اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

19,900تومان

توضیحات

allameh-tabatabai-university-thesis-download

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

172 صفحه

 

 

چکیده

در این تحقیق ما به بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب مقصد خرید بانه پرداخته ایم . بررسی میزان این اثر گذاری نقش و ضریب اثر گذاری هر کدام از سه عامل شکل دهنده مقصد های خرید یعنی کالا ، مزیت قیمتی و مقصد را در انتخاب این مقصد  تبیین می کند . با تبیین نقش این عوامل در انتخاب مقصد های خرید می توان به گونه ای جهت یافته و منطقی به برنامه ریزی برای این مقصد ها پرداخت و از توسعه پایدار انها بهره برد . در این راستا تعداد 384 نمونه از گردشگران ورودی به شهر بانه در فصل بهار انتخاب شد و به همین تعداد پرسشنامه در بین انها توزیع شد . داده های جمع اوری شده با امار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند و اثبات یا رد فرضیه ها نیز با استفاده از ازمون مقایسه میانگین مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاکی از انست که مزیت قیمتی موثرترین عامل در جذب گردشگران به بانه شناخته شده و کالاها و خود مقصد کمترین اثر گذاری را بر جذب گردشگران داشته است . با تحلیل این نتایج می توان به این نکته دست یافت که حمل و نقل و اقامت از کمبود های اساسی این منطقه هستند که برای بهبود انها باید دست به جذب سرمایه های داخلی و خارجی زد و همچنین تمام تلاشها باید در حفظ و ثبات قیمتها انجام گردد . [1]

کلید واژ ه ها  : مقصد خرید[2] ، مزیت قیمتی[3] ، کالاها[4] ، بازارچه های مرزی[5] ، بانه [6]

 

  

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش 1

1-1مقدمه.. 2

2-1 اهمیت و ضرورت موضوع:.. 2

3-1گزاره های تحقیق:.. 3

1-3- 1پرسش های اصلی و فرعی:.. 3

2-3-1 فرضیه های تحقیق:.. 3

3-3-1هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:.. 3

4-1 روش کلی تحقیق:.. 4

1-4-1قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:.. 4

2-4-1 قلمرو زمانی تحقیق:.. 4

3-4-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:.. 4

4-4-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:.. 4

5-4-1 روشهای تحلیل داده ها:.. 4

5-1 موانع ومحدودیتهای تحقیق :.. 5

6-1چارچوب کلان نظری تحقیق:.. 5

7-1نقشه راه:.. 6

8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:.. 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. 7

1-2مقدمه.. 8

2-2گردشگری.. 8

3-2 مصرف گرایی.. 9

1-3-2خرید.. 10

1-1-3-2فرایند خرید مصرف کننده.. 10

1-1-1-3-2 آگاهی و اطلاع.. 11

2-1-1-3-2 پژوهش و درک.. 11

3-1-1-3-2 بسط و توسعه نگرش.. 11

4-1-1-3-2 ارزشیابی.. 11

5-1-1-3-2خرید.. 11

6-1-1-3-2رفتار پس از خرید.. 12

2-1-3-2 اهداف خرید مصرف کننده.. 12

1-2-1-3-2 گرایش به خرید یادگاری و یادبود.. 13

2-2-1-3-2 در جستجوی اصالت.. 14

1-2-2-1-3-2 بی مانند بودن یک کالا.. 15

2-2-2-1-3-2 پیوستگی فرهنگی و تاریخی.. 15

3-2-2-1-3-2 بعد زیبا شناختی.. 15

4-2-2-1-3-2 دست ساخت بودن کالا.. 16

5-2-2-1-3-2 تجربه خرید.. 16

6-2-2-1-3-2 کاربرد و سودمندی.. 16

7-2-2-1-3-2 تضمین اصالت.. 16

3-1-3-2  در جستجوی تازگی.. 17

4-1-3-2  گونه شناسی خریداران.. 17

1-4-1-3-2 گونه شناسی استون.. 18

2-4-1-3-2 گونه شناسی لسر و هیوگ.. 18

3-4-1-3-2 گونه شناسی فین و همکاران.. 19

4-4-1-3-2 گونه شناسی بلاچ و همکاران.. 20

5-1-3-2 خرید کارکردی.. 20

6-1-3-2 خرید فراغتی.. 22

6-2 گردشگری خرید.. 24

7-2 خرید در بازارچه های مرزی.. 26

8-2  مرز.. 26

1-8-2مرزها از نظر تعیین خط مرز :.. 27

2-8-2 مرزها از نظر شکل گیری.. 27

3-8-2مرزهای غربی.. 28

9-2 بازارچه های مرزی.. 28

1-9-2 اهداف تشکیل بازارچه های مرزی.. 31

2-9-2  مزایا بازارچه های مرزی.. 31

3-9-2  مشکلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی.. 32

4-9-2 قوانین بازارچه های مرزی.. 32

10-2 اجزای گردشگری خرید.. 33

1-10-2 کالا.. 33

1-1-10-2 کالای گردشگری.. 34

1-1-1-10-2 کالا در گردشگری خرید.. 34

1-1-1-1-10-2کالاهای خاص.. 34

2-1-1-1-10-2سوغاتی / صنایع دستی.. 35

3-1-1-1-10-2 کالاهای معاف از مالیات .. 37

2-10-2 مقصد.. 38

1-2-10-2 مقاصدی که دارای مناطق خرید معروفی هستند.. 38

2-2-10-2مقاصد خرید موضوعی.. 39

3-2-10-2مراکز خرید معروف  بزرگ.. 40

4-2-10-2جشنواره های خرید.. 41

3-10-2 قیمت.. 42

11-2 انتخاب مقصد .. 43

12-2 منطقه مورد مطالعه.. 43

1-12-2بازارچه مرزی سیران بند…………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-12-2 جمعیت شهر بانه.. 44

3-12-2جاذبه های بانه.. 45

4-12-2 اقامتگاههای شهر بانه.. 46

1-4-12-2  متوسط مدت اقامت گردشگران در شهر بانه.. 47

2-4-12-2 درصد اشغال واحدهای اقامتی.. 48

5-12-2امار ورودی گردشگران به شهر بانه طی سالهای 1384-1391.. 48

13-2پیشینه تحقیق.. 49

1-13-2مطالعات داخلی :.. 49

2-13-2  مطالعات خارجی :.. 51

1-3 مقدمه:.. 55

1-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف.. 55

2-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها.. 55

3-3 متغیرهای تحقیق.. 55

4-3 جامعه اماری.. 56

1-4-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه.. 56

5-3 روش گرداوری داده ها.. 56

1-5-3 مطالعات کتابخانه ای.. 57

2-5-3 مطالعات میدانی.. 57

6-3 : روایی و پایایی پرسشنامه.. 59

1-6-3 روایی پرسشنامه.. 59

2-6-3 پایایی پرسشنامه.. 59

7-3 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها.. 61

1-4 مقدمه.. 63

2-4 تحلیل‌های آماری توصیفی.. 63

1-2-4 اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد پاسخ دهنده.. 63

1-1-2-4 جنسیت.. 64

2-1-2-4 سن.. 65

3-2-1-4 درآمد.. 66

4-2-1-4 تحصیلات.. 67

2-2-4 ویِژ گیهای رفتاری اعضای نمونه.. 68

1-2 -2- 4 کالای خریداری شده.. 68

2-2-2-4 مبدأ افراد بازدید کننده از شهر بانه.. 69

3-2-2-4 میزان رضایت از خرید در بانه.. 71

4-2-2-4 تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه.. 72

5-2-2-4 متوسط هزینه اقامت.. 73

6-2-2-4 متوسط هزینه حمل و نقل.. 74

7-2-2-4 حساسیت نسبت به تغییر قیمتها.. 75

8-2-2-4 پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا.. 76

9-2-2-4 پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا.. 77

3-4 تحلیل آماری متغیرهای پژوهش.. 78

1-3-4 تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید.. 78

4-4 آمار استنباطی.. 79

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S).. 79

5-4 بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق.. 80

1-5-4 وضعيت انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و عوامل مؤثر در رونق شهر بانه.. 80

6-4 آزمون فرض‌ها.. 81

1-6-4 فرضیات پژوهش.. 81

1-1-6-4 فرضیه اصلی:.. 81

2-1-6-4 فرضیات فرعی:.. 82

1-2-1-6-4 فرضیه اول: مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد… 82

2-2-1-6-4 فرضیه دوم: کالاهای بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد… 83

3-2-1-6-4 فرضیه سوم: مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد… 84

7-4 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس اطلاعات دموگرافیک.. 86

1-7-4 مقایسه انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و دلایل رونق شهر بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک.. 86

1-1-7-4 بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت.. 86

2-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس سن.. 87

3-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس درآمد.. 88

4-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس تحصیلات.. 89

2-7-4 مقایسه میزان رضایت از خرید در بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک.. 91

1-2-7-4 بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت.. 91

2-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس سن.. 91

3-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد.. 92

4-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس تحصیلات.. 93

1-5 مقدمه.. 95

2-5 نتایج یافته های تحقیق.. 95

3-5 نتایج استنباطی.. 97

1-3-5 نتایج فرضیه اصلی.. 97

2-3–5 نتایج فرضیه فرعی 1.. 98

3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2.. 98

4-3-5 نتایج فرضیه فرعی 3.. 98

4-2-5 نتایج کاربردی.. 99

1-2-4-5مستقیم.. 99

2-2-4-5غیر مستقیم.. 99

5-2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات اینده.. 100

6-2-5 محدودیتهای تحقیق.. 100

فهرست منابع:.. 101

منابع فارسی.. 101

منابع لاتین.. 103

منابع الکترونیکی.. 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان………………………………………… صفحه

جدول شماره 1-2 : محرکهای ممکن برای خرید گردشگری.. 12

جدول 2-2 : ده دلیل برای خرید.. 13

جدول3-2 : جدول موضوعات مرتبط با خرید کارکردی.. 22

جدول 5-2 :  انواع سوغاتی ها.. 36

جدول شماره 6-2 : نمایش بخشهای بانه.. 45

جدول 7-2 لیست اماکن اقامتی.. 46

جدول 8-2: متوسط اقامت گردشگران در شهر بانه طی سالهای 1384-1391     47

جدول 9-2: درصد اشغال واحدهای اقامتی شهر بانه طی  1384-1391.. 48

جدول 10-2: گردشگران ورودی به شهر بانه طی سالهای 1384-1391.. 48

جدول 1-3 : نمایش نوع تحقیق حاضر از جنبه های مختلف.. 55

جدول 2-3 : متغیرهای تحقیق.. 56

جدول 3-3 ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در هر سوال     58

جدول 4-3  : ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در ان     58

جدول 5-3 : سنجه های طیف لیکرت.. 59

جدول شماره (3-3): ميزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه.. 60

جدول1-4: توزيع فراواني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 64

جدول 2-4: توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان.. 65

جدول 3-4: توزيع فراواني مربوط به درآمد پاسخ دهندگان.. 66

جدول4-4: توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان.. 67

جدول 5-4: توزيع فراواني مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان     68

جدول 6-7: توزيع فراواني مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان.. 69

جدول 7-4: توزيع فراواني مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان.. 71

جدول 8-4: توزيع فراواني مربوط تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه     72

جدول 9-4: توزيع فراواني مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان     73

جدول 10-4: توزيع فراواني مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان     74

جدول 11-4: توزيع فراواني مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمتها توسط پاسخ دهندگان.. 75

جدول 12-4: توزيع فراواني پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان.. 76

جدول 13-4: توزيع فراواني مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان.. 77

جدول14-4: تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید.. 78

جدول 15-4: نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهای مستقل.. 79

جدول 16-4: آزمون ميانگين يک جامعه آماري.. 80

جدول 18-4 :آزمون ميانگين يک جامعه آماري برای بررسی وضعیت رونق بازارچه‌های مرزی.. 81

جدول 18-4 :آزمون ميانگين يک جامعه آماري برای بررسی وضعیت مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی.. 82

جدول 19-4 :آزمون ميانگين يک جامعه آماري برای بررسی وضعیت کالاهای بازارچه‌های مرزی.. 83

جدول 20-4 :آزمون ميانگين يک جامعه آماري برای بررسی وضعیت مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی.. 85

جدول 21-4: نتیجه آزمون T نمونه‌های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت.. 86

جدول 22-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید.. 87

جدول23-4: رتبه بندي جريان موثر اطلاعات بر اساس سن.. 88

جدول 24-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید.. 88

جدول25-4: رتبه بندي انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و ابعاد آن بر اساس درآمد.. 89

جدول 26-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید.. 90

جدول27-4: رتبه بندي قیمت و مقصد بر اساس تحصیلات.. 90

جدول 28-4: نتیجه آزمون T نمونه‌های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت.. 91

جدول 29-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با رضایت از خرید در بانه.. 91

جدول 30-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با رضایت از خرید در بانه.. 92

جدول31-4: رتبه بندي رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد.. 92

جدول 32-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با رضایت از خرید در بانه.. 93

فهرست اشکال

عنوان………………………………………… صفحه

شکل 1-1 : عوامل موثر بر انتخاب مقصد های خرید.. 5

شکل شماره1-2: طیف خرید کارکردی-فراغتی.. 23

شکل 2-2 : عوامل موثر بر انتخاب یک مقصد خرید.. 33 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان………………………………………… صفحه

نمودار 1-4: توزيع درصد فراواني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 64

نمودار 2-4:‌درصد فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان.. 65

نمودار 3-4: درصد فراواني مربوط به درآمد پاسخ دهندگان.. 66

نمودار(4-4): درصد فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان.. 67

نمودار 5-4: درصد فراواني مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان     68

نمودار 6-4: درصد فراواني مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان.. 70

نمودار 7-4: درصد فراواني مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان.. 71

نمودار 8-4: درصد فراواني مربوط به تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه     72

نمودار 9-4: درصد فراواني مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان     73

نمودار 10-4: درصد فراواني مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان     74

نمودار 11-4: درصد فراواني مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمتها توسط پاسخ دهندگان.. 75

نمودار 12-4: درصد فراواني مربوط به پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان.. 76

نمودار 13-4: درصد فراواني مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا پاسخ دهندگان.. 77

نمودار 17-4: هیستوگرام به انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید     80

نمودار15-4: هیستوگرام رونق بازارچه‌های مرزی.. 82

نمودار16-4: هیستوگرام مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی.. 83

نمودار17-4: هیستوگرام کالاهای بازارچه‌های مرزی.. 84

نمودار18-4: هیستوگرام مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی     86

 

 

 

فصل اول

 کلیات پژوهش

 

 

1-1مقدمه

مرزها[7] نقاط حساس و استراتژیک یک کشور و دروازه ارتباط آن با کشورهای هم جوار هستند  . امنیت تضمین حیات بشری و ضامن توسعه پایدار است . امنیت مرزها تاثیری فزاینده در امنیت مرکز و کل کشور دارد ازین رو ارتقای امنیت مرزها امری حیاتی و اساسی به شمار می اید . یکی از بهترین راههای ارتقای امنیت در این مناطق مرزی ایجاد و بهره برداری از بازارچه های مرزی است . بازارچه هایی که امکان مبادله و تجارت کالاها را برای مرزنشینان و هموطنان فراهم می کنند و در عین حال باعث رونق و اشتغال ساکنان ان می گردند .  این مبادله به دلیل مزیت قیمتی و کالاهای خاص و منحصر به فردی که برای هم وطنان فراهم می کند باعث تشکیل نوعی از گردشگری می شود که به گردشگری خرید در مناطق مرزی[8] معروف است .  این نوع از گردشگری در دنیا اکثر ا به شکل خرید در مناطق مرزی دو کشور همسایه[9] اتفاق می افتد .  خرید از رایج ترین و محبوب ترین فعالیتهای گردشگری است که عمده ترین اقلام هزینه گردشگر را به خود اختصاص می دهد . سه عامل کلیدی که در رونق  گردشگری خرید موثر است مزیت قیمتی ، کالاها و مقصد است .

. شهر مرزی بانه و بازارچه آن سیران بند با پتانسیل بالایی که برای گردشگری خرید در خود ایجاد کرده ، به یکی از جذاب ترین مقصدهای گردشگری خرید در تمام کشور تبدیل شده است . گردشگری خرید در این شهر مقیاس داخلی داشته و در نزدیکی مرزهای سرزمینی با عراق اتفاق می افتد و منجر به عبور هموطنان از مرز نمی گردد اما با باز شدن بازارچه سیران بند و به دلیل نزدیکی ان با شهر سلیمانیه در کردستان عراق این اتفاق یعنی عبور گردشگران از مرز محتمل است . با این وجود نقش و میزان نفوذ و تاثیر سه عامل کلیدی در انتخاب یک مقصد خرید[10] شامل کالا ، قیمت و مقصد در بانه هنوز به درستی مشخص نشده است. شناخت این عوامل کمک قابل توجهی به تدوین راهکارهایی برای توسعه بهینه گردشگری منطقه می کند. ازین رو این پژوهش به دنبال شناخت نقش سه عامل مذکور ـ در حوزه بازارچه های مرزی ـ بر گردشگری خرید در بانه است.

2-1 اهمیت و ضرورت موضوع:

تبیین نقش و میزان اثر گذاری بازارچه های مرزی باعث شناسایی نقش و میزان تاثیر سه عامل قیمت ، کالاها و مقصد در انتخاب این مقصد خرید شده و به مدیریت بهینه مقصد و برنامه ریزی درست ان کمک شایانی می کند . فعالیت بازارچه های مرزی و اثار جانبی ان که رونق گردشگری خرید یکی از انهاست موجب جلوگیری از مهاجرت بومیان ، از بین رفتن قاچاق و فقر از طریق اشتغال زایی و درامد زایی قابل توجه گردشگری و ایجاد امنیت در مرزها و اثار تکاثری ان در کل کشور می گردد .

باز شدن مرز سیران بند و فعالیت ان در مرزهای زمینی عراق بستگی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کردستان عراق و بالطبع کل کشور عراق دارد و از انجا که شهر بانه به سلیمانیه عراق نزدیکی مرزی دارد فعالیت بازارچه سیران بند می تواند به ایجاد خرید میان مرزی[11] ما بین بانه و سلیمانیه در کردستان عراق منجر شود . از انجا که گردشگری خرید رایج در بانه تنها به مقیاس داخلی محدود شده و دارای حداقل ارتباط با خارج از مرزهاست با انجام چنین مطالعاتی می توان زمینه را برای بروز چنین فعالیتهایی فراهم کرد و از اثار سیاسی و اقتصادی ان بهره برد .

3-1گزاره های تحقیق:

3-1- 1پرسش های اصلی و فرعی:

 • پرسش اصلی :

نقش بازارچه مرزی بر انتخاب مقصد خرید بانه  چیست ؟

 • پرسشهای فرعی :

مزیت قیمتی بازارچه های مرزی بر  انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟

کالاهای بازارچه های مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟

مقصد شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های  مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید  چه اثری دارد؟

3-2-1 فرضیه های تحقیق:

 • فرضیه اصلی : رونق بازارچه های مرزی باانتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد.
 • فرضیه فرعی 1:مزیت قیمتی بازارچه های مرزیبا انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد .
 • فرضیه فرعی 2 : کالاهای بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم  دارد .
 • فرضیه فرعی 4 : مقصد های شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد .

3-3-1هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:

هدف اصلی :

شناخت نقش بازارچه های مرزی بر انتخاب مقصد های خرید به طور عام و بانه به طور خاص

اهداف فرعی :

 • شناخت نقش بازارچه های مرزی در عرضه کالاهای متنوع و با کیفیت به گردشگران
 • شناخت نقش بازارچه های مرزی در ایجاد مزیت قیمتی در مقصدهای گردشگری
 • شناخت نقش بازارچه های مرزی در ایجاد یک مقصد جذاب و محبوب برای گردشگران

4-1 روش کلی تحقیق:

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از جهت روش پیمایشی است.

4-1-1قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:

قلمرو مکانی ، شهر بانه و بازارچه مرزی سیران بند است.

4-2-1 قلمرو زمانی تحقیق:

قلمرو زمانی تحقیق، از اول فروردین تا اخر خرداد ماه 1393 است و به دلیل تراکم بالای مسافران در نیمه اول فروردین غالب تمرکز ما بر این 15 روز اول سال است.

4-3-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:

جامعه آماری تمام مسافران ورودی به شهر بانه در فصل بهار سال 1393 می باشند. روش نمونه گیری در دسترس می باشد. از انجا که توزیع جامعه و واریانس جامعه مشخص نیست برای اطمینان از کفایت داده ها از جدول مورگان استفاده می کنیم . بر اساس جدول مورگان برای اطمینان از کفایت داده ها در جامعه با تعداد بیشتر از 100000 و در سطح معنا داری 5% به تعداد 384 نمونه احتیاج داریم (حسن زاده، 1385 :ص134 )

4-4-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:

 در جمع اوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته  استفاده می شود و با استفاده از الفای کرونباخ و روشهای روایی سنجی مورد تایید قرار می گیرد .

4-5-1 روشهای تحلیل داده ها:

اعتبار(Validity) ابزار این تحقیق محتوایی است یعنی از نظر متخصصان برای طراحی گویه های آن استفاده می شود ، پایایی(Reliability) ابزار نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه می شود که مقدار 70/ و بیشتر مورد قبول است . در این تحقیق به منظور بررسی فرضیه ها از تحلیل توصیفی در قالب جداول و نمودارهای فراوانی ، ،سنجش اماره های متمایل به مرکز(میانگین و مد و …)و اماره های توزیعی (واریانس و انحراف معیار و …) و برای تحلیل رابطه متغیرها از روش مقایسه میانگین و واریانس و همچنین مقایسه نمونه های مستقل استفاده می شود . نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها SPSS است .برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها نیز از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (کای دو)استفاده می کنیم .

5-1 موانع ومحدودیتهای تحقیق :

 • این پژوهش در سال 1393 انجام شده و شاید در برهه های زمانی دیگر قابل استفاده نباشد .
 • این پژوهش در بازارچه مرزی بانه استفاده شده و شاید در جا های دیگر نتوان از ان بهره برد .
 • دسترسی سخت به اطلاعات و امار دولتی از محدودیتهای است که می تواند پژوهش را بهرورتر کند .

6-1چارچوب کلان نظری تحقیق:

در این پژوهش انتخاب مقصد های خرید متغیری وابسته است که تحت تاثیر متغیری مستقل به نام بازارچه های مرزی است  . رونق و شکل گیری بازارچه های مرزی نیز تحت تاثیر سه عامل مزیت قیمتی ، کالاها و مقاصد است که این سه عامل نیز خود متغیر های مستقلی به حساب می ایند .  این مدل برگرفته از مدل تیموتی (2005) است که عوامل اثر گذار بر خرید در بازار چه های مرزی را مزیتهای قیمتی ، مقاصد و کالاهای مورد نظر می داند .

بازارچه مرزی

شکل 1-1 : عوامل موثر بر انتخاب مقصد های خرید

                                         

                                              

برگرفته از :

Timothy D.J(2005) shopping tourism , retailing and leisure ,channel view publication , p53

7-1نقشه راه:

نقشه راه ما راهنمای عمل ما  در این پژوهش به صورت زیر است :

 • بیان مسئله و ضروت تحقیق
 • ارائه یک مدل مفهومی مناسب
 • طرح سوالات
 • فرضیه سازی بر اساس سوالات
 • طراحی پرسشنامه
 • گرداوری داده ها
 • تحلیل نتایج و ازمون فرضیات
 • نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:

در این پژوهش ذکر اصطلاحات تخصصی زیر لازم می نماید :

 • بازارچه مرزی (border market): محوطه ای محصور در نقاط صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالاها یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود و اهالی دو طرف مرز می توانند محصولات محلی خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات جهت داد و ستد در این بازارچه ها عرضه کنند (،معاونت اقتصادی و برنامه ریزی پاییز 1380).
 • گردشگری خرید(shopping tourism):کمیته اجرایی گردشگری خرید [12](1990) گردشگری خرید را هزینه کرد گردشگران برای کالاهای محسوسی دانسته اند (بجز غذا و نوشیدنی) که یا در خود مقصد مورد استفاده قرار می گیرد یا به مبدا زندگی گردشگران منتقل می شود
 • خرید از بیرون (out shopping): خرید مردم بیرون ازمحیط یا جامعه معمول خود (تیموتی 2005 . ص 53)
 • خرید در بازارچه های مرزی (cross-border shopping): نوعی از گردشگری که در نزدیک مرزهای بین المللی اتفاق می افتد و تحت تاثیر سه عامل کالا ، مزیت قیمتی ومقصد است(تیموتی 2005 . ص53) .
 • مزیت قیمتی (price advantage) : قیمتهای نسبی یک عامل موثر در ایجاد مقاصد گردشگری خرید هستند ، قیمتهای ارزان تر باعث محبوبیت بیشتر مقاصد خرید می شوند (کوهن 1989) .
 • مقصد خرید : مکانی که گردشگران برای خرید کالاهای خاصی به انجا می روند که علاوه بر مزیت قیمتی نسبت به مبدا ، دارای امکانات تفریحی و تسهیلاتی برای ورود گردشگران است .

 

 

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

1-2مقدمه

این بخش فرایند و اهداف خرید مصرف کننده را مورد بررسی قرار داده ،  به تبیین ساختار اقتصادی و اجتماعی دنیای مصرف گرایی (که خود محصول دنیای مدرن است) می پردازد . خرید به عنوان زیر مجموعه و خصیصه بارز این دنیا در ابعاد سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد و گذار از خرید کارکردی به خرید فراغتی به عنوان پلی برای ورود به گردشگری خرید در نظر گرفته می شود .اهداف و مزایای  بازارچه های مرزی بعنوان موتورهای محرکه گردشگری تشریح می شوند و مطالعات داخلی و خارجی مربوط به این بازارچه ها در قالب خرید مرزی مورد بررسی قرار می گیرد . البته در مورد بانه مقیاس داخلی است وبیشتر بازدید کنندگان ان را گردشگران داخلی تشکیل می دهند . خصوصیات اجزای گردشگری خرید در قالب سه متغیر کالا ، قیمت و مقصد مطالعه شده ،  ابعاد انها تبیین شده اند .

[1]Soren_1364@yahoo.com جمشید حسین پناهی

[2] .shopping destination

[3]  .price advantage

[4]  goods

[5] Border markets

[6] Baneh

[7]borders

[8] Shopping tourism in border areas

[9] Cross-border shopping

[10]Shopping destination

[11] Cross-border shopping

[12]Operational Committee Of Shopping Tourism

فهرست منابع:

منابع فارسی

 • ابراهیم زاده، عیسی و اقاسی ، عبدالله زاده (1390) تاثیر منطقه ازاد چابهار بر توسعه گردشگری و حوزه نفوذ ان با بهره گیری از مدل رگرسیون و ازمون T-Test ، مجله جغرافیا و توسعه ، شماره پیاپی 21
 • ابراهیم زاده عیسی،حافظ رضا زاده معصومه، دارائی مرضیه(1391) بازارچه هاي شهرهاي مرزي دريچه اي به توسعه گردشگري شهري مطالعه موردي: استان سيستان و بلوچستان ، مجموعه مقالات همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالشها و رهيافتها
 • احمدی خالد ، تاراسی زهرا(1391)نقش بازارچه های مرزی در هدایت مهاجرت روستا-شهری نمونه موردی بازارچه مرزی باشماق مریوان ، مجموعه مقالات همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالشها و رهيافتها
 • باکاک ، ر . مصرف (1381) ، ترجمه خسرو صبری ، تهران ، نشر شیرازه
 • پاپلی یزدی ، محمد حسین ، سقایی ، مهدی (1385) ، گردشگری (ماهیت و مفاهیم) ، انتشارات سمت
 • پاکباز هاجر،غفاری بهمن ،نوری سهیلا(1391) بررسي نقش بازارچه هاي مرزي درتوسعه گردشگري تجاري و ايجاد امنيت مرزي موردمطالعه بازارچه هاي مرزي استان بوشهر ،مجموعه مقالات همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت ،چالشها و رهیافتها
 • حاجی نژاد علی ، احمدی علی(1389) بررسی میزان رضایتمندی گردشگران از تسهیلات و خدمات گردشگری و اقامتی و رفاهی شهر بانه ، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
 • حاجی نژادعلی ، احمدی علی ، (1389)تاثیرات اقتصادی گردشگری تجاری کالبدی بر مناطق شهری مورد مطالعه شهر بانه،ژورنال جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ، شماره دوم سال اول
 • حسن زاده ، رمضان(1389) روش تحقیق در علوم رفتاری انتشارات ساوالان ، تهران
 • رزم ارا ، علی (1320) جغرافیای نظامی ایران ، کردستان ، تهران
 • زیمل ، ج . (1372) ، کلانشهر و حیات ذهنی ، ترجمه یوسف اباذری ، نامه علوم اجتماعی (جلد دوم) ، شماره 3
 • ضرغام بروجنی ،حمید(1389) برنامه ریزی جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار ، انتشارات مهکامه
 • عاشری امامعلی و همکاران (1391) ارزيابي اثرات اقتصادي-اجتماعي وامنيتي احداث بازارچه هاي مرزي و نقش آن در توسعه مناطق مرزينمونه موردي : بازارچه ي مرزي شیخ صالح جوانرود، مجموعه مقالات دومين همايش ملي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه ريزي منطقه اي ، ص 6-14
 • عبدیل، جعفر.(1380). بررسی عملکرد گمرکات و بازارچه های مشترک مرزی استان آذربایجان غربی1379-1375، سازمان برنامه ریزی و مدیریت آذربایجان غربی
 • عطر سایی بنفشه (1388)ارتباط عوامل جمعیت شناختی و رفتار خرید صنایع دستی گردشگران اروپایی در ایران مورد مطالعه اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
 • سعیدی ، علی و همکاران (1388) بررسی جامعه شناختی اقتصادی بازارچه های مشترک مرزی (مورد مطالعه بازارچه های سردشت و پیرانشهر) ، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 45 ، ص 127
 • سرایی محمد حسین ، شمسی هژیر(1391) بررسي و تحليل اثرات بازارچه هاي مرزي بربرخي متغيرهاي كلان اقتصادي مطالعه موردي بازارچه مرزي سردشت ،مجموعه مقالات همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالشها و رهيافتها
 • فرزین ، محمد رضا (1383) ، اقتصاد گردشگری ، چاپ و نشر بازرگانی
 • مراد نژاد جمال،پور برات حمید رضا،باقری وحید(1391) بررسی ساز و کارها و روند توسعه گردشگری خرید در مناطق مرزی ایران مورد مطالعه شهر مرزی بانه ،مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
 • محمد پور ، علی و همکاران (1384) نقش تحول کارکرد مرز بر فضای جغرافیایی بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان ،
 • لومسدون ، لس (1380) بازاریابی گردشگری ، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان ، تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی
 • وبلن ، ت . (1383) ، ترجمه فرهنگ ارشاد ، تهران ، نشر نی

 

منابع لاتین

 • Anderson, L. And Littrell, M. A (1995) souvenir purchase behavior of women tourists, annals of tourism research 22(2) , 328-348
 • Babine, B. J, Darden, W.R and Griffin, M. (1994) work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value. journal of consumer research 20(4) , 644-656
 • Bacon, RW. (1991) consumer shopping and equilibrium market areas in the present of demands for nonshopping goods and for leisure , environment and planning journal , 23(9) , 1364-1371
 • Bartlett, T. (2000) Glendale thrives as state’s antique capital. Travel Weekly (04December), 51–2.
 • Bas Spierings & Martin Van Der Velde (2008) shopping, borders and unfamiliarity, Tijdschrift voor Economische en Sociale
 • Baudrillard‚ J. (2001) “Beyond use value”‚ In Consumption. Miller‚ D(ed). London: Routledge
 • Begley, L. (1999) Shopping: London, cheaper and chicer. Travel & Leisure 29 (2), 42–51
 • Bellenger, D.N. and Korgaonkar, P.K. (1980) Profiling the recreational shopper. Journal of Retailing 56 (3), 77–92
 • Bloch, P.H., Ridgway, N.M. and Dawson, S.A. (1994) The shopping mall asConsumer habitat. Journal of Retailing 70 (1), 23–42.
 • Boydell, M. (1987) tour operator cash in an affluent Taiwanese. Asian business, 23(11), 78-81
 • R. w (1991) west Edmonton mall as a tourist attraction , Canadian geographer 35(3), 287-295
 • Carr, J. (1990) the social aspect of shopping: pleasure or chore? The consumer perspective. royal society of art journal 138 , 189-197z
 • Crippen, K. (2000) the threads that tie textiles to tourism. In M. Hitchcock and W.Nuryanti (eds) Building on Batik: The Globalization of a Craft Community (pp. 271–84). Aldershot: Ashgate.
 • Cuneen, J. (2000) sport collectibles as commodities: assessing worth for sports memorabilia from personal meaning to cultural merit to market value. paper presented at the annual meeting of north American society for sport management, Colorado springs, Colorado
 • Desmond, J. (2003) consumer behavior , New York : Palgrave
 • Dhaliwal, R. (1998) A not-so-great Singapore sale? The Straits Times (26 March).
 • J Timothy and R. W Butler (1995) cross-border shopping a north American perspective , Annals of tourism research , 22(1) , 16-31
 • J Timothy (2000) borderlands : an unlikely tourist destination , IBRU Boundary and Security Bulletin 2000 ,p 57
 • D .J Timothy (1995) political boundaries and borders as tourist attractions , tourism management , 16(7), 526-529
 • J. Timothy (2006) shopping tourism , retailing and leisure , Frankfort : channel view publication
 • Evans, M. (et al) (2006) consumer behavior , Sussex : John Willy Ltd
 • Finn, A., McQuity, S. and Rigby, J. (1994) Residents’ acceptance and use of a megamulti-mall: West Edmonton Mall evidence. International Journal of Research inMarketing 11, 127–44.
 • Gordon B. (1986). the souvenir : messenger of the extraordinary , journal of popular culture 20(3), 135-146
 • Halewood, C. and Hannam, K. (2001) Viking heritage tourism: Authenticity and commodification. Annals of Tourism Research 28, 565–80.
 • Heung, V.C.S. and Cheng, E. (2000) Assessing tourists’ satisfaction with shoppingin the Hong Kong Special Administrative Region of China. Journal of Travel Research 38 (4), 396–404.
 • Hirschman, E.C. and Holbrook, M.B. (1982) Hedonic consumption: Emerging concepts, methods and propositions. Journal of Marketing 46 (3), 92–101
 • Hitchcock, M. (2000) introduction. In Hitchcock, M and K. Teague souvenirs: the material culture of tourism (pp1-17). Aldershot : Ashgate
 • Houlihan, M. (2000) Souvenirs with soul: 800 years of pilgrimage to Santiago deCompostela. In M. Hitchcock and K. Teague (eds) Souvenirs: The Material Culture of Tourism (pp. 18–24). Aldershot: Ashgate
 • Hudman, L.E. and Hawkins, D.E. (1989) Tourism in Contemporary Society.Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Hunt, C. (2001) Dubai: A shopper’s Mecca. Travel Weekly 60 (17), 5.
 • Jackson, E. L (1991) shopping and leisure: implication of West Edmonton mall for leisure and for leisure research , Canadian geographer 35(3) , 280-287
 • James Wong , Rob Law (2003) difference in shopping satisfaction levels : a study of tourists in Hong Kong , Tourism management , 24, 403-405
 • Jamison, D.j. (1999) masks without meaning : notes on the processes of production, consumption and exchange in the context of first world-third world tourism , journal of macro marketing 19(1), 8-19
 • Jiaming L. and Wang R (2010) Attractive Model and Marketing Implications of Theme Shopping Tourism Destination, china geogra , 20(6) , 563-566
