new5 free
حراج!

IEEE802.16,20,21,22 وپروتكل هاي Wimax فصل مشترك

49.000تومان 39.000تومان

توضیحات

فایل pdf
گروه برق-الكترونيك
سمينار كارشناسي ارشد

فهرست مطالب
فصل 1: Wimax و ساختمان شبكه هاي بي سيمي 802.16 …1
مقدمه……2
شبكه هاي ارتباط راه دور نيازمند به يك دسترسي به شكل تناوبي مي باشند……….3
سوئيچينگ…..3 انتقال…….4 دسترسي………4
موارد مربوط به شبكه هاي بي سيمي……5 QOS …..5 امنيت……5
مزيتهاي اقتصادي wimax ……….6
لايه فيزيكي (wimax (PHY ………..7 مقدمه…..8
عملكرد لايه فيزيكي…..9
9……… OFDM
TDD و FDD ….10
سيستم آنتن وفقي (AAS)……..11
انواع مختلف wimax ……..12
12……2-11 GHZ OFDM دسته هاي
13……..Wireless MAN – OFDM
15….. wireless MAN – OFDMA
شبكه ناحيه شهري بدون مجوز با سرعت بالا به صورت بي سيمي (wireless HUMAN) ………16
دسته حامل تنها (SC)……..16
16….. wireless man – SC 10-66 GHZ
16……….(ULS) UplinkS
17…….(DLS) DownlinkS
19…… DL
زير فريم 20………. Wireless MAN – Single Carrier 2-11 GHZ 22……… MAC
لايه 23…….مانند كارتي هوشمند براي لايه فيزيكي MAC
MAC و معماري wimax ………23 اتصال سازماندهي اوليه…….25 اتصالات انتقال اطلاعات……25 كلاس هاي خدمات و QOS ……..26
26………. (rtps):(Real-time) خدمات سركشي بي درنگ
خدمات سركشي بدون (nrtps): Real – time…..26 خدمات بهترين تلاش(BE)………26 زيرلايه هاي همگرايي سرويس ويژه…28
زيرلايه بخش عمومي…28
قالب هاي PDU لايه MAC …..28
رد و بدل كردن اطلاعات SDUها و PDUهاي MAC ………29
بسته بندي و قطعه قطعه شدن…..30
ايجاد PDU و درخواست مجدد خودكار (ARQ)….30
سطح پشتيباني لايه فيزيكي و ساختار فريم…..31
لايه همگرايي ارسال (TC)………32
چگونگي كاركرد Wimax ………33 wimax چگونه كار مي كند؟…….34
جمعآوري اطلاعات كانال…34
نخستين تنظيمات (مسافت يابي) و انتقال امكانات SS …35
ثبت و تصديق SS …….36
اتصال IP …..37 برپايي اتصال……..37
كنترل لينك راديويي (RLC)….38 نتيجه….41
كيفيت خدمات در (QOS) wimax ………42
چالش …43
مكانيسم هاي QOS ……….43 TDD / FDD / OFDM ……..43
تصحيح خطاي ارسال (FEC)
….45
امتيازها و درخواست هاي پهناي باند…46
QPSK در برابر QAM …..52
انتقال چندتايي در (Multiplexing) :OFDM……54 توانايي OFDM براي wimax چيست؟………55
QOS: تصحيح خطا و تقسيم فضاي ذخيره سازي به قسمت هايي كه به طور جداگانه
قابل دسترسي هستند(برگ برگ سازي)……….56
مقيا س هاي QOS ويژه براي مشخصات wimax…..57 تئوري عملكرد آن……..57 جريان هاي سرويس دهي……58 مدل هدف…..60
كلاسهاي سرويس……..61
تعيين هويت………61
انواع جريانهاي سرويس…….62
ايجاد جريان سرويس توسط SS راه اندازي شده……..62
ايجاد جريان سرويس توسط BS راه اندازي شده…….62
مديريت جريان سرويس……64
امنيت و 802.16 wimax ……..65
امنيت در شبكه هاي wimax ….66 زير لايه امنيت……66
معماري امنيت در wimax ………67
رمزنگاري بسته داده….67
پروتكل مديريت رمز (كليد)……..68
انجمنهاي امنيتي: (SAS)…69
پروتكل PKM ……….70
ديد كلي دربارة تعيين هويت SS و مبادلة AK …….70
نگاهي روي مبادلة TEK ……….72
روشهاي رمزنگاري…….73
73……(Data Encryption Standard) DES
رمزنگاري 75…(رمزنگاري سه گانه) Triple DES
/ VOIP چند رسانه اي روي wimax (802.16)…..78 خلاصه……….79
معرفي VOIP ….79 VOIP
چگونه كار مي كند؟……..79
پروتكلهاي سيگنالينگ….80 H.323 ……..81 SIP
(پروتكل شروع نشست)….81
سوئيچ نرم افزاري……..82
چالش هاي موجود…….84
كيفيت صوت…….84
84… MOS
PSQM ……..84
تأخير…85
اتلاف بسته/ بسته هاي حذف شده و از بين رفته……85
لرزش…86 امنيت……….86
wimax IPTV ………88 IPTV:
رقابت با تلويزيون كابلي و تلويزيون ماهواره اي……….89

