ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی (نمونه موردی: محله مهدی آباد قصردشت-شیراز )

99,000تومان

توضیحات

دانشکده هنر و معماری

پايان نامه­ ی کارشناسي ارشد در رشته­ ی

شهرسازی (برنامه ریزی شهری)

ارزیابی طرح های  بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی

(نمونه موردی: محله مهدی آباد قصردشت-شیراز )

چکیده

سودمندي رویکردهاي مشارکت­ جویانه و استفاده از مشارکت مردمی در پروژه­هاي نوسازي و بهسازي بافت­هاي فرسوده شهري، امري انکارناپذیر است به طوري که، امروزه ارگان­هاي دولتی، مقامات تصمیم­گیرنده و مجریان طرح­ها، همگی به این موضوع واقف شده اند که حضور و مشارکت مردم در امور شهر به ویژه در ارتباط با بافت­هاي فرسوده، نقش اصلی را در تحقق­پذیري این طرح­ها ایفا می­نمایند. بهسازی شهری از طریق تصمیم ­گیری مشارکتی در سطح محلی امکان پذیر می­گردد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش تحلیلی- پیمایشی ارزیابی طرح بهسازی و نوسازی مشارکتی محله مهدی آباد، به منظور سنجش میزان موفقیت این طرح در بهبود وضعیت محله و کیفیت زندگی ساکنان آن، از زمان اجرا تاکنون می­باشد. بدین منظور پس از بررسی ادبیات نظری و سوابق تحقیق، معیارها و شاخص­های موثر بر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی استخراج شده و سپس این معیارها در یک مدل سنجش بنا به موارد مذکور امکانات و محدودیت های پژوهش، وضعیت نمونه موردی و اهداف طرح مصوب و پژوهش پالایش و دسته بندی شدند. سپس به مقایسه تطبیقی شاخص­های بهسازی و نوسازی مشارکتی با وضع موجود محله پرداخته شد. جهت ارزیابی شاخص­های ذهنی از پرسشنامه و جهت ارزیابی شاخص­های عینی با استفاده از نقشه، آمارهای موجود و برداشت­های میدانی، محدوده مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله با میزان استاندارد شاخص­ها مقایسه شد و مطابق با مقیاس طیف لیکرت ارزش­گذاری شدند. برای بررسی و ارزیابی طرح مصوب محله نیز اهداف و مقاصد اعلام شده در طرح با استاندارد طرح­های بهسازی بافت فرسوده (مبانی نظری پژوهش) و وضع موجود محله مقایسه شد. همچنین طرح مصوب محله، از دیدگاه ساکنان و مدیران و مسئولین شهری نیز ارزیابی شد و میزان موفقیت طرح در جلب مشارکت مردمی سنجیده شد. با توجه به نتایج حاصله میزان موفقیت و اثرگذاری طرح از زمان اجرا تاکنون، ضعیف ارزیابی می­شود که با توجه به اینکه طرح هنوز در مراحل اولیه اجرا می­باشد، فرصت برگشت و اصلاح مسیر وجود دارد.

واژ‌گان كليدي: مرمت شهری، بافت فرسوده، بهسازی و نوسازی، برنامه ریزی مشارکتی، محله مهدی آباد شیراز.

 

 

 

 

فهرست مطالب

موضوع……………………………………………………………………………………………..شماره صفحه

1 -کلیات تحقیق… 2

مقدمه. 2

1-1- طرح مسئله. 2

1-2- اهمیت موضوع. 3

1-3- ضرورت انجام پژوهش…. 6

1-4- انتخاب عرصه پژوهش…. 7

1-5- معرفی طرح مصوب محله. 9

1-6- اهداف پژوهش…. 9

1-7- سوالات پژوهش…. 10

1-8- پیشینه پژوهش…. 10

1-9- فرضیات تحقیق.. 12

1-10- روش تحقیق.. 13

1-11- مراحل تحقیق.. 13

1-12- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 15

1-13- جامعه آماري و تعداد نمونه و روش نمونه گیری.. 15

1-14- روش تجزيه و تحليل اطلاعات… 16

1-15- مفاهیم و اصطلاحات… 16

2 – مروری بر متون مرتبط با موضوع پژوهش و ادبیات تحقیق… 20

مقدمه. 20

2-1- مرمت شهری.. 20

2-1-1- روایتهای سه گانه مرمت شهری.. 21

2-1-2- زبان مرمت شهری و استعاره فرسودگی شهر. 23

2-1-3- نظريه هاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري.. 27

2-1-3-1- نظريه اعيان سازي.. 27

2-1-3-1-1- شکاف اجاره املاک… 28

2-1-3-1-2- شکاف قيمت… 30

2-1-3-2- نظريه محروميت زدايي و راهبرد برنامه ريزي اجتماعي.. 31

2-1-3-3- الگوي جايگزيني.. 32

2-1-3-4- الگوي پالايش شهري.. 32

2-1-3-5- راهبرد خودکفايي و خود تنظيمي.. 33

2-1-3-6- طرح تجميع.. 33

2-1-3-7-  استفاده از سرمايه اجتماعي راه حلي پايدار در حل مسئله بافتهاي فرسوده 35

2-1-3-8- ديدگاه توسعه پايدار در مرمت شهری.. 36

2-1-4- انواع فرسودگی.. 37

2-1-5- انواع بافت هاي فرسوده 39

2-1-5-1- بافت هاي شهري داراي ميراث تاريخي- فرهنگي.. 39

2-1-5-2- بافت شهري فاقد ميراث  تاريخي و فرهنگي.. 39

2-1-5-3- بافتهاي فرسوده روستايی- شهري.. 39

2-1-5-4- بافت هاي حاشيه اي.. 40

2-1-6- ویژگی  بافت هاي فرسوده 40

2-1-7- معیارها و شاخص های فرسودگی.. 42

2-1-7-1- معيارهاي تعيين بافت هاي فرسوده بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی.. 45

2-1-8- « تجدید نسل» به عنوان راهبردی برای مرمت و حفاظت شهری.. 45

2-1-8-1- تکوین نگرش تعاملی.. 46

2-1-8-2- فرهنگ محملی برای بازآفرینی.. 47

2-1-8-3- محیط زیست، قیدی  برای بازآفرینی.. 47

2-1-8-4- صنعت زدایی، مجال و ضرورتی برای بازآفرینی.. 48

2-1-8-5- خدماتی شدن، «بازآفرینی شهری» و تجدید ساختار کالبدی- کارکردی.. 49

2-1-8-6- توسعه از درون، «بازآفرینی» و بازگشت به شهر. 49

2-1-9- مداخله در بافت های فرسوده 50

2-1-9-1-  محتوای مداخله در بافت های فرسوده 50

2-1-9-2- اهداف مداخله در بافت های فرسوده 52

2-1-9-3- رويكردها و روشهاي مداخله در بافتهاي شهري.. 52

2-1-10- جمع بندی.. 55

2-2- رویکرد مشارکتی.. 57

2-2-1-مفاهیم وتعاریف مشارکت… 57

2-2-2- انواع مشارکت… 58

2-2-2-1- نقش مردم. 58

2-2-2-1-1- مشارکت فعال.. 58

2-2-2-1-2 – مشارکت منفعل.. 59

2-2-2-2- موقعيت مردم (در قبال طرح ها وبرنامه ها) 59

2-2-2-2-1- مشارکت انگيزشي.. 59

2-2-2-2-2- مشارکت تعاملي.. 60

2-2-3- طبقه بندي الگوهاي مشارکت… 60

2-2-3-1- برحسب نوع مشارکت… 61

2-2-3-1-1- مشارکت در تصميم گيري ومديريت… 61

2-2-3-1-2- مشارکت درتامين مالي هزينه انجام طرحها 62

2-2-3-1-3- مشارکت در تامين نيروي انساني.. 62

2-2-3-2- برحسب زمينه مشارکت… 63

2-2-3-3- برحسب نوع سازماندهي.. 63

2-2-4- طيف مشارکت ها 64

2-2-4-1- مقياس کلان (بخش دولتي) 64

2-2-4-2- مقياس میاني( بخش خصوصي) 65

2-2-4-3- مقياس خرد (نهادهاي محلي) 66

2-2-5- نظریه های شهرسازی برنامه ریزی مشارکتی.. 66

2-2-5-1- نظریه جیمز میجلی.. 67

2-2-5-2- نظریه شري ارنشتاین.. 68

2-2-5-3-نظریه اسکات دیوید سون.. 70

2-2-5-4-نظریه دیوید دریسکل.. 71

2-2-5-5-نظریه میانجی گری.. 73

2-2-6- ارزیابی نظریه هاي شهرسازي مشارکتی در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده 75

2-2-6-1- معیارهاي ارزیابی نظریه ها 76

2-2-6-2- دسته بندي نظریه ها با توجه به شرایط ایران.. 77

2-2-6-3- بررسی نظریه هاي مشارکتی بافت فرسوده و تلفیق آنها با شرایط ایران.. 78

2-2-7- ديدگاههاي مشارکت… 79

2-2-7-1- رهيافت ابزاري.. 79

2-2-7-2- رهيافت توسعه اي.. 80

2-2-7-3- مشارکت بعنوان حق مردم. 80

2-2-8- مشارکت و برنامه ریزی محله- مبنا 82

2-2-8-1- مشخصات نهاد مشارکت محله اي.. 83

2-2-8-2- الزامات تشکيل نهاد مشارکت محله اي.. 85

2-2-8-3- مزاياي مشارکت مردم در برنامه ريزي محله. 85

2-2-9- جمع بندی.. 87

2-3- بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی.. 88

2-4- سوابق تحقیق.. 90

2-4-1- تجربیات موفق بهسازی و نوسازی مشارکتی بافت فرسوده 100

2-4-1-1- تجربیات جهانی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 100

2-4-1-2- تجربیات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در ایران.. 104

2-4-1-2-1- سنتز نهایی تجربیات بهسازی و نوسازی ایران.. 106

2-5- جمع بندی و نتیجه گیری.. 108

3- معرفی عرصه پژوهش و طرح مصوب… 119

مقدمه. 119

3-1- شناخت محدوده مورد مطالعه. 119

3-1-1- پیشینه تاريخي و وجه تسمیه. 120

3-1-2- شناخت ویژگی های جمعیتی و اقتصادی.. 121

3-1-3- تعيين و تدقيق محدوده مورد مطالعه. 121

3-1-4- بررسي نقش محدوده در شهر شيراز 123

3-1-5- جايگاه محدوده در طرح تفصيلي شهر شيراز 124

3-1-6- جايگاه محدوده در طرح بازنگري طرح تفصيلي.. 125

3-2- معرفی طرح مصوب محدوده مورد مطالعه. 125

4- شناخت تحلیلی عرصه پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات… 129

مقدمه. 129

4-1- روش شناسی تحقیق.. 129

4-1-1- روش تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش نامه. 130

4-1-1-1-تعداد درجات مقياس ليكرت… 131

4-1-1-2-تعیین پایایی پرسشنامه. 132

4-1-2- روش تحلیل اطلاعات حاصل از برداشت های میدانی.. 133

4-2- مقایسه تطبیقی شاخص های بهسازی و نوسازی مشارکتی با وضع موجود محله. 133

4-2-1- بررسی وتحلیل شاخصهای کیفیت زندگی در محله. 134

4-2-1-1- بررسي وضعيت کالبد و ساختار شهری.. 135

4-2-1-1-1- وضعیت کاربری اراضی موجود. 135

4-2-1-1-2- میزان کمبود یا مازاد سرانه کاربری ها نسبت به سرانه استاندارد. 136

4-2-1-1-3- بررسی وضعیت حمل و نقل و شبکه معابر. 136

4-2-1-1-4-تعداد طبقات ابنیه موجود در بافت… 139

4-2-1-1-5- مساحت واحدهای مسکونی.. 141

4-2-1-1-6-تراکم محله. 141

4-2-1-1-7- تراکم ساختمانی.. 142

4-2-1-1-8- وضعیت فضای سبز و پارک های محله ای.. 142

4-2-1-1-9- وجود مسیرهای پیاده مناسب… 143

4-2-1-1-10- وضعیت آب و فاضلاب، تامین انرژی و خدمات ارتباطی.. 143

4-2-1-2- بررسي وضعيت توسعه یافتگی اقتصادی.. 144

4-2-1-2-1- ترکیب شغلی اعضای خانوار 144

4-2-1-2-2- نرخ اشتغال.. 145

4-2-1-2-3- درصد شغل های محلی.. 145

4-2-1-2-4- درصد اراضی با کاربری تجاری و صنعتی.. 146

4-2-1-2-5- بررسي ارزش زمين و املاك محدوده 146

4-2-1-3- بررسي وضعيت سیمای شهری محله. 147

4-2-1-3-1- منظر و سيماي شهري محله. 147

4-2-1-3-2- کیفیت طراحی فضاهای عمومی  محله (بدنه و کف سازی) 148

4-2-1-3-3- کیفیت روشنایی فضاهای عمومی و معابر محله. 148

4-2-1-4- بررسي وضعيت توسعه یافتگی فردی و اجتماعی.. 149

4-2-1-4-1-  تركيب سني و جنسي اعضاي خانوار 149

4-2-1-4-2- تعداد خانوار در واحد مسکونی.. 149

4-2-1-4-3- بعد خانوار 150

4-2-1-4-4- متوسط نفر در اتاق.. 150

4-2-1-4-5- نحوه تصرف مسکن.. 150

4-2-1-4-6- ترکیب سواد افراد. 151

4-2-1-4-7- میزان تعهد و مسئولیت پذیری.. 152

4-2-1-4-8- وضعیت همگونی اجتماعی جمعیت… 153

4-2-1-4-9- میزان تعاملات بین افراد. 153

4-2-1-5- توان باهمستان در حکمروایی.. 154

4-2-1-5-1- وضعیت شوراها و نهادهای محلی.. 154

4-2-1-5-2- میزان قدرت و نفوذ شورا و نهادهای محلی.. 154

4-2-1-5-3- وضعیت توجه نهادهای دولتی به تصمیمات محلی.. 155

4-2-2- بررسی وتحلیل شاخصهای فرسودگی در محله. 156

4-2-2-1- فرسودگی کالبدی.. 157

4-2-2-1-1- وضعیت دانه بندی بافت و درصد قطعات ریزدانه. 157

4-2-2-1-2- وضعیت نفوذ پذیری  بافت و عرض معابر. 159

4-2-2-1-3-کیفیت ابنیه موجود و درصد قطعات با درجه فرسودگی بالا. 160

4-2-2-1-4-عمر بنا 163

4-2-2-1-5- نوع مصالح به کار رفته در ابنیه موجود در بافت… 163

4-2-2-1-6- کیفیت دسترسی به نیازهای روزمره 166

4-2-2-1-7- کیفیت دسترسی به حمل و نقل عمومی.. 167

4-2-2-2- فرسودگی محتوایی.. 168

4-2-2-2-1- شاخص های اقتصادی.. 168

4-2-2-2-2- شاخص های اجتماعی-فرهنگی.. 170

4-2-2-2-3- شاخص های زیست محیطی.. 172

4-2-3- بررسی وتحلیل شاخصهای سنجش مشارکت… 174

4-2-3-1- گروه های ذینفع و ذینفوذ. 175

4-2-3-1-1- سازمانهای دولتی (سیاستهای مردم گرا) 175

4-2-3-1-2- شهروندان (جنبش های مردمی) 176

4-2-3-1-3- متخصصین فنی (طرح های مردمی) 177

4-2-3-2- عوامل موثر بر میزان مشارکت… 179

4-2-3-2-1- عوامل فردی و روانشناسی.. 179

4-2-3-2-2- عوامل اجتماعی و فرهنگی.. 182

4-2-3-2-3- عوامل اقتصادی.. 183

4-2-4- جمع بندی شاخص ها 184

4-3- بررسی و ارزیابی طرح بهسازی و نوسازی مشارکتی مصوب محله. 188

4-3-1- شناخت و بررسی وضع موجود محله. 189

4-3-2- شناخت و طبقه بندی اهداف کلی و جزئی اعلام شده طرح مصوب محله. 189

4-3-3- مقایسه اهداف و مقاصد اعلام شده در طرح مصوب با استانداردهای جهانی.. 190

4-3-4- مقایسه اهداف طرح مصوب با وضع موجود محله. 192

4-3-5- ارزیابی طرح از دیدگاه ساکنان محله. 193

4-3-6- ارزیابی طرح از دیدگاه مدیران و مسئولین شهری.. 194

4-3-7- ارزیابی میزان موفقیت طرح در جلب مشارکت مردمی.. 195

4-3-7-1- میزان تمایل ساکنان به مشارکت در طرح و زمینه های مشارکت… 195

4-3-7-2- میزان مشارکت مردم در طرح.. 196

4-3-8- ارزیابی میزان موفقیت و اثرگذاری طرح.. 197

5 – جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و راهکارها 200

مقدمه. 200

5-1- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش…. 200

5-2- جمع بندی.. 204

5-3- بررسی مشکلات محله و ارائه راهکارهای پیشنهادی.. 205

5-3-1- تقویت اعتماد اجتماعی در محله. 207

5-3-2- دخالت دادن ساکنان در فرآیند تصمیم گیري.. 208

5-3-3- تشکیل ستادهای مردمی جهت رفع موانع و مشکلات محله (CBO , NGO) 208

5-3-4- افزایش رفاه عمومی و آسایش مردم. 208

5-3-5-توجه به منافع فردی.. 209

5-3-6- سودرسانی طرح ها به ساکنان.. 209

5-3-7- تامین منابع مالی.. 210

5-3-8- ایجاد دفاتر خدمات نوسازی در سطح محله. 211

پیوست 1- نمونه پرسشنامه مردم. 213

پیوست 2- نمونه پرسشنامه مسئولین و کارشناسان شهری.. 216

منابع فارسی.. 220

منابع لاتین.. 228

منابع اینترنتی.. 232

 

 

فهرست جداول

جدول 1- 1- معانی و مفاهیم واژه های کلیدی.. 17

جدول 2- 1- میزان فرسودگی فضای شهری و نوع اقدامات متناسب با آن.. 38

جدول 2- 2- معیارهای چهارگانه و شاخص های فرسودگی بافت شهری.. 43

جدول 2- 3- اهداف و شیوه های اقدام در انواع مداخله. 53

جدول 2- 4- انواع روش های مداخله در بافت های فرسوده شهری.. 53

جدول 2- 5- مداخله از دیدگاه عمده ترین صاحب نظران.. 54

جدول 2- 6- نردبان مشارکت شهروندي آرنستاین.. 68

جدول 2- 7- ارزیابی نظریه هاي شهرسازي مشارکتی بر حسب انگاره تلفیقی. 79

جدول 2- 8- خلاصه مطالعات صورت گرفته در ایران.. 91

جدول 2- 9- خلاصه مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها 96

جدول 2- 10- تجربیات جهانی در زمینه مداخله در فضاهاي کهن شهر. 101

جدول 2- 11-تجارب موفق نوسازی مشارکتی بافتهای فرسوده درسطح بین المللی.. 103

جدول 2- 12- سابقه مداخله در بافت هاي فرسوده شهري ایران.. 105

جدول 2- 13- جایگزینی انگاره هاي سنتز شده در مدل سیستماتیک برنامه ریزي.. 107

جدول 2- 14- شاخصهای ارزیابی طرحهای بهسازی و نوسازی مشارکتی بافت فرسوده 109

جدول 3- 1- اهداف، راهبردها، سياست ها و اصول پيشنهادي طرح بهسازی محله. 126

جدول4- 1- ارزشگذارى شاخص ها به روش ليكرت… 132

جدول4- 2- میزان آلفای کرونباخ.. 133

جدول4- 3- وضعيت كاربري زمين در محدوده مورد مطالعه (دهکره) 135

جدول4- 4- سرانه هاي موجود و استاندارد در محدوده مورد مطالعه. 137

جدول4- 5- میزان امکانات و خدمات مورد نیاز محله. 136

جدول4- 6- وضعيت تعداد طبقات در ابنيه موجود به تفكيك كاربري و براساس مساحت… 139

جدول4- 7- وضعيت تعداد طبقات ابنيه برحسب تعداد واحد. 140

جدول4- 8- مساحت واحدهای مسکونی.. 141

جدول4- 9- کیفیت فضای سبز محله. 142

جدول4- 10-کیفیت معابر و پیاده روهای محله. 143

جدول4- 11- کیفیت طراحی فضاهای عمومی  محله. 148

جدول4- 12- کیفیت روشنایی محله. 148

جدول4- 13- میزان تعهد و مسئولیت پذیری مردم محله. 152

جدول4- 14- میزان رضایت از اصالت و فرهنگ همسایگان.. 153

جدول4- 15- میزان تعاملات بین افراد. 154

جدول4- 16- میزان قدرت و نفوذ شورا و نهادهای محلی.. 155

جدول4- 17- میزان توجه نهادهای دولتی به تصمیمات محلی.. 155

جدول4- 18- مشخصات اندازه قطعات موجود در محدوده بر حسب کاربری.. 157

جدول4- 19- مشخصات اندازه قطعات موجود در محدوده بر حسب مساحت و تعداد. 158

جدول4- 20- وضعيت كيفيت ابنيه موجود در محدوده به تفكيك كاربري و مساحت… 160

جدول4- 21- وضعيت كيفيت ابنيه موجود در محدوده به تفكيك كاربري و براساس تعداد. 161

جدول4- 22- وضعيت نوع مصالح به كار رفته در ابنيه به تفكيك كاربري و مساحت… 164

جدول4- 23- وضعيت نوع مصالح به كار رفته در ابنيه به تفكيك كاربري و تعداد. 165

جدول4- 24- کیفیت دسترسی به نیازهای روزمره در محله. 167

جدول4- 25- کیفیت دسترسی به حمل و نقل عمومی در محله. 167

جدول4- 26- ميزان درآمدخانوارهاي محدوده مورد مطالعه. 169

جدول4- 27- میزان شرکت ساکنان در انتخابات محله. 170

جدول4- 28- میزان آگاهی ساکنان از اتفاقات محله. 171

جدول4- 29- میزان امنیت محله. 171

جدول4- 30- میزان دلپذیر بودن گذران اوقات فراغت در محله. 172

جدول4- 31- میزان رضایت از سکونت در محله. 172

جدول4- 32- میزان همکاری های فعال نهادهای دولتی با شورای محله. 175

جدول4- 33- میزان اعتماد مسئولین و کارشناسان شهری به مردم محله. 176

جدول4- 34- وضعیت اجازه سرمایه گذاری در طرح های محله به ساکنان.. 176

جدول4- 35- میزان همکاری با مردم و شورای محله در تهیه و اجرای طرح ها 178

جدول4- 36- میزان توجه به خواسته های مردم و شورای محله در روند  تهیه طرحها 178

جدول4- 37- میزان توجه به مسئله سودرسانی طرح ها به ساکنان.. 179

جدول4- 38- میزان تمایل به همکاری در امور محله. 179

جدول4- 39- میزان توانایی ساکنان در امر مشارکت… 180

جدول4- 40- میزان اعتماد مردم محله به مدیران و مسئولین شهری.. 181

جدول4- 41- میزان تعلق و دلبستگی ساکنان به محله. 183

جدول4- 42- مقایسه شاخص های مسکن در محله با استانداردهای بین المللی.. 184

جدول4- 43- بررسی شاخص های بهسازی و نوسازی مشارکتی با وضع موجود محله. 185

جدول4- 44- بررسی ابعاد و معیارهای بهسازی و نوسازی مشارکتی با وضع موجود محله. 187

جدول4- 45- دسته بندی  اهداف طرح بهسازی و نوسازی مشارکتی مصوب محله. 189

جدول4- 46- مقایسه اهداف طرح با استانداردهای جهانی.. 190

جدول4- 47- مقایسه اهداف طرح با وضع موجود محله. 192

جدول4- 48- ارزیابی طرح بهسازی محله از دیدگاه ساکنان.. 193

جدول4- 49- ارزیابی طرح بهسازی محله از دیدگاه مسئولین.. 194

جدول4- 50- میزان تمایل و زمینه های مشارکت و علل عدم مشارکت مردم در طرح.. 195

جدول4- 51- میزان مشارکت مردم در طرح.. 196

جدول4- 52- زمینه ها ، انگیزه ها و موانع مشارکت مردم از دید مسئولین.. 196

جدول4- 53- ارزیابی میزان موفقیت و اثرگذاری طرح.. 198

جدول5- 1- وضعیت کلی محله و کیفیت زندگی ساکنان.. 201

جدول5- 2- ارزیابی طرح مصوب از دیدگاه ساکنان و مسئولین شهری.. 202

جدول5- 3- میزان رضایتمندی ساکنان و مسئولین  از روند اجرا و نتایج حاصل از طرح.. 202

جدول5- 4- راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع موانع مشارکت مردم در محله. 203

جدول5- 5- مشکلات محله و راهکارهای پیشنهادی.. 205

جدول5- 6- ارائه راهکارهای منتخب… 207

 

فهرست نمودارها

نمودار 1- 1- مراحل تحقیق.. 14

نمودار 2- 1- حوزه های زبانی اثرگذار بر زبان مرمت شهری.. 25

نمودار 2- 2- سه سوال اصلی مرمت شهری در تناظر با فرآیند و کنش مرمت شهری.. 26

نمودار 2- 3- شکاف اجاره املاک در محله هاي فرسوده 29

نمودار 2- 4- شکاف قيمت املاک در محله هاي بافت فرسوده. 31

نمودار 2- 5- الماس کیفیت زندگی.. 41

نمودار 2- 6- مقایسه میان فرسودگی در6 شهر اروپایی براساس معیارهای چهارگانه. 44

نمودار 2- 7- راهبردهای اصلی بازآفرینی شهری.. 46

نمودار 2- 8- سطوح مختلف اثرات مداخله در بافت های شهری. 51

نمودار 2- 9- ابعاد مختلف اثرات مداخله در بافت های شهری. 51

نمودار 2- 10- مولفه های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 56

نمودار 2- 11- گردونه مشارکت دیویدسون. 70

نمودار 2- 12- انواع مشارکت و عدم مشارکت از نظر دریسکل.. 71

نمودار 2- 13- فرآيند مشارکت مستقيم شهروندان بر تهيه طرحهای توسعه شهری. 81

نمودار 2- 14- دگرگوني در مفهوم و نقش دولت در برنامه ريزي (دهه 1950 تا 2000) 82

نمودار 2- 15- مولفه های موثر بر  فرآیند برنامه ریزی شهری مشارکتی.. 88

نمودار 2- 16- مدل سیتماتیک برنامه ریزي.. 106

نمودار 2- 17- مدل مفهومی پژوهش…. 117

نمودار4- 1- روند ارزیابی پژوهش…. 130

نمودار4- 2- معیارها و شاخصهای کیفیت زندگی.. 134

نمودار4- 3-وضعيت كاربري اراضي در محدوده مورد مطالعه. 136

نمودار4- 4- وضعيت تعداد ورودي هاي وسائط نقليه به محدوده 138

نمودار4- 5- وضعيت تعداد خروجی هاي وسائط نقليه از محدوده 138

نمودار4- 6- تركيب شغلي جمعيت محدوده مورد مطالعه. 144

نمودار4- 7- محل اشتغال جمعيت محدوده مورد مطالعه. 146

نمودار4- 8- تركيب سني جمعيت محدوده مورد مطالعه. 149

نمودار4- 9- نحوه تصرف مسکن.. 151

نمودار4- 10- تركيب سواد افراد محدوده مورد مطالعه. 152

نمودار4- 11- شاخص های فرسودگی بافت… 156

نمودار4- 12- وضعيت كيفيت ابنيه در محدوده 161

نمودار4- 13- عمر ساختمان هاي محدوده مورد مطالعه. 163

نمودار4- 14- وضعيت و نوع مصالح به كار رفته در ابنيه برحسب مساحت… 164

نمودار4- 15- شاخص های فرسودگی محتوایی.. 168

نمودار4- 16- شاخص های سنجش میزان مشارکت… 174

نمودار4- 17- مدت اقامت ساكنين در محدوده مورد مطالعه. 182

نمودار4- 18- مراحل ارزیابی طرح بهسازی و نوسازی مشارکتی مصوب محله. 188

فهرست عکس ها

عکس 1- 1- فرسودگی بافت محله. 8

عکس 1- 2- فرسودگی بافت محله. 8

عکس 3- 1- فرسودگی بافت محله. 123

عکس 3- 2-فرسودگی بافت محله. 123

عکس 3- 3-فرسودگی بافت محله. 123

عکس 3- 4-فرسودگی بافت محله. 123

عکس4- 1- وضعیت معابر 137

عکس4- 2- وضعیت معابر. 137

عکس4- 3-  ورودی دنا 137

عکس4- 4-  ورودی قصردشت… 137

عکس4- 5- وضعيت فاضلاب و آبهاي سطحي.. 144

عکس4- 6-وضعيت فاضلاب و آبهاي سطحي.. 144

عکس4- 7-وضعيت خط آسمان.. 147

عکس4- 8-وضعيت خط آسمان.. 147

عکس4- 9-کیفیت ابنیه 162

عکس4- 10- کیفیت ابنیه. 162

عکس4- 11-وضعیت نوع مصالح.. 165

عکس4- 12- وضعیت نوع مصالح.. 166

عکس4- 13-وضعیت نوع مصالح.. 166

عکس4- 14-وضعیت نوع مصالح.. 166

فهرست نقشه ها

نقشه 1- 1- موقعیت محله مهدی آباد در منطقه یک و شهر شیراز 7

نقشه 1- 2- موقعیت محله مهدی آباد در میان باغات قصردشت… 8

نقشه 3- 1- موقعیت محله مهدی آباد در منطقه یک شهرداری و شهر شیراز 122

نقشه 3- 2-موقعیت محله مهدی آباد در میان باغات قصردشت… 122

نقشه 3- 3-  موقعیت محدوده در طرح تفصیلی.. 124

نقشه4- 1- نحوه توزیع کاربری ها در محدوده مورد مطالعه. 135

نقشه4- 2- وضعیت تعداد طبقات در محدوده مورد مطالعه. 140

نقشه4- 3- دانه بندی قطعات در محدوده مورد مطالعه. 158

نقشه4- 4- وضعیت عرض معابر در محدوده مورد مطالعه. 159

نقشه4- 5- وضعیت کیفیت ابنیه در محدوده مورد مطالعه. 162

نقشه4- 6- نوع مصالح ابنیه در محدوده مورد مطالعه. 165

نقشه4- 7- موقعیت محله در نقشه زلزله و گسل شیراز 173

 

فصل اول

کلیات پژوهش 

1 -کلیات تحقیق

 مقدمه

در اين فصل سعی شده است که ضمن تعريف مسأله و بيان اصلی تحقيق، ضرورت انجام اين تحقيق وعرصه پژوهش بيان گردد .سپس با ذکر اهداف، سئوالات اساسی تحقيق مطرح شده جهت بررسی ارائه مي­شود. در ادامه روش انجام تحقيق و گردآوری اطلاعات در جهت اثبات فرضيه و نيل به اهداف بيان می­شود.

1-1- طرح مسئله

با پیدایش انقلاب صنعتی تغییرات بنیادین و همه جانبه ای بر کالبد شهرها مستولی گردید. در این راستا نظام ساختاری شهرهای سنتی ما نیز با کمی تاخیر نسبت به کشورهای صنعتی دستخوش تحولات چشمگیری شد و ویژگی های ارزشمند نظام محله ای خویش را در جدالی نابرابر بین سنتی شدن و مدرن از دست داد. لذا آنچه نظام محله ای شهرهای امروزی شاهد آن است، در مقایسه با بارزه های ارزشمند اجتماعی و کالبدی محلات سنتی، ناکارآمدی ساختاری و از هم گسیختگی اجتماعی و به کوتاه سخن ” ناپایداری” است (زرآبادی و خزاعی، 1386 : 43). اصولاً بافت قديمي و فرسوده، بافتي مي باشد كه در فرآيند زماني طولاني شكل گرفته و تكوين يافته و امروز در محاصرة تكنولوژي عصر حاضر گرفتار گرديده است، چنانچه اين بافت در گذشته به مقتضاي زمان داراي عملكردهاي منطقي و سلسله مراتبي بوده ولي امروز از لحاظ ساختاري و عملكردي دچار كمبودهايي شده و آنگونه كه بايد و شايد نمي تواند جوابگوي نياز ساكنين خود باشد.به دنبال حاد شدن مشکلات نواحی قديمي شهر، بخصوص نواحی مرکزي شهرها که ابعاد مختلف زندگي شهري را تحت تأثير قرار داده اند، دولت‌ها توجه ويژه‌اي را نسبت به نواحی قديمي شهرها مبذول داشته‌اند Carley,1995:107 )). امروزه در نظام های برنامه­ریزی به ویژه­درکشور های دموکراتیک مشارکت به عنوان یکی از اصیل ترین و مقبولترین رویکردها جهت نیل به اهداف برنامه­ریزی پذیرفته شده است چرا که تجربه اجرای تفکرات اقتدارگرایانه این نکته را به اثبات رسانده که طی کردن موفق مسیر فرآیند برنامه­ریزی بدون دخالت و در نظر گرفتن نقش همه بهره وران آن امکان­پذیر نخواهد بود (Lefevre,2000 :26).

مفهوم مشارکت اساساً برای تعریف نوع و سطح مداخله شرکتها در طرحها، پروژه ها و برنامه ریزی توسعه است. هدف از بکارگیری دیدگاه های مشارکتی، در مرکز قرار دادن افرادی است که از نظر اجتماعی و اقتصادی در حاشیه قرار گرفته اند و تشویق آنها جهت شرکت در سیاستها و طرحهایی است که برآنها تأثیر گذار است (Castree, 2009: 76 ).

  به نظر می­رسد در بافت­های فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گریبانگیر این بافت­ها، کارآمدترین رویکردی که بتوان برای مواجهه با کاستی ها و نارسائی ها اتخاذ نمود رویکرد مشارکتی باشد. به این ترتیب می توان با استفاده از الگوهای توانمند سازی و مشارکت جمعی از نیرو های همه بهره وران در جهت ساماندهی و تجدید ساختار بافت های مذکور بهره جست (Maginn,2007 :26). لذا این پژوهش با تبیین اهمیت موضوع مشارکت در طرح های بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهری، سعی در ارزیابی اینگونه طرح ها با هدف شناسایی و رفع موانع و مشکلات آنان و ارائه راهکارهایی جهت اجرای بهتر این طرح ها خواهد پرداخت.

1-2- اهمیت موضوع

شهرنشینی شتابان و بی رویه، رشد و گسترش ناموزون شهری، رکود و فرسودگی بافت های قدیمی شهرهای ایران در چند دهه اخیر، چنان ابعداد گسترده ای به خود گرفته که هویت و حیات مدنی فضاهای شهری را بعنوان مکانی برای رشد و توسعه انسان زیر سوال برده و اگر از هم اکنون سیاست ها و برنامه های مناسب برای حل این مشکلات اندیشیده نشود، بی شک آنچه امروزه آنرا مشکل می خوانیم، فردا یک فاجعه خواهد شد (شماعی و پوراحمد، 181:1383). بافت فرسوده شهري در فرآيند زماني طولاني شکل گرفته و تکوين يافته و امروزه در محاصره تکنولوژي عصر حاضر و توسعه شهري جديد گرفتار شده است (جهان شاهي، 1382: 22). اگرچه اين بافت در گذشته به مقتضاي زمان داراي عملکردهاي منطقي و سلسله مراتبي بوده ولي امروزه از لحاظ ساختاري و عملکردي دچار کمبوهايي شده و آن گونه که بايد وشايد نمي تواند جوابگوي نياز ساکنين خود باشد. زندگي در چنين مکانهايي با افسردگي، اغتشاش، هرج و مرج و فقدان مشارکت اجتماعي همراه است و در يک کلام زندگي سالم شهري جريان ندارد. بنابراين اساس يکي از ضرورتهاي مهم شهر و شهرنشيني عصر حاضر بهسازي و نوسازي اين بافت هاي شهري است (حناچي، 1391: 51).

 بروز پیچیدگی در تمامی جنبه های زیستی سبب شده است که مقابله با مسائل و معضلات شهری جز از طریق دخالت دادن مردم در فرآیند ایجاد محیط­زیستی مطلوب، ممکن نباشد. واحدهای محله ای به دلیل اندازه مناسب خود می­توانند موجبات مشارکت مردم در شکل دادن به محیط خود را فراهم آورند. بی توجهی به امر مشارکت مردمی، عدم موفقیت طرح ها و برنامه ها را افزایش داده، از نیازها و خواسته های شهروندان ارزیابی صحیحی به عمل نیامده و ایجاد نظم و تامین آسایش را در محیط کالبدی مختل می­سازد. حس تعاون رو به تحلیل رفته و فرصتی برای بروز جنبه های مثبت شخصیتی و همچنین توانایی های افراد وجود ندارد. به این ترتیب عللی برای حفظ و احیای هویت فرهنگی و اعتقادی شهروندان دست نمی­دهد. بخش اعظم چنین وضعیتی ناشی از بروز الگوهای پدرسالارانه تصمیم گیری و مدیریتی و شرکت ندادن آگاهانه و غیرآگاهانه مردم در کلیه بخش هایی است که افزایش پایداری در زندگی محیط شهری را به دنبال دارد ( نوریان ، 24:1387 ).

در طي يكي دو دهة اخير، بسياري از سازمان ها و نهادهاي دخيل در امر مديريت و برنامه ريزي شهري در سطح جهاني بر ترويج نگرش مشاركتي براي تشويق نوعي رهيافت مديريت و برنامه ریزی از “پایین به بالا” و توانمند سازی ” باهمستان ها”[1] به منظور نظارت بر اقدامات توسعه اي تاكيد داشته اند و تصميم گيري و چاره انديشي در خصوص حل مسائل شهري مبتني بر اجتماعات محله اي، با هدف تامين شرايط لازم براي رفاه شهروندان را مدنظر داشته اند. حتي برخي از صاحب نظران در اين خصوص از تحول در پارادايم شهرسازي سخن به ميان آورده اند. “روبوسا آؤنا ”  در همين ارتباط اظهار مي دارد كه از يك دهه قبل از آغاز هزاره جديد رويكرد به توسعه شهري دگرگوني مهمي در پارادايم خود را تجربه كرده است ؛ آموختن از تجارب قبلي و نگرش سنتي ” بالا به پایین” [2] الگويي را به دست مي دهد كه تاحد زيادي متكي بر رهيافتي متفاوت از گذشته بوده و آن رويكرد ” پایین به بالا” [3] است، تغيير از يك نگاه ” تجویزی به مشارکتی” [4]، از تاکید بر نتیجه[5] (محصول ) به تمرکز بر فرآیند[6] (رویه) ، از وابستگی به منابع موجود به ” ظرفیت سازی”، از توجه به راه حل های “دولت محور” به شيوه هاي حل مسئله با تاكيد بر ابتكارات جامعه مدني و از مساعدت و همياري به مشاركت واقعي، از ويژگي هاي اين الگوي جديد توسعه است، الگويي كه تاكيدي بنيادين بر نقش مردم ، اجتماعات محلي و جامعه مدني دارد (حاجی پور، 1385 : 38).

طرح‌های ساماندهی بافت فرسوده در زمره طرح‌های تفصیلی ویژه‌ای است که می‌باید براساس واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان این نوع بافت انجام گیرد. از مهم‌ترین نیازها و ویژگی‌های این‌گونه طرح‌ها، بررسی و تعیین دقیق حقوق مکتسبه اقشار محدوده و به تبع آن نیاز مبرم برای تعیین سرنوشت آنهاست. اینکه تا چه حد می‌توان مردم را در برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌ها مشارکت داد، به ظرفیت مردم در تصمیم‌سازی در خصوص مسایل و مشکلات بافت مورد نظر بر می‌گردد. میزان فراهم  بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی و نیز قواعد و قوانین حاکم بر زندگی مردم، بر توفیق یا عدم توفیق مشارکت مردم مؤثرند. به عبارت دیگر مشارکت فعال مردم در فرآیند طراحی و مردمی کردن این فرآیند تحقق‌پذیری این گونه‌ طرح‌ها را افزایش خواهد داد ( عندلیب، 1385: 14).

ترديدي نيست که طرحهاي بهسازي و نوسازي محله اي بدون فرآيند مشارکتي و تاکيد برنفش محوري و مهم مديريت محلي و سازمانهاي محله اي با موفقيت همراه نخواهند ، اما اين مشارکت به معناي محول کردن مسئوليت و تعهدات توسعه و عمران بردوش مردم محل نيست بلکه هريک از سازمانها و نهادها بايد نقش و مسئوليت متناسب با وظايف و ظرفيتها ي خود را ايفا کنند. به همين جهت ارزیابی طرح بهسازی و نوسازی محله مهدی آباد به عنوان يک طرح مشارکتي که ساکنان آن  از درآمد پايين برخوردار هستند لازم و ضروري به نظر مي رسد که آيا مطابق با اهدف، مردم در تمامي مراحل مشارکت داشته اند؟ چه تدابيري جهت افزايش مشارکت انديشيده شده و طرح تا چه ميزان از نظر مردم موفق است. لذا با توجه به موارد و مسايل فوق و به منظور دست يابي به اهداف توسعه و بهسازي پايدار بافت هاي فرسوده شهري است که بايستي به دنبال راهکارهاي مناسب برای اين موضوع باشيم. بدين لحاظ به نظر مي رسد که رهيافتهاي ” مشارکت جويانه” و” مردمي” مي تواند تا حد قابل توجهي کاستي ها را در زمينه مذکور جبران و اهداف برنامه هاي توسعه را سهل الوصول نمايد.

1-3- ضرورت انجام پژوهش

ضرورت انجام این تحقیق را می توان از دیدگاه های مختلف بررسی کرد. از آنجایی که اغلب در نواحی قدیمی و بافت های فرسوده شهری زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی به صورت ابتدایی، ناقص و در سطحی نازل و محدود موجود می باشد و از طرف دیگر محيط کالبدي نامناسب این بافت ها و آثار اجتماعي و فرهنگي منفي آن منجر به آسيب هاي اجتماعي میشود، وجود برنامه­ریزی پویا جهت بهسازی، ساماندهی و نگهداری چنین محلاتی جهت رسیدن به سطح مناسبی از زیست برای ساکنین ضروری می نماید. از بعد کالبدی نوع سازه ها در محله مهدی آباد عمدتا قدیمی و ناپایدار بوده و همچنین محله دارای فرسودگی ذهنی است و افراد خارج از محله، دید و ذهنیت نامساعدی نسبت به این محله دارند. با توجه به قرار گرفتن این محله در موقعیت عالی و خوش آب و هوای شهر شیراز، ضرورت بهسازی و نوسازی این محله بیش از پیش احساس می­شود. با توجه به عدم توان اقتصادی و مالی بخش دولتی و عمومی برای سرمایه گذاری و مداخله فراگیر و مستقیم در بافت فرسوده و به منظور خوداتکایی و خودترمیمی کالبد فرسوده این بافت، باید مبنا و اساس طرح بر مشارکت موثر بخش مردمی (ساکنان بافت)، بخش دولتی و خصوصی (سرمایه گذار) متکی باشد. “مشارکت بخش خصوصی ” و “مشارکت مردمی” در سرمایه گذاری و اجرای این طرح، با هدایت، حمایت و نظارت ارکان دولتی و عمومی شاه کلید احیا در این بافت به شمار می­رود. بنابراين با مشارکت دادن خود مردم محله در بهبود وضعیت زیستی محل سکونتشان و مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذار، میتوان از مشکلات محيطي محله کم کرد. لذا اين پژوهش درراستاي اهداف فوق انجام می­شود.

1-4- انتخاب عرصه پژوهش

[1] اين واژه در زبان فارسي تعابير متفاوتي از جمله اجتماع , اجتماع محله اي , محله و باهمستان ذكر شده است.

[2] Top-down

[3] Bottoum-up

[4] Prescriptive to Participative

[5] Product

[6] Process

فهرست منابع

منابع فارسی

 1. آروند، حمید (1386). ” ارزیابی طرح جامع خوی با تاکید بر ابعاد کالبدی فضایی”. پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تهران: دانشگاه تربیت معلم تهران.
 2. ابلقی، علیرضا (1380). “بافت تاریخی، حفاظت، مرمت، بهسازی یا نوسازی؟! ” . فصلنامه عمران و بهسازی شهری. هفت شهر. سال دوم، شماره 4.
 3. اکرمی، پرویز (1388). مطالعه شاخص های اجتماعی مسکن. قم : سازمان مسکن و شهرسازی.
 4. امانی، مهدی (1379). مباني جمعيت شناسي. تهران:  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها.
 5. اوپنهايم، ا، ان (1389). طرح پرسشنامه وسنجش نگرش­ها. ترجمه: مرضيه كريم­نيا، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.
 6. احمدي، محمدرضا (1383). “مسايل و راهكارهاي تجميع پلاكها و نوسازي بافتهاي ناكارآمد” ، مجله هفت شهر، سال پنجم، شماره هاي 15 و 16، ص 135.
 7. ادواردز، جكئي؛ تامس، ماري دي؛ روزنفلد، پل وكيولي؛ استفاني، بوث (1379). تحقيق پيمايشي، ترجمه سيدمحمد اعرابي و داوود ايزدي، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 8. ازکیا، م و غفاري، غ (1383). ” توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران “. تهران: نشر نی.
 9. اولاد زاده، ام البنین (1389). ” استفاده از الگوی برنامه ریزی مشارکتی در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله امامزاده عباس ساری) “. پایان نامه کارشناسی ارشد، ساری : دانشگاه پیام نور ساری.
 10. بحريني، سیدحسین (1389). فرآيند طراحي شهري. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 11. بحرینی، سیدحسین(1390). تجدد، فرا تجدد وپس از آن در شهرسازی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
 12. پورسراجیان، محمود (1388). ” احیا بافت تاریخی یزد با رویکرد مشارکتی (نمونه موردی: محله دارالشفا در چهارسوق) “. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
 13. پورسراسکانرود، محمداکبر (1387). ” ارزیابی نوسازی وبهسازی مشارکتی بافت فرسوده محله سیروس تهران “. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
 14. توسلي، محمود ( 1383). ” اصطلاح شناسي نوسازي و بهسازي شهري” . تهران: فصلنامه هفت شهر، شماره 15 و 16.
 15. جهان­شاهي، محمدحسين (1382). ” تحليل بافت هاي فرسوده و مشکل ساز شهري و راهبردهاي آن” . مجله جستارهاي شهرسازي، شماره پنجم.
 16. جهانیان، منوچهر و پژوهان، موسی (1390). ” بررسي و طبقه بندي انواع بافت هاي فرسوده شهري كلانشهر تهران و راهكارهاي مداخله در آن “. فصلنامه علمي پژوهشي جغرافياي انساني، سال سوم، شماره دوم.
 17. چدویک، جورج (1385). نقش ارزیابی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای و تکنیک های رایج آن. ترجمه: زهره قراگوزلو و دیگران، تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.
 18. حاتمی نژاد، حسین؛ سیف الدینی، فرانک و محمد میره (1385). ” بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایران” ، نمونه موردی محله شیخ آباد قم، تهران: فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، شماره 58.
 19. حاجی پور، خلیل (1385). ” برنامه ريزي محله-مبنا رهيافتي كارآمد در ايجاد مديريت شهري پايدار” . تهران: نشريه هنرهاي زيبا ، شماره
 20. حبیبی، سید محسن و سعیدی رضوانی، هادی (1384). ” شهرسازی مشارکتی، کاوشی نظری در شرایط ایران” ، نشریه هنرهای طیبا ، شماره 24.
 21. حبیبی،کیومرث و پوراحمد،احمد و مشكینی،ابوالفضل (1386). بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری.تهران: انتشارات انتخاب.
 22. حبيبي، سيد محسن و مقصودي، مليحه (1388). مرمت شهري. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 23. حبيبي، سيد محسن (1388). سرانه كاربري هاي شهري. تهران: دفتر مطالعات زمين و مسكن.
 24. حسینی، سید جواد (1387). ” طرح مشارکت محله در باز سازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري” . مشهد: اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده.
 25. حسینی، علی (1382). ” ساز و کارهای مشارکت شهروندان در تهیه طرح های توسعه شهری و ارائه الگوی مناسب، نمونه موردی شهر رشت ” ، پایان نامه دکتری، تهران: دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
 26. حناچی، پیروز و پورسراجیان، محمود (1391). احیای بافت شهری تاریخی با رویکرد مشارکت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول.
 27. حیدرنتایج، وحید (1386). ” خدمات شهری در بافت های تاریخی شهرها “. مجله شهرداریها، ضمیمه ش 61.
 28. خاکساری، علی (1383). ” احیای اقتصادی مراکز شهرها و بافت قدیمی”. تهران: فصلنامه هفت شهر، شماره 15 و 16.
 29. دانشپور، زهره (1387). درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول.
 30. دلاور، علی (1375). تجزيه وتحليل داده هاي ناشي ازمقياس ليكرت، دانشنامه، شماره 23-22.
 31. رضایی، رحیم (1379). ” ارزیابی جغرافیایی طرح جامع مرند”. پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 32. روشنعلی، فاطمه (1387). ” طرح نوسازی بافت روستائی ده ونک با رویکرد مشارکتی منطقه 3 تهران” . پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران : دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران.
 33. رهنمايي، محمدتقي و شاه­حسيني، پروانه (1384). فرايند برنامه ريزي شهري ايران.تهران: انتشارات سمت.
 34. زبردست، اسفندیار (1388). روش هاي ارزيابي در شهرسازي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 35. زرآبادی،زهراسادات و خزاعی، فاطمه (1386). ” از پایداری محله تا محله پایدار” ، ماهنامه ساختمان و كامپيوتر ، سال سوم، شماره 18.
 36. زرگری مرندی، ابراهیم (1391). ” بازتعریف معیارهای فرسودگی با رویکرد پایداری و پهنه بندی فرسودگی با روش Fuzzy ANP ، نمونه موردی: محله ارامنه شمالی، منطقه 7 شهرداری تهران” . پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شیراز: دانشگاه شیراز.
 37. زياري، كرامت الله (1381). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری. یزد: انتشارات دانشگاه يزد.
 38. زياري، كرامت الله (1385). اصول و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي. یزد: انتشارات دانشگاه يزد.
 39. زیاري، کرامت الله و همکاران (1388). مبانی و تکنیک هاي برنامه ریزي شهري. تهران: انتشارات دانشگاه بین المللی چابهار.
 40. سالنامه آماری استان فارس (1390). شیراز: اداره کل ثبت احوال فارس.
 41. سعيدي، محمدرضا (1382). درآمدي بر مشاركت مردمي و سازمانهاي غيردولتي. تهران: انتشارات سمت.
 42. سلیمی، مجید و همکاران (1387). ” طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت”. فصلنامه دانش مدیریت، دوره 21، شماره 80 .
 43. سیدبکایی، سید جواد (1383). ” شناخت و تحلیل نقش عنصر مشارکت مردمی در روند بهسازي بافتهاي فرسوده شهري (نمونه موردي: محور بین الحرمین بافت قدیم شهر شیراز)”. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 44. شجاعی برهان، سید مجید (1386). ” برنامه ریزي مشارکتی در تجدید حیات بافت فرسوده (نمونه موردي: محله شهناز آیت ا…غفاري بندرعباس) ” . پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 45. شجاعی کیارسی، سیده فاطمه (1388). ” تدوین الگوی راهبردی و مشارکتی تجربه حیات بافت کهن (نمونه موردی: محله آب انبار نو ساری)”. پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان.
 46. شريفيان ثاني، مريم (1380). “مشاركت شهروندي، حكمراني شهري و مديريت شهري” ، مجله مديريت شهري، سال دوم، شمارة 8.
 47. شماعي، علي و پوراحمد، احمد (1384). بهسازي ونوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
 48. شماعي، علي. (1380). ” توسعه فيزيكي شهر يزد بر بافت قديم و راهكارهاي ساماندهي و احياي آن” . رساله دكتري ، تهران: دانشگاه تهران.
 49. شماعي،علي و پوراحمد، احمد (1383). ” تحليلي بر سياست ها و برنامه هاي بهسازي و نوسازي شهري در برنامه هاي توسعه كشور”، مجله پژوهش هاي جغرافيايي ، شماره 49 .
 50. شوماخر،ای،اف (1392). کوچک زیباست. ترجمه علی رامین، تهران: انتشارات سروش، چاپ هفتم.
 51. صرافي، مظفر (۱۳۷۹). مباني برنامه ريزي توسعه منطقه اي. تهران: انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
 52. صرافی، مظفر (1379). ” شهر پایدار چیست؟” ، مجله مدیریت شهری، سال اول، شماره4.
 53. صمدی، محسن (1383). ” ارزيابي برنامه جامع توسعه منطقه زاگرس مركزي”، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 63 .
 54. طبسی، مهدی (1390). ” طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکت محلی (نمونه موردی: آزاد شهر، طرح پونه ۲) “. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران.
 55. طبیبیان،منوچهر و لاهوتی،شیما (1391). “ارزیابی تاثیر اصول نوشهرسازی بر احیای بافت های فرسوده محلات و انسجام آنها”. همدان: فصلنامه هفت حصار، سال اول، شماره 1.
 56. سازمان احیا و نوسازی بافت­های فرسوده شهرداری شیراز، (1387). طرح بهسازی و نوسازی محله مهدی آباد. شیراز.
 57. طوسي، محمد علي (1378). مشارکت مردم، تعاون. فصلنامه اجتماعي و فرهنگي وزارت تعاون ، شماره 99.
 58. عابدین درکوش، سعید (1388). درآمدي به اقتصاد شهري. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 59. عظیمی، آزاده (1389). ” دیدگاه ها و نظریات بهسازی، نوسازی و مرمت شهری ” . ماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها، شماره 54.
 60. علوی تبار، علیرضا (1379). “مشارکت در اداره امور شهرها، جلد اول بررسي الگوي مشارکت شهروندان در ادره امور شهرها ( تجارب جهاني وايران) “. تهران: انتشارات سازمان شهرداري هاي کشور .
 61. علوي تبار، عليرضا (1378). ” الگوي مشارکت در جامعه مردم سالار”. ماهنامه شهرداريها، سال اول، شماره 6.
 62. علوي‌تبار، عليرضا (1382). بررسي الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها . تهران: انتشارات سازمان شهرداري هاي کشور، دفتر برنامه‌ريزي شهري وزارت كشور. جلد اول.
 63. عميد، حسن (1389). فرهنگ عميد.تهران: انتشارات راه رشد، چاپ اول.
 64. عنبری، مهسا (1388). ” میزان مشارکت مردمی در اجرای طرح های بافت فرسوده شهری (نمونه موردی داوود قلی- دلجویی زنجان) ” . پایان نامه کارشناسی ارشد، زنجان : دانشگاه آزاد زنجان.
 65. عندلیب، علیرضا و حاجی علی اکبری، کاوه (1387). نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت ساکنان محله شهید خوب بخت، منطقه 15 شهر تهران. تهران: انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران.
 66. عندليب، عليرضا (1385). رويکردي نوين به: مديريت نوسازي بافتهاي فرسوده شهر تهران. تهران: انتشارات سازمان نوسازي شهر تهران، جلد3 .
 67. عندليب، عليرضا (1385). نگاهي نو به: راهبردها وسياستهاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهر تهران. تهران: انتشارات سازمان نوسازي شهر تهران، جلد 2.
 68. عندليب، عليرضا (1385). نوسازي بافتهاي فرسوده حرکتي نو در شهر تهران. تهران: انتشارات سازمان نوسازي شهر تهران، جلد 1 .
 69. عندليب، عليرضا (1387). فرآيند نوسازي بافتهاي فرسوده شهر تهران. تهران : انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران.
 70. غلامحسینی، اسماعیل (1384). “تبیین و تحلیل نقش سیاست های زمین شهری در طرح های توسعه شهری، پژوهش موردی: طرح توسعه جامع تهران” ، پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 71. فرشیدی، حسن (1389). ” رهگیری شیوه های مداخله دولت در بافت های فرسوده شهری ” . ماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها، شماره 54.
 72. فلامکی، محمد منصور (1386). نوسازی و بهسازی شهری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
 73. فلامكي، محمد منصور (1383). باز زنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.
 74. فیروز بخت، علی (1386). ” مدیریت جامع شهری بر مبنای مشارکت مردمی”. ماهنامه شهرداریها ، شماره88.
 75. قدرتی، مصطفی (1381). ” ارزیابی طرح جامع شهر شیروان با تاکید بر ابعاد فضایی-کالبدی آن “. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت معلم تهران.
 76. قربانی، رسول (1371). ” ارزیابی طرح جامع ارومیه” . پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
 77. قمی، محسن (1384). ” تاثیرات نظریه بازی­های زبانی ویتگنشتاین بر فلسفه لیوتار” . فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره 16.
 78. کرمی پور، عارفه (1388). ” بررسی تجارب باز زنده سازی مراکز تاریخی و کهن شهر” ، تهران: نشریه نوسازی وابسته به سازمان نوسازی شهر تهران، سال اول، شماره 6.
 79. کلانتري، ح. و حاتمی نژاد، ح (1385). برنامه ریزي مرمت بافت تاریخی شهر یزد. تهران : انتشارات فراگستر.
 80. کوآن، رابرت (1389). فرهنگ شهرسازی. تهران: انتشارات آذرخش، چاپ چهارم.
 81. كلانتري، حسين و پوراحمد، احمد (1384). فنون و تجارب برنامه ريزي مرمت بافت تاريخي شهرها. تهران : انتشارات پژوهشگاه علوم انساني،فرهنگ و مطالعات اجتماعي.
 82. گیدنز، آنتونی (1381). جامعه­شناسی، ترجمه: منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، چاپ هشتم.
 83. لطفی، سهند (1386). ” پژوهشی درباره دگردیسی و پایایی در مرمت شهری” ، تهران: نشریه هنرهای زیبا، شماره 31.
 84. لطفی، سهند (1390). ” بازافرینی شهری فرهنگ مبنا؛ تاملی بر بن­مایه­های فرهنگی و کنش بازآفرینی” ، تهران: نشریه هنرهای زیبا، شماره 45.
 85. لطفی، سهند (1390). تبارشناسی بازآفرینی شهری از بازسازی تا نوزایی . تهران: انتشارات آذرخش.
 86. لطفی، سهند و زرگری مرندی، ابراهیم (1391). ” بازآفرینی شهری و بازتعریف معیارهای فرسودگی: آغازی بر مرمت شهری پایدار” . تهران: نشریه شهرنگار، سال دوازدهم، شماره 58.
 87. مجتهدزاده، غلامحسین (1388). مقدمه اي بر اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه اي. تهران: انتشارات آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش.
 88. مجتهدزاده، غلامحسين (1382). برنامه ريزي شهري در ايران. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.
 89. معززی مهرطهران، امیر محمد (1389). ” نقش دارایی­های اجتماعی محلی در تحقق­پذیری طرح­های نوسازی و بهسازی بافت­های فرسوده شهری (مورد مطالعه: محله باغ­آذری، منطقه 16 شهر تهران) ” . پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان.
 90. معصومی اشکوری، سید حسن (1380). شهرفعال ومدیریت توسعه پایدارشهری. تهران: انتشارات سازمان برنامه وبودجه.
 91. معين، محمد (1389). فرهنگ معين. تهران: انتشارات سرایش، چاپ اول.
 92. معینی، سید مهدی (1390). شهرهای پیاده مدار. تهران : انتشارات آذرخش.
 93. ملکی، قاسم (1383). ” اقتصاد مهندسی، ابزار طراحی نظام انگیزش نوسازي” . تهران، مجله هفت شهر، شماره
 94. منصوری، منصور (1389). ” ساماندهی محیط کالبدی محله خیام ایلام با تاکید بر مشارکت مردم “. پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان.
 95. منصوري،بهروز و احمدی،الهه (1389). “نقش سراي محله و مشاركت شهروندان در مديريت و پايداري اجتماعي محلات” . اولين همايش شهروندي و مديريت محله اي حقوق و تكاليف.
 96. موسوی، میرنجف (1389). ” تحليلي بر شاخص هاي کمي و کيفي مسکن در سکونتگاه هاي غيررسمي مطالعه موردي: محله شهرک قائم شهر قم” . فصلنامه آمایش محیط
 97. مهدیزاده، جواد (1381). ” دوره تکوین و شکل گیری تهران قدیم” . مجله جستارهای شهرسازی، شماره2.
 98. مهدیزاده، جواد (1381). ” دوره نوسازی و پیدایش مادر شهر تهران ” . مجله جستارهای شهرسازی، شماره3.
 99. مهندسین مشاور شهر و خانه (1383)، طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر شیراز ، شیراز.
 100. مهندسين مشاور نقش جهان پارس (1376)، طرح تفصیلی شهر شیراز، شیراز.
 101. ميرزايي دورودخاني، عسکر (1390). ” بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با رویکرد مشارکت مردمی (مطالعه موردي: محله پیرسراي رشت) ” . رشت: اولين كنفرانس ملي عمران و توسعه.
 102. ﻣﻴﺮﻣﻮﺳﻮي، ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ (1385). ” ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ” . مجله ﻧﻘـﺪ و ﻧﻈـﺮ، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره 3و4.
 103. دلبرت چارلز (1380). راهنماي سنجش و تحقيقات اجتماعي. مترجم: هوشنگ نايبي، تهران: انتشارات ني.
 104. نوریان، فرشاد (1387)، ” تبیین معیارها و شاخص های پایداری در محله مسکونی” ، دوماهنامه شهرنگار، سال نهم، شماره ۵۰.
 105. وارثی، حمیدرضا و همکاران (1391). ” ساماندهي بافت فرسوده شهري (نمونه موردي: شهر شيراز) ” . مجله علمي تخصصي برنامه ريزي فضايي ، سال دوم، شماره2.
 106. هاشم­زاده همایونی، مهرداد (1379). “محله و خیابان”. مجله آبادی، سال پنجم، شماره 17 .
 107. هویی زن، اوست (1382). ” مشارکت شهروندان در طرح ریزي و توسعه نواحی شهري “. مترجم : ناصر برك پور ،فصلنامه مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري، شماره 8.
 108. یاور، بیژن (1381). ” شهرسازی مشارکتی و جایگاه مشارکت مردم در شهر ایرانی واقعیات، اهداف و استراتژیها ” . پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، تهران: دانشگاه علم و صنعت.

منابع لاتین

 1. Akhavan Farshchi,M. and  Johnstone,H. (2013).  Regeneration, Innovation and entrepreneurship: A participatory approach to urban policy, Spain: 35th DRUID Celebration Conference.
 2. Alston, William (1964). Philosophy of Language, Prantice Hall.
 3. Altman, I. , Low, S.M. (1992). Community attachment: Local sentiment and sense of place, Place attachment. New York: Plenum Press, pp. 253–278.
 4. Ashworth, Gregory J.  and J. E. Tunbridge. (1990). The tourist-historic. London: Faber and Faber.
 1. Azemati, H. R., Bagheri, M., Hosseini, S.B. and Norouzian maleki, S., (2011). ‘An Assessment of Pedestrian network in Accesible Neighborhoods: Traditional Neighborhoods in Iran’, International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, 21(1), 52-59.
 1. Beatley, T. (2000). Green Urbanism, Washington, D.C. : Island Press.
 2. Bertolini, L. (2005). Sustainable  urban mobility, an evolutionary approach, European Spatial Research Policy 1,pp. 109-126.
 3. Boateng, Isaac. &  Moobela,Cletus. (2008).  Sustainable Participatory Approaches in Urban Regeneration Processes:Lessons from Portsmouth Harbour and Inner-City Hulme, Manchester, Stockholm,TS 1B – GIS in Urban Planning and Management.
 4. Burgel, G. (2000). La ville aujourd’huni, Paris : Hachette, Pluriel.
 5. Carey, Curtis. (2008). Planning for sustainable accessibility: The implementation challenge, Curtin University of Technology, WA, Australia, pp.104–112.
 6. Carley, M.(1995). Using Information for Sustainable Urban Regeneration, Innovation Study No 4, Centre for Human Ecology, University of Edinburgh.
 7. Castree, Noel &Et. (2009). International Encyclopedia of Human Geography , First edition, Elsevier Ltd.
 8. Cento Bull, Anna. & Jones,Bryn. (2006). Governance and Social Capital in Urban Regeneration: A Comparison between Bristol and Naples,Urban Studies.
 9. Clark, J Lopes. (2001). City center revitalization in Portugal, Journal of Cities, Vol. 17, No. 1, pp. 19–31.
 10. Couch, C., Fraser, C., Percy, S. (2003). Urban Regeneration in Europe, UK, Oxford: Blackwell Science.
 11. Cowan, Robert (2005). The Dictionary of Urbanism, UK: streetwise Press.
 12. Dakin, John. (1986). The evaluation of plain in town planning,Review Vol4.
 13. Daniel, P. (2001). Developing a participatory approach to urban regeneration, (PDF) CIDT/CASR,Seminar.
 14. Diamond, John &Et. (2010). Urban Regeneration Management International Perspectives, Routledge.
 15. Driskell, D. (2002). Creating Better Cities with Children and Youth (a manual for participation), in collaboration with members of the Growing Up in Cities Project, Unesco publishing, earthscan publications.
 16. Ellin, N. (2006). Integral Urbanism, London and New York: Routledge.
 17. Faurks, Keith. (2000). Citizenship. London: Rutledge.
 18. Garcia, B. (2004). “Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: Lessons from Experience, Prospects for the Future” , Local Economy, Vol. 19, No. 4.
 19. Garcia, B. (2004a). “Cultural Policy in European Cities: Lessons from Experience, Prospects for the Future” , in: Special edition on Cultural Policy and Regeneration, Local Economy, Vol. 19, No. 4.
 20. Garcia, B. (2004b). “Urban Regeneration, Arts Programming and Major events: Glasgow 1990, Sydney 2000 and Barcelona” , in: Gibson, L. and Stevenson, D. (eds) Special Issue of the International Journal of Cultural Policy: Urban Space and the Uses of Culture,Vol. 10, No. 1.
 21. Gothman, K.F. (2010). Urban Theory, In: Encyclopedia Urban Studies, California: SAGE Publications.
 22. Habitat, debat. (1996). participation for efficiency or empowerment? , vol12, No2, p:3-50.
 23. Harvey, David (1985). The Urbanisation of Capital, Oxford Basil Blackwell.
 24. ICOMOS, (2003). Charters for the Conservation of Historic Towns and Urban Area.URL: http://www.international.icomos.org/charters/towns_e.htm
 25. Jams, Benever. (1971). Managing the modernchicago, Director for Govement, Studies, pp 31.
 26. Jokilehto, Jukka. (1999). A history of architectural conservation. Oxford, heritage management. London and New York: E & FN Spon.
 27. Jones, Peris S. (2003). Urban Regeneration’s Poisoned Chalice: Is There an Impasse in (Community) Participation-based Policy?, Urban Studies.
 28. Jones, P., Hiller, D., Comfort, D. (2003). Urban Regeneration Companies and City Centers, Management Research News, Vol. 26, No. 1, 54-63.
 29. Josephin.p, Reynold. (1999). public participation in planning , town planning review (T.P.R), vole 40,No2,p: 127-140.
 30. Kazmierczak, A.E., Curwell, S.R., Turner, J.C. (2007). Assessment Methods and tools for regeneration of  large Urban distress areas, proceeding In: “International Conference on Whole life Urban Sustainability and its assessment” , Glasgow.
 31. Lefevre, Pierre & Et. (2000). Comprehensive Participatory Planning and Evaluation, Nationalestraat 155, Antwerp,Belgium.
 32. Louise, Pollock. Venda. (2012). Real Participation or the Tyranny of Participatory Practice? Public Art and Community Involvement in the Regeneration of the Raploch, Scotland,Urban Studies.
 33. LUDA Team (2006a). LUDA E-compendium: Handbook E2, Understanding Large Urban Distressed Areas, program Energy, Environment and Sustainable Development, European Union. (http://www.luda-project.net).
 34. LUDA Team (2006b). LUDA E-compendium: Handbook E4, Annex I & Annex II, Key Action 4 City of Tomorrow & Cultural Heritage, program Energy, Environment and Sustainable Development, European Union. (http://www.luda-project.net).
 35. LUDA Team (2006c). LUDA E-compendium: Handbook E7, Monitoring Quality of Life in LUDAs, Key Action for city of tomorrow & Cultural Heritage, European Union. (http://www.luda-project.net).
 36. LUDA Team (2006d). LUDA E-compendium: Handbook E1, Executive Summary, Key Action for city of tomorrow & Cultural Heritage, European Union. (http://www.luda-project.net).
 37. Lyotard, J.F. (1988), The Different, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 38. Macdonald, Iaura. (2000). Citizenship Participation the Public sphere in the Americans University.
 39. Maginn,Paul J.(2007). Towards more effective community participation in urban regeneration : the potential of collaborative planning and applied ethnography, Qualitative Research.
 40. Martin, R., Morrison, P. (2003). Thinking about the geographies of Labour, In: R. Martin and P. Morrison (eds.): Geographies of labour market inequality, London: Routledge, 3-20.
 41. Mee Kam, NG. (2001). Comments on “People first a caring approach to urban renewal ” , Hong Kong: The University of Hong Kong.
 42. Noha, Nasser. (2009). Planning for Urban Heritage Places: Reconciling Conservation, Tourism, and Sustainable Development, Journal of Planning Literature, Vol. 17, No. 4, pp467-479.
 43. Orbasli, Aylin. (2000). Tourists in historic towns: Urban conservation and UK: Butterworth- Heinemann.
 44. Parés, Marc. & Et. (2011). Does Participation Really Matter in Urban Regeneration Policies? Exploring Governance Networks in Catalonia (Spain), Urban Affairs Review.
 45. Peerapun, Wannasilpa. (2012).  Participatory Planning Approach to Urban Conservation and Regeneration in Amphawa Community, Thailand: Asian Journal of Environment-Behaviour studies, volume 3, number 7.
 46. Rezaee, Naeme. (2009). The necessity and general principles of intervention in the deteriorated urban areas, sharjah urban planning symposium (spus).
 47. Robert (editions) (2000). le petit Robert, version electronique (CD Rom), paris: Robert.
 48. Roberts, M.(1985). An Introduction to town Planning techniques. London: Hutchinson.
 49. Rorty, R. (1989). Contingency, Irony and Solidarity, New York University of Cambridge.
 50. Schubler, Peter. (2006). Participation and Partnership in urban management and Infrastructure. Washington D. C: Programme by world Bank.
 51. Smith, N. (1996).  The New Urban Frontier: Gentrification and the Reaches City.London: Rutledge.
 52. Syrett, S., North, D. (2008). Renewing Neighbourhoods: work, enterprise and governance, Bristol, UK: The Policy Press.
 53. The Oxford English dictionary. (2008). [book on CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
 54. Wittgenstein, L. (1988). Philosophical Investigations, G.E.M. Anscombe (tran.), Oxford: Basil Blackwell.

منابع اینترنتی

[Online]. <http://www.shahrsazi-mhud.ir/Plan/Plan01_Behsazi.htm >. [12 Jun 2013]

[Online]. <http://www.amar.org.ir/default.aspx> درگاه مرکز آمار ایران

[Online]. <http:// http://eshiraz.ir/infotech/fa/jamiat92,11>معاونت برنامه ریزی و مدیریت آمار شهرداری شیراز

Abstract

    The benefit of using participatory approaches coupled with community participation in projects of urban renewal and renovation of worn-out tissues is undeniable today. Government agencies, policy makers, and implementers of projects are aware that participation of people in the city, particularly in relation to deteriorated urban fabrics, plays a major role in the implementation of these plans. Urban development through participatory decision-making at the local level is also possible. In this context, the main objective of this study is analyzing a survey designed to assess the improvement and modernization partnership of Mahdi Abad district. The aim of this study is to measure the program’s success in improving the quality of life of the neighborhood and its residents from its commencement until the present. For this purpose, after a literature review with theoretical and research background, criteria and indicators that influence the urban renewal and rehabilitation projects in deteriorated urban fabrics with participatory approach were extracted. And then, the criteria in an evaluation model according to the items listed, possibilities and limitations of the study, status of case study and objectives of the approved project and research were refined and classified. Then, the comparative indicators for participatory development and modernization of the existing situation in the districts were examined. A questionnaire was used to assess subjective indicators and to assess the objective criteria were used maps, available statistics, and perceptions field work, desired range were examined and the results were compared with the standard level indicators and were evaluated according to the Likert scale. To examine and evaluate the approved neighborhood project, the goal and objectives of the project were compared with the old texture project standards (research literature) and the current neighborhood conditions. In addition, the approved neighborhood project was evaluated from the perspective of urban residents and managers in terms of attracting public participation. According to the results, assessment of the success and effectiveness of the project is poor until the present. That as regards the project is still in the early stages of implementation, there is the opportunity to return and repentance.

Keywords: Urban conservation, Deteriorated Urban Fabrics, Renewal and Rehabilitation, Participatory planning, Mahdi Abad neighborhood Shiraz.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی (نمونه موردی: محله مهدی آباد قصردشت-شیراز )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

29 − 22 =