحمل فشارها اثر می گذارد (دارآبادی و فیروزکوهی،2004).

با توجه به استدلالات منطقی و نظریات فالکمن ولازارس[7] عقلانی به نظر می رسد که هر چه میزان استفاده ازشیوه مقابله ای هیجان مدارکاسته شود، برمیزان استفاده ازشیوه مقابله ای مشکل مدارافزوده میشود که این یک واقعه مطلوب است و بر کیفیت زندگی بیماران نیز اثر مثبتی می‌گذارد. استفاده از شیوه مقابله‌ای مشکل محور فرد را هدفمند می کند و معمولاً زمانی بیمار از آن استفاده می کند که استرسور به عنوان یک عامل قابل کنترل و رام شدنی ادراک و ارزیابی شود و در نتیجه بیمار به سوی برنامه های خود مراقبتی، کاهش محرومیت، کاهش تضعیف روحیه وافزایش مشارکت در مراقبت ازخود، سوق پیدامی کند (گری[8] 2000).

بنابراین با توجه به مطالب بیان شدة فوق سؤال اصلی تحقیق این است که : آیا کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی و مراقبان آن‌ها را می توان براساس خودکارآمدی، صفات شخصیت و راهبردهای مقابله ای پیش بینی کرد؟

3-1اهمیت و ضرورت تحقیق

از طرف سازمان بهداشت جهانی ، شیوع ضایعه نخاعی در جهان 40-15 میلیون نفر گزارش است و سالانه 12 تا 40 میلیون نفر در جهان دچار صدمات نخاعی می شوند (گندمکار،1389).

در کشور ایران حدود سه میلیون نفر معلول شناسایی شده اند و با توجه به آمار بالای تصادفات و حوادث مختلف برآورد می شود 700 هزار نفر معلول ضایعه نخاعی وجود داشته باشند که هر سال نیز 2000 نفر به آن اضافه می شوند.5 طبق آمار دانشگاه تهران ،2100 نفر از جانبازان جنگ تحمیلی دچار ضایعه نخاعی هستند (نیک فلاح،مرقاتی،ابریشم کار،راهداری ومردانی،1389).

به دلیل محدودیت هایی که گریبان‌گیر این افراد شده است، آن‌ها بیشترین تعاملات اجتماعی را با مراقبان خود دارند؛ از این رو نحوه برخورد و ویژگی های فردی مراقبان تاثیر بسزایی بر چگونگی کنار آمدن این بیماران دارد لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی مراقبان نیزکمک شایانی به این امر می کند.

به طورکلی نتایج بررسی های مختلف بر روی مراقبان به بیماران مزمن گویای آن است که 70 درصد آن ها با دو مشکل بزرگ یعنی 1 مشکلات مربوط به مراقبت و درمان بیمار و 2سازگاری با مسؤلیت های ناشی از مراقبت روبروهستند. به طوری که افزایش مسئولیت موجب بروز واکنش های خشم و اضطراب در آن ها می شود. به علاوه نیازهای مراقبتی بیمار،افسردگی فرد مراقبت دهنده را افزایش داده وسازگاری او را با سایر اعضاء خانواده کاهش می دهد (کینگ و هیندز [9]1998).

ضایعه نخاعی به دلایل مختلفی می تواند ایجاد شود ولی به هر علتی که به وجود آمده باشد ، تاثیرات عمیق و گسترده ای روی سلامت جسمی ، روانی و شیوه زندگی فرد خواهد گذاشت (مقدم،حبیبی،د,واتگران،1389).

استرس هایی که بعد از ایجاد ضایعه نخاعی ایجاد می شوند شخص را منزوی و کناره گیر از اجتماع و فعالیت ها می کند و باعث بروز بسیاری از اختلال های روانی و خلقی می شود(حسن زاده،زارع ، علی پور،1391).

افراد دارای ناتوانی جسمی در مقایسه با افراد عادی دارای تماس های اجتماعی کمتری هستند و بیشتریت تعاملات را با مراقبان خود دارند.این افراد نسبت به  افراد جامعه خطر ریسک بالایی برای ابتلا به اختلالات خلقی دارند (مارتز، لیونه وپرایب [10]،2005).

سازگار شدن با ضایعه نخاعی از نظر روان شناختی به تلاش بیش تری در مقایسه با جسمانی نیاز دارد.این بدان علت است که ناتوانایی در افراد مبتلا به ضایعات نخاعی ناگهانی بوجود می آید و این افراد برای تطبیق روحیه خود با شرایط ایجاد شده نیاز به زمان بیش تری دارند13 شرایط ویژه در این افراد تاثیر فراوانی روی وضعیت روانی و روابط خانوادگی و اجتماعی دارد و این ناتوانی جسمی باعث اثر گذاشتن روی سازگاری روانی-اجتماعی و سلامت روانی شخص می شود. البته ویژگی های فردی پیش از ضایعه نیز در عوارض روان شناختی موثرند و افراد مختلف به این فشارهای روانی به روش های متفاوتی واکنش نشان می دهند.برخی از افراد بهتر از سایرین می توانند با این عوامل محرک و تنش زا مقابله کنند در حالی که بسیاری دیگر به دلیل جنبه های شخصیتی نسبت به فشارهای روانی کاملا مستعد و بی مقاومت هستند (کوپر[11]،1994).

