اهميت جنگهاي سياسي و اقتصادي

25,000تومان

توضیحات

30 صفحه

فایل Word

 

اگر جنگها مهمتر از آنند كه صرفاً به دست ژنرالها سپرده شوند پس مطالعة جنگها هم با اهميت تر از آنست كه صرفاً به دست تاريخ نويسان سپرده شود. تاريخ نويسان نظامي با تمركز روي جنبه‌هاي تكنيكي جنگ لشكركشيها نبردها و تكنولوژي تمايل كمتري به بررسي جنبه‌هاي سياسي اقتصادي و اجتماعي جنگ نشان داده‌اند. فقط اخيراً و به شكلي آزمايش تغييراتي در اينگونه بررسيها صورت گرفته است اين موضوع اهميت چنداني نخواهد داشت مگر اينكه همزمان و در كنار آن جنگها ارتشها و سياستها شكي نيست كه جنگها تأثير مستقل و شديدي بر سياست بين‌الملل و موقعيت ملتها دارند. نابودي رايش سوم (رايش عنواني بود كه آلمانها به كشور خود داده بودند و رايش سوم با آلمان هيتلري گفته مي‌شد)
در جنگ جهاني دوم توسط اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده واقعه‌اي را رقم زد كه قسمتي از تاريخ جهان را به خود اختصاص داد اين همكاري نظامي موقتي و كم نظير بين دو ابر قدرت آينده پيامدهايي به دنبال داشت كه بر نظام بين‌المللي تأثير گذاشت. فروپاشي آلمان نازي و متعاقب آن تسلط سياسي ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي بر نظام موازنة قدرت اروپا كه از زمان عهدنامة‌ وستفالي (پيمان صلحي بود كه بين دول اروپا منعقد شد) بمدت 300 سال ساختار سياست بين‌الملل را تحت تأثير خود قرار داده بود. ضربة مهلكي وارد آورد اين اتحاد پيش‌بيني نشده قدرت آلمان را كه پس از اتحاد نهايي دو آلمان در سال 1870 بمدت 75 سال بي‌رقيب مانده بود نابود كرد و به دوران حكومت 12 سالة‌رايش سوم كه تا ژوئن 1944 بر قاره اروپا مسلط بود پايان داد. قدرت آلمان در جنگ جهاني اول بقدري بود كه حتي در نوامبر 1918 ارتش اين كشور در خاك كشورهاي اروپايي باقي مانده بود. در جنگ جهاني دوم اتحاد جماهير شوروي ايالات متحده و امپراتوري بريتانيا در يك جنگ چهار ساله آلمان نازي را نابود كردند. حذف قدرت آلمان از قلب اروپا همزمان با سقوط امپراتوري ژاپن از پا درآمدن بريتانيا و فلج شدن فرانسه بعد از يك دورة‌ چهار سالة اشغال توسط آلمانها خبر از پيدايش نظم نوين بين‌المللي مي‌داد اين مسئله از امكان ادامة حيات ارتش آلمان كه باعث واماندگي اروپا در دهة 1930 شد ارتشي كه در جنگ جهاني اول به طور كامل سركوب نشده بود جلوگيري كرد عملكرد مطلوب نظامي اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده باعث شد كه نيروهاي اين دو كشور در سال 1945 در آلپ (رودخانه اي مهم در شمال آلمان) در خاك آلمان به هم ملحق شوند و اين خود سبب شد كه اين ابر قدرتهاي در حال تولد كه تا قبل از آن زمان نيروهايي حاشيه‌اي بودند، بر ويرانه‌هاي نظام جهاني به جلو رانده شوند و سرنوشت تازه اي را براي جهان رقم بزنند.
بطور عجيبي پس از پايان جنگ اين دو دولت به نيروهايي مسلط تبديل شدند بنابراين چنين به نظر مي‌رسد كه وقايع جنگ جهاني دوم نتيجة جنگ جهاني اول را دگرگون ساخت و باعث آن شد كه روسيه فعال از نظر سياسي و ضعيف از نظر نظامي و ايالات متحدة منزوي از نظر سياسي و آزمايشي نشده از نظر نظامي در نظام جهاني مطرح شوند در سال 1945 هر دو قدرت هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ نظامي حداقل در ظاهر قدرتمند به نظر مي‌آمدند.
بدون نابودي نظامي و اشغال آلمان و ژاپن و همچنين تصرف اروپايي شرقي و شرق آلمان توسط شوروي در پايان جنگ جهاني دوم ظهور شوروي به عنوان يكي از دو ابر قدرت دوران پس از جنگ مطمئناً ناممكن بود. بدون از پاي درآمدن بريتانياي كبير فلج شدن فرانسه و انهدام آلمان نقش قدرتمندانة ايالات متحده در غرب نيز بعد از سال 1945 غير قابل تصور بود تو بجورن تاتسن در كتاب جديدش در مورد تاريخ نظامي اين گونه نوشته است:
«تحركات داخلي كشورها كه به شكل رقابتهاي نظامي بين ملت- كشورها نمايان مي‌شود بيشتر از آنچه تصور مي‌شد در ظهور و پيشرفت نظامي مترقي جهان دخالت داشته است. بجاي تمركز صرف بر امكانات توليد براي مسير پيدايش جهان جديد ما بايد تأثير عوامل تخريبي را نيز به همان اندازه در نظر بگيريم.»
جنگها همچنين تأثير شديدي بر سرنوشت و ماهيت ملتها و كشورها دارند. در جنگ جهاني اول هنگامي كه روسيه تزاري در معرض جنگ قرار گرفت شكست خورد و از هم پاشيد در طول 20 ماه از حضور اين كشور در جنگ ارتش نتوانست هيچ حملة موفقيت آميزي عليه آلمان انجام دهد جالب اينجاست كه ارتش امپراتوري آلمان بيشتر درگير جبهة غرب بود و فقط نيروهاي فرعي اين كشور در جبهة شرق حضور داشتند سرانجام انقلاب فوريه رژيم تزاري را سرنگون كرد و به مشاركت روسيه در جنگ پايان داد. معاهدة شرم‌آور «برست- ليتوفسك» در مارس 1918 باعث افول ستارة‌ اقبال روسيه شد درست در نقطه مقابل شوروي در جنگ جهاني دوم توانست در مقابل حملات غافلگيرانة نيروهاي آلمان نازي مقاومت كند اين در حالي بود كه آلمان اين بار ارتشي سه برابر بزرگتر از نيروهايشان در جبهة شرق در جنگ جهاني اول به اين منطقه گسيل كرده بودند. شوروي در طول بيش از 1000 روز از ژوئن 1941 تا ژوئن 1944 در مواجهه با بيش از سه ميليون نفر از نيروهاي آلمان و متحدانش كه با سر سختي تمام براي از بين بردن «تهديد بلشويكها» مي‌جنگيدند متحمل سنگين‌ترين تلفات شد. با وجود كمكهاي مختلف متفقين از كمك جنگي آمريكا گرفته تا حمله به مناطق پيرامون رايش سوم و حملات هوايي به آلمان ارتش سرخ باز هم به تنهايي در مقابل بخش عمدة نيروي زميني آلمان ايستادگي كرد تا ژوئن 1944 هنگامي كه بالاخره جبهة دوم گشوده شد ارتش سرخ نقش مهمي در انهدام رايش سوم داشت.
بنابراين جنگ جهاني دوم يك نكته را ثابت كرد. با وجود تنفر و بيزاري اكثر غريبها از استالينيسم شوروي جنگ را با موفقيت پشت سر گذاشت و كارآيي و توانايي نظام سياسي و اجتماعي خود را به نمايش گذاشت. بلاخره در پايان جنگ هنگامي كه ارتش سرخ به رغم تمام مشكلات و مصائب در برلين، وين، پراگ و بوداپست مستقر شد چه كسي مي‌توانست با يادآوري سرنوشت غم انگيز روسية تزاري موفقيتها و كاميابيهاي نظام شوروي را انكار كند؟ علاوه بر اين تواناييهايي نظامي بازتاب چيزي بيش از تداركات اقتصادي است. پيروزيهاي اسرائيل بر اعراب پيروزيهاي شوروي بر آلمان در جنگ جهاني دوم موفقيتهاي چيني‌ها در جنگ كره در سال 1950 و اوايل 1951 و پيشرفتي نيروهاي ويتنام شمالي در سايگون در سال 1975 با هيچ گونه برتري اقتصادي دول پيروز همراه نبود البته نظم و برتري اقتصادي در كسب موفقيتهاي نظامي مهم است اما نبايد به عوامل سياسي و اجتماعي و همچنين عوامل نظامي محض بي‌توجهي كرد از اينرو پيروزيهاي ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي در جنگ جهاني دوم نه تنها نشان دهندة توانمندي اقتصادي اين دو كشور بلكه بيانگر نظم ترتيبات سياسي و اجتماعي و سازماندهي نظامي عالي آنها بود جنگ جهاني دوم نكاتي را دربارة جوامع ايالات متحده و شوروي بر ملا كرد توانايي فوق العادة تهاجمي ارتشهاي آمريكا و شوروي نشان دهندة روحية قوي جوامع اين دو كشور بود اين نكته بويژه در مورد شوروي با توجه به لطمه هاي غيرقابل باوري كه آلمان زده بود بيشتر صدق مي‌كرد اتكاي بيشتر بر زور و اجبار در ارتش سرخ در قياس ارتش آمريكا بازتاب نظام سياسي متفاوت دو كشور بود. افزايش شديد افسران تازه استخدام شده در ارتش نشان دهنده تغييرات زياد در جامعة پس از انقلاب شوروي بود در همين زمان رهبري دليرانة كمونيستها در ارتش سرخ مبين برخورداري اين ارتش از قدرتي مستحكم بود كه نمونة ‌آن در غرب ديده نمي‌شد.

