new5

اثربخشی آموزشی مفاهیم رویکرد شناختی – رفتاری توأم با تن آرامی بر کاهش درد میگرن و افزایش شادکامی در زنان

990,000تومان

توضیحات

161 صفحه

فایل Word

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان

اثربخشی آموزشی مفاهیم رویکرد شناختی – رفتاری توأم با تن­ آرامی بر کاهش درد میگرن و افزایش شادکامی در زنان مراجعه ­کننده به کلینیک­های روانپزشکی شهر سنندج

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی پژوهش
عنوان صفحه
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 6
1-4 – اهداف پژوهش 9
2-4-1- هدف کلی 9
1-4-2- هدف اختصاصی 9
1-5- فرضیه های تحقیق 9
1-5-1- فرضيه‏ اصلی 9
1-5-2- فرضیه های فرعی تحقیق 9
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 10
1-6-1- تعریف مفهومی 10
1-6-2- تعریف عملیاتی 11

فصل دوم: مفاهیم، نظریه‌ها و سابقه پژوهش
2-1- مقدمه 13
2-2- تعریف درد 13
2-3-تعریف میگرن 13
2-4- تاریخچه میگرن 14
2-5- انواع میگرن 15
2-6- نشانه‌ها و علایم 20
2-7- مراحل شکل گیری میگرن 20
2-8- علت شناسي 23
2-8-1- عامل ژنتیک 23
2-8-2- محرک ها 24
2-8-2-1- جنبه‌های فیزیولوژیکی 24
2-8-2-2- جنبه‌های تغذیه‌ای 25
2-8-2-3- جنبه‌های محیطی 25
2-8-2-4- پاتوفیزیولوژی 25
2-8-2-5- پاتوژنز 26
2-8-2-6- عوامل روان شناختي 27
2-8-2-7- عوامل آشکارساز 28
2-9- سردرد همراه با بیماری عصب شناختی 28
2-10- تشخیص بیماری 29
2-11- داروها 30
2-12- شادکامی 31
2-13- تعریف شادی و شادکامی 31
2-14- مؤلفه های شادکامی 33
2-14-1- مؤلفه شناختی 33
2-14-2- مؤلفه عاطفی 34
2-15- عوامل مؤثر بر شادکامی 35
2-16- شادکامی و ابعاد گوناگون 42
2-16-1- شادی و بعد شناختی شخصیت انسان 42
2-16-2- شادی و بعد اجتماعی شخصیت انسان 44
2-17- ویژگی های افراد شادکام 46
2-18- نظریه های شادکامی 46
2-18-1- نظریه رابینز 46
2-18-2- نظریه جیمز 47
2-18-3- نظریه آرجیل و مارتین 47
2-18-4- نظریه برنر 48
2-18-5- نظریه مایرز 48
2-18-6- نظریه کار 48
2-18-7- نظریه اشنایدر 49
2-18-8- نظریه سلیگمن 49
2-19- ماهیت انسان 50
2-20- رويکرد شناختي رفتاري 50
2-21- تاریخچه درمان شناختی – رفتاری 51
2-22- سلسله مراتب تفکر 54
2-23-درمانهای شناختی – رفتاری 56
2-24- اهداف مداخله هاي شناختي- رفتاري درحوزه سردرد 58
2-25- راه کارهایی در درمان شناختی – رفتاری 59
2-26- درمان شناختی بک 60
2-27- شناخت چیست و چگونه شکل مي‌گیرد؟ 60
2-28- انواع خطاهای شناختی (اشتباهات تفکر) 61
2-29- دیدگاه درمانگر- فعال 63
2-30- تکنیک های شناختی کلاسیک 64
2-31- ساختار جلسات بک 65
2-31-1- بازسازی شناختی 65
2-31-2- شناسایی افکار 66
2-32- خلاصه ای از حقیقت کلیدی در مورد “رفتار درمانی شناختی” 67
2-33- تن آرامی 68
2-34- پیشینه پژوهش 74
2-34-1- پیشینه پژوهش های خارجی 74
2-34-2- پیشینه پژوهش های داخلی 79

فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 86
3-2- طرح پژوهش 86
3-3- جامعه آماری پژوهش 87
3-4- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه‌گیری 87
3-5- ملاکهاي ورود 87
3-6- ابزار سنجش 88
3-6-1- پرسشنامة شادکامی اکسفورد (GHQ-28) 88
3-6-2- پرسشنامه سنجش علائم سردرد میگرن اهواز (AMQ) 88
3-7- روش اجرا 89
3-8- مداخله در گروه آزمایش 89
3-9- روشهای آماری تحلیل داده‌ها 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 92
4-2- نتایج آمار توصیفی 92
4-2-1- شاخص‌های توصیفی اطلاعات جمعیت‌شناختی 92
4-3- نتایج آمار استنباطی 95
4-3-1- نتایج شیب رگرسیون و آزمون لون 95
4-3-2- فرضیه اول 98
4-3-3- فرضیه دوم 100

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه 103
5-2- فرضيه اول پژوهش 103
5-3- فرضيه دوم پژوهش 107
5-4- محدودیت ها 111
5-5- پیشنهادات 111
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی 111
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی 111
فهرست منابع 112
فهرست منابع فارسی 113
فهرست منابع انگلیسی 120
پیوست 133

 

فهرست جداول

جدول 2-1- مؤلفه های شادکامی 34
جدول 2-2- ویژگی های مثبت و منفی ابعاد پنج گانه شخصیت 36
جدول 3-1- طرح پیش آزمون – پس آزمون 86
جدول 3-2- عناوین جلسات آموزش 90
جدول 4-1- اطلاعات جمعیت شناختی گروه آزمایشی و کنترل 93
جدول 4-2- میانگین وانحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون شادکامی و درد میگرن 94
جدول 4-3- تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی همگنی شیبهای رگرسیون درد میگرن 95
جدول 4-4- تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی همگنی شیبهای رگرسیون شادکامی 96
جدول 4-5- نتیجه آزمون نرمال بودن توزيع داده‌های متغیر بر اساس آزمون Levene 97
جدول 4-6- نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پس آزمون درد میگرن 98
جدول 4-7- میانگین و خطای معیار تعدیل شده درد میگرن درگروههای آزمایش و کنترل 99
جدول 4-8- نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پس آزمون شادکامی 100
جدول 4-9- میانگین و خطای معیار تعدیل شده شادکامی 101

 

 

چكيده

هدف این پژوهش اثربخشی آموزشی مفاهیم رویکرد شناختی – رفتاری (CBT) توأم با تن آرامی بر کاهش درد میگرن و افزایش شادکامی در زنان مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی شهر سنندج بود. طرح پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا نیمه آزمایشی با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی سنندج در سال 1394 بود که تعداد 24 نفر (12 نفر ملاک، 12 نفر کنترل) از زنان دارای مشکل به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونة این پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای سنجش پرسش نامه پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه سنجش علائم سردرد میگرن نجاریان به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. در گروه آزمایش، آموزش رویکرد شناختی – رفتاری توأم با تن آرامی ارائه شد ولی هیچ آموزشی درگروه کنترل صورت نگرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شده است. يافته ها نشان دادند تفاوت معني داری بين ميانگين شادکامي و درد میگرن، درگروه آزمایش و کنترل وجود دارد. ميانگين نمرات شادکامي گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون افزايش و ميانگين نمرات درد میگرن گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس-آزمون کاهش یافته بود. نتایج نشان داد که آموزش رویکرد شناختی – رفتاری (CBT) توأم با تن آرامی بر کاهش درد میگرن و افزایش شادکامی در زنان مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی مؤثراست.
كليد واژه ها: شناختی – رفتاری، درد میگرن، شادکامی، زنان.

 

 

 

فصل اول

معرفی پژوهش

 

1-1- مقدمه

این بیماري اغلب به صورت دوره اي ظاهر می شود و با حملاتی با شدت متوسط تا شدید و پایدار در یک طرف سر ضربان دار، همراه با تهوع یا ترس از نور که بین 4 تا 72 ساعت به طول می انجامد، همراه است (راکت و همکاران، 2012). مبتلایان به میگرن ممکن است دچار گرفتگی بینی، تاري دید، اسهال، دردهاي چنگه اي شکمی ، احساس غیرطبیعی گرما یا سرما، اضطراب، افسردگی، تحریک پذیري و ناتوانی در تمرکز شوند. حدود 53 درصد از مبتلایان، گزارش می کنند که سردرد آنها باعث اختلال در فعالیتهایشان شده است. اغلب افراد مبتلا به میگرن نیز اظهار می دارند که کار و روابط خانوادگی آنها به خاطر حملات میگرن به طور منفی تحت تأثیر قرار گرفته است (آبل ، 2009). در این راستا بررسي هاي انجام شده افسردگي را شايع ترين اختلال روان شناختي در افراد مبتلا به سردرد دانسته اند (شفتل و آتلاس ، 2002). با وجود اینکه میگرن نوعی سردرد خوش خیم می باشد، اما این درد در برخی موارد ناتوان کننده بوده، سبب اختلال در عملکرد بیمار از جمله غیبت های طولانی از محل کار، تأثیر بر خلق و خوی فرد و اختلالات خواب می گردد و از این رو زیانهای روانی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی درپی خواهد داشت. میگرن براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (2004) با درد دو طرفه (فشار يا سفتي، درد كند، شبيه بانداژ يا كلاه)، درد خفيف يا متوسط كه بتواند مانع فعاليتهاي روزانه شود مشخص مي شود و با افزايش دفعات و شدت سردرد تنشي تأثير آن بر كاركرد روزمره به همان نسبت بيشتر مي شود (فیومال واسچونن ، 2008).
پيشرفت هاي تئوريكي و رشد فزآينده تحقيقات، مباني لازم براي مفهوم سازي سردرد به عنوان يك اختلال رواني فيزيولوژيكي (اختلال جسمي كه تحت تاثير استرس هاي رواني اجتماعي و محيطي قراردارد) فراهم آورده و سرانجام باعث به وجود آمدن و بكارگيري درمان هاي رفتاري معاصر براي سردرد شده است. چنين درمان هايي، واكنش هاي فيزيولوژيكي مرتبط با سردرد در بيمار (براي مثال، آموزش آرميدگي، بيوفيدبك) يا رفتارها، هيجان ها و شناخت ها (مانند درمان شناختي – رفتاري يا مديريت استرس) را هدف قرار مي دهند. در طي چند دهه گذشته، شواهد قابل ملاحظه اي درحمايت از اين درمان هاي رفتاري سردرد ارايه شده است. بررسي هاي فراتحليلي ادبيات پژوهش نشان داده اند كه مداخله هاي رفتاري، 35 تا 55 درصد بهبود در ميگرن و سردرد تنشي را به بار آورده و اين نتايج به طور معني داري بهتر از شرايط كنترل است. قدرت اين شواهد باعث شده است كه بسياري از تشكيلات تخصصي در اين زمينه، استفاده از درمانهاي رفتاري سردرد را در كنار درمان هاي دارويي براي سردرد عمده توصيه نمايند (پنزین و همکاران، 2005).

 

1-2- بیان مسأله

به طورکلی سردرد جزء شایع ترین شكايت هايی است که دركلينيك هاي نورولوژي مورد بررسي قرار می گیرد (کاسپر و همکاران، 2005). سردرد در اثر کشش، جابجا شدن، التهاب، اسپاسم عروق و یا اتساع ساختمانهای حساس به درد در سر یا گردن ایجاد می شود (الاسین، پیر، ولش و میچل ، 2000).
بررسی ها نشان می دهد که حدود 10درصد از کل جمعیت جهان به سردرد میگرن مبتلا هستند (پرواز، پرواز و جهانبازنژاد، 1390). در واقع میگرن به عنوان شکلی از اختلال پردازش حسی با انشعابات گسترده در داخل سیستم عصبی مرکزي درنظر گرفته شده است (کوپولا ، پیرلی و اسکونن ، 2008). سردرد میگرنی یک اختلال حمله اي مشخص با سردردهاي یک طرفه، توأم با یا بدون آشفتگی هاي بصري یا معدي روده اي مانند تهوع، استفراغ و نورهراسی است. احتمالاً علت این سردردها فشار داخل جمجمه اي جریان خون است (سادوك و سادوك، 2007).
تحقیقات نشان داده اند كه 52% از بيماران روانپزشكي كه به خاطر عدم شادکامی و افسردگي درمان مي-شوند از سردرد رنج مي برند (شفتل و آتلاس، 2002). همچنین پژوهشها رابطه معناداری بین ادراك سلامتی با شادکامی (ساباتینی ، 2014)، به ویژه بین سردردهاي میگرنی با شادکامی را نشان داده اند (معصومی، یعقوبی و کیخا، 2011).
شادکامي در روان شناسي، به عنوان يك هيجان شناخته مي شود و هيجان، نوعي برانگيختگي است كه فرد، با ارزيابي ذهني خود به آن، عنوان خاصي مي دهد. هيجان را در روان شناسي، در دوحيطه كلي هيجان منفي و هيجان مثبت قرار مي دهند (دیکی ، 1999). امروزه موضوع روان شناسی مثبت گرا، امیدواری، شادکامی از مباحثی هستند که توجه و علاقه بسیاری از روان شناسان و فیلسوفان را به خود جلب کرده است. به طوری که اساس و پایه بسیاری از پژوهش ها در سرتاسر جهان قرار گرفته و در میان مباحث و مطالعات گوناگون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که به رغم پیشرفت های علمی در زمینه های مختلف، هنوز انسان در زندگی خود با موقعیت ها، بیماریها و اتفاقاتی مواجه می شود که می تواند سلامت روانی و نیرومندی های انسان به ویژه امید، شادکامی را دچار اختلال گرداند (لیم و پوتنام ، 2010).
برنامه هاي شناختي- رفتاري به آموزش بيمار، آموزش مهارت هاي خودتنظيمي مثل (آموزش آرميدگی) و آموزش مهار ت هاي مقابله با استرس و درد مي پردازد این برنامه ها مي تواند به درمان طبي متداول و استاندارد اضافه شود تا نيازهاي روانشناختي- رفتاري و سبك زندگي مبتلايان به سردرد را برطرف نمايد (هالروید و همکاران، 2010).
در درمان شناختی- رفتاری احساسات ناکارآمد و رفتارها، فرایندها و مضامین شناختی ناسازگارانه، از طریق شماری از روش‌های سیستماتیک، صریح و هدف‌مدار نشانه ‌گرفته می شود (جان بزرگی، گلچین، علی پور و آگاه هریس، 1392). منطق کلی کاربرد شیوه هاي شناختی- رفتاري عبارت است از مشاهده شیوه مقابله افراد با استرس هاي زندگی روزمره که می تواند راه انداز، تشدید کننده یا تداوم بخش حملات سردرد باشد، بر ناتوانی و آشفتگی همراه با سردرد بیافزاید و نگرش و شناخت بیمار درباره رویدادهاي زندگی و استرس هاي ناشی از آن را تغییر دهد. به بیان دیگر الگوي شناختی- رفتاري با تصحیح تفسیرهاي نابجا، هدایت خودگوییهاي منفی اصلاح الگوهاي غیرمنطقی فکر و شناختهاي ناکارآمد، با هدف راه اندازي پاسخهاي مقابله-اي کارآمد و سازگارانه و مهارگري هیجانهاي منفی، در کنار درمانهاي زیستی براي مدیریت درد پیشنهاد می-شود (کلارك و بک ، 2010).
با توجه به مطالعات انجام شده هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که آیا آموزش برنامه شناختی – رفتاری توأم با تن آرامی بر کاهش درد میگرنی و افزایش شادکامی در زنان مراجعه کننده به کلینیک-های روانپزشکی شهر سنندج تأثیر دارد؟

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

طبق آمارهای موجود سردرد جزء بیشترین شکایت های پزشکی می باشد. بیش از 90% درصد انسانها در طول سال حداقل یک حمله سردرد را تجربه کرده اند (کاسپر و همکاران، 2005). سالیانه 240 میلیون نفر در سراسر جهان از 4/1 میلیارد حمله سردرد رنج می برند (ایوانز و همکاران، 2000). معيارهاي تشخيصي جامعه بين المللي سردرد، شيوع تمام عمر براي سردرد تنشي را 78 درصد (69 درصد مردان و 88 درصد زنان) گزارش كردند. اين مطالعه نشان مي دهد كه ميزان بروز و شيوع سردرد تنشي بسيار بيشتر از آن است كه پيش از اين تصور مي شد (راسموسن ، 1999). عوامل بيولوژيكي به تنهايي نمي توانند آسيب پذيري نسبت به تجربه اختلال سردرد، زمان حمله آن و سيري كه طي مي كند را به خوبي تبيين نمايند. همچنين عوامل بيولوژيكي نمي توانند به طور كامل تسريع و تشديد و حمله هاي سردرد فرد يا ناتواني مرتبط با سردرد و همچنين كيفيت زندگي را تبيين نمايند. استرس زندگي يك عامل رواني اجتماعي است كه عموماً به عنوان يك عامل اصلي در سردرد شناخته شده است (ناش و تبارگ ، 2006). اين مسئله به صورت گسترده مورد قبول قرار گرفته است كه عوامل روانشناختي جزء عوامل برانگيزاننده سردرد بوده و برخي از افراد را مستعد ابتلا به سردرد می كنند. طبق نظر سازمان جهانی بهداشت میگرن رتبه 12 را در میان زنان و 19 را در جامعه براي سردرد دارد (داویس، 2011). شیوع بالاي میگرن باعث شده است که سازمان جهانی بهداشت این بیماري را در رده بیستم بیماري هایی که منجر به شرایط زندگی ناتوان کننده می شود، رتبه بندي کند (رودیتی و رابینسون ، 2011).
در کشور ایران سردردهای میگرنی، ۹۰ درصد سردردهای افراد را تشکیل می دهد (سایت خبرگذاری مهر، 1394). سردرد از جمله مشكلاتي است كه افزون بر درد ناتوان كننده اثرات نامطلوب آن بر همه ابعاد زندگي فرد از جمله كاركرد اجتماعي و زندگي خانوادگي تأثير مي گذارد (ادمیز ، 1993به نقل از سولومون و دالدف ، 2000). بررسی مقیاسهاي بالینی نشان می دهد که افراد مبتلا به میگرن آسیب پذیري بیشتري در برابر ناملایمات زندگی دارند (پرواز و همکاران، 1390). خودداری از فعاليت هاي شخصي يا انجام ناقص آنها بر زندگي عاطفي فرد تأثير گذاشته و به احساس بي كفايتي و ناكارآمدي در كنترل درد و سپس به كاهش احساس خودكارآمدي و ايجاد خطاهاي شناختي در فرد مي انجامد. از سوي ديگر باورها و چشم داشت هاي نادرست درباره درد، زمينة ايجاد خلق منفي را در فرد فراهم می آورد و گاهي به خودپنداره كلي و عزت نفس وي نيز آسيب مي رساند (گتچل و ترك ، 1381؛ دابسون و کریج ، 1996). از سویی دیگر عواطف مثبت سبب می شود که ذهن فرد بر روی محرکها باز شده و این مسئله به نوبه خود فرصتهایی را برای توجه گسترده تر به محیط ایجاد کرده، در نتیجه خلاقیت فرد را بیشتر می کند و موجب شادکامی می شود (دینر ، 2002). شادي از نظر كاركردي اهميتي دوگانه دارد: از يك طرف، شادي احساس مثبتي است كه از حس ارضاء و پيروزي حاصل مي شود. زماني كه به صورت دروني احساس مثبت مي كنيم، شادي زندگي را خوشايند مي كند. خوشايندي شادي، تجربه هاي زندگي غيرقابل اجتناب ناكامي، نااميدي و در مجموع عواطف منفي را بي اثر مي سازد. از طرفي دیگر شادي اشتياق انسانها را براي پرداختن به فعاليتهاي اجتماعي آسانتر مي كند (دريكوندي، 1381 به نقل از صفري، 1389). کسانی که از شادی کمتری بهره مند می باشند عرصه را برای رشد و گسترش افسردگی، اضطراب، ترس و احساسهای منفی و ناخوشایند آماده می نمایند. اضطراب یکی از این احساسهای منفی است که در تمامی زندگی انسان تأثیر دارد. نتایج نشان داده است که اغلب بیماران با سردرد میگرنی افرادي نگران، مضطرب و وسواسی هستند و این اضطراب و نگرانی منجر به درون-ریزي احساسات و شروع سردرد می شود که با مزمن شدن و عدم توجه به تغییر ویژگیهاي شخصیتی فرد می تواند به سردرد میگرن تبدیل شود (نریمانی و وحیدي، 1391).
طبق گزارش هاي انجمن سردرد ايران (1394) بر اساس آمارهای جهانی، ۱۸ درصد زنان و ۶ درصد از مردان به میگرن مبتلا هستند. شیوع میگرن درخانم ها حدود 5/2 تا ۳ برابر بیشتر از مردان است. حال آنکه تا قبل از بلوغ، میگرن در پسران شیوع بیشتری نسبت به دختران دارد. اما بعد از آغاز تغییرات هورمونی درخانم-ها این امر برعکس می شود و این بار شیوع آن در خانم ها بیشتر می شود. این بیماری جزء سردردهای شدیدی است که افراد را از ادامه انجام کارهای روزمره زندگی نیز باز می دارد و منجر به حضور غیر موثر آنها در محل کارشان نیز می شود (سایت ماهنامه پزشکی، 1394؛ سایت خبرگذاری مهر، 1394). وجود جمعیت زیاد افراد مبتلا به سردرد و میگرن در کشورمان نیز اهمیت این موضوع را چند برابر می کند.
با توجه به آمار بالای سردرد در دنیا و همچنین ناراحتی های جسمی و روانی که ناشی از سردرد و میگرن در افراد مبتلا می باشد، به نظر می رسد بررسی این پژوهش درجهت میزان اثربخشی آموزشی مفاهیم رویکرد شناختی – رفتاری توأم با تن آرامی بر کاهش درد میگرن و افزایش شادکامی در زنان مراجعه کننده به کلینیک-های روانپزشکی شهر سنندج صورت گیرد تا گامی درجهت کاهش سردرد و همچنین ایجاد و افزایش شادکامی در افراد مبتلا ایجاد شود. اهمیت این مسئله از آنجا پیداست که طبق تحقیقات مختلف، افراد مبتلا به سردرد از سطوح بالاي استرس، اضطراب و هیجانات منفی و دردهای جسمانی برخوردار هستند که شادکامی و هیجانات مثبت این افراد را کاهش داده است و گاهی میزان این سردرد در حد گرایش به سمت آسیب به خود فرد می باشد.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

فهرست منابع

منابع فارسی
آقامحمدیان، حمیدرضا و کمال شنبدی، علی. (1386). اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن. مجله روانپزشکی و روانشناسی ایران، سال سیزدهم، شماره 2، ص 188- 182.
آقایی فیشانی، تیمور. (1377). خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها. تهران: ترمه.
آیزنک، مایکل. (1990). همیشه شاد باشید. (مترجم، زهرا چلونگر، 1378)، تهران: انتشارات نسل نواندیش.
آرجیل، مايكل. (2001). روانشناسي شادي. ترجمه كلانتري، مهرداد و همكاران (1383). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.
احمدوند، محمدعلی. (1386). بهداشت روان. تهران: دانشگاه پیام نور.
احمدی کانی گلزار، ارسلان؛ قلی زاده و همکاران. (1392). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر درمان افسردگی پس از زایمان و سه عامل پویشی تعارضات وابستگی خشم و مادری در مادران افسرده پس از زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران، دوره شانزدهم، شماره 52، صص15- 8.
اسمعیلی، احمد؛ اسدنیا، سعید و همکاران . (1392). بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله علوم پزشکی ارومیه، دوره بیست و چهارم، شماره دهم، صص813- 812.
بک، آرون تی. (1976). شناخت درمانی و مشکلات روانی. (ترجمه مهدی قراچه داغی، 1380). تهران: درسا، صص 24- 18.
برنز، دیوید. (1383). از حال بد به حال خوب . ترجمه قراچه داغی، مهدی. چاپ سی و پنجم. تهران: پیکان.
بیابانگرد، اسماعیل. (1374). بررسی رابطه میان منبع کنترل اولیاء و معلمان بر منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجموعه مقالات چهارمین سمپوزیوم جایگاه تربیت، تهران: تهیه و تنظیم: دبیرخانه سمپوزیوم جایگاه تربیت.
پناهي، حبيب ا… (1382). طراحي يك مدل مناسب براي نظام راهنمايي و مشاوره دوره ابتدايي. تربيت سال 9، شماره 4.
پروین، جان. (1382). شخصیت. ترجمه جوادي، محمد جعفر و کدیور، پروین. تهران: آییژ. تاریخ انتشار به زبان اصلی (2001).
پرواز، يونس. پرواز، سهيلا. جهانبازنژاد، خوبانه. (1390). بررسي مقايسه اي خصايص شخصيتي در بيماران مبتلا به ميگرن و افراد سالم توسط پرسشنامه شخصيتي. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی شماره سوم، سال اول، ص 79- 62.
حسینیان، سیمین. (1386). اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی رفتاری شادکامی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مرکز روانپزشکی رازی تهران. فصلنامه مطالعات روان¬شناسی، شماره 3 (1)، صفحه 101- 113.
جان بزرگی، م.، گلچین، ن.، علی پور، ا.، و آگاه هریس، م. (1392). اثربخشی درمان شناختی- رفتاري گروهی در کاهش شدت درد و پریشانیهاي روانشناختی زنان مبتلا به کمردرد مزمن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19، 108-102.
جاویدي، نصیرالدین. بلقان آبادي، مصطفی. دهقانی نیشابوري، محسن. (1392). اثربخشی زوج¬درمانی مبتنی برشادکامی به شیوه شناختی- رفتاري بر افزایش رضایت جنسی زوجین. فصلنامه سلامت خانواده، دوره 1، شماره 4، صفحات 14-6.
جان بزرگی، مسعود. (1378). تنش زدایی در سردردهاي میگرنی با بیوفیدبک .فصلنامه¬هاي رواندرمانی، سال پنجم، شماره17و18.
جعفري، ابراهيم. محمدرضا عابدي و هدايت الله دريكوندي. (1381). شادماني و عوامل مؤثر بر آن. تازه¬هاي علوم شناختي. سال 4. شماره3 ، ص 58 – 50.
دانای سیج، زهرا. دهقانی فیروزآبادی، محمد. شریفزاده، غلامرضا. (1392). تاثیر مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر افسردگی، اضطراب و کنترل سردرد در بیماران زن مبتلا به میگرن. دوره 10، شماره 3، صفحه 157-164.
ریو، جان مارشال. (1996). انگیزش و هیجان. ترجمه سید محمدي، یحیی (1386). تهران: ویرایش.
رایت، جسی؛ بسکو، مونیکا و تیز، مایکل. (2009). آموزش درمان شناختی- رفتاری (ترجمه حبیب الله قاسم زاده، 1392). تهران: ارجمند، صص 20- 16.
رجبی، سوران و عباسی، زهره. (1393). همه¬گیري¬شناسی سردردهاي میگرنی و اثربخشی آموزش شناختی- رفتار فوردایس بر کاهش علایم میگرن و افزایش شادکامی. روانشناسی معاصر، 9(2)، ص 89-100.
رضايي، عطيه، چلبيانلو، غلامرضا. پورشريفي حميد. (1392). بررسي اثربخشي روش درمان شناختي رفتاري در كاهش سردرد تنشي مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد9، ويژ¬ه¬نامه پنجمين کنگره سايكوسوماتيك.
5th Congress of psychosomatic. Shahrekord University of Medical Sciences.
رضایی، حسن. (1390). اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی زندانیان HIV مثبت. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه. صص 3-1.
رسول زاده طباطبایی، کاظم. (1377). بررسی ویژگیهاي شخصیتی مبتلایان به میگرن و مقایسه تاثیر دارو درمانگري با روش آموزش تنش زدایی تدریجی همراه با پسخوراند زیستی در این بیماران .رساله دکتري چاپ شده. دانشگاه تربیت مدرس.
زیدی، زینب. (1390). رابطه تصویر بدنی و سلامت عمومی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
سجادي نژاد، مرضيه سادات. محمدي، نوراله و اشجع زاده، ناهيد. (1388). تاثير گروه درمانگري شناختي- رفتاري بر ادارك عوامل استرس زا در بيماران مبتلا به سردردهاي عودكننده. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دوره 11، شماره 2، ص 15-8.
سپهریان‌آذر، فیروزه. اسدنیا، سعید و موسی‌الرضایی، آرش. (1392). ‌اقدم اثربخشی گشتالت درمانگری و درمان شناختی- رفتاری بر بهبود سردردهای میگرنی دانشجویان دختر. فصلنامه پژوهش¬های نوین روانشناختی، سال هشتم، شماره 31، صفحه 35-52.
سادوك، بنيامين، آلکوتسادوک، ویرجینیا. (2007). خلاصه روانپزشکی. مترجم فرزین رضاعی (1389). (ج2)، ویرایش دهم. تهران: ارجمند.
سلیگمن، م. (1388). از بدبینی به خوش¬بینی. ترجمۀ م. قراچه داغی. تهران: پیکان. تاريخ انتشار به زبان اصلی (2006).
سیف، ع. (1389). تغییر رفتار و رفتار درمانی: نظريه¬ها و رو¬ش¬ها. تهران: دوران.
سایت ماهنامه پزشکی
http://www.iranbmemag.com/Images/IranDirectory/2016/index.html
سایت خبرگذاری مهر http://www.mehrnews.com
شارف، ر. (1389). نظريه¬هاي روان درمانی و مشاوره. ترجمۀ م. فیروز بخت. تهران:خدمات فرهنگی رسا.
شولتز، دوان و شولتز، سیدنی. الن. (2004). نظریه‌های شخصیت. ترجمة سیدمحمدی، یحیی (1381). تهران: ویرایش.
شیرالی نیا، خدیجه. (1391). اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری پیشرفته و زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر کاهش افسردگی، تنظیم هیجانی وصمیمت ارتباطی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر اهواز. پایان نامه دکترا. چاپ نشده. دانشکده علوم تربینی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. صص 8-7.
صدراله، خسروي. انوري، خديجه و نادري، حميده. (1392). اثربخشي آموزش آرام سازي عضلاني بر نشانگان جسماني در بيماران قلبي- عروقي. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 9، ويژ¬ه¬نامه پنجمين کنگره سايكوسوماتيك. 5th Congress of psychosomatic. Shahrekord University of Medical Sciences.
صدوقي، مجيد. عكاشه، گودرز. (1388). اثربخشي روش درمان شناختي رفتاري در كاهش سردرد تنشي مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دوره 11، شماره 3، ص 92-85.
صفري، شهربانو. (1389). بررسي ميزان شادكامي وارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي در بين دانشجويان. فصلنامه تازه¬هاي روانشناسي صنعتي- سازماني. سال نخست، شماره 2. ص 87- 80 .
طلائي، علي. کيميايي، سيد علي. برهاني مغاني، مهديه. محرري، فاطمه. طلائي، انديشه. خانقائي، راشين. (1393). بررسي تأثير درمان شناختي- رفتاري گروهي بر افسردگي زنان نا بارورشادکامی. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 17، شماره 94، صفحه 9-1.
عبداللهي، مريم. (1389). اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري دركاهش نشخوار فكري بيماران مبتلا به ميگرن همراه با وسواس. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي.
علی¬پور، احمد. نوربالا، احمدعلی. اژه¬ای، جواد. مطیعیان، حسین. (1379). شادکامی و عملکرد ایمنی بدن. مجله روانشناسی، سال چهارم، شماره 3، ص233- 219.
عابدی، محمدرضا. (1383). شادی در خانواده. تهران: انتشارات مطالعات خانواده.
عبدالملکی حمدالله. (1383). بررسی میزان و شیوع افسردگی و اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی دانش آموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران. صص35- 34.
عابدی، محمدرضا. (1380). بررسی اثربخشی آموزش¬شناختی- رفتاری فوردایس برشادکامی، اضطراب، افسردگی و روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان. درچهارمین خلاصه مقالات هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، شماره 4، صفحه 47.
عابدی، محمدرضا. (1381). بررسی اثربخشی روشهای مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی رفتاری شادکامی فوردایس برکاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان. پایان نامه دکترای مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم¬تربیتی علامه طباطبایی تهران.
علي¬پور، احمد. نوربالا، احمدعلی. (1378) بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی اکسفورد در دانشجویان دانشگاههای تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار. سال پنجم. شماره¬های شماره 1و 2.
غلامعلیلواسانی، مسعود. راستگو، لیلا. آذرنییاد، آرش و احمدی، طاهر. (1393). اثرآموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری بر باورهای خودکارآمدی و استر¬س¬تحصیلی. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، سال دوم- شماره سوم، صفحه 18-2.
فیرس، ای جری و ترال، تیموتی جی. (1387). روانشناسی بالینی. (مهرداد فیروزبخت، مترجم). تهران: رشد.
فلاح زاده، ح.، حیدري، ا. ع.، و حسینی، ح. (1389). شیوع سردرد میگرنی و تنشی در دانش¬آموزان مقطع راهنمایی شهر یزد در سال1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، 17، 61-52.
قاسم زاده، حبیب الله (1394) رفتاردرمانی شناختی راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی. جلد (1)، تهران: ارجمند.
قربانی مریم، سخنگویی یحیی. (1391). تأثیر دو روش تمرینی پیلاتس و یوگا بر دامنه حرکتی و درد اندام فوقانی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی سرطان پستان .فصلنامه بیماری های پستان ایران 5 (3و2): 92-84.
کولب، برایان و ویشاو، یان ک. (2014). مبانی نوروسایکولوژی انسان. ترجمه علی¬پور، احمد. آگاه هریس، مژگان. منصوری راد، عبدالرضا و محمدی، عطاءله. (1392). تهران: ارجمند.
کجباف، محمدباقر. آقایی، اصغر و محمودی، عفت. (1390). بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه¬کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. خانواده پژوهشی، سال هفتم، شماره 25 صفحه 81-69.
کچویی، حسین، عاملی، جواد، شریفی¬بناب، میرحسین، تولایی، سیدعباس، کشاورزی، نعیمه و کرمی، غلامرضا. (1385). عوامل مؤثر در بروز حملات میگرن (بررسی 300 بیمار). مجله پزشکی کوثر. دوره 11، شماره 3، ص 279- 284.
كي¬قبادي، سيف اله؛ اسدي نوقابي، احمدعلي. (1379). بررسي اثر تن¬آرامي بر دفعات وقوع و شدت سردردهاي ميگرني. دانشگاه علوم پزشكي سمنان، دانشكده پرستاري و پيراپزشكي. 2(1): 45-50.
كاپلان، هارولد، سادوك، بنيامين،گ رب، جك. (2007). خلاصه روانپزشکی. جلد دوم. مترجم فرزین رضاعی (1387). (ج2)، تهران: ارجمند.
گرین¬برگ، دیوید امینف، مایکل و سیمون، راجر. (2012). نورولوژی بالینی. ترجمه بهشادفر، علیرضا. قاسمی¬پور، رضوان و شاه¬بیگی، سعید. (1392). تهران: ارجمند.
گلی، زهرا. اصغری مقدم، محمدعلی و مرادی، علیرضا. (1393). تأثیر آزمایشی القای خلق و استرس بر شدت درد بیماران مبتلا به میگرن. دوماهنامه علمی- پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 3، ص 210-201.
لی¬هی، رابرت. (2003). تکنیک های شناخت درمانی (ترجمه حسن حمید پور و زهرا اندوز، 1393). تهران: ارجمند، صص 57-25.
مهریار، امیرهوشنگ. (1373). افسردگی، برداشت ها ودرمان شناختی. تهران: رشد، صص 11- 5.
منصوری، زهرا. (1384). بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری شادمانی برکاهش علائم سندرم پیش ازقاعدگی در زنان شهرک بهارستان اصفهان. پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
میرهاشمی، مالک. مصلحی¬جویباری، میترا. شریفی، نسترن. (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله¬ای با رویکرد شناختی رفتاری مثبت¬گرا برشادکامی دانش¬آموزان متوسطه دارای مشکلات سازگاری. مقاله 4، دوره 10، شماره 42، صفحه 54-71.
میرشاه جعفري، ابراهيم. محمدرضا عابدي و هدايت الله دريكوندي. (1381). شادماني و عوامل مؤثر بر آن. تازه هاي علوم شناختي. سال 4. شماره 3، ص 58 – 50 .
مسعودی¬فر، معصومه. (1392). بررسی رابطه سبکهای مقابله¬ای والکسی تایمیا با شادکامی دانشجویان دختر و پسر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
نجاریان، بهمن. (1376). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه¬اي براي سنجش علائم سردرد میگرن در دانشجویان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال چهارم، شماره¬هاي 4 و3، 248-231.
نریمانی، م.، و وحیدي، ز .(1391). بررسی مقایسه اي خصایص شخصیتی در بیماران مبتلا به سردردهاي میگرنی و افراد سالم توسط پرسشنامه بالینی چند محوري میلون –III. چهارمین کنگره بین المللی روان تنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
هالجین، ریچارد پی و ویتبورن، سوزان کراس. (2003). آسیب شناسی روانی دیدگاه های بالینی اختلال های روانی جلد دوم. ( ترجمه یحیی سید محمدی، 1390). تهران: روان، صص 121- 117.
هاشم زاده، اعظم. گروسی فرشی، میرتقی. چلبیانلو، غلامرضا. ملکی راد، علی اکبر. (1390). بررسی اثر بخشی راهبردهاي تن آرامی و توجه برگردانی در کاهش اضطراب انواع بیماران قلبی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 14، شماره 3 (56)، صفحه 105-97.
هاشمي، فاطمه. علي پور، احمد و فيلي، عليرضا. (1392). اثربخشي درمان مديريت استرس (شناختی- رفتاري) بر شادکامي زنان نابارور. ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، دوره ۱۸، شماره ۹ (شماره پي در پي ۸۱)، ص 678-686.
هاریسون. تنسلی راندلوف (2012). بیماریهای مغز و اعصاب. ترجمه قربانی، عسکر. (1392). تهران: اندیشه رفیع.

Reference

Argyle, M. (2013). The psychology of happiness.Londen: Routledte.
Argyel, M., Martin, M. & Crossland, J. (1995). Happiness as a function of Personality and social encounters. North Holland: Elsevier.
Argyle, M. & Lu, L. (1990) the Happiness of Extroverts Personality and Individual Differences, 77, 1011-1017.
Alder J, Urech C, Fink N, Bitzer J, Hoesli I. Response to induced relaxation during pregnancy: Comparison of women with high versus low levels of anxiety. Journal of clinical psychology in medical settings. 2011;18 (1):13-21.
Ale mohamad SJ, Jokar S, TaherNeshat doost H. In translation Cognitive behavioral stress management practice. Anthony Michael. Ironson Gill, Eshnaydrmn Neil, (outhors).2ed. Esfahan.Publication of Jihade Daneshgahi; 2009; 37- 166.
Abel, H. (2009). Migraine headaches: Diagnosis and management. Optometry Journal of the American Optometric Association, 80, 138- 148.
Afton L. Hassett, Richard N. Gevirtz. (2009). Patient Education, Cognitive-Behavioral Therapy, Relaxation Techniques, and Complementary. Rheumatic Disease Clinics of North America, Volume 35, Issue 2, May 2009, Pages 393-407
Asghari A, Julaeiha S, Godarsi M. Ddisability and depression in chronic pain patients: pain-related beliefs. Arch Iran Med 2008; 11(3): 263-70.
Astin, JA. (2004). Mind-body therapies for the management of pain”. Clin Pain Jan- Feb; 20(1): 27-32.
Andrasik, F. (2004). Behavioral Treatment of Migraine: Current Status and Future Directions, Journal of Expert Rev Neurother.4, 403-413.
Ayatollahi SM, Moradi F, Ayatollahi SA. (2002). Prevalence of migraine and tension-type headache in adolescent girls of Shiraz (Southern Iran). Headache 2002; 42(4): 287-290.
Astin, JA, Beckner W, Soeken K, Hochberg MC, Berman B. Psychological interventions for rheumatoid arthritis: A met analysis of randomized controlled trials. Arthritis and Rheumatism. 2002; 47: 291-302.
Behrouz B, Amini K, Shakehniya F, Abedi A, Ghasemi N. The Epidemiology and Clinical Characteristics of Migraine and Tension Headaches among the Patients Referred to Farabi Hospital in Kermanshah City in Year 2011. Iran J Epidemiol 2013; 9(1): 58-65. [in Persian]
Borsook, David (2012). The migraine brain: imaging, structure, and function. New York: Oxford University Press. pp. 3–11.
Badr H, Milbury K. Associations between depression, pain behaviors, and partner responses to pain in metastatic breast cancer. Pain 2011;152 (11): 2596–604.
Bartleson JD, Cutrer FM (May 2010). “Migraine update. Diagnosis and treatment”. Minn Med 93 (5): 36–41.
Bigal, ME; Arruda, MA (2010 Jul). “Migraine in the pediatric population–evolving concepts.”. Headache 50 (7): 1130–43.
Baron. P, Stewart, J. Tepper, MD. (2010). Biofeedback for Migraine and Tension-Type Headache. Published in Journal Watch Neurology February, 23.
Baron KG, Smith TW, Butner J, Nealey-Moore J, Hawkins MW, Uchino BN. Hostility, anger, and marital adjustment: Concurrent and prospective associations with psychosocial vulnerability. Journal of behavioral medicine. 2007; 30(1): 1-10.
Baron KG, Smith TW, Butner J, Nealey- Moore J, Hawkins MW, Uchino BN. Hostility, anger, and marital adjustment: Concurrent and prospective associations with psychosocial vulnerability. Journal of behavioral medicine. 2007; 30(1): 1-10.
Bastani F,Hidarnia A, Kazemnejad A, Vafaei M, Kashaian M .Arandomized controlled trial of the effects of applied relaxation training on reducing anxiety and perceived stress in pregnant women ,American college of nurse-midwives issued by Elsevier Inc2005 ;50(4):36-40.
Bonadonna, R. (2003), Meditation impact chronic illness, holistic Nursing practice, 17(vol 6), health and Medical complete 2003:306
Burke KM, Lemone P, Mohn-Brown EL. (2003). Medical surgical nursing care. USA: Prenticehall.Carroll D, Bowstler D. (1993). Pain management and nursing care. Oxford: Butterworth- Heinemann.
Beck. Aaron. T. (2003). Roadblocks in Cognitive-behavioral Therapy: Transforming Challenges in to Opportunities for Change. New York: Raven.
Bhisitkul DM, Vinik AI, Morrow AL, She JX,Shults J, Powers AC, et al. Prediabetic markers in children with stress hyperglycemia. Arch PediatrAdolesc Med 1996; 150(9): 936-41.
Black, J. M.And Mrassarin-Jacoks, E., Lukman and Sorenscens Medical Surgical Nursing, 4th Edition, W.B Sanders Co., Piladelphia, 1993, P.37.
Bental, R.P. (1992). Words: a proposal to classify happiness as a psychiatric disorder. Journal of Medical Ethics. 18, 94-98.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. psychological Review. 84,191-215.
Clark, D., & Beck, A.T. (2010). Cognitive therapy of anxiety disorders. New York: London.
Coppola, G., Pierelli, F., & Schoenenn, J. (2008). Habituation and migraine. Neurobiology of Learning and Memory, 92, 249-59.
Chung, YL.et al (2003), the effect of progressive muscle relaxation training on Anxity and Qol after Stoma surgery in colorectal ancer patient, psychooncoloy–Apr 2003. may 12(3):254- 266.
Carr, A. (2003). Positive psychology. Hanbook of psychology. New York: runner – Routled gepress.
Cheng, H & Furnham, A. (2003). Personality, self-esteem, and demographic predictions of happiness and depression. Personality and Individual Differences. 34(6), 113-117.
Cindg, W. & Turkiski, B. (2001), progressive muscle relaxation, Rehabo, Nursing, 2001, vol 26 :101.
Castillo-Richmond A. Schneider RH. Alexander CN. Cook R. Mvers H. Nidick S. et al. Effects of stress reduction on carotid atherosclerosis in hypertensive African Americans. Stroke 2000; 31: 568-573.
Clark. D.M. & Fairburn. C.G. (1997). Science and practice cognitive behavioral therapy. Oxford University Press. (p.p.67-93).
Csikszent mihalyi, M. (1997). FINDING Flow: The psychology of a engagement with everyday life. New York: Basic Books.
Compton, W .C. Eta. (1996). Factor Structure of Mental Health. Journal of Personality and Social Psychology. 71, 406 – 413.
Clarrk, A., & Oswald, A.J. (1994). Unhappiness and unemplogyment. Economic Journal. 104. 648 – 659.
Clark, M. S., & Isen, M. M. (1982). Toward understanding therelationship between feeling states and social behavior. In A. Hastorf & A. M. Isen (Eds.), Cognitive Social Psychology (pp. 73-108). New York: Elsevier.
Davise, P. (2011). What has imagine tought us about migraine? Maturitas, 70, 34-36.
Daniela Roditi and Michael E Robinson. (2011). the role of psychological interventions in the management of patients with chronic pain. Psychol Res Behav Manag. 2011; 4: 41–49.
Daniel, Britt Talley (2010). Migraine. Bloomington, IN: AuthorHouse. p. 101.
DiPietro JA, Costigan KA, Nelson P, Gurewitsch ED, Laudenslager ML. Fetal responses to induced maternal relaxation during pregnancy. Biological Psychology. 2008; 77(1):11-9.
Dehdari T. Design and evaluation of theory-based educational program for reducing patients anxiety after CABG (Dissertation). Tehran: Tarbiat Modares University; 2007. (Persian)
Diener, E. (2006); Frequently Asked question (FAQ’S) about subjective well-being (Happiness and life satisfaction). A printer for report and new comers.http://www./s.psych.uivc.edu/-ediener/fag.html.
Dobson KS. (2005). A meta-analysis of the efficacy of cognitive therapy for depression. J Consult Clin Psychol. 57. 414-19.
Davison, R., Chensney, M., William, D. & Shapiro, A. (2005), Relaxation therapy: design effects and treatment effects. Ann Behav Med 2005 Nov; 13(47): 135-42.
Davidoff, Robert A. (2002). Migraine: manifestations, pathogenesis, and management (2nd ed). Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press. p. 81.
Diener, E. (2002). Frequently Askked Question (FAQ’S) about subjective Well-being (Happiness and life Satisfaction). A printer for report and new comers. http://www./s.
Dickey, M. T. (1999). The pursuit of happiness, http://www.Dikey ory/ happy.htm. Journal of linical psychology. Vol. 54(4), 537-544.(1998).1998 john wiley & Sons, Inc.
Deneve, K.M., & Cooper, H. (1998). The happy personality: A meta – analysis of 137 personality traits and subjective well – being. Psychology Bulletin, 124(2).197 -229.
Diener, E. & Diener, M. (1995). Factors predicting the subjective well –being of nations. Journal of Personality and Social Psychology. 69, 851– 864.
Eun-young, Bo & chang, I. (2006). The efface of visual feedback plus entail practice on three patients with breast cancer (woman). Clinical Rehabilitation, vole, 20- no.5, 388-397.
Evans RW, Evans J, Mathew NT, Rosenthal RC. Handbook of Headache. Philadelphia: Lipphncott Williams and Wilkins 2000; 80-81.
Ernst E. Kanji N. Autogenic training for stress and anxiety: a systematic review. Complement Ther Med.2000; 8: 106-110.
Fernando L. Vázquez, Angela Torres, Vanessa Blanco, Olga Díaz, Patricia Otero, Elisabet Hermida. (2012). Comparison of relaxation training with a cognitive-behavioural intervention for indicated prevention of depression in university students: A randomized controlled trial. Journal of Psychiatric Research, Volume 46, Issue 11, November 2012, Pages 1456-1463.
Friedman DI, De ver Dye T (June 2009). “Migraine and the environment”. Headache 49 (6): 941–52.
Fumal A, Schoenen J. Tension-type headache: current research and clinical management. Lancet Neurol, 2008 Jan; 7(1): 70-83.
Fors EA. Sexton H. Gotestam KG. The effect of guided imagery and amitriptyline on daily fibromyalgia pain: a prospective, randomized, controlled trial. J Psychiatr Res 2002; 36:179-187.
Freedman RR. Woodward S. Behavioral treatment of menopausal hot flushes: evaluation by ambulatory monitoring. Am J Obstet Gynecol 1992; 167: 436-439.
Forduse.M. (1983). A program to inerese happiness. Further studies. Dournal of counseling psuchology. 30 (4), 483-498.
Gilmore, B; Michael, M (2011). “Treatment of acute migraine headache.”American family physician 83 (3): 271–80.
Goadsby, PJ (2009 Jan). “The vascular theory of migraine–a great story wrecked by the facts.” Brain: a journal of neurology 132 (Pt 1): 6–7.
Ghasemzadeh H., Cognitive Behaviour Therapy for Psychiatric Problems–A Practical Guide. Howton K. (editors). 8st ed. Tehran Arjmand press; 2004: 70 – 231.
Gil KM, Carson JW, Porter LS, Scipio C, Bediako SM, Orringer E. Daily Mood and Stress Predict Pain, Health Care Use, and Work Activityin African American Adults with Sickle-Cell Disease. Health Psychol 2004; 23(3): 267-74.
Gaston-Johansson F. Fall-Dickson JM. Nanda J. Ohly KV. Stillman S. Krumm S. et al. The effectiveness of the comprehensive coping strategy program on clinical outcomes in breast cancer autologous bone marrow transplantation. Cancer Nurs.2000; 23: 277-285.
Gauthier JG, Ivers H, Carrier S. Nonpharmacological approaches in the management of recurrent headache disorders and their comparison and combination with pharmacotherapy. Clin Psychol Rev. 1996; 16(6); 543-71.
Good, m. (1996). Relaxation technique for surgical patient. Am. J nursing, 25: 36-42.
Greely, A.M. (1974). Sociology of paranormal. In P. Hills & M Argyle (Eds.), Musical and religious experiences and their relationship to happiness. Personality and Individual Differences. 25, 91-102.
Hui-Min Hsu, Kuei-Ru Chou, Kuan-Chia Lin, Kuan-Yu Chen, Shu-Fang Su, Min-Huey Chung. (2015). Effects of cognitive behavioral therapy in patients with depressive disorder and comorbid insomnia: A propensity score-matched outcome study. Behaviour Research and Therapy, Volume 73, October 2015, Pages 143-150.
Holroyd KA, Cottrell CK, O’Donnell FJ, Cordingley GE, Drew JB, Carlson BW, et al. (2010). Effect of preventive (beta blocker) treatment, behavioural migraine management, or their combination on outcomes of optimised acute treatment in frequent migraine: randomised controlled trial. BMJ. 2010 Sep 29; 341:c4871.
Holroyd.k.A, & Blanchard, E. (2007). Pharmacological versus Non pharmacological prophylaxis of Recurrent Migraine headache, A meta-analysis review clinical trials “pain”42(2), p15.
Hahn, S. E. (2006); “The effects of locus of control on daily exposure. Coping and reactivity to work interpersonal stressors: A diary study”. Journal of Personality and Individual Differences, 29, 729-748.
Huntley A. White AR. Ernst E. Relaxation therapies for asthma: a systematic review. Thorax 2002; 57: 127-131.
Holroyd KA, O’Donnell FJ, Stensland M, Lipchik GL, Cordingley GE, Carlson BW. Management of chronic tension-type headache with tricyclic antidepressant medication, stress management therapy, and their combination: a randomized controlled trial. JAMA. 2001; 285(17): 2208-15.
Hills, P., Argyle, M. (2001). Musical and Religious Experiences and Theirrelationship to Happiness. Personality and Individual Differences. 25,523-535.
Huppke, R. W. (2001). Study finds community Work Linked to Happines.<http:// archive nando time…/o, 2107, 500045722-500698037-503784788- O,00. html
Hills, P., Argyle, M. (2000). Individual differences in leisure satisfactions: an investigation of four theories of leisure motivation. Personality and Individual Differences. 28, 763- 779.
Inglehart, R. (1990). Culture shift in advancedindustrial society. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Jariani M, Saki M, Momeni N, Ebrahimzade F, Seydian A. [The effect of progressive muscle relaxation techniques on anxiety in Patients with myocardial infarction. (Persian)]. Yafteh 2011;13 (3):22-30.
Kreitzer, M. J. (2010). The Power of Guided Imagery. Journal of Mandala, Spring:p: 6.
Kaniecki, RG (2009 Jun). “Basilar-type migraine.”Current pain and headache reports 13 (3): 217–20.
Kelman L (2006). “The postdrome of the acute migraine attack”. Cephalalgia 26 (2): 214–20.
Kwekkeboom KL, Gretarsdottir E. (2006). Systematic review of relaxation intervention for pain. J NursScholarsh. 38(3):269-77.
Kanji N. White A. Ernst E. Autogenic training to reduce anxiety in nursing students: randomized controlled trial. J Adv Nurs 2006; 53: 729-735.
Kasper, D.L., & Harrison, S. (2005). Principle of internal medicine.New York: Mcgraw-Hill publishing.
Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL. (2005). Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York: McGraw Hill 2005; p. 85
Ketchian, L. (2003). Happiness at Work. (on line) WWW.happinessclub. Com.
Koseoglu E, Nacer M, Talaslioglu A, Cethnkaya F. (2003). Epidemiological and clinical characteristics of migraine and tension-type headache in 1146 females in Kayseri, Turkey. Cephalalgia 2003; 23(5): 381- 388.
Keefer L. Blanchard EB. The effects of relaxation response meditation on the symptoms of irritable bowel syndrome: results of a controlled treatment study. Behav Res Ther 2001; 39: 801-811.
Knight WE, Rickard NS. Relaxing Music Prevents Stress induced Increases in Subjective Anxiety, Systolic Blood Pressure, and Heart Rate in Healthy Males and Females. J Music Ther 2001; 38 (4):254-72.
Kukla, K.J. (1976). “The effects of progressive relaxation training upon athletic performance during stress”. Dissertation abstacts international, 37, PP: 63-92.
Lim, C. and R. D. Putnam (2010). “Religion, social networks, and life satisfaction.” American Sociological Review 75(6): 914-933.
Levy D, Strassman AM, Burstein R (June 2009). “A critical view on the role of migraine triggers in the genesis of migraine pain”. Headache 49 (6): 953–7.
Lyubomirsky, S, Sheldon, M & Schkade, D. (2005). Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change. Review of general psychology, Vol. 9, no. 2, pp. 111-131.
Lykken, D. (1999). Happiness: What Studies on Twins Show us About Natureand Happiness Set Point. New York, NY: Golden Books.
Lupri, E., Freideres, J. (1999). Happines: What Studies on twins show us about nature and happiness set point. New York. NY: Golden Books.
L. Denise James, Beverly E. Thorn, David A. Williams. (1993). Goal specification in cognitive-behavioral therapy for chronic headache pain. Behavior Therapy, Volume 24, Issue 2, spring 1993, Pages 305-320.
Martin Kraepelien, Per Svenningsson, Nils Lindefors, Viktor Kaldo. (2015). Internet-based cognitive behavioral therapy for depression and anxiety in Parkinson’s disease — A pilot study. Internet Interventions, Volume 2, Issue 1, March 2015, Pages 1-6
Masome, A., Yaghoubi, N. M., & Keikha, A. (2011). The study of relationship between coping with pain experiences (Migraines) and Happiness. Modern Applied Science, 5, 63- 67.
Mullally, WJ. Hall, K, & Goldstein, R, (2009). Efficacy of biofeedback in the treatment of Migraine and Tension Headache .pain physician Jan: 13(1): 94-96.Labble E. E. (1995). Treatment of Childrenhood Migraine with Autogenic Training, Headache, 35: 10-13.
MacGregor, EA (2010). “Prevention and treatment of menstrual migraine”. Drugs 70 (14): 1799–818.
Martin, P.R. (2009). Behavioral Management of Migraine Headache Triggers: Learning to Cope with Triggers, Journal of Current Pain & Headache Report. 14: 221-227.
Mc Mahon SB, Koltzenburg M. (2006). Wall and Melzack textbook of pain. 5th e d. UK: Elsevier.
Miller, Neil (2005). Walsh and Hoyt’s clinical neuro-ophthalmology. (6th ed). Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins. p. 1275.
Mussgay L, Rüddel H. Autonomic dysfunctions in patients with anxiety throughout therapy. J Psychophysiol 2004; 18(1): 27-37.
Mc Crae, R. R., & Costa, P. T. (2003). Adding liebe und arbeit: The full five- Factor Model & well- being, Personality & Social Psychology Bulletin, 17(2), 227-232.
Myers, D. G. (2002). Happy and Healthy.<http:// abclocal.g. com/68-wls/news/012802-hs- Happyhealthy.html
Mahoney, A. (2002). Marriage and the spiritual realm: the role of proimal and distal religious constructs in marital functioning. Journal of family psychology. Vol 13, issue 3, 17.
Mueller L. Tension-type, the forgotten headache: how to recognize this common but undertreated condition. Postgrad Med. 2002 Apr; 111(4): 25-6, 31-2, 37-8.
Myers, D. G. (2000). The Friends and Faith of Happy people American Psychologist, 55(1), 56 57.
McAuley, E., Blissmer, B., Marquez, D. X., Jerome, G. J., Kramer, A. F. and Katula, J. (2000). Social Relations, Physical Activity, and Well-Being in Older Adults. Preventive Medicine, 31(5): 608-617.
Menkes, J. H. (2000). Child neurology. Baltimore: Williams & wilkins. (p.p. 1001-1002).
Morin CM. Hauri PJ. Espie CA. Spielman AJ. Buysse DJ. Bootzin RR. Nonpharmacologic treatment of chronic insomnia. Sleep 1999; 22: 1134-1156.
Mccaffery M, pasero C. (1999). Pain clinical manual. St. Louis: Mosby. P. 30-54-364.
Nicholson, R.A., Buse, D.C., Andrasik, F. & Lipton, R.B. (2011). Nonpharmacologic Treatments for Migraine and Tension- Type Headache: How to Choose and When to Use. Journal of Current Treatment Options in Neurology.13, 28-40.
Negro, A; Rocchietti-March, M; Fiorillo, M; Martelletti, P (2011). “Chronic migraine: current concepts and ongoing treatments.”European review for medical and pharmacological sciences 15 (12): 1401–20.
Nicholson, R.A. (2010). Chronic Headache: The Role of the Psychologist, Journal of Current Pain& Headache Report.14, 47–54.
Nash JM, Thebarge RW. Understanding psychological stress, its biological processes, and impact on primary headache. Headache. 2006 Oct; 46(9): 1377-86.
Nichel C, Kettler CH, Muehlbacher M, Lahmann C, Tritt K, Fartacek R, et al. Effect of progressive muscle relaxation in adolescent female bronchial asthma patients: A randomized, double-blind, controlled study. J Psychosomat Res 2005; 59:393-398.
Nappi, G (2005). “Introduction to the new International Classification of Headache Disorders.”. The journal of headache and pain 6 (4): 203–4.
Nash JM, Park ER, Walker BB, Gordon N, Nicholson RA. Cognitive-Behavioral Group Treatment for Disabling Headache. Pain Med. 2004 Jun; 5 (2): 178-86.
Neshat¬Doost HT, Mehrabi H A, Nouri N, Kalantari M, Palahang H, Soltani I. (2002). Predictingfactor of happiness in Mobarakeh steel company personel. Journal of Applied Sociology of the University of Isfahan. 20(1): 105-118.
Omidi, A.; Akbari, H. & Mahdian, M. (2011); Association of happiness, perceived stress and academic achievement in Kashan University of medical sciences students. International Conference on Medical, Biological and Pharmaceutical Sciences (ICMBPS’2011) Pattaya Dec. 2011.
Olesen J T, Peer H, Welsh K, Micheal A. (2000). The Headache. 2th ed.lipincotte williams & wilking philadelphia; pp:1024-1025.
Petra Harris, Emma Loveman, Andy Clegg, Simon Easton, and Neil Berry. (2015). Systematic review of cognitive behavioural therapy for the management of headaches and migraines in adults. Br J Pain. 2015 Nov; 9(4): 213–224.
Paul R. Martin, Rachele Aiello, Kathryn Gilson, Graham Meadows, Jeannette Milgrom, John Reece. (2015). Cognitive behavior therapy for comorbid migraine and/or tension-type headache and major depressive disorder: An exploratory randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, Volume 73, October 2015, Pages 8-18.
Rocket, T., Fernanda, C., Oliveira, E., Vanessa, R., & Castro Merical, L. (2012). Nutrition. Reviews, 70, 337-56.
Piane, M; Lulli, P; Farinelli, I; Simeoni, S; De Filippis, S; Patacchioli, FR; Martelletti, P (2007 Dec). “Genetics of migraine and pharmacogenomics: some considerations.”.The journal of headache and pain 8 (6): 334–9.
Papdelisa, C., Kourtideour, C., papadelia, P., pangiotis, B., & Albani, M. (2007). The effects of imagery traning on cognitive performance and use of physiological measures as a assessment tool of mental effect. 59(1), 725-742.
Penzien, D., Andrasik, K., Freidenberg, B., Houle, T., Lake, A., & Lipchick, G. (2005). Guidelines for trails of behavior treatment for recurrent headache: Purpose, process, and product. Headache, 45, 110-132.
Payne R. (2000). Relaxation techniques a practical handbook for the health care professional, second edition. Churchill livingstone: 3-36.
Rosenzweig S, Greeson JM, Reibel DK, Green JS, Jasser SA, Beasley D. Mindfulness-based stress reduction for chronic pain conditions: Variation in treatment outcomes and role of home meditation practice. J Psychosom Res 2010; 68(1): 29-36.
Rains JC, Penzien DB, McCrory DC, Gray RN. Behavioral headache treatment: History, review of the empirical literature, and methodological critique. Headache. 2005 May; 45(Supple 2): 92-109.
Rechardson, G., & McGrath, P. (2005). Cognitive-Behavioral Therapy for Migraine Headache: A Minimal Therapist-Contact Approach versus a Clinical-Based Approach, The Journal of Head and Face Pain. 29, 352-357.
Rasmussen BK. Epidemiology and socio-economic impact of headache. Cephalalgia. 1999 Dec; 19(Suppl 25): 20-3.
Robinson–Whelan, S., Kim, C., Mac Callum, R. C. & Kiecolt –Glaser, J, K. (1997). Distinguishing optimism from pessimismin older adults: is it more important to be optimistic or notpessimistic? Journal of Personality and Social Psychology: 73,1345-1335.
Robbins L. Precipitating factors in migraine. A retrospective review of 494 patients. Headache 1994; 34(4): 214-6.
Rychman, M. (1993).“Physical And Mental Funess”, Journal of Resarch In Personality, 32, P:67.
Sabatini, F. (2014). The relationship between happiness and health: Evidence from Italy. Social Science & Medicine, 114, 178–187.
Shevel, E (2011 Mar). “The extracranial vascular theory of migraine–a great story confirmed by the facts.”Headache 51 (3): 409–17.
Samuels, Allan H. Ropper, Martin A. (2009). Adams and Victor’s principles of neurology (9th ed. ed.). New York: McGraw-Hill Medical. pp. Chapter 10.
Strand EB, Kerns RD, Christie A, Haavik- Nilsen K, Klokkerud M, Finset A. Higher levels of pain readiness to change and more positive affect reduce pain reports – A weekly assessment study on arthritis patients. Pain 2007; 127(3): 204-13.
Somers, Julian. (2007). Cognitive behavioural therapy, [electronic resource]. The Centrefor Applied Research in Mental Health and Addiction (CARMHA) at Simon Fraser University.
The International Classification of Headache Disorder: Second Edition. Cephalalgia 2004; 24(Supple1): 9-160.
Sheftell, F. D., & Atlas, S. J. (2002). Migraine psychiatric comorbidity: From theory and hypotheses to clinical application. Headache, 42, 934-940.
Salovey، P.، Rothman، A. J.، Detweler، J.، Develer، J. B.،&Steward، W. T. (2001). Emotional state and physical health. American psychologist. 55. 110-121.
Seligman, M.E.P. .& Mihaly Ci. (2000). Positive psychology. Journal of American psychologist. 514-555.
Solomon, G. D., & Dahlof, G. H. (2000). Impact of headache on the individual sufferer. In: J. Olesen, P. Tfelt- Hansen, & K. M. A. Welch (Eds.), The headaches. Philadelphia: Lippicott Wilkins.
Speca M. Carlson LE. Goodey E Angen M. A randomized, wait-list controlled clinical trial: the effect of a mindfulness meditation-based stress reduction program on mood and symptoms of stress in cancer outpatients. Psychosom Med 2000; 62: 613-622.
Sheldon, K., M., & Elliot, A. J. (1999). Goal – striving, needsatisfaction and longitudinal well –being: the self –concordance model. Journal of Personality and SocialPsychology. 76. 481-497.
Sadock BJ, Kaplan HI, & Sadock VA. Sadock’s Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences, Clinical Psychiatry: Translated by Poorafkari N.Tehran, Iran. Shahrab Publication; 1389.
Tait, M., & Padgett, M. Y. (1989). Job and life satisfaction: and gender effects as a Function of the date of the study. Journal of APPlied Psychology, 74(3), 502 – 507.
Thatsanee Limsanon Rasmon Kalayasiri. (2015) Progressive Muscle Relaxation Preliminary Effects of on Cigarette Craving and Withdrawal Symptoms in Experienced Smokers in Acute. Behavior Therapy 46 (2015) 166–176.
Tintinalli, Judith E. (2010). Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide (Emergency Medicine (Tintinalli)). New York: McGraw-Hill Companies. pp. 1116–1117.
Tuinman MA, Fleer J. Hoekstra HJ. Sleijfer DT. Hoekstra-Weebers JE. Quality of life and stress response symptoms in long-term and recent spouses of testicular cancer survivors. Eur J Cancer 2004; 40: 1696-1703.
Turner LC, Molgaard CA, Gardner CH, Stang PE. (2001). Migraine Trigger factors in non-clinical Mexican population in Santiago country. J Cephalalgia 2001; 15:523-530.
Tobin DL, Holroyd KA, Baker A, Reynolds RV, Holm JE. Development and clinical trial of a minimal contact, cognitive-behavioral treatment for tension headache. Cognit Ther Res. 1988; 12(4): 325-39.
Validi Pak, Azar. Ahmadian, Hamzeh. Rahimi, Ezatollah. (2013). “Efficacy of Mindfulness Training on Enhancing Happiness in Women with pregnancy diabetes“. Advances in Environmental Biology, 7(13) November 2013, Pages: 4203-4207.
Velly AM, Look JO, Carlson Ch, Lenton PA, Kang W, Holcroft CA, et al. The effect of catastrophizing and depression on chronic pain – aprospective cohort study of temporomandibular muscle and joint pain disorders. Pain 2011; 152 (10): 2377–83.
Veenhoven, R. (1988); The utility of happiness. Social Indicators Research, 20, 254-333.
Veenhoven, R. (1994). Correlates of Happiness (3Vols). Rotterdam, The Netherlands: RISBO, Center for Socio – Cultural Trans formation.
Waldman, [edited by] Steven D. (2011). Pain management (2nd ed. ed.). Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders. pp. 2122–2124.
Wong D, Hockenberry M. (2003). Nursing Care of Infants and Children. 7th ed. St. Louis: Mosby. P. 1048-9-1055.
Wallace MS, Staats PS. Pain Medicine & Management: just the facts: headaches. United State of American: McGrow-Hill Companies, Medical Publishing Division; 2005. p.131.
Wart, P. J. (2001). What determines happiness http: // Vanderbilt owc. Wellsource. Com Idh/ content – print. Asp? ID=290.
Wilson, W. (1967). Correlates of avowed happiness. Psychology Bulletin. 67,294 – 306.
Yuan, L. (2015). The Happier One Is, the More Creative One Becomes: An Investigation on Inspirational Positive Emotions from Both Subjective Well-Being and Satisfaction at Work. Psychology, 6, 201-209. doi: 10.4236/psych.2015.63019.
Yucha, A. & Montgomery. D. (2008). Text book of Evidence-Based Practice in Biofeedback and Neurofeedback,p:15.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثربخشی آموزشی مفاهیم رویکرد شناختی – رفتاری توأم با تن آرامی بر کاهش درد میگرن و افزایش شادکامی در زنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 7 = 3

شناسه محصول: kord006 دسته: برچسب: , , ,