انقلاب امریکا

25,000تومان

توضیحات

25 صفحه

فایل PDF

    انقلاب امریکا (1775 – 1783 )که استقلال ایالات متحده را برقرار ساخت نخستین دیگر گونی از دیگرگونی هاي بزرگ آن دوره بود انقلاب امریکا با انقلاب فرانسه و سایر انقلاب هاي که به دنبال آن رویداد تفاوت بسیار داشت ،زیرا در امریکا جامعه کهن وجود نداشت که گرفتار هاي امتیاز طبقاتی باشد.مردم که در روستاها  در اقیانوس اطلس الی جورجییا اقامت گزیده بودند تقریباً تماماً انگلیسی بودند بسیاري از مردم براي رهایی محدودیت اجتماعی در جستجوي امکان اقتصادي به این سرزمین رام نشده آمده بودند .بسیاري دیگر براي بهره مند شدن از آزادي مذهبی مهاجران پس از سکونت در جیمز تاون ( 1607 ) و پلیموت  (1620) منطقه ئ بین کرانه اقیانوس اطلس وجود داشت به تصرف خود درآوردند  آنها جنگل ها را میزدند و کشاورزي را توسعه میدادند ،چون دوري از انگلستان اجازه نمیداد کشور امریکا به طور جدي به تنظیم زنده گی سیاسی بپردازد و یا تا اندازه زیاد از آزادي محلی بهره مند شوند ،زنده گی با حدود مرز کامًلاً مشخص پدید آمد ،مهاجران امریکاي از صفت استقلال و ابتکار برخوردار بودند . علت اصلی برخورد استثمار اقتصادي بالاي مهاجرنشین ها بود وقتیکه قوانین دریانوردي از تصویب گذشت برداشت هاي سود اگرانه از نیمه سده هفدهم بر مناسبات با کشور امریکا حاکم بود .روي کالاهایی که از یک مهاجرنشین به مهاجرنشین دیگر صادر میگردد تعرفه میبستند، و کوشش هایکه به کار رفت تا از داد و ستود بازرگانان وابسته به استعمار با نواحی امریکا جلوگیري شود ، اعمال اینگونه مقررات دشوار و نا ممکن از کار درآمد قاچاق فراوان بود و گریز از قانون رواج داشت.بر اثر7سال جنگ بین انگلیس و فرانسه (1756 – 1763 ) قرض انگلیس به مقدار زیادي افزایش یافت، کوشش بکار رفت تا با سخت کردن مقررات داد و ستود درآمدي عاید شود.

قانون هاي براي متوقف کردن قاچاق از تصویب گذشت مجوزهاي تفتیش به وسیع ترین معنا صادر شد اینگونه مقررات مهاجران را برانگیخت و بسیاري از آنان شروع به مقاومت کردند، تحریک براي استقلال کامل که فلسفه خود گرائی عصر خرد  بود شدت میا فت  ،مهاجران آنوقت بسیاري آثار جانلاك را خواندند تامس پین بین سالهاي ( 1737- 1809 م ) امریکاي که در انگلستان زاده شده بود و زود به فلسفه انقلابی روي آورد. فهم مشترك را که  جذ وه ء روحیه درباره استقلال خواهی بود انتشار داد ،تامس پین به این نقطه تاکید می ورزید که امریکاي باید از داشتن مناسبات با ا رو پا بپر هیز ند .((ا رو پا ئ که علنا میخواهد این قاره را در جنگ ها و منازعات ا رو پا ئ سر دچار کند چنانچه بین ما و ملت هاي که جز در این حالت خواهان دوستی با ما هستند تفرقه بیندازد.))پین از شاهان و روش حکومت شان نفرت داشت وي شاهان را(اشرار،تاجدار)مینامید .دلیل میآورد چون مهاجران امریکاي به بلوغ رسیده ا ند دیگر نیاز به رهبري بریتانیا کبیر ندارند به نظر او جنگ براي استقلال ،تنها سیاست بود که باید در پیش گرفته میشد . حال و هوا انقلابی بود و نظریه هاي که شورش ،شورش علیه فرمان روان حاکم را تقویت میبخشید در همه جا موضوع بحث بود .چنانچه فیلسوفان مدر سی چون توماس واکوئینی براین عقیده بودند که مردم حق دارند به  شاهان که نمیخواهند مطابق قوانین کشور حکومت کنند و در رفتار به زیانی منافع ا تبا ع شان مضر هستند ،بشورند . البته در سال 1581 وقتی که هلند اتحاد با فلیب دوم شاه اسپانیا را که فرما ن روا ئ قانون شان بود زیر پا گذاشتند ،اصل حق شورش بار دیگر در هلند مطرح شد .مطلب زیر بنیاد نظري عمل هلندي ها را بیان میکند .به نظر آنهاتماماً بپذیرند شاهان از جانب خدا گماشته شده ا ند تا بر اتباع شان فرمان برانند  و آنها رادر برابر ظلم و خشونت حفظ کنند ،اما طوریکه چوپان گوسفند هایش را راه میبرد ووقتی فرا رسیده است که اتباع شان را مخلوقات نشمرند ،که خداوند آنها را به منزله برده گان آفریده که هر دستور ایشان چه حلال و چه حرام باشد اطاعت کنند ،بلکه شاهان باشند که بخاطر اتباع شان منصب شاهی دارند  و بدون اتباع شاه نتواند بود .بر اتباع کشور از طریق عقل و عدالت حکومت کنند چنانچه ایشان را چون پدري که فرزندانش را و چون شبانی که گوسفندان ش دوست میدارد،دوست بدارند و از آنها محافظت کنند ،همگان بدانند که جان بر لب رسیده گان پس از تحمل همه جانبه اعلام کرده ایم و اعلام میکنیم که شاه اسپانیا با این اوصاف فوق تماماً حقوق موروثی سلطنت به کشور هلند را از دست داده است .