 

 

جنگ جهاني دوم و ظهور ابر قدرتها

ايالات متحده بعد از مشاركت دير هنگام و محدودش در جنگ بين المللي اول بدنبال فروپاشي جامعة ملل خود را عمدتاً از عرصه بين الملل كنار كشيده بود.

 

 

دلايل عدم دخالت ايالات متحده:

سرخوردگي از پيامدهاي جنگ جهاني اول، اجتناب سنتي از دخالت در كشمكشهاي دولتهاي اروپايي نگراني توانفرساي ناشي از بحران اقتصادي ايمني طبيعي به واسطة وجود اقيانوسهاي اطلس و‌ آرام و فقدان هر گونه تهديد جدي از سوي دولتهاي محور عليه ايالات متحده تا سال 1940 همگي موجبات عدم دخالت ايالت متحده را فراهم آورده بود و البته عموم غربيها قدرت نازي‌ها را دست كم گرفته بودند ايالات متحده با داشتن ارتشي كوچك كه بيشتر مناسب كشورهايي مانند بلغارستان يا روماني بود تا يك قدرت بزرگ. نه تنها علاقه‌مند به جنگ نبود بلكه توانايي دخالت جدي در اروپا را هم در سالهاي آغازين جنگ جهاني دوم نداشت فاصله زياد جغرافيايي از اروپا و كمبود توليد جنگ افزار تا سال 1943 كه با عدم آمادگي نظامي همراه شده بود زنگ خطر در اوايل جنگ براي آمريكا به صدا درآمد تا ژانويه 1944 تقريباً 5 سال بعد از شروع جنگ جهاني دوم آمريكا براي مشغول كردن تعداد قابل توجه سربازان آلماني مستقر در اروپا يا تهديد منابع حياتي آلمان حتي نتوانست عمل نظامي مناسبي انجام دهد. تا آن زمان حركات نظامي ارتش آمريكا مربوط به هدفهاي هوايي، دريايي و يك رشته عمليات محدود جنگي در شمال آفريقا و ايتاليا و قانون وام و اجاره (يعني به دولت آمريكا اجازه مي‌داد تا مقدار متنابهي كالاهاي متنوع در اختيار كشورهاي در حال جنگ بخصوص بريتانيا بگذارد بدون اينكه اين كشورها مجبور باشند بلافاصله پول اين كالاها را بپردازند) بود و بناچار بيشتر بار جنگ بر دوش نيروهاي بريتانيا و شوروي بود از اينرو به نظر نمي‌آمد كه با چنين شرايطي ابر قدرتي پديد‌آيد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اهميت جنگهاي سياسي و اقتصادي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 1 =