عنوان
چگونگي كاركرد IPTV …..91
1- محتوا و برنامه ريزي………91
2- رمزگذاري……..91
3- جريان IP …….91
4- انتقال ماهواره اي…..91
پخش فيلم برحسب تقاضا……92
سرويس دهنده هاي ويدئو….94 شبكة توزيع………97
فصل 2:مروري بر گروه مطالعاتي IEEE802.16…101
مشخصات كليدي 802.16……103 كارآيي…….103
قابليت توسعه….103
سطح پوشش…..104
كيفيت خدمات…..104 امنيت………104
104…..IEEE802.16.2 استاندارد
105….802.16h 105…..PAR اهداف 105…استانداردهاي فعال شده 105……IEEE802.16-2004
106….802.16f
عنوان
106…..802.16e
106…….IEEE Std 802.16-2004/ Cor1
106…..802.16-2004
106…..IEEE 802.16Conformance02-2003
107…..IEEE 802.16Conformance03-2004
802.16a…107
پروژه هاي به پايان رسيده………108
108…. 802.16d
110…… IEEE802.20
فصل 3:پروتكل
معرفي IEEE802.20 …..111
تاريخچه پروژه…111
محدوده و گسترة كاري IEEE802.20 ………111 هدف MBWA) IEEE802.20)…111
پتانسيل موجود در بازار….112 سازگاري…..112
مشخصات متمايز…….112
همزيستي ………113
IEEE802.20 مبتني بر شبكه ديجيتالي راه آهن پهن باند- زير ساختي براي تجارت سيار در قطار………116
مقدمه………116
2.سير تكاملي سيستم مخابرات راه آهن……….118
3.تكنولوژي كليدي براي BRDN…119
عنوان
4.قالب و چهارچوب BRDN…120
4.1 پيكر بندي…120
4.2 چگونگي عملكرد سيستم………122
124…. IEEE 802.21
فصل 4:پروتكل
1.شبكه هاي دسترسي نامتقارن با همگرايي يكپارچه ايمن شده در سرتاسر شبكه…..125
2.مقدمه…..125
3. 127…IEEE802.21 چهارچوب
3.1 سرويس رويداد مستقل رسانه اي…128
3.2 سرويس فرمان مستقل رسانه اي…..129
3.3 سرويس اطلاعات مستقل رسانه اي……..129
4. بهينه سازي پويايي با استفاده از 802.21 و MPA ……….130
فصل 5:پروتكل IEEE802.22 …..133
معرفي اولين استاندارد بي سيمي مبني بر شناخت راديويي…134 مقدمه……..134
وظيفه مربوط…..135
مقدمات IEEE802.22…136 A.
بازارها و كاربردها…..136
B. ساختار تنظيم شده……….137
سيستم IEEE802.22 …137 A.
توپولوژي، نهادها و روابط………137
B. ظرفيت سرويس دهي……..138
C. پوشش سرويس دهي……..139 عنوان
فصل مشترك هوايي 802.22…139 PHY
.A ( لايه فيزيكي )…140
B. لاية MAC…..144 B.1:
ساختار فريم و سوپر فريم……..144
B.2 : قالب بندي و ثبت شبكه…146
B.3 اندازه گيري و مديريت طيف……147
B.4 ساكت سازي دوره ها براي دريافت متصدي……148
دريافت سريع….148
دريافت عالي……149
همزيستي در IEEE802.22…150 A. آنتنها……..150
B. همزيستي با ميكروفونهاي بي سيمي و تلويزيوني………151
B.1 آستانه هاي دريافت….151
B.2 محاسبات نواحي بر حذر شده….152
B.3 شرايط لازم براي زمانبندي DFS…..153
B.4 آشكار سازي ميكروفون بي سيمي……154
B.5 جدول كاربرد طيف….155
C. خودهمزيستي……155
نتيجه گيري………156
منابع ومأخذ……..157 پيوست……..159