با توجه به شکایت گروه عمده ای از بیماران دچار آسیب نخاعی مبنی بر عدم توجه و مطالعه ناکافی جنبه های روانی زندگی آنان، بویژه در حیطه ی کیفیت زندگی، به نظر می رسد بررسی چگونگی کیفیت زندگی این بیماران و همچنین شناخت متغیرهای اصلی و تاثیرگذار که موجب ارتقای کیفیت زندگی این بیماران می شود، می تواند کمک شایانی به بهبودی وضع زندگی و کیفیت آن‌ها بنماید.

در نهایت‌‌، هدف از پرداختن به این موضوع یافتن متغیرهای تاثیرگذاری است که می تواند موجبات ارتقای کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی را فراهم آورد.

4-1اهداف پژوهش

1.پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها براساس خودکارآمدی ، صفات شخصیت و راهبردهای مقابله ای

2.مقایسه کیفیت زندگی بیماران دچارضایعه نخاعی و مراقبان آن ها.

  1. 3. تعیین رابطه کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی و مراقبان آن‌ها با خودکارآمدی
  2. 4. تعیین رابطه کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی و مراقبان آنها با صفات شخصیت
  3. 5. تعیین رابطه کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی و مراقبان آن‌ها با راهبردهای مقابله ای
  4. تعیین سهم خودکارآمدی، صفات شخصیت و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی.

5-1فرضیه های پژوهش

  1. بین کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها تفاوت وجود دارد.
  2. بین کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنهابا خودکارآمدی رابطه وجود دارد.
  3. بین کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی و مراقبان آن‌ها با صفات شخصیت رابطه وجود دارد.
  4. بین کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی و مراقبان آن‌ها با راهبردهای مقابله ای رابطه وجود دارد.
  5. کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی و مراقبان آن‌ها را می توان براساس خودکارآمدی، صفات شخصیت و راهبردهای مقابله ای پیش بینی کرد.

6-1تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-6-1کیفیت زندگی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع فارسی

 

-آقايوسفي، عليرضا.(1380).نقش عوامل شخصيتي برراهبردهای مقابله اي وتاثيرروش مقابله ای درمانگری برعوامل شخصيتي وافسردگي. رساله دكتري روانشناسي،دانشگاه تربيت مدرس تهران.

-آقا یوسفی،علیرضا؛شقاقی، فرهاد و دهستانی مهدی.(1391).ارتباط کیفیت زندگی وسرمایه روان شناختی با درک بیماری در میان مبتلایان به ام اس .روانشناسی سلامت. 1. 15-4.

-ابراهیمی،فرزانه.(1391). نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و ابراز وجود دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز.پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

-اتکینسون، ریتال، اتکینسون، ریچاردسی؛ اسمیت، ادوارد ای؛ بم، داریل جی و هوکسما، سوزان نولن. (1388). زمینه روانشناسی هیلگارد، چاپ یازدهم (ترجمه محمدتقی براهنی و همکاران). تهران: رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1983).

-اسماعيلي،مريم؛عاليخاني،مريم؛عراقی،غلام وحسینی،فاطمه.(1384).كيفيت زندگي وارتباط آن باخودكارآمدي دربيماران تحت همودياليز. فصلنامه پرستاري ايران.18. 42-41.

-باقیانی مقدم، محمد حسین ؛ مطلق ، زهرا؛ سبزمکان ،لیلا ؛ قارلی پورقرقانی ،ذبیح اله ؛توسلی ،الهه و شهبازی ، حسن .(1390). رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد.مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان.13 . 38. 63-47.

-برزکار، ابراهیم. تحت نظارت:دکتر حسن عشایری. با همکاری:دکتر مسیب برزکار. (1385). ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی. چاپ اول. تهران:ابراهیم برزکار.

-بهادری خسرو شاهی،جعفر.(1392). ارتباط راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی با گرایش به سوءمصرف مواد در دانشجویان.مجله ی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی .14 . 3 . 80-90.

-پروین، لورنس؛الیور،جان(1389). شخصیت. ترجمه جوادی محمد جعفر  و کدیور پروین ،تهران،آییژ.

-جاویدی،طاهره؛معدنی،صدیقه و نظری ، بی بی زهرا.( 1390 ).نظريه يادگيري شناختي- اجتماعي بندورا و دلالتهاي تربيتي آن.اولين همايش ملي علوم شناختي در تعليم و تربيت . 253-231.

-جليليان، محسن؛مصطفوي، فيروزه وشريفي راد،غلامرضا.(1392)ارتباط خودكارآمدي عمومي وحمايت اجتماعي درك شده باكيفيت زندگي بيماران قلبي- عروقي: يك مطالعه مقطعي. مجله تحقيقات نظام سلامت.5.9.

-حسن زاده پشنگ،سمیرا؛زارع،حسین وعلی پور،احمد.(1391) اثربخشی آموزش شيوه‌های مقابله با استرس بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بيماران مبتلا به ضايعه نخاعی.مجله علوم پزشکی پارس،10 ،3 ، 15-26.

