ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

19,900تومان

توضیحات

shiraz-university-thesis-download

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

بخش مدیریت

ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران  با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

چکیده

ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

امروزه توجه به فرصت­ها و تهديدهاي موجود در عرصه صنعت و تجارت و ارزيابي توان صنايع و شرکت­ها در رويارويي با عدم قطعيت­ها و ريسک­هاي موجود ضروري و مهم بوده و مديريت ريسک­هاي زنجيره تامين بسيار حائز اهميت مي­باشد. مديريت ريسك، فرایند شناسايي عوامل ريسك، ارزیابی آن­ها و برنامه ریزی برای كاهش اثرات نامطلوب ریسک­ها مي‏باشد. ارزيابي ريسک يکي از مراحل مهم مديريت ريسک بوده و با توجه به وجود ريسک­هاي فراوان و نيز لزوم صرف بهينه منابع در زنجيره تامين، اهميت زيادي دارد و نادیده گرفتن آن و حتی اجرای ناقص این فرایند ممکن است خسارات جبران ناپذیری را بر بخش­های مختلف زنجیره وارد کند. ارزيابي و رتبه­بندي بندي ريسک، برتري هر ريسک را بر اساس شاخص­هاي مرتبط مشخص کرده و در نتيجه امکان ارایه پاسخ مناسب براي هر ريسک فراهم مي­گردد.

هدف این پژوهش، از یک طرف شناسایی و اولویت بندی ریسکهایی است که در صنعت لوازم خانگی استان تهران موجود است و از طرف دیگر رتبه بندی شرکت های منتخب تولید کننده لوازم خانگی در استان تهران می باشد.  برای شناسایی ریسک ها در ابتدا مدلی عمومی در ریسک زنجیره تامین مبنا قرار داده شده است که 45 ریسک را معرفی کرده و  به همراه 5 ریسک معرفی شده توسط خبرگان، به عنوان مدل مفهومی پایان نامه قرار داده شده است. این 50 ریسک توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 ریسک که در صنعت لوازم خانگی احتمال وجود آن می رفت، شناسایی شدند.  سپس ریسک های شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ریسک تکنولوژی به عنوان مهمترین ریسک معرفی شد. در نتایج ویکور نشان داد شرکت امرسان و بعد از آن آبسال به عنوان کارخانه هایی که کمترین ریسک را در زنجیره تامینشان داشتند، معرفی شدند.

واژگان کلیدی: ارزيابي ريسک، زنجيره تامين،  لوازم خانگی استان تهران، دلفی، DANP، ویکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ‌أ

1-1-مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 3

1-4-  اهداف تحقيق 4

1-5-  سؤالات پژوهش 4

1-6- متغیرهای پژوهش 4

1-7-موانع و محدودیت‌های تحقیق 5

1-8- خلاصه فصل 6

2-1- مقدمه 8

2-2- بخش اول 8

2-2-1- زنجیره تأمین 8

2-2- 2- تعریف زنجیره تأمین 9

2-2-3- فرايندهای اصلي در هر زنجيره تأمين 10

2-2-4- يکپارچگي زنجيره تأمين 10

2-2-5- معيارهاي عملکرد زنجيره تأمين 11

2-2-5-1- معيارهاي کمي 11

2-2-5-2- معيارهاي کيفي 12

2-2-6- مدل‌های زنجیره تأمین 13

2-2-6- 1- مدل SCOR 13

2-2-6- 2- مدل ميلتنبرگ 14

2-2-7- مفهوم مديريت زنجيره تأمين 15

2-2-8-  مؤلفههاي مديريت زنجيره تأمين 15

مديريت لجستيک در زنجيره تأمين 15

2-2-9- عناصر مديريت زنجيره تأمين 17

2-2-10- ساختار زنجیره تأمین در صنعت لوازم خانگی 18

2-3- ريسک 19

2-3-1- تعريف ريسک 19

2-4- ریسک در زنجیره تامین 21

2-4- 1- تعریف ریسک در مدیریت زنجیرۀ تأمین 21

2-4-2- انواع کلی ریسک در زنجیره تأمین 22

1-ریسک‌های خارجی 23

2- ریسک‌های داخلی 23

2-4-3- مديريت ريسک زنجيره تامين 24

2-5- مدلهای تصمیمگیری چند معیاره 25

2-5-1- مدلهای تصمیمگیری چند هدفه 25

2-4-2- مدل های تصمیم گیری چند شاخصه 26

2-4-3- بیمقیاس سازی 28

2-4-3-1- بیمقیاس سازی با استفاده از اقلیدسی 28

2-4-3-2- بیمقیاس سازی خطی 28

2-4-3-3- بیمقیاس سازی فازی 29

2-4-4- دستهبندی متدهای MADM 29

2-4-4-1-مدلهاي جبراني 30

2-4-4-2- مدلهاي غيرجبراني 30

2-5- پيشينه پژوهش 30

2-5-1- پیشینه ارزیابی ریسک زنجیره تامین 30

2-5-1-1- پيشينه داخلي 30

2-5-1-2- پيشينه خارجي 31

2-6- جمع بندی پیشینه و چهارچوب نظری پژوهش: 41

2-7- خلاصه فصل 43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 44

3-1-  مقدمه 45

3-2- روش تحقيق 45

3-3- جامعه آماري 45

3-4- روش و طرح نمونه برداري 46

3-5- حجم نمونه و روش محاسبه 46

3-5-1- حجم نمونه برای گروه دلفی (تعداد خبرگان) و تعیین درجه اهمیت شاخصها: 46

3-5-2- حجم نمونه برای کارخانه های لوازم خانگی: 47

3-6- مراحل و فرایند اجرای پژوهش 48

3-7- ابزار گردآوري داده ها 48

3-8- روش های تجزيه و تحليل داده ها 49

3-8-1- روش دلفی 49

3-8-1-1- شیوه به کارگیری دلفی 50

3-8-2- DEMATEL 51

3-9- نرم افزار های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش 61

3-10- بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی در ایران 61

3-11- خلاصه فصل 61

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 62

4-1- مقدمه 63

4-2- مرحله اول : شناسایی ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی 63

4-2-1- مراحل دلفی 65

4-2-1-1- دور نخست دلفي 65

4-2-1-2- دور دوم دلفي 67

4-2-1-3- دور سوم دلفي 68

4-3- مرحله دوم: بررسی درجه اهمیت و وزن ریسک‌های زنجیره تأمین لوازم‌خانگی 69

4-3-1- بررسي درجه اهمیت ابعاد 71

4-3-2 –  بررسي زير مؤلفه‌ها- بعد ريسک طرف عرضه 73

4-3-3- بررسي زير مؤلفه‌ها- بعد ريسک طرف توليد 75

4-3-4- بررسي زير مؤلفه‌ها- بعد ريسک طرف تقاضا 76

4-3-5- بررسي زير مؤلفه‌ها- بعد ريسک طرف تهيه و توزيع 78

4-3-6- بررسي زير مؤلفه‌ها- بعد ريسک طرف اطلاعات 79

4-3-7- بررسي زير مولفه ها- بعد ريسک طرف محيط 81

4-3-8- جدول تلفيقي درجه اهميت مولفه ها به تفکيک ابعاد و وزن کلي مولفه ها به همراه رتبه بندي مولفه ها 82

4-4- مرحله سوم 85

خلاصه 94

فصل پنجم: نتیجه گیری 95

5-1- مقدمه 96

5-2- بحث و بررسی: 96

5-2-1- شناسایی ریسک های زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی 96

5-2-2- بررسی درجه اهمیت (اولویت) و وزن ابعاد و زیر مولفه های ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی و بحث در زمینه نتایج: 97

5-2-3- رتبه بندی شرکت های تولید کننده لوازم خانگی منتخب استان تهران 98

5-3- نتیجه گیری: 98

5-4- پیشنهادات و راهکارهای پژوهش 100

5-4-1- پیشنهادات کاربردی 100

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 102

پیوست ها 110

 

 

 

 فهرست جداول

جدول 2-  1: معيارهاي عملکرد SCOR و سنجه‌های سطح يک (تئونوفتانا و تنگ به نقل از میربد،  1389). 14

جدول 2-  2: خروجی‌های مديريت زنجيره تأمين 15

جدول 2-  3:  عناصر کليدي زنجيره تأمين (فيضآبادي، 1382: 50) 17

جدول 2-  4: ويژگي هاي ريسک و تعاريف 20

جدول 2-  5: معرفی شاخص های موثر (مدل های ارائه شده) بر مدیریت ریسک زنجیره تامین 34

جدول 2-  6: مدل مفهومی پژوهش 41

جدول 3- 1: تعداد مناسبِ اعضای گروه دلفی در پژوهش های گوناگون   46

جدول 3- 2: نام خبرگان دانشگاهی_ 47

جدول 3- 3: نام کارخانه ها به همراه تعداد خبره_ 47

جدول 3- 4: پرسشنامه ها_ 48

جدول 3- 5: برخی از روش های تعیین توافق میان خبرگان_ 50

جدول 3- 6:  نرم افزار های استفاده شده_ 61

جدول 4-  1: مدل اولیه پژوهش_ 63

جدول 4-  2: دور اول دلفی_ 65

جدول 4-  3: دور دوم دلفی_ 67

جدول 4-  4: دور سوم دلفی_ 68

جدول 4-  5:: متغیرهای نهایی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی_ 70

جدول 4-  6:: میانگین حسابی نظرات حاصل از بررسی اهمیت ارتباط مولفه ها   71

جدول 4-  7: نقشه ارتباط دروني_ 71

جدول 4-  8:: نقشه ارتباط دروني نرمال شده:_ 72

جدول 4-  9:ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان_ 72

جدول 4-  10: ماتريس DANP نرمال نشده_ 72

جدول 4-  11:: ماتريس DANP نرمال شده:_ 73

جدول 4-  12: وزن ابعاد_ 73

جدول 4-  13: نقشه ارتباط دروني_ 73

جدول 4-  14: نقشه ارتباط دروني نرمال شده_ 74

جدول 4-  15: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان   74

جدول 4-  16: ماتريس DANP نرمال نشده_ 74

جدول 4-  17: ماتريس DANP نرمال شده_ 75

جدول 4-  18: وزن زیر مولفه های ریسک عرضه:_ 75

جدول 4-  19: نقشه ارتباط دروني_ 75

جدول 4-  20: نقشه ارتباط دروني نرمال شده_ 75

جدول 4-  21: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان:   76

جدول 4-  22: ماتريس DANP نرمال نشده:_ 76

جدول 4-  23: ماتريس DANP نرمال شده:_ 76

جدول 4-  24: وزن زیر مولفه های ریسک تولید:_ 76

جدول 4-  25: نقشه ارتباط دروني_ 76

جدول 4-  26:: نقشه ارتباط دروني نرمال شده_ 77

جدول 4-  27: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان:   77

جدول 4-  28: ماتريس DANP نرمال نشده:_ 77

جدول 4-  29: ماتريس DANP نرمال شده:_ 77

جدول 4-  30:وزن زیر مولفه های ریسک تقاضا:_ 78

جدول 4-  31: نقشه ارتباط دروني_ 78

جدول 4-  32: نقشه ارتباط دروني نرمال شده_ 78

جدول 4-  33: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان:   78

جدول 4-  34: ماتريس DANP نرمال نشده:_ 79

جدول 4-  35: ماتريس DANP نرمال شده:_ 79

جدول 4-  36: وزن زیر مولفه های ریسک عرضه:_ 79

جدول 4-  37: نقشه ارتباط دروني_ 79

جدول 4-  38:نقشه ارتباط دروني نرمال شده_ 80

جدول 4-  39: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان:   80

جدول 4-  40: ماتريس DANP نرمال نشده:_ 80

جدول 4-  41: ماتريس DANP نرمال شده_ 80

جدول 4-  42: وزن زیر مولفه های ریسک اطلاعات :_ 80

جدول 4-  43: نقشه ارتباط دروني_ 81

جدول 4-  44: نقشه ارتباط دروني نرمال شده_ 81

جدول 4-  45: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان:   81

جدول 4-  46: ماتريس DANP نرمال نشده_ 82

جدول 4-  47: ماتريس DANP نرمال شده_ 82

جدول 4-  48: وزن زیر مولفه های ریسک اطلاعات:_ 82

جدول 4-  49: وزن تلفیقی و نهایی_ 83

جدول 4-  50:ماتریس تصمیم گیری_ 86

جدول 4-  51: تعیین بهترین و بدترین مقدار از بین مقادیر موجود برای هر معیار_ 89

جدول 4-  52:  میزان حداکثر مطلوبیت و تاسف فردی_ 90

جدول 4-  53: میزان ایده آل حداکثر مطلوبیت و تاسف فردی_ 90

جدول 4-  54: رتبه بندی بر حسب 0 =v 90

جدول 4-  55:_ 92

جدول 5-  1: ریسک های نهایی شده_ 96

 

 

 

فهرست اشکال و تصاویر

شکل 2-  1:  مفهوم زنجیره تأمین (مقدسی، 1386: 33)._ 10

شکل 2-  2: مدل مرجع عملیات زنجیره تامین SCOR_ 13

شکل 2-  3: ساختار يك زنجيره تأمین لوازم خانگي_ 19

شکل 3- 1:  مراحل کلی پژوهش 48

شکل 3- 2:  تفاوت ساختاری میان یک شبکه خطی و یک شبکه غیر خطی 53

شکل 3- 3:  ساختار مورد 57

شکل 4-  1: مراحل انجام پژوهش 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه

به دليل افزايش عدم قطعيت در زنجيره تأمین و بروز عواملي نظير مسائل سياسي، نوسانات تقاضا، تغييرات تکنولوژي، ناپايداري­هاي مالي و حوادث طبيعي ، سازمان­ها براي کاهش آسیب‌پذیری و افزايش قابليت تحمل زنجيره تأمین خود مجبور به‌صرف منابع براي پیش‌بینی تقاضا، تأمین و عدم قطعيت­هاي داخلي سازمان شدند. توجه به اين عدم قطعيت­ها و عوامل ایجادکننده ريسک­ها موجب شد تا مسئله مديريت ريسک در زنجيره تأمین مطرح شود (وانانی[1] و همکاران، 2009: 16).

در این فصل در ابتدا به بحث و بررسی در خصوص بیان مسئله پژوهش پرداخته‌شده و در ادامه کار اهمیت و ضرورت پژوهش بحث شده و همچنین اهداف و فرضیات پژوهش به‌عنوان شاکله‌های فصل اول پژوهش بیان گردیده و در پایان نیز با تعریف متغیرهای پژوهش و بیان محدودیت ها و موانع ، این فصل خاتمه می‌یابد .

1-2- بیان مسئله

اخیراً سازمان‌ها سعی دارند تا با ایجاد جریان‌های فراوان و موازی اطلاعاتی و فیزیکی به سمت زنجیره تأمین پیشرفته و کارا حرکت کنند، تا بتوانند محصولات باکیفیت بالا تولید کرده و در زمان مناسب و روش‌های مقرون‌ به‌ صرفه به مشتریان تحویل دهند(جاتنر ‌[2]، 2005: 120).

آیتکن زنجیره تأمین را به‌عنوان شبکه‌ای از سازمان‌های مستقل و مرتبط با یکدیگر تعریف کرد که با همکاری یکدیگر سعی دارند، مدیریت و بهبود جریان مواد و اطلاعات از تأمین‌کنندگان تا مصرف‌کنندگان نهایی را کنترل کنند (آیتکن[3]، 1998). مدیریت زنجیره تأمین به کنترل و بهبود جریان اطلاعات، مواد و پول در سراسر این زنجیره می‌پردازد (هلو و زکلی[4]، 2005: 5 ) و هدف آن، ایجاد ارزش‌افزوده، تولید محصولات باکیفیت بالا، کم‌هزینه و به‌موقع بودن و درنهایت ایجاد ارزش برای مشتریان می‌باشد(فاوست و مگنان[5]، 2004: 67 ).

 با توجه به این‌که؛ سازمان‌ها همواره در معرض عدم موفقیت عرضه‌کنندگانشان در تأمین منابع لازم در موعد مقرر و یا باکیفیت و یا قیمت موردتوافق قرار دارند، با بزرگ شدن زنجیره تأمین، نرخ تأمین منابع لازم، نرخ تقاضای کالای تولیدی با نرخ فزاینده‌ای به سمت عدم قطعیت حرکت خواهد کرد و موضع مدیریت و تقسیم ریسک در سراسر زنجیره تأمین از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد(نرمن و جانسون[6]، 2004: 438 ). به‌طورکلی ریسک‌های زنجیره تأمین بر خروجی‌های زنجیره تأمین اثر می‌گذارند؛ به‌عبارت‌دیگر، هر اختلال یا ریسکی در زنجیره تأمین، اثر مستقیمی بر ادامه عملیات شرکت و تحویل محصولات و یا خدمت به بازار خواهد گذاشت و تأثیر نهایی بر مشتری وارد خواهد شد(جاتنر، 2005: 122). در این شرایط مدیریت ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین برای ایجاد تعادل صحیح در سرتاسر زنجیره تأمین، تهیه به‌موقع منابع لازم و درنهایت تحویل به‌موقع محصولات به مشتریان، لازم به نظر می‌رسد و می‌توان آن را یکی از ملزومات مدیریت موفق در این عرصه دانست. فرایند مدیریت ریسک بر شناسایی ریسک‌های موجود و کاهش اثر نامطلوب آن‌ها در زنجیره تأمین تمرکز دارد و از 4 فاز شناسایی، ارزیابی، کنترل یا مدیریت و ردیابی رخدادهای ریسکی تشکیل می‌شود(ریچه و بریندلی[7]، 2007: 303).

یکی از مهم‌ترین مراحل مدیریت ریسک، ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل ریسک است؛ زیرا با انجام رتبه‌بندی ریسک‌ها، ارجحیت هر ریسک بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده؛ در مقابل سایر ریسک‌ها مشخص و درنتیجه تصمیم‌گیرنده می‌تواند در مورد میزان تخصیص منابع موجود برای مقابله با هر ریسک برنامه‌ریزی نماید. به‌عبارتی‌دیگر با رتبه‌بندی این عوامل، مدیران این بنگاه‌ها از طریق تخصیص بودجه‌ی کافی و زمان لازم، آمادگی موردنیاز برای مقابله با هر یک از این عوامل برحسب اولویت و توان سازمان برای پاسخ‌گویی به هر یک را کسب خواهند کرد. ازاین‌رو هدف از فاز ارزیابی ریسک، اندازه‌گیری ریسک‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف از قبیل میزان تأثیر و احتمال وقوع می­باشد. رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین را می‌توان به روش‌های مختلف کمی و کیفی انجام داد. در ساده‌ترین و درعین‌حال متداول‌ترین حالت، رتبه ریسک را بر اساس حاصل‌ضرب مقادیر احتمال و تأثیر به دست می‌آورند. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت ریسک، استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه می‌باشد (خلیلی، 1384: 194). لذا در این پژوهش هدف، پاسخ به این سوال است که  ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین صنعت لوازم‌خانگی استان تهران به چه صورت می باشد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

رقابتِ رو به رشد، از صنعت اين را می‌طلبد که تمرکز بر شايستگي‌هاي محوري و کاهش دامنه‌ي عمودي تولیدکننده را توسعه دهد (افزايش دهد) که به بُعدي جديد از همکاري چندين شرکت در قالب زنجيره‌هاي ارزش‌افزوده مي‌انجامد.‌ زنجيره‌هاي تأمین امروزي (کنوني) به دليل کثرت مشتريان، ارائه‌دهندگان خدمت و تأمین‌کنندگان مشترک (نسبتاً جهاني) داراي ساختار بسيار پيچيده و به هم وابسته هستند.‌ درک و مديريت ريسک تغيير در زنجيره‌ي تأمین مسئله‌اي پيچيده و موضوعي مهم در فضاي کسب‌وکار (تجارت) مي‌باشد(فول و همکاران[8]، 2011: 839).‌ در فرايند مديريت ريسک نخستين گام شناسايي ريسک‌هاي زنجيره‌ي تأمین است. ولي وضوح و مشخص بودن ريسکِ نهفته در زنجيره تأمین تنها پيش‌نياز مديريت ريسک موفق (به عبارتي مؤثر) نيست. انتخاب سنجه‌هاي (پيش‌گيري يا تخفيف) مناسب، ارزيابي ساختاري و «ناحيه تأثیر» انواع مختلف ريسک را تشکیل مي‌دهد ( چوپرا و شودهی[9]، 2004: 59).‌ هرچند که جريانی غني از ادبياتِ (تجربي) مربوط به ريسک‌هاي زنجيره‌ي تأمین و مديريت آن‌ها و ادبيات مفهومي در ارتباط با مفهوم جديد مديريت ريسک زنجيره تأمین وجود دارد، اما ارزیابی این عوامل در صنعت لوازم‌خانگی صورت نگرفته است.

در سال‌هاي اخير هیچ‌گرایشی از مديريت به‌اندازه‌ی مديريت ريسک زنجيره تأمین (SCRM) چه از ديد کارورزان و چه به‌عنوان يک حوزه‌ي (زمينه‌ي) تحقيقي اهميت پيدا نکرده است.‌ پیش‌بینی‌ناپذیری محيط کسب‌وکار، (خواسته‌هاي) متغير مشتري، کنش‌هاي رقبا، در کنار پويايي بازار و ابتکارات پيشرفتيِ پيوسته درون سازمان بدين معني است که زنجيره تأمین هرگز به‌طور واقعي به وضعيت ثابت و پايداري نمي‌رسد (هیوود و پک[10]، 2004: 72؛ کریستوفر[11]، 1998).‌ اين پارامترهاي عدم قطعيت مي‌تواند از طريق شبکه زنجيره تأمین پراکنده و تکثير يابد (ون در وورست و بیولنز[12]، 2002: 412) .‌ هم در نظر و هم در عمل اتفاق‌نظر گسترده‌اي وجود دارد که براي رقابت در محيطِ پیش‌بینی‌ناپذیر تجارتِ کنوني که داراي آشفتگي رو به افزون مي‌باشد، مديريت ريسک در زنجيره تأمین يک قابليت ضروري است.‌

صنعت لوازم‌خانگی ایران با قدمتی فراتر از شش دهه در آستانه ورود به عصر جدید و درک حقیقتی نو می‌باشد. این صنعت همانند اغلب صنایع داخلی از کشورهای پیشرفته اقتباس‌شده است ولی به دلیل نبود آمادگی پذیرش آن، عدم وجود فرهنگ صحیح صنعتی در کشور و به وجود نیامدن ساختارهای مناسب، متأسفانه متناسب با شأن و جایگاه تاریخی و تمدن ایران پیشرفت ننموده است. با مروری بر این صنعت مشاهده می‌شود که علی‌رغم پیشرفت‌های جهانی، ایران در وضعیت دهه پنجاه متوقف مانده و ازنظر فناوری، دانش فنی و نیروهای انسانی آموزش‌دیده در سطح پایینی قرار دارد (آل ابراهیم و نصیری، 1380: 690).

 در صنعت لوازم‌خانگی همان‌طور که در فصل 2 اشاره خواهد شد، بخش‌هایی که در این زنجیره وجود دارند با ریسک‌هایی مواجه می‌شوند که می‌تواند سودآوری شرکت­ها، وضعیت تولید (کیفیت و زمان) ، مشتریان محصول و زمان توزیع را تحت تأثیر (جهت دار)  قرار دهد. با توجه با توضیحات اشاره‌شده در بالا ، پرداختن به موضوع ریسک در بخش زنجیره تأمین از اهمیت بالایی برخوردار است . با توجه به اینکه ایران در صنعت لوازم‌خانگی جزء تولیدکنندگان و مونتاژ گران محسوب می‌شود ارزیابی این مهم در صنعت لوازم‌خانگی ایران ضروری و حیاتی می‌باشد.

1-4-  اهداف تحقيق

 1. شناسايي عوامل ريسک زنجيره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
 2. رتبه‌بندی عوامل ريسک در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
 3. رتبه‌بندی شرکت­هاي تولیدکننده لوازم‌خانگی استان تهران

1-5-  سؤالات پژوهش

 1. ريسک­هاي موجود در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران ناشی از چیست ؟
 2. ترتيب اين عوامل در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران به چه شکل است؟
 3. وضعيت شرکت­هاي منتخب با توجه به ريسک­هاي شناسایی‌شده ( در هر ريسک) به چه ترتيبي می‌باشد؟

1-6- متغیرهای پژوهش

  زنجیره تأمین: شبکه‌ای از سازمان‌های مستقل و مرتبط است كه با تشریک‌مساعی در راستاي كنترل، مديريت و بهبود جريان مواد و اطلاعات، از تأمین‌کنندگان تا مصرف‌کنندگان نهايي با يكديگر همكاري می‌کنند تا رضايت مشتري را برآورده سازند(میرفخرالدینی و همکاران، 1390: 107).

مدیریت زنجیره تأمین: مديريت زنجيره تأمین مجموعه اقداماتي است که طي آن سعي می‌شود عرضه‌کنندگان خدمات و کالا، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان به‌طوری ادغام شوند که کالا به مقدار بهينه توليد شود و مقادير بهينه به مکان­هاي مناسب و در زمان مناسب ارسال گردد و با انجام اين مجموعه عمليات درحالی‌که رضايت مشتري حاصل می‌شود حداقل هزینه‌ها نيز حاصل می‌شود( حيدري، 1387: 44).

ریسک: انحراف در پیشامدهای ممکن،  می‌باشد(مارس و شاپرا[13]،1987، 1404).

مديريت ريسك:  عبارت است از فرآيند مستندسازي تصميمات نهايي اتخاذشده و شناسايي و به‌کارگیری معيارهايي كه می‌توان از آن‌ها جهت رساندن ريسك تا سطحي قابل‌قبول استفاده نمود(میرفخرالدینی و همکاران، 1390: 110).

ریسک زنجیره تأمین: ریسک تأمین احتمال شکست در یک حادثه در ارتباط با یک منبع منحصربه‌فرد و یا عرضه در بازار اتفاق می‌افتد و نتایج آن ناتوانی در خرید شرکت برای پاسخگویی به تقاضای مشتری یا باعث تهدید در ایمنی وزندگی مشتری می‌گردد(لاواستره [14]و همکاران، 2012: 829).

مدیریت ریسک زنجیره تأمین: به‌عنوان یک فعالیت مدیریتی می‌تواند به‌منظور شناسایی و مدیریت ریسک‌ها برای زنجیره تأمین از طریق رویکرد همکارانه در میان اعضاء زنجیره تأمین برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین تعریف می‌شود (جاتنر[15]، 2005).

1-7-موانع و محدودیت‌های تحقیق

موانع انجام این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 1. محدود کردن جامعه آماری تحقیق به صنعت لوازم‌خانگی استان تهران (شرکت‌های منتخب) که امکان تعمیم نتایج را محدود می‌سازد.
 2. در مرحله جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسش­نامه به دلیل وجود مشغله­های کاری برای پاسخ­دهندگان، همکاری­های لازم با محقق صورت نگرفت.
 3. کمبود زمان یکی از مسائلی است که در کنترل محقق نبوده و به‌عنوان یک محدودیت به‌حساب می­آید.
 4. یکی از موانع موجود، عدم وجود جایگاهی ارزشمند برای انجام تحقیقات علمی در کشور می‌باشد. به همین جهت، با محققان و پژوهشگران دانشگاهی چه درزمینه­ی ارائه اطلاعات و چه درزمینه­ي پرسشنامه همکاری لازم صورت نمی‌گیرد. در این تحقیق نیز، همچون بسیاری از تحقیقات دیگر، محقق با این مشکل مواجه بوده است.

محدودیت‌های این پژوهش شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. محدود کردن ابزار جمع‌آوری اطلاعات به پرسشنامه و عدم استفاده از سایر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات مانند مشاهده، و… که می‌توانست بر بار علمی این تحقیق افزوده و اعتبار یافته‌های آن را افزایش دهد.
 2. ازآنجاکه ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه می‌باشد، احتمال این وجود دارد که فرد از محتوای کلام و پرسش‌ها به جهت کل پرسش‌های پرسشنامه پی ببرد آگاهانه یا ناآگاهانه پرسش‌ها را آن‌گونه که امتیازی بالاتری دارند پاسخ دهد.

1-8- خلاصه فصل

در این فصل، ابتدا به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد. سپس اهداف و پرسش‌های پژوهش ارائه گردیدند و درنهایت نیز تعاریفی از متغیرهای پژوهش ارائه گردید. در فصل بعد، پیشینه نظری و همچنین پیشینه تجربی، چه در داخل و چه خارج از ایران بررسی خواهد شد و درنهایت نیز به جمع‌بندی پیشینه به‌منظور شناسایی شباهت‌ها، تفاوت‌ها و خلأهای موجود در ادبیات پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه

بررسی پیشینه پژوهش، معمولاً نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است. بررسی پیشینه اگر به‌درستی انجام گیرد، به بیان مسئله کمک می‌کند و یافته‌های پژوهش را به پژوهش‌های قبلی پیوند می‌دهد. برخی از اهداف مرور پیشینه، شامل تعریف و تحدید مسئله، قرار دادن یافته‌های پژوهش در چارچوب پژوهش‌های پیشین،  پرهیز از دوباره‌کاری و انتخاب روش‌ها و ابزار اندازه‌گیری دقیق‌تر می‌باشد (سرمد و همکاران، 1390: 55-56)  .

هدف فصل پيش رو، آن است که فرآیندها، رویه‌ها و خروجی‌های مطلوب بررسي ادبيات را تعيين گرداند. اين فصل شامل شش بخش است که در بخش اول:  زنجيره تأمین ، مديريت زنجيره تأمین  و مسائل مربوط به اين حيطه و بخش دوم: بررسي مفهوم ريسک ،  ريسک زنجيره تأمین و مديريت ريسک زنجيره تأمین، در بخش سوم:  مرور اجمالي بر روش‌های تصمیم‌گیری و در بخش چهارم بررسي پيشينه داخلي و خارجي پژوهش انجام‌شده، در بخش پنجم نیز مدل مفهومی پژوهش بیان گشته است و درنهایت با بیان بخش ششم : خلاصه فصل پایان می‌یابد.

[1] Vanany & etal

[2] Jüttner

[3] Aitken

[4] Helo and Szekely

[5] Fawcett &  Magnan

[6] Norrman & Jansson

[7] Ritchie & Brindley

[8] Pfohl and et al

[9] Chopra and Shodhi

[10] Haywood and Peck

[11] Christopher

[12] Van der Vorst and Beulens

1 March and Shapira

[14] Lavastre

[15] Juttner

 

منابع و مآخذ:

آذر, عادل., رجب زاده, علی. (1381). تصمیم گیری های کاربردی رویکرد MADM. نشر نگاه دانش .

آل ابراهیم، نادر ؛ نصیری، جواد،.(1380). بازار جهانی و صنعت لوازم خانگی ایران، ارائه شده در  سومين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، 689- 700.

ابراهيم نژاد، سعدالله؛ موسوي، سید میثم؛ قرباني كيا، آرش.(1386). شناسايي و تحليل ريسكهاي زنجيره تامين در چارچوب تصميم گيري چند معياره فازي، نخستين كنفرانس بين المللي مديريت زنجيره ي تامين و سيستم هاي اطلاعات

احمدی، حسین (1384). مدیریت زنجیره تأمین، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.

اصغر پور, محمد جواد. (1376). تحقیق در عملیات پیشرفته. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

اصغر پور، محمد جواد.(1390). تصمیم گیری چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

اصغرپور, محمد جواد. (1389). تصمیم گیریهای چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.

حیدری قره بلاغ، هادی .(1387). الگوی پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین در شرکت های کوچک و متوسط، فصل نامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره 17، 43-50

خلیلی عراقی، مریم .(1384). مدیریت ریسک اعتباری با به کار گیری مدل‌های تصمیم گیری، پژوهش نامه اقتصادی، شماره 16، 183 – 212.

رجب­زاده علی، خدیور آمنه و عبدالعظیم کاظمی (1386). بررسی تأثیر الگوی زنجیره­تأمین بر بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و تدوین مؤلفه­های اصلی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 43، ص 185-223.

زند حسامی، حسام و آوا، ساوجی .(1391). مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمین، فصل نامه مدیریت توسعه و تحول، 9، 37-44.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و الهه حجازی (1390). روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ بیست و یکم، تهران، نشر آگه.

شاهبندر زاده، حمید؛ مصلی نژاد، لیلا. (1391). ارائه مدلی سلسله مراتبی جهت شناسایی عوامل موثر بر مدیریت ریسک در زنجیره تامین، سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم.

طحان، مریم. (1391). بررسی صنعت لوازم خانگی، معاونت کمک های تجاری دفتر توسعه صادرات کالا.

عباسی رائی، علی؛  قلندری، همت مراد ؛ نخعی کمال آبادی، عیسی،.(1386). نقش rfid در زنجیره تأمین کشور  مطالعه موردی صنعت لوازم خانگی ایران، ارائه شده در دومین کنفرانس بین‌المللی rfid .

غضنفری، مهدی، ریاضی افشین ؛ کاظمی، مسعود (1380). مدیریت زنجیره تأمین ، ماهنامه تدبیر، شماره 117.

فیض­آبادی، جواد (1382). مقدمه­ای بر زنجیره تأمین ، مجله تدبیر، شماره 131،ص 49.

متین نفس، فرهاد (1383).  زنجیره تأمین ، ماهنامه تدبیر، شماره 141، ص 28-34.

مظاهری، علی؛ کرباسیان، مهدی ؛ شیرویه زاد، هادی،.(1390). شناسایی و اولویت بندي ریسک‌های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدي با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، فصل نامه مدیریت زنجیره تأمین، سال 13، شماره 34، 28-37.

مقدسی، علیرضا (1386).   طراحی مدل اتحاد در مدیریت زنجیره تأمین ، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره 35، ص 33.

مومنی, منصور. (1387). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران: انتشارات دانشکده مدیرت دانشگاه تهران.

میر فخرالدینی، سید حیدر؛ عندلیب اردکانی، داود؛ رضایی اصل،  مرتضی.(1390). به کارگیری فنون تصمیم گیری چند شاخصه برای شناسایی جهت شناسایی عوامل ریسک زنجیره تأمین، فصل نامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال 8، شماره 21، 107-130.

میربد، نازنین (1389) مقایسه تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهره وری در شرکت های ایران خودرو و پارس خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

نصر اللهي سبداني، سعيد ؛ شيرويه زاد، هادي .(1391). ارزيابي ريسك هاي زنجيره تأمين با استفاده از تحليل پوششي داده ها با مطالعه موردي در صنعت توليد لوازم خانگي، چهارمين كنفرانس ملي تحليل پوششي دادها .

Aitken, J. (1998). Supply chain integration within the context of a supplier association, PhD thesis, Cranfield University.UK.

BAIRD, I. & THOMAS, H. (1990) What is risk anyway?, in: BETTIS, T. & THOMAS, H. (Eds) Risk, strategy and management, (Greenwich Connecticut, JAI Press Inc.).

Blos, M. F., Quaddus, M., Wee, H. M. & Watanabe, K. (2009).Supplychainrisk management (SCRM): a casestudy on theautomotiveandelectronicindustries in Brazil, SupplyChain Management: An International Journal. 14(4), 247-252.

Badea, A. & Prostean, G. & Goncalves, G. & Allaoui, H. (2014). Assessing Risk Factors in Collaborative Supply Chain with the Analytic Hierarchy Process (AHP), Procedia – Social and Behavioral Sciences Volume 124, 20, Pages 114–123

Childhouse  P& Towill, D.R (2003). Simplified Material Flow Holds the Key to Supply Chain integration, Omega, Vol. 31, No. 1, pp.17-27.

Chopra, S. & Sodhi,  M. (2004). Managing risk to avoid supply chain breakdown, MIT Sloan Management Review, 46 (1) 53–62.

Chopra, S. & Meindle,  P .(2007). Supply Chain Management. New Jersey: Prentice Hall.

Chopra, S. & Sodhi, M. (2004) Managing risk to avoid supply chain breakdown, MIT Sloan Management Review , 46 (1) 53–62.

Christopher, M .(1998). Logistics and Supply Chain Management: Strategies  for Reducing Cost and Improving Service, 2nd edition. Great Britain: Financial  Times / Prentice Hall.

Christopher, M. & Rutherford,C. (2004). Creating Supply Chain Resilience Through Agile Six Sigma. Critical Eye, 24–28.

Christopher, M., & Lee, H. (2004). Mitigating Supply Chain Risk Through Improved Confidence, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34(5).

 Berry, D. &  Towill, D.R. & Wadsley, N.  (1994) . Supply Chain Management in the Electronics Products Industry ,International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 24 Iss: 10, pp.20 – 32

Fawcett, S.E. & Magnan,  G.M. (2004). Ten guiding principles for high-impact SCM, Business Horizons, Vol. 47, No. 5, 67-74

Grobbelaar, S. (2007). R & D in the national system of innovation: A system dynamic model, Philosophiae Doctor (engineering management), university of Pretoria, Pretoria.

Greener, S. (2008). Business Research Methods. Frederiksberg, Denmark: Ventus Publishing ApS. Retrieved from http://www.bookboon.com

Hwang, c. Y., & Kwang, s. (1981). Multiple Attribute Decision Making. . Springer Varlag, Berlin .

Hwang, C., & Yoon, k. (1995). Multiple Attribute Decision Making an introduction . London, sage publications .

Hanafin, S. (2004). Review of literature on the Delphi Technique. http://www.childrensdatabase.ie/documents/publications/Delphi_Technique_A_Literature_Review.pdf.

Harland, Ch & Brenchley, R & Walker, H. (2003). Risk in supply networks, Journal of Purchasing & Supply Management , 9 , 51–62

Haywood, M. & Peck, H.(2004). Supply Chain Vulnerability within UK Aerospace Manufacturing: Development of a Vulnerability Management Toolkit, Supply Chain Practice, Vol.6, No.1, 72-83.

Helo, P. & Szekely , B.(2005). Logistics information systems and analysis of software solutions for supply chain co-ordination, Industrial Management & Data Systems, Vol. 105, No. 1, pp.5 – 18.

 Hsu, Ch.Ch & Sandford,  B. A. (2007).   The Delphi Technique: Making Sense Of Consensus,  Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol 12, No 10.

Juttner, U. & Peck, H. & Christopher,  M.(2003). Supply chain risk management: outlining an agenda for future research, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 6, No. 4, pp. 199–213.

Juttner, Uta. (2005). Supply chain risk management Understanding the business requirements from a practitioner perspective, The International Journal of Logistics Management, 16, 1, 120-141.

Kleindorfer, P. & Saad, G. (2005)  Managing disruption risks in supply chains, Production and Operations Management 14 (1) 53–68.

Knemeyer, A.M. & Zinn, W. & Eroglu. C. (2009), Proactive planning for catastrophic events in supply chains, Journal of Operations Management,  27 ,2141–153.

Lambert D(1998). Supply Chain Management: What Does It Involve?,  Internation Journal if Logestics Management, Vol. 11.

Lavastre, O. & Gunasekaran, A. & Spalanzani, A.(2012). Supply chain risk management in French companies, Decision Support Systems, 52, 828-838.

Lee, H. & Whang, S. .(2003) .Higher supply chain security with lower cost: lessons from total quality management, Working paper, Graduate School of Business, Stanford University.

Levine, J. H. (1996). Introduction to Data analysis: The Rules of Evidence. Macintosh HD:DA:DA IX:Volume I:006 Intro.

Linstone, H. A. & Turoff, M. & O., Helmer .(2002). The Delphi Method Techniques and Applications, Addison-Wesley Pub co, US.

March, J. & Shapira , Z. (1987). Managerial perspectives on risk and risk taking, Management Science, 33 (11) 1404–1418.

Mitchell, V.W., (1995). Organisational risk perception and reduction: a literature review. British Journal of Management 6, 115–133

Mullen, Penelope M. (2003). Delphi: myths and reality, Journal of Health Organization and Management, Vol. 17 No. 1, pp. 37-52

Norrman, A. & Jansson, U .(2004). Ericsson’s proactive supply chain risk management approach after a serious sub-supplier accident, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 34, No. 5, pp. 434–456.

Pfohl, H.Ch. & Gallus, Ph. & Thomas, D .)2011). Interpretive structural modeling of supply chain risks, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41, 9, 839-859

 Punniyamoorthy,M. &  Thamaraiselvan,N. &  Manikandan, L. (2013) “Assessment of supply chain risk: scale development and validation”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 20 Iss: 1, pp.79 – 105

Rice, J. & Caniato,  F .(2003). Building a secure and resilient supply network. Supply Chain Management review, Vol. 7, pp. 22–30.

Ritchie, B. & Brindley, C. (2007). Supply chain risk management and performance A guiding framework for future development, International Journal of Operations & Production Management, 27, 3, 303-322.

Saaty, T.L. (1996)  Analytical Network Process. Pittsburgh: RWS Publications,

Saaty, T.L. (1999) Fundamentals of The Analytic Network Process. ISAHP, Kobe, Japan,.

Saaty, T.L. (2004) “Fundamentals of The Analytic Network Process: Multiple Networks With Benefits, Costs , Opportunities and Risks”. Journal of Systems Science And  Systems Engineering, 13(3), 348-379,

Saaty, T.L.(1980).  The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill,

Schoenherra, T. & Tummalaa, V.M. R. & Harrisonb,  Th. P .(2008). Assessing supply chain risks with the analytic hierarchy process: Providing decision support for the offshoring decision by a US manufacturing company, Journal of Purchasing & Supply Management, 14, 100-111.

Schoenherr, T., Tummala, Rao, V.M., Harrison, T.P. (2008). Assessing supply chain risks with the analytic hierarchy process: Providing decision support for the offshoring decision by a US manufacturing company, Journal of Purchasing & Supply Management, 14, 100-111.

Sitkin, S.B. & Pablo, A.L.(1992). Reconceptualizing the determinants of risk behavior, Academy of Management Review, 17 (1) 9–38.

Smeltzer, L. R. & Siferd, S.P .(1998). Proactive supply management: the management of risk, International Journal of Purchasing and Materials Management, Vol. 34, No. 1, pp. 38–45.

Spekman, R. E. & Davis,  E. W .(2004) .Risky business: expanding the discussion on risk and the extended enterprise, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 34, No. 5, pp. 414–433.

Thangaratinam, Sh. & Redman, Ch. WE. (2005).  The Delphi technique, The Obstetrician & Gynaecologist, 7:120–125

Tzeng, G.H.  & Jen, W. & Hu,  K.C. (2002). Fuzzy factor analysis for selecting service quality factors: A case of the service quality of city bus service. International Journal of Fuzzy Systems, 4 (4): 911–21.

Tzeng, G.H. & H.J. Cheng, & Huang, T.D. (2007). Multi-objective optimal planning for designing relief delivery systems. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43 (6): 673–86.

Tzeng, G.H. & Huagng , J.J.(2011). Multiple attribute decision making, methods and application, Taylor & Francis Group, LLC.

van der Vorst, J. & Beulens, A .(2002). Identifying sources of uncertainty to generate supply chain redesign strategies, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 32, 6, 409-430.

Vanany, I., Zailani, S., Pujawan, N., (2009). Supply Chain Risk Management: Literature Review and Future Research. 16 Int’l Journal of Information Systems and Supply Chain Management, January-March, 2(1), 16-33.

Waters, D. (2007). Supply chain risk management: vulnerability and resilience in logistics, The chartered institute of lpgestics and transport, uk.

 Yousuf, M.I. .(2007). Using Experts’ Opinions Through Delphi Technique, Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol 12, No 4.

Zsidisin, G. A. & Ritchie,  B .(2009).supply chain risk, a handbook of assessment, management and performance. Springer Science, USA.

Zsidisin, G. A. (2003). A grounded definition of supply risk, Journal of Purchasing & Supply Management, 9, 217-224.

Zsidisin, G.A. & Panelli, A. & Upton,  R. (2000). Purchasing organization involvement in risk assessments, contingency plans and risk management: an exploratory study, Supply Chain Management; An International Journal, 5 (4) 187–197.

Abstract

Risk Assessment of supply chain in the home appliance industry in Tehran Using an integrated DELPHI & DANP & VIKOR approach

These days, paying attention to the opportunities and threats in the industry and trade and assessing the power of industries and companies in confrontation with uncertainties and existing risks is essential and supply chain risk management is being so important. Risk management is the process of identifying the risk factors and assessing them and also planning to reduce adverse effect of the risk. Risk assessment is an important step in risk management and since there are a lot of risks as well as the need to optimize spending of resources in the supply chain, it is very important and ignoring it or even incomplete performance of this process may cause irreparable damage on different parts of the chain. Risk assessment specified the priority of each risk based on relevant indicator and as a result, the possibility for an appropriate response is provided for each risk. The aim of this study; on the one hand, is identifying and prioritizing the risks which are in Tehran home appliance industry and on the other hand is ranking the selected companies which are producing home appliance in Tehran. To identify risks, finally, a general model in supply chain risk is placed as the base that introduced 45 risks and also with 5 other risks which introduced by the experts, it becomes a conceptual model of the project. These 50 risks were evaluated by 10 experts whom they used from Delphi approach and finally 31 risks were identified which were likely to be in home appliance industry. After that, the identified risks were assessed by using DANP method and technological risk was introduced as the most important one. Vikor’ results showed that Emersan company and after that Absal company were introduced as the companies which had the lowest risk in the supply chain.

Key Words: Risk assessment, supply chain, home appliance  industry in Tehran province,  Delphi, DANP, VIKOR

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

38 + = 45