حراج!

کارایی فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی

990,000تومان 400,000تومان

توضیحات

99 صفحه

فایل word

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق. 6

بیان مسأله. 9

اهداف تحقیق. 9

سوالات ویژه ی تحقیق. 10

تعریف مفاهیم. 11

فناوری اطلاعات.. 13

زمینه های فناوری اطلاعات.. 15

ابزارهای نرم افزاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات.. 16

فناوری اطلاعات در دانشگاه های ایران. 16

متولی فناوری اطلاعات در ایران. 17

مدیریت فناوریهای ارتباطات و اطلاعات (ITS) در سازمان. 18

مفهوم فناوری اطلاعات.. 18

فواید استفاده از فناوری اطلاعات.. 19

بهره گیری از فناوری اطلاعات در برنامه ریزیها 21

پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمان ها و مشکلات موجود. 22

مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش نیروی انسانی.. 23

راهبری فناوری اطلاعات.. 24

چه کسانی در سازمان درگیر راهبری فناوری اطلاعات هستند. 25

چارچوب COBIT. 25

هدف اصلی COBIT. 26

تفاوت دانش فناوری اطلاعات و رایانه. 26

فناوری اطلاعات در توسعه ی کشور. 27

فناوری اطلاعات به عنوان یک نوآوری.. 27

تاریخچه ی پیدایش و تحول فناوری اطلاعات.. 28

مدیریت… 31

منابع انسانی.. 31

مدیریت منابع انسانی.. 32

فلسفه ی مدیریت منابع انسانی.. 33

اهداف مدیریت منابع انسانی.. 34

وظایف و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی.. 35

سیاست های و خط مشی های مدیریت منباع انسانی.. 39

نقش های مدیریت منابع انسانی.. 40

ممتازترین ویژگی مدیران منابع انسانی.. 41

اهمیت منابع انسانی در توسعه ی مدیریت… 42

رویکردهای مدیریت منابع انسانی.. 43

ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی چیست؟. 43

مدیریت منابع انسانی در قالب یک سیستم چگونه طراحی می شود؟. 44

عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی.. 45

الگوهای سنتی و مدرن در مدیریت منابع انسانی.. 45

فرایند مدیریت منابع انسانی.. 46

ضرورت و کاربرد شایستگی ها در حوزه مدیریت منابع انسانی.. 46

برنامه ریزی منابع انسانی.. 47

ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد. 49

توسعه و رشد مدیریت منابع انسانی.. 51

اهمیت و ارتقای بهره وری حوزه های در مدیریت منابع انسانی.. 52

عوامل موثر بر بهره وری مدیریت منابع انسانی.. 53

ظرفیت سازی مدیریت منابع انسانی.. 54

روش های ظرفیت سازی استراتژیک منابع انسانی.. 55

ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی.. 56

تاریخچه و نقش مدیریت منابع انسانی.. 58

سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی.. 58

ب-جایگاه امروزی مدیریت منابع انسانی.. 60

سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی.. 62

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی.. 63

کاربرد سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی در برنامه ریزی نیروی انسانی.. 66

مشکلات طراحی و اجرای سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی.. 66

نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف) مدیریت منابع انسانی.. 67

نقش های فناوری اطلاعات در هر یک از عملکردهای مدیریت منابع انسانی.. 67

تغییر در ساختار و عملکرد سازمانی از طریق فناوری اطلاعات.. 68

محیط و نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی.. 69

کاربرد فناوری اطلاعات برای ایجاد و تقویت مهارت های سطح بالا در مدیریت منابع انسانی.. 72

اهداف حاصله از فناوری اطلاعات و بازده یادگیری بهبود عملکرد منابع انسانی.. 72

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد سازمانی.. 73

سرمایه گذاری روی منابع انسانی از طریق فناوری اطلاعات.. 74

اثر متداول اینترنت و فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی.. 76

استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت در شیوه های جدید کار. 77

