ارزيابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت (CSF) بانکداری الکترونيک در بانک ملت با رويکرد TOPSIS

19,900تومان

توضیحات

فهرست

عناوین صفحه
1. فصل اول (طرح تحقیق- کلیات) 2
مقدمه 3
1.1. تعريف مساله 6
2.1. اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن 7
3.1. سوالات تحقيق 9
4.1. اهداف تحقیق 10
5.1. قلمرو مکانی و زمانی 10
6.1. جامعه آماری 11
7.1. شیوه نمونه گیری 12
8.1. شاخص ها عومل بحرانی موفقیت 13
9.1. مدل مفهومی پیشنهادی 15
2. فصل دوم (مبانی و پیشینه تحقیق) 16
مقدمه 17
1.2. بانکداری الکترونیک 19
1.2. بانکداری الکترونیک چیست؟ 22
2.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی در جهان 23
3.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی درایران 23
1.3.1.2. بانكداري الكترونيك و سيرتحول آن در ايران 25
2.2. مدلهای بانکداری الکترونیکی 27
1.2.2. بانک های الکترونیکی 27
2.2.2. شعبات الکترونیکی 27
3.2.2. انواع خدمات بانکداری الکترونیکی 27
3.2. انواع پرداخت های الکترونیکی 35
1.3.2. کارت های اعتباری 36
2.3.2. کارت های هوشمند 36
4.2. سطوح بانکداری الکترونیک 38
1.4.2. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری) 38
2.4.2. بانکداری الکترونیکی بین بانکی 38
5.2. تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی 39
6.2. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی 40
7.2. جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک 42
8.2. بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات 42
1.8.2. ضرورت توجه به کیفیت خدمات 47
2.8.2. ابعاد کیفیت خدمات 49
9.2. مزایای بانکداری الکترونیک 52
1.9.2. از دید موسسات مالی 52
2.9.2. از دید مشتریان 52
10.2. معایب بانکداری الکترونیک 53
11.2. دلایل عدم استقبال مشتریان از سرویس های بانکداری الکترونیک 53
12.2. بانکداری الکترونیک و پول دیجیتال 54
13.2. پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی 57
14.2. دولت الکترونیک در بانکداری الکترونیک 58
15.2. دولت الکترونیک در ایران 59
16.2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی 59
17.2. بررسی اثرات بانکداری الکترونیک در دولت الکترونیک 61
18.2. مزایای بانکداری الکترونیک 62
19.2. مباني و چارچوب نظری تحقیق 64
20.2. بانکداری الکترونیک چیست ؟ 70
21.2. رویکردهای بانکداری الکترونیک 75
22.2. اهمیت فاکتورهای موفقیت و بحران 77
23.2. بررسی فاکتورهای موفقیت و بحران در بانکداری الکترونیکی 82
24.2. پیشینه تحقیق 88
25.2. تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها 102
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ(روش تحقیق) 106
مقدمه 107
1.3. روش تحقیق 108
2.3. سوالات تحقیق 112
3-3. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري 113
4.3. حجم نمونه و روش تعیین آن 114
5.3. ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي 115
6.3. ابزارهای گردآوری داده ها 116
7.3. رواﯾﯽ(اﻋﺘﺒﺎر) و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ 118
1.7.3. روایی (اعتبار) تحقیق 119
2.7.3. پایایی (قابلیت تکرار) تحقیق 120
8.3. جمع آوری پرسشنامه ها(ماتریس) 122
9.3. روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت 123
10.3. مروری بر روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس 124
1.10.3. مروری بر تصمیم گیری چند معیاره 124
2.10.3. تصمیم گیری چند معیاره 126
3.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه 129
4.10.3. روش های بی مقیاس کردن شاخص ها 131
5.10.3. روش های ارزیابی وزن شاخص ها 133
6.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (تاپسیس) 137
7.10.3. الگوریتم تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس 139
ﻓﺼﻞ چهارم (تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق) 141
مقدمه 142
1.4. تحلیل جامعه شناختی 142
2.4. مروری بر شاخص های شناسایی شده 147
3.4. مدل تاپسیس (TOPSIS) 148
1.3.4. مراحل حل مدل تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS 149
ﻓﺼﻞ پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) 162
1.5. خلاصه تحقیق 163
2.5. نتایج پژوهش 165
3.5. نتیجه گیری 168
4.5. محدودیت های تحقیق 169
5.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 169
منابع 171
منابع فارسی 171
منابع انگلیسی 179
چکیده 186

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول2-1. مقایسه ویژگیهاي بانکداري الکترونیکی و بانکداريسنتی 41
جدول 3-1 سوالات پرسشنامه 117
جدول 3-2 . میزان آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه 122
جدول 3-3 . ماتریس تصمیم گیری تکنیک های چند شاخصه 128
جدول 4-1. توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه 143
جدول 4-2.خلاصه اطلاعات جامعه شناختی جامعه 146
جدول 4-3.ماتریس اولیه تاپسیس 150
جدول4-4.ماتریس بی مقیاس شده 152
جدول 4-5. وزن های ماتریس تاپسیس(الویت بندی عوامل بحرانی موفقیت بانک ملت) 155
جدول 4-6. مقادیر ایده آل مثبت و منفی 157
جدول 4-7. مقادیر فاصله هر گزینه از ایده آل مثبت و منفی 160
جدول 4-8. اولویت بندی گزینه ها؛ به ترتیب نزولی 160
جدول 5-1. خلاصه اطلاعات جامعه شناختی جامعه 164
جدول 5-2.وزن های ماتریس تاپسیس(الویت بندی عوامل بحرانی موفقیت بانک ملت) به صورت نزولی 167
جدول 5-3. اولویت بندی گزینه ها؛ به ترتیب نزولی 168

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 3-1 . انواع تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) 136
نمودار3-2. فواصل اقلیدسی گزینه های تصمیم گیری از گزینه های ایده آل و بدترین در فضای دو بعدی (هوانگ و یون، 1981) 138
نمودار 4-1. نمودار توزیع وضعیت جنسیت 144
نمودار 4-2. وضعیت توزیع سطوح سازمانی 144
نمودار 4-3. وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 145

فهرست اشکال

عنوان صفحه
شکل 1-1. مدل مفهومی پیشنهادی 15
شکل شماره 2-1. ضرورت توجه به کیفیت خدمات ( منبع: سید جوادین و کیماسی، 1384 49

چکیده :

در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیتهای موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.
در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعريف، اولويت بندي و درجه اهميت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با استفاده از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .
کلمات واژه ها : بانکداری الکترونیکي؛ عوامل بحرانی موفقیت؛ TOPSIS
فصل اول

طرح تحقیق ( کلیات )

مقدمه
توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات، آثار و تبعات مثبتي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و جوامع بهره‌بردار از اين فن‌آوري‌ها گذاشته است. يكي از تأثيرهاي مثبت اين فن‌آوري، فراهم كردن بستري مناسب جهت برقراري مراودات تجاري و اقتصادي است. اين پديده‌ي نوظهور كه در بستر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات شكل‌ گرفته تجارت الكترونيكي نام دارد كه اگر در محيطي امن و مناسب ارائه شود بسيار مؤثرتر از تجارت سنتي است.
با توجه به تأثير گسترده و عميق تجارت الكترونيكي در سيطره بازارهاي جهاني، همچنين نظر به اهميت مبادله‌هاي پولي و اعتباري در هر فعاليت تجاري و اقتصادي مي‌طلبد كه ابزارها و بسترهاي انتقال و تبادل پول نيز همگام و همسان با توسعه‌ي تجارت الكترونيكي از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در اين بين بانك‌ها نيز خود را با فن‌آوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو كرده‌اند. بانكداري الكترونيكي اين امكان را به مشتري مي‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تري برخوردار باشد. ضمن اينكه بعد زماني و مكاني تأثيري در كاهش يا افزايش خدمات‌رساني به مشتري نخواهد داشت. همچنين مشتري مي‌تواند بدون حضور فيزيكي در بانك از هر محلي فعاليت‌هاي مالي خود را كنترل كند.
امروزه صنعت بانکداری با محيطی پویا و درحال تغيير مواجه اند و باتوجه به شرایط تغيير پذیر و رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پيش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانک ها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحة کار خود قرار دهند
در دهه اخير بعد از معرفي اولين وب سايتها براي تجارت از طريق اينترنت موضوع تجارت الكترونيكي هنوز هم براي محققين دانشگاه ها بسيار جذاب است. تحقيقات گسترده بيانگر اين است كه در حدود 97% از مشترياني كه تراكنش هاي خود را از طريق آنلاين انجام مي دهند، در 12 ماه بعد نيز تمايل زيادي از خود براي افزايش اين تراكنش ها و پذيرش آن نشان خواهند داد(Ernst & Young,2002).
بطور كلي كاربران ومشتريان تجارت الكترونيكي به دنبال كارايي، سرعت بيشتر و يك راه ارزانتر براي انجام خريدشان هستند و از اين طريق رضايتشان حاصل مي شود. و همانطور که گفتيم در ميان اين تحت تاثير قرار گرفتن صنعت توسط تجارت الكترونيكي، موسسات مالي بيشترين تاثير را بوسيله اين انقلاب تكنولوژيكي داشته اند. صنعت بانكداري که بر پايه به اشتراك گذاشتن اطلاعات استوار است و بنابراين تا حد زيادي به اطلاعات و تكنولوژي ارتباطي متكي است و از اين طريق اطلاعات را بدست آورده، تحليل كرده و تحويل مشتري مناسب مي دهد.
در بانک ملت مقوله فناوري اطلاعات صرفا براي تحليل اطلاعات نيست بلكه باعث مي شود تا آنها بتوانند پيشنهادهاي متفاوتي از رقباي خود را براي مشتري ارائه دهند و در نتيجه آن در اين عرصه باقي بمانند. بنابراين بانک ملت بايد پيوسته در حال نوآوري و به روز كردن استراتژيهاي بازاريابي خود باشند تا بتوانند تقاضا و نيازهاي مشتريان منحصربفرد خود را بخوبي پوشش دهند و سرويسهاو خدمات كاملا مطمئني را مناسب با تقاضاي مشتري ارائه كنند. به عبارتي موسسات مالي و بانك ها بايد از يك سو خودشان را از نظر تكنولوژيكي كاملا مجهز كنند و از سوي ديگرنيز يك برنامه ريزي مناسب براي استراتژي بازاريابي بر پايه ارتباط با مشتري داشته باشند (Perrien and al.,2000,Ricard and Parrien,1999) .
بنابراين بسياري از موسسات مالي و بانكها موارد فوق را براي انجام تراكنشهاي روزانه پذيرفته اند زيرا بايد انتظارات كاربران داخلي(كارمندان) و كاربران خارجي( مشتريان ، شركاي تجاري و… ) را پوشش دهند. بطور كلي يك كسب و كار ميتواند بوسيله استفاده از تكنولوژيهاي متعدد كه بر پايه اينترنت است، مديريت منابع انساني را ساده تر كند و آنرا بهبود ببخشد. اين كار منافع متعددي دارد كه عباتند از بهبود يادگيري و مديريت سيستمها، بررسي بيشتر اطلاعات و كارايي در استفاده از زمان و هزينه. با اين مواردي كه گفته شد حركت از بانكداري سنتي به سوي بانكداري الكترونيكي يك امر ضروري است زيرا : باعث مي شود تا فرصتهايي در اختيار بانك قرار گيرد كه از آن براي رسيدن به ارزش افزوده استفاده شود، همچنين به بانكها اجازه مي دهد تا كارايي و تاثير خود را در كار با شركتها افزايش دهند و از سوي ديگر يك رابطه پايدار را با مشتريان برقرار كند.
بطور كلي پذيرش نوآوري در بانک ملت و تحقق بانكداري الكترونيكي به سادگي امكان پذير نيست زيرا همانطور كه فاكتورهاي متعددي وجود دارند که مي توانند به اين امر سرعت مي بخشندو باعث موفقيت آن شوند، فاكتورهاو عواملي نيز هستند كه ميتوانند اين روند را با كندي و مشکل مواجه مي كنند. از اين رو نقش فاکتورهاي موفقيت و بحران در پذيرش موفقيت آميز بانكداري الكترونيكي و مجازي در پنج سال اخير مورد توجه بسياري ازمحققان دانشگاهي قرار از جمله نشريات بانكي گرفته است (Bradly and Stewart,2005;Waite and Harrison,2006;Mukherjee and).
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ بعد از بیان مساله و اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ، سوالات تحقیق حاضر ، بیان خواهد شد . و در پایان این فصل ، به هدف های تحقیق پرداخته خواهد شد .

1-1) تعريف مساله

در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیت های موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.
در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعريف، اولويت بندي و درجه اهميت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با استفاده از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .
1-2) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن
پس از پایان جنگ تحميلي 8 ساله مشكلات و معضلات اقتصادي كه گريبانگر نظام اقتصادي كشوربه خصوص نظام سنتي بانكداري ايران بود ، نمايان گرديد ،‌ به همين جهت سياستگذاران اقتصادي و بانكي كشورمان مصمم شدند بااصلاح ساختار سيستم بانكي كشور، زمينه شكوفايي و رشد و بالندگي اقتصاد ملي را فراهم كنند ، از اين رو بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف بهبود سرويس دهي بانك ها به مشتريان واستفاده بهينه از بودجه هاي تخصيص يافته به پروژه هاي انفورماتيك بانك ها، طرح اتوماسيون بانكي يا همان بانكداري الكترونيكي رابطور جدي در اولويت فعاليتهاي خودقراردادكه شامل بهينه سازي روشهاي بانكداري، اتوماسيون شعب ، سرپرستي ها و تهيه يك الگوي نرم افزاري ،سخت افزاري و مخابراتي براي استفاده بانكهاي كشور بود.
توسعه فناوری اطلاعات آثار و تبعات مثبتی در عرصه های مختلف اقتصادی و جوامع بهره بردار از این فناوری ها گذاشته است. تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است. یکی از مهمترین شاخص ها در مراودات تجاری, بانک ها هستند. بانک ها با برقراری ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک با مردم نقشی کلیدی را در عرصه تجارت بازی می کنند و به همین دلیل همیشه در تلاش هستند تا برای پیشی گرفتن از رقیبان خدمات خود را در ابعاد کمی و کیفی گسترش دهند. ورود بانک ها به عرصه بزرگ فناوری اطلاعات این امکان را برای آنها فراهم آورد تا جهش های چشمگیری برای ارایه و گسترش خدمات خود داشته باشند. آنها با استفاده از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی هر روز شیوه های جدیدتری را به مشریان خود معرفی می کنند تا مشتری سریع تر و بهتر از گذشته خدمات مورد نیازش را دریافت کند. در واقع فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به بانک‌ها در رسیدن به شعار همیشگی مشتری محوری کمک بزرگی کردند. اتوماسیون سامانه های بانکی در کنار آموزش مناسب کارکنان و مشریان به بانک ها این فرصت را داد که ضمن ارایه خدمات مطلوب تر، اعتماد مشتریان را به استفاده از سامانه های الکترونیکی بانکداری افزایش دهد. جریان فناوری گرایانه در بانک ها حاکی از دغدغه، توجه و نگاه تازه ای در زمینه مسایل اقتصادی و تجاری و به تبع آن مسایل بانکی می باشد. نباید این مساله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرایی جریان ها و مسایل گوناگونی است و در این بین بانکداری نیز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جریان سرمایه، تحولات فناوری و تحولات سازمانی بی تاثیر نبوده است.
ناگفته نماند سابقه بانكداري الكترونيكي در ايران به سالهاي دهة پنجاه شمسي باز مي گردد كه در آن دوران بانك موسوم به “تهران” با نصب هفت تا دو دستگاه خودپرداز در شعب خود نخستين پرداخت اتوماتيك پول را – البته درشعب خود- رقم زد.
بانکداری الکترونیکی به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می رود و به همین دلیل ممکن است در شناخت آن جزنگری ها و استنباط های شخصی تاثیر گذار باشد. مفهوم بانکداری الکترونیکی و کارایی های آن، برای بسیاری از افراد هنوز به طور کامل شناخته شده نیست و به همین دلیل هم بهره برداری بهینه ای از سرمایه گذاری های انجام شده برای توسعه‌ آن صورت نمی گیرد.
از سوی دیگر چالش مدیریت همیشه بهره برداری از نظام ها و فناوری های نو را با مشکلات و مسایل مختلفی رو به رو ساخته است. رسیدن به رویکرد جامع و کلان در مدیریت بنگاه های مالی می تواند زمینه ساز تحول و گرایش عمومی به کاربرد بانکداری الکترونیکی باشد. از این رو کاربرد بانکداری الکترونیکی نه تنها خالی ازلطف نیست بلکه ضروت آن غیر قابل انکار است. و در یک جمله می توان گفت که بانکداری الکترونیکی یک ضرورت است نه یک انتخاب .گسترش رقابت همراه با تحولات وسیع در عرصه تجارت و بانكداری الکترونیکی در کشورمان بخصوص در بانک ملت ، بسیاری از روش های سنتی را متحول ساخته و فضای رقابت را در بكارگیری فن آوری های نو حاكم نموده است. نظام بانكی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با پیدایش مفاهیم نوین در بانكداری، شیوه ارایه خدمات به مشتریان دچار تحول شده است. با توجه به شیوه های سنتی موجود در بانك ملت و نارسایی این روش ها در ارایه خدمات جدید، ضرورت انجام این تحقیق با محوریت شناسایی تاثیرات بر بهبود عملکرد بهتر و همچنین موانع و راهکارهای توسعه بانكداری الكترونیكی در این استان ، در چارچوب سند چشم اندازی به آینده احساس گردید. این تحقیق به دنبال شناسایی عمده ترین دلایل و موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در بانک ملت است و به همین منظور پس از نمونه گیری تصادفی به ارزیابی و طبقه ای بندی و رتبه بندی متناسب، فرایند تحقیق اجرا گردید.

1-3) سوالات تحقيق

با توجه به ماهیت تحقیق ،فرضیه ایی وجود ندارد بنابراین از سوالات تحقیق بجای فرضیه استفاده خواهد شد . این تحقیق ، ارزيابی ورتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت(CSF)بانکداری الکترونيک بارويکرد TOPSIS را بررسی نموده و باسوالات عمده تحقیق به شرح ذیل می باشد :
1) شاخص های مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)در بانکداری الکترونیک کدامند ؟
2) در کــارکرد بانکداری الکترونیک چه عناصری وجود دارد و تعامل بین این عناصر چگونه است ؟
3) مدل مفهومی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)در بانکداری الکترونیک دارای چه مؤلفه ها و فرایندی است ؟
4) چگونه می توان از مدل پیشنهادی برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)در بانکداری الکترونیک استفاده نمود؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزيابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت (CSF) بانکداری الکترونيک در بانک ملت با رويکرد TOPSIS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + = 15