امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل

59,000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد فیروزکوه
دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت
پايان‌نامه كارشناسي ارشد مديريت صنعتی. «M.A»
گرايش مالی

فهرست موضوعی
شرح صفحه
فصل اول: کلیات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 4
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 7
1-5- اهداف مشخص تحقيق 7
1-5-1- هدف اصلي 7
1-5-2- اهداف ويژه 7
1-6- سؤالات تحقیق 7
1-6-1- سؤال اصلی 7
1-6-2- سؤالات فرعی 8
1-7- قلمرو تحقیق 8
1-7-1- قلمروموضوعي 8
1-7-2- قلمرومکاني 8
1-7-3- قلمرو زماني 8
1-8- تعریف مفهومی واژه ها 8
1-9- تعریف عملیاتی واژه ها 10
1-10- مراحل اجرایی تحقیق 11
فصل دوم: ادبیات تحقيق
بخش اول: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1- مبانی نظری در خصوص مدیریت دانش 13
2-1-1- مقدمه 13
2-1-2- مفهوم مدیریت دانش 14
2-1-3- تاریخچه مدیریت دانش 15
2-1-4- اصول مدیریت دانش 16
2-1-5- تئوری های مدیریت دانش 18
2-1-5-1- تئوری مدیریت دانش جامع 18
2-1-5-2- تئوری مدیریت دانش تیمی 19
2-1-5-3- تئوری مدیرت دانش جامعه گرا 21
2-1-6- زیرساختارهای مدیریت دانش 22
2-1-6-1- منابع انسانی 25
2-1-6-2- فناوری اطلاعات 26
2-1-6-3- فرهنگ سازمانی 28
2-1-6-4- ساختار سازمانی 29
2-1-7- فرایند های مدیریت دانش 30
2-1-8- فرایندهای لازم برای استقرار مدیریت دانش در سازمان 31
2-1-8-1- تولید دانش 32
2-1-8-2- کسب دانش 33
2-1-8-3- ذخیره سازی دانش 36
2-1-8-4- تسهیم و توزیع دانش 37
2-1-8-5- بکارگیری دانش 38
2-1-9- مدل های مدیریت دانش 39
2-1-9-1- مدل عمومی دانش در سازمان 40
2-1-9-2- مدل هيسيگ 41
2-1-9-3- مدل مك الروي 42
2-1-9-4- مدل بك من 42
2-1-9-5- مدل c7 43
2-1-9-6- مدل نوناكا و تاكوچي 44
بخش دوم: پیشینه تحقیق
2-2- پیشینه تحقیق در سطح بین الملل وایران 48
2-2-1- درسطح ایران 49
2-2-2.درسطح بین الملل 53
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه 59
3-2 روش تحقيق 60
3-3 متغيرهاي پژوهش 60
3-4 جامعه آماری 61
3-5 نمونه آماری 61
3-6 ابزارهای جمع آوری داده ها 62
3-7 روایی 64
3-8 پایایی 65
3-9 روش تجزیه وتحلیل داده ها 66
3-10 آزمون کای دو 67
3-11 نرم افزار spss 67
3-12 فرایند پژوهش 68
فصل چهارم: تحليل اطلاعات
4-1 مقدمه 70
4-2 آمار توصيفي 71
4-2-1- ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت جنسیتی 71
4-2-2- ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت تحصیلی 71
4-5 آمار استنباطی 72
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1 مقدمه 89
5-2 پژوهش در يك نگاه 90
5-3 بحث و نتیجه گیری 91
5-4- بررسي سئوالات تحقيق 93
5-4-1 سؤال اول تحقيق 93
5-4-2 سؤال دوم تحقيق 94
5-4-3 سؤال سوم تحقيق 95
5-4-4 سؤال چهارم تحقيق 95
5-4-5 سؤال پنجم تحقيق 96
5-4-6 سؤال ششم تحقيق 97
5-4-7 سؤال هفتم تحقيق 97
5-4-8 سؤال هشتم تحقيق 98
5-4-9 سؤال نهم تحقيق 98
5-5 پیشنهادات تحقیق 99
5-5-1 پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق 99
5-5-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 100
5-6 محدودیتهای تحقیق 101
منابع
فهرست منابع فارسی 102
فهرست منابع انگلیسی 104
پيوست‌ها 107
فهرست جداول
جدول( 2-1): مجموعه تعاریف مدیریت دانش 14
جدول(2-2): تلاش های علمی جهت توسعه مدیریت دانش 16
جدول (2-3):تبادل دانش بین شکل های نهان و آشکار 46
جدول (3-1): تقسيمات روش تحقيق در پژوهش 60
جدول (3-2): تعداد جامعه آماری 61
جدول (3-3): صفات کیفی وارزشهای عددی گزینه های پرسشنامه 63
جدول (3-4): آلفای کرونباخ متعییرها به درصد 65
جدول(4-1): توزيع فراواني افراد نمونه بر اساس جنسيت 71
جدول(4-2): توزيع فراواني افراد نمونه بر اساس سطح تحصيلات 71
جدول(4-3): وضعیت کیفی پاسخ ها مربوط به نظام فناوری اطلاعات 74
جدول(4-4): نتایج آزمون کای دو مربوط به متغیر فناوری اطلاعات 74
جدول(4-5): وضعیت کیفی پاسخ ها مربوط به ساختار سازمان 75
جدول(4-6): نتایج آزمون کای دو مربوط به متغیر ساختار سازمانی 76
جدول(4-7): وضعیت کیفی پاسخ ها مربوط به فرهنگ سازمانی 77
جدول(4-8): نتایج آزمون کای دو مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی 77
جدول(4-9): وضعیت کیفی پاسخ هامربوط به منابع انسانی 78
جدول(4-10): نتایج آزمون کای دو مربوط به متغیر منایع انسانی 78
جدول(4-11): وضعیت کیفی پاسخ ها مربوط به تولید دانش 79
جدول(4-12): نتایج آزمون کای دو مربوط به متغیر تولید دانش 80
جدول(4-13): وضعیت کیفی پاسخ هامربوط به کسب دانش 81
جدول(4-14): نتایج آزمون کای دو مربوط به متغیر کسب دانش 81
جدول(4-15): وضعیت کیفی پاسخ هامربوط به تسهیم و توزیع دانش 82
جدول(4-16): نتایج آزمون کای دو مربوط به متغیر تسهیم و توزیع دانش 82
جدول(4-17): وضعیت کیفی پاسخ هامربوط به زمینه های به کارگیری دانش 83
جدول(4-18): نتایج آزمون کای دو مربوط به متغیر به کارگیری دانش 84
جدول(4-19): وضعیت کیفی پاسخ ها مربوط به ذخیره سازی دانش 85
جدول(4-20): نتایج آزمون کای دو مربوط به متغیر ذخیره دانش 85
جدول(4-21): مقایسه میانگین افراد جامعه از لحاظ وضعیت تحصیلات 86
جدول(5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیات(سؤال تحقیق)تحقیق 91
فهرست نمودارها
نمودار(1-1): روند اجرايي تحقيق 11
نمودار(3-1): روند اجرايي تحقيق 68
فهرست شکل ها
شكل(2-1): تئوری مدیریت دانش جامعه نگر 21
شكل (2-2): زیرساختارهای مدیریت دانش 23
شكل (2-3): فرایندهای استقرار مدیریت دانش 31
شكل (2-4): مدل عمومی دانش در سازمان 40
شكل (2-5): اجزای مدل هفت سی 43
شكل(2-6): مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی 44
شکل(2- 7): نمایی از فرآیند تبدیل دانش 46
شکل (2-8):مدل مفهومی تحقیق 56
شکل (3-1): نقشه عملی تحقیق 68
شکل (4-1):مدل مفهومی تحقیق 73

چکیده:
مديريت دانش يكي از دستاوردهاي عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ويژگي هاي آن، امروزه سازمان هاي موفق به شدت احساس نياز به بهره مندي از آن دارند.خلق دانش و نوآوری بخش مهمی از مزیت رقابتی سازمانها در اقتصاد مدرن تلقی می شوند. عصر امروزه عصر اقتصاد دانشي برپايه حركت به سوي جهاني شدن است. مديريت دانش عامل مهمي در اين اقتصاد است چنانچه در نگرش هاي نوين امروزي ، كسب وكارهاي گوناگون با توجه به شرايط خاص خود به مديريت كردن دانش مورد نيازشان مي پردازند. امروزه مدیریت دانش را ابزاری قدرتمند برای دستیابی به مزیت رقابتی و مدیریت دارایی¬های دانشی آشکار و پنهان سازمانها میدانند. برای اعمال مدیریت دانش بصورت اثربخش، امکان سنجی پیاده¬سازی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور در این تحقیق امکان¬سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس بررسی شده است.
برای رسیدن به نتیجه نهایی در این تحقیق پس از نمونه¬گیری، پرسشنامه¬های محقق ساخته بین 123 نفر از افراد جامعه توزیع گردید و داده¬های بدست آمده با استفاده از آزمون X2 و با استفاده از نرم افزار22 SPSS تحلیل گردید. برای این کار تک تک متغیرهای موجود در زیرساختارها و فرایندهای مدیریت دانش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته¬ها نشان میدهند که این شرکت از هر جهتی(زیرساختارها و فرآیندهای مدیریت دانش) آماده پیاده¬سازی مدیریت دانش است.

واژه¬های کلیدی: مدیریت دانش، زیرساختارهای دانش، فرایندهای مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات

فصل اول

1-1- مقدمه
با گذر از اقتصاد سنتی مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش به یکی از دارایی های اساسی سازمانها تبدیل شده است و مدیریت آن امری ضروری به نظر می رسد. در اقتصاد نوین، دانش منبع اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی است و سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه در مرتبه بعدی اهمیت قراردارند. بر خلاف منابع سنتی تولید ،دانش منبعی است که در ذهن افراد قفل و مخفی شده است .خلق و تسهیم دانش فعالیت نا آشکاری است که نه قابل مشاهده است و نه با اجبار قابل دسترسی است(دراکر 1994) .
اگرچه دانش اعضای سازمان برای توسعه مبنای دانش سازمانی ، ضروری است ، دانش سازمان چیزی فراتر از مجموع ساده دانش افراد است . دانش سازمانی از طریق الگوهای تعاملی منحصر به فرد میان فناوری ها ، روش ها و افراد سازمان شکل می گیرد و به آسانی قابل تقلید توسط سازمان های دیگر نیست . وجود تعامل بین فناوری ها ، روش ها و افراد در سازمان نتایج و پیامدهای عمیقی برای مدیریت دانش دارد و این بدان علت است که الگوی تعاملی بین فناوری ها ، روش ها وافراد سازمان منحصر به فرد بوده ( مختص همان سازمان بوده ) و نمی توان به آسانی آن را در بازار به فروش گذاشت بنابراین قابل تقلید توسط سازمان های دیگر نیست (اسفیدانی، کرمی، 1383).
هنگامی که پای دانش در میان باشد ناخودآگاه صحبت از مدیریت دانش نیز ضروری میشود چراکه دانش موجود در سازمان باید به نحوی مدیریت شود که به سازمان در رسیدن به اهداف و مزیت رقابتی کمک کند. امروزه مدیریت دانش به یکی از مباحث با اهمیت در عرصه جهانی تبدیل شده است . در سال های اخیر ، شرکت های موفق، پیوستن به روند دانش را آغاز نموده و مفاهیمی چون کار دانشی ، نیروی دانشی ، سازمان های دانشی ومدیریت دانش از تشدید این روند خبر می دهند.
در زمان کنونی بیش از گذشته به سازمان ها به مثابه موتورهای دانشی نگریسته می شود که به توانمندی هایی در قالب دانش و مهارت نیاز داشته و از طریق فعالیت های مبتنی بر دانش ، به تولید و عرضه کالا می پردازند به این ترتیب ، مدیریت دانش ابزاری اساسی در کسب و کار برای شرکت هایی است که می خواهند در زمینه ایجاد نوآوری و تغییر ، قواعد بازی را به اراده خویش تغییر دهند . همچنین توانایی خلق آینده به جای پیش بینی و واکنش نسبت به آن از دیگر نتایجی است که استقرار سامانه های دانش با خود به ارمغان آورده است(اسفیدانی، کرمی، 1383).
در واقع تاکید بر مدیریت دانش ، حاصل توسعه اقتصادی ، صنعتی و فرهنگی است . بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که اکنون بشر به عصر دانش گام نهاده است ، عصری که مبنای رقابت سازمان ها ، نه وابستگی به منابع طبیعی و یا بهره وری عملیاتی بلکه طراحی محصولات و خدمات متنوع و با کیفیت شده است . امروز،دانش در کنار سه منبع کار ، سرمایه و زمین که از ویژگی های جوامع کشاورزی و سرمایه ای بوده اند،در جوامع دانشی مطرح شده است(آزاد، شرافت، وکیلی، 1384).
مدیریت دانش با نوآوری ها و ابداعات در مهارت های مدیریتی و یادگیری سازمانی نقاط مشترک بسیاری دارد. ابتدا مدیریت دانش بر سیستم های اطلاعاتی متمرکز بود و سپس نیروی خود را به سوی توسعه مدیریت و سرمایه فکری و مهارت های مدیریتی تغییر داد. با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی های آن در حیطه عملکرد سازمان ها ، می توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات به روز برای ادامه حیات سازمان ها به ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است . به خصوص اگر روند تغییر و تحولات دانش در جامعه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد، این نتیجه حاصل می شود که جامعه فرا صنعتی امروز جامعه ای اطلاعاتی است که در آن به تدریج فناوری های نیروافزا جای خود را به فناوری های دانش افزا می دهند.

1-2- بیان مساله
با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت و ویژگی های آن در حیطه ی عملکرد سازمان ها می توان دریافت که بر خورداری از دانش و اطلاعات به روز برای ادامه حیات سازمان ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. به ویژه اگر روند تغییر و تحولات دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد، این نتیجه مهم حاصل می شود که جامعه فرا صنعتی امروز یک جامعه مبتنی بر اطلاعات است که در آن به تدریج فن آوری های نیروافزا جای خود را به فن آوری های دانش افزا می دهند .
به بیان دیگر سیتسم های اطلاعات مدیریت به تدریج جای خود را به سیستم مدیریت دانش می دهند تا سازمان ها با تبدیل اطلاعات به دانش و خرد، بتوانند همگام با تغییرات سریع محیطی، به ایجاد تصمیمات راهبردی توفیق یابند. از این رو سازمان ها به دنبال آن هستند تا نحوه تبدیل اطلاعات و دانسته های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت های فردی و گروهی تبیین و روشن نمایند (Prost, 2000) و از آنجا که امروزه مهمترین ویژگی جهان رقابتی، تغییر است، سازمان ها ناگزیرند با تکیه بر دانش افراد خود به عنوان مهمترین سرمایه سازمان و بهره گیری از ایده های جدید و استفاده علمی از آن ایده ها در پیشبرد مقاصد سازمان تلاش کنند.

اگرچه در سالهای اخیر تلاشهای قابل توجه متعددی در محافل آکادمیک و تجاری برای کمک به فهم بهتر مدیریت دانش صورت گرفته است اما هنوز غلط رایجی که وجود دارد این است که مدیریت دانش با فن آوری اطلاعات مترادف فرض می شود.نتایج تحقیقات منتشر شده موید آن است که چنانچه دانشِ ضمنی در ایجاد مزیت رقابتی سازمان نقش اصلی را ایفا نماید، انگاه سرمایه گذاری در فن آوری و استفاده از آن بدون توجه به این دانش موجب از دست رفتن سریع مزیت رقابتی یاد شده می گردد. از این رو سازمانها نباید انتظار داشته باشند که این نوع سرمایه گذاری منجر به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای آنان گردد. لذا مهمترين مسئله در اين تحقيق را مي‌توان به امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل و شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به عنوان مطالعه موردي و اخص نام برد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
حرکت به سوی جامعه های مبتنی بر دانش مقوله ای است که امروزه در همه جا مورد بحث واقع می شود . ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن به تمامی ابعاد زندگی بشر، پارادایم های جدیدی را پیش روی همگان قرار داده و زندگی بشر را متحول ساخته است . سازمانها نیز از این امر مستثنی نبوده و در همین راستا دچار تغییرات و تحولات زیادی شده اند. سازمانها در عصر تحولات روز افزون و شتابان، به منظور کسب مزیت رقابتی و جهت ادامه بقا و حیات و مقابله با شرایط متغیر محیطی ، به استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین ، تکنیک ها و اصول نو رو آورده اند. مدیریت دانش بعنوان یکی از آخرین مباحث سازمانی مطرح شده و در همین راستا به کمک سازمان آمده است. (نوروزیان،1385)
مدیریت دانش ، علم ماندن و پیشرفت کردن در عصر جدید است و مسلح نشدن به آن به مثابه عدم استفاده از ماشین الات کشاورزی و استفاده از گاو آهن در قرن بیستم است.
مدیریت دانش منافع بیشماری را برای سازمانها به ارمغان می آورد، فرصت هایی برای صرفه جویی های اساسی، بهبودهای قابل توجه در عملکرد افراد و دیگر مزایای رقابتی را فراهم می کند. سازمان هایی که برنامه های مدیریت دانش را به کار می گیرند از مزایای آن که شامل، افزایش همکاری ها، ارتباطات سازمانی بهبود یافته، بهبود مهارت های کارکنان، اتخاذ تصمیمات بهتر، و افزایش نوآوری در سازمان است بهره می گیرند (Albert, 2009).
مدیریت دانش مورد توجه روز افزون سازمان هایی است که می خواهند منافعی را از این زمینه ی نو ظهور کسب کنند. با نگاهی به تعداد مقالات منتشر شده در خصوص این موضوع، به روند صعودی این توجه پی می بریم.

برای مثال در پایگاه اطلاعات مقالات پرو-کووست در سال 1995 حدود 45 مقاله مرتبط با این موضوع موجود بوده ، که این تعداد در سال 2006 به حدود 8000 مقاله افزایش یافته و در اوایل سال 2010 تعداد مقالات در این خصوص بیش از 23000 مورد رسیده است.
دانش قابلیتی اصلی برای سازمان هاست و بنابراین نیاز به مدیریت دارد (Skyremi, 1999). با مدیریت مناسب و صحیح دانش، هر سازمانی می تواند پایدارتر، منعطف تر، هوشمندتر، و نوآورانه تر شود؛ و در نتیجه اثربخشی و عملکرد خود را بهبود دهد (هلم و همکاران،2006).
در جهان امروز، رشد دانش در زمانه ی اخیر بسیار سریع بود به گونه ای که در قرن بیستم، 80 درصد یافته های فن آوری و دانش و نیز 90درصد تمام دانش و اطلاعات فنی در جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر می شود و عمر متوسط آن کمتر از 4 سال و تعبیر” عصر انفجار دانش” کاملاً مبین این عصر می باشد. تمامی این مسائل و وضوح تغییرات ایجاد شده در روند اقتصاد جهانی و توجه صنایع و شرکت های پیش رو به حفظ موقعیت خود در بازارهای جهانی، باعث خلق مفهوم و دانشی جدید تحت عنوان “مدیریت دانش” گردیده است. مدیریت دانش فرایندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش یا سرمایه فکری خود می پردازد.
هر چند سازمان های بسیاری در زمینه ی توسعه ی دانش در سطوح متفاوت سرمایه گذاری کرده و موفق بوده اند، اما سازمان های بسیاری نیز با شکست مواجه شده اند. فقدان ساز و کارهای صحیح ارزیابی و پیاده سازی مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه ی اضافی تبدیل کرده است. از این رو سازمان ها باید محیطی را برای اشتراک، انتقال و تبادل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و در بستر سازی و شناسایی عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش در سازمان بکوشند (بالوگان،2004).
بسترها و زیرساخت های لازم جهت استقرار و کاربرد سیستم نوینی مانند مدیریت دانش از این لحاظ حائز اهمیت است که پیاده سازی این سیستم بدون توجه به آماده بودن بسترها و نقاط قوت و ضعف آنها، غالباً با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد.
لذا محققين در اين پژوهش عقیده دارند تا با بکارگیری سیستم مدیریت دانش، از طریق جریان یافتن اصولی دانش و توزیع مناسب آن در سازمان، هم بر سرعت و هم بر کیفیت خدمات سازمان افزوده خواهد شد.

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
تا كنون در هيچ یک ازشرکت های حمل و نقل استقرار مدیریت دانش امکان سنجی نشده است. كه با توجه به اهداف تحقيق حاضر اين اقدام در زمان تعيين شده (سال 92) توسط محققین صورت خواهد گرفت؛ كه در نوع خود نوآوري محسوب مي‌گردد.

1-5- اهداف مشخص تحقيق
1-5-1- هدف اصلي
بررسی آماده گی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس از نظر وضعیت زیرساختهای لازم جهت استقرار مدیریت دانش.

1-5-2- اهداف ويژه
1. بررسی مناسب بودن شرایط نظام فناوری اطلاعات در و شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهت استقرار مدیریت دانش.
2. بررسی مناسب بودن شرایط ساختار سازمان در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهت استقرار مدیریت دانش.
3. بررسی مناسب بودن شرایط فرهنگ سازمانی در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهت استقرار مدیریت دانش.
4. بررسی مناسب بودن شرایط منابع انسانی در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهت استقرار مدیریت دانش.
1-6- سؤالات تحقیق
1-6-1- سؤال اصلی
آیا شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس از نظر وضعیت زیرساختهای لازم جهت استقرار مدیریت دانش آمادگی لازم را دارد؟

1-6-2- سؤالات فرعی
– آیا نظام فناوری اطلاعات در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهت استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار است؟
– آیا ساختار سازمان در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهت استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار است؟
– آیا فرهنگ سازمانی در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهت استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار است؟
– آیا منابع انسانی در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهت استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار است؟

1-7- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقيق در قالب سه بخش كلي قابل بررسي است كه به شرح ذيل تقسيم‌بندي و معرفي مي‌گردد.
1-7-1- قلمروموضوعي: تحقیق حاضر به امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس) پرداخته است.
1-7-2- قلمرومکاني: قلمرو مكاني تحقيق را مي‌توان به صورت مستقيم شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس دراستان تهران دانست و به صورت غير مستقيم مراکز حمل و نقل وابسته به شرکت دراستان تهران می باشد وجامعه آماری این تحقیق کارکنان این شرکت ومراکزآن می باشند.
1-7-3- قلمرو زماني: مي‌توان قلمرو زماني نتايج تحقيق حاضر را به سال 1392 (به شكل مقطعي) تعميم ‌داد؛ و از نظر فرآيند اجرا و دستيابي به اطلاعات نيز قلمرو زماني مقطعي و محدود به سال 1392 مي‌باشد.

1-8- تعریف مفهومی واژه ها
1-8-1- مدیریت دانش: در تعریفی که توسط اسکایرمی ارائه شده، مدیریت دانش “مدیریت اصولی و مشخص بر دانشِ ضروری و فرایندهای آن می باشد که شامل خلق، کسب، سازماندهی، تسهیم، استفاده و بهره برداری از دانش می باشد، که به تبدیل دانش شخصی به دانش سازمانی می انجامد؛ و طی این فرایند، دانش به صورت وسیعی در سراسر یک سازمان تسهیم می شود و به صورت مناسبی به کار برده می شود” .

1-8-2- تولید دانش: تولید دانش فرایندی بی پایان است که شامل خلق ایده های جدید، شناخت الگوهای تازه، و ترکیب قواعد جدا از یکدیگر؛ و ایجاد فرایندهای جدید به منظور ایجاد و خلق دانش جدید است. همه ی ابزارهای مشارکتی که در جهت به دست آوردن دانش مورد استفاده قرار می گیرند، در خلق دانش مؤثرند (نظری،1382).
1-8-3- کسب دانش: همه ی سازمان ها به روش های مختلف و به میزان متفاوت در دوران حیات خود با به دست آوردن اطلاعات، یاد می گیرند. این اطلاعات ممکن است از منابع خارج از سازمان؛ از طریق الگوبرداری از اقدامات موفقیت آمیز دیگران، و نیز به واسطه تجربه و جستجوی سیستماتیک حاصل شود. البته نسخه برداری صرف از دیگران، بدون تلاش در جهت درک مسأله مربوط، اغلب منجر به شکست می شود (شرمرهورن و همکاران، 1379).
1-8-4- ذخیره سازی دانش: این مرحله به ذخیره، ثبت، ضبط و نگهداری دانش در شکل و یا چارچوبی اشاره دارد که پیوستگی اجزای آن را حفظ کند، و قابلیت بازیابی و استفاده توسط کارکنان سازمان را داشته باشد. در حقیقت این مرحله پیش زمینه لازم برای انتقال و تبادل دانش است (رادینگ، 2003).
1-8-5- تسهیم و توزیع دانش: به معنی حرکت، توزیع، و پخش دانش بین افراد و پایگاههای دانش به طور مکانیزه و غیر مکانیزه و به صورت دو طرفه می باشد. در حقیقت نود درصد از موفقیت مدیریت دانش، به تسهیم صحیح دانش بستگی دارد، و تسهیم دانش از فردی به فرد دیگر، از لوازم اساسی چرخه مدیریت دانش اثربخش است. انتقال دانش بین اعضای سازمان مستلزم استقرار فرهنگ “تسهیم دانش، قدرت است” به جای فرهنگ “دانش ،قدرت است” می باشد (رادینگ، 2003).
1-8-6- بکارگیری دانش:اشاره به این مطلب دارد که ایده ها و دانش به دست آمده، بدون جهت گیری در مورد این که چه کسی آن ها را مطرح کرده است، در صورت مفید بودن و مناسب بودن مورد استفاده قرار گیرد. این فرایند اشاره به آمیختن دانش با عمل ، یعنی به کار بستن دانش و انعکاس آن در کالاها و یا خدمات سازمان دارد(کواکم،2004).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + = 15