تأثیر فناوری اطلاعات و تغییر شیوه ی کنترل کارکنان. 78

تأثیر فناوری اطلاعات و تغییر انگیزش کارکنان. 78

تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش… 78

تغییر نقش کارکنان از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان. 79

فرایندهای یادگیری و بهبود عملکرد کارکنان از طریق فناوری اطلاعات.. 80

روش تحقیق. 83

خلاصه و بحث نتایج پژوهش… 84

نتایج حاصل از تحلیل های استنباطی.. 84

منابع و مآخذ. 90

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده

با ورود فناوری اطلاعات به سازمان ، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود. این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه ی بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با بهره گیری از ظرفیت هایی که فناوری اطلاعات می تواند ایجاد کند، سبب ارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود. در این پژوهش سعی شده است ابتدا تاریخچه ی مختصری از هر دو موضوع فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی ارایه داده و سپس تأثیر و پیامدهای فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی را توضیح دهیم در ادامه نیز شرایط و فرصت هایی که کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی فراهم می نماید، مورد بررسی قرار گرفته است

کلید واژه: فناوری اطلاعات- مدیریت منابع انسانی- ساختار سازمان- عملکردهای مدیریت منابع انسانی

 

 

 

مقدمه

به جرأت می توان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوری های مختلف هیچ نوع فناوری نتوانسته همانند فناوری اطلاعات در بین رشته های مختلف علوم ارتباط ایجاد نماید. فناوری اطلاعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی علوم روز را به کار می گیرد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز متخصصین، صنایع سازمان ها و بالاخره همه ی مردم در قسمت های مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تأمین نماید. به طوری که امروزه فناوری اطلاعات مرزهای کشورهای جهان را در می نورد و ملت ها را در یک جامعه ی جهانی گردهم می آورد. شاید بتوان گفت به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات نه تنها آینده ی زندگی بشر را بهبود خواهد بخشید، بلکه سعی دارد تا خرابی های به بار آمده ناشی از فناوری های گذشته را نیز اصلاح کند به عنوان مثال به کارگیری فناوری اطلاعات مشکلات ترافیک، کمبود مکان فیزیکی جهت انجام کار و تحصیل، کمبود زمان، رقابت و جسارت های بی مورد و پنهان کاری در تحصیل علوم، اشتغال و تبادل فرهنگی را مرتفع خواهد نمود. طبعاً در این عرصه ی جدید، هر فرد و جامعه ای که با شناخت و اشراف بیشتر، اهداف و آرمان روشنتر یا به میدان بگذارد می تواند از این فناوری بهره ی بیشتری ببرد و در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهان نقش بیشتری داشته باشد. در کل فناوری اطلاعات همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکت ها و سازمانهای بازرگانی ایجاد کرده است به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکت ها کاملاً تحت تأثیر میزان کاربرد فناوری های مورد بحث می باشد در این میان مدیریت منابع انسانی دلیل نقش گسترده ای که در سازمان دارد به نوبه ی خود متأثر از این تحولات است به عبارت دیگر در سازمان های حاضر بیش از هر چندی عملکردهای مدیریت منابع انسانی تحت الشعاع فناوری اطلاعات قرار خواهد گرفت. باید با بررسی و شناخت نقش فناوری اطلاعات در عملکردهای مدیریت منابع و همچنین با طراحی و ایجاد یک سیستم پویا، زمینه ساز شناسایی، انتخاب، استخدام، آموزش و به کارگیری موثر منابع انسانی در سازمان باشیم. موفقیت هر سازمان، در واقع در گرو ترکیب و تلفیق مؤثر سرمایه مواد، ابراز آلات کاری و منابع انسانی است، به طریقی که نیل به اهداف برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت تضمین گردد

به دلیل پیچیدگی سازمان های امروزی، تخصصهای ویژه ای برای اداره امور سازمانی ایجاد گردیده است که در جهت استفاده ی مطلوب از سرمایه فعالیت می کند مدیریت تولید که در جهت استفاده ی موثر و طراحی مناسب ماشین آلات و ابزار آلات تولیدی کوشش می کند.

