حراج!

ارتباط هوش اخلاقی، معنوی و هیجانی با درک از موفقیت ورزشی در ورزشکاران

990,000تومان 900,000تومان

توضیحات

101 صفحه

فایل word

دانشکده مدیریت

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 7
1-4-اهداف پژوهش 8
1-4-1-هدف کلی 8
1-4-2-اهداف اختصاصی 8
1-5-فرضيه‏هاي پژوهش 8
1-5-1-فرضیه اصلی 8
1-5-2-فرضیات فرعی پژوهش 9
1-6-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 9
1-6-1-تعاریف مفهومی 9
1-6-2-تعاریف عملیاتی 10

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1-مقدمه 12
2-2-هوش 12
2-2-1-تعاریف هوش 13
2-2-2- انواع هوش 15
2-3-هوش اخلاقی 16
2-3-1-تعاریف هوش اخلاقی 18
2-3-2-ابعاد هوش اخلاقی 19
2-4-هوش معنوی 20
2-4-1-تعاریف هوش معنوی 26
2-4-2-ابعاد هوش معنوی 29
2-5-هوش هیجانی 30
2-5-1- تعاریف هوش هیجانی 34
2-5-2- ابعاد هوش هیجانی 35
2-6- ورزش‌های زورخانه ای 37
2-6-1-پیشینه ورزشهای زورخانه ای 38
2-7-موفقیت ورزشی 40
2-7-1-تاثیر هوش اخلاقی بر موفقیت ورزشی ورزشکاران زورخانه ای 43
2-7-2-تاثیر هوش معنوی بر موفقیت ورزشی ورزشکاران زورخانه ای 44
2-7-3- تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت ورزشی ورزشکاران زورخانه ای 45
2-8-پیشینه مطالعات انجام شده 46
2-8-1-پیشینه پژوهش‌های داخلی 46
2-8-2- پیشینه پژوهش‌های خارجی 50
2-9-جمع بندی فصل در قالب مدل مفهومی 53

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1-مقدمه 55
3-2- روش پژوهش 55
3-3- جامعه آماری مورد بررسی 55
3-3-1- جامعه آماری 55
3-3-2-روش نمونه گیری و حجم نمونه 56
3-4- قلمرو پژوهش 56
3-4-1- قلمرو موضوعی 56
3-4-2-قلمرو زمانی 56
3-4-3-قلمرو مکانی 56
3-5-روش گردآوری دادهها 56
3-5-1-مطالعات كتابخانهاي 56
3-5-2-تحقيقات ميداني 57
3-5-3-پرسشنامه 57
3-6-اعتبار و پایایی پژوهش 58
3-6-1- اعتبار پژوهش 58
3-6-2- پایایی پژوهش 59
3-7- روش‌های تحلیل آماری 59
فصل چهارم: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ها
4-1- مقدمه 62
4-2- نتایج توصیفی 62
4-3 نتایج تحلیلی 67

فصل پنجم: نتایج و بحث
5-1-مقدمه 71
5-2-یافته‌های پژوهش 71
5-2-1- یافته‌های تجربی توصیفی 71
5-2-2- یافته‌های تحلیلی 72
5-2-3-یافته‌های حاصل از فرضیه‌های پژوهش 72
5-3-پیشنهادهای پژوهشی 80
5-3-1-پیشنهادهای کاربردی 80
5-3-2- پیشنهادهای برآمده از تحقیق 80
منابع 82

فهرست جداول

جدول 2-1: تعاریف هوش اخلاقی 19
جدول 2-2: تعاریف هوش معنوی 28
جدول 2-3: تعاریف هوش هیجانی 34
جدول 2-4: جمع بندی پژوهش‌های داخلی 49
جدول 2-5: جمع بندی پژوهش‌های خارجی 52
جدول 3-1- نتایج پایایی گویه‌های مربوط به متغیرهای پژوهش 59
جدول 3-2- آزمون‌های آماری تعیین شده برای سنجش فرضیات پژوهش 60
جدول 4-2-1 : اطلاعات توصیفی نمونه‌ی آماری براساس سن 62
جدول4-2-2: میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی و مولفه‌های آن 62
جدول4-2-3: میانگین و انحراف معیار هوش معنوی و مولفه‌های آن 63
جدول4-2-4: میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی و مولفه‌های آن 63
جدول4-2-5: میانگین و انحراف معیار درک موفقیت ورزشی 63
جدول 4-2-6: فراوانی پاسخ داده شده به سوالات پرسشنامه هوش هیجانی 63
جدول 4-2-7: فراوانی پاسخ داده شده به سوالات پرسشنامه هوش معنوی 65
جدول 4-2-8 : فراوانی پاسخ داده شده به سوالات پرسشنامه هوش اخلاقی 66
جدول 4-2- 9: فراوانی پاسخ داده شده به سوالات پرسشنامه موفقیت ورزشی 67
جدول4-3-1: بررسی ارتباط هوش هیجانی و مولفه‌های آن با درک موفقیت ورزشی 67
جدول4-3-2: بررسی ارتباط هوش معنوی و مولفه‌های آن با درک موفقیت ورزشی 68
جدول4-3-3: بررسی ارتباط هوش اخلاقی و مولفه‌های آن با درک موفقیت ورزشی 68
جدول4-3-4: تحلیل رگرسیون هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اخلاقی با درک موفقیت ورزشی 69
جدول4-3-5: ضرایب رگرسیون 69

