ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

59,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- فرضیه های تحقیق 7
1-6- سؤال های تحقیق 7
1-7- مدل تحقیق 8
1-8- جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق 8
1-9- تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق 9
1-10- ساختار تحقیق 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 13
بخش اول: مبانی نظری مدیریت دانش 14
2-2- تعریف دانش 14
2-3- انواع دانش‏ 15
2-4- اهميت دانش 16
2-5- مدیریت دانش 18
2-6- تاریخچه مدیریت دانش 20
2-7- اهداف و مزایای مدیریت دانش 22
2-8- اصول مدیریت دانش 24
2-9- مدیریت داده ها، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش 26
2-10- مدلهای مديريت دانش 27
2-10-1-مدل هيسيگ 28
2-10-2-مدل مك الروي 28
2-10-3-مدل بوكوويتز و ويليامز 29
2-10-4-مدل پایه های ساختمان دانش 31
2-11- دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 32
2-12- عوامل اساسی موفقیت در مدیریت دانش 35
بخش دوم- مبانی نظری فشار روانی 36
2-13- واژه كاوي استرس 36
2-14- تعریف استرس 39
2-15- اهمیت و پیامدهای فشار روانی شغلی 44
2-16- افسانه هاي مربوط به فشار روانی امور اجرايي 46
2-17- انواع مختلف استرس 47
2-18- انواع مشاغل بر حسب استرس 51
2-19- علایم و عوامل فشار روانی شغلي 53
2-20- مديريت استرس 56
بخش سوم- پیشینه تحقیق 57
2-21- پیشینه پژوهش های خارجی 57
2-22- پیشینه پژوهش های داخلی 59
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 63
3-2- روش شناسی تحقيق 63
3-3- متغیرهای تحقیق 64
3-4- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 64
3-5- جامعهآماري تحقیق 64
3-6- نمونهآماري 64
3-7- روش نمونهگيري 65
3-8- قلمرو تحقيق 65
3-9- ابزار سنجش 66
3-10- بخش سنجش ایجاد دانش 67
3-11- بخش سنجش اکتساب دانش 68
3-12- بخش سنجش ذخیره دانش 68
3-13- بخش سنجش توزیع دانش 68
3-14- بخش سنجش نگهداری دانش 69
3-15- بخش سنجش فشارروانی 69
3-16- اعتبار و روایی ابزار تحقیق 69
3-16-1-روايي پرسشنامه 71
3-16-2-پايايي پرسشنامه 71
3-17- روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 76
4-2- بخش تحلیل توصیفی تحقیق 77
4-2-1- جنسیت 77
4-2-2- تأهل 78
4-2-3- تحصیلات 79
4-2-4- سن 80
4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق 81
4-4- اولویت بندی ابعاد تأثیرگذار مدیریت دانش بر روی فشار روانی کارکنان 90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 92
5-2- نتایج سؤالات تحقیق 92
5-3- پیشنهادات تحقیق 95
5-3-1- پیشنهادات اجرایی 95
5-3-2- پیشنهادات پژهشی تحقیقی 96
5-4- محدودیت‏های تحقیق 96
پیوست ها 98
منابع و مآخذ 128
منابع فارسي 129
منابع انگلیسی 133
چکیده انگلیسی 137

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1- لیست عوامل اساسی موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش از دیدگاه محققین 35
جدول 2-2- نمونه هايي از عوامل سازماني ايجاد كننده فشار عصبي 57
جدول 3-1- متغيرهاي جمعيت شناختي پرسشنامه. 66
جدول 3-2 طيف ليكرت. 67
جدول 3-3- بخش ایجاد دانش 67
جدول 3-4- بخش اکتساب دانش 68
جدول 3-5- بخش ذخیره دانش 68
جدول 3-6- بخش توزیع دانش 68
جدول 3-7- بخش نگهداری دانش 69
جدول 3-8- بخش فشار روانی 69
جدول 3-9- ساختار کلی پرسشنامه و نحوه سنجش فرضیه ها 70
جدول 3-10- آلفاي كرونباخ پرسش‌نامه‌ها 72
جدول 4-1: توزیع جنسیت 77
جدول 4-2: توزیع تأهل 78
جدول 4-3: توزیع تحصیلات 79
جدول 4-4: توزیع سن 80
جدول 4-5: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف 81
جدول 4-6- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان 82
جدول 4-7- ضریب رگرسیونیِ فرایندهای مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان 82
جدول 4-8- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان 83
جدول 4-9- ضریب رگرسیونیِ اکتساب دانش و فشار روانی کارکنان 84
جدول 4-10- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان 85
جدول 4-11- ضریب رگرسیونیِ ایجاد دانش و فشار روانی کارکنان 85
جدول 4-12- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان 86
جدول 4-13- ضریب رگرسیونیِ ذخیره کردن دانش و فشار روانی کارکنان 86
جدول 4-14- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان 87
جدول 4-15- ضریب رگرسیونیِ توزیع دانش و فشار روانی کارکنان 88
جدول 4-16- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان 88
جدول 4-17- ضریب رگرسیونیِ نگهداری دانش و فشار روانی کارکنان 89
جدول 4-18- نتایج مربوط به اولویت بندی ابعاد تأثیرگذار مدیریت دانش بر روی فشار روانی کارکنان 90

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1: مدل تحقیق (منبع: مدیریت دانش پاتریک و همکاران (2009) و مدل تونی و همکاران (2005)) 8
شکل 2-1- مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر، 2005: 14) 22
شکل 2-2- پیوند مدیریت دانش با مدیریت داده ها (امین و همکاران، 2001: 49) 26
شکل 2-3- مدل هيسيگ (2000) 28
شکل 2-4- مدل مک الروی و همکاران (2002) 29
شکل 2-5- مدل بوكوويتز و ويليامز (1999) 31

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: توزیع جنسیت 77
نمودار 4-2: توزیع تأهل 78
نمودار 4-3: توزیع تحصیلات 79
نمودار 4-4: توزیع سن 80
نمودار 4-5: تأثير رگرسيوني متغير فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان 83
نمودار 4-6: تأثير رگرسيوني متغير اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان 84
نمودار 4-7: تأثير رگرسيوني متغير ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان 85
نمودار 4-8: تأثير رگرسيوني متغير ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان 87
نمودار 4-9: تأثير رگرسيوني متغير توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان 88
نمودار 4-10: تأثير رگرسيوني متغير نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان 89

چکیده
شرایط ناشی از تأثیر مشاغل بر افراد و تغییرات درونی كه آنان را به انحراف از كنش معمولی خود ناچار می كند از علایم شاخص فشار روانی است. بر این اساس، فشار روانی را می توان پاسخ انطباقی به یك موقعیت خارجی كه به انحراف های جسمانی، روان شناختی و یا رفتاری كاركنان سازمان منجر می شود تعریف كرد. در اصل هرگاه كاركنان یك سازمان در پاسخ به یك موقعیت خارجی، انتظارها، خواسته‌های شخصی و وظایف محوله، دچار مشكلات جسمانی، روان شناختی و رفتاری شوند عنوان فشار روانی را به آن اطلاق می كنیم. مشكلات و اختلالات جسمی شامل سیستم خودكار بدن مانند سیستم سمپاتیك و پاراسمپاتیك و تراوش های هورمونی است. فشار روانی باعث اختلال در ریتم قلبی، فشار خون بالا، سوء هاضمه و بیماری‏های مختلفی می شود که این مهم وابسته با عوامل چندی است که باید در مورد آنها شناخت دقیقی داشت.
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران بوده است که بدین منظور 356 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه ساخته شده بر اساس مقاله پاتریک و همکاران (2009) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که فرایندهای مدیریت دانش و ابعاد آن بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری (p<0/01) دارد.
کلیدواژه ها: فرایندهای مدیریت دانش، فشار روانی، کارکنان شعب بانک ملت، شهر تهران.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
براي برخي افراد فشار روانی محركي است كه انجام بعضي كارها را حتمي مي سازد، اما گاهي در برخي ديگر، به سبب فشارهاي رواني كار، فرسودگي شغلي يا كارزدگي ايجاد شده و شخص توان مقابله با آن را نداشته و مي تواند براحتي زندگي او را تحت تأثير قرار دهد. در كنار ضررهاي ناشي از فشار روانی كاري بر روان مثل افسردگي، اضطراب، خشم و…، طولاني شدن آن مي تواند بر سلامت جسماني نيز تأثير بگذارد و در نتیجه باعث كاهش رضايتمندي شغلي و تعهد سازماني، افزايش غيبت كاري و كاهش بهره وري گردد. حال اینکه در این میان، فرایندهای مدیریت دانش به عنوان یکی از عوامل کاهنده فشار روانی و فشار در محیط های کاری، از جمله عوامل موثر بر کاهش فشار روانی حاصل از فعالیت های شغلی به شمار می‌آیند.
در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان می گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات و فرضیه های تحقيق، مدل تحقيق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز ساختار تحقیق ذکر شده است.