مدیریت فروشی و بازارهایی که در جهت یافتن بازار مناسب و افزایش میزان فروش  فعالیت می نماید و بالاخره مدیریت منابع انسانی که برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری و نظارت بر کلیه ی عملیات استخدامی و همچنین آموزش و بهسازی، نگهداری، ارزشیابی، برقراری ارتباطات، ایجاد انگیزه های کاری و به ویژه برنامه ریزی نیروی انسانی را با همکاری و مشاور سایر مدیران سازمان به عهده دارد.

مدیران منابع انسانی ، نه تنها در مقابل نیروهای انسانی یک سازمان مسئول اند، بلکه از طرف دیگر در مقابل مدیران رده بالای سازمان نیز مسئولیت دارند آنان مسئول اند نیازها و خواسته های مدیران رده بالای سازمانی را به نیروهای انسانی، و نیازها و خواسته های کارکنان را به مدیران رده بالای سازمانی منعکس نبوده و در واقع، خلاء بین این دو را پر کنند. بنابراین، مدیران پرسنلی باید با کلیه ی قشرهای سازمانی زبانی مشترک پیدا نموده و ارتباطات انسانی را در داخل سازمان قدرت بخشند.

گاهی مدیران منابع انسانی در حیطه ی کاری خود ممکن است به مسائلی برخورد نمایند که برای آنها پاسخ صحیحی که مورد قبول همگان قرار گیرد وجود نداشته باشد در این حالت است که برای آنها پاسخ صحیحی که مورد قبول همگان قرار گیرد وجود نداشته باشد در این حالت است که آنان باید قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل مسائل را داشته و با اقدامات خود نه حق و حقوق نیروهای انسانی را به مخاطره میاندازد و نه حق و حقوق سازمان را

مدیریت منابع انسانی حرفه ای نیست که در چند دوره ی آموزشی تخصصی بتوان مهارت های لازم را به منظور انجام موفقیت آمیز این نوع مدیریت کسب نمود.

همچنین وظایف و مسئولیت های دولت ها در قبال جامعه، اغلب به وسیله ی سازمانهای دولتی، صنعتی و بازرگانی موجود در جوامع(در این صورت موسسات بخش خصوصی نیز مشغول آن می شود). انجام می پذیرد و منابع انسانی عوامل مهمی برای تحقق اهداف سازمانهای مذکور به شمار می روند. در حقیقت این نیروهای انسانی هستند که سازمانهای مذکور را به اهدافشان می رسانند.

و زمانی که سازمانها که معمولاً به منظور رفع نیازهای اجتماعی ایجاد گردیده اند به اهداف خود نایل گردند. در واقع جامعه و سرانجام دولت ها را به اهداف خود می رسانند و این به معنی توفیق دولتمردان در اداره ی امور جامعه و تحقق اهداف و آرزوهای افراد جامعه می باشد مردم جامعه زمانی که به آمال و آرزوهای خود رسیده باشند، خلاقیت و نوآوری می کنند، کالاهای مرغوب می سازند و خدمات شایسته ارائه می نمایند و بدین ترتیب است که سرمایه ها به کار می افتد، داد و ستدها انجام می پذیرد، مسافرت ها آغاز می شود، شهرها ساخته می شود، خدمات عمومی شکل می پذیرد، بهداشت و رفاه و امنیت ایجاد می گردد و خلاصه مردم جامعه، در کمال آسایش و آرامش خاطر را به امور عقیدتی، سیاسی، تفریحی … پرداخته و برای سعادت و کمال خود و سایرین فعالیت می نمایند و مدیریت منابع انسانی در سطح خرد و کلان راه را برای نیل به اهداف فوق هموار می کند.

با یک نگرش سیستمی به سازمان و مدیریت در می یابیم که موفقیت هر سازمان در گروه تلفیق «منابع وارده» به یک سازمان یعنی نیروی انسانی[1]، سرمایه[2]، تکنولوژی[3]، مواد اولیه[4] و اطلاعات[5] در جهت نیل به اهداف سازمانی است همان طور که می دانید سازمان ها دارای هدف یا اهدافی هستند که لزوماً منابع وارده در آن باید متناسب با اهداف آن ها باشند تا به وسیله ی مدیران در داخل سازمان تلفیق، ترکیب و هماهنگ گردیده و نیل به اهداف سازمانی را میسر سازند.

البته همان گونه که استنباط می شود سیستم های سازمان برای تکامل خود باید با محیط اطراف ارتباط برقرار نموده و اطلاعات لازم را در مورد کالا و یا خدمات ارائه شده به جامعه توسط بازیافت دریافت نمایند و نسبت به رفع نقایص و کمبودهای خود اقدامات لازم را به عمل آورند با نگرش مجدد به سیستم های سازمانی درمی یابیم که انسان در واقع مهم ترین عامل در جهت نیل به اهداف سازمانی به شمار می رود، زیرا سایر منابع وارده به سازمان به خودی خود نخواهند توانست اهداف سازمانی را تحقق بخشد در یک سیستم سازمانی مدیران تولید سعی در بهبود کیفی و کمی تولیدات، مدیران صنعتی سعی در بهبود سیستم ها و روش ها، مدیران امور مالی سعی در تهیه و استفاده ی مطلوب از آن و مدیران منابع انسانی در ارائه برنامه هایی جهت هماهنگی بین اهداف سازمان و نیروهای انسانی و تأمین اهداف سازمانی دارند.

 

 

 

مقدمه

بی تردید جامعه ی اطلاعات همان مدینه ی فاضله ای است که سالهای سال هدف بزرگترین اندیشمندان بوده و اینک، با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ی ارتباطات، زمینه ی شکل گیری این مدینه ی فاضله فراهم شده است اندیشمندان بر این باورند که «موج سوم» فاضله آغاز شده و امروزه با رشد فناوریها و گسترش امکانات ارتباطی و اطلاعاتی در جامعه ی اطلاعاتی قرار گرفته ایم جامعه ای که مشخصه ی آن عبارت اند از: تراکم بسیار زیاد اطلاعات در زندگی بیشتر شهروندان، استفاده از فناوریهای رایج یا سازگار در طیف گسترده ای از فعالیت های شخصی، اجتماعی، آموزش و تجاری و توان انتقال و دریافت سریع داده های دیجیتال میان مکان های متفاوت بدون توجه به فواصل، به بیان دیگر در این جامعه خصوصیات زیر حکم فرماست،

دسترسی پذیری و استفاده ی بیشتر از اطلاعات

استفاده بیشتر از فناوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات

کاربردهای بسیار جدید از بسته های اطلاعاتی و فناوری های ارتباطات و اطلاعات

 

 

 

مقدمه

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مهم ترین عنصر تعامل با جامعه ی جهانی و سهیم شدن در دانش دیگران تبادل تجربه ها، آگاهی نسبت به محیط زیست پیشرو بودن در فناوری و گسترش رفاه عمومی مورد تأکید قرار گرفته است در این بیان رکن اصلی توسعه و تولید دانش، یعنی آموزش از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است چون لازمه ی رسیدن به جامعه ی اطلاعاتی، تولید و توزیع دانش و نقطه ی شروع آن، آموزش IT است.

دانش آموختگان باید از کامپیوتر و اینترنت به عنوان ابزار موثری در زندگی بهره بگیرند تا بتوانند توانایی های خود را گسترش دهند.

فناوری اطلاعات (IT) در حالی که روند کلی زندگی، کار و شغل را دگرگون می کند، قادر است فرصت های شغلی جدید ایجاد نماید و همچنین مهم است که باعث می شود امروزه دسترسی به آن، زمینه ساز دسترسی به اطلاعات و دانش شود و همراه کننده ی مسیر دستیابی به سطح بالای زندگی گردد. در برنامه ریزها و سیاستگزاریهای جدید برای دستیابی به رشد و توسعه ی پایدار جامعه ای که شمار قابل توجهی از شهروندان آن از دستیابی به مزایای IT احساس محرومیت می کنند اساساً جامعه ای ناامن و در معرض خطر و از هم پاشیدگی محسوب می شود.

