باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر

39,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :
[embeddoc url=”https://download-thesis.com/wp-content/uploads/2016/06/download-thesis.com-d1962-Contents.doc” download=”all” viewer=”google”

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکده هنر و معماری/ گروه شهرسازی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: طراحی شهری

عنوان :
باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر
(نمونه موردی، شهر کرمان)

چکیده پایان نامه

(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
شهرساز به عنوان کسی که با جسم شهر سر و کار دارد باید متوجه ناظر و عوامل خارجی که بر او اثر می‌گذارد و تصاویری از محیط که در ذهن او می‌سازد، باشد جریان دریافت تصاویر از محیط‌های مختلف توسط افراد با شرایط مختلف (سنی، جنسی، فرهنگی، خلق و خو و …) گاه آسان و زمانی مشکل است اما در تصاویر ذهنی افراد مختلف شباهت‌های بسیاری مشاهده می‌شود، این تصاویر مشابه مشترک در واقع حاصل توافق شمار بسیاری از مردم بر اهمیت تصویر خاص است و همین تصویر ذهنی مشترک است که توجه شهرساز را به خود می‌خواند زیرا محیطی که شهرساز به وجود می‌آورد مورد استفاده بسیاری از مردم است (لینچ 1383) بر این اساس برای دستیابی به ساختارشهرنیز لازم است تصویر ذهنی مشترک مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصری که در تصویر ذهنی مشترک مردم اهمیت یافته‌اند عناصر و روابط ساختار فضایی شهر را تشخیص داد. طراح برای ارتقاء کیفیت ساختار شهر، می‌تواند بر عینیتی که این تصویر ذهنی را ایجاد می‌کند، تأثیر بگذارد در واقع طراح به گفته گوردن کالن به وسیله دستکاری ماهرانه در ساختار شهر می‌تواند مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی (ادراک، شناسایی) را تقویت و باعث ایجاد حس مکان شود.دراین پایان نامه سعی شده است با استفاده از تصویر ذهنی مردم کرمان به بازشناسی مجددساختاربافت تاریخی شهر کرمان پرداخت وبا استفاده ازادراکات ذهنی ساکنان آن سعی درشکل گیری تصویرذهنی روشن ازساختارشهروارتقاءکیفیت وتقویت حس مکان نمود.
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات طرح
1-1 بیان مساله 2
1-2 هدفهاي تحقیق 5
1-2-1 هدف كلان 5
1-2-2 اهداف خرد 6
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 6
1-4 سوالات يا فرضيه‌هاي تحقيق 8
1-5 مدل تحقیق 9
1-6 روش تحقیق: 10
1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 10
1-7-1 نمونه‌های احتمالی: 11
1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 11
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 مقدمه 13
2-2 مفهوم لغوی ساختار 13
2-3 ساختارگرایی 16
2-4 ساختار در شهر‌سازی 19
2-5 اصول ساختار گرایی در شهرسازی 22
2-5-1 جستجوی نو در کهنه: 22
2-5-2 استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان: 22
2-5-3 تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده: 23
2-5-4 عدم تداوم تاریخی: 23
2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی: 24
2-5-6 «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد» 24
2-5-7 حس مکان 25
2-5-8 درگاهی و صحنه خیابان: 25
2-5-9 زیبائی شناسی تعداد 26
2-5-10 قصبه سازمان یافته 26
2-5-11 وضوح هزارتویی 26
2-6 ساختار در جامعه شناسی 26
2-7 ساختار در زبان‌شناسی 38
2-8 ساختار در انسان‌شناسی 42
2-9 ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر 47
2-10 دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره‌ی ساختار شهر 49
2-10-1 مکتب شیکاگو 49
2-10-2 گروه ده 52
2-10-3 کنزو تانگه 54
2-10-4 آلدو فان آیک 56
2-10-5 کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی 57
2-10-6 سوریا- ای- ماتا 58
2-10-7 ادموند بیکن 59
2-10-8 لینچ 59
2-10-10 دانلد اپلیارد 60
2-10-11 آموس راپاپورت 60
2-10-12 کلیف ماتین 61
2-10-13 میشائیل تریب 61
2-10-14 آلدوروسی 62
2-11 نتیجه‌گیری 63
2-12 نمونه موردی 64
2-12-1 فیلادلفیا (بیکن) 64
2-12-2 خلیج توکیو- کنزو تانگه 66
2-12-3 طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه 1974 (کنز و تانگه) 68
2-12-4 طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، 1977 (کاندیس و ماندان) 68
2-13 مکان 70
2-14 واژه‌شناسی مکان: 71
2-15 بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان: 71
2-16 نتیجه‌گیری: 73
2-17 تصویر ذهنی: 74
2-18 واژه شناسی تصویر ذهنی 74
2-19 چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی 75
2-20 نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان 76
2-21 کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی 77
2-22 بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان 78
2-22-1 لینچ 78
2-22-2 کریستین نوربرگ شولتز 79
2-22-3 دیویداستی 79
2-22-4 دانلد اپلیارد 80
2-22-5 گولج 80
2-22-6 میشائیل تریب 80
2-23 نتیجه‌گیری 82
2-24 ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی 83
2-24-1 فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار 83
2-24-2 مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر: 84
2-25 ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی 85
2-26 ارتباط بین مکان با ساختار 87
2-27 نتیجه‌گیری 89
2-28 نمونه موردی 89
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
3-1 مقدمه 97
3-2 فلسفة تحقیق علمی 97
3-3 تحقیقات علمی براساس هدف: 97
3-3-1 تحقیقات بنیادی: 98
3-3-2 تحقیقات کاربردی: 98
3-3-3 تحقیقات توسعه‌ای: 98
3-4 روش پژوهش: 99
3-5 راهبرد پژوهش: 99
3-6 فلسفه پژوهش: 99
3-7 تئوری پژوهش 101
3-8 سیاست پژوهش 102
3-9 سوژة پژوهش 102
3-10 رویه پژوهش 104
3-11 ماهیت تحقیق: 105
3-11-1 تحقیقات توصیفی: 105
3-11-2 بررسی موردی 106
3-12 روش گردآوری اطلاعات: 106
3-12-1 روش کتابخانه‌ای: 106
3-12-2 روش مصاحبه: 106
3-12-3 روش مشاهده: 107
3-13 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 107
3-13-1 نمونه‌های احتمالی: 107
3-13-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 108
3-14 خلاصه متدولوژی 108
3-15 ساختارپایانامه: 108
فصل چهارم: شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی
4-1 مقدمه 111
4-2 وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان 112
4-3 بررسی روند شکل گیری شهر کرمان 112
4-4 تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال 1300 تاکنون 138
4-5 بررسی طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان 144
4-5-1 بخش مرکزی بافت 146
4-5-2 بخش حاشیه‌ای 147
4-5-3 شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر 148
4-5-4 شبکه معابر بافت 148
4-5-5 بازار و مراکز فعالیت اصلی 148
4-5-6 مراکز عمده خدماتی 149
4-5-7 عرصه‌های عمومی مهم 149
4-6 بررسی طرح جامع کرمان 151
4-6-1 بخش مركزي بافت 151
4-6-2 بخش حاشيه‌اي 151
فصل پنجم: تحلیل و آنالیز اطلاعات
5-1 بررسی وتحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری 155
5-2 بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان 157
5-2 تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP 163
5-3 تحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم 167
فصل ششم: نتیجه‌گیری
6-1 ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم 172
6-2 مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم 174
6-3 دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان 175
6-3-1 ساماندهی محدوده قلعه دختر 175
6-3-2 ساماندهی محدوده مسجد ملک: 180
منابع فارسی 186
منابع لاتین 190
پیوست 1 191
پیوست 2 192

