ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدید ساختار یافته با حضور منابع تولید پراکنده

39,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه کاشان
دانشکده برق وکامپیوتر
گروه برق
پایان نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
دررشته مهندسی برق- قدرت
عنوان:
ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

چکیده:

درسالیان اخیر توجه به بهره وری و راندمان بالا درصنایع مختلف، دامنه کاربرد تجهیزات الکترونیک قدرت را به سرعت گسترش داده است. این تجهیزات بدلیل داشتن مشخصه غیرخطی، باعث افزایش مشکلات کیفیت توان در شبکه های توزیع شده اند. از طرف دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی واستفاده گسترده از کامپیوتر در کنترل سیستم های صنعتی، حساسیت بارها به پدیده های کیفیت توان نیز افزایش یافته است.
حال در چنین شرایطی با توجه به طرح موضوع تجدید ساختار درصنعت برق، یکی از پارامترهایی که در فضای رقابتی بازار برق می تواند بسیارموثرباشد ارائه برق با کیفیت و قیمت متنوع جهت مصرف کنندگان با درجه حساسیت مختلف است. ازجمله تجهیزاتی که برای بهبود کیفیت توان مورد استفاده قرار می گیرد جبران ساز یکپارچه کیفیت توان می باشد که از دو واحد سری وموازی تشکیل شده است. این تجهیز درمجاورت بارهای حساس قرار گرفته و ضمن بهبود کیفیت ولتاژ تحویلی به مصرف کننده، کیفیت جریان کشیده شده از شبکه را نیز بهبود می بخشد.
در این پایان نامه با الهام از عملکرد UPQC ساختارجدیدی به منظور بهبود کیفیت توان(در شبکه هایی که از بارهای مختلف بادرجه حساسیت متفاوت تشکیل شده اند)، و روش کنترل مناسب آن معرفی شده است.دراین ساختار واحد سری در محل پست قرار گرفته و کیفیت ولتاژ را بهبود می بخشد و واحد موازی از چند قسمت تشکیل می شود که هر یک در مجاورت یکی از بارهای حساس قرار می گیرند تا ضمن جبران سازی هارمونیکی جریان، در زمان بروز قطعی ولتاژ تغذیه بارهای حساس را تأمین نماید. شبیه سازی های انجام گرفته در محیط نرم افزار PSCAD قابلیت تجهیز معرفی شده و روش کنترلی پیشنهادی آن را در جبران سازی مشکلات ولتاژ و جریان نمایش می دهد.
کلمات کلیدی: کیفیت توان، تجدید ساختار، فیلتر اکتیو، جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزا شده

