اثرات تراكم بذر و سطوح مختلف كود فسفر بر روي عملکرد و اجزای عملکرد گندم ديم رقم سياه ريشك در منطقه چرام

19,900تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 

دانشكده كشاورزي، گروه زراعت

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.Sc.»

 

عنوان:

اثرات تراكم بذر و سطوح مختلف كود فسفر بر روي عملکرد و اجزای عملکرد گندم ديم رقم سياه ريشك در منطقه چرام

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده 1

1- مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه  2

1-2- غلات   4

1-3- اهميت غذايي غلات   5

1-4- گندم  5

1-5- تاريخچه گندم در جهان و ايران  6

1- 6- سطح زير كشت و توليد جهاني گندم  7

1-7- سطح زير كشت و ميزان توليد در ايران  7

1-8- اهميت اقتصادي گندم  8

1-9- گياه‌شناسي گندم  9

1-10- اقليم مناسب   9

1-11- ميزان حرارت و رطوبت مورد نياز رشد  10

1-12- طول دوره رشد و نمو  10

1-13 – زمان كاشت   11

1-14- تناوب زراعي   11

1-15- ارقام مناسب كاشت   11

1-16- وزن هزار دانه  12

1-17- ميزان بذر مورد نياز در هكتار 12

1-18- بوجاري و ضد عفوني بذر 12

1-19- خصوصیات ريشه  13

1-20- ارتفاع گياه: 13

1-21- خاك مناسب   13

1-22- تهيه و آماده كردن زمين، فاصله رديف‌های کاشت و فاصلة بوته‌ها روي رديف   14

1-23- نيازهاي غذايي گندم  14

1-24- اثر ازت در گندم  15

1-25-  اثر فسفر در گندم  15

1-26- اثر پتاس در گندم  15

1-27- ويژگي‌هاي گندم سياه‌ريشك    16

1-28- مشخصات زراعي   16

1-29- مقاومت به بيماري‌ها 17

1-30-  ميزان مصرف بذر 17

1-31-  ميزان مصرف كودهاي شيميايي   17

1-32-  اهداف اجرائي اين پژوهش    18

2- مروري بر پژوهش های پیشین

2-1- عناصر غذايي مورد نياز گياه 19

2 – 2-  اهمیت تغذیه صحیح گیاه 20

2-2-1 فسفر و نقش آن در گياه 22

2-2-2 – تراكم گياهي   25

2-2-3-  عوامل مؤثر بر تراكم بذر 29

2-2-4 – ا هميت پنجه‌زني در عملكرد و ارتباط آن با تراكم بذر در گندم  31

2- 2-5 – تاثير تراكم بوته  بر خوابيدگي بوته  32

2- 2- 6 – تاثير تراكم بر عملكرد  33

3- مواد و روش‌ها

3-1 –  شرايط اقليمي و مشخصات جغرافيائي محل اجراي آزمايش    36

3-2- شرايط جوي محل اجراي آزمايش    36

3-3- مشخصات خاك محل اجراي آزمايش    36

3-4- محاسبات آماري طرح  37

3-5- روش اجراي آزمايش    38

3-6- صفات مورد ارزیابی   39

3-7-  روش های اندازه گیری صفات مورد ارزیابی   39

3-7-1- ارتفاع ساقه  39

3-7-2- طول برگ پرچم  39

3-7-3- طول سنبله  40

3-7-4- تعداد سنبله در مترمربع  40

3-7-5- تعداد دانه در سنبله  40

3-7-6- وزن هزار دانه  40

3-7-7- عملکرد دانه  41

3-7-8- عملکرد بیولوژیکی (بیوماس) 41

3-7-9- شاخص برداشت   41

4-  نتایج و بحث

4-1- نتايج کلي   42

4-2-  ارتفاع ساقه  44

4-3- طول برگ پرچم  47

4-4- طول سنبله  49

4-5- تعداد سنبله در متر مربع  52

4-6- تعداد دانه در سنبله  55

4-7- وزن هزاردانه  57

4-8- عملکرد دانه  60

4-9- عملکرد بیولوژیکی   62

4-10-  شاخص برداشت   65

4-11-  نتيجه‌گيري   68

4-12-  پيشنهادات   69

منابع  70


فهرست جداول

عنوان                                                                                    صفحه

جدول 3-1- نتايج تجزيه خاك   37

جدول 4-1 تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود فسفر و تراکم بذر بر ارتفاع ساقه، طول برگ پرچم، طول سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در گندم سیاه‌ریشک. 43

