ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

59,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه: 2
1-2) بیان مسئله: 3
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 8
1-4) اهداف تحقیق: 10
1-5) فرضیات تحقیق: 11
1-6) قلمرو تحقیق: 12
1-7) محدودیت‌های غیر قابل کنترل : 12
1-8) پیش‌فرض‌های تحقیق: 12
1-9) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق: 13
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی: 16
2-2) پیش بینی کننده های حمایت سازمانی 20
2-3) پیامد های حمایت سازمانی 26
2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی 30
2-5) حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی 31
2-6) رفتارهاي مشاركتي و تاریخچه 32
2-7) رفتار شهروندی سازمانی 35
2-7-1) تعاريف رفتار شهروندي سازماني 37
2-7-2) ويژگيهاي رفتارهاي شهروندي سازماني 41
2-7-3) ابعاد رفتارهاي شهروندي سازماني 42
2-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهاي شهروندي سازماني 51
2-9) پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني 65
2-10) نظريههاي مرتبط با رفتارهاي شهروندي سازماني 68
2-10-1) بازاريابي رابطهمدار 68
2-10-2) نظريه بازاريابي داخلي 69
2-10-3) نظريه تبادل اجتماعي 70
2-10-4) نظريه تبادل رهبر – عضو 71
2-10-5) تئوري X,Y : 73
2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی: 74
2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB) 75
2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش: 76
2-14) پیشینه تحقیق 77
2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد: 92
2-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: 94
2-17) نتیجه گیری: 96
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) روش شناسی تحقیق 103
3-2) روشهای گردآوری داده ها: 104
3-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق: 106
3-4) روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها: 108
3-5) روش اجراي تحقيق: 108
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1) توصیف آماری داده ها: 109
4-1-2) متغير جنسیت: 110
4-1-3) متغير وضعیت تاهل: 111
4-1-4) متغير مدارک تحصیلی: 112
4-1-5) متغير وضعیت استخدامی: 113
4-1-6) متغير طبقات سابقه خدمت: 113
4-2) تحلیل استنباطی داده ها: 114
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) خلاصه ای از پژوهش: 127
5-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق: 128
5-3) بحث و نتيجه گيري كلي: 137
5-4) پيشنهادهای تحقیق: 138
5-4-1) پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق: 138
5-4-2) پيشنهادهايي براي تحقيقات آینده: 140
منابع و مآخذ: 141
منابع فارسي: 141
منابع لاتین: 141
ضمائم و پیوست ها: 151
Abstract 155

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 47
جدول 3-1- شماره سوالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی 105
جدول 3-2- نتایج آزمون پایایی(بل و منگوک): 107
جدول 3-3- نتایج آزمون پایایی تحقیق 107
جدول 4-1- توزیع فراوانی سن: 109
جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت 110
جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل 111
جدول 4-4- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی 112
جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی 113
جدول 4-6- توزیع فراوانی طبقات سابقه خدمت 113
جدول 4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها 114
جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 114
جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115
جدول 4-10- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115
جدول 4-11- نتایج ضریب همبستگی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی 116
جدول 4-12- نتایج آزمون پیرسون رابطه حمایت ادراک شده با مولفه های رفتار شهروندی 116
جدول 4-13- ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون 117
جدول 4-14-آزمون تحلیل واریانس پیش بینی رفتار شهروندی بر اساس حمایت سازمانی ادراک شده 117
جدول 4-15- ضرایب رگرسیون خطی 118
جدول 4-16- نتایج آزمون فریدمن الویت بندی مولفه های رفتار شهروندی 118
جدول 4-17- آزمون t مستقل تفاوت حمایت سازمانی ادراک شده بر اساس جنسیت 119
جدول 4-18- آزمون t مستقل در خصوص تفاوت رفتار شهروندی بر اساس جنسیت 119
جدول 4-19- نتیجه آزمون باکس 120
جدول 4-20- نتیجه آزمون لامبدا ویکز 120
جدول 4-21- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به طبقات سابقه خدمت……………….……………………………………………………………………………………..121
جدول 4-22- تحلیل اثرات بین گروهی 121
جدول 4-23- نتیجه آزمون باکس 121
جدول 4-24- نتیجه آزمون لامبدا ویکز 122
جدول 4-25- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت استخدامی………122
جدول 4-26- تحلیل اثرات بین گروهی 123
جدول 4-27- نتیجه آزمون باکس 123
جدول 4-28- نتیجه آزمون لامبدا ویکز: 123
جدول 4-29- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به مدارک تحصیلی……………………………………………………….…………………………………………………..124
جدول 4-30- تحلیل اثرات بین گروهی 124
جدول 4-31- نتیجه آزمون باکس 125
جدول 4-32- نتیجه آزمون لامبدا ویکز 125
جدول 4-33- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت تاهل……………126
جدول 4-34- تحلیل اثرات بین گروهی 126

فهرست شكل ها
عنوان صفحه
شكل 1-1- مدل مفهومی حمایت های ادراک شده 5
شكل 2-1- مدل شهروندی سازمانی (ون دین و همکاران) 65
شکل 2-2- مدل رفتار شهروندی سازمانی (یون و همکاران)……………………………………………….86
شکل 2-3- مدل مفهومی تحقیق ریفای ……………………………………………………………………………86
شکل 2-4- مدل رفتار شهروندی سازمانی (پیرسی و همکاران)…………………………………………….87
شکل 2-5- چارت سازمانی اداره کل و جوانان استان یزد…………………………………………………….93

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- توزیع درصدی جنسیت 111
نمودار 4-2- توزیع درصدی وضعیت تاهل 112

چکیده:
در سال هاي اخير، رفتارهاي شهروندي سازماني به عنوان رفتارهاي فرانقشي كاركنان، به دليل اثرات قابل توجهي که بر اثربخشي و موفقيت سازمان ها داشته اند، بسيار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسايي و تقويت زمينه هاي بروز چنين رفتارهايي عملکرد و کارايي سازمان ها را ارتقاء بخشيده و بقاي بلندمدت آن ها را تضمين مي کند.هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر بررسي ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )100(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل 8 گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= 78/0 و حمایت سازمانی ادراک شده= 71/0 ) تعیین شد.براي محاسبه و تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا “تحلیل واریانس چند متغیره”، رگرسیون خطي و آزمون فريدمن ) استفاده گرديد. در بررسي آزمون فرضيه‌ها، سطح معني‌داري برابر با (05/0≥P) در نظر گرفته شد. و عمليات آماري با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان ميدهد كه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمايتهاي سازماني اعمال شده توسط مديريت سازمان را در حد مطلوبي دانسته و تا حد زیادي اهداف خود را همسو با اهداف سازمان ميدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با توجه به يافته‌هاي پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزايش حمايت سازماني ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.‬‬‬‬‬
واژگان کلیدی: حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه:
مطالعه رفتار افراد در محيط هاي كاري از دير باز مورد توجه انديشمندان علوم مديريت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازماني در سالهاي نخست دهه 1960 در اين امر جديت بيشتري به عمل آمد. بسياري از مطالعات صورت گرفته سعي در تقسيم بندي رفتار ها و علل بروز آنها داشته اند(امینی و همکاران(1386))
بنابراين درك رفتارهاي كاركنان به منظور ايفاي بهتر نقش ها و وظايف خود باعث بهبود عملكرد و ارتقاء اثربخشي سازماني خواهد شد(پاراشورمن و همکاران(1996)، روست و همکاران(1995))
تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد شد تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( 1996)، روست و همکاران( 1995)، رز (1990) فورنل و همکاران( 1988))
در طی 15 سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده است (روسیائو(1989)، رابینسون و همکاران(1994)، ایزنبرگر همکاران(2003)) و به طور بسیار ویژه میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمايتهاي سازماني ادراكشده (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(1986))
سطح بالاي حمايتهاي سازماني ادراك شده باعث ايجاد تعهد در كاركنان به منظور جبران اين امتيازات و منافع خواهد شد كه ممكن است در قالب رفتارهاي مشاركتي بروز نمايد (گراهام و همکاران( 1994)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند.
آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده است. در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (1385)).
تحقيق حاضر بر آن است تا با درك بهتر حمایت های سازمانی ادراک شده، رابطه آنرا بر رفتار شهروندی کارکنان مورد بررسي قرار داده و مديريت سازمانها را نسبت به مدنظر قرار دادن اينگونه رفتارها در ارزيابي عملكرد، نوشتن شرح شغل و طراحي سيستمهاي پاداش كاركنان آگاه سازد.

1-2) بیان مسئله:
کارکنان یک سازمان همیشه بر اساس میزان ارزشی که سازمان برای آن ها و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت آن ها قائل است، اعتقاد و علاقه خاصی به سازمان پیدا میکنند. این اعتقاد و باور تحت عنوان درک حمایت سازمانی معرفی شده است. (روشا(2008) ، اینگهام (2008) ، آیزنبرگر و همکاران (2001) ).
به عبارت بهتر، درک حمایت سازمانی، اعتقاد و ادراکی است که یک فرد دارد، مبنی بر این که رفاه و آسایش او و میزان مشارکت او در موفقیت سازمان، برای سازمان حائز اهمیت میباشد. (بل و منگوک (2002)).
حمایت سازمانی باعث ایجاد تعهد درکارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی و رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند. صاحب نظران رفتار سازمانی علت تأثیر درک حمایت های سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب نظریه تبادل اجتماعی مطرح کرده اند. (دکاپ، سیرکاوآندرسون (2003) ) این تئوری بیان می دارد. افراد هنگامی که از فعالیتها و اقدامات هر موجودیتی سود و منفعتی کسب میکنند، خود را متعهد به ادای دین می دانند و سعی در جبران و واکنش متقابل دارند(هوانگ و جین و یانگ(2004) )
به عبارتی، انسان به دلیل ماهیت اجتماعی خود،تمایل دارد که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قبال حمایت های به عمل آمده از سوی سازمان از خود نشان دهد. این تبادل اجتماعی به عنوان یک تبادل و تعامل بین دوگروه تعریف شده است که در آن به طور صریح و مشخص معلوم نیست که چه چیزی مبادله خواهد شد. یک طرف مبادله با ارائه ی چیزی با ارزش به طرف مقابل که از روی تمایل و طی بخاطر می باشد، مانند ارائه ی یک خدمت، ارائه ی یک کالای باارزش، ادای احترام و تحسین طرف مقابل و … شروع به اجرای فرایند تبادل اجتماعی میکند. در ادامه، طرف مقابل نیز برای جبران این خدمات، شروع به عکس العمل نشان دادن میکند. که این عکس العملها می تواند در قالب رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند. (ارگان ، پودساکوف و مکنزی (2005))
انسان ها دوست دارند که همان طور که آن ها با سایرین رفتار میکنند، دیگران نیز در قالب آنان همان گونه رفتار کنند. اگر رفتار سرپرستی با کارمندش منصفانه باشد، کارمند نیز برای جبران این رفتار، سعی در ارتقای عملکرد خود دارد. باید توجه داشت که مفهوم معامله ی متقابل قادر به بهبود طرز تفکر کارکنان رفتار آنان و عملکرد شغلی آنهاست و بدین ترتیب بر روی اثربخشی سازمانی نیر اثرگذار میباشد. این امر اهمیت مفهوم معامله متقابل را که باعث شکل گیری پدیده تبادل اجتماعی شده است،میرساند. (دکاپ سیرکا و آندرسون (2003 )).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 1