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه
جدول 2-1: خلاصه نظریات جامعه شناسان در مورد ساختار 37
جدول 2-2: خلاصه نظریات زبان شناس در مورد ساختار 42
جدول 2-3: خلاصه نظریات انسان‌شناسان در مورد ساختار 47
جدول 2-4 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار 62
جدول 2-5 مؤلفه‌های سازنده تصویر ذهنی 81
جدول 2-6 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار با توجه به مبانی نظری 88
جدول 3-1 شناخت شناسی شهری آن مودون. 103

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 1-1 مأخذ: نگارنده 9
نمودار 2-1 مأخذ: نگارنده 89
نمودار 3-1 مأخذ: نگارنده 101
نمودار 3-2 مأخذ: حافظ‌نیا 107
نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 154
نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 165
نمودار 5-2 مأخذ: نگارنده 165
نمودار 5-3 مأخذ: نگارنده 166
نمودار 5-4 مأخذ: نگارنده 166
نمودار 5-5 مأخذ: نگارنده 167
نمودار 5-6 مأخذ: نگارنده 167

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه
شکل 2-1 مأخذ بیکن 66
شکل 2-2 مأخذ: پاکزاد، 1389: 62 67
شکل 2-3 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 156 68
شکل 2-4 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 158 69
شکل 2-5 مأخذ: نگارنده 87
شکل 2-6 مأخذ: پاکزاد، ص170 91
شکل 2-7 مأخذ: پاکزاد، ص171 92
شکل 2-8 مأخذ تداعی گرایانه (Appleyard, 1976: 169) 93
شکل 2-9 مأخذ: ساختار موضع‌شناختی (Appleyard, 1976: 173) 94
شکل 2-10 مأخذ: ساختار موقعیت‌شناختی (Appleyard, 1976: 176) 94
شکل 2-11 مأخذ: «دانش شهری» فرد (Appleyard, 1976: 204) 95
شکل 4-1 مأخذ: حبیبی، 1376، ص115 125
شکل 4-2 مأخذ: حبیبی، 1376، ص15 125
شکل 4-3 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116 126
شکل 4-4 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116 126
شکل 4-5 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116 127
شکل 4-6 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116 127
شکل 4-7 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116 128
شکل 4-8 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118 130
شکل 4-9 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118 130
شکل 4-10 مأخذ: حبیبی، 1376، ص119 131
شکل 4-11 مأخذ: حبیبی، 1376، ص120 132
شکل 4-12 مأخذ: حبیبی، 1376، ص122 137
شکل 4-13 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان 139
تصویر 6-1 مأخذ: نگارنده 176
تصویر 6-2 مأخذ: نگارنده 180

فهرست نقشه‌ها

عنوان صفحه
نقشه 4-1 مأخذ: نگارنده، با استفاده از پور احمد، ص133 111
نقشه 4-2 مأخذ: نگارنده، با استفاده از دانشور، 23 112
نقشه 4-3 مأخذ: نگارنده 113
نقشه 4-4 مأخذ: نگارنده با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343 114
نقشه 4-5 مأخذ: نگارنده 114
نقشه 4-6 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343 115
نقشه 4-7 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343 116
نقشه 4-8 مأخذ: نگارنده 116
نقشه 4-9 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343 117
نقشه 4-10 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343 118
نقشه 4-11 مأخذ: نگارنده 118
نقشه 4-12 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342 119
نقشه 4-13 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342 120
نقشه 4-14 مأخذ: نگارنده 120
نقشه 4-15 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342 121
نقشه 4-16 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342 122
نقشه 4-17 مأخذ: نگارنده 122
نقشه 4-18 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 1376 123
نقشه 4-19 مأخذ: حبیبی، 1376، ص113 124
نقشه 4-20 مأخذ: نگارنده 124
نقشه 4-21 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 116 128
نقشه 4-22 مأخذ: نگارنده 129
نقشه 4-23 مأخذ: نگارنده، با استفاده از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس 133
نقشه 4-24 مأخذ: نگارنده، برگرفته از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس 133
نقشه 4-25 مأخذ: نگارنده 134
نقشه 4-26 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی 135
نقشه 4-27 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی 135
نقشه 4-28 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی 136
نقشه 4-29 مأخذ: کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی 136
نقشه 4-30 مأخذ: نگارنده 138
نقشه 4-31 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان 140
نقشه 4-32 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان 141
نقشه 4-33 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان 143
نقشه 4-34 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان 144
نقشه 4-35 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان 145
نقشه 4-36 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان 146
نقشه 4-37 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان 147
نقشه 4-38 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان 150
نقشه 4-39 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان 150
نقشه 4-40 مأخذ: شارستان طرح جامع کرمان 152
نقشه 5-1 مأخذ: نگارنده 155
نقشه 5-2 مأخذ: نگارنده 156
نقشه 5-3 مأخذ: نگارنده 157
نقشه 5-4 مأخذ: نگارنده 168
نقشه 5-5 مأخذ: نگارنده 169
نقشه 5-6 مأخذ: نگارنده 170
نقشه 6-1 مأخذ: نگارنده 172
نقشه 6-2 مأخذ: نگارنده 173
نقشه 6-3 مأخذ: نگارنده 174
نقشه 6-4 مأخذ: نگارنده 176
نقشه 6-5 مأخذ: نگارنده 177
نقشه 6-6 مأخذ: نگارنده 178
نقشه 6-7 مأخذ: نگارنده 179
نقشه 6-8 مأخذ: نگارنده 181
نقشه 6-9 مأخذ: نگارنده 182
نقشه 6-10 مأخذ: نگارنده 183
نقشه 6-11 مأخذ: نگارنده 184