1-2- بیان مسأله
با ورود به هزاره جدید مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمان ها محسوب می شدند؛ اهمیت سابق خود را از دست داده اند. سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است (نوروزیان، 1384، 25). در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمينه ايجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. در شرایط رقابتی کنونی، عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان ها صرفاً مربوط به سرمایه، نیروی کار و مواد خام نمی باشند؛ بلکه وابسته به توانایی سازمان در تولید دانش میان همه اعضای سازمان می باشد (تسانگ ، 2010). چرا که سازمان ها بايد محيطي براي تسهيم، انتقال و تبادل دانش در ميان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم كردن تعاملاتشان، آموزش دهند (نوناكا و تاکاچی ، 1995).
فشار روانی جزء لاینفک زندگی امروزی است و اگر در محیط کاری و در ارتباط با عوامل محیط کاری یا به دنبال تغییر در فعالیت های کاری همچون فن آوری جدید یا تغییر اهداف، بوجود آید بیانگر فشار روانی است(سندیپ ، 2010). فشار روانی امروزه يكي از پديده هاي مهم در زندگي اجتماعي و تهديدي جدي براي سلامتي نيروي كار در جهان مي باشد، بطوري كه سازمان بين المللي كار به صراحت اظهار مي دارد كه شناخته شده ترين پديده اي كه سلامتي كارگران را تهديد مي كند فشار روانی مي باشد. همچنين سازمان بهداشت جهاني تاكيد مي كند كه كارگران در معرض فشار روانی، سلامتي دچار مخاطره، انگيزه ضعيف براي زندگي، توليد كمتر و ايمني كمتري را در محيط كار تجربه مي كنند و سازمان هاي اين كارگران موفقيت كمتري را در مقايسه با ساير مراكز توليدي دارند. اين سازمان مجدداً يادآور مي شود كه فشار روانی هزينه هاي زيادي را بر دولت ها تحميل كرده و غيبت از كار، تقاضاهاي مكرر كارگران براي تغيير شغل و كاهش توليد و ايفاي نقش در توليد را مظاهر اين پديده مي داند(گوتیرز ، 2002).
فشار روانی از عدم انطباق و تناسب مهارت ها و توانایی های شخص و تقاضای شغل و سازمان حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، کارمندی که برای شغل خاص بطور کامل آگاهی و مهارت لازم را ندارد، بی اندازه احساس فشار روانی دارد (حسین زاده و صائمیان، 1383: 18). اگر کارکنان آگاهی و فرصت لازم را برای کسب دانش و مهارت و به اشتراک گذاشتن آن را به دست آورند و به منابع لازم بدین منظور دسترسی داشته باشند، با احساس کنترل و مالکیت بر کارها، تعهد بیشتری در کار نشان می دهند و به ابتکار برای انجام بهتر کارها روی می آورند. در نتیجه فشار روانی آن ها کاهش می یابد و اثربخشی و کارایی آنان در درون سازمان نمود پیدا می کند. در حقیقت با بکارگیری صحیح فرآیندهای مدیریت دانش، انگیزه و بهره وری کارکنان به موجب ارتقاء سطح دانش آنان افزایش یافته و در نتیجه فشار روانی کاهش می یابد.
روند اوج یافتن نقش دانش، نوآوری و فناوری‏های نوین در ایجاد مزیت‏های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمان‏ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب سیاست‏های راهبردی سازمان‏ها جای گیرد.
بر این اساس، توجه ویژه به مدیریت دانش از جهت تحقق اهداف سازمان‏ها ضروری به نظر می‏رسد و تبیین جایگاه مدیریت دانش و کارکردهای آن در سازمان‏ها بویژه در کنترل فشار روانی کارکنان از اهداف تحقیق حاضر می‏باشد. مدیریت دانش می‏تواند با یکپارچه‏سازی سرمایه‏های دانشی سازمان‏ها در بخش‏های مختلف و تأثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم‏گیری هوشمندانه، بازطراحی فرایندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح، زمینه کاهش تضاد و تعارض سازمانی و کنترل فشار روانی کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی را به همراه داشته باشد. البته سازمان‏ها بدون داشتن استراتژی مشخصی در استفاده از مدیریت دانش نمی‏توانند بهره‏ای از این کارکردها داشته باشند و می‏بایست در این خصوص سیاست‏های راهبردی تدوین گردد.
با توجه به مشكلات ويژه كاركنان سازمان ها و مؤسسات مالي كشور از جمله بانك ها، از قبيل حساسيت بالاي كار به دليل سروكار داشتن با سرمايه هاي مردم، محدوديت هاي حركتي، برخورد با افراد گوناگون از طبقات اجتماعي مختلف با افكار و انتظارات گوناگون، سبك هاي رهبري مديران و نبود ارتباطات مفيد و حرفه اي در ميان كاركنان كه به تجربه فشار روانی بالا در بين آنان منجر مي شود، از آنجا که محقق خود از کارکنان بانک ملت می باشد همواره شاهد این مطلب می باشد که در طول روز به دلایل مختلف فشار روانی زیادی به کارکنان وارد می شود که این فشار روانی می تواند منجر به کاهش عملکرد و رضایت شغلی کارکنان شود لذا پژوهش حاضر درصدد برآمد تا به بررسي تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران بپردازد. نتايج چنين مطالعاتي مي تواند از طريق افزايش آگاهي و اطلاع رساني به كاركنان در معرض فشار روانی و انجام اقدامات مداخله گرانه نقش مؤثري ايفاء نمايد. با توجه به مطالب عنوان شده، سوال اساسی که ذهن محقق را به خود مشغول نموده و در تحقیق حاضر به آن پاسخ داده می شود این است که: «فرایندهای مدیریت دانش چه تأثیر بر فشار روانی دارد؟»
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
فشار رواني، يكي از بحراني ترين مسائل بهداشتي در زندگي پيچيده و صنعتي امروز مي باشد و در مقايسه با ساير شرايطي که عملكرد را کاهش مي دهد، نيروي انساني را با مشكل مواجه نموده و منابع زيادي بر اثر آن از بين مي رود. فشار رواني چيزي است که از خارج بر فرد تحميل مي شود و ناراحتي هاي جسماني و رواني را در پي دارد. وقتي مسائل وارده بر يك انسان فراتر از قدرت مقابله اي و انطباقي ارگانيسم آن فرد باشد در آن حالت فرد دچار فشار رواني و تنش خواهد شد (رمزگویان، 1386). آسيب هاي جسمي فشار رواني مانند افزايش فشارخون، بيماري قلبي، سرطان، مشكلات گوارشي، سردرد، کمردرد و هم چنين بيماري هاي رواني مانند روانپريشي، روان رنجوري، اختلالات شخصيتي، افسردگي و غيره به شدت افزايش يافته و سلامتي افراد را تهديد مي کند. عوامل مختلفي موجب فشاررواني اشخاص مي شود. بسياري از اين عوامل قابل کنترل يا پيش گيري نيستند و افراد ناچارند فشارهاي رواني ناشي از اين عوامل را تحمل کرده و براي مصون ماندن از آسيبها، با آن مقابله نمايند و يا آن را کنترل نموده و کاهش دهند (کینگاما ، 2002). کشور ما در طي ساليان اخير به دلايل مختلف تاثير عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي، فراز و نشيب هاي متعددي را در عرصه مديريت و سازمان ها تجربه نموده است. بالطبع نيروي انساني و کارکنان بيش از همه از اين جريانات متأثر شده و از تاثيرات منفي دچار آسيب هاي جسمي و روحي شده اند. لزوم رسيدگي به مسائل رفاهي و حل مشكلات حرفه اي و شغلي کارکنان، مديران را بر آن داشته تا از همه منابع موجود براي رفع مشکلات استفاده نمايند و با از بين بردن اين معضلات و کاهش فشارهاي روحي و جسمي، کارايي کارکنان و در نهايت سازمان‌ها را افزايش دهند. از جمله عواملی که بر ایجاد فشار روانی در محیط های کاری موثرند می توان فشار هيئت مديره يا ر‍‍ؤساي اداره يا سازمان به مدير يا كاركنان، مشكلات مديريت، عملكرد ضعيف مديريت، تغييرات مديريتي و سازماني، برچسب زدن به كاركنان، انتظارات و توقعات سازمان از كارمندان، پيشرفت تكنولوژي و نگراني از كهنه شدن معلومات و اطلاعات و … را نام برد که باعث مي شود يك فرد شاغل از لحظه بيداري تا هنگام خواب همواره دچار هيجان، تنش، نگراني و ترس باشد كه گاهي با ظرفيت جسمي، عصبي و رواني وي متناسب است و گاه با آن سازگار نيست و بهداشت روان او را به خطر مي اندازد. لذا فرایند مدیریت دانش به عنوان ابزاری که دست کم در یکی از وجوه ایجاد کننده فشار روانی و فشار روانی در قالب نگراني از كهنه شدن معلومات و اطلاعات نقش موثری را ایفا می کند، می تواند به عنوان یکی از عوامل ممانعت کننده از ایجاد فشار روانی در کارکنان به شمار آید. با توجه به موارد گفته شده در این پژوهش قصد داریم تا به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که: فرایندهای مدیریت دانش چه تأثیر بر فشار روانی دارد؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

98 − = 96