ویژگی های خاص عصر اطلاعات و ارتباطات که باعث تمایز آن از سایر دوران ها می شود، تولید و عرضه ی اطلاعات است. در این عصر، ملاک قدرت و برتری کشورها، میزان تولید اطلاعات و سهولت و سرعت دسترسی منابع انسانی به اطلاعات صحیح و علمی است. فناوری های اطلاعاتی همواره با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکت ها و سازمانهای بازرگانی ایجاد کرده است به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکت ها کاملاً تحت تأثیر میزان کاربرد فناوری های مورد بحث می باشد در این میان مدیریت منابع انسانی به دلیل نقش گسترده ای که در سازمان دارد به نوبه ی خود متأثر از این نوع تحولات می باشد.

 

 

 

اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق

افزایش فعالیت ها و وظایف مدیران در حوزه مدیریت منابع انسانی از یک سو و تعامل مستمر لزوم طرح هماهنگ در جذب، بهسازی و نگهداری و کاربرد موثر منابع انسانی به عنوان منابع سازمان از سوی دیگر، ایجاد سیستم اطلاعات منابع انسانی و به روز نگه داشتن اطلاعات سازمانهای بزرگ ضروری شناخته شده است.

اطلاعات شرط لازم برای یک تصمیم گیری صحیح است سیستم اطلاعات منابع انسانی با تولید، سازماندهی، نگهداری و توزیع اطلاعات نیروی انسانی به مدیران سازمان در سطوح تصمیم گیری را به عنوان یک ابزار ارزشمند مورد استفاده قرار می گیرد. اینترنت زندگی ما و شیوه های برقراری ارتباط با دیگران را دگرگون کرده است به طور اساسی، اینترنت همه ی جنبه های جامعه ی انسانی را که کم و بیش تغییر داده است در سال های اخیر، اهمیت اینترنت و فناوری اطلاعات- هم فضای تجاری و هم فضای خصوصی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است بدون شک کارکنان سازمان و محیط کاریشان از نظر طراحی شکل، شرایط کار و بسیاری چیزهای دیگر تحت تأثیر اینترنت و فناوری اطلاعات قرار گرفته اند.

به گفته ی «بارلی»، «موفقیت در آینده» به احتمال زیاد، وابسته به استفاده از دانش فنی و علمی، مدیریت اطلاعات و فراهم کردن خدمات بهتر است. آینده، بیشتر وام گیر مغز است تا ماهیچه، از آنجا که در محیط تجارت امروزی، افراد و دانش آن ها به عنوان حیاتی ترین دارایی سازمان محسوب می شوند بدیهی است که هر شرکتی باید نسبت به آن اطلاع و آماده پذیرش تغییرات جدید باشد. آگاهی و درک جهت گیریهای جدید، نه فقط برای متخصصان فناوری اطلاعات لازم است بلکه مدیران نیز می بایست از آن باخبر باشند برخورداری از بصیرتی پویا نسبت به محیط و عکس العمل سریع به چالش های موجود در حال شکل گیری می تواند بقای شرکت های امروزی را برای دوره ای بلند مدت بیمه کند.

فناوری اطلاعات مدت هاست که به عنوان ابزاری شناخته شده توانائی هایی را به سازمان می دهد که به منظور رسیدن به رشد چشم گیر در عملکرد سازمانها خود، به طور ریشه ای فرایندهای تجاری را طراحی مجدد کند. فناوری اطلاعات به طراحی مجدد یک فرایند تجاری از طریق ساده سازی، به ما کمک می کند تا کارها انجام شوند و روش های مبتکرانه ای خلق می کند تا شرکت ها را با مشتریان، تهیه کنندگان و سهامداران بالقوه ارتباط دهد. به کارگیری CRM گستره کاملی از فواید ابتکارات فناوری را به همراه دارد، به ویژه در مواردی چون:

جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها در مورد الگوهای مشتری

تفسیر رفتار مشتری

توسعه مدلهای پیش بینی پذیر

ارتباط موثر با مشتری

حمل محصول و خدمت به مشتریان خاص

با استفاده از فناوری در برهم کنش های بهینه با مشتریان سازمانها می توانند دیدی 360 درجه ای نسبت به مشتریان پیدا کنند، از برهم کنش های گذشته یاد بگیرند و در آینده با آنان ارتباط بهینه داشته باشند

امروزه از کسب و کارها انتظار می رود تا با کمک ادغام دیدگاه های مشتریان با فناوری های مورد استفاده برای تولید محصولات، به تحقق اهداف رشد و توسعه بلند پروازانه خویش ادامه دهند هنوز هم مدیران بسیاری از کسب و کارها بر این باور هستند که انتخاب محصولات باید مبتنی بر بعد مهمی مثل فناوری باشد آن اتخاذ تصمیم در خصوص استفاده از فناوری را به مهندسان و متخصصان فرایندهای تولیدی و تکنولوژیکی خود واگذار می کنند و این کار را بر مبنای این فرض قرار می دهند که آن ها درک فنی بالایی دارند بنابراین قادر هستند تا تصمیماتی مناسب بگیرند اما گاهی اوقات این امر باعث می شوند هدف تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری بر روی فناوری صحیح محقق شود بدون یک فرایند مدیریت فناوری از طریق اهداف بلند پروازانه، بسیار دشوار است که بتوان تصمیماتی آگاهانه و هدفمند را در مورد سرمایه گذاری بر روی بهترین فناوری اتخاذ کرد از آنجاکه که سرمایه گذاری بر روی فناوری گران تر و تخصصی تر شده است مدیریت ریسک و ارزیابی فناوری که نیازمند توجه به تمامی خطرات هستند، بخش مهمی از تصمیمات سرمایه گذاری را تشکیل می دهند.

همچنین مهم است تا بدانید که دقیقاً چه چیزی را می خرید و یا آیا این همان فناوری است که واقعاً بدان نیاز دارید یا تنها بخشی از دانش ضمنی اسس؟ در این حالت دانش باید به عنوان بخشی از فناوری منتقل شود حتی ممکن است شرکت هایی که همه ی اقدامات لازم را انجام می دهند باز هم در سرمایه گذاری خود به بیراهه بروند و دچار اشتباه شوند زیرا آمادگی سازمان برای استفاده از فناوری را مد نظر قرار نداده اند در نهایت فناوری به عنوان یک عامل مهم تمایز دهنده تلقی می شود.

در سال های اخیر مشخص شد که فناوری اطلاعات نقش مهمی را در تأمین خدمات ایفا می کند و بنابراین مدیریت فناوری باید با مشکلات جدیدی بپردازد.

 

[1] manpower

[2] money

[3] Technology

[4] material

[5] Information

.

.

.

.

.

.

منابع و ماخذ:

  • سعادت، اسفندیار. (9413)، نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد منابع انسانی، انتشارات سمت.
  • فهیمی، مهدی. (9313)، فناوری اطلاعات و تاثیر آن در مدیریت منابع انسانی.
  • سید جوادین، سید رضا. (9213)، نقش فناوری اطلاعات در آموزش نیروی انسانی، انتشارات نشر نگاه دانش.
  • فرشید، محمد نژاد. (7138)، فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد منابع انسانی، ماهنامه تدبیر، شماره 64.
  • ایرج، سلطانی. (1385)، تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت عملکرد.
  • سید حیدر، میر فخرایی. (1387)، مدیریت منابع انسانی، ماهنامه تدبیر، شماره 117.
  • سید حامد، وارث. (1388)، ظهور فناوری اطلاعات، مجله تدبیر شماره 28.
  • یوسف، فرهودی. (1382)، نقش فناوری اطلاعات در توسعه عملکرد منابع انسانی، مجله ی دانش مدیریت، شماره 50
  • نیکنام، مهرداد. (1379) بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی، مجله ی مدیریت شماره 40.

01- اسحقی، حسن. (1386) نقش فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی.

-11زینعلی زاده، نوشن. (1384)، بررسی نقش فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارایی فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 39 = 41