امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

99,000تومان

توضیحات

shiraz-university-thesis-download

دانشگاه شیراز

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونيک)

امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

چکیده

امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

هدف كلي اين تحقيق بررسي امكان كاربرد يادگيري سیار در مدارس در مقطع ابتدایی مي باشد. اين تحقيق برمبناي هدف، كاربردي و از نوع توسعه ای، از نوع توصيفي- پیمایشی است. در بخش امکان سنجی، امکان استفاده از اینترنت سیار و سیم کارت های برندهای مختلف بررسی گردید که شرکت مبین نت با ضریب نفوذ 70% و شرکت ایرانسل به دلیل قیمت و آنتن دهی مناسب، بهترین نتیجه را کسب نموند. در بخش ارائه مدل، جامعه آماري تحقيق شامل کارشناسانی است كه در رشته مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده اند و در سال 92-1391 در آموزش و پرورش مشغول به خدمت بوده اند. براي گردآوري داده ها از بررسي اسنادي، پرسشنامه و مصاحبه، و براي مطالعه جامعه از سرشماري استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 65 محاسبه شد. ضريب آلفاي كرونباخ براي قسمتهاي مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS Win19 درحدود 74 % به دست آمد. آزمون ناپارامتریک فریدمن برای مقایسه و رتبه بندی سیستم های آموزشی سنتی و هوشمند و مدرسه هوشمند سامسونگ که از یادگیری سیار در آن استفاده شده است، انتخاب گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون مولفه های سیستم سامسونگ رتبه بهتری را نسبت به دو سیستم دیگر کسب نموند و در نتیجه از این سیستم در طراحی مدل پیشنهادی استفاده گردید. در نهایت از آزمون دوجمله ای برای مقایسه مدل پیشنهادی با استاندارد ها استفاده شد که با توجه به نتایج حاصله فرضیه “مولفه های مدل پیشنهادی در سطح مطلوب است” تایید شد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

1-1مقدمه                   ……………………………………………………… ……………………………………………………… 1

1-2بیان مسئله و ضرورت تحقیق ……………………. ……………………………………………………… 2

1-3اهداف تحقیق     3

1-4سوالات یا فرضیههای تحقیق  ……………………. ……………………………………………………… 4

1-5کلمات کلیدی     4

1-5-1یادگیری الکترونیکی                 4

2-5-1مدرسه هوشمند     4

3-5-1یادگیری سیار     5

4-5-1مدل هدف مدار تایلر                 6

6-1سازماندهی پایاننامه                 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1-2مقدمه     9

2-2یادگیری الکترونیکی                  9

3-2استانداردهای یادگیری الکترونیکی……………….                  10

1-3-2کمیته صنعت حمل و نقل هوایی (AICC)……………. …………………………………. 11

2-3-2مدل مرجع شیء محتوای قابل اشتراک……………… ……………………………………… ……………………………………… 11

3-3-2كنسرسيوم جهاني آی ام اس     12

2-4ابزارهای یادگیری الکترونیکی.. . 12

2-4-1 نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی.. 13

2-4-2 سخت افزارهای یادگیری الکترونیکی.. .. 15

5-2 شبکه های رایانه ای     16

عنوان                                                                                                  صفحه

2-6 محتوای آموزشی     16

2-6-1 اشیای آموزشی     16

2-6-2 ابر داده     17

2-7 عناصر، مولفههای اصلی یادگیری سیار.. .. 18

2-7-1 سخت افزار یادگیری سیار.. .. 18

2-7-2 نرم افزار یادگیری سیار.. .. 19

2-7-3شبکه های مورد نیاز در یادگیری سیار.. 19

8-2نسل های تکنولوژی سیار.. .. 20

2-9عبارات یادگیری سیار.. .. 21

2-10انواع مدل های اجرایی برنامه های یادگیری سیار…. 27

2-10-1مدل دستگاه شخصی خود را بیاورید.. 27

2-10-2یک لپ تاپ برای هر کودک.. .. 27

2-11وضعیت یادگیری سیار در کشورهای مختلف جهان.. 30

2-11-1یادگیری سیار در امریکای لاتین……………… ………………………………………. 31

2-11-2یادگیری سیار در آفریقا و خاور میانه.. 31

2-11-3یادگیری سیار در اروپا.. .. 31

2-11-4یادگیری سیار در شمال امریکا………………. …………………………………………. 32

2-11-5یادگیری سیار در آسیا.. .. 33

12-2نمونه های پروژه های یادگیری سیار  33

2-12-1پروژه ممث برای آموزش ریاضیات در افریقای جنوبی برای گروه سنی دبستان   33

2-12-2پروژه یوزا در زمینه ادبیات داستانی در افریقای جنوبی برای گروه سنی جوانان و نوجوانان   33