چكيده:

دراين سمينار استاندارد IEEE802.16 را كه بيشتر وبه طور متداول به Wimax معروف شده است را تشريح خواهيم كرد.
Wimaxيك ارتباط نقطه به نقطه (مشترك به مشترك) را با محدوده mile) 50km30) به همراه ظرفيت 72mbps پيشنهاد داده است.
اين تكنولوژي يك ارتباطNLOS (مسير غير خط مستقيم) با محدوده 4mileرا نيز پيشنهاد داده وهمينطور، اين مدل در يك توزيع نقطه به چند نقطه در هر پهناي باندي براي تقريباً هر تعداد مشتركي كه به تراكم مشترك و ساختار شبكه وابسته است مي تواند توزيع شود.در ادامه به بخشهاي لايه فيزيكي و MAC و QOSشبكه وامنيت شبكه پرداخته شده است ،كه جزييات آن در داخل سمينار مطرح مي شود.
از مزيتهاي wimax مي توان به موارد زير اشاره كرد:

– حذف كابل كشيهاي طولاني
– صرفه جويي در هزينه هاي توسعه ونگهداري شبكه
– قابليت اتصال به خطوط كابلي،T1/E1، DSL
-امكان سرويس دهي به مشتركين ثابت وسيار
در ادامه در مورد استانداردهاي IEEE802.20,21,22 كه در ارتباط با شبكه WIMAX مي باشند بحث شده است.
هدف از ايجاد استاندارد IEEE802.20 به شرح زير است:
-دسترسي اينترنت به صورت سيار و در همه جا
– پشتيباني شفاف از درخواست هاي اينترنت
– دسترسي به سرويسهاي موسسه اينترانت و محدوده كاري آن:
-عملكرد آن در باند فركانسي مجوز داده شده زير 3/5 GHZ
– پشتيباني كردن از نرخ ديتا براي هر مشترك بيش از 1Mbps
– پشتيباني از خودروي متحرك با سرعت 250km/h
استاندارد IEEE802.21 مي تواند توليد كننده تقاضايي براي راه حل هايي كه قادر به همگرايي و يكپارچگي Handover در سر تا سر شبكه هاي با دسترسي نا متقارن هستند، باشد،
گروه كاري IEEE802.21 يك چهارچوبي را ايجاد كردهاست كه يك تابع Handover رسانهاي مستقل(MIHF) را تعريف ميكند، كه اين تابع موجب تسهيل در عمل Handover در سر تا سر شبكه هاي با دسترسي نا متقارن شده و همچنين به مشتركين بسيار كمك مي كند تا يك عملكرد خوبي را در طول عملكرد Handover يكپارچه تجربه كنند.در آخر هم استاندارد IEEE802.22 مورد بررسي قرار گرفته است. اين استاندارد اولين استاندارد بي سيمي مبني بر شناخت راديويي است كه در نوامبر سال 2004 ما شاهد شكل گيري آن بوده ايم.
فعاليت IEEE802.22 نخستين تلاش براي تعريف يك فصل مشترك هوايي استاندارد شده مبني بر تكنيك هاي CR براي فرصت استفاده از باندهاي تلويزيوني به طرف زير بنايي بدون ايجاد مزاحمت براي اين باندها مي باشد. هدف كاربردي بسيار مهم و حساس 802.22 دسترسي باند پهن بي سيمي در مناطق روستايي دور افتاده با عملكردي قابل قياس با تكنولوژيهاي دسترسي باند پهن ثابتِ موجود است(DSL و مودمهاي كابلي) كه پوشش دهنده مناطق شهري و حومه شهر ميباشند.
همچنين 802.22در رنج فركانسي كار كردي از 54-862 MHZ تعيين شده ، در صورتيكه يك بحث مداوم توسعه دادن دامنه عملياتي آن بهMHz 41-910 نيز وجود دارد.در مجموع اين استانداردها در كنار يكديگر مي توانند در جهت تسهيل در ارتباطات از راه دور جوامع بشري، نقش سازنده اي را ايفا كنند.