– حسيني دولت آبادي،فاطمه؛صادقي،عباس؛سعادت،سجاد وخداياري ،هانيه .(1392). رابطه بين خودكارآمدي و خودشكوفايي با راهبردهاي مقابله اي در دانشجويان . مجله پژوهش در آموزش علوم پزشكي .6. 1 .17-10.

– حمید ،نجمه و زمستانی،مهدی(1392). رابطه هوش معنوي و ويژگي هاي شخصيتي با كيفيت زندگي در دانشجويان پزشكي.مجله پزشکی هرمزگان;17(4)355-347.

– خزائلی،ندا؛گلشیری ، پرستو ؛ فرج زادگان ، زیبا ؛ همتی ، سیمین ؛عمو حیدری ، علیرضا ؛حکیمیان ، محمد رضا ؛ امامی ،محمد حسن وغلامرضایی علی.(1392).بررسی اعتبار و پایایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان ولورکتال.مجله دانشکده پزشکی اصفهان.32.276. 264-228.

– خوانساری،محمدرضا. (1390).بررسي عوامل اجتماعي و شخصيتي موثر بر گرايش به ونداليسم (خراب كاري) در بين دانش اموزان دبيرستاني شهر اهواز.مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران.4 . 2 .143-131.

-خیاط زاده0(2009).مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی ومادران کودکان عادی.دانشور،16 ، 11-1.

-خیرآبادی؛غلامرضا،باقریان؛رضا،نعمتی؛کیانوش،دقاق زاده؛حامد.(1389).تاثیر آموزش راهبردهای مقابله ای بر شدت علایم،کیفیت زندگی و علایم روانشناختی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر.مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 28، 110.

-دهداري طاهره,خاموشي اميرجمشيد,کاظم نژاد انوشيروان.(1382) بررسي تاثير عمل جراحي باي پس عروق كرونر بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آترواسكلروز.آموزش بهداشت وارتقای سلامت;1(1):1-7.

رضایی ، کوروش؛کوهستانی ،حمیدرضا؛نجات،نازی وابراهیمی فخار،حمیدرضا .(1390). مقايسه تأثير نقشه مفهومی و فرايند پرستاری بر يادگيری خود-تنظيم، خودکارآمدی و راهبردهای شناختی دانشجويان پرستاری.مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.10 .2 .218-209.

– سوری ،اکبر.(1388)بررسی رابطه ی خدمات توانبخشی ارائه شده با کیفیت زندگی بیماران ضایعه نخاعی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی همدان،پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی رازی.تهران.

– شاوران،سید حمیدرضا.(1390).تحلیل روابط چندگانه میان اعتماد،خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های منتخب دولتی شهر اصفهان.پایان نامه دکتری.دانشگاه اصفهان.

-شاهنده،هانيه.(1382). بررسی كيفيت زندگي معلولين ضايعه نخاعي عضو انجمن ضايعات نخاعي تهران.پايان نامه كارشناسی ارشد.تهران. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

– شجاعی،محمدصادق.(1388).نگاهی به ریشه های نظریه صفات شخصیت.مطالعات اسلام و روان . 4 . 3 . 153-129 .

-شعباني بهار، غلامرضا؛ عرفاني، نصراله و هادي پور، مجتبي.(1385).مقايسه و بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شخصيتي وميزان پرخاشگري در ورزشكاران مرد رشته هاي منتخب ورزشي شهرستان همدان. مجله پژوهش در علوم ورزشي.14. 112-92.

شکری،امید؛ خدایی،علی؛ دانشورپور،زهره؛ طولابی،سعیدو فولادوند،خدیجه.(1388).کاربرد پذیری نظریه خود مدیریتی روانی استرنبرگ در موقعیت های تحصیلی: سبک های تفکر و پنج رگه بزرگ شخصیتی. مجله علوم  رفتاری.10. 279-286

-شماعي زاده، مرضيه.(1384). بررسي تأثير مشاوره شغلي به شيوه شناختي-اجتماعي بر افزايش خودكارآمدي. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان.

-شولتز، داون؛شولتز، سيدني الن(1998).نظريه هاي شخصيت. ترجمه: محمدي، سيد يحيي(1387). تهران :نسر موسسه نشرهما.

-عبداللهی ، بیژن.(1385). نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان.مجله تدبیر.168. 40-35.

-عزتی راد،م.(1381).اختلال های روانی شایع در بیماران ضایعه نخاعی.مجموعه مقالات دومین کنگره ضایعه نخاعی ایران.تهران.انتشارات دانشگاه شاهد.

-عظیمی نیا،خدیجه.(1390).بررسی رابطه ی صفات شخصیتی و خلاقیت با استفاده از موسیقی در زندگی روزمره. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل.

-غلامی ، فاطمه.(1388). اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر میزان خودکارآمدی در موقعیت های اجتماعی وهراس اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه اصفهان.

-کاشی،عباس . (1390).کیفیت زندگی بعد ازآسیب نخاعی .مجله فیزیو تراپی سیستم عصبی. 3 . 29.