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                    صفحه

نمودار 4-1- اثر سطوح مختلف کود فسفر بر میانگین ارتفاع ساقه در گندم سیاه‌ریشک    45

نمودار 4-2- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین ارتفاع ساقه در گندم سیاه‌ریشک    46

نمودار 4-3- اثر متقابل کود فسفر و تراکم بذر بر میانگین ارتفاع ساقه در گندم سیاه‌ریشک    46

نمودار 4-4- اثر سطوح مختلف کود فسفر بر میانگین طول برگ پرچم در گندم سیاه‌ریشک    48

نمودار 4-5- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین طول برگ پرچم در گندم سیاه‌ریشک    48

نمودار 4-6-  اثر متقابل کود فسفر و تراکم بذر بر میانگین طول برگ پرچم در گندم سیاه‌ریشک    49

نمودار 4-7- اثر سطوح مختلف کود فسفر بر میانگین طول سنبله در گندم سیاه‌ریشک    50

نمودار 4-8- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین طول سنبله در گندم سیاه‌ریشک    51

نمودار 4-9- اثر متقابل کود فسفر و تراکم بذر بر میانگین طول سنبله در گندم سیاه‌ریشک    51

نمودار 4-10- اثر سطوح مختلف کود فسفر بر میانگین تعداد سنبله در مترمربع در گندم سیاه‌ریشک    53

نمودار 4-11- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین تعداد سنبله در مترمربع در گندم سیاه‌ریشک    54

نمودار 4-12- اثر متقابل کود فسفر و تراکم بذر بر میانگین تعداد سنبله در مترمربع در گندم سیاه‌ریشک    54

نمودار 4-13- اثر سطوح مختلف کود فسفر بر میانگین تعداد دانه در سنبله در گندم سیاه‌ریشک    56

نمودار 4-14- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین تعداد دانه در سنبله در گندم سیاه‌ریشک    56

نمودار 4-15- اثر متقابل کود فسفر و تراکم بذر بر میانگین تعداد دانه در سنبله در گندم سیاه‌ریشک    57

نمودار 4-16- اثر سطوح مختلف کود فسفر بر میانگین وزن هزار دانه در گندم سیاه‌ریشک    58

نمودار 4-17- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین وزن هزار دانه در گندم سیاه‌ریشک    59

نمودار 4-18- اثر متقابل کود فسفر و تراکم بذر بر میانگین وزن هزار دانه در گندم سیاه‌ریشک    59

نمودار 4-19- اثر سطوح مختلف کود فسفر بر میانگین عملکرد دانه در گندم سیاه‌ریشک    61

نمودار 4-20- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین عملکرد دانه در گندم سیاه‌ریشک    61

نمودار 4-21- اثر متقابل کود فسفر و تراکم بذر بر میانگین عملکرد دانه در گندم سیاه‌ریشک    62

نمودار 4-22- اثر سطوح مختلف کود فسفر بر میانگین عملکرد بیولوژیکی در گندم سیاه‌ریشک    63

نمودار 4-23- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین عملکرد بیولوژیکی در گندم سیاه‌ریشک    64

نمودار 4-24- اثر متقابل کود فسفر و تراکم بذر بر میانگین عملکرد بیولوژیکی در گندم سیاه‌ریشک    64

نمودار 4- 25- اثر سطوح مختلف کود فسفر بر میانگین شاخص برداشت در گندم سیاه‌ریشک    66

نمودار 4-26- اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر میانگین شاخص برداشت در گندم سیاه‌ریشک    67

نمودار 4-27- اثر متقابل کود فسفر و تراکم بذر بر میانگین شاخص برداشت در گندم سیاه‌ریشک    67

 

چکیده

اثرات تراكم بذر و سطوح مختلف كود فسفر بر روي عملکرد و اجزای عملکرد گندم ديم رقم سياه ريشك در منطقه چرام