فصل 1: Wimax و ساختمان شبكه هاي بي سيمي 802.16

مقدمه:
دراين سمينار استاندارد IEEE802.16 را كه بيشتر وبه طور متداول به Wimax (دسترسي ميكرويووبراي ارتباط دو وسيله با هم به صورت جهاني) معروف شده است تشريح مي كنيم. اين استاندارد سالها در دست ساخت بود و ساخت آن در ژوئن 2004 به پايان رسيد.در اين سمينار تلاش خواهد شد كه يك ديد مختصر و كلي فني استاندارد802.16 را از ميان مشخصات آن داده و سپس توسط يك سري مباحثي مانند اينكه چگونه اين تكنولوژي مي
تواند نقش انتقال سه گانه داده، صدا و تصوير را با هم ايفا كند ادامه داده مي شود. Wimax در ارتباطات از راه دور تغييراتي را خواهد داد به طوريكه اين تغييرات شبكه در سرتاسر جهان امروزي مشهود ميباشد.
از زمانيكه تلفن شروع به كار كرده است تأمينكننـد گـان سـرويس ازرقابـت توسـط تكيـه بـرسرمايهگذاري گزاف براي گسترش يك شبكه تلفن دوري گزيده اند. هزينه گـسترش سـيمهاي مسي، ساختمان سوئيچها و اتصال سوئيچهاي ايجاد شده يك محدوديت غير قابـل عبـور بـراي داخل شدن براي ديگر رقيبان به اين عرصه نيز م ي باشد. در بيشتر جهـان، هزينـه بـالاي ايـنزيرساخت سرويس دهي تلفـن را محـدود كـرده اسـت. Wimax يـك ارتبـاط نقطـه بـه نقطـه(مشترك به مشترك) را با محدودهmile) 50km 30) به همراه ظرفيت72mbps پيشنهاد دادهاست. اين تكنولوژ ي يك ارتباطNLOS (مـسير غيـر خـط مـستقيم) بـا محـدوده4mile را نيـزپيشنهاد داده و همينطور، اين مدل در يك توزيع نقطه به چند نقطه در هر پهناي بانـدي بـراي تقريباً هر تعداد مشتركي كه به تراكم مشترك و ساختار شبكه وابسته اسـت مـي توانـد توزيـعشود. شكل 1-1 اين امكانات محرك را نشان داده است.