اعلامیه استقلال

نویسنده گان اعلامیه استقلال نظر شان را بر بنیاد این اصول نهادند که اگر به حقوق  طبیعی مردم تجاوز شود ،مردم میتوانند شورش کنند ،بند دوم اعلامیه استقلال این نظریه را بیان کرده است .

ما براین عقیده ایم که این حقایق بدیهی است  :

تماماً مردم برابر آفریده شده ا ند ،خداوند براي مردم حقوق مسلم نموده است که سلب شدنی نیست حق زنده گی ،حق آزادي و حق جستجوي خوشبختی ازجمله این حقوق میباشد براي تأمین این حقوق  ،حکومت هاي در میان مردم بر قرار شده که حقوق حکومتی آنها وابسته به رضایت مردمی است ، که بر آنها حکومت میکنند.هر گاه هر نوع حکومتی ویران گري این شیوه باشد حق مردم است که آ ن را عوض کنند و یا بر اندازند ضمناً حکومت تازه که مبتنی براین اصول باشد بجاي آن حکومت قبلی تعیین نمایند و اختیارات حکومت ها به گونه برقرار سازد که به نظر آنها مطمین ا ند بتواند امنیت و سعادت مردم را تأمین کنند …

اما اگر سلسله ئ از نا شا یسته کاري ها به حقوق همواره در جهت همین هدف بود و حکایت از این قصد داشت که اینهارا به استبداد  مطلقه تبدیل کند حق مردم و بلکه وظیفه مردم است که چنین حکومت هاي را واژگون کنند ،و براي امنیت آینده شان تدابیر تازه ئ فراهم آورند . انقلاب امریکا با پیروزي مهاجرنشین ها و حمایت کشور فرانسه درسال1781 پایان یافت . 2سال بعد معاهده صلح بسته شد  ،بریتانیا

کبیر در این معاهده ،  استقلال مهاجر نشین ها را به رسمیت شناخت. و حق تماماً سرزمین هاي واقع در میان اقیانوس اطلس ،رود می سیسپی را از رود خانه هاي سنت لارنس و سنت کرویس در شمال گرفته  تا فلوریدا را در جنوب تأئید کرد. ملت تازه برپراگنده گی هاي مردم سالاري بنیاد گرفت ، و با شورش موفق به وجود آمد.اروپائیانکه تحت فرمان حکام خود کامه می زیستند که حکومت شان براساس عوامل آنها برقرارمیکردند ،در این وقت بود که الهام گرفتند از سر مشق امریکاي پیروي کنند .

 

 

مواد ائتلاف:

در جریان انقلاب و چند سال بعد ،مهاجر نشین ها ائتلاف ضعیفی تشکیل دادند . از اول مارچ 1781 م امور مهاجرنشین ها با مواد ائتلاف تنظیم میشد .عیب مواد ناشی از آزادي هاي وسیع بود که براي هر ایالت  و قدرت کمی که براي حکومت مرکزي که باید مواد را مطالعه میکرد در نظر گرفته شده بود ،رهبران دولت که با کاستی مواد ائتلاف به عنوان افزار حکومت آگاه بودند.