فصل اول: کلیات طرح

1-1 بیان مساله
نظری
ساختارها نمايش واقعي از واقعيت نيستند؛ بلكه مدل‌هاي شناختي از واقعيتند. ساختارها بخش‌هايي از شهر هستند كه مدل‌هاي ذهني از شهر را ايجاد می‌كنند. در حقيقت بخش عمده‌اي از تصور ذهني مردم از شهر به ساختار اصلي آن باز می‌گردد. مردم يك شهر قادرند مهم‌ترين و اصلي‌ترين عناصر و فضاهاي آن را شناخته و پيوند و ارتباطي بين اين اجزا و عناصر در ذهن خود برقرار سازند. به بياني ديگر اگر فرض كنيم كه واقعيتي كه ما با آن سروكار داريم يك شهر باشد، روابط حاكم ميان مهم ترين عناصر شهر قابل ادراك بوده و باعث آن می‌گردد كه ما ساختاري از آن روابط حاكم در ذهن خود ترسيم كنيم.
اين تصوير به وسيله‌ي اطلاعاتي كه فرد از محيط دريافت می‌كند، ساخته می‌شود. در حقيقت شهر سرچشمه‌ي اصلي اطلاعات است. با اين حال انسان تحت تاثير فقط يك محرك يا فرستنده قرار نمي‌گيرد. بلكه مجموعه‌اي از اطلاعات از فرستنده‌ها در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف، به انسان ارسال می‌شود. لذا فرد در مواجهه با محيط خود با سيلي از اطلاعات روبه روست كه براي درك آن به مرتب كردن آنها می‌پردازد و هر جز از اين اطلاعات را در محل خود قرار مي‌دهد. به عبارتي انسان در هر زمان و هر فضا تنها بخشي از اطلاعات محيط را در ذهن خو ثبت می‌كند. آنچه را كه انسان از محيط می‌داند از بسياري جهات با واقعيت متفاوت است. زيرا نه تنها شناخت انسان از محيط انتخابي بوده، بلكه به دليل محدوديت‌هاي بيولوژيك‌اش نمي‌تواند كليه‌ي اطلاعات ارسالي را ادراك و پردازش كند. ليكن همين اطلاعات محدود تصوير كامل و جامعي، هرچند نادرست و غيرواقعي از محيط اطراف به دست می‌دهد. فرض اصلي بر اين است كه مردم اطلاعات را به صورت يك ساختار كاملا مرتبط با اطلاعات مربوطه، در تصوير ذهني خود از شهر سازماندهي می‌كنند. انسان از مجموعه اطلاعات رسيده تنها به تجزيه و تحليل آنهايي می‌پردازد كه به او بهترين امكان را براي كنترل محيط می‌دهند. لذا ذهن انسان به طور ناخودآگاهانه به ساده كردن محيط اطراف خود پرداخته تا بدين وسيله بتواند حجم اطلاعات را كاهش داده و محيط را آسان تر درك كند.
شناخت محيط مستلزم چيزي بيشتر از شناخت عناصر و فضاهاست. آگاهي از چگونگي پيوند و ارتباط بين آن‌ها نيز ضروري است. بنابراين براي ايجاد آگاهي از محيط نه تنها به تصاوير ذهني نياز است بلكه اين تصاوير بايد با يكديگر در ارتباط باشند. مجموعه‌اي از چنين تصاوير مرتبطي، يك تصوير ذهني را به وجود می‌آورد كه پيوندي بين فرآيند فكر انسان و محيط برقرار می‌سازد. در اين فرآيند، انسان داده‌هاي دريافتي از محيط را در ذهن منظم كرده و علاوه بر اجزاي محيط، نظم يا رابطه‌ي ميان آن‌ها را نيز در ذهن خود به تصوير كشيده و به آن معنا می‌بخشد.
در چنين تصويري همواره مكان‌ها يا نقاط پررنگي در ذهن وجود دارد كه صحنه‌ي رويدادها و تجربه‌هاي بسيار مهم زندگي اوست و ديگر چيزها (ديگر فضاها) به دور اين مكان‌ها و نسبت به آنها تعريف و متصور می‌شود.
بر اين اساس لازم است براي دستيابي به ساختار شهر، تصوير ذهني مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصري كه در تصوير ذهني مردم اهميت يافته اند، عناصر و روابط ساختار فضايي شهر را تشخيص داد و در جهت ارتقاء كيفيت محيطي به كار گرفت.
عملی
کرمان شهری با تاریخ پر فراز و نشیب و مردمانی سختکوش در دل کویر که به گفته فرد ریچاردز غیر از شهر تبریز که در مرز شمال ایران واقع شده به هیچ شهری در این کشور به اندازه شهر کرمان از منجنیق فلک سنگ نباریده است.
کرمان منسوب است به کرمان بن هیتال بن ارنخشدین سام بن نوح(ع) که در داستان‌های اساطیری، کرمان به کرمی (ابریشمی) منسوب است که هفتواد نام داشته است.
حکایت آن یعنی حکایت کرم و پشم ریسی دختران هفتواد را فردوسی شاعر حماسه سرای ایران به نظم در آورده است.
یکی دژ بکندند بر تیغ کوه
چو یک چند بگذشت بر هفتواد
شد آن شهر با او همه همگروه
مرا آن حصن را نام کرمان نهاد
ج
بر اساس منابع و اسناد تاریخی ساخت تاریخی و شکل‌گیری شهر کرمان به شرح زیر است.
1- عهد هخامنشیان و پیش از آن: شکل‌گیری قلعه دختر بر بالای کوهی که نخستین آثار شهر کرمان در پای آن تشخیص داده شده است.
2- دوره ساسانی: شکل‌گیری قلعه دیگری بر بلندی تپه مقابل قلعه دختر به نام قلعه اردشیر.
1و 2  شکل‌گیری هسته شهر به عنوان یک قلعه محصور به مرکزیت قلعه دختر و بعد قلعه اردشیر (در اثر توسعه آن)، ساکنان شهر هنوز داخل قلعه جای ندارد بلکه در بیرون قلعه به صورت نابسامان زندگی می‌کنند، قلعه به وسیله خندقی عمیق از محل زندگی مردم جدا شده. اجزای تشکیل دهنده شهر را در این دوره معبد، قلعه، خانه‌های طبقه برگزیده، حصار و خندق که بر جدایی خود از ناحیه دیگر تاکید می‌کند، تشکیل می‌دهد.
3- با ورود اسلام قلاع ساسانی چه مذهبی و چه نظامی فرو می‌ریزند و این مهمترین حادثه در بنیان گذاری سازمان نوین در شهر است. لذا شهر کرمان در سده نخستین هجری در جوار حصارهای شهر قدیمی و به دور از قلعه دختر و قلعه اردشیر علیرغم ارزش‌های دفاعی آنها به سوی دشت غربی مستقر می‌شود.
4- در قرن دوم و سوم هجری ابتدا حصار جدید شهر که محله‌های جدید را نیز شامل می‌شود، شکل می‌گیرد در این دوره کسی از شهروندان بیرون دروازه‌ها رها نمی‌شود.
5- در قرن چهارم ملک تورانشاه سلجوقی محله شاه عادل را برای استقرار سپاهیان مسجد جامع ملک، بازار، گرمابه، خانقاه و کتابخانه مرکز جدید شهر را می‌سازد.
تلاش حاکم سلجوقی برای انتساب شهر کرمان به خود و زدودن خاطره حکومت قبلی، مبتنی بر توسعه است لکن نظامی که او بدان تمسک می‌جوید همان سازمان گذشته شهر است که اینک مرکز آن جابجا شده است.
6- در قرن هفتم، حاکمان قراختایی از یک سو برای پاسخ به نیاز جمعیت جدید به توسعه شهر و از سوی دیگر ثبت حاکمیت خود بر تارک شهر، محله ترک آباد را در شمال غرب شهر آن روز سامان می‌دهند. مرکز جدید شهر نیز این بار کل کوچک و مستقلی شامل مقبره براق حاجب، مدرسه، مارستان درب خبیص، بازار، مسجد و آب انبار است.
7- در قرن هشتم، امیر محمد مظفر با تسخیر کرمان، حکومت جدید را بنیان می‌نهند. وی مسجد جامع قدیم در دروازه شرقی کرمان را مرکز جدید شهر قرار میدهد. سیاست وی برای تبلور تغییر حکومت، جابجایی مرکز از منتهی الیه غربی به لبه شرقی شهر است.
