new5 free
حراج!

pdf پایان نامه اتوماسيون شبكه هاي توزيع

49.000تومان 39.000تومان

توضیحات

فهرست مطالب
1 چكيده
2 مقدمه
3 فصل يك : اتوماسيون سيستم توزيع
1-1)مقدمه 4
1_2)ضرورت انجام اتوماسيون 5
1-3)نقش مكانيزاسيون در جها ت فني واقتصادي 7
فصل دو: طرح شبكه مخابراتي 16
2-1) مقدمه 16
2-2) طرح شبكه مخابراتي از ديدگاههاي نياز هاي شكه توزيع 16
2-2-1) سيستم راديويي 17
2-2-2) سيستم ارتباط كابلي 19
2-2-3) شبكه مخابرات فيبر نوري 21
2-2-4) كرير خط توزيع 21
2-2-5) شبكه مخابرات ماهواره اي 21
2-2-6) سيستم چند آدرس دهي 25
فصل سوم: سطوح اجراي اتوماسيون 31
3-1) مقدمه 32
3-2) مراحل انجام كار اتوماسيون 32
3-3) بررسي اهداف مرتبط با اتوماسيون 33
3-4) نيازمنديهاي اتوماسيون پست 34
3-5)اهداف مرتبط با اتوماسيون فيدر 36
3-6) نيازمنديهاي اتوماسيون فيدر 36
3-7)اهداف مرتبط با اتوماسيون سطح مشتركين 38
3-8)نيازمنديهاي اتوماسيون سطح مشتركين 38
3-9)اهداف مشترك اتوماسيون توزيع 39
3-10)نيازمنديهاي مشترك اتوماسيون توزيع 40
3-11)فعاليت هاي جانبي اتوماسيون توزيع 41
3-11-1)باز يابي سرويس 41
3-11-2)تجديد ساختار واصلاح وضع موجود 41
3-12)تجربيات كشورها در زمينه اتوماسيون 43
فصل چهارم:بررسي مزاياي سيستم plc 46
4-1)مقدمه 47
4-2)بررسي مزاياي اين سيستم 47
4-2-1)مزاياي سيستم 48
4-2-2)معايب سيستم 49
4-3)كاربردهاي سيستم plc 50
4-3-1)كنترل تجهيزات خانگي 50
4-3-2)شبكه سازي خانگي 50
4-3-3)دسترسي به اينترنت 51
4-3-4)پخش برنامه هاي راديويي 54
4-3-5)تلفن 54
4-3-6)كاربردهاي ديگر PLC 56
4-4)نتيجه گيري 58

چكيده:
يكي از مهمترين ابزار آلات سيستم اتوماسيون استفاده از PLC مي باشد كه ويژگي هاي استفاده از سيستم PLC، عدم نياز به ايجاد شبكه جديد براي تبادل اطلاعات و استفاده از شبكه الكتريكي موجود مي باشد. اين تكنولوژي به خاطر برخورداري از مزايايي همچون عدم اتلاف هزينه و زمان براي ساخت كانال مخابراتي جديد، مي تواند انتخابي مناسب در بازار سرويس هاي با پهناي باند وسيع باشد. از طرفي با توجه به اينكه بخش بزرگي از يك شبكه الكتريكي را قسمت فشار ضعيف تشكيل مي دهد، اين فناوري يكي از بهترين روش ها از لحاظ پوشش جغرافيايي مي باشد.
در اين فصل با توجه به مطالب فصل يك، ابتدا به ذكر برخي از پارامترهايي كه ميتواند معيارهايي براي بررسي مزايا و معايب يك سيستم مخابراتي باشد، پرداخته شده و سپس بر اساس آنها مزاياي و معايب مهم سيستم PLC ذكر مي شود. در ادامه نيز كاربردهاي متنوع فناوري PLC در سطوح مختلف شبكه برق بيان مي گردد.

مقدمه:
بديهي است كه ايجاد شبكه مخابراتي صرفاً جهت مبادله اطلاعات مورد نياز براي كنترل و مونيتورينگ بوده و طراح شبكه مخابراتي بايد طرح مخابراتي را باتوجه به توپولوژي شبكه توزيع ارائه نمايد . موارد زير بعنوان ملاحظات قابل توجه در طراحي شبكه مخابراتي مطرح ميباشند.
١-شكل بندي پستهاي توزيع و وضعيت فعلي سيستم
٢-تعداد وموقعيت جغرافيايي مراكز و شبكه هاي فرعي تحت پوشش يك مركز
٣-حجم و سرعت مبادله اطلاعات واولويت هاي مديريت شبكه
۴-مشخصات فني سيستمهاي جمع آوري اطلاعات مورد نظر براي بكارگيري درپستها
۵-گسترش و توسعه شبكه توزيع
هنگام طراحي شبكه مخابراتي و انتخاب يك محيط از بين سايرين ، امكانات و قابليتهاي مخابراتي زيرقابل توجه مي باشند