– کاملی ، زهرا ؛  قنبري هاشم آبادي ، بهرامعلی ؛ آقا محمدیان شعرباف ، حمید.(1390). بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره هاي ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست . پژوهش هاي روانشناسی بالینی و مشاوره .1 .1 .93-83.

-کریمی وکیل، علیرضا.(1391). رابطۀ کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) .تهران.

-گنجی ، حمزه و گنجی ، مهدی .(1391). نظریه های شخصیت.تهران.ساوالان.

-گنجي ارجنگي، معصومه و فراهاني، محمدتقي.(1388).استرس شغلي و خودكارآمدي با رضايت از زندگي در امدادگران حوادث گاز استان اصفهان.فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش در سلامت روانشناختی.2 .24-15.

-گندمکار،فاطمه.(1389). بررسي تاثير ماساژ شكمي بر درمان يبوست بيماران دچار صدمه نخاعي.مجموعه مقالات دومين سمينار تخصصي ضايعات نخاعي.ایران.تهران. انتشارات دانشگاه شاهد .

– گندم کار، پريشاد ؛ نادري، فرح و سواري ،كريم.(1392). اثربخشي آموزش راهبردهاي مقابله اي بر انعطاف پذيري كنشي و سلامت دانش آموزان دختر   . فصلنامه انديشه و رفتار روان شناسي باليني. 29  . 57-66 .

-محمودی ؛غلامرضا، شریعتی؛ علی رضا و بهنام پور، ناصر.(1382).ارتباط بین کیفیت زندگی وروشهای مقابله ای به کارگرفته توسط بیماران تحت درمان باهمودیالیز.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، 12،52-43

– مداحي محمد ابراهيم .(1390). سبك هاي تربيتي و رگه هاي شخصيت .فصلنامه انديشه و رفتار روان شناسي باليني.21 .17.

-مرادی، اعظم؛ملک پور، مختار؛امیری، شعله؛مولوی ،حسین ونوری، ابوالقاسم (1389).کیفیت زندگی زنان مبتلا به ناتوانی جسمی-حرکتی.پژوهش درحيطه كودكان استثنايي،1،10،64-49.

-مسعودنيا، ابراهيم .(1387). خودکارآمدي عمومي و فوبي اجتماعي: ارزيابي مدل شناختي اجتماعي بندورا. مجله علمي- پژوهشي مطالعات روانشناختي. 3 .127-115.

-مقدم ، مژگان؛ حبيبي، رويا ؛ دواتگران ، كيوان و نظم ده،كاظم.(1389). توانبخشي جامع ضايعه  نخاعي.تهران. معاونت امور توانبخشي معلولان جسمي ،حركتي و حسي.

موسوي ،بتول؛ منتظري ،علي و سروش ،محمدرضا.(1386). کيفيت زندگي جانبازان زن مبتلا به ضايعه نخاعي.مجله پایش.7 . 1. 81-75.

– نجات؛سحرناز، منتظری؛علی،هلاکویی نایینی ومجدزاده، رضا.(1385). استاندارد سازی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی.مجله دانشکده بهداشت وانیستیتو تحقیقات بهداشتی، 4،12-1.

-نظیری، سعید. (1380).بررسی تاثیر برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در کیفیت زندگی افراد معلول جسمی-حرکتی 15تا65سال در خمینی شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد کاردرمانی.دانشگاه علوم پزشکی ایران.

-نیک فلاح،ابوالقاسم؛مرقاتی خویی،عفت؛ابریشم کار،محبوبه؛راهداری،فرشته ومردانی،اعظم.(1389). تاثير تستوسترون تراپي بر ارتقاء عملكرد حركتي و جنسي بيماران با آسيب نخاعي. مجموعه مقالات دومين سمينار تخصصي ضايعات نخاعي.ایران.تهران. انتشارات دانشگاه شاهد .

-هاشمیان ، فرزانه.(1389).بررسی رابطه بین خودکارآمدی و استرس کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان قم.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه پردیس قم.

-هویدا،رضا و سلیمانی عفت.(1392). بررسي مفهوم خودكارآمدي در نظريه شناخت اجتماعي باندورا.مجله علوم اجتماعی.63 .97-91.

-هیبتی ، خلیل.(1381).بررسی شیوه های فرزندپروری والدین و رابطه آن با شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان های شهر زرقان.پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه شیراز.

 

منابع انگلیسی

-Bandura, A. (1977). Toward a unifying theory of behavioralchange. Psychological Review, 84, 191-215.

-Dahlberg, A, Alaranta, H, & Sintonen, H. (2005).Health-related quality of life in persons with traumatic spinal cord lesion in Helsinki. Journal of Rehabilitation Medicine. 37. 312-316.

-Eldar R.(2003). Quality of life: an outcome of care measure. The case of multiple sclerosis. Croat Med J.44 (6). 786-8.

-Gray M.(2000). Coping and behavior Diabetes. Life styl.Diabet Spectrum,13(3): 167-173.

-King CR. (2003).Overview of quality of life and controversial issues. In:quality of life from nursing and patient perspective. New York: Jonesand Bartlett publishers:29-44.

-king, R.C., & Hinds, P.S. (1998). Quality of life: from Nursing and Patient, PerspectivesTheory , Research,  Practice. Toronto: Jones andBartlett Publishers, 25-172.

– Kurbanoglu, S.S. (2003). “Self- Efficacy: A conceptclosely linked to information literacy and lifelonglearning “. Journal of Documentation (59)(6),635-646.

-McCrae, R. R., & John, O. P. (1992). An introduction to the five-factor model and its application. Special Issue: the five-factor model: issues and applictions. Journal ofPersonality, 60, 175-215

-Milne, S., Sheeran, P., & Orbell, S. (2000). Prediction and intervention in health-related behaviour: A meta-analytic review of protection motivation theory. Journal of Applied Social Psychology, 30, 106-143.

-Penely JA, Tomaka J.(2002). Associations among the Big Five, emotional responses, and coping with acute stress.J Per Ind Dif.32.1138-1215.

-Prutkin JM, FeinsteinAlvanR.(2002).Quality of lifemeasurements:origin an pathogenesis.Yale Journalof Biology and Medicin.17(5) .73-93.

-Pytilik,H.L.(2002). What do we asses when we assess abig five trait? A content analysis of theaffective, behavioral, and cognitive processes represented in big five personality inventories.Personality and social psychology Bulletin,28,847-858.

-Lidal IB, Veenstra M, Hjeltnes N, Biering-Sørensen F.(2008). Health-related quality of life in persons with long-standing spinal cord injury. Spinal Cord. 46.710-715.

-Schwartz CE, Andresen EM, Nosek MA, KrahnGL. Response shift theory: important implicationsfor measuring quality of life in people withdisability. Archives ofPhysical MediandRehabilitation.88.5290-36.

– Martze E, Livneh H, Priebe M, et al(2005). Predictors of psychosocial adaption among people with spinal cord injury or disorder. Arch Phys Med Rehabil . 86(6): 11.82-92.

-Saadat,s .Javadi,M.Sabet,B.Tavakoli,A.Ghodsi,M.Montazeri,A.Rahimi,R.(2010). Health-related quality of life among individualswith long-standing spinal cord injury: a comparative study of veterans and non-veterans.Journal of BMC Public Health .10:6.

– Bent,N., Jones,A., Molloy,I., Chamberlain,A., andTennant,A.(2002). Factors determiningparticipation in young adults with a phsycal disability: a pilot study. Clinical Rehabilitation,15, 552-561.

– Naterland,B.(2001).Living with Muscular dystrophy: Illness experience, Activities of daily living, coping, Quality of life andRehabilitation. Scandinavian Journal ofOccupational Therapy,8,157.

پیوست ها

 

لطفا هریک از عبارات زیر را به دقت مطالعه نموده و با توجه به علایق،معیارها،آرزوها خوشی ها ونگرانی هایتان در طول 4 هفته گذشته یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید.
بسیار خوب خوب نه خوب نه بد بد بسیار بد کیفیت زندگی خود را چگونه ارزیابی میکنید. 1
خیلی راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی خیلی ناراضی چقدر از سلامت خود راضی هستید؟ 2
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا چقدر درد جسمانی مانع انجام کارهای موردنظرتان میگردد؟ 3
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا چقدر برای فعالیت های روزمره نیازمند درمان پزشکی هستید؟ 4
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا چقدر از زندگی خود لذت میبرید؟ 5
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا چقدر احساس میکنید که زندگی شما معنی دار است؟ 6
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا چقدر قادر به تمرکز هستید؟ 7
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا چقدر در زندگی روزمره خود احساس امنیت میکنید؟ 8
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا چقدر محیط اطراف شما سالم است؟ 9
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا آیا برای زندگی روزمره انرژی کافی دارید؟ 10
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا آیا از ظاهر بدن خود راضی هستید؟ 11
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا آیا به اندازه احتیاج پول دارید؟ 12
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا چقدر به اطلاعات مورد نیاز روزمره خوددسترسی دارید؟ 13
خیلی زیاد زیاد اندازه متوسط کمی اصلا چقدر امکان فعالیتهای تفریحی دارید؟ 14
بسیار خوب خوب نه خوب نه بد بد بسیار بد چقدر می توانید جابجا شوید و تحرک داشته باشید؟ 15
خیلی راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی خیلی ناراضی چقدر از خواب خود رضایت دارید؟ 16
خیلی راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی خیلی ناراضی چقدر از توانایی خود در انجام امور روزمره زندگی رضایت دارید؟ 17
خیلی راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی خیلی ناراضی چقدر از توانایی خود برای کار کردن اشتغال رضایت دارید؟ 18
خیلی راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی خیلی ناراضی چقدر از خودتان رضایت دارید؟ 19
خیلی راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی خیلی ناراضی چقدر از روابط خصوصی خود رضایت دارید؟ 20
خیلی راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی خیلی ناراضی چقدر از روابط جنسی خود رضایت دارید؟ 21
خیلی راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی خیلی ناراضی چقدر از حمایتی که از دوستان خود دریافت میدارید راضی هستید؟ 22
خیلی راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی خیلی ناراضی چقدر از شرایط محل سکونت خود رضایت دارید؟ 23
خیلی راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی خیلی ناراضی چقدر از دسترسی خود به خدمات بهداشتی ودرمانی رضایت دارید؟ 24
خیلی راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی خیلی ناراضی چقدر از امکانات حمل و نقل خود راضی هستید؟ 25
همیشه اکثرا نسبتا به ندرت هرگز چقدردچارحالاتی مانند خلق غمگین ،ناامیدی، اضطراب و افسردگی میشوید؟ 26