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- موضوع تحقیق…….2
1-2- بیان مسئله وسوابق تحقیقات صورت گرفته…..3
1-3- اهداف پایان نامه…..5
1-4- سازماندهی پایان نامه…..5
فصل دوم: کیفیت توان در بازار برق تجدید ساختار یافته
2-1- مقدمه…….8
2-2- صنعت برق سنتی……….8
2-3- انگیزه های تجدید ساختار صنعت برق…..9
2-4- عوامل موثربر روند تجدید ساختار…..9
2-5-مدل های اجرایی ساختار صنعت برق……12
2-5-1- مدل انحصاریکپارچه عمودی…….. ….13
2-5-2- مدل انحصارخریدار…….14
2-5-3 – مدل رقابت دربازارعمده فروشی……15
2-5-4- مدل انتخاب کامل مشتری….17
2-6- مراحل هشتگانه اصلاحات درصنعت برق……19
2-7- کیفیت توان در بازار برق تجدید ساختار یافته……22
2-8- ملزومات قراردادهای کیفیت توان….25
2-9- قراردادهای بین شرکت های مختلف……24
2-10- مانیتورینگ وارزیابی کیفیت توان……….26
2-11- نتیجه گیری……..29
فصل سوم: تجهیزات جبران سازی پدیده های کیفیت توان
3-1- مقدمه……….31
3-2- فیلتر اکتیوموازی……..32
3-2-1- توصیف کلی فیلتراکتیو موازی……….32
3-2-2 -مدار های قدرت فیلتر اکتیو موازی………33
3-2-3- استراتژی کنترلی فیلتر اکتیو موازی……….35
3-2-4- شبیه سازی فیلتر اکتیو موازی….35
3-3- فیلتر اکتیو سری……..37
3-3-1- مدار قدرت فیلتر اکتیو سری…..38
3-3-2- کنترل کننده فیلتراکتیوسری…….39
3-3-3- شبیه سازی فیلتر اکتیو سری…..39
3-4- جبران ساز یکپارچه کیفیت توان……….41
3-4-1- توصیف کلی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان….41
3-4-2- مدارقدرت جبران ساز یکپارچه کیفیت توان….42
3-4-3- کنترل کننده جبران ساز یکپارچه کیفیت توان……..43
3-4-4- شبیه سازی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان……44
3-5- جبران ساز یکپارچه کیفیت توان چند مبدله……….46
3-5-1- استراتژی کنترل……47
3-6- نتیجه گیری……….48
فصل چهارم: ارتقاء کیفیت توان در شبکه های تجدید ساختار یافته با استفاده از جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزاشده
4-1- مقدمه…..51
4-2- جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزا شده……….51
4-3- ایده اصلی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزا شده…….52
4-4- عملکرد جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزا شده….54
4-5- استراتژی کنترل….59
4-5-1-کنترل جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزا شده بر پایه استفاده از حلقه قفل فاز
توسعه یافته…….60
4-5-2- کنترل جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزا شده برپایه استفاده از تئوری توان
لحظه ای….71
4-5-3- روش کنترل تک سیکلی……….71
4-6-نتیجه گیری….74
فصل پنجم: شبیه سازی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزا شده با روش کنترل پیشنهادی
5-1- مقدمه….77
5-2- معرفی شبکه مورد مطالعه………77
5-3- شبیه سازی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزا شده با استراتژی کنترل مبتنی بر
حلقه قفل فاز توسعه یافته…..80
5-4- شبیه سازی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزا شده با استراتژی کنترل مبتنی بر
تئوری توان لحظه ای و استفاده از کنترل هیسترزیس و SPWM……..86
5-5- شبیه سازی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزا شده با استراتژی کنترل مبتنی بر
تئوری توان لحظه ای و استفاده از کنترل تک سیکلی….89
5-6- مقایسه نتایج……..93
5-7- نتیجه گیری……….96
فصل ششم: نتیجه گیری وپیشنهادات
6-1- نتیجه گیری……….98
6-2- پیشنهادات…..99
منابع ومأخذ……….100

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول5-1- مقایسه تأخیرجبران سازی ومدت زمان اجرای برنامه………. 95

فهرست شکلها

عنوان صفحه
شکل2-1- محدوده سیستم مورد ارزیابی 23
شکل2-2- آرایش سیستم مانیتورینگ 27
شکل2-3- بلوک دیاگرام DNMPQ 28
شکل3-1- فیلتراکتیوموازی 32
شکل3-2- مدارقدرت فیلتر اکتیو موازی 34
شکل3-3-مدار کنترلی فیلتراکتیو موازی 36
شکل3-4-مدار قدرت فیلتراکتیو موازی شبیه سازی شده 36
شکل3-5- جریان بار، جریان تزریقی فیلتر اکتیو موازی، جریان منبع 37
شکل3-6- فیلتر اکتیو سری 38
شکل3-7- مدارقدرت فیلتراکتیو سری 38
شکل3-8-بلوک دیاگرام کنترل کنندهفیلتراکتیو سری 39
شکل3-9-مدار قدرت فیلتراکتیو سری شبیه سازی شده 40
شکل3-10-ولتاژ منبع، ولتاژ تزریقی فیلتر سری، ولتاژ بار 40
شکل3-11-ساختار کلی UPQC 41
شکل3-12-مدار قدرت UPQC 42
شکل3-13-بلوک دیاگرام کنترل کنندهUPQC 43
شکل3-14-مدار قدرت UPQC شبیه سازی شده 44
شکل3-15-جریان بار، جریان تزریقی واحد موازی، جریان منبع 45
شکل3-16-ولتاژ بار، ولتاژ تزریقی فیلتر واحدسری، ولتاژ منبع 45
شکل3-17-ساختارMC-UPQC 46
شکل3-18-بلوک دیاگرام کنترل واحد موازی 47
شکل3-19-بلوک دیاگرام کنترل واحد سری 48
شکل4-1- ایده اصلی OPEN UPQC 54
شکل4-2- دیاگرام فیزوری OPEN UPQCدرحالتa1 55
شکل4-3- دیاگرام فیزوری OPEN UPQCدرحالتb1 55
شکل4-4- دیاگرام فیزوری OPEN UPQC درحالت2 58
شکل4-5- دیگرام فیزوری OPEN UOQC درحالت3 59
شکل4-6- الگوریتم کنترلی اینورترموازی 60
شکل4-7- تولید سیگنال مرجع برای کنترل کننده واحد موازی 61
شکل4-8- بلوک دیاگرام کنترل کننده اینورتر سری 64
شکل4-9- کنترل کننده فیلتر سری برای تولید سیگنال مرجع 64
شکل4-10- کنترل کننده تعیین کمبودوبیشبود ولتاژ 67
شکل4-11- حلقه کنترلی OPEN UPQC 70
شکل4-12- عملکرد سوئیچ 72

شکل4-13- مدار کنترل تک سیکلی با فرکانس ثابت 73
شکل4-14- شکل موج های مدار کنترل تک سیکلی با فرکانس ثابت 73
شکل5-1- مدار قدرت شبکه مورد مطالعه 78
شکل5-2- ولتاژ منبع، ولتاژ تزریقی واحد سری، ولتاژبار 81
شکل5-3- سیگنال PLL ولتاژ منبع، ولتاژ پریونیت منبع، دامنه ولتاژ منبع، سیگنال فعال سازی واحد سری 83
شکل5-4- جریان بار، جریان تزریقی واحد موازی، جریان منبع 84
شکل5-5- توان راکتیو بارهای 1و2و3، ضریب توان منبع 85
شکل5-6- ولتاژ منبع، ولتاژ تزریقی واحد سری، ولتاژبار 86
شکل5-7- جریان بار، جریان تزریقی واحد موازی، جریان منبع 87
شکل5-8- توان راکتیو بارهای 1و2و3، ضریب توان منبع 88
شکل5-9- ولتاژ منبع، ولتاژ تزریقی واحد سری، ولتاژبار 90
شکل5-10- جریان بار، جریان تزریقی واحد موازی، جریان منبع 91
شکل5-11- توان راکتیو بارهای 1و2و3، ضریب توان منبع 92
شکل5-12- THD ولتاژ بار وجریان منبع درهرسه روش 94

)Abreviationsفهرست علائم واختصارات(

AC Alternating Current
A/D Analoge to Digital
CSI Current Source Converter
DC Direct Current
DNMPQ Distributed Nodes Monitoring for Power Quality
EPRIElectric Power Reseach Institute
E-PLL Enhanced Phase Locked Loop
FCC Full Customer Choice
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
IPP Independent Power Producer
ISO Indepent System Operator
MC-UPQC Multiconverter Unified Power Quality Conditioner
OCC One-cycle Control
PCC Point of Common Coupling
PI Proportional-Integral
PLL Phase Locked Loop
PWM Pulse Width Modulation
RC Resistor–Capacitor
SPWM Sine Pulse Width Modulation
SS Static Swich
THD Total Harmonic Distortion
UPQC Unified Power Quality Conditioner
UPS Uninterruptible Power Supply
VIM Vertically Integrated Monopoly
VSI Voltage Source Converter
WCM Whole Competition Market

فصل اول

مقدمه

فصل اول
مقدمه

1-1- موضوع تحقیق
امروزه فیلترهای اکتیو نقش مهمی را در بهبود مشکلات کیفیت توان در سیستم های توزیع ایفا می کنند. افزایش روز افزون بارهای غیر خطی اعم از یکسوکننده های دیودی و تریستوری، کوره های قوسی و….درسیستم های توزیع منجر به بروز مشکلات کیفیت توان وتأثیر متقابل آن برروی بارهای تغذیه شونده از آن شین می شوند. از طرف دیگر،به دلیل محدودیت های در نظر گرفته شده توسط استاندارد های بین المللی مختلف به خصوص برای مصرف کننده های صنعتی، کاهش مشکلات هارمونیکی ناشی از بار به عنوان یک ضرورت مطرح می گردد[1].
برای بهبودو ارتقاء کیفیت توان ارائه شده به مصرف کنندگان انواع مختلفی از جبران-سازها معرفی شده اند. فیلترهای پسیو به عنوان اولین جبران سازها به منظور حذف هارمونیک های جریان و بهبود ضریب توان معرفی شده اند.اگر چه این دسته از فیلترها از سادگی وهزینه کمی برخوردارند، ولی به دلیل تأثیر امپدانس خط واحتمال بروز مشکلات رزونانسی، عدم توانایی در حذف چندین مولفه هارمونیکی و…. ازمقبولیت کمی برخوردارند[2]. به همین دلیل تحقیقات مختلف وگسترده ای در زمینه طراحی سایرجبران سازها انجام گرفته است.
فیلترهای اکتیو قدرت یکی از جبران سازهایی می باشند که امروزه از کاربرد وسیعی در سیستم های توزیع برخوردارند که قابلیت حذف تمامی هارمونیک های ناخواسته، بهبود ضریب توان و عدم تعادل را دارا هستند.در چند دهه اخیر ساختارهای مختلفی از فیلترهای اکتیو ارائه شده است که از جمله آن ها فیلترهای اکتیو سری،موازی،فیلترهای ترکیبی، UPQC و… می باشند. همچنین روش های کنترلی مختلفی در حوزه فرکانس وحوزه زمان به منظور کنترل فیلترهای اکتیو ارائه گردیده است.
در این تحقیق روشی مناسب در جهت ارتقاء کیفیت توان ارائه شده است. دراین ارتباط بیان چند مسئله ضروری است. نخست آنکه بهبود کلی کیفیت توان ارائه شده به مصرف کننده وظیفه شرکت های فروشنده برق می باشد.اما مسئله قابل طرح در اینجا این نکته است که این شرکت ها تا چه اندازه وظیفه بهبود کیفیت توان را برعهده دارند واگر مصرف کننده ای خواهان کیفیت توان بالاتراز آنچه که دراستانداردهای بین المللی، که شرکت های فروش برق موظف به تأمین آن هستند، باشد چطور وچگونه می توان این خواسته را برای او تأمین کرد؟
لذا این تحقیق سعی در ارائه راه کاری جهت تأمین کیفیت توان در سطوح و قیمت های مختلف کرده است. در این روش بهبود کلی کیفیت توان برای همه مصرف کنندگان صورت خواهد پذیرفت و برخی قابلیت های ویژه برای مصرف کنندگان حساسی که نیاز به کیفیت توان بالاتر دارند ارائه می شود. برای دستیابی به این هدف ساختار جدیدی که الهام گرفته از ساختار جبران ساز یکپارچه کیفیت توان می باشد معرفی خواهد شد و با استفاده از تئوری توان لحظه ای روش کنترل ساده و کارایی برای آن ارائه خواهد گردید.
1-2- بیان مسئله وسوابق تحقیقات صورت گرفته
درسالیان اخیر، لزوم افزایش بهره وری و دست یابی به راندمان بالا در صنایع مختلف باعث گسترش استفاده ازتجهیزات الکترونیک قدرت شده است. این تجهیزات بدلیل داشتن مشخصه غیرخطی باعث گسترش اغتشاشات کیفیت توان از جمله هارمونیک ها در شبکه توزیع می شوند. از طرف دیگر افزایش مصرف کنندگان نیزباعث گسترش شبکه های توزیع و در نتیجه افزایش اغتشاشات کیفیت توان به ویژه کمبود و بیشبود ولتاژ شده است.
با توجه به موارد فوق امروزه کیفیت توان از اهمیت بالایی برای مصرف کنندگان برخوردار است چرا که خسارات ناشی از کیفیت توان پایین، بسیار بالا می باشد. به عنوان مثال اگر در اثر عملکرد یک کلید قدرت، خط تولید یک کارخانه متوسط، از کار افتاده و برای راه اندازی مجدد آن 4 ساعت وقت لازم باشد، این کارخانه حدود 10000 هزار دلار متضرر می شود[3]. لذا استفاده ازتجهیزات جبران سازی ازجمله فیلترهای اکتیو و جبرانساز یکپارچه کیفیت توان اجتناب ناپذیر است.
باتوجه به این که درشبکه های تجدید ساختاریافتهیکی از ابزارهای رقابت بین شرکت های برق ارائه کیفیت توان در سطوح و قیمت های مختلف با توجه به نیاز مصرف کنندگان می-باشد، لذا دراین تحقیق هدف آن است که با استفاده ازمنابع تولیدپراکنده و استفاده از ساختارهای جدید تجهیزات جبرانسازی موضوع فوق محقق گردد.
درگذشته تلاش های زیادی برای حل مسائل کیفیت توان با استفاده تجهیزات مختلف صورت گرفته است که هرکدام آن بامحدودیت هایی روبرو بوده اند. ازجمله این تحقیقات می توان بکارگیری فیلتر های پسیو و فیلترهای اکتیو نظیر فیلترموازی و سری را نام برد[4]. ترکیب فیلترهای اکتیو سری وموازی یعنی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان توانست تا حدود زیادی نواقص موجود در هر دو این جبران سازی ها را برطرف کند[5]. اما ضعفی که در این تجهیز وجود دارد بهبود کیفیت توان برای همه مصرف کنندگان و به یک میزان است.
مصرف کنندگان نیاز به کیفیت توان متفاوتی دارند. ممکن است یک مصرف کننده حساسیت بالایی به اغتشاشات کیفیت توان داشته و در نتیجه خواستار بالاترین سطح کیفیت توان، بالاتراز استانداردهای موجود، بوده و آمادگی پرداخت هزینه مربوط به آن را نیز داشته باشد. ولی مصرف کننده دیگرحساسیت زیادی نداشته و کیفیت توان در حد استاندارد برای او کافی باشد. لذا ما با مسئله ای روبرو خواهیم بود که باید سطوح کیفیت توان متفاوت مورد نیاز مصرف کنندگان رافراهم کنیم ونیز هرمصرف کننده باتوجه به میزان کیفیت توان مورد نظرش هزینه آن را نیز پرداخت نماید.
برای این منظورازساختار جدیدی بنام OPEN UPQC استفاده شده است. با استفاده از این ساختار جدید امکان ارائه یک کیفیت توان چندسطحی در قیمت های مختلف و برای مصرف کنندگان متفاوت فراهم خواهد شد. بدین طریق در فضای رقابتی موجود در بازار برق تجدید ساختار یافته، ابزارهای مناسبی برای رقابت با سایر فروشندگان ایجاد خواهد شد.

1-3- اهداف پایان نامه

هدف از ارائه این پایان نامه ارائه راهکاری برای بهبود کیفیت توان موردنیاز مصرف-کنندگان در شبکه های تجدید ساختاریافته است. این بهبود به گونه ای خواهدبود که هر مصرف کننده کیفیت توان مورد نیاز خود را با هزینه متناسب آن دریافت کند.
امروزه در بازار بزرگ و رقابتی فروش برق، شرکت های فروشنده باید با تأمین نیازهای مشتریان خود و افزایش میزان رضایت مندی آن ها، هم تعداد آن ها راافزایش دهند و هم سود بیشتری را عاید شرکت نمایند. برای دست یابی به این مهم ارائه روشی که هم بتواند کیفیت توان را درچند سطح ارائه کند و هم هزینه های تأمین آن را کاهش دهد ضروری به نظر می رسد.
در این تحقیق با استفاده از ساختار جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزا شده (OPEN UPQC) و طراحی کنترل کننده مناسب آن، بهبود کلی کیفیت توان را برای همه مصرف کنندگان و نیز افزایش کیفیت توان برای برخی از مشتریان که نیاز به کیفیت توان بالاتر دارند فراهم شده است.
1-4- سازماندهی پایان نامه
درفصل اول به معرفی تحقیق وبیان مسئله مورد نظر، تحقیقات صورت گرفته واهداف پایان نامه پرداخته شده است.
در ابتدای فصل دوم ابتدا به معرفی شبکه های تجدید ساختاریافته و سنتی پرداخته شده و در ادامه انگیزه های تجدیدساختار مورد بررسی قرارگرفته است. سپس عوامل موثر در تجدید ساختارمورد مطالعه قرارگرفته اند.در ادامه فصل مدل های اجرایی صنعت برق معرفی شده و مزایا و معایب هرکدام بررسی شده است. و در پایان این فصلبه موضوع اصلی که همان کیفیت توان در شبکه های تجدید ساختار یافته است، پرداخته شده است.
در فصل سوم تجهیزات جبران سازی پدیده های کیفیت توان نظیر فیلتر اکتیو سری، فیلتر اکتیو موازی، جبران سازیکپارچه کیفیت توان، جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزاشده و….معرفی شده اند.
در فصل چهارم ابتدا به معرفی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزاشده (OPEN UPQC) که ترکیبی جدید ازدو فیلتر سری و موازی می باشد پرداخته شده و سپس روش های کنترل آن برای تشخیص جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ و جبران سازی هارمونیکی و توان راکتیو مورد بررسی قرار گرفته است.
درفصل پنجم برای اثبات کارایی OPEN UPQC شبیه سازی های متعددی انجام پذیرفته و نتایج شبیه سازی های صورت گرفته با نرم افزار PSCAD ارائه شده اند. در نهایت با مقایسه نتایج روش های مختلف، کارایی OPEN UPQC با استفاده از روش کنترل پیشنهادی نشان داده شده است.
در فصل ششم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات جهت ادامه تحقیقات آتی ارائه شده است.

فصل دوم

کیفیت توان دربازاربرق تجدید ساختاریافته

فصل دوم
کیفیت توان در بازار برق تجدید ساختاریافته

2-1- مقدمه

امروزه بهبود شاخصه های کیفیت توان در شبکه های تجدید ساختار یافته امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا در این فصل ابتدا انگیزه های پیدایش تجدید ساختار در صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته و سپس به عوامل موثر بر روند تجدید ساختار اشاره شده است.
مدل های اجرایی مختلفی برای صنعت برق وجود دارد. در این فصل، به 4 مورد از آن ها اشاره شده و مزایا ومعایب هرکدام توضیح داده شده است. در بخش پایانی این فصل نیز مسئولیت بخش های مختلف تولید و توزیع برق در ارتباط با ارتقاء کیفیت توان در شبکه های تجدیدساختار یافته بیان شده است.
2-2-صنعت برق سنتی
تقریباً در تمامی کشورها و در صد سال اخیرصنعت برق به صورت انحصاری بوده و تحت نظارت دولت قرار داشته است. این صنعت به صورت انحصاریکپارچه و با ساختار عمودی فعالیت می کرده و دولت مالکیت کلیه تأسیسات تولید، انتقال و توزیع را در اختیار داشته و فقط شرکت برق ملی یا محلی مجاز به تولید، انتقال، توزیع و فروش برق در محدوده خدماتی خود بوده است. شرکت برق مجبور بود نیاز تمام مصرف کنندگان منطقه خدماتی خود را تأمین نماید، نه الزاماً آن هایی را که سودآورند. شیوه های عملیاتی و کسب و کار شرکت برق می بایست مطابق قواعدی بود که توسط ناظرین دولتی تعیین می گردید.

منابع ومأخذ:

[1].Abdulhamit Subasi, A. Serdar Yilmaz Kadir Tufan “Detection of generated and measured transient power quality events using Teager Energy Operator” Energy Conversion and Management 52 pp.1959–1961,2011.
[2].Mohamed Abdusalam, Philippe Poure, Shahram Karimi, Shahrokh Saadate”New digital reference current generation for shunt active power filter under distorted
voltage condition”Electric Power Systems Research,pp. 759–765,2009.
[3]. Rager c.Dugan, Mark F.Granaghan,Suria santoso,H.Wayne beaty”Electrical Power System Quality” pp.1-14,2004.
[4]. Zhou Juan, Guo Yi-nan, Zhou Shu-ying “Optimal design of passive power filters of an asymmetrical system based on genetic algorithm” The 6th International Conference on Mining Science & Technology,pp.1440-1442,2009.
[5]. Javier A. Muñoz, Jose R. Espinoza,Luis A. Moran, Fellow,Carlos R. Baier “Design of a Modular UPQC Configuration Integrating a Components Economical Analysis” IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 24, NO. 4,pp.1763-1765, 2009.
[6]. قهرمانی، سیامک، ” ادبیات تجدید ساختار و انواعISO” مجموعه سمینارهای تخصصی بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان،1382.
[7]. لاجوردی، حسن، ” مراحل تجدید ساختار در صنعت برق” مجموعه سمینارهای تخصصی بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان،1382.
[8]. آرشاحسانی،علیعباسپورتهرانیفرد،محمودفتوحیفیروزآباد،علیمحمدرنجبر” آثارتجدیدساختارصنعت برق برکیفیت وقابلبیت اطمینان تامین انرژی الکتریکی” 1385.
[9].M. McGranaghan, B.W. Kennedy, M. samotyj” Power Quality Contracts in a Competitive Electric UtilityIndustry”, IEEE, 1998.
[10]. Byman, Ben, Schnorr von Carolsfeld, Rudolf, “Using Distributed Power Quality Monitoring For Better Electrical System Management”, IEEE 1998.
[11].T. K. Abdel-Galil, E.F. El-Saadany and M.M.A. Salama,”Power Quality Assessment in Deregulated PowerSystems”,IEEE 2002.
[12]. H. Sasaki and T. Machida, “A New Method to Eliminate AC Harmonic by Magnetic Compensation Consideration on Basic Design” IEEE Trans. on Power Apparatus and Syst., vol. 90, no. 5, pp. 2009-2019.
[13]. L. Gyugyi, E. C. Strycula, “Active ac Power Filters,” in Proc. IEEE Ind. Appl.
Ann. Meeting, vol. 19-C, 1976, pp. 529-535.
[14]. M.Sc. Maurício Aredes”Active Power Line Conditioners”Berlin, 1996.
[15]. H. Akagi, “New Trends in Active Filters” EPE’95 – Eur. Conf. Power Electronics Appl., vol. 0, Sevilla, Spain, pp. 17-26. Sep. 1995.
[16]. M. Aredes, J. Häfner, K. Heumann, “A Combined Series and Shunt ActivePower Filter,” IEEE/KTH Stockholm Power Tech Conf., SPT PE 07-05-0643,vol. Power Electr., Sweden, June 1995, pp. 237-242.
[17]. Hamid Reza Mohammadi, Ali Yazdian Varjani, and Hossein Mokhtari, “Multiconverter Unified Power-Quality Conditioning System: MC-UPQC”IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 24, NO. 3, JULY 2009.
[18]. Morris Brenna, Roberto Faranda, Enrico Tironi”A New Proposal for Power Quality and Custom Power Improvement: OPEN UPQC”IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 24, NO. 4, OCTOBER, 2009.
[19]. M. R. Banaei, S. H. Hosseini, and M. D. Khajee, “Mitigation of voltage sag using adaptive neural network with dynamic voltage restorer” inProc. 5th Int. CES/IEEE Power Electronics and Motion Control Conf.,Shanghai, China, Aug. 14–16, 2006, vol. 2, pp. 1–5.
[20]. Ahmet Teke, Mehmet Emin Mera, Mehmet UgrassCuma, Mehmet Tumay, Kamil Caggatay Bayindir “OPEN unified power quality conditioner with controlbased on enhanced phase locked loop”Published in IET Generation, Transmission&Distribution,2012.
[21]. Ghartemani, M.K., Iravani, M.R., Katiraei, F.”Extraction of signals for harmonics, reactive current and network-unbalance compensation”, IEE Proc. Gener. Transm. Distrib. pp. 137–143, 2005.

[22]. Keyue M. Smedley, Slobodan Cuk,”One-Cycle Control of Switching Converters”IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 10, NO. 6, NOVEMBER 1995.

Abstract
In recent years, attention to efficiency in various industries has increased application areas of power electronic equipment. Due to having nonlinearity property, thisequipmentcause to increasing the power quality in distribution systems. Besides by development of technology and extremely use of computers for controlling in industrial systems, sensitivity of loads to the power quality phenomenon has increased too.
Now In such circumstances according to outline restructuring subject in electrical industry, one of parameters which in contest with rest can be so effectiveness is producing qualified power with different costs for consumers which have varied sensitivity.
Includingequipment that use for power quality improvement is unified power quality compensator-UPQC- that is composed of two series and parallel parts.The equipment is located in the vicinity of sensitive loads and improves the voltage quality rendered to consumers it also improves the quality of the current drawn from the grid.
In this dissertation, we intend to introduce new structure for power quality improvement inspired by the UQPC operation and present proper control method. In this structure series part placed in post section and improves voltage quality, and parallel part comprised several sections that each one located vicinity of one of sensitive loads to supply those at power outage time.
Simulation results done by PSCAD software depict proper ability of introduced equipment at compensation of voltage and currentproblemsand control method of this equipment.
Keywords:Power quality, Deregulation, Active filter,Open unified powerquality conditioner

The University of Kashan

Faculty of Engineering
Department of Electerical Engineering

Thesis
For Degree of Master of Science (MSc)
In Electrical Power Engineering

Tittle:
Power Quality Improvement in Deregulated Systems Including Distributed Generation
Superviser:
Dr. Hamidreza Mohammadi
By:
……………………….

April 2014

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدید ساختار یافته با حضور منابع تولید پراکنده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 1