8- گنجعلی خان حاکم صفوی کرمان در قرن دهم، مرکزیت جدید را در مجموعه تازه احداث در قلب فرسوده شهر بنیان می‌گذارد تا بدین طریق موجبات ایحیا شهر را فراهم آورده باشد. مجموعه‌ای مرکب از میدان، بازار، مسجد، حمام، ضرابخانه و آب انبار. در عین حال، سازمان فضایی همچنان تداوم سنت قبلی است.
9- وکیل الملک در عهد قاجار نیز مرکز جدید شهر را در جوار مرکز صفوی بنا می‌کند. این روایت تا دوره معاصر آن که با تغییر اندیشه روشنفکران مدرسه‌ای در کسوت مشاوران رضاخان دچار دگرگونی بنیادین شد، به همان شیوه و سبک سنتی خود باقی بود.
در این پایان نام تلاش خواهد شد تا لایه تاریخی ساختار کرمان و جایگاه آن در عینیت و ذهنیت و نقش ادراکات ذهنی و شکل‌گیری تصویر ذهنی از لایه‌ی تاریخی ساختار شهر مورد بررسی قرار گرفته و در جهت ارتقاء کیفیت ساختار و هویت بخش به آن به کار گرفته شود.
1-2 هدفهاي تحقیق
1-2-1 هدف كلان
نظری
تبیین نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر
عملی
ارتقا كيفي ساختار شهر کرمان، به وسیله باز تعریف لایه تاریخی ساختار شهر، از طریق بازشناخت ادراکات ذهنی شهروندان.
1-2-2 اهداف خرد
نظری
1- منظم کردن داده‌های دریافتی و ادراک شونده از تصویر ذهنی به وسیله برقراری نظم یا رابطه در اجزاء تشکیل دهنده لایه تاریخی ساختار شهر
2- ارتقاء لایه تاریخی ساختار از طریق بررسی تصویر ذهنی مردم و رسیدن به تصویر ذهنی مشترک آنها
عملی
1- شناخت لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق تجزیه آن به اجزاء و عناصر تعیین شده و ارتباطات اصلی میان آنها
2- باز تعریف لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق بررسی اجزا، عناصر و ارتباطات آن در تصویر ذهنی مشترک مردم شهر.
کمک به ارتقاء لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق برقراری پیوند بین تصویر ذهنی مشترک مردم و اجزاء و عناصر لایه تاریخی ساختار.
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
«ساخت شهرها يكي از دستاوردهاي بزرگ بشري و فرم كالبدي شهر توسط تصميم‌گيري مردمي كه در آن زندگي می‌كنند تعيين می‌شود. (ادموند بيكن)»
نظری
ساختار شهر فرصتي پديد می‌آورد كه تمام عملكردهاي شهري و انواع ارتباطات انساني در يك شبكه درهم تنيده شده و نزديك به هم قرار گيرد. از طريق ايجاد تصوير ذهني قوي مردم شهر قادر خواهند بود مهمترين و اصلي ترين عناصر و فضاي آن را شناخته و پيوند و ارتباطي بين اين اجزا و عناصر در ذهن خود برقرار سازند.
توجه به ساختار و تصوير ذهني از آن امتيازي براي شهر در بافت كهن آن است، زيرا فعال بودن مجموعه‌هاي كهن شهري و ساماندهي هويت اصلي شهر به ويژه در پيوند با بافت قديم آن در صورتي حائز اهميت بوده و موفق خواهد بود كه با تكيه بر يك پيوند نامرئي و متقابل شهروندان و دلبستگي‌هاي آنان به ارزشهاي مشترك در تصاوير ذهني شان از شهر صورت گيرد.
ساختار شهر و تصاوير ذهني قوي شكل گرفته از آن می‌توانند موجد خوانايي شهر و تمايز آن شده و بيان كننده هويت ملي و برانگيزاننده احساس غرور در مردم شهر باشند با بررسي ساختار اصلي شهرها و درك قانون مندي‌هاي توسعه و تكامل آن می‌توان تاثير عمده‌اي در احيا و بهبود وضع شهر گذاشت، زيرا اجزا و عناصر پديدآمده در تاريخ تحول و تكامل شهر امكانات بالقوه بسيار براي تجديد حيات داشته و می‌توانند در هويت بخشي به شهر و تقويت شبكه نمادين آن نقش ويژه داشته باشند.
شهرهاي سنتي كويري همچون كرمان مانند ساير شهرهاي ايران از ابتداي قرن هجري حاضر در معرض تحولات شديد كالبدي قرار داشته‌‌اند كه با آهنگ تحولات تاريخي و تدريجي اين سكونت گاه‌هاي ارگانيك تفاوت فاحشي دارد. ابتداي قرن چهارم هجري مدرنيزاسيون سطحي و ناقصي كه كانون توجه اش عمدتا بر ايجاد تحولات و مدرنيزه نمودن كالبد ظاهري شهرها قرار گرفت دگرگوني‌هاي عميق و ناخواسته‌اي را در شهرهاي ايران پديد آورد مدرنيزاسيون كالبدي مذبور كه در قالب امواج پي در پي (نظير قانون توسعه و تعريض معابر در سال 1312 يا تهيه و تصويب طرح‌هاي جامع شهري از دهه 1340 به بعد و تهيه طرح‌هاي شهري ديگري از قبيل طرح‌هاي آماده سازي در دهه‌هاي بعدي تحول چارچوبي را در انگاره شهر سنتي كويري ايراني سبب شده است.
بررسي مداخلات كالبدي مدرن در شهرهاي كويري نشان می‌دهد كه اقدامات مذبور طي چند دهه گذشته سبب شده ساختار كالبدي شهرها به شكل چشم گيري انطباق محيطي خود را از دست بدهند.
طرح‌هاي جامع شهري در كنار تشويق رشد كم تراكم شهر از طريق تحميل مقررات زونينگ و تفكيك عملكردهاي اصلي شهري (همچون مراكز كار، نواحي مسكوني و. . . ) به استفاده هرچه بيشتر از وسيله نقليه موتوري دامن زده و موجب از هم گسيختگي بيشتر اين گونه شهرها شده است كه در تقابل با وضعيت طبيعي شهرهاي سنتي كويري است.
براي جلوگيري از افزايش نابساماني‌ها در شهر ضرورت دارد اقدامات منفرد و پراكنده‌ در ارتباط با يكديگر قرار گرفته و ساختار واحد و يكپارچه در كليت شهر به وجود آورده و بين محورها و عناصر تاريخي و كاركردهاي مهم كنوني در گسترده شهر پيوندي ظريف اما ناگسستني ايجاد نموده و به مدد پيش بيني يك ساخت مشخص براي شهر استقرار عناصر شهري اتفاقي را در سازمان فضايي و كالبدي شهر منتفي ساخت. براي افزايش دلبستگي شهروندان به شهر و آگاه نمودن آنها از محيط شهري (كه بر اثر بي توجهي به ساختار كهن شهرها تضعيف گرديده) ضروري است كه از طريق ساماندهي محيط كالبدي اقدام شود.
عملی
بازشناسایی و تبلور مجدد ادراکات ذهنی مردم در کالبد شهر کرمان با تاریخ چندین هزار ساله می‌تواند در بهبود و تعریف دوباره ساختار شهر و جلوگیری از افزایش نابسامانی‌ها و اقدامات منفرد و پراکنده در لایه تاریخی ساختار و هویت بخشی به بافت ارزشمند تاریخی کرمان که در شرف نابودی است موثر واقع گردد.
1-4 سوالات يا فرضيه‌هاي تحقيق
نظری
1- چگونه می‌توان از طریق بررسی و تحلیل ادراکات ذهنی به تعریف لایه‌های ساختار شهر رسید؟
عملی
1- روابط حاکم میان مهم‌ترین عناصر لایه تاریخی شهر کرمان در تصویر ذهنی مردم چگونه است؟
کدام یک از اجزای لایه تاریخی ساختار شهر کرمان در تصویر ذهنی مردم تاثیر گذار است؟
1-5 مدل تحقیق

نمودار 1-1 مأخذ: نگارنده

1-6 روش تحقیق:

چارچوب كلي مورد استفاده در اين پايان نامه، رويكرد پديدار شناسي است. رويكرد پديدارشناسي كه از اواخر دهه 1970 در مطالعات و پژوهش‌هاي معماري و شهرسازي مقبوليت يافته، يك رويكرد توصيفي است كه مبتني بر مشاهده دقيق و تاويل مورد مشاهده توسط مشاهده گران انديشمند قرار دارد در اين رويكرد، پديده با شرايط خود آن بررسي می‌شود يا چنان كه ادموند هوسرل می‌گويد «چيزها را چنان كه هستند» می‌بيند. در اين رويكرد كه قالبي تجربي دارد، هدف، ارائه توصيف‌هاي كمي و جمع آوري اطلاعاتي كه برمبناي آن بتوان قوانيني تدوين كرد تا اقدامات رفتارها را پيش بيني كند، نيست، بلكه درك ماهيت اصلي وجود انسان (در رابطه با مكان و فضا) مورد نظر است. شهرسازي با آموختن از پديدارشناسي در جستجوي معاني رويدادها و نه علت آنهاست. بدين ترتيب در رويكرد پديدارشناسي، شهر به عنوان پديده‌اي كالبدي – فضايي در نظر گرفته می‌شود كه مسائل آن با شرايط خود آن مورد بررسي قرار می‌گيرد. اين نحوه نگرش، موضوع پديدارشناسي محيطي را تشكيل می‌دهد. در پديده شناسي محيطي، هدف درك اساس مضمون محيط است. اينكه محيط چه معنايي براي مردم دارد؟ پديده شناس به درگيري عاطفي با محيط به دنبال ارتباط (انسان) اصيل با محيط است و بدين ترتيب به توصيفات كيفي می‌رسد.
1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن:
در این پژوهش از روش نمونه‌گیری احتمالی استفاده شد که به توضیح آن می‌پردازیم.
نمونه‌ها به دو روش کلی انتخاب می‌شوند روش احتمالی که از ارزش علمی برخوردار است و به روش تصادفی موسوم است و روش غیر احتمالی که به روش وضعی معروف است.
1-7-1 نمونه‌های احتمالی:
در این نمونه‌ها که به نمونه‌های اتفاقی و نیز تصادفی مشهورند اصل شانس برابر برای انتخاب افراد جامعه جهت عضویت در نمونه رعایت می‌گردد نتایج این نمونه‌ها قابلیت تعمیم به کل جامعه مورد نظر را دارد، بنابراین دارای ارزش و اعتبار علمی است.
1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی:
این نمونه‌ها براساس رعایت اصل شانس برابر برای افراد جامعه انتخاب نمی‌گردد، بلکه با نظر محقق برگزیده می‌شود بنابراین به آنها نمونه‌های اتفاقی می‌گویند از مختصات اینگونه نمونه‌ها آن است که نتایج و شاخص‌های محاسبه شده آنها را نمی‌توان به جامعه‌ آماری تعمیم داد.

فصل دوم: مبانی نظری

2-1 مقدمه
واژه ساختار طیف وسیعی از اشیاء ساخته شده و مصنوع یا طبیعی را به ذهن انسان متبادر می‌کند ساختار مفهومی پیچیده است که دریافت آن نیازمند کاوش عمیق و ژرف در ابعاد گوناگون است اما یکی از تعاریف که عمومیت بیشتری در رشته‌های مختلف در مورد ساختار دارد ساختار به عنوان چارچوبی از قوانین و نحوه ارتباط عناصر و اجزاء تلقی می‌شود به واسطه این تعریف در حوزه‌های علمی مختلف این نحوه ارتباط به صورت رشته‌ایی از قانون‌مندی‌ها سعی در کنترل پاره‌ایی از رفتارها دارد به عنوان مثال در علوم اجتماعی این نحوه ارتباطات و قوانین به رفتارهای اجتماعی می‌پردازد و یا در جهان مادی به قوانین و نحوه تعامل اجزای ماده از قبیل اتم‌ها می‌پردازد (Pallan and Harshad 2000:1)
یکی از ابتدائی‌ترین و آسان‌ترین راه‌های درک مفهوم ساختار استفاده از قیاس می‌باشد و به کارگیری این تکنیک در چارچوب فضایی آشنا با ذهن انسان می‌باشد از این طریق می‌توان در انتها به درکی مناسب از مفهوم ساختار رسید. در این فصل سعی می‌شود تا ضمن مقایسه تعاریف ساختار و انواع ساختار در حوزه‌های علوم مختلف و رسیدن به مفهوم ساختار مباحث ساختارگرایی در حوزه شهرسازی و رویکرد نظریه‌پردازان طراحی شهری در خصوص ساختار و در نهایت مفهوم مدنظر نویسنده در ارتباط با ساختار مطرح گردد.
2-2 مفهوم لغوی ساختار
در لغت نامه دهخدا در ارتباط کلمه ساختن که اسم مصدر آن ساختار می‌باشد مطالبی ذکر شده که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می‌شود.
– بنا، بنا کردن، پی افکندن، بیلان
– درست کردن، تضیع، صنع، به عمل آوردن
– ابداع، اختراع، ایجاد، پدید آوردن چیزی نو
– آفریدن، خلق، خلقت، به وجود آوردن
– مرتب و نظم دادن، روبراه کردن، سامان دادن (دهخدا: 2000)
ریشه لاتینی ساختار، به معنی ساختن، رشد کردن و تکامل یافتن است. این لغت امروزه نقش اسم دارد، اما پسوند لاتینی آن، “Ura”، “انجام دادن چیزی” معنی می‌دهد. (تولایی، 1386، ص 19) طبق این تعریف، ویژگی اصلی ساختار، رشد و تکامل است.
استفاده گسترده از این واژه در علوم مختلف حدوداً از اوایل قرن 18 شروع شده است. تا پیش از این زمان، این واژه تنها در زمینه‌ی معماری کاربرد داشت. با وارد شدن این واژه به علوم مختلف در قرن 18، کاربرد آن گسترده‌تر شده و استفاده از آن به معانی جدیدی آغاز شد. با پیشرفت این علوم، مفهوم این واژه نیز تکمیل شده و در طول زمان تغییر کرده است. لذا واژه‌ی ساختار در طول زمان و در هر برهه از آن به مفاهیم مختلفی استفاده شده است. این مسئله باعث شده است در مورد مفهوم دقیق و کاربرد لفظ ساختار اختلاف نظرهای بسیاری وجود داشته باشد.
ساختار به طور کلی به مفهوم ترکیب و سازمان و گاهی به معنی چگونگی ترکیب بندی ساختمان چیزی، عمل یا فرایند ساختن و ترکیب اجزا و بخش‌های یک جسم مورد استفاده واقع شده است. (کاشانی، 1368، ص 2204)
در دیکشنری آکسفورد، تعریف کامل‌تری برای ساختار ارائه شده است:
1- شیوه‌ای که از طریق آن اجزای چیزی به هم متصل شده و یا سازمان یافته‌اند.
2- چیزی که از قسمت‌های متعدد شکل گرفته باشد، خصوصا یک ساختمان.
3- وضعیتی که در آن اجزاء به طور مطلوبی سازماندهی و برنامه‌ریزی شده‌اند.
معنی دوم، غالبا در زمینه معماری کاربرد داشته و تنها مختص این زمینه است. معنی اول و سوم در حقیقت یک معنی هستند که در اولی به شکل اسم و در سومی به شکل مصدر در زبان انگلیسی استفاده می‌شود.
همانطور که دیده می‌شود، واژه‌ی سازمان (Organization) یکی از کلمات کلیدی برای تعریف مفهوم ساختار می‌باشد. همچنین اشاره شده است که ساختار شیوه‌ی اتصال اجزا به هم می‌باشد.
آدرین فورتی سه مورد از استفاده کلمه ساختار را در رابطه با معماری بیان می‌کند:
1- هر بنا به صورت کل و یکپارچه
2- سیستم سازه‌ای بنا (به صورت کاملا متمایز از تزئینات، روکش‌ها و سرویس‌ها)
3- یک نمودار و دیاگرام که در آن یک پروژه طراحی شده، ساختمان‌ها، مجموعه ساختمان‌ها، کل یک شهر یا ناحیه قابل فهم و خوانا باشد.
از نظر فورتی گزینه 2 تنها نمونه‌ای خاص از مورد 3 می‌باشد و از آن فراتر نیست. او معتقد است که کلمه‌ی ساختار دو استعاره است که هر کدام از منابع مختلفی گرفته شده‌اند:
1- تاریخ طبیعی – که معنای قرن نوزدهم آن از این منبع استخراج شده است.
2- زبان شناسی – که معنای قرن بیستم آن از این منبع استخراج شده است. (Cowan, 2005, p 377)
فورتی ساختار را تنها در شهر و اجزای آن مورد توجه قرار می‌دهد. دو مورد اول ذکر شده توسط فورتی تنها یک ساختمان را در نظر می‌گیرند و در مقیاس‌های دیگر استفاده ندارند. مورد سوم طیف بزرگتری را در بر می‌گیرد و تا مقیاس شهر پیش می‌رود. در این مورد به واژه‌ی نمودار و دیاگرام در ارتباط با ساختار اشاره شده است که نشان می‌دهد نحوه‌ی ارتباط اجزا با یکدیگر، یکی از ویژگی‌هایی است که در ساختار لحاظ شده است.
اهمیت ارتباطات در تعریف گریچینگ از ساختار بیشتر مشخص است که می‌گوید: ساختار مجموعه‌ای است از فرآیندها و روابط درونی به هم وابسته‌ی عناصر یا شبکه‌ی روابط میان جایگاه‌های عناصر، که در محدوده‌ی ظاهر خارجی شی یعنی فرم نمودار می‌شود.
در خصوص ساختار، آن چه بیشتر لغت شناسان بر آن تاکید دارند مفهوم ترکیب و ارگانیزیشن یک جسم است، یعنی ترکیبی از واحدهای متصل شده به هم که یک ارگانیزیشن را تشکیل می‌دهد. (Hornbay, Oxford Dictionary) در این تعریف نباید مفهوم ساختار را با مفهوم ارگانیزیشن اشتباه گرفت. بلکه در اینجا ساختار به عنوان ترکیبی است که باعث ایجاد ارگانیزیشن می‌شود.
چنان که مشخص است، واژه‌ی ساختار هم به موارد مادی و عینی و هم به موارد غیر مادی و ذهنی قابل تعمیم است. بدین گونه که که در مواردی به سازه‌ی یک بنا اشاره می‌کند که وجود خارجی داشته و قابل رویت است. در مواردی دیگر نیز به روابط و یا سازمان درون اجزا اشاره دارد که امکان رویت نداشته و ذهنی است.
انسان شناسان و جامعه‌شناسان مختلف تعاریف متفاوتی از مفهوم ساختار ارائه داده‌اند. هر یک ازر این تعاریف دارای خصائص و ویژگی‌هایی است و توجه خود را به جنبه‌ای از این مفهوم معطوف کرده است، به طوری که در اغلب این تعاریف با توجه به ویژگی‌های مورد نظر، سایر جنبه‌ها یا انکار شده یا نادیده گرفته شده‌اند. لذا برای ایجاد درک کاملی از مفهوم ساختار، باید سابقه‌ی تاریخی استفاده از آن در علوم مختلف بررسی شود:
2-3 ساختارگرایی

منابع فارسی

احمد علی خان وزیر، کرمانی، 1363، «تاریخ کرمان»، بکوشش دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، انتشارات علمی
استونز، راب، 1379، «متفکران بزرگ جامعه شناسی»، ترجمه‌ی مهرداد میردامادی، تهران، نشر نی.
افشار نادری، کامران، 1378، «از کاربری تا مکان»، مجله معمار، شماره 6.
اهري، زهرا؛ 1391«مكتب اصفهان در شهرسازي»، انتشارات: دانشگاه هنر تهران.
آریانپور کاشانی، عباس، 1368، «فرهنگ دانشگاهی انگلیسی – فارسی»، تهران، انتشارات امیرکبیر.
بازرگان، عباس، سرمد، زهره، 1389، «روش‌های تحقیق درعلوم رفتاری»، موسسه انتشارات آگاه
بحرینی، حسین، 1376«فرآیند طراحی شهری»، تهران، انتشارات: ادانشگاه تهران،
بحرینی، حسین، بلوکی، بهناز و تقابن سوده، 1388، «تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر»، تهران، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات.
بذرگر، محمدرضا، 1382، «شهرسازی و ساخت اصلی شهر»، شیراز، کوشامهر.
بیکن، ادموند، 1386، «طراحی شهرها»، ترجمه فرزانه طاهری، انتشارات شهیدی، مرکزمطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری ایران
پاکزاد، جهانشاه، 1385، «مبانی نظری و فرایند طراحی شهری»، تهران، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی
پاکزاد، جهانشاه، 1389، «سیر اندیشه‌ها در شهرسازی (2)»، تهران، انتشارات:آرمان شهر
پاکزاد، جهانشاه، 1389، «سیر اندیشه‌ها در شهرسازی (3)»، تهران، انتشارات:آرمان شهر
پرتوی، پروین، 1382، «مکان و بی مکانی رویکردی پدیدارشناسانه»، مجله هنرهای زیبا، شماره 14.
پوراحمد، احمد، 1370، «جغرافیا و ساخت شهر کرمان»، انتشارات جهاد دانشگاهی
پوراحمد، احمد، 1376، «جغرافیا و کارکرد‌های بازار کرمان»، مرکز کرمان شناسی
پورجعفر، محمدرضا، 1387، «پدیدارشناسی محیط شهری:تأملی درارتقاء فضا به مکان شهری» مجله علوم وتکنولوژی محیط زیست»، دوره دهم، شماره4
پورمند، حسنعلی، محمودی نژاد، هادی، 1389، «مفهوم مکان وتصویرذهنی ومراتب آن در شهرسازی»، مجله مدیریت شهری، شماره 26
توسلی، غلامعباس، 1370، «نظریه‌های جامعه شناسی»، تهران، انتشارات سمت.
تولایی، نوین. «شکل شهر منسجم»، تهران، امیرکبیر، 1386.
جلائی پور، حمیدرضا و محمدی، جمال، 1388، «نظریه‌های متاخر جامعه شناسی»، تهران، نشری نی.
حافظ نیا، محمدرضا، 1385، «مقدمه ایی برروش تحقیق درعلوم انسانی»تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)
حبیب، فرح، 1385، «کندوکاوی در معنای شکل شهر»، مجله هنرهای زیبا، شماره 25.
حبيبي، رعنا السادات؛ 1387«تصويرهاي ذهني و مفهوم مكان»، مجله هنرهاي زيبا، شماره 35
حمیدی، ملیحه، 1376، «استخوانبندی شهر تهران»، تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران.
دانشور، محمد مجتبی، «از قلعه دختر تا دقیانوس »، مرکز کرمان شناسی
دانشور، محمد، «محله‌های قدیمی شهر کرمان»، مرکز کرمان شناسی
دبیر، بابک و خائفی، عباس، 1382، «ساخت گرایی و حوزه زبان شناسی»، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان.
دهخدا، علی اکبر، 1373، «فرهنگ لغت دهخدا»، جلد سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران.
دیلمی صدف، 1390، «راهنمای تعیین وتحلیل ساختارفضایی درایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
روبینز، آر. اچ، 1370، «تاریخ مختصر زبان شناسی»، ترجمه علی محمد حق شناس، تهران، نشر مرکز.
روح الامینی، محمود، 1357، «گردشگر با چراغ در مبانی انسان شناسی»، تهران، کتاب زمان.
ریتزر، جرج، 1374، «نظریة جامعه شناسی در دوران معاصر»، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علمی، 1374.
زنگی آبادی، علی، 1376، «جغرافیا و برنامه ریزی شهری کرمان »، مرکز کرمان شناسی، کرمان
سادوسکی، بلاوبرگ ویودین، 1361، «نظریه سیستم‌ها، مسائل فلسفی و روش شناختی»، ترجمه کیومرث پریانی، تهران، انتشارات تندر.
«طرح جامع کرمان»، 1388، مشاور شارستان.
«طرح ساختاری بافت تاریخی کرمان»، 1389، مشاور شارستان.
عندلیب، علیرضا، 1381«روش تحقیق وتدوین رساله دکتری»، نشرتهران
فرد، ریچاردز، 1343، «سفرنامه ریچاردز»، ترجمه مهین دخت صبا، ترجمه و نشر کتاب تهران،
فرهنگ لغت مریام وبستر»، 1386، انتشارات جنگل، چاپ یازدهم.
کالن، گوردن، 1377، «گزیده منظر شهری»، ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران.
کرمونا، متیو، 1388، «مکان‌های عمومی فضاهای شهری»، انتشارات دانشگاه هنر.
کورز، لوئیس و روزبرگ، برنارد، 1378، «نظریه‌های بنیادی جامعه شناسی»، ترجمه ارشاد، فرهنگ، تهران، نشر نی.
کیانی، محمد یوسف، 1365، «نظری اجمالی به شهرنشینی و شهرسازی در ایران »، انتشارات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
گروت، لیندا، وانگ، دیوید، 1390، «روش‌های تحقیق درمعماری»، ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران
گلکار، کوروش، 1390، «آفرینش مکان پایدار تأملاتی در باب نظریه طراحی شهری»، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
گینز، آنتونی، 1376، «جامعه شناسی»، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
لطفی، سهند، 1384، «مقدمه‌ای بر تحلیل ساختاری – دستوری کالبد شهر»، مجله هنرهای زیبا، شماره 22.
لوچینگر، آرنولف، 1392، «ساختار گرایی در معماری و برنامه‌ریزی شهری، ترجمه دکتر محمد سعید ایزدی، ندا غربا، انتشارات یادآوران.
لینچ، کوین، 1372، «سیمای شهر»، ترجمه دکتر منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران.
لینچ، کوین، 1376، «تئوری شکل خوب شهر»، ترجمه دکتر سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.
مدنی پور، علی، 1378، «طراحی فضاهای شهری، نگرشی بر فرآیندهای اجتماعی و مکانی»، انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
مرادی، اصغر، « مجموعه مقالات دومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران: ارگ بم ـ کرمان، مقاله:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان»
معین، محمد، 1363، «فرهنگ فارسی»، تهران، انتشارات امیرکبیر.
مندارس، ‌هانری، 1354، «مبانی جامعه شناسی»، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات امیرکبیر.
منصوری، امیر، 1386، «دو دوره سازمان فضایی در ایران: قبل و بعد از اسلام»، فصلنامه باغ نظر، شماره 7.
ميرمقتدايي، مهتا؛ 1388، «معيارهاي سنجش امكان شكل گيري، ثبت و انتقال خاطرات جمعي»، مجله هنرهاي زيبا، شماره 37، .
نسبیت، کیت، 1386، «نظریه‌های پسامدرن در معماری»، ترجمه شیرازی، نشر نی.
نوربرگ شولتز، کریستیان، 1353، «هستی، فضا، معماری»، ترجمه محمد حسن حافظی، انتشارات دانشگاه تهران.
نوربرگ شولتز، كريستيان، 1383، «معماري با معنا و مكان»، ترجمه برازجانی، انتشارات:جان جهان
همت کرمانی، محمود1353، «کرمان شهر شش دروازه »، انتشارات رجبی

منابع لاتین
– Alexander, Christopher and Doshi, B. V. “Main Structure Concept”, New Yorklandscape, I963.
– Apple yard, Donald: Planning A Plaralistic city, The MIT Press, 1976.
– Canter, David, The Psychology of Place, The architectural Press, londoin, 1977.
– Cowan, Robert. “The dictionary of urbanism”,. 1387، تهران، انتشارات آذرخش.
– Hornbay, A. S. “The Advanced Learners Dictionary of Current English”
– Lin, Zhongjie. “URBAN STRUCTURE FOR THE EXPANDING METROPOLIS: KENZO TANGE’S i960 PLAN FOR TOKYO”, Journal of Architectural and Planning Research, 2007.
– Planning and development planning, ‘Urban Structure for the Town’s New official plan” Town of Richmond hill, 2009.
– Pullan, W. and Hurshad, B. (eds. ) (2000), Structure: in science and Art, Cambridge university press, Cambridge.
– Relph, Edward, Place and Place Lessness Pion Limited, London, 1976.
– Salingaros, N. A. “Principles of Urban Structure”, Techne Press, Amsterdam, 2005.
– Tange , kenzo; Architecture and urban Design, Verlagfur Architekture Artemis 2urich, 1970.
– Turner, Jonathan. H. “The Structure of Sociological Theory”,Belmont California: Wadsworth Pub,l986.
Nasar (1990) “The Evaluative Image of the city”, in the journal the of American planning Association 56
Tribe, Michael; Stadtgestaltuxg theorie and praxis, Bertel smann, 1974.

پیوست 1

سئوالات مصاحبه
1- اگریک توریست خارجی ویا یک گردشگرازاستانی دیگر مهمان شما باشد چگونه بافت تاریخی کرمان را به او معرفی می‌کنید اورا به کدام نقاط می‌برید ودرطی این مسیرازکدام خیابان‌ها ومحدوده‌ها عبورمی کنید؟
2- آیا گروه اجتماعی خاصی را دربافت تاریخی کرمان می‌شناسیدوآیا محل زندگی این گروه اجتماعی را حدوداًمی دانید؟
3- محدوده کدام یک از محله‌های تاریخی کرمان را می‌شناسید وچرا؟
4- قلعه دختر وقلعه اردشیررا چقدر می‌شناسید وآیا می‌دانیدکه درکدام قسمت بافت تاریخی قرار دارند؟
5- مسجد جامع ومسجد ملک را چقدر می‌شناسید وآیا می‌دانیدکه درکدام قسمت بافت تاریخی قراردارند؟
6- بازارقلعه ویا بازارعزیز را چقدر می‌شناسید وآیا می‌دانیدکه درکدام قسمت بافت تاریخی قراردارند؟
7-اگرچشمان خودرابسته وبه بافت تاریخی کرمان فکرکنید چه صداوتصویری ازآن به ذهن شمامی رسد؟
8- اگر وارد محدوده بافت تاریخی کرمان می‌شوید معمولاً قصد شما ازواردشدن به آن چیست؟
9- بیشترازکدام خیابان‌ها ومسیرها دربافت تاریخی کرمان عبورمی کنیدوچرا؟
10- آیا عملکردویا کاربری خاصی دراین بافت وجودداردکه شما را وادار کند که وارد بافت تاریخی شوید؟( مثلاً تفریحی، تجاری، مذهبی، اداری. . . )
11- آیا مکانی خاص دربافت تاریخی وجود دارد که برای شما یادآورخاطره ای باشد؟ اگر خاطره ایی از بافت تاریخی کرمان دارید لطفاً آن را بازگو نمائید
12- اگرفکرمی کنید درباره بافت تاریخی کرمان اطلاعاتی داریدویا مطلبی درباره بافت تاریخی که علاقه دارید درموردآن صحبت کنید بفرمایید ویااگرفکرمی کنید مطلبی ازقلم افتاده لطفاًیادآوری کنید

پیوست 2

آقای خوش منش- اهل کرمان- متولد1328- میزان تحصیلات: دیپلم

خانم عطایی – اهل کرمان- متولد 1336- میزان تحصیلات: لیسانس

خانم علایی- اهل کرمان- متولد1349- میزان تحصیلات: فوق لیسانس

آقای بختیاری زاده- اهل کرمان- متولد1334- میزان تحصیلات :دیپلم

خانم پورجوپاری- اهل کرمان- متولد1348- میزان تحصیلات: دیپلم

خانم عسگری نیا- اهل کرمان- متولد 1336- – میزان تحصیلات:لیسانس

خانم مقبلی- اهل کرمان – متولد 1348- میزان تحصیلات:فوق دیپلم

آقای حکمتی فر- اهل کرمان- متولد1358- میزان تحصیلات : لیسانس

خانم حسینی- اهل کرمان- متولد1342- میزان تحصیلات: دیپلم

خانم عطایی – اهل کرمان- متولد 1346- میزان تحصیلات: دیپلم

خانم حسینی ناو- اهل کرمان- متولد1350- میزان تحصیلات: لیسانس

خانم حسینی ناو- اهل کرمان- متولد1350- میزان تحصیلات: لیسانس

آقای حکاک زاده- اهل کرمان- متولد1339- میزان تحصیلات: دیپلم

اقای منتظر- اهل کرمان- متولد1332- میزان تحصیلات: دیپلم

آقای حافظی- اهل کرمان- متولد1349- میزان تحصیلات: دوم دبیرستان

خانم دهقانی- اهل کرمان- متولد 1340- میزان تحصیلات: دیپلم

آقای سهرج زاده – اهل کرمان- متولد 1352- میزان تحصیلات: دیپلم

اقای منتظری- اهل کرمان- متولد1343- میزان تحصیلات: لیسانس

خانم کیانفر- اهل کرمان- متولد1352- میزان تحصیلات :فوق لیسانس

Abstract
An Urban Planners as someone who deals with the body of the city, has to notice the observer and external factors affectinghim, as well as images of the environment made in his mind.Receiving the images from different environments by people with different conditions (in terms of age, gender, culture, attitude…) is sometimes difficult and sometimes easy; but there are several similarities among mental images of people. These common similar images are indeed the result of public consensus on the importance of specific image. And this is common mental image that attracts the attention of urban planner; because the environment that urban planner creates would be used by many people. Accordingly, common mental image of people must be consideredto achieve city structure. The elements and relationships of the spatial structure of the city are recognized by extracting the elements got important in common mental image of people. Urban designer can be effective on the objectivity that is created by this mental image to enhance the quality of the city structure.According to Gordon Cullen, designer can strengthen the stages of mental image formation (perception and recognition) by manipulating city structure and also creates a sense of place. It has been tried in the present thesisto recognize the structure of historic fabric of Kerman city by using mental image of Kerman people and also attempt to form a clear mental image from city structure and promote the quality and strengthen the sense of place by suing mental perceptions of residents.

Islamic Azad University

Central Tehran Brunch
Faculty of Art and Architecture
Department of urban planning

“M.A” Thesis

Subject:
Recognizing The Role of Mental Perception in Urban Structure Definition

Advisor:
Dr. Ghazal Keramati

Consulting Advisor:
Dr. Elham Amini

By:
Neda Ghoraba

summer 2013

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 5 = 3