2-12-3پروژه بریج آی تی  و امیا-اسمایل در امریکای لاتین.. 34

4-12-2پروژه مبل 21 در امریکای شمالی……………….      35

2-12-5پروژه متن به درس در کشور فیلیپین برای آموزش کودکان خردسال   35

2-12-6مدارس هوشمند سامسونگ.. .. 36

2-12-7آموزش و پرورش کره جنوبی.. .. 38

2-13معماری سیستم یادگیری سیار………………….. ………………………………………………….. 39

2-13-1معماری سه لایه ای.. .. 39

عنوان                                                                                                  صفحه

2-13-2یادگیری سیار و سیستم چند عامله.. 41

3-13-2یادگیری سیار با تاکید بر سطح دشواری محتوای آموزشی    43

فصل سوم: روش تحقیق، بررسی و ارائه مدل پیشنهادی

3-1مقدمه   47

3-2روش تجزيه و تحليل داده ها……………………                  47

3-3فراوانی پاسخگویان     48

3-4اطلاعات پرسشنامه     50

3-5بررسی نرمال بودن داده ها     51

3-6سیستم پیشنهادی     53

3-7اهدف آموزشی سیستم یادگیری سیار……………….                  53

3-8وضعیت و موقعیت دستیابی به اهداف……………….                  55

3-8-1محدوده جغرافیایی.. .. 55

3-8-2معماری سیستم…………………………………………………… 56

3-9محتوای آموزشی                       60

3-9-1ایجاد محتوای آموزشی………………………… 60

3-9-2ارائه محتوای آموزشی.. .. 61

3-9-3                      تمارین.. 61

3-10شیوه ارزشیابی     62

فصل چهارم: امکان سنجی

4-1مقدمه   65

4-2امکان سنجی     65

4-3نتایج امکان سنجی        …………………………………………………………………………………………73

4-4پرسشنامه سیستم پیشنهادی     73

4-5فرضیات           74

4-6روش تجزيه و تحليل داده ها     74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه   77

عنوان                                                                                                  صفحه

5-2آموزش و پرورش ایران     77

5-3مقایسه سیستم پیشنهادی با با سایر سیستم ها……..      77

5-4مشکلات پیاده سازی یادگیری سیار………………..                  78

5-5نتیجه گیری     79

5-6پیشنهادات        79

فهرست منابع فارسی     81

پیوست 1پرسشنامه میزان موفقیت سیستم آموزشی.. 90

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                  صفحه

1 شبکه حاصل از اتصال دو شبکه بلوتوثی.. 24

2 نمایی از شبکه وای فای.. 25

3 تکنولوژی های پیشنهادی.. 26

4 تبلت های XO ارائه شده برای کودکان 3 تا 12 سال.. 29

5 لپ تاپ های XO-4 ارائه شده برای کودکان.. 30

10 سیستم فاستل.. 38

11 نسل بعدی سیستم یادگیری الکترونیکی.. 39

12 معماری سیستم یادگیری جیم.. 41

15 معماری سیستم پیشنهادی.. 43

23 نمودار دایره ای میزان تحصیلات پاسخگویان بر حسب درصد.. 49

24 نمودار دایره ای مقطع تحصیلی در حال خدمت بر حسب درصد   50

28 نمایی از محدوده جغرافیایی سیستم.. 56

29 شبکه داخلی کلاس.. 58

30 معماری سیستم یادگیری سیار پیشنهادی مبتنی بر ابر.. 59

37 تخته هوشمند.. 69

38 شهرهای تحت پوشش مبین نت.. 71

39 منطقه تحت پوشش رایتل.. 72

25 نتایج آزمون دوجماه ای.. 75

عنوان                                                                                                  صفحه

2 ویژگی تبلت های XO-3 ارائه شده برای کودکان 4 تا 14 سال   28

3 ویژگی لپ تاپ های XO-4 ارائه شده برای کودکان.. 29

4 مشخصات تبلت گلکسی نوت 10.1 سامسونگ استفاده شده در مدارس   37

5 جدول آماره های مرکزی و پراکندگی سن پاسخگویان.. 49

6 جدول آماره های مرکزی و پراکندگی سابقه کاری مدیران.. 49

7 نوع سوالات پرسشنامه.. 50

11 مشخصات فنی لپ تاپ ویژه دانش آموز و معلم.. 66

12 مشخصات فنی تبلت ویزه دانش آموز و معلم.. 66

13 مشخصات فنی پروژکتور برای استفاده در کلاس درس.. 67

14 تخته هوشمند.. 68

15 مشخصات ابر برای یک کلاس 30 نفره.. 69

8  دوره های آموزشی معلم.. 69

16 لیست قیمت خدمات رایتل.. 72

17 لیست قیمت خدمات همراه اول.. 73

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                  صفحه

1 ویژگی تبلت های XO-3 ارائه شده برای کودکان 4 تا 14 سال   28

2 ویژگی لپ تاپ های XO-4 ارائه شده برای کودکان.. 29

3 مشخصات تبلت گلکسی نوت 10.1 سامسونگ استفاده شده در مدارس   37

4 جدول آماره های مرکزی و پراکندگی سن پاسخگویان.. 49

5 جدول آماره های مرکزی و پراکندگی سابقه کاری مدیران.. 49

6 نوع سوالات پرسشنامه.. 50

7 مشخصات فنی لپ تاپ ویژه دانش آموز و معلم.. 66

8 مشخصات فنی تبلت ویزه دانش آموز و معلم.. 66

9 مشخصات فنی پروژکتور برای استفاده در کلاس درس.. 67

10 تخته هوشمند.. 68

11 مشخصات ابر برای یک کلاس 30 نفره.. 69

12  دوره های آموزشی معلم.. 69

13 لیست قیمت خدمات رایتل.. 72

14 لیست قیمت خدمات همراه اول.. 73

15 مقایسه سیستم پیشنهادی با سیستم های قبلی. 76

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

1-1     مقدمه

امروزه روش سنتی آموزش و پرورش در بسیاری از کشور های پیشرفته جای خود را به آموزش و پرورش نوین داده است. روش سنتی آموزش و پرورش معایب و مشکلاتی به همراه داشت. در آموزش سنتی بیشتر بار آموزش به عهده معلم بود که علاوه بر خستگی و فشار زیاد به معلم، باعث می شود که دانش آموز نقش فعالی در کلاس نداشته باشد. در آموزش سنتی معلم آموزشی یکسان را به همه مخاطبین ارائه می کند، در حالی که تمام دانش آموزان در یک سطح قرار ندارند و از نظر سطح توانایی و دانش با هم متفاوت هستند. محتوای آموزشی روی کتاب به صورت متن با تصاویری محدود توجه همه دانش آموزان را جلب نمی کرد و پس از مدتی باعث خستگی دانش آموز می گشت. تعامل و همکاری بین دانش آموزان اندک بود و دانش آموزان سر کلاس درس بیشتر نقش مستمع و شنونده را دارند. انجام تکالیف و تمارین به صورت فردی بود و مشارکتی در بین نبود.

استفاده آموزش و پرورش از فناوری همیشه صورت می گرفته است ولی در چند سال اخیر سرعت بیشتری گرفته است. کشور ما در حال گذر از آموزش و پرورش سنتی مبتنی بر کتاب های چاپی به سمت استفاده از یادگیری الکترونیکی می باشد. در روش نوین آموزش و پرورش، از تکنولوژی و فناوری در امر آموزش استفاده می شود. استفاده از امکاناتی که تکنولوژی در اختیار دانش آموز و معلم قرار می دهد کارایی یادگیری را بالا می برد. با توجه به ویژگی های سیستم های سیار دانش آموزان مشارکت بیشتری در یادگیری دارند و نقش آنها از منفعل به فعال تغییر می کند.

1-2     بیان مسئله و ضرورت تحقیق

دانش  به صورت مستقل ایجاد نمی شود بلکه با ارتباط و تعامل تولید می شود. یادگیری سیار امکان تعامل و ارتباط بین یادگیرنده ها را افزایش می دهد. نیاز محیطهای آموزشی در به روز بودن و از دست ندادن فرصت های ارتقا و پیشرفت از ضروریات می باشد . از این رو توجه به روش های نوین آموزش مهم و قابل توجه می باشد.