  به منظور ارزيابي تاثير سطوح مختلف كود سوپر فسفات تریپل و تراكم بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم ديم رقم سياه‌ريشك، آزمايشي در سال زراعي 90- 89 در اراضي زراعي شهرستان چرام اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با 2 فاکتور، فاکتور اول شامل کود سوپر فسفات تریپل در چهار سطح (0،40،60،80 ) و فاکتور دوم شامل تراكم بذر در چهار سطح (130 و70،90،110) کیلوگرم در هکتار در سه تکرار اجرا گرديد. آنالیز داده های آماری با استفاده از نرم افزارSAS  و برای مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. صفات مورد اندازه گیری عبارت از ارتفاع ساقه، طول برگ پرچم، طول سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بودند. نتايج حاصل از آزمايش، نشان داد اثر سطوح مختلف کود سوپر فسفات تریپل بر صفات مورد مطالعه در سطح یک و پنج درصد معني‌دار گرديد. همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر نیز بر تمام صفات به­جز ميانگين تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت معني­دار گردید. اثر متقابل کود سوپر فسفات تریپل و تراکم بذر بر تمامي صفات معني­دار گرديد. در اکثر صفات مورد مطالعه تیمار 3D4P (80 کیلوگرم درهکتار کود سوپرفسفات تریپل و 110 کيلوگرم در هکتار بذر) بيشترين مقدار را نشان داد. حداکثر عملکرد دانه به میزان 3/1939 کیلوگرم در هکتار در تیمار  3D4P (80 گرم درهکتار کود  سوپرفسفات تریپل و 110 کيلوگرم در هکتار بذر) و حداقل آن به میزان 1177 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 1D1P ( بدون مصرف کود سوپرفسفات تریپل ، 70 کيلوگرم در هکتار بذر) به‌دست آمد. حداکثر عملکرد بیولوژیکی نیز به میزان 3/4474 کیلوگرم در هکتار از تیمار  3D4P (80 گرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل و 110 کيلوگرم در هکتار بذر) و حداقل آن به میزان 01/3724 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 1D1P ( بدون مصرف کود سوپرفسفات تریپل و 70 کيلوگرم در هکتار بذر) حاصل گردید.

واژگان کليدي: گندم  سياه‌ريشك، سوپرفسفات تریپل ، تراكم بذر، عملكرد

فصل اول

مقدمه و کلیات

1- مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

از ديدگاه كارشناسان توليدات كشاورزي، افزايش توليد غذا تنها راه حل مشكل گرسنگي است  برای این کار به‌‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه، لازم به سرمايه‌گذاري بيشتر در امر توليد غذا مي‌باشد. چنانچه قرار باشد عرضه غذا به‌صورت كنوني انجام شود، اين كشورها مي‌بايست طي 30 سال آينده حداقل 60 درصد به توليدات كشاورزي خود بيفزايند. نزدیک به 70% جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه متمرکز شده‌ در حالي‌که از نظر تولیدات غذایی این نسبت بر عکس می‌باشد. در کشورهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی و به‌کارگیری علوم و فنون جدید، تولید محصولات غذایی و عملکرد محصولات کشاورزی در واحد سطح به سرعت در حال افزایش است. به‌طوری که اغلب، مقدار تولیدات از مصرف داخلی بیشتر است ولی متاسفانه در اغلب کشورهای در حال توسعه در عین افزایش سرعت رشد جمعیت، کمبود مواد غذایی در حال گسترش است و قسمت عمده درآمد ارزی این قبیل کشورها به مصرف واردات مواد غذایی می‌رسد (فتحي، 1382).

نظر به اینکه پیشرفت و توسعه در کشاورزی فقط از راه شناخت علمی و اصولی اثر عوامل محیطی در رشد بهینه گیاه امکان‌پذیر است و علاوه بر بهبود شرایط محیط کشت، به‌کارگیری صحیح نهاده‌های کشاورزی امکان‌پذیر است، لذا برای ایجاد زیربنای مناسب برای توسعه کشاورزی نه تنها تأمين به‌موقع نهاده‌ها لازم است، بلکه روش استفاده صحیح در سطح مزرعه و به‌کارگیری این روش‌ها ضروری می‌باشد (ملكوتي، 1368).

کشور ایران مساحتی بالغ بر 165 میلیون هکتار دارد که 51 میلیون هکتار آن قابل کشت وزرع می‌باشد. سطح زیر کشت آبی، سالیانه 25/5 میلیون هکتار و کشت دیم 10 تا 12 میلیون هکتار می‌باشد. هرچند موفقیت در زراعت ديم بستگی به نزولات آسمانی دارد اما اعمال شیوه‌های صحیح کشت تأثير بسیارعمده‌ای در بهبود وضعیت زراعت و در نتیجه افزایش تولید دارد (اسكندري، 1381).

 با توجه به افزايش روزافزون جمعيت و محدوديت سطح اراضي قابل کشت، افزايش عملکرد گياهان ضروري به­نظر مي­رسد و يکي از عوامل موثر در عملکرد و کيفيت محصولات زراعي، وجود تعادل بين عناصر غذايي مورد نياز گياه و مصرف بهينه کودها مي­باشد. در حالي‌که مصرف كودهاي شيميايي در كشور نامتعادل بوده و تطابقي با نياز واقعي گياه ندارد (ملكوتي، 1379). از ميان عناصر غذايي پر‌مصرف، ازت و فسفر دو عنصر مهم مي‌باشند که ميزان موجودي يا عدم وجود هر کدام از اين عناصر مي­تواند رشد گياه را شديداً تحت تاثير قرار دهد (كاسمن و همكاران، 1992).

 از آنجائي‌كه جمعيت كشورمان روز به روز در حال افزايش است، نياز به مواد غذايي اهميت زيادي پيدا مي‌كند. چون غذاي اصلي مردم ايران نان مي‌باشد، بنابراين براي پاسخگويي به تقاضاي آنان، توليد گندم را بايد افزايش دهيم. در حال حاضر توليدات داخلي به اندازه نياز مردم كشور نمي‌باشد لذا دولت سالانه ميزان زيادي گندم وارد مي‌نمايد. اگر بتوان از اراضي ديم كه نزديك به نيمي از سطح زير كشت را در كشور به خود اختصاص داده‌اند، توليد مناسبي به‌دست آوريم مي‌توان نسبت به رسيدن به خودكفايي اقدام نمود. براي دستيابي به اين امر لازم است چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي مورد مطالعه قرار گيرد. يكي از مهم ترين روش‌هاي افزايش توليد در ديم زارها، مصرف متعادل كودهاي شيميايي و آلي در ديم زارهاست. مقدار و زمان مصرف كود لازم براي گندم ديم بايستي در تعادل با وضعيت رطوبت خاك و بارندگي منطقه در نظر گرفته شود (صياديان، 1375).

گياهان براي رشد و توليد محصول مناسب نيازمند يك سري عناصر غذايي هستندكه از طريق خاك و كودهاي شيميايي در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد. در اين ميان كودهاي شيميايي نقش اساسي را در توليد غذا طي قرن اخير داشته‌اند و در حال حاضر يكي از مهم ترين نهاده‌هاي كشاورزي مي‌باشند، به‌طوري كه از زمان جنگ جهاني دوم مصرف كودهاي شيميايي به منظور افزايش عملكرد گياهان زراعي به‌خصوص در كشورهاي در حال توسعه، رشد چشمگيري داشته است. در رابطه با توليد محصولات زراعي و منابع توليد غذا يكي از مهمترين مسائل مطروحه، افزايش پتانسيل توليد و حداكثر نمودن توليد به عنوان هدف مطرح بوده، در حالي‌كه امروزه تلاش براي دستيابي به افزايش محصول با واژه پايداري همراه شده است (شریعتی و همكاران، 1368).

به‌واسطه اهمیت كود فسفر و تراكم بذر در عملکرد گندم، تعیین میزان این کود و مقدار مطلوب بذر در واحد سطح جهت نیل به عملکرد بهینه ضروری بنظر می‌رسد.

1-2- غلات

غلات به گروه بزرگي از گياهان زراعي گفته مي‌شود كه دانه آنها در تغذيه مردم جهان و تهيه نان نقش عمده‌اي را بر عهده داشته و همچنين در تغذيه حيوانات و پرندگان و مصارف صنعتي كاربرد وسيعي دارد. غلات شامل گياهاني از جمله گندم، جو، يولاف، برنج، ذرت، ارزن، ذرت، چاودار و سورگوم مي‌باشد كه از اين گروه، گندم و جو در سطح وسيعي از زمين‌هاي زراعي دنيا كشت مي‌گردند به‌طوري‌كه حتي در نواحي نيمه‌خشك كه براي توليد محصول و رشد و نمو اين گياهان بارندگي نسبتاً كافي است كشت اين محصولات موفقيت‌آميز است. گندم، ذرت و برنج سه محصول مهم هستند كه هريك نزديك به 4/1 مقدار توليد سالانه كل غلات جهان را تشكيل مي‌دهد و پنج گونه ديگر غلات مجموعاً 4/1 ميزان توليد ساليانه غلات را تشكيل مي‌دهند (كافي و همكاران، 1379).

غلات را می‌توان از نظر شرایط کلی آب و هوائی و مناطق کاشت به دوگروه تقسیم نمود:

1- غلات مناطق سرد و معتدل مانند گندم، جو، چاودار و یولاف

2- غلات مناطق گرم مانند ارزن، برنج، ذرت و سورگوم

در بین غلات، گندم از نظر اهمیت، با توجه به سطح زیر کشت و تولید سالیانه آن در مقیاس جهانی در درجه اول اهمیت قرار دارد و سالانه نسبت به افزایش تولید آن توجه زیادتری بعمل آمده و همچنین جهت افزایش کیفیت آن تلاش بیشتری می گردد (خدابنده، 1384).

منابع

1- امام، ي. (1382). زراعت غلات. انتشارات مركز نشر دانشگاه شيراز.

2- امام، ي. (1384). عملكرد گياهان زراعي، فيزيولوژي و فرآيندها، انتشارات دانشگاه شيراز.

3- اسكندري، ا.(1381). نگرشي بر اصول عمليات زراعي در ديم، مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم. وزارت جهاد كشاورزي.

4- ايران‌نژاد، ح. (1379). پلي‌كپي زراعت غلات، انتشارات دانشگاه تهران.

5- ايران‌نژاد، ح.، شهبازيان، ن. (1384). زراعت غلات، جلد اول،گندم، انتشارات دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالي ابوريحان.

6- بني‌صدر، ن. (1379). تحقيق و بررسي ارقام گندم در ايستگاه‌هاي تحقيقاتي كشور، انتشارات مؤسسه تحقيقات و اصلاح و تهيه نهال و بذر وزارت كشاورزي.

7- بحراني، ع.، طهماسبي سروستاني، ز. (1385). اثر ميزان و زمان مصرف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد و کارايي انتقال مجدد ماده خشک در دو رقم گندم زمستانه، مجله علمي- پژوهشي برزگر، سال دوازدهم، شماره 2.

8- تاج‌بخش، م.، پورميرزا، ع، ا. (1382). زراعت غلات، انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.

9- توكلي، م. (1379). اثر تراكم و زمان كاشت بر رشد و عملكرد گندم ديم، پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته زراعت، دانشگاه صنعتي اصفهان.

10- روستائي،م.، حسن‌پور‌حسني،م.، انصاري،ي. (1379). نتايج تحقيقات به‌نژادي غلات ديم، مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم.

11- روستائي، م.، صادقي، ا. (1378). عوامل مؤثر در كاهش زيان‌هاي ناشي از خشكسالي گندم ديم، مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم.

12- رستگار، م.  (1375). ديم‌کاری، انتشارات برهمند.

13- رفيعی، م.، ناديان، ح.، نورمحمدی، ق.، کريمی، م.، (1383). اثرات تنش خشکی و مقادير روی و فسفر بر غلظت و کل جذب عناصر در ذرت، مجله علوم و صنايع کشاورزی، جلد35، شماره1.

14- راشدمحصل، م، ح.، حسيني، م.، عبدي، م.، ملافيلابي، ع. (1376). زراعت غلات، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

15- چوگان، ر.( 1383). توليد بذر ذرت. نشريه ترويجي شماره 45، انتشارات معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري.

16- حق‌پرست، ع.، سليماني، ك.، پاشاپور، ه.، غفاري، ع. (1379). معرفي رقم جديد گندم نان، مجله نهال و بذر، جلد 16، شماره 2،  ص 55 .

17- حاجی زاده، ا. (1379). خاک‌شناسی کشاورزی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ص 213 .

18- حکيميان، م. (1374). مبانی خاکشناسی. انتشارات دانشگاه تهران. ص 367 .

19- خدابنده، ن. (1384). زراعت غلات (مبحث گندم)، انتشارات دانشگاه تهران.

20- خدابنده، ن. (1358). پلي‌كپي زراعت غلات ( گندم ). انتشارات گروه زراعت و اصلاح نباتات.

21- خواجه‌پور، م. ر. (1365). اصول و مباني زراعت، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان.

22- خواجه‌پور، م، ر. (1370). اثرات فاصله رديف كاشت و ميزان بذر بر رشد و عملكرد گندم پائيزه. گزارش علمي شماره 110، دانشگاه صنعتي اصفهان.

23- خادمي، ع. (1379). جزوه آموزش طرح سنابل، روش صحيح زراعت گندم ديم، انتشارات جهاد سازندگي.

24- سعيدي، ع. اسماعيل‌زاده‌مقدم، م. (1385). گندم دوروم، مناسب كشت در مناطق ديم كشور، معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري. دفتر برنامه‌ريزي رسانه‌هاي ترويجي.

25- سرمدنيا، غ. كوچكي، ع. (1385). فيزيولوژي گياهان زراعي(ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

26- سرمدنيا، غ. كوچكي، ع. (1368). جنبه‌هاي فيزيولوژيكي زراعت ديم (ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

27- سالاردینی، ع، ا. (1358). حاصلخیزی خاک، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1739.

28- سالاردينی، ع. ا. (1378). حاصلخيزی خاک، انتشارات دانشگاه تهران. ص 441.

29- شمس‌آبادي، ح.، رفيعي، ش. (1385). بررسي اثر عمليات خاك‌ورزي اوليه و تراكم بذر روي عملكرد محصول گندم در منطقه گنبد كاووس. فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي. شماره 5.

30- شریعتی، م.، فرشی، ر.، گرکانی نژاد، ص. (1368). بررسی غلظت فلزات سنگین در محصولات کشاورزی و اراضی زراعی جنوب تهران، مجله مجله خاک و آب، جلد 5، شماره 3.

31- صياديان، ك. (1375). چگونگي استفاده از كودهاي شيميائي و آلي در افزايش توليد گندم ديم در ايران، انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

32- صباغ شوشتری، ه. (1368). سبزی صیفی و جالیز، مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان.

33- صادق‌‌زاده‌اهري، د.، حسامي، ع.، روستائي، م. (1382). اثر تاريخ كاشت بر عملكرد ارقام گندم و تعيين تيپ رشد مناسب در دو منطقه سردسير ديم كشور، مجله دانش كشاورزي، شماره 13.

34- عزيزي، ع. (1383). غلات در آئينه آمار، مركز آمار و اطلاعات وزارت جهاد كشاورزي.

35- عدالت، م. (1384).تاُثير تناوب گندم-عدس، گندم-آيش و نيتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم نان در شرايط ديم باجگاه، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.

36- فرساد، م، ع. (1370). زراعت ديم غلات در ايران. مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر، سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، ص45 .

37- فتحي، ق. (1382). كشاورزي در جهان به‌سوي 2030- 2015. (ترجمه). انتشارات مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، مديريت امور پرذازش و تنظيم يافته‌هاي تحقيقاتي.

38- فرمهيني، ا. (1384). اثرات تاريخ كاشت و تراكم بوته بر شاخص‌هاي رشد و عملكرد ذرت شيرين به‌عنوان كشت دوم در اراك. پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامي واجد اراك.

39- قندي‌زاده، ر. (1371). گزارش نهايي بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي شيميايي ازته و فسفره بر روي گندم ديم، انتشارات مركز تحقيقات كشاورزي خراسان.

40- کوچکی، ع.، سرمدنیا، غ. ح. (1386). فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

41- کوچکي، ع.، راشدمحصل، م. ح.، نصيری، م.، صدرآبادی، ر. (1367). مباني فيزيولوژيکي رشد و نمو گياهان زراعي، انتشارات آستان قدس رضوي، ص 348.

42- كوچكي، ع. بنايان‌اول، م. (1373). فيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

43- كوچكي، ع. (1376). به‌زراعي و به‌نژادي در زراعت ديم، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

44- كاظمي‌اربط، ح. (1374). زراعت خصوصي، جلد اول،انتشارات مركز نشر دانشگاهي.

45- كردواني، پ.( 1367). مناطق خشك، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.

46- كافي، م.، گنجعلي، ع.، نظامي، ا.، شريعتمدار، ف. (1379). آب و هوا و عملكرد گياهان زراعي، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد.

47- ملكوتي، م، ج.، نفيسي، م. (1369). فيزيولوژي گياهان زراعي. انتشارات مركز نشر دانشگاهي.

48- مطلوب‌شبستري، م.، مجتهدي، م. (1369). فيزيولوژي گياهان زراعي، انتشارات مركز نشر دانشگاهي.

49- محمد‌زاده، غ. (1387). دستورالعمل فني زراعت محصولات زراعي ديم، انتشارات مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور.

50- ملكوتي، م، ج.، غيبي، م، ن. (1376). تعيين حد بحراني عناصر غذايي محصولات استراتژيك و توصيه كودي در كشور، انتشارات وزارت كشاورزي.

51- ملكوتي، م، ج.، نفيسي، م.، متشرع‌زاده، ب.، خاوازي، ك.، مسيح، م، ج.، رضايي، ج.، بازرگان، ك. (1383). توليد و مصرف بهينه كود در كشور، گامي ارزنده به‌سوي امنيت غذايي و دستيابي به كشاورزي پايدار، مجله خاك و آب، جلد 12، شماره 14، ويژه‌نامه مصرف بهينه كود.

52- ملكوتي، م، ج. (1378). روش جامع تشخيص و ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميايي، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.

53- ملکوتی، م، ج. (1379). دستیابی به اهداف برنامه سوم توسعه از طریق همگانی کردن مصرف بهینه کود در کشور، وزارت جهاد کشاورزی.ص 62.

54- ملکوتی، م. ج.، نفيسی، م. (1368). مصرف کود در اراضی فارياب و ديم، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. ص 132.

55- ملکوتي، م، ج. (1379). کشاورزي پايدار، افزايش عملکرد و بهينه­سازي مصرف کود در ايران، چاپ دوم، نشر آموزش کشاورزي، کرج، تهران.

56- مختاري، خ.، حسن‌پور، ك. (1381). گندم سياه‌ريشك مناسب كشت در شرايط ديم كشور، انتشارات معاونت ترويج وزارت جهاد كشاورزي.

57- محمودي، ب.، وحداني، غ. (1379). گندم ماكاروني، نشريه ترويجي شماره 2، دفتر توليد برنامه‌هاي ترويجي و انتشارات فني سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

58- مامقاني، ر.، حسين‌پور، م.، رفيعي، س.، سيادت، ع. (1382). بررسي برخي خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك مؤثر بر عملكرد و اجزاء عملكرد ژنوتيپ‌هاي گندم تحت شرايط كم آبياري، مجله علوم زراعي ايران.

59- محمودي، ع. (1386). آمار توليد محصولات زراعي، انتشارات وزارت جهاد كشاورزي.

60- مظلومي، ب. (1384). منابع غذايي، افزايش جمعيت و ضرورت رشد هماهنگ، فصلنامه پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه، انتشارات مركز مطالعات برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي.

61- مجتهدی، ه. (1379). اثر عوامل اکولوژی روی رشد و نمو گندم، پايان‌نامه فوق ليسانس، انتشارات دانشکده کشاورزی کرج.

62-  مهدوی، د.، نظری، ر. (1385). بررسی اثر کود فسفر و تراکم بذر بر شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد در گندم دیم رقم آذر 2. نشریه ترویجی شماره 45. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج.

63- نكوئي، ا. (1382). بررسي شاخص‌هاي رشد گندم در استان اصفهان، پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته زراعت، دانشگاه صنعتي اصفهان. مركز محاسبات و فن‌آوري دانشگاه.

64- نظري، غ. (1385). بررسي اثرات تراكم بوته و آبياري تكميلي بر عملكرد دانه در گندم ديم رقم سرداري. پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك.

65- نورمحمدي، ق. (1377). زراعت غلات،انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.

66- ناركي، ك.، حسيني، ك.، محمدي، م.، صفي‌خاني نسيمي، م. (1376). گزارش پژوهشي سال 1374 ايستگاه تحقيقات گرمسيري و نيمه‌گرمسيري، مركز تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد.

67-Austin, R. B., and H. G. Jones. (2002). The physiology of wheat. In: Plant Breeding Institute, Ann. Rep. Cambridge, UK. Pp. 20- 35.

68-Anderson, C. K. R. Stone, and L. S. Murphy. (1982). Wheat yield as influenced by in season application of nitrogen with limited irrigation. Agron. J. 7: 369-400.

69-Arnon, I. (1982). Crop production in dry regions. Plant science. P. 121.

70-Barber, S. A.( 2001). Better crops with plant food. No. 47: 6-9.

71-Brengle, K. G. (1989). Principles and practices of dryland farming. Colorado Asso. Uni. Press. Colorado. USA.

72-Bruck, H., W. A. Payne and B. Sattelmacher. 2000. Effects of phosphorus and water supply on yield, tranpirational water-use efficiency, and carbon isotope discrimination of pearl millet . Crop Sci., 40: 120-125.

73-Cassman, K.G. and D.C. Bryant. (1992). Phosphor supply effects on partitioning of dry matter and phosphor to grain of irrigated wheat. Crop Sci. 32:251-255.

