ارتباط ویژگی های شخصیتی درونگرا،برونگرا،باثبات و بی ثبات در مربیان ورزش های انفرادی و تیمی

99,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

فصل 1:

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

            تیم های موفق ورزشی معمولا یک ویژگی برجسته  دارند که آنها را از تیم های ناموفق متمایز می سازد و آن مدیریت و رهبری مؤثر،فعال وشایسته است. سبک رهبری و رفتار مربی نقش مهمی بر عملکرد و موفقیت گروه دارد.

          مربیگری یکی از موضوعاتی است که در مباحث روانشناسی ورزش،توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. در پنجمین کنگره جهانی روانشناسی ورزش که در شهر اوتاوا از کشور کانادا برگزار شد.”مربیگری و شخصیت” به عنوان موضوع اصلی کنگره اعلام گردید.در این کنگره برای اولین بار به مبحث مربیگری به صورت مستقل پرداخته شد(جباری و همکاران، 1379).

           مربیگری یکی از مشکل ترین شغل های جهان است.این حرفه، حرفه ای توقع برانگیز و دشوار است ونیاز به مهارتهای متفاوتی دارد. یک مربی کارآمد باید مهارت و دانش فوق العاده ای داشته باشد تا ورزشکاران ماهری را پرورش دهد.از آنها انتظار می رود انسان نجیب و خوب به جامعه تحویل دهند و تمام این ها باید با انسان های منحصر به فرد و متفاوت انجام شود، آن هم در زیر فشار سخت وبا دید موشکافانه و نزدیک به دید مردم. مربیگری یک حرفه مددکارانه است وباید چنین باشد.مربیگری یعنی مایه گذاشتن از خود،از دانش،مهارت ها ومعرفت(مارتنز،1385).

          در برخی از جوامع،این تفکر وجود دارد که مربی باید از مرحله ورزشکاری و قهرمانی گذشته باشد تا دانش ومهارت کسب شده اش بتواند توشه ی آموزشی وابزار فنی کار او قرار گیرد. بدیهی است دیدگاه هایی از این دست نپخته و خامند.توانایی علمی،خلاقیت وداشتن سابقه بازیگری درخشان،لزوما تضمین کننده ی اعمال مربیگری مطلوب نیستند،مربیان باید با توانایی های مختلفی چون روش آموزش و مهارت های روانی از قبیل تنظیم انرژی روانی،مقابله با استرس وفشار روانی،جلب توجه وتمرکز،چگونگی انتقال پیام ونیز با مهارتهای مربوط به چگونگی رهبری و هنر ارتباطات،آشنایی کامل داشته باشند.مسلم است که مربی باید رفتار ورزشکاران را از هر دو جنبه بدنی و ذهنی مورد توجه قرار داهد و هرگز نباید به یکی بیش از اندازه توجه کند و از دیگری غفلت ورزد.مربی باید بتواند به عنوان یک معلم،جدید ترین اطلاعات و مهارت ها را به ورزشکاران انتقال دهد؛به عنوان یک برانگیزاننده،راه ها و روش های مطمئن،مؤثر و قطعی را برای پیشرفت ورزشکاران ایجاد نماید؛به عنوان یک مدیر و گرداننده امور تیمش را به نحو خوب ومنظم سازماندهی نماید؛به عنوان یک عامل تبلیغاتی،در انجام برنامه های مختلف برای تیمش تسلط داشته باشد؛به عنوان یک مددکار، مشاور و راهنمای ورزشکارانش باشد؛به عنوان یک دوست،در مواقع لزوم نقش حمایت کنندگی و تقوت کنندگی را برای ورزشکاران به خوبی ایفا نماید؛ به عنوان یک دانشمند ومحقق،عملکرد ورزشکاران خود را مورد تجزیه و تحلیل وارزیابی قرار دهد ونقاط ضعف ونقایص آنان را در موقع لزوم گوشزد نماید و در نهایت اینکه به عنوان یک دانشجو و دوستدار دانش ،همواره در پی یادگیری مطالب جدید باشد(مارتنز،1385).

          به عقیده روبن فراست،مربیان محور اصلی و رکن مهم تیم های ورزشی هستند.در بین سه عامل ورزشکار،مربی وتماشاگر،مربی در رهبری تیم به عنوان یک سازمان دهنده قوی و زیر بنای هر پیشرفت مطرح است(جباری و همکاران،1379).

         رفتارانسان اغلب علل گوناگون دارد و مي تواند از فردي به فردي ديگر تغيير كند؛حتي اگر رفتار مورد مشاهده يكي باشد، افراد مختلف مي توانند از رفتاري يكسان، درك متفاوتي داشته باشند و همان رفتار مي تواند به دلايل مختلفي از افراد سر بزند. اين پيچيدگي همچنين به دلايل اين است كه رفتارها نه تنها از شخصيت افراد بلكه از موقعيتها و شرايط و چه بسا از تناسب ويژگيهاي شخصيتي با اين موقعيتها و شرايط، ناشي شده است(گوهری مقدم، 1384) .شخصیت،عبارت از مجموعه روش ها شیوه ها وکنش های فرد نسبت به محیط است،لذا شخصیت فرد حالت پویایی و تکامل دارد وپیوسته در حال یادگیری است و روش ها وشیوه های واکنش بر محیط نیز در اثر یادگیری تغییر می کند(خسروی زاده،1375) .شخصیت یکی از عوامل مهمی است که بر عمل و رفتار مربیان ورزشی تاثیر می گذارد واین تاثیر پذیری از شخصیت در نهایت در تصمیمات مهم مربی و موفقیت یاشکست تیم موثر خواهد بود(نادریان و امیر حسینی،1386) .ممکن است ویژگی های شخصیتی مربی بر اتخاذ سبک رهبری و مدیریت وی در تیم تاثیر بگذارد.به نظر آیزنگ[1] برونگرایان بیشتر تمایل به گروه گرایی واحتمالا انسان گرایی و برعکس درونگرایان تمایل به فعالیت های فردی و احتمالا وظیفه گرایی دارند(آیزنگ،1369).

            این خصوصیات ممکن است در بین مربیانی که ورزش های انفرادی را مربیگری می کنند ومربیانی که با یک تیم  وهماهنگ کردن گروه سرو کار دارند متفاوت باشد.با توجه به تأثیری که یک مربی بر عملکرد افراد تیمش دارد، در این پژوهش سعی شده است به شناخت سبک رهبری مربیان ورزشی پرداخته شود و از آنجا که ممکن است یکی از عوامل مؤثر بر اتخاذ سبک رهبری مربیان ویژگی های شخصیتی آنان می باشد؛ارتباط  ویژگی های شخصیتی درونگرا،برونگرا،باثبات و بی ثبات در مربیان ورزش های انفرادی و تیمی با اتخاذ سبک رهبری وظیفه گرا و انسانگرا در این مربیان سنجیده می شود. امید است، پژوهش حاضر گام کوچکی در جهت ارتقا و موفقیت تیم های ورزشی کشور باشد.

بیان مسئله:

 

 

 

 

   
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
35-از افراد تیم می خواهم که استاندارهای قانونی ومقررات را رعایت کنند. 5 4 3 2 1
             

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

 • محمود، ابوالقاسمی،1370،بررسی رابطه شخصیت و شیوه مدیریت مدیران مدارس راهنمایی پسرانه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران.
 • هیلگارد،آتکینسون، 1371، ترجمه گروه مترجمان. زمینه روانشناسی، (جلد دوم ،تهران، انتشارات رشد).
 • محمد علی،اصلان خانی،1375،توصیف سبک های رهبری وجو سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی از دیدگاه اساتید ورزش دانشگاههای منتخب کشور، پایان نامه دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
 • علی محمد،اقتداری،1373،سازمان و مدیریت ،تهران، انتشارات مولوی.
 • مهدی،الوانی، 1373،مدیریت عمومی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات نشر نی.
 • مارک اچ، انشل ،1380، ترجمۀ سیدعلی اصغر مسدد، روان شناسی ورزش، از تئوری تا عمل ، انتشارات اطلاعات.
 • اچ جی،آیزنک(1365).ترجمه براهنی محمد نقی، قولیان نیسان “واقعیت وخیال در روانشناسی”، تهران، انتشارات نشر روز.
 • اچ جی،آیزنک ،ترجمه براهنی محمد نقی، قولیان نیسان،1369،خودشناسی ،چاپ اول،تهران، انتشارات شباویز.
 • حسام الدین ،بیان 1372،آیین مدیریت، چاپ دوم، تهران، مرکزآموزش مدیریت دولتی.
 • پاول هرسی،کنت بلانچارد، ترجمه کبیری، قاسم،1373،مدیریت رفتار سازمانی، چاپ چهارم، انتشارات چهاد دانشگاهی.
 • ، داود ،پایداری فرد،1371، سبکهای رهبری و مدیریت و رابطه آن با ابعاد شخصیتی مدیران اجرایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
 • غلامرضا ،جباری،. هاشم.کوزه چیان ، محمد خبیری، 1379،بررسی سبک رهبری، توانایی ها و   نحوۀ عملکرد مربیان فوتبال باشگا ههای دستۀ اول و دوم کشور (جام آزادگان)، نشریۀ حرکت، ( 6):103-120
 • جعفر ،جمالی، 1377، مقایسه روش مدیریت مدیران مدارسی که دوره های مدیریت آموزشی را گذرانده اند با مدیرانی که این دوره ها را ندیده اند”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
 • اسفندیار ،خسروی زاده ،1375، بررسی رابطه بین سبک رهبری و خصوصیات شخصی مدیران تربیت بدنی موسسات و مراکز آموزش عای کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران.
 • زهرا ،خسروی ،1373،بررسی ارتباط بین شخصیت و سبک مدیریت در مدارس راهنمایی دخترانه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • دسلر، گری. ترجمه مدنی، داود،1386،مبانی مدیریت ،( جلد دوم)، تهران،انتشارات آرین.
 • علی ،دلاور،1383،احتمالات وآمار کاربردی در روانشناسسی وعلوم تربیتی ،چاپ اول،تهران،انتشارات رشد
 • ، محمود ،رخ بخش زمین،1383،بررسی رابطه سبک مدیریت مدیران دبیرستان های شیراز با ویژگی های شخصیتی آنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
 •  علی ،رضائیان،1372،رفتار سازمانی ،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • رحیم ،رمضانی نژاد،.حسینی کشتان،میثاق.احسانی، محمد،1389،رابطه ی سبک های رهبری مربیان وانسجام گروهی تیم های فوتبال لیگ برتر ایران”فصلنامه المپیک،(1):57-68.
 • حسن ،سپاسی، پروین.نوربخش،، بابک، داوودی ،1385،مقایسۀ نگرش مربیان و ورزشکاران لیگ برتر و غیر برتر دربارۀ جایگاه مشاور و روان شناسان ورزش و رابطۀ آن با موفقیت ورزشی،نشریۀ المپیک، ( 35):71-79.
 • علی اکبر، سیاسی ،1351،روانشناسی شخصیت،چاپ دوم، تهران، انتشارات ابن سینا.
 • علی ،شریعتمداری،1373،روانشناسی تربیت، اصفهان انتشارات مشعل.
 • علي اكبر،شعاري نژاد،1364،.فرهنگ علوم رفتاري، تهران
 • رحمت اله ،صدیق سروستانی،1374،مدیریت و رهبری در ورزش،چاپ اول ، تهران، انتشارات کمیته ملی المپیک، جمهوری اسلامی ایران.
 • بهروز ،عبدلی،1383،بررسی ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار نخبه،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 • ، امین الله ،علوی ،1371،روانشناسی مدیریت وسازمان ،چاپ اول،تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • فرزاد ،غفوری،.اشرف گنجوی،فریده.دهقان،آیت الله.حسینی،سیده مهسا،1388،ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی”،مدیریت ورزشی،(2):234-215.
 • هما ،غفوریان، 1385،بررسی رابطه شخصیت و سبک مدیریت مدیران دبیرستان های غیر انتفاعی دخترانه شهر تهران،فصلنامه مدیریت در آموزش وپرورش”،(35&36):101-110.
 • مجتبی ،فهیم نیا،1386،مقایسه اٍثرات مدیریت رابطه مدار و روش مدیریت کارمدار بر روحیه دبیران دبیرستان های ناحیه دو آموزش وپرورش شهرستان مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران.
 • فیدلر، فرد. شمرز، ماتین. ترجمه خلیلی، سهراب،1382،رهبری اثر بخش،تهران ،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • کونتز هارولد،اودانل سیرییل،ویلهریخ هاینر، ترجمه گروه مترجمان،1372،اصول مدیریت،جلد دوم،چاپ دوم، تهران،مرکزآموزش دولتی.
 • گروه نویسندگان،1380،مقاله هایی درباره مدیریت، چاپ سوم، تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • مریم ،گوهری مقدم، 1384،رابطه ی ویژگی های شخصیتی وسبک رهبری مدیریت پروژه،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
 • مارتنز، رینر. ترجمۀ محمد خبیری،1385، روان شناسی ورزشی، راهنمای مربیان، انتشارات بامداد کتاب.
 • ميچل، ترنس آر،1377زمینه رفتار سازمانی ، ترجمة حسين شكركن، تهران، انتشارات رشد.
 • عزت اله ،نادری. سیف نراقی، مریم،1366،روش های تحقیق در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی، چاپ سوم، انتشارات بدر.
 • عزت اله نادریان جهرمی، عزت اله. امیر حسینی،سید احسان،1386،بررسی رابطه ی ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارت های شغلی آنان”.فصلنامه المپیک،(4).
 • عباس ،نصر، 1382،آفات شخصیت، چاپ سوم، اصفهان، انتشارات ناظر.
 • رضا نیک بخش،.مشرف جوادی،بتول.مظفری،سید امیر احمد،1386،رابطه صفات شخصیتی(مدل پنج عاملی شخصیت)بازیکنان حرفه ای بسکتبال با میزان غیبت آنان”نشریه علوم حرکتی و ورزش،(10):105-95.
 • محمدرضا، نیلی احمدآبادی، 1389،بررسی ویژگی های مدیر موفق از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی و راهنمایی پسرانه دختران تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.

ب) فهرست منابع خارجی

42)Barch,D. 1990.Athletic Director Leader behavior as a predictior of intercollegiate Athletic Organization behavior Effectiveness,Journal of sport management,vol 4, Vest virginia university.

43)Berg Kenneth,H . 2003. leadership styles and personality type of Minnesota school superintendents, university of Minnesota, P:249

44) Betsy,Q,1992.perceptions of mangers Effects of leadership style and Gender, Annual Meeting of the southeastern psychological Association, Missori US

45) Bloom,G., Durand-Bush, N., Schinke, R. J., & Salmela, J. H. 1998. The importance of mentoring in the development of coaches and athletes. International Journal of Sport Psychology, 29, 267–281

46) Chelladurai,P.1999.Human resource management in sport and recreational. Human kinctics, p 24.

47) Chelladurai,P. and Saleh,S .1980. “Dimensions of leader behavior in sports: Development of a leadership

48) Cakioglu,B . 1978. “personality traits associated with transactinal leadership styles of secondary prinicipals in christian schools” Kent state university, P254.

49)Cascarino,T .2006. “Personality clash of resentful star and manager who wanted to be loved” in www.Time sonline.co.uk/article.

50) Davis and Newstrom. 1985. Human behavior At work, Organization behavior, seven edition, McGraw Hill, Newyork, United State of America.

51) Dubrin, A. J . 2001.Leadership-Research Finding,Practices and Skills, Third Edition, Houghton Mifflin Company Boston, New York. pp.643-668

52) Dun, S.L.; G.C. Brailoiu; E. Brailoiu; J. Yang; J.K. Chang; N.K. Dun . 2006. “Distribution and biological activity of obestatin in the rat”. J Endocrinol. 191 (2):481-9.

53) Etemadi Nia,M . 2010.” Comparison of athletes’ personality characteristics in individual and team sports”. Psychology of Sport and Exercise.NO5,808-812.

54) Goldberg, L. R. 1990. “An alternative description of personality the Big – five factor structure”. Journal

of Personality and Social Psychology, 59: 1216-1229..

55)Hock(Buell), Sandralee,1993, A study of supervisors ratings of consultant teacher effectiveness in relation to leadership styles and personality types(teacher effectiveness), Oregon state university, P: 80.

56) Horn, T.S. 2002. “Coaching Effectiveness in the Sport Domain”. In T.S. Horn (Ed.). Advances in Sport Psychology. Champing. IL: Human Kinetics. 309-355.

57)Karimi , Masoumeh & Besharat , Mohammad Ali. 2010.” Comparison of hardiness, sociotropy and autonomy in team and individual sports and investigating the impact of these personality characteristics on sport achievement”, Procedia Social and Behavioral Sciences,NO5: 855–858

58) Kolaric, B. (2004). “An Examination of Coaches and Their Efforts to Maximize Team Cohesion and Team Satisfaction”. Senior Theses. Saint Anselm College. http://www.anselm.edu/internet/psych/theses/2005/kolaric/web %20page.html

59)Lorimer,R&Jowett,S.(2009).” Empathic accuracy in coach–athlete dyads who participate in team and individual sports”. Psychology of Sport and Exercise.NO10, 152–158.

60)Riemer, H.A., and K. Toon .(2001). “Leadership and Satisfaction in Tennis: Examination of Congruence, Gender and Ability”. Research Quarterly for Exercise and Sport. (72)3: 243-256.

61)Ronayne, L.S. (2004). Effects of Coaching Behaviors on Team Dynamics: How Coaching Behaviors,Influence Team Cohesion and Collective Efficacy over the Course of a Season. Master of Science in SportStudies. Physical Education, Health, and Sport Studies. Miami University.

62) scale .(2003). Journal of Sport Psychology. (2): PP. 34-35.

63)Short, S E & Short, M W. (2005).” Role of the coach in the coach-athlete relationship”. Medicine and Sport. Vol 366,29-30.

64)Weiss, M.R & Friedrichs. (1986). “The influence of leader behaviors, coach Attributes and institutional variables and performance and satisfaction of collegiate Basketball teams” journal of sport psychology.(8). 332-346

65)Yukl, A. Gary. (1989). leadership in organization, second edition prentice Hall, United State of America.

Eysenck.1

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارتباط ویژگی های شخصیتی درونگرا،برونگرا،باثبات و بی ثبات در مربیان ورزش های انفرادی و تیمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 9 =