شكل 1-1: Wimaxبا ظرفيت 72mbps ارتباط نقطه به نقطه (مشترك به مشترك) را با محدوده mile) 50km30)و يك ارتباط NLOS (مسير غير خط مستقيم) با محدوده 4mileراايجاد مي كند.
(*) شبكه هاي ارتباط راه دور نيازمند به يك دسترسي به شكل تناوب ي مي باشند:
فهميدن كار اصلي يك شبكه تلفن سوئيچ شده عمومي (PSTN) بـه بهتـرين نحـو، دانـستن 3 جزء اصلي آن است: دسترسي،سوئيچينگ و انتقال. هركدام از اين ا جـزاء تاريخچـه بـالاي صـدسالPSTN را نشان مي دهد. دسترسي، به چگونگي دسترسي مشترك به شبكه، اشـاره دارد ، سوئيچينگ به چگونگي تلفن كردن در داخل شبكه ،كه سوئيج شده يا مـسيرده ي شـده اسـت ، اشاره دارد و انتقال هم در مورد چگونگي انتقال صدا در سرتاسر شبكه توضيح مي دهد.
(*) سوئيچينگ:
PSTN يك شبكه ستارهاي اسـت. در ايـن شـبكه هـر مـشتركي بـه مـشترك ديگـر از طريـقكوچكترين واحد ، (اگر هابها ي زياد ي نباشد ،اين واحـد كوچـك بـه اتاقهـايي (offices) شـبيه است) متصل مي شود. در اين اتاقها سوئيچها قرار دارند. به صورت خيلي ساده اتاقهاي محلي ،با سرويس محلي ارتباط دارند و اتاقها به صورت جفت برا ي سرويسدهي به فواصل دور(master, slave) كار مي كنند.اتاقهاي محلي بهتر است كه اتاقها ي مركزي ((central office)(Coناميـدهشوند ، اين اتاقها از 5 دسته سوئيچ استفاده ميكنندو هنگاميكه اتاقها به صورت جفت كـار مـي كنند از 4 دسته سوئيچ استفاده مي كنند. يك شهر بزرگ ممكن است چندينCo داشته باشد.
براي مثال شهر دِنور (Denver) (با جمعيت 2 ميليوني) تقريباً 40، تا co دارد. Co هـا در يـكشهر بزرگ اغلب بيشتر تودة يك شهر را در بر مي گيرد و به صورت ساختمانهاي آجر ي بـزرگبدون پنجره قابل شناساي ي هستند.
(*) انتقال:
اين مورد بيش از يك قرن است كه براي ساخت PSTN هزينه زيادي را دربرداشته است. شـكلاوليه انتقال درPSTN به صورت يك مدار سوئيچ شـده بـوده اسـت (متقابـل بـا بـسته سـوئيچاينترنتي). در سال 1990 تهيهكنندگان سرويس راه دور يا حاملهاي تعويض داخلـي (IXCS) و تهيهكنندگان سرويس محلي يا حاملهاي تعويض محلي (LBCS) نقل مكان كردند و شبكههاي انتقال به مد انتقال آنسكرون تبديل شد (ATM .(ATM وسيلهاي براي انتقال از يك سوئيچ بهسوئيچ ديگر است.
(*) دسترسي:
دسترسي به چگونگي دسترس ي مشترك به شبكه تلفن مربو ط م ي شود . بيشتر مـشتركين ايـندسترسي به شبكه را از طريق دستگاه تلفن دسـتي بدسـت مـي آوردنـد. ايـن دسـتگاه دسـتي معمولاً بهCo (جايي كه سوئيچ در آنجا قرار دارد) از طريق سيم مسي كه معروف به جفـت بـههم پيچيده است، متصل شده است، زيرا در بيشتر حالتها، اين دستگاهها شامل يـك جفـت بـههم پيچيده سيم مس ي هستند.
كشيدن سيم مسي تلفن دستي را به Co متصل مي كند.

شكل 1-2: 3 جزء اصلي يك شبكه تلفن (دسترسي،سوئيچينگ و انتقال)
(*) موارد مربوط به شبكه هاي بي سيمي:
موقعيتي كه تكنولوژيهاي ب ي سيمي جايگزينPSTN خواهند شد با يـك تعـداد مـورد مع رفـي ميشود. مقدمتاً، اين موارد بر روي انواع كيفيت سـرويس (QOS)، امنيـت شـبكه بـي سـيمي، محدوديتها در محدوده تحويل سرويس، و پهناي باند قابل دسترس متمركز شده است.
:QOS
يك موضوع اوليه درباره تحويل داده بي سـيمي بـه طوريكـه همـراه اينترنـت روي سرويـسها ي سيم كشي شده اهميت دارد اين است كهQOS ناكافي است.
رقابت با ديگر سرويسهاي بيسيمي، بستههاي گم شده، و فصل مشترك هـوايي عوامـل بـالقوهاهداف wimax هستند ،به طوريكه اين شبكه راهي براي حل مشكل PSTN مي باشد.
QOS به توانايي يك تأمين كننده سرويس اينترنتي بي سيمي (WISP) بـراي تطبيـق نمـودنصوت رو ي اين نوع شبكهها وابسته است. wimax يك تعداد مقياسهايي را بـراي تـأمين كـردنQOS خوب، شامل سرويس زمان بندي جريانQOS ، برقراري سرويس ديناميكي، و يك مـدلفعالسازي دو فاز را مورد استفاده قرار مي دهد. شكل 1-3 ب ي سـيم پهـن بانـد را بـهطوريكـه بهعنوان يك راه حل براي زيرساخت PSTN مي تواند باشد را نشان داده است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “IEEE802.16,20,21,22 وپروتكل هاي Wimax فصل مشترك”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

52 + = 54

شناسه محصول: d618 دسته: