اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 در موش های صحرایی نر

19,900تومان

توضیحات

چکیده:
زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در موش های صحرایی نر می باشد.
مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته ای نژاد ویستار بود. آزمودنی ها به طور تصادفی به 6 گروه سالین کنترل (7 سر)، سالین تمرین (7سر)، سرخ ولیک کنترل (7سر)، سرخ ولیک تمرین (7سر)، سیاه ولیک کنترل(7 سر) و سیاه ولیک تمرین (7 سر) تقسیم شدند. گروه های سرخ ولیک کنترل، سرخ ولیک تمرین، سیاه ولیک کنترل و سیاه ولیک تمرین مقدار 1 میلی لیتر عصاره سرخ و سیاه ولیک به ازای هر 100 گرم وزن موش به صورت دهانی بلافاصله پس از تمرین، 5 روز در هفته و به مدت 6 هفته از پایان هفته دوم خورانده شد و گروه های سالین نیز همانند گروه های دیگر تیمار شدند. آزمودنی های گروه تمرینی نیز به اجرای هشت هفته تمرین استقامتی پرداختند. گروه های تمرین به مدت 8 هفته و در هر هفته 5 روز و با سرعت 34 متر بر دقیقه و شیب صفر درجه تمرین می کردند. بعد از اتمام دوره ی تمرینی تمام گروه ها با شرایط کاملاً مشابه کشته و بافت کبد و پلاسما جداسازی شدند. غلظت نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 توسط كيت الايزا مورد اندازه گيري قرار گرفت.
نتایج : نتایج پژوهش نشان داد تمرین شدید با مصرف ولیک سرخ و سیاه، نتوانست تغییر معناداری در غلظت نوروپپتید w پلاسمایی و کبدی به وجود آورد، همچنین گروه تمرین سیاه ولیک دارای بیشترین سطوح هورمون کورتیزول پلاسمایی (185%)در مقایسه با گروه های دیگر بود. هورمون T4 در گروه تمرین سیاه ولیک (134%)افزایش و در گروه تمرین سرخ ولیک(89%)کاهش پیدا کرده بود.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که تمرین شدید همراه با مصرف عصاره ولیک از طریق ساز و کار های متفاوتی غلظت نوروپپتید w و هورمون های منتخب را تحت تاثیر قرار می دهد.
واژه های کلیدی: تمرین شدید، عصاره ولیک، نوروپپتید w، هورمون کورتیزول، هورمون T4

فهرست مطالب

عنوان صفحه
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسئله 3
1-3) اهمیت وضرورت انجام پژوهش 7
1-4) اهداف پژوهش 9
1-4-1) هدف کلی 9
1-4-2) اهداف ویژه 9
1-5) فرضیات پژوهش 9
1-6) محدودیت های پژوهش 10
1-6-1) محدودیت های غیر قابل کنترل 10
1-7) تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش 10

فصل دوم- مبانی نظری وپیشینه پژوهش
2-1) مقدمه.. ..………… 13
2-2) مبانی نظری پژوهش 13
2-2-1) چاقي…………………..13
2-2-2 ) تنظيم تعادل انرژي 14
2-2-3) كنترل اشتها و هموستاز انرژي 15
2-2-4) هيپوتالاموس 17
2-2-5) سیگنال هاي عصبی و هورمونی کنترل اشتها 18
2-2-6) سيستم كنترل مركزي 20
2-2-7)كنترل محيطي اشتها 22
2-3) تنظیم کننده های وزن و متابولیسم بدن 23
2-3-1 ) نروپپتایدها 24
2-3-1-1) نوروپپتید Y (NPY) 24
2-3-1-2)اركسين 25
2-3-1-3)گالانين 26
2-3-1-4) نوروپتیید w-23 27
2-3-2)هورمون ها 27
2-3-2-1)گرلين 27
2-3-2-2)ابستاتين 28
2-3-2-3)لپتين 29
2-4) نوروپتیید w 30
2-4-1) گیرنده های NPW 31
2-4-2) توزیع مرکزی NPW 32
2-4-3) توزیع محیطی NPW 33
2-4-4) توزیع NPBWR1-2 34
2-4-5) تنظیم تغذیه ومتابولیسم انرژی بوسیله NPW 35
2-4-6) عملکرد اندوکرین NPW 37
2-5) کورتیزول 38
2-5-1) كورتيزول و فعاليت بدني 39
2-5-2) متابوليسم انرژي در فعاليت ورزشي 41
2-5-2-1) فعاليت ورزشي فزاينده و شديد 41
2-5-2-2) فعاليت ورزشي دراز مدت 41
2-5-3) تاثیرات اسمولاریته بروی هورمون ها 42
2-5-4) ارتباط كورتيزول با واسطه هاي متابوليكي 43
2-5-4-1) ارتباط هورمون كورتيزول با اسيد لاكتيك 44
2-5-4-2) ارتباط هورمون كورتيزول با كراتينين 44
2-5-5) کورتیزول و چاقی 45
2-5-5-1) لینک پتانسیل بین کورتیزول و اشتها 46
2-5-5-2) اثرات مضر چاقی ناشی ازکورتیزول 46
2-6-1) تيروكسين 47
2-6-1-1) تاثیر تیروکسین بر متابولیسم: 47
2-6-1-2) بی حرکت حاد و مزمن بر روی هورمون تيروئيدي 48
2-6-1-3) هورمون هاي تيروئيدي و لپتین 50
2-6-1-4) هورمون های تيروئيدي وگیاهان داروی 51
2-7)جمع بندی 52

فصل سوم- روش شناسی پژوهش
3-1) روش پژوهش 54
3-2) طرح پژوهش 54
3-3) جمع آوری وشیوه عصاره گیری ولیک (سرخ وسیاه) 55
3-3-1) جمع آوری میوه ولیک (سرخ وسیاه) 55
3-3-2) عصاره گیری آبی میوه ولیک (سرخ وسیاه) 55
3-3-3) مقدار دوز عصاره مصرفی موش ها 55
3-4) جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری 56
3-5) محیط پژوهش 56
3-6) تغذیه آزمودنی ها 57
3-7) دوره و زمان بندی تمرینی 57
3-8) وسایل و ابزار استفاده شده در پژوهش 59
3-9) متغیرهای پژوهش 60
3-9-1) متغیر مستقل 60
3-9-2) متغیرهای وابسته 60
3-10) روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش 60
3-10-1) روش اندازه گیری متغییر های وابسته 61
3-10-1-1) روش اندازه گیری NPW 61
3-10-1-2) روش اندازه گیری هورمون کورتیزول 61
3-10-1-3) روش اندازه گیری هورمون T4 61
3-11) روش اندازه گیری ترکیبات سرخ ولیک , سیاه ولیک با استفاده از GC-MS : 62
3-12) روش ها آماری 62

فصل چهارم- تجزیه وتحلیل
4-1) مقدمه 65
4-2) توصیف داده ها 65
4-2-1) مشخصات آزمودنی های حیوانی 65
4-2-2) يافته هاي مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه 66
4-3) تجزيه و تحليل استنباطي يافته هاي پژوهش 66
4-3-1) يافته هاي مربوط به نوروپپتید W پلاسمایی 68
4-3-2) يافته هاي مربوط به نوروپپتید w کبدی 72
4-3-3) يافته هاي مربوط به کورتیزول پلاسمایی 76
4-3-4) يافته هاي مربوط به هورمون تیروئید T4 81
فصل پنجم- بحث ونتیجه گیری
5-1) مقدمه 88
5-2) خلاصه ي پژوهش 88
5-3) بحث و بررسی(نوروپپتید w پلاسمایی و کبدی ، هورمون کورتیزول و T4 89
5-4) نتیجه گیری 93
5-5) پيشنهادات برای پژوهش های بیشتر 94
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
چکیده انگلیسی 112

فهرست شکل
عنوان صفحه
شکل 2- 1) تنظیمات جبرانی دریافت و مصرف کالری 15
شکل 2 – 2) طراحی شماتیک ساده از مناطق هیپوتالاموس 17
شکل 2 – 3) گردش هورمون های موثر بر تعادل انرژی از طریق هسته کمانی 20
شکل 2-4 ) تنظیم مصرف غذا 23
شکل 2-5) فعال سازی سلول های عصبی NPY / AGRP 25
شکل 2-6) گرلین قبل و بعد از دریافت غذا 28
شکل 2- 7 ) لپتین 30
شکل 2- 8) فرق نوروپتیید 23- w و نوروپتیید 30- w ( انسان ، خوک ، رت ، موش) 32
شکل 2- 9 ) تصویر شماتیک بر اساس یافته های مطالعات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی تنظیم اشتها در هیپوتالاموس توسط سلول های عصبی NPW و پپتید مرتبط با تغذیه در هیپوتالاموس 36
شکل 3-1) مراحل اجرای طرح تحقیق در موش های صحرایی نر 58

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1) مولكول هاي سيگنالي كانديد در هموستاز انرژي در CNS 22
جدول 3-1) حجم نمونه و مشخصات آزمودنی های هر گروه 56
جدول 3- 2) پروتکل تمرین 8 هفته ای 59
جدول 3- 3) مقادیر متغیر های مربوطه برای استخراج الکلی روغن سرخ ولیک 63
جدول 4-1)، ميانگين و انحراف استاندارد وزن موش های مورد پژوهش 65
جدول 4-2) شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش 66
جدول (4-3)، نتایج آزمون لون جهت بررسی هم واریانسی گروه های تحقیق 67
جدول4-4) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي مقايسه نوروپپتید W پلاسمایی 68
جدول4-5) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي مقايسه نوروپپتید W کبدی 72
جدول4-6) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي مقايسه کورتیزول پلاسمایی 76
جدول 4-7) نتایج آزمون توکی برای بررسی تفاوت بین گروه ها در کورتیزول پلاسمایی 77
جدول4-8)، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي مقايسه هورمون تیروئید T4 81
جدول( 4-9) نتایج آزمون توکی برای بررسی تفاوت بین گروه ها در هورمون تیروئید T4 82

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار (4-1)، مقایسه سطوح نوروپپتید w پلاسمایی گروه های تحقیق 71
نمودار (4-2)، مقایسه سطوح نوروپپتید w کبدی گروه های تحقیق 75
نمودار (4-3)، مقایسه سطوح کورتیزول پلاسمایی گروه های تحقیق 80
نمودار (4-4)، مقایسه سطوح هورمون تیروئید T4 گروه های تحقیق 85

1-1: مقدمه
تغییر سبک زندگی و عدم توجه به برنامه های غذایی، جوامع امروزه را به سمت افزایش وزن، چاقی و عدم مدیریت اشتهای کاذب و به همراه آن به سوی بی تحرکی سوق داده است. چاقی و افزایش بیش از حد بافت چربی یکی از مشکلات سلامت در کشورهای مختلف جهان است که به دنبال تغییر شرایط زندگی و کاهش فعالیت فیزیکی و در نتیجه عدم تعادل انرژی دریافتی و مصرفی رخ می دهد. در سالهای اخیر، چاقی شیوع رو به افزایشی داشته است ]2،1[. چاقی، به عنوان بحران سلامت عمومی شناخته می شود ]3[.
شیوع چاقی و پیشرفت سریع آن موجب شده که پژوهش ها به سمت تنظیم و تعادل وزن بدن پیش رود. در اصل، چاقی و اضافه وزن نتیجه عدم تعادل انرژی است که به موجب آن انرژی دریافت شده بیشتر از انرژی مصرف شده است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر چاقی میزان دریافت غذاست. دریافت غذا رفتار پیچیده ای است که سطوح مختلف کنترلی و تنظیمی را در بر می گیرد ]4[. افزایش وزن و یا چاقی که خود مقدمه بسیاری از بیماری های انسانی و مرگ و میر شده است. امروزه در حوزه بهداشت، سلامت و شیوع شناسی و به تازگی در حوزه فیزیولوژی ورزش با عنایت بر تاثیر فعالیت بدنی و ورزشی در اشکال مختلف در مدیریت وزن و تنظیم و تعادل انرژی، توجهات در جهت ساز و کارهای اصلی درگیر جلب شده است. اگر چه هنوز معادله انرژی، هزینه کرد و انرژی دریافتی جزء پایه ای پژوهش های حوزه سلامت تلقی می شود. اما تغییرات در نوع منبع بکارگیری جهت تامین انرژی های سلولی در بدن که بخش قابل ملاحظه ای از آن توسط هیپوتالاموس و بخش دیگری که از اهمیت نیز برخوردار است، توسط عوامل محیطی کنترل می شود. در دهه های گذشته تا قبل از کشف و معرفی تعدادی از پروتئین ها و پپتیدهای موثر در تنظیم انرژی، عقیده بر این بوده است که دستگاه عصبی مرکزی، به ویژه هیپوتالاموس تنها اندام درگیر در تنظیم تعادل انرژی و سوخت و ساز است. اکنون دیگر مطلق بودن حاکمیت هیپوتالاموس در کنترل تعادل و تنظیم انرژی جای خود را به همگرایی مرکز و محیط داده است، به همین خاطر پژوهشگران پپتیدهای مرتبط با کنترل و تنظیم انرژی و اشتها، دریچه ای نو را به سوی این دنیای عظیم موثر بر روند زندگی سالم باز کرده اند]7،6،5[.
با این وجود، به نظر می رسد که هنوز هیپوتالاموس محوریت لازم را در کنترل تعادل انرژی، سوخت ساز قند و اشتها داشته باشد. شاید به این خاطر باشد که تعداد زیادی از نورپپتیدهای مترشحه (AGRP ،NPY ،CART ،POMC ، اورکسین ، MCH ، گالانین ، پپتید شبه گلوکاکن ، عامل رهایی کورتیکوتروپین ) از این اندام در مقایسه با اندامهای محیطی دیگر مشارکت بیشتری را در این امر دارند ]8[. نوروپپتید w یکی از این نوروپپیدهاست که نقش مهمی در متابولیسم تغذیه و انرژی دارد ]9[.
1-2: بیان مسئله:
تمرین و فعالیت بدنی به عنوان یکی از عوامل موثر در تحلیل منابع انرژی سلولی از جمله گلوکز و گلیکوژن است، که می تواند تغییراتی در پپتیدهای و هورمون های موثر بر تنظیم و تعادل انرژی بوجود آورد. همچنین اظهار شده است که بازسازی و ریکاوری آنی ذخایر انرژی از جمله گلوکز و گلیکوژن نیز می توانند بر غلظت این پپتیدها اثرگذار باشند. در صورت عدم بازسازی مناسب و به موقع با مشکلاتی چون تغییر در غلظت پپتیدهای موثر بر تنظیم انرژی مواجه خواهیم شد. عدم تعادل بین پپتیدهای مهارگر و تحریک کننده دریافت غذا مانند لپتین ، AGRP,NPY,CART,POMC, و گرلین به عنوان عوامل دخیل در روند سازوکاری می تواند به افزایش درصد چربی بدن، چاقی و غلبه روند اشتهاآوری بر ضد اشتهایی شود. اتخاذ راه کاری صحیح و آنی برای مقابله با این عدم تعادل می تواند از اختلالات سوخت و سازی تعادل و تنظیم انرژی (افزایش وزن یا کاهش غیرمنطقی، اتلاف انرژی) جلوگیری نماید. هرچند نوروپپتیدw در انسان اخیرا کشف شده است]10[ اما از زمان کشف نروپپتایدها، دانش ما از تنظیم وزن، اشتها و تعادل انرژی به نحو چشمگیری افزایش یافت. بسیاری از متخصصان حوزه سلامت، بهداشت و به خصوص تنظیم وزن، امیدوارند که با شناسایی جنبه های مهم و ناشناخته این نروپپتایدها و عوامل موثر بر آنها به روش های درمانی کارآمد و کشف داروهای جدیدی را برای امراضی چون چاقی دست یابند .امروزه تقریبا تاثیر نوروپپتیدها بروی هورمون ها ثابت شده است. از طرفی تغییر در هورمون ها نیز باعث تغییر در وزن بدن می شود.گزارش های رسیده نیز نشان می دهد که NPW نه تنها در تنظیم انرژی بلکه در هموستاز هورمونی نیز نقش دارد، ]11[
هورمون ها نقش مهمی در تنظیم اشتها، متابولیسم بدن و تنظیم سطح انرژی دارند]12[. فعاليت و تمرينات ورزشي روي سطوح خوني هورمون ها تاثير مي گذارند و به كاهش يا افزايش سطح برخي از هورمون ها نسبت به حالت استراحت منجر مي شوند. در واقع اين نوسانات هورموني را مي توان واكنش بدن در برابر فشارهاي تمريني قلمداد كرد، تا حالت هموستاز بدن برقرار شود ]13،14[. عدم تعادل در سطح هورمون ها در گیر در اشتها ( انسولین ، گلوکاگون ، کورتیزول و هورمون‌های غده تیروئید) می تواند به افزایش وزن منجر شود.
هورمون كوتيزول كه يك گلوكوكورتيكوئيد است ، و از بخش قشري غدد فوق كليوي ترشح مي شود، نقش بسزايي در برقراري اين هموستاز دارد ]15[ . کورتیزول به طور مستقیم بر ذخیره چربی و افزایش وزن در افراد تاثیر دارد . یکی از اثرات مهم کورتیزول، نقش آن روي سوخت و ساز کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها است.این هورمون فرآیند گلوکونئوژنز را از اسیدهاي آمینه تسهیل، لیپوژنز کبد را کاهش و چربی هاي موجود در بافت چربی را به حرکت در می آورد . کورتیزول سوبستراي لازم را براي عمل گلوكرنئوژنز (اسيدهاي آمينه) و سوخت هاي جايگزين را براي متابوليسم انرژي عضله اسكلتي (اسيدهاي چرب) تامين كند]16،17،18،19[

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 در موش های صحرایی نر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

89 + = 94