آموزش از راه دور، آموزش الکترونیک و یادگیری سیار مزایا و ویژگی هایی دارند که محدودیت های آموزش حضوری را کاهش می دهد. یادگیری الکترونیکی دروازه ورود به یادگیری سیار می باشد. گستردگی دسترسی به وسایل سیار را می توان به عنوان یکی از دلایل استفاده از یادگیری سیار دانست. یادگیری سیار یک روش جدید برای یادگیری است. تمام افراد صرف نظر از اینکه کجا زندگی می کنند و وضعیت و فرهنگ آنها چگونه است حق دارند برای بهبود کیفیت زندگی خود به مواد آموزشی و اطلاعات دسترسی داشته باشند. یادگیری سیار از طریق بکارگیری تکنولوژی های سیار شهروندان سراسر جهان را قادر می سازد تا به اطلاعات مور نیاز خود در هر مکان و زمانی دسترسی داشته باشند.

بعد از روشهای حضوری آموزش، استفاده از تکنیکهای یادگیری الکترونیک مورد توجه قرار گرفت ولی با پیشرفت تکنولوژی اینترنت، جهت حرکت به سمت یادگیری سیار با استفاده از اینترنت برای ایجاد یک شبکه گسترده تر در کلاس و خارج از کلاس بوده است تا یک شبکه گسترده تر از فرصت های آموزشی را بوجود آورد. امروزه بیشتر مردم تلفن همراه خود را به وسیله ای برای پیدا کردن جواب ، جستجو برای اطلاعات ، مطالعه  کتاب الکترونیکی تبدیل کرده اند.

در این تحقیق با ارایه مفاهیم بنیادین یادگیری سیار و شناسایی ملزومات و مزایای یادگیری سیار به منزله ی مرحله ای جدید از آموزش از راه دور و آموزش الکترونیک پرداخته می شود. همچنین به جستجو و بررسی وضعیت یادگیری سیار در جهان و در ادامه در شهر بندر عباس می پردازیم.

1-3     اهداف تحقیق

هدف ما در این تحقیق بررسی موفقیت یا عدم موفقیت سبک جدیدی از آموزش به نام یادگیری سیار به عنوان زیر مجموعه ای از یادگیری الکترونیکی می باشد. استفاده از فناوری نقش زیادی در بهبود و بالا بردن کیفیت آموزش ارایه شده توسط معلم و پیشرفت تحصیلی و عمیق تر شدن یادگیری دانش آموزان داشته است. کشور ما گام های آغازین را در استفاده از فناوری در آموزش کودکان بر می دارد و انتخاب های مختلفی پیش روی خود دارد. روش های مختلف یادگیری الکترونیکی برای نمونه در مدارس هوشمند شهر بندر عباس به کار گرفته شده اند. ما با استفاده از پرسش نامه موفقیت هر یک از این روش ها را بررسی کردیم و آن را با یادگیری سیار در مدرسه هوشمند سامسونگ مقایسه کرده ایم. در این راستا، ما در این مطالعه هدف زیر را دنبال می کنیم :

ارائه مدل و امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

1-4     سوالات یا فرضیه­های تحقیق

مزایای یادگیری سیار در مقایسه با دیگر روشهای یادگیری چیست؟

چه آثار و پیامدهایی در پی به کارگیری یادگیری سیار به وقوع می پیوندد؟

زیر ساخت های لازم برای تبدیل آموزش سنتی به یادگیری سیار چیست ؟

عوامل موفقیت یادگیری سیار چیست ؟

آیا از نظر اقتصادی ، پیاده سازی یادگیری سیار مقرون به صرفه است ؟

1-5     کلمات کلیدی

1-5-1  یادگیری الکترونیکی [1]

 

یادگیری الکترونیکی اشاره به استفاده از رسانه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی)  در آموزش و پرورش دارد. آموزش الکترونیکی گستره ای شامل تمام اشکال تکنولوژی آموزشی در یادگیری و تدریس است. و به طور کلی شامل آموزش به کمک کامپیوتر، آموزش مجازی، آموزش چند رسانه ای، آموزش مبتنی بر اینترنت و وب ، آموزش آنلاین و … می شود (توانگریان و همکاران، 2004).

1-5-2  مدرسه هوشمند[2]

مدرسه هوشمند مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیه فرایند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، آموزش، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری و ارتباطات مبتنی بر استفاده از فناوری اطلاعات می باشد. این مدرسه دانش آموز محور است و دانش آموز در مدرسه هوشمند نقش یاد گیرنده و یاد دهنده دارد. تاکید بر فراهم ساختن محیط یاد دهی- یادگیری از راهبرد ها و خط مشی های مدرسه هوشمند است.(الگوی سخت افزاری مدارس هوشمند، 1390)

اصول ومبانی هوشمند سازی مدارس ، توسط دیوید پرکینز و همکارانش درپروژه زرو[3] که از سال 1967 در دانشگاه هاروارد برای آموزش بهتر آغاز شد، بر اساس دو اعتقاد زیر بنا شده است:

1- یادگیری نتیجه تفکر است و تفکر خوب از طریق هوشمند سازی مدارس توسط همه دانش ­آموزان قابل آموختن است.

2- آموزش باید شامل درک عمیق باشد و درک عمیق یعنی انعطاف پذیری و استفاده فعال از دانش با کمک فرایند هوشمند سازی مدارس.

این مبانی و اصول، ساختاری برای مدرسه هوشمند ایجاد می­کند(وب سایت پروژه زرو).

1-5-3  یادگیری سیار[4]

یادگیری سیار یک شاخه توسعه یافته از آموزش الکترونیکی است که نسبت به سایر انواع این یادگیری امکان دسترسی به محتوای الکترونیکی و تعامل با سایر افراد حاضر در محیط یادگیری را با سهولت بیشتری برای فراگیران فراهم می سازد (سعیدی پور و همکاران، 1390).

یادگیری سیار عبارت است از آن نوع یادگیری که در هر زمان و مکانی به کمک وسایل رایانه ای و سیار اتفاق بیافتد(احمدی و همکاران، 1391). یادگیری سیار را می توان ترکیبی از دو شکل آموزش “الکترونیک” و “از راه دور” دانست، زیرا در این نوع آموزش همانند آموزش از راه دور میان دانش پژوهان و اساتید فاصله وجود دارد و از سوی دیگر، این آموزش نیز همانند آموزش الکترونیک از طریق فناوری پیشرفته تر و با استفاده از ابزار های الکترونیکی همراه می شود(یعقوبی و همکاران، 1389).

1-5-4  مدل هدف مدار تایلر

رالف تایلر[5] یکی از صاحب نظران برجسته مدل­های تکنیکی، علمی است. تایلر در سال 1949 کتاب اصول اساسی برنامه درسی و آموزشی[6] را منتشر کرد که در آن برای بررسی مسایل برنامه درسی و آموزشی منطقی را ارایه نمود. او یادآور شد که برنامه‌ریزان درسی باید این مراحل را انجام دهند.

 • تعیین اهداف کلی و طبقه بندی اهداف به اهداف جزئی و بیان آنها به گونه ای که قابل اندازه گیری باشند.
 • تعیین موقعیت ها و وضعیت های تحقق اهداف
 • ارزشیابی

 تایلر یادآوری کرد که باید برنامه‌ریزان درسی هدف­های کلی را بر اساس گردآوری اطلاعات از سه منبع: ماده درسی، یاد گیرنده و جامعه تعیین کنند.

در این الگو فرایند ارزشیابی، فرایند تعیین میزان تحقق هدف های آموزشی است و اساس این نظر آن است که هدف ‌های آموزشی در واقع بیانگر تغییراتی هستند که باید در رفتار یاد گیرنده به وجود آید.

ارزشيابي در اين مدل با مقايسه ‌ نتايج مورد انتظار و نتايج واقعي انجام مي گيرد . در واقع در اين روش كوشش مي شود تا نشان داده شود مقاصد تا چه اندازه تحقق يافته اند. نتايج بدست آمده از ارزشيابي مبتني بر هدف را مي توان براي اصلاح و تجديد نظر در مقاصد يا هدفهاي فعاليت آموزشي ، يا روش و تدابيري كه براي سنجش تحقق مقاصد يا هدف ها بكار رفته اند مورد استفاده قرار داد. با استفاده از مدل تایلر به بیان اهداف کلی و جزئی و رفتاری می پردازد. سپس موقعیت ها و چگونگی پیاده سازی سیستم را برای نائل شدن به اهداف بیان می کند. سپس شیوه ارزشیابی را بیان می شود.( نوبخت، 1391)

1-6     سازماندهی پایان­نامه

 

فصل دوم   ابتدا درباره یادگیری الکترونیکی و استانداردهای آن صحبت می کنیم. سپس به ابزارها  و اجزا و عناصر آن می پردازیم. در ادامه یادگیری سیار و مولفه ها و عبارات آن شرح داده می شود. سپس خلاصه­ای از وضعیت یادگیری سیار در مدارس کشور ها و قاره های مختلف بیان می شود. انواع مدل های پیاده سازی سیستم یادگیری سیار در مدارس بیان می شود. سپس نمونه های موفق پروژه های یادگیری سیار را که به اجرا در آمده است، معرفی می کنیم. در ادامه معمای های مختلف ارائه شده برای سیستم یادگیری سیار معرفی می شوند.

فصل سوم    روش تحقیق و جامعه آماری ، نمونه ی مورد نظر در این تحقیق ، ابزار و موارد مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات مستند و در انتها روش آماری که برای پاسخ گویی به سؤالات تحقیق انتخاب نموده ایم ارائه می شود.

فصل چهارم    نتایج عملیات آماری و اطلاعات استخراج و جمع آوری شده و ارائه ی طبقه بندی شده و ارائه جدول هل و نمودار ها همه به منظور پاسخ صریح و مشخص به سئوال پژوهش

فصل پنجم   نتایج حاصله را به صورت مستند با سایر نتایج موجود در فصل دوم و ادبیات ایجاد شده توسط سایر محققین مقایسه و نتیجه گری لازم در امکان سنجی اقدامات و الگوی پیشنهادی یادگیری سیار در ایران را مورد بحث قرار می دهیم و سپس مشکلات و محدودیت های انجام پژوهش حاضر را بیان می کنیم و در پایان هم پیشنهادات کاربردی و پژوهشی برگرفته از نتایج  تحقیق را می آوریم.

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1     مقدمه

پیدایش و گسترش سريع فناوری های نوين اطلاعات و ارتباطات باعث تغيير در چگونگی , چرايی, چيستی, مکان و زمان یادگیری شده و حتی آموزش دهنده نيز از تحول بی نصیب نبوده است. گستردگی تحولات در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی موجبات پيدايش نوع جديدی از يادگيری به نام يادگيری الکترونیکی را فراهم آورد ( محسنی، 1388). یادگیری الکترونیکی با امکاناتی که در اختیار دانش آموز و معلم قرار می دهد، توانایی یادگیری و یاد دهی را افزایش می دهد. سپس خلاصه­ای از وضعیت یادگیری سیار در کشورهای مختلف جهان می آوریم.  سپس بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده چند مقاله انتخاب و خلاصه­ای از آنها آورده شده است.

2-2     یادگیری الکترونیکی

گسترش فناوری اطلاعات و زيرساخت‌هاي اینترنت، و بهره‌برداري از آنها در عرصه سیستم های آموزشی، تأثیرات مثبتی در فرایند‌هاي آموزشي به همراه داشته است. تأثیر فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در بهبود یادگیری افراد، موجب تحول و بازنگری در رویکرد‌هاي سنتی شده است. در اين رابطه ابزارها و روش های آموزش برای پشتیبانی از یادگیری (کسب مهارت و دانش توسط يادگيرنده) بسيار متحول شده‌اند. آموزش توسط کامپیوتر از ابزارهاي اصلی در فرایند یادگیری به شمار می رود. يادگيري الکترونیکی شکل جدیدی از آموزش توسط کامپیوتر است که بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده و با توجه به نتایج مطالعات مختلف می تواند کیفیت فرایند یادگیری و بهره وری از آن را ارتقا دهد (حسینی و همکاران، 1390).

یادگیری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری شبکه، برای طراحی، تحویل، انتخاب و اداره و توسعه یادگیری. به عبارتی کاربرد فناوری های اطلاعاتی و رایانه ای برای خلق تجربه یادگیری (احمدی و همکاران، 1390). یادگیری الکترونیک شکل تعیین کننده ای در فعالیت تدریس و یادگیری به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد(میردامادی و همکاران، 1389).

[1] Electronic Learning

[2] Smart School

[3] Zero Project

[4] Mobile Learning

[5] Ralph W. Tyler

[6] Basic Principles of Curriculum and Instruction

فهرست منابع فارسی

 1. محسنی، مهرناز. (1388). “یادگیری الکترونیکی، مزایا و چالش های آن”. ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، جلد 14، شماره 2.
 1. نوبخت، مهرنوش. (1391). “ارائه مدل پیشنهادی جهت آموزش اثربخش دروس برنامه سازی در رشته مهندسی کامپیوتر”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز.
 1. سعیدی پور، بهمن و صوفی، رابعه و مرادی، حسین و یوسفعلی، صدیقه. (1390). “یادگیری سیار پلی برای گذر از سطوح تعاملی انفعالی به سطوح تعاملی پیچیده”. همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
 1. حسینی، رویا و کاردان، احمد. (1390). “تاثیر پویایی سطح دشواری محتوا بر توالی بخشی قطعات آموزشی با استفاده از انتگرال فازی چوکت و نظریه پرس”، ششمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران.
 1. کاوسی، رضا. (1388). آموزشی الکترونیکی چاره ساز توسعه ی آموزشی. مجله رشد آموزش فنی و حرفه ای، شماره1،دوره پنجم، پاییز 1388،صفحه60-51.
 1. استاندارد نرم افزارهای آموزشی، دفتر تکنولوژی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، صفحه 25 و 28.
 1. احمدی، مریم و شیری، محمد و عسگری، رضا. (1391).”ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA” ، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 6، شماره 3، صفحه 3.
 1. گروه خدمات حرفه ای آشنا، ترجمه کتاب “فناوری اطلاعات در مدیریت”، نوشته افریم توربان، ویرایش پنجم (1386)، صفحه 355 و380 و 347.
 1. یعقوبی، جعفر و جبله، براتعلی. (1389).”نقش فناوری های سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویی به روستاییان: مطالعه موردی استان زنجان” ، فصلنامه روستا و توسعه، سال 13، شماره 2، صفحه 129-145.
 1. پورسلطاني ،امیر و شريفي تبار، عباس و آهنگري، مهدی و پورسلطاني، حسین و وکيلي، معصومه. (1386).” الزامات آموزش الکترونیکی “.
 1. میردامادی، سید مهدی و انشیه ، رضوان و امیدی نجف آبادی، مریم. (1389). ” استلزامات و موانع یادگیری سیار در آموزش عالی”،پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
 1. برزگر، راضیه و دهقان زاده، حسین و مقدم زاده ، اصغر . (1391).”از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری”، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی مدیا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس.
 1. وکیلی، گلناز. (1392). “کاربردهای فناوری رایانش ابری در حوزه یادگیری الکترونیکی”، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
 1. جعفری حاجتی، کلثوم. (1390)، “مدارس هوشمند مالزی، نیم نگاهی به مدارس استرالیا”، نشریه رشد مدرسه فردا، شماره 7 دوره هفتم.
 1. وزارت آموزش و پرورش، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات، (1390)، “الگوی سخت افزاری مدارس هوشمند”.
 1. وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش و نوآوری شهر تهران، (1388)، “راهنمای اجرایی مدارس”.

فهرست منابع انگلیسی

 1. http://nationalmirroronline.net/new/samsung-boosts-e-learning-with-smart-classroom-solution/

March 2013, Alabi, M.

 1. http://www.mcsk12.net/schools/geeter.ms/site/index.shtml

April 2013

 1. http://www.hashdoc.com/document/7268/gyeseong-elementary-school

March 2013.

 1. http://www.samsungvillage.com/blog/2012/10/samsungblog-classrooms-worldwide-get-smarter-with-samsung-technology.html

April 2013

 1. http://www.pz.gse.harvard.edu/smart_schools.php

April 2013

 1. http://www.thelifenetwork.org/about.html
 1. http://one.laptop.org/

October 2013

 1. https://projects.developer.nokia.com/Momaths

            November 2013

 1. http://yozaproject.com/about-the-project/

            November 2013

 1. http://yozaproject.com/

            October 2013

 1. http://www.imsglobal.org.

October 2013

 1. http://www.mobl21.com/

November 2013

 1. Tavangarian, D., Leypold, M., Nölting, K., Röser, M. (2004). “Is e-learning the Solution for Individual Learning?”. Journal of e-learning, 2004.
 1. Cobcroft, , Towers, S., Smith, J. and Bruns, A. (2006). “Mobile learning in review: Opportunities and challenges for learners, teachers, and institutions”. In Proceedings Online Learning and Teaching (OLT) Conference 2006, pages pp. 21-30,Queensland University of Technology, Brisbane.
 1. Jung, H., Park, S. and Chung, K.S. (2006). “An Architecture for Adaptive Mobile Learning” .Proceedings of the 20th International Conference on Advanced Information Networking and Applications, 1550-445X/06 IEEE.
 1. M-learning Standards Review and Update Report (2012). National VET E-LEARNING STRATEGY, Australian Government, Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education, Pages 14, 15.
 1. Kevin, KI. , Abdulla, WH. Salcic, Z. (2009). “Ambient intelligence platform using multi-agent system and mobile ubiquitous hardware”. Pervasive and Mobile Computing 5(5):558-573 2009.
 1. Jin Y. (2009). “Research of One Mobile Learning System”. International Conference on Wireless Networks and Information Systems.
 1. Casalino, N., Atri, A., Garro, A, Rullo, P., Saccà, D., Ursino, D (2006). “An XML-based multi-agent system to support adaptive cultural heritage learning”. Networking, International Conference on Systems and International Conference on Mobile Communications and Learning Technologies, ICN/ICONS/MCL. International Conference on
 1. Antony, J., Thottupuram, R., Thomas, S., Varghese M., Semantic (2012). “Web based Adaptive E-Learning triggered through Short Message Services”. The 7th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE), July 14-17, 2012. Melbourne, Australia.
 1. Huang, S., Yin, H. (2012). “A New Mobile Learning Platform Based on Mobile Cloud Computing”. Advances in FCCS, Vol. 1, AISC 159, pp. 393–398.Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 1. Masud, A., Huang, X. (2013).” A Cloud Based M- learning Architecture for Higher Education”, Archives Des Sciences, Vol 66, No. 1.
 1. Clarke, R. (2012). IDC Government Insights, idc-gi.com.
 1. Ghazizadeh, I. (2012). “Cloud Computing Benefits and Architecture in E-Learning”, Seventh IEEE International Conference on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technology in Education.
 1. Nasr, M., Ouf, SH. (2012). “A Proposed Smart E-Learning System Using Cloud Computing Services: PAAS, IAAS and Web 3.0”, iJET – Volume 7, Issue 3.
 1. Dominic, M., Francis, S., (2012). “Mapping of e-learning Components to Cloud Computing”, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), ISSN: 2278-0181, Vol. 1 Issue 6.
 1. Buyya, R., Broberg, J., Goscinski, A., (2011). “CLOUD COMPUTING Principles and Paradigms”, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Published simultaneously in Canada, http://www.wiley.com/go/permission.
 1. Simoes, T., Rodrigues, J., Costa, J., Proença, M. (2012). “E-Learning Solutions for Cloud Environments”, 2012 IEEE Latin America Conference on Cloud Computing and Communications (Latin Cloud).
 1. West, M. (2012). “TURNING ON MOBILE LEARNING Illustrative Initiatives and Policy Implications IN ASIA”, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning, May 2012. Pages 9, 19, 22.
 1. West, M. (2012). “TURNING ON MOBILE LEARNING Illustrative Initiatives and Policy Implications IN AFRICA and the MIDDLE EAST”, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning, May 2012.
 1. West, M. (2012). “TURNING ON MOBILE LEARNING Illustrative Initiatives and Policy Implications IN LATIN AMERICA”, United Nations Cultural Organization UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning, April 2012.
 1. West, M. (2012).”TURNING ON MOBILE LEARNING Illustrative Initiatives and Policy Implications IN EUROPE”, United Nations Cultural Organization UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning, May 2012.
 1. West, M. (2012). “MOBILE LEARNING FOR TEACHERS Exploring the Potential of Mobile Technologies to Support Teachers and Improve Practice IN AFRICA and the MIDDLE EAST”, United Nations Cultural Organization UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning .May Pages 14,16.
 1. West, M. (2012).”MOBILE LEARNING FOR TEACHERS Exploring the Potential of Mobile Technologies to Support Teachers and Improve Practice IN LATIN AMERICA”, United Nations Cultural Organization UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning, April 2012.
 1. West, M. (2012). “MOBILE LEARNING FOR TEACHERS Exploring the Potential of Mobile Technologies to Support Teachers and Improve Practice IN ASIA”, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning, May 2012.
 1. West, M. (2012). “MOBILE LEARNING FOR TEACHERS Exploring the Potential of Mobile Technologies to Support Teachers and Improve Practice IN EUROPE”, United Nations Cultural Organization UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning.
 1. Vosloo, S. (2012). “MOBILE LEARNING FOR TEACHERS Exploring the Potential of Mobile Technologies to Support Teachers and Improve Practice IN NORTH AMERICA”, United Nations Cultural Organization UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning, April 2012.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − = 13