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش اخلاقی، معنوی و هیجانی با موفقیت ورزشی در ورزشکاران زورخانه ای و پهلوانی تیم ملی بود‌‌. پژوهش حاضر از نظر جمع آوری اطلاعات، جزو تحقیقات مقطعی ، از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی ؛ و از نظر ارتباط متغیرها، از نوع همبستگی و از نوع بررسی همبستگی و میدانی بود‌‌. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی‌ورزشکاران زورخانه ای تیم ملی بود که از این میان 150 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس در گروه‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به عنوان نمونه انتخاب شدند‌‌. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه هوش معنوی دیوید کینگ (2008)،.پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل (2008)، پرسشنامه هوش هیجانی لان و همکاران (2009) و پرسشنامه درک از موفقیت ورزشی رابرتز و ترشر (1998) استفاده شد‌‌. جهت تعیین نرمال یا غیرنرمال بودن داده‌ها از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف استفاده شد‌‌. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS20 استفاده شد‌‌. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میان متغیرهای هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اخلاقی با درک از موفقیت ورزشی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت که در این میان اثر هوش هیجانی بر درک موفقیت ورزشی معنی دارتر از هوش معنوی و اثر هوش معنوی بر درک از موفقیت ورزشی در ورزش‌های زورخانه ای معنی دارتر از متغیر هوش اخلاقی بود.
واژگان کلیدی: هوش هیجانی، هوش معنوی، هوش اخلاقی، درک از موفقیت ورزشی، ورزش‌های زورخانه ای

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

با افزايش چشمگير نقش ورزش در توسعة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي كشورها، پيشرفت در زمينة ورزش به يكي از اولويت‌هاي راهبردي برنامه ريزان در كشورهاي مختلف دنيا تبديل شده است‌‌. ورزشکاران در تلاش‌‌اند تا ازطریق رقابت ورزشی به سطح بالایی از رضایت از خود و موفقیت در حرفه ورزشی خود دست یابند‌‌. در حقیقت، ورزشکاران برای رسیدن به موفقیت ورزشی باید ویژگی‌های خاصی را داشته باشند‌‌. برخی پژوهش‌‌ها عوامل محیطی (فعالیت‌های تمرینی، تشویق و حمایت خانواده و عوامل زمینه ای) را عامل اصلی موفقیت ورزش دانسته و برخی نیز عوامل ژنتیکی و خصایص فردی (آمادگی بدنی، هوش، چابکی، مثبت اندیشی و …) را از عوامل اصلی موفقیت ورزشی می‌دانند‌‌. اخیراً در دنیاي ورزش ثابت شده است که موفقیت ورزشکاران رشته‌هاي ورزشی مختلف نه تنها تحت تأثیرآمادگی بدنی و عوامل تکنیکی و فنی است بلکه ویژگی‌هاي روانشناختی و برخی ابعاد هوش می‌تواند بر موفقیت ورزشی ورزشکاران تأثیر بگذارد‌‌. به عبارتی می‌توان گفت موفقیت تحت تأثیر دو عامل محیط و ژنتیک است.
روانشناسان بر اين باورند كه مهارت‌هاي رواني مانند هر مهارت ديگر، قابل آموزش و تمرين هستند و بدون بهره گيري از آنها، دستيابي به اوج عملكرد ممكن نخواهد بود؛ بنابراين ورزشكاران نخبه درسطوح مختلف و مربيان آنها، بايد به مفاهيم عملي و روش‌هاي توسعة آمادگي رواني آشنا باشند‌‌. پژوهشگران حوزه روانشناسی ورزش نیز به این نتیجه رسیده‌‌اند که هر چه ورزشکار در درك، شناسایی و تنظیم ابراز دقیق خواسته‌‌ها وهیجانات و همچنین مدیریت اصول اخلاقی خود توانمندتر باشد عادات فکري در اختیار خواهد داشت که موجب می‌شود فردي کارآمد تر باشد و موفقیت شغلی خود را تضمین کند.
در ميان عوامل موثرموفقيت ورزشی، توجه به هوش معنوی، هوش اخلاقی و هوش هيجاني در ورزشكاران است‌‌. باوجود اهميت ارزيابي روانشناختي و ويژگي‌هاي فردي خاصي كه در موفقيت قهرمانان مؤثر است، در كشور ما كمتر به آن توجه شده است و اغلب، افراد بر اساس قضاوت‌هاي ذهني و فردي، براي شركت در رقابت‌هاي مختلف ورزشي گزينش مي شوند، در حالي كه موضوعي با اين اهميت، مستلزم شناخت علمي، عيني و دقيق تري است به همين دليل امروزه مربيان در تلاشند تا با بهره گیری از دستاوردهاي علمي و به کارگیری تكنيك‌هاي روانشناسي، موفقیت ورزشکاران را بهبود بخشند و به موفقيت‌هاي بيشتري دست يابند (یارمحمدی، همتی نژاد و رمضانی نژاد، 1389).
ورزشکارانی که از هوش اخلاقی بالایی برخوردارند به خوبی می‌دانند چگونه بايد موضوعات اخلاقي را در بازی کنترل كرد‌‌. رفتارهاي اخلاقي و ارزشي، مانند رفتارهاي منصفانه و احترام آميز از طريق سازوكارهاي مطرح در حوزة ورزش، بر احساسات و نگرش‌‌‌ها يي مانند رضايت، تعهد، وفاداري ورزشکاران مؤثر است‌‌. در این میان هوش معنوی ورزشکاران نیز تعیین کننده سطح بالایی از موفقیت ورزشکاران است
از این رو، مربیان با در نظر گرفتن وضعیت هوش ورزشکاران به لحاظ اخلاقی، معنوی و هیجانی می‌توانند ورزشکارانی را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را داشته باشند که می‌تواند ضامن موفقیت شغلی ورزشکاران باشد.
آرنولد بیرز معتقد است كه حالت رواني فرد به اندازة آمادگي بدني او بر عملكردش مؤثر است؛ زيرا ورزش ميتواند به سازگاري فرد در مقابله با پيرامونش كمك كند.

1-2-بیان مسئله

مدیریت ورزشی به عنوان شاخه ای از مدیریت با عوامل موثر بر مدیریت ورزشکاران، محیط ورزشی و هر آنچه که با نظم بخشی به حیطه ورزش است سر و کار دارد‌‌. می‌توان گفت که در بخش مدیریت ورزشکاران، حیطه‌های اخلاقی و رفتاری مد نظر است و بیشتر با رفتارهای سازمانی سرو کار دارد‌‌. مدیریت رفتار یکی از علوم کاربردی است که مبانی آن از علوم انسانی دیگر به ویژه روانشناسی گرفته شده است‌‌. در این میان مطالعات مربوط به هوش، انواع و ابعاد هوش و تاثیر آن بر عملکردهای مدیریتی جزو جالب ترین و مهم ترین حوزه‌های مطالعاتی است‌‌. در دنیای معاصر ورزش و تمرین جسمانی، تنها عامل کلیدی و اصلی موفقیت و رسیدن به اوج اجرا و هدف از پیش تعیین شده، محسوب نمی‌شود‌‌. به نظر می‌رسد، علاوه بر توانایی جسمانی، تاکتیکی و مهارت‌های تخصصی، توانمندی و ویژگی‌های دیگری مانند ویژگی‌های روانشناختی، بر موفقیت ورزشی تاثیرگذار می‌باشد (استوار و امیرزاده، 1389: 81).
مدیران سازمان‌های ورزشی با بسیاری مسائل مربوط به رفتار و نگرش ورزشکاران مواجه هستند که نمی‌توانند آن‌‌ها را از طریق سازوکارهای فنی و توسعه تکنولوژی حل کرد‌‌. حل بسیاری از مسائل پیش روی سازمان‌‌ها نیازمند توجه بیشتر به احساسات، خلق و خو (اخلاق)، هیجان‌‌‌ها ، فرهنگ، تمایلات، نگرش‌‌ها و..‌‌. است‌‌. در این میان، طی سال‌های اخیر پژوهشگران حوزه روانشناسی و رفتار (زوهار و مارشال ، دانا زوهار و یان مارشال ، گاردنر و…) به این نتیجه رسیده‌‌اند که مطالعات مدیریتی مربوط به رفتار از منظر بررسی تاثیر هوش بر عملکردهای سازمانی می‌تواند مدیران را در راستای رسیدن به بالاترین سطح عملکرد و به تبع آن رشد سازمان به بهترین شکل یاری کند.
در این بین، نیاز به موفقیت محرکی ناخودآگاهی است که افراد رابه سمت عملکرد بهینه یا بهبود عملکردشان سوق می‌دهد‌‌. افزون براین نیاز به موفقیت تابع انتظارات است که برمبنای استاندارد‌های فردی (برتری و موفقیت) قرار دارد‌‌. می‌توان گفت که موفقیت شغلی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار براي برداشتن گام‌هاي بلند به سوي ساختن و بهره وري یک کشور است‌‌. به نظر بسیاری پژوهشگران، افزایش سطح ثروت و شهرت، از عوامل اصلی موفقیت تلقی می‌شود، اما در ادبیات شغلی وحرفه اي، موفقیت شامل ابعاد درونی و بیرونی است‌‌. در حقیقت می‌توان گفت موفقیت شغلی به شغل و موقعیت شغلی بستگی دارد‌‌. در میان مشاغل ورزشی علاوه بر رفاه و ثروت عنصر اصلی موفقیت شغلی شهرت و ماندگاری است؛ که تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی ای است که ورزشکار در حرفه خود با آن مواجه می‌شود‌‌. توجه به اهمیت عوامل درونی و روانشناختی در موفقیت شغلی ورزشکاران می‌تواند زمینه ساز موفقیت جسمی‌آن‌ها و به تبع آن موفقیت شغلی آنان گردد‌‌. در بین ابعاد درونی که سبب تمایل افراد به سمت موفقیت شغلی و کاری می‌شود و انگیزه آن‌ها برای پیشرفت را بالا می‌برد می‌توان به هوش افراد در زمینه‌های مختلف روانشناختی اشاره کرد (راماسوامی، کارتر و درهر، 2016).
هوش تنها به عنوان یک توانایی شناختی در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به حوزه‌هاي دیگرمانند هوش هیجانی، هوش طبیعی، هوش وجودي و هوش معنوي گسترش یافته است‌‌.
هوش معنوي مفهوم نسبتاًجدیدي است که توسط روانشناسان زمینه‌هاي جدیدي را براي محققین فراهم آورده تا در مورد نقش معنویت دراحساس و رفتار انسان به تحقیق و بررسی بپردازند‌‌. از طریق هوش معنوي می‌توان میل و قابلیت فرد را براي رسیدن به مقصود و ارزش بارور نمود‌‌. هوش معنوي به فرد اجازه می‌دهد که با قابلیت‌ها و توانایی‌های خود در مسیر رسیدن به موفقیت تلاش کند‌‌. هوش معنوي زیربناي باورهاي فردي و نقشی است که این باورها و ارزش‌ها در فعالیت‌هایی که فرد انجام می‌دهد و به زندگی خود شکل می‌دهد ایفا میکند‌‌. به عبارتی هوش معنوي به دلیل پیوندش با معنا، ارزش و پرورش تخیل، می‌تواند به انسان توان تغییر و تحول بدهد.
تشویق معنویت در محیط کار می‌تواند به مزایا و منافعی منجر شود مانند : افزایش خلاقیت (فرشمن، 1999)، صداقت و اعتماد (وانگرمارش وکونلی، 1999)، افزایش حس تکامل شخصی (بوراک، 1999) افزایش تعهد سازمانی (دلبک؛میلیمن و دیگران،2003) بهبود نگرش‌های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی(نقل ازآمرام، 2009 ) مشارکت شغلی، و نیز کاهش نیات ترک محیط کار ، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیش تر (مارکز و دیگران، 2002 ،نقل از فرهنگی و دیگران،) هوش معنوی را توانایی کاربرد و بروز ارزش‌های معنوی میداند به نحوی که باعث ارتقاء عملکرد روزانه و سلامت جسمی‌و روحی فرد شوند.
هوش هیجانی در واقع لایه‌های درونی‌تر از احساسات، عواطف، پاسخگویی به شرایط پیش‌آمده و مواردی مانند این‌ها را شامل می‌شود که افراد در زندگی روزمره با آن مواجه می‌شوند‌‌. در واقع هوش هیجانی توانایی مدیریت کردن اضطراب، کنترل تنش‌ها و انگیزه، امیدواری و مثبت‌اندیشی در هنگام روبرو شدن با موانع در راه رسیدن به هدف است و از عوامل اصلی موفقیت شغلی در افراد محسوب می‌شوند‌‌. هوش هیجانی خود شامل پنج توانایی اصلی است که شامل شناخت عواطف خود، مدیریت هیجان، خودانگیختگی، شناخت عواطف و هیجان دیگران و تحکیم روابط است.
علاوه بر هوش معنوی و هیجانی، توجه به هوش اخلاقی نیز برای سازمان‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است (سیادت و مختاری پور، 1388).لنیک ،کیل و جردن (2005)اصول اخلاقی را به عنوان ارزش‌هایی که از موانع فرهنگی عبور می‌کنند ،تعریف می‌کنند از نظر آن‌ها به نوعی هوش اخلاق جهانی مشترک در همه فرهنگ‌ها وجود دارد (لنیک و کیل، 2005؛ به نقل از وانکل، 2011)‌‌. هوش اخلاقی اعتقاد عمیق فرد وارزش‌های اواست که تمامی‌افکار وفعالیت‌ها را هدایت می‌کند و فر ایند تصمیم گیری اخلاقی مشروط به عوامل جمعیت شناختی چون جنسیت، نژاد، ملیت یافعالیت مذهبی نیست (مارتین و آیوستین ، 2010). داشته باشد.
هوش اخلاقی، هوش معنوی و هیجانی در محیط کار می‌توانند در ارتقاء سطح رهبری سازمان نیز موثر باشند.در دوران متلاطم امروز و با پیشرفت هر روزه فن‌آوری، بهترین عملکردها و فن‌‌آوری‌ها هم به سرعت پشت سر گذاشته می‌شوند‌‌. به همین علت شاهد تاکید بیشتر بر استراتژی، مدیریت و رهبری سازمانی هستیم، که در این میان توجه خاصی به جایگاه شهود در رهبری و مدیریت می‌شود (کاکاباتسه و دیگران، ۲۰۰۲، ص ۱۶۶)‌‌. به خصوص بر چگونگی بکارگیری عقاید معنوی و ارضاء نیازهای معنوی افراد در محیط کار تاکید شده و اخلاق و معنویت را به عنوان پایه و اساس کار مطرح می‌کنند‌‌. با توجه به آنچه در باب هوش و تاثیر آن بر سازمان گفته شد پژوهش حاضر درصدد است تابه بررسی ارتباط هوش اخلاقی، معنوی و هیجانی با موفقیت ورزشی در ورزشکاران زورخانه ای و پهلوانی تیم ملی بپردازد.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

در دنیای ورزش‌های رزمی‌و پهلوانی، تمرینات جسمانی پیوسته تنها عامل کلیدی موفقیت، هدف از پیش تعیین شده، محسوب نمی‌شود، بلکه علاوه بر توانائی‌های جسمانی و تاکتیکی و مهارت‌های تخصصی، توانمندی و ویژگی‌های شخصیتی، از عوامل مؤثر بر پیشرفت ورزشکاران محسوب می‌شود‌‌. میادین ورزشی نظیر گودهای پهلوانی و زورخانه ای از مواردی است که در آن مولفه‌های رفتاری ورزشکار موثر بوده، چرا که گاهی برخی رفتارهای ورزشکار، عملکردورزشی و حرفه ای او را تحت الشعاع قرار می‌دهد به گونه ای که تجارب نشان می‌دهد ورزشکاری به رغم داشتن تمرینات ورزشی مناسب در صحنة مسابقه نمی‌تواند به نتیجه ای مطلوب برسد‌‌. این تا حد زیادی ناشی از کاهش سطح تمرکز ورزشکار بر بازی بوده که طبیتاً با کاهش رضایتمندی و موفقیت ورزشی توام می‌باشد‌‌. افزون بر این، ازآنجاکه ورزشکاران مجبور هستند در شرایط استرس زا به رقابت بپردازند، در شرایطی اینچنینی لازم است بر خشم و استرس غلبه نمود و تلاش کرد تا از طریق اصولی همچون هوش معنوی، هوش اخلاقی و هوش اخلاقی از رویارویی با مشکلات تنش زای این ورزش‌ها تا حد زیادی کاست که این ضامن رضایت شغلی و به تبع آن موفقیت شغلی اوست‌‌.
پژوهش‌های مختلفی به بررسی سازه‌های هوش هیجانی، هوش معنوی و اخلاقی در حوزه‌های مدیریت، روانشناسی، پزشکی و غیره پرداخته است‌‌. در سالهای اخیر مسیر این پژوهش‌ها به بخشهای مختلف حوزة ورزش، به ویژه روان- شناسی و مدیریت ورزش کشیده شده است.از طرف دیگر، رضایتمندی به مثابه متغیر وابسته، جایگاه ارزشمندی برای کارایی و اثربخشی عملکرد افراد به ویژه ورزشکاران در محیط‌های فعالیت و زندگی دارد (یارمحمدی، همتی نژاد و رمضانی نژاد، 1389).
پژوهشگران روی این نکته تاکید می‌کنند که تشویق معنویت و اخلاق در محیط کار می‌تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش حس تکامل شخصی، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرش‌های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی، و نیز کاهش ثیات ترک محیط کار، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیشتر، و نیز عملکرد و بهره وری (فتاحی، 1386)
در سال 1904 ، اسپیرمن اولین نتایج تحقیقات خود را درباره ماهیت هوش منتشر کرد‌‌. او معتقد بود که در تمام انواع مختلف فعالیت‌‌‌ها ي فکري، یا عامل کلی می‌گویند یک عامل یا وجه مشترك وجود دارد که به آن و البته در بعضی از فعالیتهاي فکري بیشتر از سایرین تأثیر دارد‌‌. در واقع، میان هوش افراد با مقدار تفاوت‌هاي هوشی میان افراد آنها رابطه مستقیم دارد به عقیده این روانشناس، افراد نه تنها در عامل کلی هوش متفاوتند؛ بلکه در استعدادهاي مخصوص و معین نیز فرق می‌کنند‌‌. نتایج برخی پژوهش‌ها نشان داد که دو مولفه هوش معنوی و هوش هیجانی تا حدودی پیش بینی موفقیت را ممکن می‌سازند (لین و لوتر ، 2005، ص522)
پژوهشگران بر این باورند که هوش هیجانی برای پیشبینی موفقیت در جنبه‌های مختلف زندگی مهم است و افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند سازگاری بیشتری را نشان میدهند‌‌. این یافته‌ها تأئیدی است بر این نقطه نظر که هوش معنوی، هوش هیجانی و هوش اخلاقی مهارت‌هایی قابل یادگیری می‌باشد و به واسطة تمرین و یادگیری کسب می‌شود‌‌. بنابراین در حین رقابت‌ها که کنترل هیجانهای ورزشکاران و رقبایشان بسیار بر عملکردشان موثر است، تقویت هوش هیجانی میتواند باعث کارایی بیشتر و موفقیت ورزشکاران شود.

 

 

 

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1-هدف کلی

 شناسایی رابطه بین ارتباط هوش اخلاقی، معنوی و هیجانی با درک از موفقیت ورزشی در ورزشکاران زورخانه ای و پهلوانی تیم ملی ؛

 

1-4-2-اهداف اختصاصی

 شناسایی رابطه بین ارتباط هوش اخلاقی با درک از موفقیت ورزشی در ورزشکاران زورخانه ای و پهلوانی تیم ملی؛
 شناسایی رابطه بین بین ارتباط هوش معنوی با درک از موفقیت ورزشی در ورزشکاران زورخانه ای و پهلوانی تیم ملی؛
 شناسایی رابطه بین بین ارتباط هوش هیجانی با درک از موفقیت ورزشی در ورزشکاران زورخانه ای و پهلوانی تیم ملی؛

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

منابع

– سیادت،محمد علی؛ مختاری پور مرضیه ؛کاظمی،ایرج (1388)‌‌. رابطه بین هوش اخلاقی و رهبری تیمی‌در مدیران آموزشی و غیر آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‌‌. فصلنامه مدیریت سلامت-پزشکی اصفهان‌‌. دوره ص2‌‌. شماره 36 صص 61-69.
– سید عامری میرحسن، سعیدی شیدا و منافی فریدون(1392)، “ارتباط هوش هیجانی و موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته‌های تیمی‌یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور”‌‌. مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 4،و صص 47-56.
– صالحی، رضوان؛ عابدي، محمدرضا؛ باغبان، ایران و عابدي، احمد ( 1393 )‌‌. تدوین مدل نظري مشاوره تحصیلی براساس عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی‌‌. دوفصلنامه مشاوره کاربردي، 4(1)، 19-48.
– فتاحی، مهدی (1384) اثرات معنویت در محیط کار بر رفتار شهروند سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات و وفاداری مشتری‌‌. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
– قاسمی‌پیر بلوطی ،محمد و همکاران (1393)‌‌. بررسی رابطه هوش معنوی و رضایت شغلی با سلامت روان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد‌‌. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 16، شماره 5/آذر و دی‌‌. ص 123-131.
امینی زهرا و زارعی علی (۱۳۹5) ارتباط هوش اخلاقی با شادکامی‌و موفقیت ورزشکاران حرفه ای، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ورامین، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ورامین، صص 32-22.
بشارت، محمدعلی‌‌. عباسی، غلامرضا‌‌. میزاکمسفیدی، رضا (1385) تبیین موفقیت ورزشی ورزش‌های گروهی و انفرادی بر حسب هوش هیجانی، فصلنامة المپیك، سال چهاردهم، شماره (1)، پیاپی 32، ص 73-84.
زرتشتیان شیرین، فرزی حامد، غلامی‌ترکسلویه (1397)‌‌. ارتباط بین هوش اخلاقی و مولفه‌های آن با موفقیت ورزشی کشتی گیران حاضر در مسابقات بین المللی جام تختی‌‌. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 10، شماره 2، صص148-139.
صالحی، رضوان؛ عابدي، محمدرضا؛ باغبان، ایران و عابدي، احمد.(1393) تدوین مدل نظري مشاوره تحصیلی براساس عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی‌‌. دوفصلنامه مشاوره کاربردي، 4(1)، 19-48.
طبري، م، قربانی، م: (1388) هوش هیجانی بر شیوه ي تصمیم گیري مدیران‌‌. فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره 6، صص 30-46.
عيدي، حسين؛ عباسي، همايون؛ منصف، علي (1392)‌‌. رابطة هوش هيجاني اعضاي هيئت علمي با اثربخشي دانشكد ه‌هاي تربيت بدني تهران مقاله پذيرفته شدة نشرية علمي- پژوهشي مديريت ورزشي و رفتار حركتي مازندرا ن.
كشاورز، لقمان (1391)‌‌. تدوین مدل ارتباطي هوش هيجاني مديران با تعهد سازماني كاركنان سازمان ورزش شهرداري پژوهش‌هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي، 2، (4): 47-57.
گل پرور، محسن، اصغر آقایی و فخری خاکسار (1384) رابطه هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با پیشرفت گرایی شغلی در بین کارگران کارخانجات و صنایع”، فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، شماره 25، صص75-106
لطف آبادي ح، نوروزي و، حجت زاده ف (1390)‌‌. نظريه پردازي و آزمون سازي براي سنجش رشد اخلاقي کودکان، نوجوانان و جوانان.
مختاري پور م، سيادت س ع.(1388) بررسي مقايسه اي ابع اد هوش اخلاقي از ديدگاه دانشمندان و با قرآن کريم و دين اسلام‌‌. دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسي، دوره 3 (شماره4): 118-97.
-موسوی سیده افروز، واعظ موسوی سیدمحمدکاظم (1393)بررسی عوامل مؤثر در موفقیت ورزشی مبتنی بر نظريه‌‌ها و مدل‌های مرتبط‌‌. نشريۀ مطالعات روانشناسی ورزش.
نصیری پور، امیراشکان، پوران رئیسی و نسیم کاظمینی، (1390) رابطه هوش هیجانی با استرس و عملکرد مدیران ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق تحلیل مسیر، طب و تزکیه، شماره 3-4، صص 21-7.

Ajayi, M. & Fatok. A.L.A (2011). “Effect of a six week Emotional Intelligence Programmed on the sports performance of Amateur athletes in Oyo state of Nigeria, http://www.sirc.ca, Volume 32, Issue 5, pages 788–818, July 2011.
Amram, Joseph (Yosi), 2005, Intelligence Beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership, Institune of Transpersonal Psychology.
Bar-On, R (2006). “The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI)”. Psicothema, 18, supl., 13-25.
Barsade,S. G.(2000). The ripple effect: Emotional contagion in groups . working paper: New Haven. CT: Yale University press.
Beheshtifar, M., Esmaeli Z., Nekoie, M (2011). Effect of moral intelligence on leadership:Europian journal economics, finance administrative science, 43, 6-11
Beheshtifard I, Nekoeimoqadam B (2011). The effect of moral intelligence on leadership. 1-7 (In Persian). ndon, UK: Fourth Estate.
Borba M. Building moral intelligence: TheSeven essential virtues that teach kids to do the right thing: University of Michigan; 2005.
Borba, M (2005), The step- by – step plan to building moral intelligence.
Caruso, D. R,.&Wolff, C.(2001). Emotional intelligence in the workplace .In the emotional intelligence in everyday life: A Scientific inquiry . Edited by: Joseph Ciarrochi , Joseph .P.Forgas,. &John D. Mayer psychology press
Chiu, L (2001), “Spiritual resources of Chinese immigrants with breast cancer in the USA”, International Journal of Nursing Studies 38 (2), pp.175-184.
De Bosscher, V., De Knop,P., van Bottenburg, M., Shibli, S., Bingham, J (2009). “Explaining international sporting success: An International comparison of elite sport systems and policies in six Countries”. Sport Management Review, 12:pp:113-136
Flite CA, Harman LB. Code of ethics: principles for ethical leadership. Perspect Health Inf Manag. 2013;10:1d. PMID: 23346028
Gardner, H (1983). Frames of Mind, the Theory of Multiple Intelligence. NewYork: Basic Books.
Gardner, H (1999). Intelligence reframes: multiple intelligence for 21st century. NewYork: Basic Books.
Gardner, L. Stough, C (2003). Assessing The Relationship between Workplace Emotional Intelligence, Job Satisfaction and Organizational Commitment. Australian Journal of Psychology.VOL55, PP.1-5.
Gardner,H (2000) .A case against spiritual Intelligence. The International journal for the psychology of religion, 10,27-34.
Gillbertson, D. W (2000). “Transformational leadership in Australasian sport organizations”. New Zealand Innovation and Competitiveness Project Victoria University of Wellington. pp:65-81.
Goleman, D (1997). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York:Bantam Books.
Ishak, S.H (2015). Career success studies: An examination of indicators, approach and underlying theories in literature. Science Journal of Business and Management, 3(6), 251-257.
Jung, C. G. ,1968, Psychology and Alchemy. Inn collected words, Vol. 12 (2nd ed.). London: Routledge & Keganpaul.
Jung, C. G. 1938, Psychology and Religion. In collected works, Vol. 11 (2nd ed.) 1969, pp. 3-105. originally published in 1938. London: Routledge & Keganpaul.
Laborde, S., Dosseville, F., & Allen, M.S (2015). Emotional intelligence in sport and exercise success: A systematic review. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (early online).
Lane. A. M. & Lowther. J (2005), Relationship between emotional intelligence and Psychological skills among athletes, Journal of Sports sciences, (November, 2005), PP.513-530.
Langhorn, S, (2004), “How Emotional Intelligence can Improve Management Performance”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(4), PP.220–230.
Leenen H, Gerers J, Pinet G. The rights of patients in europe: a comparative study. Tehran: Hoghooghi; 2002.
Lennick, D & Kiel, F (2005), Moral intelligence: The key to enhancing business performance and leadership success, Wharton School Publishing, An imprint of Pearson Education.
Lennick, D & Kiel, F (2008 ) Moral intelligence: Enhancing business performance and leadership success, (p.2-5), Wharton School Publishing, Available at http://www.Leadershipnow.com.
Lennick, D & Kiel, F. Jordan,k .(2011). Enhancing business performance and leadership success in turbulent time: Pearson education, inc. prentice hall. Isbn
Litchfield, Bruce, 1999, Spiritual intelligenc; Illini Christian faculty and staff. www. Uiuc-icfs.org.
Low, K.S., Wong, C.S., Huang, G.H., & Li, X, (2007), “The Affects of Emotional Intelligence on Job Performance and Life Satisfaction for the Research and Development”, in Scientists China, Asia Pacific Journal of Management, 25(1), PP.51-69.
Lynton, N; Hogh Thogersen, K. spiritual intelligence and leadership in the china laboratory, Journal of international business ethics, 2009; vol.2.No.1.
Mar alack, John (2008). Awareness of Spiritual Intelligence by Leadership within the NGO Sector. Partial Fulfillment of the Requirement for Degree of Master of Business Administration at the University Of Stellenbosch, PP. 303-311.
Mar alack, John (2008). Awareness of Spiritual Intelligence by Leadership within the NGO Sector. Partial Fulfillment of the Requirement for Degree of Master of Business Administration at the University Of Stellenbosch, PP. 303-311.
Martin,D. E&Austin.B (2010).Moral Competency Inventory Validation: Content,Construct, Convergent and Discriminant Approaches:Management Research Review, Vol. 33Iss: 5, pp.437 – 451
Mayer PP. Dose enhances attitude to the rights of patients in nurse with moral intelligence: P.U.Chamdigerth university; 2013
Mayer,J.D.Salovey, p,.& Caruso, D.R (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for?an intelligence .Journal of Intelligence .27.pp:267-269.
McMullen, B., 2003, Spiritual intelligence; www. Studentbmj.com.
Meyer, B.B. & Fletcher, T.B (2007). “Emotional Intelligence: A theoretical overview and implications for research and professional practice in sport psychology”. Journal of Applied Sport Psychology, 19: 1-15.
Meyer, B.B. & Zizzi, S (2007). Emotional intelligence in sport: conceptual, methodological, and applied issues. Mood and human performance: Conceptual, measurement, and applied issues. Ed: Lane, A.M. Hauppauge, NY: Nova Science. 131-154.
Mit roff, I. A. and Denton, E. A (1999). A Study of Spirituality in the Workplace. Journal Sloan Management Review, summer. PP 83-92.
Myers, J. E (1995).Wellness throughout the Lifespan. Guidepost.
Myers, J. E. & Allen N. J (1984). Testing The Side-bet Theory of Organizational commitment. Journal of Applied Psychology. Vol 69, P 327-378
Nasel, D. D. ,2004, Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality; Unpublished thesis. Australia: The university of south Australia.
Oswald, K. D (2004), Nurses’ perceptions of spirituality and spiritual care and emotional Intelligence, Unpublished Doctoral Dissertation, Drake University, Des Moines, IA, US
Petrides, K.V. & Furnham, A (2000). “On the dimensional structure of emotional intelligence”. Personality and Individual Differences, 29: 313-320.
Petti J, Charles B (2008). Salesperson perceptions of ethical behaviors their influence on job satisfaction and turnover intention. Journal of Business Ethics; 4(78): 547-557
Ramachandran,V. & S. Blakeslee (1998), Phantoms in the brain: Probing the mysteries of the human mind, Lo
Ramaswami, A., Carter, N. M., & Dreher, G. F (2016). Expatriation and career success: A human capital perspective. Human Relations, 69, 1959-1987.
Ramaswami, A., Carter, N. M., & Dreher, G. F (2016). Expatriation and career success: A human capital perspective. Human Relations, 69, 1959-1987.
Ross, L. A (1994), “Spiritual aspects of nursing”, Journal of Advanced Nursing 19, pp.439-447.
Santos, E, Severo, 2006, Spiritual intelligence; What is spiritual intelligence? How it benefits a person?, www. Skopun. Files. WordPress.com.
Santos, G. G (2016). Career barriers influencing career success: A focus on academics’ perceptions and experiences. Career Development International, 21(1), 60-84.
Schutz, R.W (1994). “Methodological issues and measurement problems in sport psychology”. International perspectives on sport and exercise psychology. Eds: Serpa, 35-57.
Sean, V. Gary, F. Lynn, G. (2017). “Rogues in the ranks of selling organizations: using corporate ethics to manage workplace bullying and job satisfaction”. Journal of Personal Selling & Sales Management. 35(1). Pp: 1-21
Spurk, D., Abele, A., & Volmer, J (2014). The career satisfaction scale in context: A test for measurement invariance across four occupational groups. Journal of Career Assessment, 10, 1-19.
Spurk, D., Keller, A. C., & Hirschi, A (2016). Do bad guys get ahead or fall behind? Relationships of the dark triad of personality with objective and subjective career success. Social Psychological and Personality Science,7(2), 113-121.
Thompson, I (2002), “Thompson, Mental health and spiritual care”, Nursing Standard: Official Newspaper of the Royal College of Nursing 17 (9), pp.33-38. View Record in Scopus | Cited By in Scopus
Tischler, L., Biberman, J., & McKeage, R, (2002), “Linking Emotional Intelligence, Spirituality and Workplace Performance: Definitions, Models and Ideas for Research”, Journal Of Managerial Psychology, 17(3), PP. 203-218.
Turner, N & Barling, J (2002), “Transformational leadership and moral reasoning”, Journal of Applied Psychology, 87(2), p.31-304.
Ulucan, H (2012). Investigation of the Emotional Intelligence Levels of the Athletes in Different Branches in Terms of Some Demographic Variables, .Journal of Advanced Social Research Vol.2 No.2, 67-79.
Üngür, G. Karagözoğlu, C. (2016). The relationship between emotional, ethical and spiritual intelligence and life satisfaction in physical education and sports students. International journal of humanities and social science vol. 3 no. 13.
Vau ghan .f (2003). What is Spiritual Intelligence? , Journal of humanistic psychology .Vol 42, No 2. PP 25-36.
Vaughan, F (2002), “What is spiritual intelligence?”, Journal of Humanistic Psychology, 42 (2), pp.16-33.
Vaughan, F. , 2003, What is spiritual intelligence? Journal of humanistic psychology. 42, (2).
Wankel,charls .Agata Stachowicz-Stanusch,Jane Sekarsari Tamtana.(2011).The Impact of the National Culture Dimension and Corruption onStudents’ Moral Competencies – Research Results: Journal of Intercultural Management. Volume 3 Number 2 October.pp19-46.
Wig glesworth Cindy, (2002). Spiritual Intelligence and why it Matters. www. conciouspersuit.com
Wig glesworth Cindy, (2002). Spiritual Intelligence leadership. www.conciouspersuit. Com
Wigglesworth, C., 2004, Spiritual intelligence and why it matters. www. consciouspursuits.com.
Williamz .L & Luji. L & Hsuey. G (2010), Relationship between athletes emotional intelligence and precompetitive anxiety, Available from, http:www.labmeeting.com, N:3,pp:112 – 128.
Wolman, R. N (2001), Thinking with Your Soul: Spiritual Intelligence and Why it Matters, New York: Harmony Books.
Zoh ar, D. Marshall (2000). Spiritual Intelligence: the Ultimate Intelligence. London. Bloomsbury. PP 32-59.
zohar, D. & Marshall, I., 2000, SQ- Spiritual intelligence, the ultimate intelligence. London: Bloombury.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارتباط هوش اخلاقی، معنوی و هیجانی با درک از موفقیت ورزشی در ورزشکاران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

83 − = 79