1 فصل كليات اتوماسيون توزيع

1)اتوماسيون سيستم توزيع
1-1)مقدمه
گسترش روز افزون شبكه هاي توزيع موجب شده تا ديگر امكان استفاده از روشهاي سنتي بهره برداري ، نگهداري و حفاظت شبكه م يسرنباشد . به همين دليل برداشت اطلاعات شبكه هاي توزيع ، مدون سازي آنها ونيز بهره گيري از سيستم اتوماسيون امري بديهي و اجتناب ناپذيرميباشد طبق سيستم اتوماسيون توزيع ، IEEE تعريف ارائه شده از سوي موسسه سيستمي است كه قادر به نظارت ، هماهنگ نمودن و اعمال فرمان روي DASتجهيزات بصورت بلادرنگ و از راه دور دركل سيستم اعم از پست ، فيدر ودر محل مصرف ميباشد معمولا ميتواند بصورت فاز به فاز اجرا شود . ضرورت اجراي DAS سيستم اتوماسيون در ايران با توجه به شرايط نامطلوب اكثرشبكه هاي توزيع ،بيشتر احساس ميشود . در حال حاضر از دغدغه هاي مهم صنعت برق كشور كه توجه تمامي مسئولين و كارشناسان بهره بردار را به خود جلب نمو د ه ، مشكلات و م عضلات موجود درسطح شبكه هاي توزيع ميباشد . از جمله مشكلات موجود در شبكه هاي توزيع ، بالا بودن تلفات ، افت ولتاژ غيرمجاز ،خاموشي هاي طولاني مدت برق ميباشد كه با توجه به حجم زياد سرمايه گذاري انجام گرفته در اين نوع شبكه ها و لزوم بهره برداري مناسب ، ايجاد مراكز اتوماسيون توزيع بعنوان يك راه حل اساسي مطرح ميگردد .پياده سازي سيستم اتوماسيون در شبكه توزيع به اقتصادي كردن بهره برداري منجر خواهد شد . مسئله اقتصادي آنقدر اساسي و مهم است كه در يكايك اهداف اتوماسيون بخوبي قابل لمس ميباشد . بطوريكه ازعوامل اصلي روي آوري و استفاده از آن در شبكه هاي توزيع ميباشد
بهترين چشم انداز براي اهداف اتوماسيون متوجه شركتهايي هست كه با مسائل زير درگير هستند – نياز به ظرفيت هاي جديد توليد ، انتقال و پستهاي جديد و افزايش ظرفيت سيستم – داراي شتركيني هستند كه نياز به برق مطمئن تري دارند – داراي مناطقي با
تلفات بالاي غيرمعمول هستند كه داراي مشكل ولتاژ در رنج وسيع هستند – داراي طعيهاي فراوان هستند تاريخچه استفاده از اتوماسيون به سالهاي 1960 برميگردد كه توسط كشورهاي صنعتي شروع گرديد و با ايجاد روشهاي جمع آوري مكانيزه اطلاعات و استفاده ا ز امكانات نرم و سخت افزاري بسرعت گسترش يافت دستگاههاي ميكر و – پروسسوري اندازه گيري ، حفاظتهاي مجتمع ديجيتال و سيستم هاي كنترل كامپيوتري به همراه نرم افزارهاي مديريتي و محاسباتي سريع و تكامل يافته ، موجب گرديده سيستم هاي اتوماسيون از قابليت اطمينان بالا ، امكان گسترش و كارآيي بهره مند گردد. بطور كلي وظايف اصلي اتوماسيون عبارتست از:
١-كنترل و نظارت بر كليد هاي پستها وفيدرها
٢-اندازه گيري كميتهاي الكتريكي و غيرالكتريكي و نشان دادن آنها
٣-تنظيم و نظارت بر عملكرد سيستم حفاظت
4-تشخيص محل وقوع خطا و جداسازي آن بصورت اتوماتيك
1-2)ضرورت انجام اتوماسيون
منافع ناشي از اجراي اتوماسيون توزيع را ميتوان در بندهاي ذيل خلاصه نمود:
1-افزايش قابليت اطمينان سيستم با كاهش تعداد ومقدار زمان خاموشيها تداوم ارائه سرويس به مشتركين ، جزء فعاليت اصلي مركز حوادث شركتهاي توزيع ميباشد . ارائه سرويس به مصرف كنندگان برق به دلايل مختلف ممكن است با اختلال مواجه گردد . با رعايت استانداردها دراحداث شبكه و كنترل ، بازديد ، سرويس و تعمير بموقع تاسيسات و همينطور اصلاح و بهينه سازي آنها از ميزان خاموشي ها به ميزان قابل ملاحظه اي كاسته ميشود.
٢-افزايش راندمان وكارآيي سيستم توزيع با نظارت بهنگام
٣-افزايش و بهبود كيفيت خدمات رساني به مشتركين
۴-افزايش مقدار فروش برق
۵-جلوگيري از استفاده غيرمجاز از برق
۶-كاهش تلفات سيستم توزيع با مديريت بار
٧-كاهش هزينه هاي بهره برداري و تعميرات و نگهداري
٨-آزاد سازي ظرفيتهاي موجود و تعويق در سرمايه گذاري جديد
٩-افزايش عمر مفيد تجهيزات شبكه با جلوگيري از اضافه بار شدن آنها و شناسايي بموقع مشكلات
١٠-بهره برداري صحيح و قانونمند از شبكه توزيع و كاهش عامل خطاي انساني
١١-فراهم كردن سهولت براي تصميم گيري و برنامه ريزي مهندسي با استفاده از آمارهاي سيستم مكانيزه
١٢-تسهيل در تغييرات پيكره بندي و توسعه شبكه
١٣-ارتباط با مركز ديسپاچينگ فوق توزيع با لا دس ت جهت اخذ اطلاعات بهنگام از وضعيت بار و وضعيت تجهيزات فيدرهاي 20 كيلوولت
۴١-كاهش مقدار زمان خاموشي ها و در نتيجه كاهش انرژي توزيع نشدهENS
۵١ رتقاء سط ح روابط شركت توزيع و مشتركين و جلب رضايت مشتركين
۶١-اصلاح داده ها و اطلاعات شبكه براي استفاده در طراحي و مهندسي
١٧-تغيير روش تعميرات از حالت برنامه ريزي شده به حالت تعميرا ت و بسته به نياز
١٨-پيش بيني زمان تعميرات از طريق تحليل شرايط بهره برداري
١٩-تسريع در فرآيند تصميم گيري از طريق بدست آوردنسريعاطلاعات در مورد حوادث و واكنش سريع در مواجه با قطعي ها ٢٠-بهينه سازي مديريت شبكه
٢١-كاهش پيك مصرف
٢٢-افزايش كيفيت توان