 پیوست1:پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF)

پیوست 2:پرسشنامه خودکارآمدی شرر(GSES )

 

لطفا جملات زیر را به دقت خوانده و یکی از پنج گزینه ای که میزان موافقت شما را با عبارت مورد نظر بیان می کند علامت بزنید
کاملا موافقم موافقم حد وسط مخالفم کاملا مخالفم عبارت ردیف
          زمانی که برنامه ای طرح می کنم و مصمم هستم می توانم آن کار را انجام دهم. 1
          یکی از مشکلات من این است که زمانی که باید، نمی توانم به کار مربوطه بپردازم. 2
          زمانی که نتوانم کاری را برای اولین بار انجام دهم آنقدر تلاش و تکرار می کنم تا کار را انجام دهم. 3
          زمانی که هدف مهمی برای کار خود قرار می دهم کمتر به آن دست می یابم. 4
          همیشه قبل از انجام دادن کاری، در مورد آن فکر و تصوری می سازم. 5
          در هنگام انجام کار، از مواجه شدن با مشکلات جلوگیری می کنم. 6
          زمانی که کاری پیچیده به نظر برسد، از اقدام به انجام آن صرفنظر می کنم. 7
          زمانی که کاری خوشایند نباشد، آنقدر در آن تلاش می کنم تا سریعتر تمام شود. 8
          زمانی که تصمیم به کار جدیدی می گیرم، بدرستی آن را انجام می دهم. 9
          زمانی که به یادگرفتن چیز جدید تلاش می کنم، اگر در ابتدا موفق نشوم، سریعا ازآن دست میکشم. 10
          زمانی که انجام کاری مشکل پیش بینی نشده ای روی می دهد، نمی توانم آن را کنترل کنم. 11
          زمانی که یادگرفتن چیز جدیدی برایم پیچیده به نظر برسد از آن اجتناب می کنم. 12
          مشکلات و اتباهات فقط باعث می شوند من بیشتر و سختتر کار کنم. 13
          حس اطمینانی برای توانایی های خود در انجام کارها ندارم. 14
          من در انجام کارها انسان متکی به خود هستم. 15
          من در انجام کارها راحتی را ترک می کنم. 16
          به نظر نمی رسد که من انسان توانایی برای مواجه با مشکلات زندگیم باشم. 17

 

 

پیوست 3:پرسشنامه صفات شخصیت( NEO.FFI  )

لطفا جملات زیر را به دقت خوانده و یکی از پنج گزینه ای که میزان موافقت شما را با عبارت مورد نظر بیان می کند علامت بزنید
کاملا موافقم موافقم حد وسط مخالفم کاملا مخالفم عبارت ردیف
          من آدم نگرانی نیستم 1
          من دوست دارم همیشه آدم های زیادی دور و برم باشند. 2
          من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی هدر بدهم 3
          من سعی می کنم با دیگران خوش رفتار و مودب باشم 4
          من چیزهای خودم را مرتب و پاکیزه نگه می دارم 5
          من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می کنم 6
          زود به خنده می افتم. 7
          من وقتی روش درست انجام یک کار را پیدا کنم به همان می چسبم و ادامه می دهم 8
          من اغلب با اعضای خانواده بگومگو دارم. 9
          من به خوبی می توانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند 10
          وقتی من زیر بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می کنم دارم از هم می پاشم 11
          من خودم را لزوما آدم سر حال و سرزنده ای نمی دانم 12
          نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من بسیار جالب است 13
          بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می دانند 14
          من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم 15
          من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می کنم 16
          من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم 17
          من معتقدم که اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث بر انگیز ومتناقض  گوش دهند، آن ها سردرگم و گمراه می شوند. 18
          من بیشتر ترجیح می دهم که با دیگران همکاری کنم تا با آن ها رقابت کنم 19
          من سعی می کنم وظایفی که بر عهده ام هست را با وجدان کار انجام دهم 20
          حس می کنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگی هستم 21
          من همیشه برای کار آماده ام. 22
          خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصلا تاثیری ندارد 23
          معمولا من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیبجو هستم 24
          من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم 25
          من بعضی وقت ها کاملا احساس بی ارزشی می کنم 26
          من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم 27
          من معمولا غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم 28
          من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آن ها اجازه داده شود می خواهند از آدم امتیاز به دست آورند 29
          قبل از شروع هر کاری وقت زیادی تلف می کنم. 30
          به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم. 31
          من اغلب احساس می کنم که پر از نیرو و انرژی هستم 32
          من به ندرت متوجه می شوم که احساساتم در محیط های مختلف فرق می کند 33
          بیشتر مردمانی را که می شناسم مرا دوست دارند 34
          من برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می کنم 35
          اغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می شوم 36
          من آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم 37
          من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا کنیم 38
          بعضی از افراد فکر می کنند من آدم سرد و حسابگری هستم 39
          وقتی به انجام کاری را متعهد می شوم مردم می توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می کنم 40
          اغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در می آید احساس دلسردی می کنم و می خواهم  آن را نیمه تمام رها کنم 41
          من آدم خوش بینی نیستم 42
          گاهی وقتی که شعری می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم یک حالت یاس یا موجی ازبرافروختگی را در خودم تجربه می کنم 43
          من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی انعطافی هستم 44
          گاهی آن قدری که خودم می خواهم، قابل اعتماد نیستم 45
          من به ندرت افسرده یا غمگین می شوم 46
          همه زندگی و کارهای من با سرعت طی می شوند 47
          من علاقه ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم 48
          اغلب سعی می کنم با فکر و با ملاحظه باشم 49
          من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می رساند 50
          من اغلب احساس درماندگی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند 51
          من شخص بسیار فعالی هستم 52
          من خیلی کنجکاوم 53
          من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آن ها پنهان نمی کنم 54
          به نظر نمی رسد هرگز بتوانم فرد منطقی بشوم 55
          بعضی وقت ها من طوری احساس خجالت می کنم که دلم می خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم 56
          من ترجیح می دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم. 57
          من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم. 58
          ا گر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم 59
          من سعی می کنم کارهایم در حد عالی باشد 60

 

 

پیوست 4 :پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازا روس(WOCQ)

 

لطفا هر عبارت را خوانده و گزینه ای که شما از آن روش در روبرو شدن با مشکلات و موقعیت های فشارزا استفاده کرده اید علامت بزنید.
ردیف جملات زیاد به کار بردم بیشتر مواقع به کار بردم تا حدی به کار بردم به کارنبردم
1  فقط به آنچه که باید در مراحل بعد انجام می دادم، توجه داشتم.        
2  سعی کردم برای درک بهتر مساله، آن را تجزیه و تحلیل کنم.        
3  برای دور کردن ذهنم از این افکار، خود را به کار یا فعالیت دیگری مشغول ساختم.        
4  احساس کردم که گذشت زمان تغییری را به وجود می آورد، فقط باید منتظر ماند.        
5  برای آن که به نتیجه مثبتی از موقعیت برسم، مذاکره و مصالحه کردم.        
6  کاری کردم که به نظر نمی آمدکارساز باشد، ولی لااقل کاری انجام دادم.        
7  سعی کردم تا فرد مسئول را وادار سازم تا ذهنیتش را تغییر دهد.        
8  برای آن که بهتر از موقعیت سر درآورم، با شخص دیگری صحبت کردم.        
9  خود را مورد انتقاد و سرزنش قرار دادم.        
10  سعی کردم امکان عقب نشینی را برای خودم فراهم بیاورم و در عین حال دنبال راه حل های دیگری بگردم.        
11  به امید یک معجزه بودم.        
12  خودم را به دست سرنوشت سپردم، البته گاهی بد شانس هستم.        
13  به روی خود نیاوردم که اتفاقی افتاده است.        
14  سعی کردم احساساتم را برای خودم نگه دارم.        
15  خوشبین بودم، به گونه ای که هنگام صحبت سعی می کردم جنبه های مثبت رویداد را در نظر بگیرم.        
16  بیش از حد معمول می خوابیدم.        
17  خشم خود را نسبت به شخص یا اشخاص مسبب مشکل، ابراز کردم.        
18  همدردی و همفکری دیگران را پذیرفتم.        
19  چیزهایی به خود گفتم که احساس بهتری به من می داد.        
20  به دلم افتاد که در مورد این مشکل کاری خلاق انجام دهم.        
21  سعی کردم همه چیز را فراموش کنم.        
22  از فردی متخصص کمک گرفتم.        
23  همانند یک انسان، تغییر و تکوین یافتم.        
24  پیش از آن که کاری را انجام دهم، منتظر ماندم تا ببینم چه اتفاقی می افتد.        
25  عذر خواهی کردم و یا برای جبران آن، کاری را انجام دادم.        
26  نقشه ای کشیدم و آن را عملی کردم.        
27  وقتی نتوانستم به هدف اصلی خود برسم، نزدیکترین هدف به آن را برگزیدم.        
28  گذاشتم احساساتم به طریقی رها شوند.        
29  فهمیدم که مشکل را خودم پیش آورده ام.        
30  بعد از این تجربه، بهتر از قبل از آن بوده ام.        
31  با شخص دیگری می توانست کاری واقعی در مورد این مشکل انجام دهد، صحبت کردم.        
32  سعی کردم با استراحت کردن یا رفتن به تعطیلات، از آن خلاص شوم.        
33  سعی کردم با خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن، استفاده از مواد مخدر یا دارو، احساس بهتری در خودم به وجود بیاورم.        
34  برای حل مشکل، شانس بزرگی آوردم یا کاری پر خطر انجام دادم.        
35 سعی کردم خیلی عجولانه عمل نکنم یا به دنبال اولین فکر نروم.
36  ایمان تازه ای پیدا کردم.        
37  غرورم را حفظ کردم و خم به ابرو نیاوردم.        
38  تازه فهمیدم چه چیزی در زندگی مهم است.        
39  به گونه ای امور را تغییر دادم که همه چیز درست به نظر آید.        
40  کلا از بودن با مردم اجتناب کردم.        
41  نگذاشتم این مساله مرا درگیر خود سازد و از زیاد فکر کردن در مورد آن، امتناع کردم.        
42  خواستم دوست یا خویشاوندی مورد احترام، نصیحتم کند.        
43  نگذاشتم دیگران بدانند که چقدر اتفاق بدی بود.        
44  موضوع را سهل گرفتم و از زیاد جدی بودن آن امتناع کردم.        
45  در مورد چگونگی احساسم با کسی صحبت کردم.        
46  جا نخوردم برای آن چه که می خواستم، جنگیدم.        
47  تقصیر را به گردن دیگران انداختم.        
48  تجارب گذشته ام را مرور کردم، قبلا موقعیت مشابهی داشتم.        
49  می دانستم که چه کاری باید انجام دهم، بنابراین سعی ام را دو چندان کردم.        
50  از باور کردن انچه اتفاق افتاده بود، امتناع کردم.        
51  به خود نوید دادم که دفعه بعد همه چیز متفاوت خواهد بود.        
52  دو راه متفاوت را برای حل مشکل در پیش گرفتم.        
53  از آن جایی که نمی شد کاری انجام داد، موقعیت را پذیرفتم.        
54 سعی کردم نگذارم چیزهای دیگربه احساساتم در مورد این مشکل، مداخله کند.        
55 آرزو می کردم می توانستم آن چه را اتفاق افتاده است و یا چگونگی احساساتم را تغییر دهم.        
56 چیزهایی را در خودم تغییر دادم.        
57 رویا یا تصور زمان یا مکانی بهتر از آن چه در آن بودم را داشتم.        
58 آرزو می کردم که این موقعیت دور یا به گونه ای حل شود.        
59 در مورد این که چه خواهد شد، خیال پردازی و آرزوهایی داشتم.        
60 دعا کردم.        
61 خودم را برای بدترین عوارض آماده کردم.        
62 آن چه را که می خواستم بگویم یا انجام دهم، در ذهنم مرور کردم.        
63 فکر کردم شخص مورد تحسین من چگونه با این موقعیت مواجه می شود و از آن به عنوان الگویی استفاده کردم.        
64 سعی کردم از دیدگاه دیگران به این موضوع نگاه کنم.        
65 به خود یادآوری کردم که چقدر می توانست بد تر از این هم باشد.        
66 نرمش و و رزش کردم.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Abstract