اجلاس قانون را فرا خواندند ،این اجلاس قانونی تنظیم کرد که یکی از جالب توجه ترین اسناد در تاریخ سیاسی است. مواد این قانون مکتوب در پرتو تجربه سیاسی مهاجر نشین ها و از فیلسوفان سیاسی مانند رسو  و  منتسکیو  تأثیر عمیق گرفته است .قانون اساسی جدید از اوایل سال1789م به اجرا درآمد .

قانون اساسی ایالات متحده

قانون اساسی ایالات متحده اصولی کلی براي حکومت فراهم آورد. این قانون مکتوب همانطور که نویسنده گان ش عقیده داشتند .محافظ آزادي در برابر بیدادگري احتمالی حکومت مرکزي است . بد نیست این واقعیت را یاد آور شویم که جز جمهوري آلمان  ،سایر حکومت ها ي اروپا بدون استثنا چنین قانون اساسی مکتوبی نداشتند ،حکومت هاي اروپا امور کشور هاي شان را بر اساس رسوم کهن یا بنا به اراده ء فرمان روائی خود کامه اداره میکردند . در انگلستان رسوم حکومت با سلسله ء از قوانین مجلس و اعلامیه هاي چون اعلامیه حقوق ( 1628 ) و منشور حقوق ( 1689  ) جر ح و تعدیل شد .البته اصل بنیادي حکومت در ایالات متحده ،در قانون اساسی به صراحت بیان شده است . براي تغیر دادن مواد اساسی راهی وجود ندارد ،جز قانون ،تصمیم قانونی و اصلاحیه که آن نیز مستلزم تصویب دو سوم اعضاي سنا و مجلس نماینده گان و تصویب قانون گذاري هاي سه چهارم ایالات هاست.

قانون اساسی امریکا به عنوان یک سند سیاسی از بیشترین اهمیت بر خور دار است .مکزیک و ایالات هاي امریکاي مرکزي و جنوبی بعدها قانون اساسی مکتوب تدوین کردند.بعضی از کشورهاي اروپا، مهمتر از همه فرانسه در 1791م به پیروي از بعضی اصول قانون اساسی ایالات متحده ،قانون اساسی مکتوب تدوین کردند .

به این ترتیب انقلاب امریکا ثابت کرد که انقلاب مردم سالار نمیتواند به نتیجه موفق برسد و از ین گذشته ،طبقات متوسط و فرو دست براي ایجاد حکومت خوب و قانونی از عقل و معرفت کافی برخوردارند. قانون اساسی امریکا براي قوه مجریه ،مقننه و قضائیه تدوین گردیده است . نویسنده گان قانون اساسی معتقد بودند ،که تشکیلات حکومتباید به سه شاخه تقسیم شود تا بتوانند بر یکدیگر نظارت داشته باشند .و به این ترتیب ازخود کامه گی جلوگیري کنند .منتسکیو که آثارش به طور گسترده در امریکا خواندهمیشد ،مدافع تقسیم قواي حکومت به سه شاخه بود.ریس جمهور به روش غیرمستقیم برگزیده میشد .یعنی با رأي گزینش گرانی که با آراي مردم انتخاب میشدند  ،زیرا نویسنده گان براین عقیده بودند که در انتخاب چنین مقام مهمی گزینش گران اختیارات کامل داده شود از آنجا که باور داشتند ، اصل حاکمیت مردم از راه رأي گیري اعمال میشود برین شدند ،که ریس جمهور همواره باید فردي محافظه کار باشد . از ین گذشته ،اختیارات ریس جمهور از جهات مختلف محدود شده بود. او اختیار داشت با دولت هاي خارجی قرارداد امضا کند ،اما اینگونه قرار داد ها باید به تصویب سنا میرسید .

انتصابات او در قوه مجریه  و قضائیه باید به تائید سنا میرسید .از راه هاي گوناگون

امکان اعتراض به ریس جمهور وجود داشت ،و بلاخره ریس جمهور براي چهارسال برگزیده میشد ،باید پس از مدت کوتاهی تعدي مسوولیت ،بر راي کشور مراجعه میکرد و ممکن بود گزینش گران سیاست و ي را تصویب یا رد کنند . کنگره ،از دو قسمت سنا و مجلس نماینده گان تشکل یافته ،قانون گذاري میکند ،سنا از سناتور ها تشکل میگردد.قانون گذاران هر ایالتی دو سناتور را از همان ایالات بر میگزینند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “انقلاب امریکا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 2 =

شناسه محصول: abs00144 دسته: برچسب: , , , ,