1-3) نقش مكانيزاسيون در جهات فني ، اقتصادي ، اجتماعي و تاثير آن در بهره برداري و مسير سازي براي اتوماسيون شبكه هاي توزيع
باپياده سازي طرح مكانيزاسيون توزيع وبهره برداري ازبرنامه هاي محاسباتي آن اولا ” يك بانك اطلاعاتي مطمئن و كامل از شبكه در دسترس خواهد بود ثانيا ” با عم لي كردن برنامه هاي كاربردي آن تاثير بسزايي در جهات فني ، اقتصادي،اجتماعي وزمينه سازي براي اجراي طرحهاي آتي از جمله اتوماسيون خواهد داشت.
1-افزايش قابليت اطمينان شبكه:
با اجرا و آناليز نتايج برنامه هاي محاسباتي و همچنين با در اختيار داشتن ا طلاعات فني تجهيزات شبكه مي توان به نقاط ضعف شبكه و تجهيزات پي برد و در جهت رفع عيوب و ارائه طرحهاي بهينه در راستاي تداوم سرويس دهي مطلوب و كيفيت برق مشتركين اقدام نمود . در اين مورد در قسمت برق عجب شير با بررسي پارامترهاي شبكه در خطوط فشار متوسط و فشار ضعي ف با استفاده از برنامه هاي محاسباتي نرم افزار مدك براي بالا بردن قابليت اطمينان شبكه طرحهاي اساسي در سالهاي 1380 و ١٣٨١ارائه گرديده است.
.2-كاهش زمان كار يا خاموشي مشتركين:
پياده سازي طرح مكانيزاسيون باعث جمع شدن اطلاعات شبكه و پستهاي توزيع و تجهيزات حفاظتي در يك محيط نرم افزاري مي گردد كه با استفاده از آن اطلاعات مي توان نقاط ضعف شبكه را شناسايي و در رفع آنها اقدام نمود و در مواقع بروز خطا مي توانيم درحداقل زمان ممكن محلهاي بي برق را با استفاده از برنامه عمليات شبكه محل خطا را از قسمت ديگر جدا و بقيه قسمتهاي شبكه را برق دار نمود.
3-كاهش هزينه ها:
اجراي برنامه هاي مكانيزاسيون موجب كاهش هزينه ها بصورت ذيل مي گردد:
-با اجراي برنامه هاي تعادل بار و پخش بار تلفات شبكه به حداقل ممكن رسيده و انرژي واگذارشده به مشتركين مطلوب و در نتيجه از به هدر رفتن انرژي جلو گيري بعمل مي آيد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “pdf پایان نامه اتوماسيون شبكه هاي توزيع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

99 − 90 =

شناسه محصول: d501 دسته: