ارزيابي رابطه فناوري اطلاعات با عملكرد فردي و سازماني سازمان هاي دولتي

39,000تومان

توضیحات

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

ارزيابي رابطه فناوري اطلاعات با عملكرد فردي و سازماني سازمان هاي دولتي

چکیده:
از جمله مباحثی که در چند دهه اخیر، کتب و مقالات زیادی را به خود اختصاص داده است ، پرداختن به موضوع فناوری اطلاعات و نقش آن در سازمان است. فن اوری اطلاعات می تواند شمشیری دولبه باشد. فن آوری منبع بسیاری از مزیت ها بوده است، اما همچنین فرصت های جدیدی را برای نقض قانون یا دورکردن منفعت از دیگران ایجاد نموده است. با درک این مطلب سازمانها باید بتوانند مزیت ها را شناسایی و بیشتر از آن بهره برده تا عملکرد سازمان افزایش یافته و خطرات استفاده از فناوری را نیز بشناسند و از آن پرهیز کنند تا جلوی کاهش عملکرد را بگیرند.
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد فردی و سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر، باانتخاب سازمانهای فرمانداری و جنگلداری به عنوان مطالعه موردی انجام شده است. در این پژوهش سعی شده تامدلهای موجود در زمینه فناوری اطلاعات و عملکرد شناسایی و پس از ارزیابی و بررسی نقاط ضعف و قوت هریک از مدلها مناسب ترین مدل به عنوان مدل مفهومی پژوهش انتخاب شد.پژوهش 2 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی دارد. جامعه آماری در این پژوهش 300 نفر بود که در مجموع 100 پرسشنامه به نمونه آماری تحویل و جمع آوری شد و همین تعداد درتجزیه و تحلیل ملاک عمل قرار گرفت. بررسیهای آماری بااستفاده از روش مناسب آماری و به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرضیه ها تمامی تایید شدند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق 1
مقدمه: 2
1-1 بیانمساله: 3
2-1 ضرورتتحقیق: 4
3-1 اهداف تحقیق: 5
4-1 فرضیاتتحقیق: 5
5-1 چارچوبمفهومیتحقیق: 6
6-1 مدل تحلیل تحقیق: 7
7-1 اصطلاحاتوواژگانکلیدی: 7
8-1 روشجمعآوریاطلاعات: 8
9-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری: 8
10-1 روشتجزیهوتحلیل: 8
11-1 قلمروتحقیق: 9
1-2 بخشاول: فناوریاطلاعات 11
1-1-2 اطلاعات: 12
2-1-2 فرق داده و اطلاعات: 12
3-1-2 سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات: 13
4-1-2 رابطه فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی: 14
5-1-2 نقش اطلاعات در سازمان: 16
6-1-2 نظریه های تاثیر نظام اطلاعاتی بر سازمان: 16
7-1-2 رویکردهای سازمان به فناوری اطلاعات: 18
8-1-2 چارچوبهایی برای استفاده از اطلاعات: 19
9-1-2 مدل سیاسی فناوری اطلاعات: 24
10-1-2 فناوری اطلاعات و سطوح سازمان: 26
11-1-2 فناوری اطلاعات و توانمند سازی کارکنان: 26
12-1-2 فناوری اطلاعات و کنترل در سازمان 28
13-1-2 فناوری اطلاعات و ارگونومیک: 29
14-1-2 کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان: 30
15-1-2 ماهیت سازمان های دولتی: 33
16-1-2 کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی: 33
17-1-2 تاثیرات سازمانی سیستم های اطلاعاتی: 35
18-1-2 تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد فردی: 37
2-2 بخشدوم :عملکرد 38
1-2-2 مفهوم عملکرد: 39
2-2-2 عملکرد فردی: 40
3-2-2 متغیرهای موثر بر عملکرد فردی: 41
4-2-2 عملکرد سازمانی: 44
5-2-2 ویژگی های سازمانهای با عملکرد برتر 45
الف )چشم انداز و ماموریت سازمان: 45
ب)هدف های بلند پروازانه: 45
ج)تفکر استراتژیک: 45
3-2 بخشسوم: رابطهفناوریاطلاعاتوعملکرد 51
1-3-2 فناوری اطلاعات و نیروی انسانی: 52
2-3-2 فناوری اطلاعات و ترکیب نیروی کار: 52
3-3-2 تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی: 53
4-2 بخشچهارم: پیشینهومدلمفهومیتحقیق 60
1-4-2 تحقیقات دووت و همکارانش 61
2-4-2 تحقیقات هنیتز و همکارانش: 61
3-4-2 دیگر تحقیقات: 62
4-4-2 مدل مفهومی تحقیق: 64
5-4-2 مقايسه مدل هاي ارزيابي موفقيت فناوري اطلاعات مك لين و دلون با مدل سدون و كيوو تری و استدینگ 66
6-4-2 مدل ارزيابي فناوري اطلاعات دلون و مك لين 67
5-2 بخشپنجم: 72
معرفیجامعآماری 72
1-5-2 آشنایی با سازمان جنگلداری: 73
2-5-2 آشنایی با فرمانداری: 83
فصلسوم:روشتحقیق 85
1-3 جامعهآماری: 86
2-3 نمونهآماری: 86
3-3 حجمنمونه: 87
4-3 ابزارسنجش: 87
5-3 مقیاساندازهگیریتحقیق: 87
6-3 رواییوپایاییپرسشنامه: 90
7-3 آزمونآماری: 92
فصلچهارم:تجزیهوتحلیلدادهها 92
1-4 تحلیلدادهها: 93
1-1-4 تحلیل جمعیت شناختی: 93
ب) بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات: 94
ج) فراوانی پاسخگویان به متوسط استفاده از سیستم 95
د) فراوانی متوسط میزان دفعات استفاده از کامپیوتر 96
2-4 وضعيتنرماليته 97
1-2-4 آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص اطلاعات: 98
2-2-4 آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص کیفیت: 99
3-2-4 آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص استفاده: 100
4-2-4 آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص رضایت: 101
5-2-4آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص عملکرد فردی: 102
6-2-4 آزمون نرمال بودن کیو- کیو برای شاخص عملکرد سازمانی 104
3-4آزمونفرضیات: 105
1-3-4 فرضیات اصلی 105
2-3-4 فرضیات فرعی 105
فصل پنجم:نتیجه گیری 110
مقدمه: 111
1-5 خلاصهفرآیندتحقیق: 111
2-5 نتیجهگیری: 112
3-5 پیشنهاد ها: 115
1-3-5 پیشنهاد برای سازمان مورد مطالعه 115
2-3-5 پیشنهاد برای سایر محققین 117
خلاصهفصل: 117
منابع 118
پیوست 123

فهرست اشکال

1-1: مدل ارزیابی موفقیت سیستم دلون و مک لین
8
1-2:ارتباط سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 16
2-2:ماهیت فن اوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات 17
3-2: چارچوب لویت 23
4-2:چارچوب گری و اسکات مورتون 25
5-2:مدل تری و استدینگ 72
6-2: مدل ارزیابی فناوری اطلاعات سدون و کیو 73

فهرست جداول

1-2: جدول چارچوب گری اسکات و مورتن 22
2-2: تشریح چارچوب لویت 24
3-2:مدل سیاسی فناوری اطلاعات 26
4-2:نهادینه شدن تغییر و نوآوری 61
5-2:شکل گیری روحیه پژوهشی 64
6-2: مقایسه مدلهای ارزیابی فناوری اطلاعات 74
1-3:پایایی 92
1-4:نتایج آزمون فرضیه اصلی اول 105
2-4: نتایج آزمون فرضیه اصلیدوم 105
3-4نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 105
4-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 106
5-4 نتایج فرضیه فرعی سوم 106
6-4: نتایج فرضیه فرعی چهارم 106
7-4 نتایج فرضیه فرعی پنجم 107
8-4 نتایج فرضیه فرعی ششم 107
9-4 نتایج فرضیه فرعی هفتم 107
10-4 نتایج فرضیه فرعی هشتم 108
1-5: نتایج آزمون فرضیات 112

فهرست نمودارها

صفحه
1-4: جنسیت 93
2-4: تحصیلات 94
3-4:متوسط زمان 95
4-4:متوسط دفعات 97
5-4:نمودار نرمال بودن شاخص اطلاعات 98
6-4: آزمون نرمال بودن شاخص کیفیت 99
7-4: آزمون نرمال بودن شاخص استفاده از سیستم 100
8-4: آزمون نرمال بودن شاخص رضایت 101
9-4: آزمون نرمال بودن شاخص عملکرد فردی 103
10-4: آزمون نرمال بودن شاخص عملکرد سازمانی 104

فصل اول:کلیات و طرح تحقیق

مقدمه:

بررسی تاریخچه فناوری اطلاعات نشان می دهد که تاریخ استفاده از فناوری اطلاعات به دوران هایی بر می گردد که انسان برای تبادل دائم اخبار و اطلاعات از وسایلی مانند آتش، دود یا پرچم استفاده می کرد. اما آنچه که امروزه از این مفهوم مورد نظر است، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته برای تبادل اطلاعات است.
الوین تافلر، روند ظهور فناوری اطلاعات در حیات بشری را به نحو جالبی مطرح می کند. وی معتقد است که اگر پنجاه هزار سال گذشته حیات بشر را به 800 دوره، هر دوره 62 سال تقسیم کنیم، 650 دوره را انسان در غارها گذرانده است و طی 70 دوره توانسته است فقط به نحو موثری با دیگران ارتباط داشته باشد و طی شش دوره آخر شاهد یک کلمه چاپ شده بوده و در دو دوره اخیر توانسته است زمان را اندازه گیری کند و در آخرین دوره از کامپیوتر استفاده کرده است و شاهد فناوری اطلاعات بوده است (Kanter, 1987).
سابقه کامپیوتر به معنای اعم به چرتکه و ماشین های حساب بر می گردد. ولی در مفهوم خاص منظور کامپیوترهای رقمی است که در دهه 1940 پا به عرصه وجود گذاشته اند. اولین کامپیوتر رقمی، کامپیوتری بود که تحت عنوان Mark 1 توسط گروهی از مهندسان شرکت IBM در سال 1944 ساخته شد و سپس در سال 1947 کامپیوتری به نام FNIAC و در سال 1951 نخستین کامپیوتر تجاری به نام Univae 1 به مرکز آمار آمریکا تحویل داده شد.
پیشرفت فناوری کامپیوتر، افزایش سرعت پردازش و ارزان شدن و کوچک شدن کامپیوتر از لحاظ حجم همگی باعث شد که سازمان ها به سوی استفاده از کامپیوتر گرایش یافته و در دهه 1970 میزان شش صد هزار کامپیوتر به دو میلیون در سال 1981 رسید به طوریکه سال 1982 سال فناوری اطلاعات اعلام شد.
امروزه تقریبا هر سازمانی که نسبتا پیشرفته باشد، حتما از سیستم های کامپیوتری برای انجام وظایف خود استفاده می کند؛ از این رو، در این زمان فناوری اطلاعات و مدیریت و نقشی که در عملکرد فردی و سازمانی بازی می کنند از اهمیت زیادی برخوردار شده است و چه بسا مبالغ گزافی توسط سازمان ها به این امر اختصاص می یابد.

1-1 بیان مساله:

از جمله مباحثی که در چند دهه اخیر، کتب و مقالات زیادی را به خود اختصاص داده است ، پرداختن به موضوع فناوری اطلاعات و نقش آن در سازمان است.لکن تحقیقات اندکی در زمینه میزان رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی انجام شده است. و پاسخ قطعی این سوال که آیا فناوری اطلاعات بر عملکرد فردی و سازمانی تاثیر دارد یا خیر، بدون جواب مانده است.
صاحبنظران در تعریف سیستم اطلاعات می گویند: یک سیستم اطلاعات، اطلاعات را از محیط سازمان و عملیات داخلی آن جمع آوری نموده، ذخیره ساز ی و توزیع می نماید تا از عملکردهای سازمانی و تصمیم سازی، ارتباطات، هماهنگی، کنترل، تحلیل و تصویرسازی پشتیبانی کند. سیستم های اطلاعاتی بخشی از یک سلسله فعالیتهای ارزش افزا برای جذب، تبدیل و انتشار اطلاعات به منظور بهبود تصمیم گیری مدیریت، بالا بردن سطح عملکرد سازمانی می باشد.
سرمایه گذاری برای استقرار سیستم های اطلاعاتی بسیار بالا می باشد . معمولاً نیروهای لازم برای اجرا و نگهداری سیستم عبارتند از : مدیر مرکز کامپیوتر ، تحلیل گر سیستم ، برنامه نویس ها ، اپراتورها ، کارکنان مسئول اطلاعات ورودی / خروجی ، کنترل کیفیت ، تهیه اطلاعات ، و دیگر کارکنان پشتیبانی . برای یک چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یک هدف می تواند وجود داشته باشد و آن افزایش عملکرد فردی و سازمانی است.
فن اوری اطلاعات می تواند شمشیری دولبه باشد. فن آوری منبع بسیاری از مزیت ها بوده است، اما همچنین فرصت های جدیدی را برای نقض قانون یا دورکردن منفعت از دیگران ایجاد نموده است. با درک این مطلب سازمانها باید بتوانند مزیت ها را شناسایی و بیشتر از آن بهره برده تا عملکرد سازمان افزایش یافته و خطرات استفاده از فناوری را نیز بشناسند و از آن پرهیز کنند تا جلوی کاهش عملکرد را بگیرند.
سازمانهای دولتی شهر نوشهر نیز از این مساله مستثنا نیستند زیرا مدیران وجود فناوری اطلاعات در این سازمانها را بعنوان یک ضرورت یافتند و سرمایه گذاری های زیادی در این زمینه انجام داده اند. حال سوال اینجاست که بودجه و منابع صرف شده در این بخش به چه میزان در عملکرد سازمانهای دولتی موثر بوده است ؟ آیا سرمایه گذاری انجام شده از اثر بخشی و کارایی لازم برخوردار بوده است؟ آیا کاربران از این تکنولوژی رضایت دارند و سازمان در بالاترین سود حاصل از IT موفق است؟استفاده از IT چه تاثیری بر عملکرد کارکنان سازمان دارد؟
محقق در پی این است که جوابی برای این سوالها در سازمانهای دولتی شهر نوشهر بیابد و ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد فردی و سازمانی را در این سازمانها توصیف کرده و مشکلات و نارساییهای آن را تبیین کند و راه حلی در جهت رفع این مشکلات بیابد.

2-1 ضرورت تحقیق:

امروزه مطالعه سیستم های اطلاعات در سازمان های دولتی با توجه به سرمایه گذاری و کاربرد بیشتر آن درسازمان های دولتی اهمیت بیشتری می یابد. اگرچه مطالعه سیستم های اطلاعات در سازمان های دولتی در تئوریهای اداره امور دولتی ومدیریت دولتی در ابتدای راه خود قرار دارد اما یک سری مطالعات با عنوان ادبیات مدیریت اطلاعات دولتی با تمرکز بر سرمایه گذاری بر روی سیستم های اطلاعات در سازمانهای دولتی از سال 1980 شروع شد. بامرور این مطالعات میتوان دریافت که بیشتر مطالعات توصیفی هستند.( Bozeman & Bretschneider, 1986; Stevens & McGowan, 1985) این تحقیق به بخشی از این ادبیات از لحاظ نظری کمک می کند.
از سوی دیگر، این تحقیق به بخش کاربردی مدیریت دولتی نیز کمک می کند. مدیران دولتی همواره در عصر اطلاعات به چالش کشیده می شوند. مهمترین و اساسی ترین چالش آنها این است که چگونه موفقیت سیستم اطلاعات را ارزیابی کنند، چگونه تخصیص منابع دولتی به این سیستم ها را توجیه کنند وآیا مطمئن باشند که موفقیت سیستم به طور مثبت بر عملکرد فردی و سازمانی تاثیر میگذارد. نتایج این تحقیق می تواند به مدیران در ارتباط با چالشهای عصر اطلاعات و به خصوص در دستیابی به پاسخ این سوال که آیا موفقیت سیستم به طور مثبت بر عملکرد فردی و سازمانی تاثیر میگذارد، کمک می کند.
با توجه به آزمون نشدن این تحقیق در سازمانهای دولتی شهر نوشهر، انجام این تحقیق می تواند به مدیران سازمانهای دولتی شهر نوشهر نیز کمک کند تا در مورد فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد فردی و سازمانی آگاهی بیشتری داشته باشند و در تصمیم گیری های کلان سازمان در مورد استفاده و سرمایه گذاری بر روی فناوری اطلاعات، تصمیم های بهتری را اتخاذ کنند.

3-1 اهداف تحقیق:

هدف اصلی:
1. تعیین میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان
2. تعیین میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مصرف کننده نهایی
هدف فرعی:
1. تعیین میزان تاثیر کیفیت سیستم بر عملکرد مصرف کنندگان نهایی
2. تعیین میزان تاثیر کیفیت سیستم بر عملکرد سازمان
3. تعیین میزان تاثیر کیفیت اطلاعات بر عملکرد مصرف کننده نهایی
4. تعیین میزان تاثیر کیفیت اطلاعات بر عملکرد سازمان
5. تعیین میزان تاثیر رضایت کاربران بر عملکرد مصرف کننده نهایی
6. تعیین میزان تاثیر رضایت کاربران بر عملکرد سازمان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزيابي رابطه فناوري اطلاعات با عملكرد فردي و سازماني سازمان هاي دولتي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 3 = 1