74-Cousens, R. (1985) . A simple model relation yield loss to weed density . Annual of

App . Bio . 107 : 239 – 252.

Donald, C. M. (1963). The physiology of wheat. Agron. J. 15: 89-118.-75

76-Eberharts, S, A. and W. A. Rrussell. 1997. Stability parameters for comparing varieties. Crop Sci. 6: 36-40.

77-FAO. (2006). Food and agriculture organization of the United nations. Quaterly bulletin of statistics. Rome, Italy. pp. 55.

78-Gallagher, E. J. (1984). Cereal production. Royal Dublin. Society. London. P. 44.

79-Holliday, R. (1960). Field crop. Abtr. 13: 159-167.

80-Imnan-Barber, N. G. (1988). Efeect of water stress and phosphor on yield and yield component in wheat.Proc. S. Afr. Sugar Technol. Assoc. Assoc. 80: 104-144.

81-Innin. P.,R. D. Blackwell, R. B. Austin., and M. A. Ford. 1981. The effects of selection for number of ears on the yield and water economy of winter wheat. J. Agric. Sci. Camb. No. 97: 523-532.

82-Jones, C. A., J. S. Jacobsen and J. M. Wraith. 2003. The effects of P fertilization on drought tolerance of malt barley. In ” Western Nutrient Management Conference.” 5:88-93.

83-Lersten, N. R. (1987). Morphology and anatomy of wheat plant. In: E. G. Heyne. Agronomy. No. 12: 76-79.

84-Korami, M. M. and K. H. Siddique. (1991). Crop growth and relative growth rate of old and modern wheat cultivars. Aust. J. Agric. Res. 42: 13-20.

85-Munns, R. Hare, R. James, R. A. Rebetzke. G. J.( 2000). Genetic variation for improving telorance of durum wheat. Australian Journal of Agricultural Research. pp. 122-148.

86-Martin,R.J.,Cullis,B.R.,and Mcnamara,D.W.(1987). Prediction of wheat yield loss due to competition by wild oats. (Avena spp) Australian Journal of Agricultural Research.P 55.

87-Martin, J. H., W. H. Leonard and D. L. Stamp. (1976). Principles of field crop production. Collier Macmillan. P. 43.

88-Miccdis, V. N. Calabrese, and V. V. Bianco. (1999). The effect of plant density on seed production in wheat. Hort. Abs. 55: 345.

89-Payne, W. A., L. R. Hossner, A. B. Onken and C.W. Wendt. (1995).Nitrogen and phosphorus uptake in pearl millet and its relation to nutrient and transpiration efficiency. Agron. J.,87:425-431.

90-Russelle, M. P. Wilhelm, W. and J. F. Power. (1984). Growht analysis based on degree days. Crop. Sci. No. 24: 28-32.

91-Safer, G. A. (1994). Genetic improvement of field crops. Marcel Dekker Inc. p. 44.

92-Stoy, V. (1988). In physiological aspects of crop yield. Madison, Wis. American Society of Agronomy. No. 15: 23-25.

93-Scarf, P.C. and M. Alley. (1993). Effect of Phosphor on winter wheat flexible multicomponent rate reco recommendation system. Agron. J.85:1180-1192.

94-Stoy, V. 1989. In physiological aspects of crop yield. Madison, Wis. American Society of Agronomy. No. 15: 23-25.

95-Simmons, S. R. 1987. Growth, development and physiology. In: E. G. Heyne.Agronomy Monograph. No. 13: 77-114.

96-Solka, W. (1992). Crop production in dry region. Arnon. J. 18: 96-99..

97-Spitters, C. J. T., and Aerts , R . 1983 : Simulation of competition for light and water in crop weed association . Aspects of Applied Biology . 4 : 467-48.

98-Whingwiri, E.E. and D.R. Kemp. (1980). Spiklet development and grain yield of the wheat ear in response to applied phosphor. Aust. J. Agric. Res. 31:637-647.

99-Warren, H. Leonard, G. and H, Martin. (1993). Cereal crop. Weed Res. 14: 415-421.

100-Zillerbush, K., Barber, B. K. (1994). Phosphor supply effects on yield of rainfed wheat Crop. Sci. 32: 50-65.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثرات تراكم بذر و سطوح مختلف كود فسفر بر روي عملکرد و اجزای عملکرد گندم ديم رقم سياه ريشك در منطقه چرام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 1