Spinal cord injuries cause great physical, motion, psychosocial problems this led to fundamental changes in the way and quality of life for patients and their caregivers.  This study aimed to identify factors influencing and advance the quality of life for patients and caregivers. For this purpose, self, personality and personality traits and coping strategies were examined as a predictor of quality of life. In this study, 104 patients with spinal cord injury and 68 their caregivers that are referred into clinic doctor Mohamed Jalal Vafa in Zanjan were selected. In order to collect information the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF) and   Scherer efficacy questionnaire (GSES) and personality traits questionnaire) NEO.FFI (and Lazarus Coping Strategies Questionnaire (WOCQ) was used. To analyze the results of tests, ANOVA, Pearson correlation and stepwise regression by SPSS software (version 19) was used. The results showed that the average quality of life in patients with spinal cord injury and their Caregivers are different. Other findings was that personality traits such as flexibility, extroversion and neuroticism in patients and the personality traits of agreeableness and neuroticism in caregivers can predict the quality of life. As can be seen in the model of personality traits, self-efficacy and coping strategies in these personality traits play the greatest role in predicting quality of life.

Keywords: Quality of life, spinal cord injury, self-efficiency, personality traits, coping strategies

Ministry of sciences, Researches, and Technology

Azarbaijan Shahid Madani University

 

Faculty of Educational & Psychology

Department of Psychology

 

A Thesis Presented to the Department of Psychology in Partial Fulfillment of the Requirements for the MS. Degree

In General Psychology

 

Forecasts based on maintenance of quality of life in patients with spinal cord injury self-efficacy, personality traits, coping strategies

 

Supervisor

Fakhralsadat Ghoreyshi (Ph.D.)

Second Supervisor

Ezatolah Ahmadi (Ph.D.)

 

By: Azadeh Bagherzadeh

 

 

2014

Tabriz / Iran

 

 

[1]. Lidal, Veenstra, Hjeltnes, Biering

[2] .Schwartz, Anderson, Nosek, Krahn

[3] .Dulberq, Alaranta, Sintonen

[4] .Eldar R

[5] .Prutkin JM, Feinstein AlvanR

[6] .Penli and tomaku

[7] .Folkman& Lazarus

[8] .Gray

[9] . King&Hinds

[10] . Martze, Livneh& priebe

[11] . Cooper

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها براساس خودکارآمدی،صفات شخصیت وراهبردهای مقابله ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 1