 • Jung Uh J.Y Cheng CH.K Lehto X.Y O’LearyJ.T (2004) predictors of tourist shopping behavior: examination of socio-demographic characteristics and trip typologies, journal of vacation marketing, Vol10. No 4. P1
 • Keown, C.F. (1989) a model of tourists’ propensity to buy: The case of Japanese Visitors to Hawaii. Journal of Travel Research vol27, No3, p 31-40
 • Kim E.Y Sullivan P(2003) cross-border shopping and tourism : consumer segmentation , e-Review of tourism research journal Vol1, No1, p14-18
 • Lambert, E. (1996) Shopping in Venice: Exploring Italian design with John Stefanidis. Architecture Digest 53 (9), 74–86.
 • Lesser, J.A. and Hughes, M.A. (1986) towards a typology of shoppers. BusinessHorizons 29 (6), 56–62.
 • Lindsay W. Turner , Yvette Reisinger (2001) shopping satisfaction for domestic tourists , journal of retailing and consumer services , 8 , 17-18
 • Littrell, M .A (1990) symbolic significance of textile crafts for tourists , Annals of tourism research 17(2) , 228-245
 • MacCannell, D. (1973) staged authenticity: arrangement of social space in tourist settings, American journal of sociology 79(3) , 589-603
 • Marwick, M.C.(2001) tourism and the development of handicraft production in Maltese islands, Tourism geographies 3(1),29-51
 • Mata, F. and Stanly, D.(1995) analysis of potential markets for the park Canada product lines . Hull, Quebec: department of Canadian heritage , strategic research and analysis
 • McCormick (2001) shopping. paper presented at the travel industry association of America marketing outlook forum , 1-4 October
 • Michael, E. (2002) Antiques and tourism in Australia. Tourism Management 23, 117–25.
 • Page, S.J (1992) urban tourism. London: Rutledge
 • Prus, R and Dawson, L (1991) shop till you drop: shopping as recreational and laborious activity. Canadian journal of sociology 16(2) , 145-164
 • Sullivan and E. Y. Kim (2003) cross-border shopping and tourism : consumer segmentation , ereview of tourism research , 1(1) , 17
 • Sullivan et al (2012) Mexican national cross-border shopping:Exploration of retail tourism , journal of retailing and consumer services , 597-599
 • Page, S.J (1992) urban tourism. London: Rutledge.
 • Shackly, M. (1997). Tourism and the management of cultural resources in the Pays Dogon , Mali , international journal of heritage studies 3(1) , 17-27
 • Snepenger, D.J.(1987) segmenting the vacation market by novelty-seeking role , journal of travel research 26(2), 8-14
 • Stephenson, R.P. and Willett, R.P. (1969) Analysis of consumer retail patronagestrategies. In P.R. McDonald (ed.) Marketing Involvement in Society and the Economy (pp. 31–322). Chicago: American Marketing Association.
 • Sun, L. (1998) comparison study of the shopping behavior of business and leisure travelers in the Minneapolis/St. Paul international. unpublished master thesis , university of Wisconsin-stout
 • Swanson, K.K. (1994) Souvenir marketing in tourism retailing: Shopper and retailer
 • Unpublished doctoral dissertation, Texas Tech University.
 • Tanzer, A. and Tucker, A. (1996) All of the best and none of the worst of Hong Kong. Forbes (FYI Supplement, 23 September), 174–82.
 • Thompson, C and Cutler, E (1997) the effect of tourist nationality on tourist art : the case of the Gambia west Africa , international journal of hospitality management , 16(2) , 225-229
 • Tomory M.,(2010), investigating shopping tourism along the borders of Hungary a theoretical perspective , GeoJournal of Tourism and Geosites , 6(2) , 202
 • US Department of Commerce (1999) Shopping and Cultural/Heritage Tourism: Special study of Overseas Travelers to the United States. Washington, DC: US Department of Commerce.
 • Y. Lehto , Sabrina Y Chen , Carol Silkes (2013) tourist shopping style preferences , journal of vacation marketing , 20(1) , 6-7
 • WIĘCKOWSKI M. (2010) tourism development in the borderlands of Poland, Geographia polonica, Vol 83, No 2

 

 

منابع الکترونیکی

 • پایگاه اطلاع رسانی مرزبانی ناجا police.ir
 • مرکزمطالعات خلیج فارس

www.persiangulfstudies.com

            http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=730

 • UNWTO (2010), Tourism Highlights, World Tourism Organization, pp. 1-12

             http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights10_en     _HR.pdf

 • http://vivannews.com/Pages/News-14408.aspx
 • http://www2.edarekolskh.sso.ir/web/edarekolkurdistan/aboutprovince/historical/baneh

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 1